CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU W WARSZAWIE Warszawa ul. Łazienkowska 6a; NIP: , REGON EKD Z, Bank Pekao S.A jako ZAMAWIAJĄCY W Biuletynie Zamówień Publicznych nr udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, w dniu roku zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty W dniu roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej takŝe na: KONSERWACJĘ, SERWIS SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I MASZYNOWNI CHŁODNICZEJ W OBIEKTACH TORWAR I I TORWAR II W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU W WARSZAWIE Termin składania ofert upływa w dniu r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., początek o godzinie 10:30. Zatwierdził: Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

2 Postanowienia ogólne. 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP - tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) na podstawie art. 39 oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia postępowania. 2) Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani WYKONAWCY. 3) ZAMAWIAJĄCY nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności w art. 91a-91c PZP. 4) KaŜdy WYKONAWCA moŝe złoŝyć jedną ofertę na wykonanie całości zamówienia. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Nie dopuszcza się moŝliwości złoŝenia oferty częściowej, jak równieŝ oferty wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niŝ określony w, sposób wykonania zamówienia. 5) Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy ZAMAWIAJĄCY Ŝąda wskazania przez WYKONAWCĘ w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawcy. 7) W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się moŝliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP. 8) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art pzp. 9) WYKONAWCA zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia, które dotyczą jego powinności. WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leŝy powzięcie - zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania dokumentacji ofertowej, a takŝe do podpisania umowy. ZAMAWIAJĄCY nie zwraca wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium. 1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, serwisowanie i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej przez cały okres obowiązywania umowy (tj. nie wcześniej niŝ od r.) następujących systemów i urządzeń w obiektach COS Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 6a: I. Urządzenia i systemy wentylacji i klimatyzacji, II. Urządzenia i systemy maszynowni chłodniczej, III. Zakup i wymiana (dwa razy w roku) na koszt Wykonawcy filtrów do urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych części i materiałów eksploatacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. IV. Odbiór i utylizacja na koszt Wykonawcy materiałów eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, V. Przeprowadzanie okresowej kontroli szczelności urządzeń i instalacji freonowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (dwa razy w roku, do 15 czerwca i 15 grudnia).

3 Do zakresu usług objętych przedmiotem zamówienia naleŝy: 1. Stała konserwacja i przeglądy poniŝszych systemów musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi producentów zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcjach obsługi oraz PN. W przypadku braku takich wytycznych nie rzadziej jak 1 raz na kwartał, z wyjątkiem maszynowni chłodu Torwar II, która musi być dokonywana w kaŝdym miesiącu kalendarzowym. 2. Comiesięczne sprawdzanie prawidłowości działania systemów, potwierdzane wpisem do ksiąŝki pracy systemów. 3. Prowadzenie usługi serwisowej na zasadzie pogotowia. Czas przystąpienia do usunięcia awarii i zgłaszanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów nie moŝe być dłuŝszy jak 4 godziny, a jej likwidacja musi nastąpić w ciągu 72 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie na numer wskazany przez wykonawcę i potwierdzane drogą elektroniczną. Usuwanie awarii lub uszkodzeń obowiązuje Wykonawcę całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 4. Wykonawca usuwa wszelkie awarie systemu w ramach wynagrodzenia za konserwację. Koszty zakupu części ponosi Zamawiający po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego zasadności oraz wartości ich zakupu na podstawie kaŝdorazowo złoŝonej oferty Wykonawcy 5. Materiały eksploatacyjne związane z pracą systemów wchodzą w skład wynagrodzenia za konserwację. I. Zakres prac konserwacyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji : Wykaz urządzeń objętych konserwacją w obiekcie Torwar I: 1/ agregat skraplający TECH 2000 typ 38 CKB/YCB/TUA - 1 szt. 2/ agregat skraplający typ 38 GL/YL - 1 szt. 3/ klimatyzator typ 42 HWX/HQX - 1 szt. 4/ agregat 30 GH firmy CARRIER - 2 szt. 5/ Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne VITOSERVIVE CLIMA - typ SV 1-3 szt. - typ CV 9/50-17 szt. - typ CKV - 6 szt. 6/ Wentylatory oddymiające VMB szt. 7/ Wentylatory kanałowe typ IRE firmy OSTBERG -2 szt. 8/ Wentylatory kanałowe typ CK firmy OSTBERG -2 szt. 9/ Wentylatory dachowe typ RDA 21/31/32-11 szt. 10/ Wentylatory wyciągowe - 3 szt. 11/ Klimatyzator firmy CARRIER - 9 szt. 12/ Centrale wentylacyjne N/W - typ HRZ-P szt, - typ HRZ-P szt. Wykaz urządzeń objętych konserwacją w obiekcie Torwar II: 1/ Stacja wentylacyjna VITROCLIMA typ CV13-1 szt. 2/ Stacje N/W VITROCLIMA typ CKV6-4 szt. 3/ Wentylatory dachowe typ WVPB szt. II. Zakres prac konserwacyjnych urządzeń maszynowni chłodniczej lodowiska Torwar II: 1/ Agregaty CARRIER typ 30HW280 ze skraplaczami typ 09CDD PS - 2 kpl. 2/ Pompy obiegowe EBARA typ 3S szt.

4 3/ Pompa dopełniająca GRUNDFOS - 1 szt 4/ Rurociągi rozprowadzające z armaturą - 1 kpl. 5/ Automatyka sterująca HONEWELL - sterownik EXSCEL kpl. 6/ Rurociągi instalacji glikolu zasilającego lodowiska Torwar II wraz z armaturą 1 kpl. Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykaz materiałów i części zamiennych wymienialnych w ramach konserwacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Torwar I i Torwar II: 1. Paski klinowe do centrali klimatyzacyjnych 2. ŁoŜyska do wentylatorów i silników 3. Elementy automatyki: Styczniki Wyłączniki instalacyjne Zabezpieczenia silikonowe Przekaźniki Bezpieczniki topikowe Załączniki ZUG Lampki sygnalizacyjne LED śarówki do lampek sygnalizacyjnych Łączniki sterownicze Sygnalizatory zerwania pasków i zabrudzenia filtrów Wyłączniki serwisowe 4. Chłodnictwo: Czynnik chłodniczy R422D Filtry i osuszacze Zawory elektromagnetyczne Lut twardy Izolacja chłodnicza 5. Środki do czyszczenia i dezynfekcji central wentylacyjnych i klimatyzatorów 6. Inne materiały pomocnicze. Osoby wykonujące usługi muszą poruszać się w ubraniach firmowych lub posiadać identyfikator. Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Usługi naprawcze i konserwacyjne Usługi napraw i konserwacji obiektów uŝyteczności społecznej Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących 2. Warunki udziału WYKONAWCÓW w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) Ŝaden wykonawca nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania.

5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje naleŝycie co najmniej 2 (dwie) usługi konserwacji systemu wentylacji i klimatyzacji kaŝda, przez okres minimum 12 miesięcy kaŝda, o wartości co najmniej ,00 zł. brutto (słownie: sto tysięcy zł. brutto) kaŝda; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują lub będą dysponować dwoma osobami posiadającymi: a. uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu i prac kontrolnopomiarowych dla: - urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyŝej 50 kw - pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyŝej 50 kw - instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyŝej 50 kw - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji jak wyŝej. Dopuszcza się uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskali ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. b. uprawnienia upowaŝniające do obsługi technicznej, demontaŝu oraz naprawy urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a takŝe odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywania do ponownego uŝytkowania oraz obrocie tymi substancjami zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŝających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121 poz z późniejszymi zmianami); wymagane kwalifikacje nabyte w innych państwach członkowskich są uznawane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959). c. uprawnienia do obsługi, konserwacji, remontów, montaŝu i prac kontrolnopomiarowych dla: - urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyŝszym niŝ 1 kv - zespołów prądotwórczych o mocy powyŝej 50 kw

6 - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji jak wyŝej Dopuszcza się uprawnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy nabyli w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskali ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień podanych w pkt. 2.3.a, 2.3.b i 2 3.c. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złoŝonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń określonych w pkt Dokumenty wymagane do złoŝenia w terminie składania ofert <OFERTA> sporządzona zgodnie z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 1, zawierającą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt <OFERTA> powinna być zabezpieczona wadium w wysokości PLN /słownie: trzy tysiące złotych/ zgodnie z pkt 5.6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 3.3. <OŚWIADCZENIE> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzone zgodnie z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKA NR Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

7 zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Celem potwierdzenia spełnienia warunków o których mowa w dziale 2 Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 3.5. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z TREŚCIĄ ZAŁĄCZNIKA NR WYKAZ USŁUG w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, o którym mowa w dziale 2 ust. 2, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te są realizowane prawidłowo lub zostały wykonane ukończone naleŝycie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w dziale 2 ust. 3, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca/ Wykonawcy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; potwierdzającego spełnienie warunku, o którym mowa w dziale 2 ust Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Do przedmiotowego wykazu osób Wykonawca winien załączyć oświadczenia osób stwierdzające niezbędne kwalifikacje w danej branŝy. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: 1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 2) zaciąganie w imieniu Konsorcjum zobowiązań; 3) złoŝenie oferty wspólnie; 4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę

8 ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) kaŝdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt 3.3 i 3.4. Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca Pełnomocnik jako wspólne. W przypadku oceny spełniania warunków przetargowych przez podmioty występujące wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niŝ jednym podmiocie występującym wspólnie. UWAGA. W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są w formie wzoru graficznego. Wykonawca moŝe przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie wymagane zapisy i informacje, ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on NIE DOTYCZY" i dołącza do oferty WYKONAWCA, który nie spełni wymagań ustalonych w dziale 8.2, dotyczących dokumentów określonych w dziale 3, nie spełni warunków ustalonych w dziale 2, bądź złoŝy (np. zawrze w ww. dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania oraz nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami działu 8 pkt 3.c, d, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie z zapisami działu 8 pkt 5.e ZAMAWIAJĄCY odrzuci kaŝdą ofertę, której treść nie odpowiada treści. Przesłanki powodujące odrzucenie oferty zawarto w dziale 8 pkt Sposób obliczenia ceny.

9 Cena oferty jest stałą ceną brutto, podaną za świadczenie usługi w okresie jednego miesiąca oraz ceną podaną za cały okres świadczenia usługi brutto, tj. przez okres 24 miesięcy za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować kompletny przedmiot zamówienia Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie szacunku własnego oraz wiedzy uzyskanej z informacji zawartych w dokumentacji przetargowych. Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane od WYKONAWCÓW winny być sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według postanowień zawartych w. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów, których mowa w pkt 3 i następne pod warunkiem, Ŝe będą one opatrzone przez WYKONAWCĘ bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu WYKONAWCA moŝe złoŝyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w całości. ZłoŜenie przez WYKONAWCĘ więcej niŝ jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez tego WYKONAWCĘ Treść oferty musi odpowiadać treści. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji załączniki do moŝna przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści. <OFERTA> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale 3 muszą być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez reprezentanta lub pełnomocnika WYKONAWCY WYKONAWCA, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby skutecznie zastrzec, Ŝe nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <OFERTY> sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeŝonych informacji, do wiadomości ZAMAWIAJĄCEGO i osób, którym KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu WYKONAWCA nie moŝe zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a takŝe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niŝ na piśmie, zastrzeŝenia i oświadczenia dotyczące powyŝszej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po upływie terminu składania ofert nie moŝna zastrzec Ŝadnych informacji zawartych w ofertach Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł /słownie: trzy tysiące złotych 00/100/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zaleŝności od wyboru wykonawcy): 1) pieniądzu, wpłaconym na konto: PKO S.A ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

10 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 3) Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy moŝe zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłuŝenia jej waŝności w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) naleŝy dołączyć do oferty i umieścić w oddzielnej kopercie opisując ją:,,wadium przetarg nieograniczony na.(nazwa przedmiotowego postępowania), kopię dokumentu potwierdzoną,,za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu. Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO S.A z dopiskiem z dopiskiem: wadium w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania). Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu naleŝy dołączyć do oferty. 2) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego. Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania) waŝne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania) waŝne przez okres związania ofertą, określony

11 w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych. Wykonawca powinien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, zawierającą informację, iŝ udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na.(nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych. Wykonawca powinien przedłoŝyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 5.6, zawierającą informację, iŝ udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu nieograniczonym na..(nazwa przedmiotowego postępowania), oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt ) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Wykonawca powinien przedłoŝyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 5.6, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego, w przetargu nieograniczonym na..(nazwa przedmiotowego postępowania) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców: 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaŝe do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy.

12 UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu naleŝy podać numer rachunku bankowego, na który naleŝy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości naleŝy zaznaczyć osobisty odbiór lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu Dokumentacja ofertowa, tj. <OFERTA> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób uniemoŝliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej naleŝy zamknąć w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemoŝliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) WYKONAWCY oraz opis: Centralny Ośrodek Sportu Warszawa, ul. Łazienkowska 6a DOKUMENTACJA OFERTOWA NA USŁUGI KONSERWACJI SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH Nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu r. W przypadku dostarczenia później niŝ r. godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle 5.8. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, naleŝy umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej WYKONAWCA moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe ZAMAWIAJĄCY otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.7, z dopiskiem ZMIANA" lub WYCOFANIE". 6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami Wymagane od WYKONAWCÓW dokumenty określone w dziale 3 i 5, w tym <OFERTĘ>, naleŝy złoŝyć w formie pisemnej w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, pok. 215, w terminie upływającym o godzinie 10:00. Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej. Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną dopuszczone jest na zasadach określonych w dziale 5 pkt W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść, przez co staną się jej integralną częścią. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaŝe wszelkie zmiany treści wszystkim WYKONAWCOM, którym przekazał, a takŝe zamieści zmiany na stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym WYKONAWCÓW, którym przekazano, a takŝe zamieści tę informację na stronie JeŜeli

13 zmiana treści spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to ZAMAWIAJĄCY przekaŝe Biuletynowi Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6.4. ZAMAWIAJĄCY przedłuŝy termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłuŝonemu terminowi Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które ZAMAWIAJĄCY otrzymał po upływie terminu określonego w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym WYKONAWCOM, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; termin związania ofertą W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCÓW, jest jawny. Z zastrzeŝeniem pkt 5.3, 5.4, 5.8 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast pozostałe załączniki do protokołu ZAMAWIAJĄCY moŝe udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub po uniewaŝnieniu postępowania W dniu r. w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a, pokój nr 118, odbędzie się jawne otwarcie ofert złoŝonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek - godzina 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert upowaŝniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w całości. Po otwarciu kaŝdej oferty zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w ofertach: nazwy (firmy) oraz adresy WYKONAWCÓW ceny ofert okresu gwarancji informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 7.3, ZAMAWIAJĄCY przekaŝe niezwłocznie WYKONAWCOM, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Z zastrzeŝeniem wynikającym z pkt , WYKONAWCA jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe ZAMAWIAJĄCY moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do WYKONAWCY o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania. 8. Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny, prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej Na Ŝądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w wyznaczonym przez niego terminie WYKONAWCA ma obowiązek przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złoŝonych przez siebie dokumentów, o których mowa w Dziale 3, jeŝeli złoŝona przez WYKONAWCĘ kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w terminie składania ofert nie złoŝyli oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich

14 złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania (w całości lub w części); złoŝone na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Dziale 3, powinny potwierdzać spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu, określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się WYKONAWCÓW, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności WYKONAWCÓW, którzy: a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w dziale 2 w związku z art. 22 ust. 1 PZP; b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, Ŝe udział tych WYKONAWCÓW W postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; c) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; W przypadku uniewaŝnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych WYKONAWCÓW. Ofertę WYKONAWCY wykluczonego uznaje się za odrzuconą W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY moŝe Ŝądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO w ofercie ewentualnych: a) oczywistych omyłek pisarskich, b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie: - omyłkę w obliczeniu ceny brutto, polegającą na arytmetycznym błędnym zsumowaniu ceny netto i kwoty podatku VAT dla całkowitej ceny oferty c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty o dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę, jeŝeli: a) oferta jest niezgodna z ustawą lub niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów; b) treść oferty nie odpowiada treści, z zastrzeŝeniem pkt 8.4.c; c) złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1-3 pzp; e) oferta została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c.

15 w przypadku uniewaŝnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi równocześnie WYKONAWCÓW niepodlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia poszczególnych ofert Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie kryterium - najniŝsza cena: Cena oferty brutto - 100% Oferta nieodrzucona, złoŝona przez WYKONAWCĘ niepodlegającego wykluczeniu, zawierająca najniŝszą cenę określoną łącznie z VAT zgodnie z postanowieniami działu 4, podaną w pkt 1a <OFERTY>, złoŝonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, otrzyma 100,00 pkt. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru: ocena punktowa = najniŝsza cena spośród ofert podlegających ocenie ,00 pkt cena oferty rozpatrywanej 8.7. W następstwie zatwierdzenia przez KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta otrzymała największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY zawiadomi WYKONAWCÓW, którzy złoŝyli oferty: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres WYKONAWCY, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, b) o WYKONAWCACH, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) o WYKONAWCACH, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. a takŝe zamieści informacje, o których mowa w lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy; przesłanki powodujące uniewaŝnienie przetargu 9.1. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekaŝe wybranemu WYKONAWCY zawiadomienie o wyborze jego oferty. w powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną umowną, a takŝe zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby WYKONAWCA zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 5 do - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (fax, poczta elektroniczna), albo 10 dni - jeŝeli zostało przesłane w inny sposób i nie przekroczy terminu związania ofertą Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 9.2 jeŝeli: - złoŝono tylko jedną ofertę, - w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy ZAMAWIAJĄCY nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy od WYKONAWCY, któremu udzieli zamówienia.

16 9.5. JeŜeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki powodujące uniewaŝnienie przetargu ZAMAWIAJĄCY uniewaŝni przetarg nieograniczony, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŝszą ceną przewyŝsza kwotę, którą ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, Ŝe Zamawiający moŝe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć; d) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. O uniewaŝnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich WYKONAWCÓW, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O uniewaŝnieniu postępowania po upływie terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich WYKONAWCÓW, którzy złoŝyli oferty. 10. Środki ochrony prawnej przysługujące WYKONAWCY w toku postępowania WYKONAWCOM, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy PZP środek ochrony prawnej wymieniony w pkt 10.1 przysługuje równieŝ organizacjom zrzeszającym WYKONAWCÓW wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax, poczta elektroniczna).

17 10.8. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na wykonanie tychŝe czynności nie przysługuje odwołanie Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia JeŜeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej orzeczeniem" Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub Odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2013.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.25.2014.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH AL. JEROZOLIMSKIE 181C 02-222 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obsługa i utrzymanie przeprawy międzybrzegowej z napędem górno linowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej przez rzekę

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych.

... pieczątka Zamawiającego. BZ-III.272.5.2013... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. ... pieczątka Zamawiającego BZ-III.272.5.2013... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE OBSŁUGI PRAWNEJ DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH I POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo