SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH ST-I INSTALACJE C.O. Grupa robót: Roboty w zakresie instalacji budowlanych Klasa robót: Hydraulika i roboty sanitarne Kategoria robót: Instalowanie centralnego ogrzewania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE...10 OPRACOWANIE: mgr. inż. Małgorzata Mazurkiewicz upr. bud. BK.II.F /98 do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń Lębork, marzec

2 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót częściowej przebudowy instalacji wewnętrznej c.o. związanej z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ul. Leszczyńskiego 17 w Słupsku Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ramach Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leszczyńskiego 17 w Słupsku Zakres robót objętych do wykonania Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w obrębie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i obejmuje: - demontażu starych zaworów i montażu nowych zaworów podpionowych, - demontażu zaworów grzejnikowych i montażu nowych zaworów termostatycznych z głowicami, - demontażu rur odpowietrzenia, - montażu odpowietrzników automatycznych na pionach, - płukaniu instalacji, - sprawdzeniu instalacji - regulacji. 1.4.D. Określenia podstawowe Rury - przewody rozprowadzające czynnik grzewczy Armatura - zawory odcinające, regulacji ciśnienia i przepływu itp,, stanowiące wyposażenie rurociągów Grzejniki - grzejniki istniejące, typu T-1, S 130 i stalowe żebrowane Próba instalacji - sprawdzenie instalacji na zimno i na gorąco Regulacja instalacji dokonanie nastaw zaworów grzejnikowych oraz podpionowych i regulacyjnych zgodnie z projektem Płukanie instalacji dokonanie przepłukania instalacji w celu rozpuszczenia i wypłukania osadów w rurach. 2

3 2.0. MATERIAŁY 2.1. Przewody W przypadku koniecznej wymiany, przewody nowe wykonać z rur stalowych ze szwem wg PN-79/M o podłączeniach spawanych. Wymagają one izolacji ciepłochronnej - z pianki poliuretanowej z płaszczem z folii PVC, wg Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL nr AT/ ; Grubość izolacji 38 mm. Przewody stalowe wymagają także zabezpieczenia antykorozyjnego. W tym celu trzeba oczyścić szczotkami stalowymi do II stopnia czystości i zabezpieczyć dwukrotnie farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi, przed nałożeniem izolacji termicznej Armatura Zamontować na przewodach zawory grzejnikowe, kulowe, nastawne i podpionowe posiadające atesty producenta, wykonane zgodnie z PN-EN 215-1:2002, PN- Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania, PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania oraz PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego. 2.3 Odpowietrzenie Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B jako odpowietrzenia miejscowe, przez zamontowanie automatycznych odpowietrzników z zaworem stopowym, montowanych w najwyższych punktach instalacji, na wysokości 30 cm powyżej zasilenia ostatniego grzejnika, na przedłużeniu rury zasilającej pion. 2.5 Izolacja Izolację cieplną przewodów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, zgodnie z PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości użytych materiałów, zarówno w miejscu tych robót jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. W przypadkach szczególnych należy używać do robót montażowych sprzętu specjalistycznego wymaganego przez wytwórcę materiału lub armatury. 3

4 4.0. TRANSPORT 4.1. Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości Zabezpieczone przed przemieszczaniem. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 4.2.Armatura Armaturę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w oryginalnych opakowaniach. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, uniemożliwiających uszkodzenie WYKONANIE ROBÓT 5.1. Demontaż izolacji przewodów Demontażu należy dokonać przed przystąpieniem do wstawienia zaworów lub wymiany odcinków rurociągów. Z przewodów w piwnicach i kanałach należy najpierw usunąć starą izolację termiczną, wykonaną z wełny mineralnej. Izolację pociąć na kawałki, odspoić, spakować w worki i wynieść w miejsce czasowego składowania Demontaż przewodów W przypadku stwierdzenia bezwzględnej konieczności i uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, podczas prac związanych z montażem zaworów, należy wykonać demontaż odcinków przewodów. Rury należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalające na wyniesienie z budynku i transport z zachowaniem przepisów bhp. Należy przy tej czynności ochronić ściany przez uszkodzeniem. Miejsca, w których rury przechodzą przez ściany należy odkuć, aby wyjąć rurę. Rury również pociąć na kawałki umożliwiające wyniesienie i transport. Materiały uzyskane z demontaży należy wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe ( uzgodnione z Inwestorem ) miejsce składowania Montaż przewodów Montaż przewodów wykonać z rur instalacyjnych czarnych, zgodnie z pkt niniejszej specyfikacji. Zamontować w miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się zdemontowane rury. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy na przewodach nie ma zanieczyszczeń i uszkodzeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przewód spawany z rur ze szwem powinien być tak układany, aby szew podłużny był widoczny na całej długości przewodu. Szwy podłużne dwóch rur 4

5 połączonych powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu łączonych rur. W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przed założeniem izolacji należy oczyścić przewody szczotkami stalowymi do II stopnia czystości i pomalować dwukrotnie farbą antykorozyjną Demontaż zaworów na pionach Demontażu należy dokonać przed przystąpieniem do montażu zaworów regulacyjnych na powrotach i zaworów kulowych na zasileniach pionów. W przypadku stwierdzenie złej jakości od poziomu do zaworu, należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru w sprawie ewentualnej wymiany tego odcinka przewodu Montaż zaworów podpionowych na zasileniu Prace wykonać zgodnie z pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. Na pionach należy zamontować zawory regulacyjno-pomiarowe na zasileniach, zgodnie z projektem. Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać należy za pomocą np. konopii lub pasty miniowej. Kolejność wykonywania robot: - sprawdzenie działania zaworu, - nagwintowanie końcówek, - wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, - skręcenie połączenia Montaż zaworów na powrotach pionów Prace wykonać zgodnie z pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. Na pionach należy zamontować zawory zawory nastawne na zasileniach, zgodnie z projektem. Rurociągi łączone będą z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać należy za pomocą np. konopii lub pasty miniowej. Kolejność wykonywania robot: - sprawdzenie działania zaworu, - nagwintowanie końcówek, - wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym i skręcenie połączenia. 5

6 5.7. Demontaż zaworów grzejnikowych Należy wykonać demontaż zaworów gwintowanych znajdujących się przy każdym grzejniku. W przypadku stwierdzenie złej jakości gałązki grzejnikowej, uniemożliwiającej montaż nowego zaworu należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru w sprawie ewentualnej wymiany tego odcinka przewodu Montaż zaworów grzejnikowych Prace wykonać zgodnie z pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. Na gałązkach zasilenia należy zamontować zawory grzejnikowe, zgodnie z projektem. Montowanie zaworów za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać należy za pomocą np. konopii lub pasty miniowej. Kolejność wykonywania robot: - sprawdzenie działania zaworu, - nagwintowanie końcówek, - wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, - skręcenie połączenia. Następnie należy dokonać nastawy zaworu zgodnie z projektem i nałożyć głowicę termostat grzejnikowy Demontaż przewodów odpowietrzenia Demontażowi podlegają przewody zamontowane pod stropem ostatniej kondygnacji i częściowo w piwnicy i na parterze. Rury odpowietrzenia należy pociąć tarczą na odcinki długości pozwalające na wyniesienie z budynku i transport. Należy przy tej czynności ochronić ścianę przez uszkodzeniem. Miejsca, w których rury przechodzą przez ściany należy odkuć, aby wyjąć rurę, a następnie miejsce to zaślepić i pomalować. Rury również pociąć na kawałki umożliwiające wyniesienie i transport. Materiały uzyskane z demontaży należy wywieźć do składnicy złomu lub na najbliższe ( uzgodnione z Inwestorem ) miejsce składowania Montaż odpowietrzników automatycznych Prace wykonać zgodnie z pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji. Na odciętych od odpowietrzenia końcówkach pionów zasilających, zgodnie 6

7 z projektem, należy zamontować automatyczne zawory odpowietrzające. Rury łączone będą z armaturą za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać należy za pomocą np. konopii lub pasty miniowej. Kolejność wykonywania robot: - sprawdzenie działania zaworu, - nagwintowanie końcówek, - wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym i skręcenie połączenia Płukanie instalacji Płukanie należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej i przed przeprowadzeniem próby szczelności. Zaleca się dokonanie dokładnego zbadania stanu technicznego przewodów w celu zastosowania metody płukania z ewentualnym zastosowanie środka chemicznego Próby szczelności Badania szczelności - należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie, dla Budynku A Budynku B, i dla sal gimnastycznych i świetlicy oddzielnie Badania szczelności na zimno - nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0 C.Próbe należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi, tzn. na ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Manometr należy umieścić w możliwie najniższym punkcie instalacji. Do pomiaru użyć należy manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut: manometr nie wykaże spadku ciśnienia nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach Z próby należy sporządzić protokół. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. 7

8 Badania szczelności na gorąco Próbę należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w ciągu, co najmniej 72h (godzin) Montaż przewodów i izolacji Izolację przewodów wykonać z pianki poliuretanowej o średnicy wewnętrznej równej zewnętrznej średnicy izolowanego przewodu, w sposób szczelny. Odległość od ściany przewodu otulonego powinna wynosić min. 3,0 cm. W miejscach przejść przewodów przez ściany należy umieścić w otworze tuleje ochronne. Wolną przestrzeń między ścianą rury a wewnętrzną powierzchnią tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem trwaleplastycznym Regulacja Próbę należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Regulacja polega na ustawieniu nastaw zaworów regulacyjnych podpionowych i na odgałęzieniach, ustawieniu nastaw wstępnych na zaworach grzejnikowych. Regulacji na zaworach regulacyjnych dokonać powinna osoba przeszkolona posiadająca uprawnienia otrzymane od producenta zaworu KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Wymagania ogólne" pkt6. Kontrolę przeprowadzi Inspektor Nadzoru na podstawie obowiązujących przepisów. Kontrola jakość robót związanych z wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe. 8

9 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne". Pkt ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 8 Badania należy przeprowadzić w sposób określony w pkt 6. W przypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne" pkt Cena wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: - demontaż wskazanych w projekcie rurociągów armatury i ich odtransportowanie; - dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania; - montaż zaworów nastawnych, podpionowych, powrotnych ; - montaż zaworów termostatycznych i głowic; - regulację instalacji: - próby szczelności; -płukanie instalacji. 9

10 10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania oraz PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo