CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE Warszawa ul. Łazienkowska 6a; NIP: , REGON EKD Z, Bank Pekao S.A jako ZAMAWIAJĄCY W Biuletynie Zamówień Publicznych nr udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu roku zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty W dniu roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej takŝe na: KONSERWACJĘ, SERWIS SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I MASZYNOWNI CHŁODNICZEJ W OBIEKTACH TORWAR I I TORWAR II W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU W WARSZAWIE Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

2 Postanowienia ogólne. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 39 oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania. 2) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. 3) ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a-91c PZP. 4) KaŜdy WYKONAWCA moŝe złoŝyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Nie dopuszcza się moŝliwości złoŝenia oferty częściowej, jak równieŝ oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niŝ określony w, sposób wykonania zamówienia. 5) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ZAMAWIAJĄCY Ŝąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy. 7) W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się moŝliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 8) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art pzp. 9) WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leŝy powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a takŝe do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy (tj. nie wcześniej niŝ od r.) następujących systemów i urządzeń w obiektach COS Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 6a: I. Urządzenia i systemy wentylacji i klimatyzacji, II. Urządzenia i systemy maszynowni chłodniczej, III. Zakup i wymiana (dwa razy w roku) na koszt Wykonawcy filtrów do urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych części i materiałów eksploatacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. IV. Odbiór i utylizacja na koszt Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, V. Przeprowadzanie okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji freonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (dwa razy w roku, do 15 czerwca i 15 grudnia).

3 Do zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia naleŝy: 1. Stała konserwacja i przeglądy poniŝszych systemów musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcjach obsługi oraz PN. W przypadku braku takich wytycznych nie rzadziej jak 1 raz na kwartał, z wyjątkiem maszynowni chłodu Torwar II, która musi być dokonywana w kaŝdym miesiącu kalendarzowym. 2. Comiesięczne sprawdzanie prawidłowości działania systemów, potwierdzane wpisem do ksiąŝki pracy systemów. 3. Prowadzenie usługi serwisowej na zasadzie pogotowia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów nie moŝe być dłuŝszy jak 4 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez wykonawcę i potwierdzane drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje Wykonawcę całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 4. Wykonawca usuwa wszelkie awarie systemu w ramach wynagrodzenia za konserwację. Koszty zakupu części ponosi Zamawiający po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zasadności oraz wartości ich zakupu na podstawie kaŝdorazowo złoŝonej oferty Wykonawcy 5. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację. I. Zakres prac konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji : Wykaz urządzeń objętych konserwacją w obiekcie Torwar I: 1/ agregat skraplający TECH 2000 typ 38 CKB/YCB/TUA - 1 szt. 2/ agregat skraplający typ 38 GL/YL - 1 szt. 3/ klimatyzator typ 42 HWX/HQX - 1 szt. 4/ agregat 30 GH firmy CARRIER - 2 szt. 5/ Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VITOSERVIVE CLIMA - typ SV 1-3 szt. - typ CV 9/50-17 szt. - typ CKV - 6 szt. 6/ Wentylatory oddymiające VMB szt. 7/ Wentylatory kanałowe typ IRE firmy OSTBERG -2 szt. 8/ Wentylatory kanałowe typ CK firmy OSTBERG -2 szt. 9/ Wentylatory dachowe typ RDA 21/31/32-11 szt. 10/ Wentylatory wyciągowe - 3 szt. 11/ Klimatyzator firmy CARRIER - 9 szt. 12/ Centrale wentylacyjne N/W - typ HRZ-P szt, - typ HRZ-P szt. Wykaz urządzeń objętych konserwacją w obiekcie Torwar II: 1/ Stacja wentylacyjna VITROCLIMA typ CV13-1 szt. 2/ Stacje N/W VITROCLIMA typ CKV6-4 szt. 3/ Wentylatory dachowe typ WVPB szt. II. Zakres prac konserwacyjnych urządzeń maszynowni chłodniczej lodowiska Torwar II: 1/ Agregaty CARRIER typ 30HW280 ze skraplaczami typ 09CDD PS - 2 kpl. 2/ Pompy obiegowe EBARA typ 3S szt.

4 3/ Pompa dopełniająca GRUNDFOS - 1 szt 4/ Rurociągi rozprowadzające z armaturą - 1 kpl. 5/ Automatyka sterująca HONEWELL - sterownik EXSCEL kpl. 6/ Rurociągi instalacji glikolu zasilającego lodowiska Torwar II wraz z armaturą 1 kpl. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykaz materiałów i części zamiennych wymienialnych w ramach konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Torwar I i Torwar II: 1. Paski klinowe do centrali klimatyzacyjnych 2. ŁoŜyska do wentylatorów i silników 3. Elementy automatyki: Styczniki Wyłączniki instalacyjne Zabezpieczenia silikonowe Przekaźniki Bezpieczniki topikowe Załączniki ZUG Lampki sygnalizacyjne LED śarówki do lampek sygnalizacyjnych Łączniki sterownicze Sygnalizatory zerwania pasków i zabrudzenia filtrów Wyłączniki serwisowe 4. Chłodnictwo: Czynnik chłodniczy R422D Filtry i osuszacze Zawory elektromagnetyczne Lut twardy Izolacja chłodnicza 5. Środki do czyszczenia i dezynfekcji central wentylacyjnych i klimatyzatorów 6. Inne materiały pomocnicze. Osoby wykonujące usługi muszą poruszać się w ubraniach firmowych lub posiadać identyfikator. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi naprawcze i konserwacyjne Usługi napraw i konserwacji obiektów uŝyteczności społecznej Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) Ŝaden wykonawca nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania.

5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje naleŝycie co najmniej 2 (dwie) usługi konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji kaŝda, przez okres minimum 12 miesięcy kaŝda, o wartości co najmniej ,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy zł. brutto) kaŝda; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują lub będą dysponować dwoma osobami posiadającymi: a. uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu i prac kontrolnopomiarowych dla: - urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyŝej 50 kw - pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyŝej 50 kw - instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyŝej 50 kw - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji jak wyŝej. Dopuszcza się uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskali ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. b. uprawnienia upowaŝniające do obsługi technicznej, demontaŝu oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a takŝe odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywania do ponownego uŝytkowania oraz obrocie tymi substancjami zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŝających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121 poz z późniejszymi zmianami); wymagane kwalifikacje nabyte w innych państwach członkowskich są uznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959). c. uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu i prac kontrolnopomiarowych dla: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyŝszym niŝ 1 kv - zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw

6 - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji jak wyŝej Dopuszcza się uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskali ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień podanych w pkt. 2.3.a, 2.3.b i 2 3.c. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złoŝonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt Dokumenty wymagane do złoŝenia w terminie składania ofert <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1, zawierającą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt <OFERTA> powinna być zabezpieczona wadium w wysokości PLN /słownie: trzy tysiące złotych/ zgodnie z pkt 5.6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 3.3. <OŚWIADCZENIE> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzone zgodnie z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKA NR Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

7 zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w dziale 2 Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 3.5. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKA NR WYKAZ USŁUG w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w dziale 2 ust. 2, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te są realizowane prawidłowo lub zostały wykonane ukończone naleŝycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w dziale 2 ust. 3, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca/ Wykonawcy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w dziale 2 ust Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Do przedmiotowego wykazu osób Wykonawca winien załączyć oświadczenia osób stwierdzające niezbędne kwalifikacje w danej branŝy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zaciąganie w imieniu Konsorcjum zobowiązań; 3) złoŝenie oferty wspólnie; 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę

8 ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) kaŝdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 3.3 i 3.4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca Pełnomocnik jako wspólne. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niŝ jednym podmiocie występującym wspólnie. UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca moŝe przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie wymagane zapisy i informacje, ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on NIE DOTYCZY" i dołącza do oferty WYKONAWCA, który nie spełni wymagań ustalonych w dziale 8.2, dotyczących dokumentów określonych w dziale 3, nie spełni warunków ustalonych w dziale 2, bądź złoŝy (np. zawrze w ww. dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania oraz nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami działu 8 pkt 3.c, d, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z zapisami działu 8 pkt 5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci kaŝdą ofertę, której treść nie odpowiada treści. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w dziale 8 pkt Sposób obliczenia ceny.

9 Cena oferty jest stałą ceną brutto, podaną za świadczenie usługi w okresie jednego miesiąca oraz ceną podaną za cały okres świadczenia usługi brutto, tj. przez okres 24 miesięcy za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować kompletny przedmiot zamówienia Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie szacunku własnego oraz wiedzy uzyskanej z informacji zawartych w dokumentacji przetargowych. Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień zawartych w. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, których mowa w pkt 3 i następne pod warunkiem, Ŝe będą one opatrzone przez WYKONAWCĘ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu WYKONAWCA moŝe złoŝyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości. ZłoŜenie przez WYKONAWCĘ więcej niŝ jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez tego WYKONAWCĘ Treść oferty musi odpowiadać treści. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do moŝna przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale 3 muszą być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta lub pełnomocnika WYKONAWCY WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec, Ŝe nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeŝonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób, którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu WYKONAWCA nie moŝe zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a takŝe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niŝ na piśmie, zastrzeŝenia i oświadczenia dotyczące powyŝszej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po upływie terminu składania ofert nie moŝna zastrzec Ŝadnych informacji zawartych w ofertach Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zaleŝności od wyboru wykonawcy): 1) pieniądzu, wpłaconym na konto: PKO S.A ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

10 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3) Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy moŝe zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłuŝenia jej waŝności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) naleŝy dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją:,,wadium przetarg nieograniczony na.(nazwa przedmiotowego postępowania), kopię dokumentu potwierdzoną,,za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A z dopiskiem z dopiskiem: wadium w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania). Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu naleŝy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego. Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania) waŝne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania) waŝne przez okres związania ofertą, określony

11 w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych. Wykonawca powinien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, zawierającą informację, iŝ udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych. Wykonawca powinien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, zawierającą informację, iŝ udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na..(nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego, w przetargu nieograniczonym na..(nazwa przedmiotowego postępowania) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaŝe do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy.

12 UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu naleŝy podać numer rachunku bankowego, na który naleŝy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości naleŝy zaznaczyć osobisty odbiór lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemoŝliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej naleŝy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemoŝliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) WYKONAWCY oraz opis: Centralny Ośrodek Sportu Warszawa, ul. Łazienkowska 6a DOKUMENTACJA OFERTOWA NA USŁUGI KONSERWACJI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu r. W przypadku dostarczenia później niŝ r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.8. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, naleŝy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.7, z dopiskiem ZMIANA" lub WYCOFANIE". 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w dziale 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, pok. 215, w terminie upływającym o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej. Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną dopuszczone jest na zasadach określonych w dziale 5 pkt W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaŝe wszelkie zmiany treści wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał, a takŝe zamieści zmiany na stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano, a takŝe zamieści tę informację na stronie JeŜeli

13 zmiana treści spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY przekaŝe Biuletynowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.4. ZAMAWIAJĄCY przedłuŝy termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłuŝonemu terminowi Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeŝeniem pkt 5.3, 5.4, 5.8 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY moŝe udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po uniewaŝnieniu postępowania W dniu r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, pokój nr 118, odbędzie się jawne otwarcie ofert złoŝonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek - godzina 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert upowaŝniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości. Po otwarciu kaŝdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach: nazwy (firmy) oraz adresy WYKONAWCÓW ceny ofert okresu gwarancji informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaŝe niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeŝeniem wynikającym z pkt , WYKONAWCA jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe ZAMAWIAJĄCY moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCY o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej Na Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złoŝonych przez siebie dokumentów, o których mowa w Dziale 3, jeŝeli złoŝona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złoŝyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

14 złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania (w całości lub w części); złoŝone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Dziale 3, powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu, określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale 2 w związku z art. 22 ust. 1 PZP; b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych WYKONAWCÓW W postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; c) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; W przypadku uniewaŝnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY moŝe Ŝądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie: - omyłkę w obliczeniu ceny brutto, polegającą na arytmetycznym błędnym zsumowaniu ceny netto i kwoty podatku VAT dla całkowitej ceny oferty c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty o dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeŝeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą lub niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści, z zastrzeŝeniem pkt 8.4.c; c) złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1-3 pzp; e) oferta została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c.

15 w przypadku uniewaŝnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie kryterium - najniŝsza cena: Cena oferty brutto - 100% Oferta nieodrzucona, złoŝona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniŝszą cenę określoną łącznie z VAT zgodnie z postanowieniami działu 4, podaną w pkt 1a <OFERTY>, złoŝonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: ocena punktowa = najniŝsza cena spośród ofert podlegających ocenie ,00 pkt cena oferty rozpatrywanej 8.7. W następstwie zatwierdzenia przez KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCÓW, którzy złoŝyli oferty: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, b) o WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) o WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. a takŝe zamieści informacje, o których mowa w lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; przesłanki powodujące uniewaŝnienie przetargu 9.1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaŝe wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty. w powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną umowną, a takŝe zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (fax, poczta elektroniczna), albo 10 dni - jeŝeli zostało przesłane w inny sposób i nie przekroczy terminu związania ofertą Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 9.2 jeŝeli: - złoŝono tylko jedną ofertę, - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy ZAMAWIAJĄCY nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy od WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia.

16 9.5. JeŜeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki powodujące uniewaŝnienie przetargu ZAMAWIAJĄCY uniewaŝni przetarg nieograniczony, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe Zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich WYKONAWCÓW, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O uniewaŝnieniu postępowania po upływie terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich WYKONAWCÓW, którzy złoŝyli oferty. 10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania WYKONAWCOM, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP środek ochrony prawnej wymieniony w pkt 10.1 przysługuje równieŝ organizacjom zrzeszającym WYKONAWCÓW wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax, poczta elektroniczna).

17 10.8. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na wykonanie tychŝe czynności nie przysługuje odwołanie Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem" Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub Odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie

18 izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem izby lub sądu Zamawiający moŝe wnieść odpowiedź na odwołanie. odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu izba moŝe umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie Wykonawcy, pod warunkiem Ŝe w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie Ŝaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŝnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub uniewaŝnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z Ŝądaniem zawartym w odwołaniu JeŜeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu Dalsze zasady dotyczące postępowania odwoławczego są opisane w Dziale VI Środki ochrony prawnej" PZP. 11. Sposób porozumiewania się ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCAMI oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z WYKONAWCAMI, w tym do udzielania wyjaśnień treści Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą elektroniczną, tj. faksem lub em. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej faksem lub pisemnie, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Do porozumiewania się z WYKONAWCAMI uprawnieni są: Radosław Pskiet (sprawy proceduralne) (fax. 0// ) Kamil Budkiewicz (fax. 0// ) Uwaga: przy korzystaniu z drogi elektronicznej, pocztę naleŝy przesyłać jednocześnie na oba ww. adresy WYKONAWCA moŝe zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO, W formie określonej w pkt 11.1, o wyjaśnienie treści. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niŝ do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań

19 wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekaŝe WYKONAWCOM, którym wydał w druku, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO : Załącznik nr 1 formularz oferty Załącznik nr 2 oświadczenie z art.22 ust.1 i oświadczenie z art.24 ust.1 Załącznik nr 3 wykaz wykonanych lub wykonywanych usług Załącznik nr 4 wykaz osób Załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 6 opis przedmiotu zamówienia

20 : załącznik nr 1 nazwa i adres lub pieczęć WYKONAWCY DLA ZAMAWIAJĄCEGO: O F E R T A CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Instytucja Gospodarki BudŜetowej Warszawa, ul. Łazienkowska 6a W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niŝej podpisani przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia () oraz działając w imieniu i na rzecz: Nazwa WYKONAWCY REGON NIP Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) Członkowie władz (dot. osób prawnych) Internet e Telefon/-y Faks składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na KONSERWACJĘ, SERWIS SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I MASZYNOWNI CHŁODNICZEJ W OBIEKTACH TORWAR I I TORWAR II W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU W WARSZAWIE oświadczam/-y, Ŝe: 1. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za: stałą cenę miesięczną.. zł netto + VAT w stawce %, t.j. cenę brutto....., słownie złotych brutto..., 1a) Łączna cena za wykonanie usługi w okresie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy (jednak nie wcześniej niŝ od r.), wynosi: stała cena miesięczna wskazana w pkt 1 x 24 miesiące. zł netto + VAT w stawce..%, t.j. cenę brutto.., słownie złotych brutto...., 2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i warunkami. 3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w

1: wykonanie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych wskazanych przez Zamawiającego w Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych, gminnych i dojazdowych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Konserwacja, serwis urządzeń i instalacji klimatyzacji, wentylacji,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie nr 307561-2016 z dnia 2016-09-12 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 305302-2016 Data: 05/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Serwis angiografu, aparatów rtg i aparatów ultrasonograficznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 6 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu Numer ogłoszenia: 193110-2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl Łódź: Usługi kominiarskie w budynkach Numer ogłoszenia: 267025-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym Numer ogłoszenia: 179886-2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, Poznań, woj. Poznań: Zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego przystosowanego do gry w siatkówkę i tenis ziemny i pełnienie funkcji lodowiska na terenie parku Podworskiego położonego przy ulicy Grunwaldzkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa wraz z montaŝem wyposaŝenia 151 pokoi dwuosobowych oraz mebli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 2014-03-04 08:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Wykonanie przeglądów szczegółowych obiektów inŝynierskich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

Pasteura 5a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Strona 1 z 7 Warszawa: wykonanie instalacji przesyłowej ciekłego azotu oraz systemu automatycznego napełniania detektorów germanowych ciekłym azotem. Numer ogłoszenia: 119042-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2014-10-16 14:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swk.med.pl Koszalin: Usługa transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 219129-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo