STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA 2007-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA JORDANÓW, WRZESIEŃ 2007

2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...4 II. Organizacja prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa...5 III. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Jordanowa Ogólna charakterystyka Miasta Jordanowa 1.2. PrzynaleŜność terytorialna PołoŜenie geograficzne Powierzchnia Ludność Sytuacja demograficzna Przestrzeń i środowisko Charakterystyka struktury przestrzennej miasta Zagospodarowanie obszaru Stan władania gruntów Ukształtowanie terenu i geologia Wody podziemne Wody powierzchniowe Gleby Lasy Klimat Pomniki przyrody Dziedzictwo kulturowe Gospodarka Podmioty Gospodarki Narodowej Rolnictwo Turystyka Rynek pracy Struktura bezrobocia Instytucje rynku pracy Usługi społeczne Oświata i edukacja Kultura Sport i rekreacja Opieka zdrowotna..29 2

3 9.5. Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne Infrastruktura techniczna Sieć drogowa Gospodarka odpadami komunalnymi Gospodarka ściekowa Wodociągi Sieć energetyczna Sieć gazowa Telefonizacja, Internet Zasoby mieszkaniowe System zarządzania Miastem Władze Miasta Administracja BudŜet Miasta Jordanowa Sektor pozarządowy...46 IV. Analiza strategiczna Analiza SWOT.47 V. Plan strategiczny Miasta Jordanowa...54 VI. Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju.60 3

4 I. WPROWADZENIE Strategia Rozwoju Miasta Jordanowa jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Miasto Jordanów. Określa ona cele rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Jordanowa oraz warunki i przedsięwzięcia, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najwaŝniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów. Stanowi ona równieŝ odniesienie do Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Miasta Jordanowa pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania środków n + 2. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu zasady zrównowaŝonego rozwoju, a więc zachowania równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami środowiskowymi. Władze Miasta Jordanowa podejmą działania na rzecz uzyskania jak najszerszego poparcia społecznego dla Strategii Rozwoju, między innymi poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych tego dokumentu i jego promocję. Władze Miasta będą jednocześnie dąŝyły do zaangaŝowania w realizację Strategii partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa został powołany przez Burmistrza Miasta, zespół zadaniowy składający się z pracowników Urzędu Miasta Jordanowa. Propozycje celów strategicznych oraz kluczowych dla rozwoju gminy obszarów, przedstawili kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. W pracach nad Strategią uczestniczył Kazimierz Hajda - Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Wiesław Wańkowicz ekspert Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. W trakcie prac został przygotowany aktualny opis stanu gminy, zawarty w Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Jordanowa. Ponadto, ze względu na posiadanie przez gminę wcześniejszego dokumentu strategii rozwoju oraz innych programów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy teŝ zagospodarowania przestrzennego, zapisy tych dokumentów zostały uwzględnione w pracach zespołu i pozostają w spójności z zapisami Strategii. Niniejszy dokument Strategii w załoŝeniu ma stanowić podstawę do planowania operacyjnego w gminie oraz do opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego. 4

5 II. ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ 1. Harmonogram prac Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa na lata przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem, który przedstawiono w tabeli 1. Etap prac Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie Strategii Opracowanie aktualnej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Praca nad sformułowaniem wizji, misji, celów strategicznych oraz celów operacyjnych Końcowe prace redakcyjne nad dokumentem Strategii Publiczna prezentacja planowanych zapisów Strategii oraz przekazanie dokumentu organowi stanowiącemu gminy Tabela 1. Harmonogram prac Termin 9 maja 2007 r. 10 maja 10 lipca 2007 r. 11 lipca 11 września 2007 r. 12 września 20 września 2007 r. 21 września 12 października 2007 r. Źródło: materiały zespołu zadaniowego ds. opracowania dokumentu Strategii Do opracowania dokumentu Strategii został powołany pięcioosobowy zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Miasta Jordanowa. Imię i nazwisko mgr inŝ. Krzysztof Bigosiński mgr inŝ. Teresa Bednarz Jan Gringras mgr inŝ. Tadeusz Krawczyk mgr Marzena Mieziewska-Drobny Tabela 2. Członkowie zespołu zadaniowego Stanowisko Sekretarza Miasta Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Gospodarczo- Inwestycyjnego Inspektor ds. Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Źródło: Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 9 maja 2007 r. 5

6 III. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA JORDANOWA 1. Ogólna charakterystyka Miasta Jordanowa 1.1. Historia Jordanowa Jordanów jest najstarszym miastem powiatu suskiego. W 1564 roku król Zygmunt August wydał przywilej na załoŝenie miasta. Fundatorem był Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna. Miasto planowano jako duŝy ośrodek rzemieślniczy i handlowy. Jego rozwój opierał się głównie na przywilejach królewskich. Najstarszy z nich został wydany w 1576 r. przez Stefana Batorego. Potwierdzał on prawa miejskie i zezwalał na odbywanie dwóch jarmarków w roku. Targowano głównie bydłem, trzodą chlewną, końmi, solą i płótnem. W mieście funkcjonowały gospody i zajazdy, składy węgierskich win oraz soli, którą przewoŝono z Wieliczki na Orawę, tak zwanym szlakiem solnym. W czasie zaborów miasto podupadło gospodarczo, a większość mieszkańców utrzymywała się z rolnictwa. W latach międzywojennych Jordanów nabrał charakteru miejscowości uzdrowiskowej, słabo natomiast rozwijał się przemysł. W latach Jordanów zostaje dwukrotnie zniszczony. Po wojnie następuje systematyczny rozwój miasta. Czynnikiem miastotwórczym był przemysł. Powstały większe zakłady produkcyjne, takie jak fabryka armatury, zakłady przemysłu muzycznego, spółdzielnia przemysłu drzewnego, spółdzielnia przemysłu odzieŝowego. Wybudowano bloki komunalne i osiedle spółdzielcze. Obecnie Jordanów stanowi centrum handlowe, przemysłowe, kulturalne i oświatowe dla okolicznych miejscowości PrzynaleŜność terytorialna Miasto Jordanów jest gminą miejską wchodzącą w skład województwa małopolskiego i będącą częścią powiatu suskiego PołoŜenie geograficzne PołoŜenie: N 49 39' E 19 50'. Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu śywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Centrum miasta jest połoŝone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra - Sidzina, Jordanów oraz Raba WyŜna. W najbliŝszej odległości (od 15 do 18 kilometrów) znajdują się takie miejscowości jak Rabka Zdrój i Maków Podhalański. 6

7 MIASTO JORDANÓW - POŁOśENIE POWIAT SUSKI 7

8 1.4. Powierzchnia Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km². Ponad 90% powierzchni zajmują stoki górskie pocięte kotlinami i dolinami potoków. 8

9 2. Ludność 2.1. Sytuacja demograficzna Miasto Jordanów zajmuje powierzchnię ok. 21 km². Stanowi to ok. 3% powierzchni powiatu suskiego. Na koniec grudnia 2006 r. liczba ludności miasta wynosiła 5157 osób, przy czym liczba ludności faktycznie zamieszkałej to 5113 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi więc ok. 244 osoby na kilometr kwadratowy. Porównywalnie w powiecie suskim na 1 km² przypada ok. 119 mieszkańców. Struktura ludności wg podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje, Ŝe ludność miasta jest populacją stosunkowo młodą, ale starzejącą się, w której odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 21,6%, w wieku produkcyjnym 64,5%, a w wieku poprodukcyjnym 13,9%. Tabela 3. Ludność Jordanowa według grup wiekowych Grupa wiekowa (lata) Liczba ludności Udział w ogóle (w %) , , , , , , , , , , , , , ,0 70 lat i więcej 405 7,9 Ogółem % Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień r.) 9

10 Tabela 4. Stosunek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym Wyszczególnienie Ogółem % MęŜczyźni Kobiety Wiek przedprodukcyjny , (męŝczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) Wiek produkcyjny , (męŝczyźni w wieku lata, kobiety lat) Wiek poprodukcyjny , (męŝczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) RAZEM Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień ) W latach występowały wahania liczby mieszkańców. Przyrost naturalny w omawianym okresie wynosił od -8 do 19 osób na rok. W 2006 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł: - 0,2. Tabela 5. Przyrost naturalny ogółem w Mieście Jordanowie w poszczególnych latach Rok Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 10

11 Rys. 1 Przyrost naturalny w Mieście Jordanowie Przyrost naturalny Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Od roku 1999 do roku 2006 liczba mieszkańców miasta zwiększyła się ogółem o 353 osoby. W wyniku migracji wewnętrznej w skali kraju, na terenie miasta w latach ogółem zameldowało się 429 osób, zaś wymeldowało 408 osób. Rys. 2 Migracje wewnętrzne Migracje wewnętrzne ludności Napływ Odpływ Saldo Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 11

12 Rys. 3 Ludność Miasta Jordanowa w latach Ludność Miasta Jordanowa (wg faktycznego miejsca zamieszkania) Ludność Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 3. Przestrzeń i środowisko 3.1. Charakterystyka struktury przestrzennej miasta Miasto posiada złoŝoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną, określoną przez nałoŝenie się cech, wynikających z czytelności faz historycznych rozwoju przestrzennego, dominacji funkcji poszczególnych obszarów oraz fizjonomii terenów jednorodnych przestrzennie. Centrum układu miejskiego, wyznaczonego w okresie organizacji miasta a zarazem obszaru funkcjonalnego, koncentrującego usługi ogólnomiejskie, stanowi Rynek. WzdłuŜ dróg prowadzących z Rynku, wykształciły się i rozwijają nadal przedmieścia. Poza ich zwartą zabudową, w przestrzeni zagospodarowanej rolniczo, występuje zabudowa zagrodowa skupiona w mniejszych lub większych przysiółkach. 12

13 3.2. Zagospodarowanie obszaru UŜytkowanie obszaru miasta, według geodezyjnego wykazu gruntów, przedstawia się następująco: Tabela 6. UŜytkowanie obszaru Miasta Jordanowa Typ uŝytkowania Ilość ha % a. UŜytki rolne ogółem w tym: grunty orne sady łąki pastwiska ,3 50,4 1,1 2,4 2,4 b. Lasy i zadrzewienia ,2 c. Wody 27 1,3 d. UŜytki kopalne 4 0,2 e. Tereny komunikacyjne ogółem w tym: drogi koleje i inne tereny ,0 4,4 0,6 komunikacyjne f. Tereny osiedlowe 50 2,4 g. Tereny róŝne 14 0,6 h. NieuŜytki Powierzchnia wyrównawcza Powierzchnia ewidencyjna ,0 ogółem Powierzchnia geodezyjna ogółem ,0 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanów, s

14 3.3. Stan władania gruntów Zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanów, dominującą formą władania w mieście jest własność prywatna. Struktura władania gruntów w mieście w ujęciu głównych grup własnościowych przedstawia się następująco: grunty Skarbu Państwa zajmują 360 ha tj. 17,1 % powierzchni ogólnej miasta grunty gminy komunalne 125 ha tj. 5,9% powierzchni ogólnej miasta grunty prywatne 1623 ha tj. 77,0 % powierzchni ogólnej miasta 3.4. Ukształtowanie terenu i geologia Geograficznie miasto usytuowane jest w rozległej strefie pogórzy, pomiędzy Beskidem śywieckim i Beskidem Wyspowym, zwanej Bramą Sieniawską. Cechą obszaru jest urozmaicona rzeźba, charakteryzująca się przemieszaniem form właściwych pogórzom wysokim, średnim i niskim. Połowę powierzchni miasta, w jego granicach administracyjnych, zajmują wzgórza, z przewagą średnich, o dość stromych stokach i deniwelacjach rzędu m, w znacznej części pokryte lasami. Pozostały obszar to płaskie podnóŝa wzniesień, szerokie dna dolin i kotlin. Przylegające do pogórzy płaskie podnóŝa i szerokie wododziały, o deniwelacjach wynoszących m, zajmują ok. 30% powierzchni miasta. Po ok. 10% przypada na dna dolin i kotlin oraz pogórza wysokie, które obejmują miasto od północy i południa. Miasto Jordanów połoŝone jest w obrębie Karpat Zewnętrznych Fliszowych. Karpaty Zewnętrzne stanowią pasmo sfałdowane w trzeciorzędzie zbudowane niemal wyłącznie z fliszu. Flisz karpacki na tym terenie wiekowo obejmuje osady paleocenu i eocenu. Są to utwory mało zróŝnicowane z niewielkimi ilościami skamieniałości, co powoduje trudności w określeniu wieku poszczególnych ogniw. Flisz karpacki składa się z naprzemianległych piaskowców i łupków z wtrąceniami zlepieńców, margli i wapieni. Olbrzymie masy fliszu układają się w poszczególne jednostki tektoniczne, które są nasunięte na siebie wzdłuŝ Karpat tworząc w omawianym rejonie płaszczowinę magurską. PodłoŜe utworów czwartorzędowych tworzą trzeciorzędowe eoceńskie piaskowce gruboławicowe i łupki warstwy magurskie (facja mikowa) monoklinalnie upadające w kierunku południowym, południowo-wschodnim i sporadycznie zachodnim. Nachylenie tych warstw wynosi od 30 do 65%. Najczęściej zalegają one normalnie, ale niekiedy na południowy-zachód od Jordanowa występują warstwy odwrócone tzw. hieroglify. 14

15 Dna szerokich dolin są wypełnione aluwiami piaszczysto-ŝwirowymi i namułami. Utwory te występują głównie pod zboczami i stanowią pozostałości plejstoceńskie teras akumulacyjnych lub nanosów holoceńskich. Namuły oraz utwory piaszczyste stanowią młode aluwia holoceńskie Wody podziemne i powierzchniowe Obszar miasta Jordanowa połoŝony jest w strefie mało zasobnej w wody podziemne, co jest uwarunkowane fliszową budową podłoŝa, o duŝej zawartości nieprzepuszczalnych łupków. Większe zbiorniki wód podziemnych związane są z aluwiami w dolinach rzek. Nie są jednak ciągłe, są mało wydajne i o duŝych wahaniach zasobów. Woda w aluwiach zalega na głębokościach od 0,5 do 3,0 m. MiąŜszość warstwy wodonośnej nie przekracza 5,00 m. Miasto Jordanów połoŝone jest w całości na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych nr 445. NaleŜy on do zbiorników trzeciorzędowo-kredowych w obrębie Karpat fliszowych Wody powierzchniowe Główną rzeką obszaru jest Skawa (prawostronny dopływ Wisły), której odcinek górnego biegu znajduje się w granicach administracyjnych Jordanowa. Jordanów połoŝony jest w prawobrzeŝnej części zlewni Skawy, której głównymi dopływami na terenie miasta jest Malejówka z Naprawką i potok Strącze. Odcinek rzeki Skawy w granicach miasta osiąga długość ok. 10 km. Skawa jest rzeką mało zasobną w wodę i charakteryzuje się duŝymi wahaniami przepływów. Średni stan wody wynosi 197 cm, wahania między minimalnym i maksymalnym stanem dochodzą do 3,80 m. Rzeka Skawa jest jednym z większych prawobrzeŝnych dopływów górskich Wisły II rzędu w km Źródła Skawy znajdują się na północno-zachodnim stoku głównego Masywu Łysej Góry na wysokości 700 m n.p.m. Zlewnia górnej Skawy to w przewaŝającej części tereny lesiste i rolnicze. Długość rzeki wynosi 96,4 km. Powierzchnia zlewni Skawy do przekroju w Jordanowie wynosi 96,6 km². Rzeka stanowi waŝne źródło wody zarówno dla celów komunalnych jak i przemysłowych. Z jej wód korzysta wiele miejscowości, wśród których jest między innymi Jordanów. Skawa jest odbiornikiem duŝej ilości ścieków, głównie komunalnych z miejscowości zlokalizowanych w jej zlewni. O zanieczyszczeniu rzeki decydują równieŝ 15

16 zanieczyszczenia obszarowe. Ponadto naleŝy podkreślić, Ŝe na terenie zlewni wiele miejscowości nie posiada kanalizacji ścieków bytowych. Pod względem hydrologicznym Skawę charakteryzują wysokie i szybkie wezbrania, gdy szybkość fali powodziowej osiąga 7,5 km/h oraz okresowe niŝówki letnie kiedy to przepływy w Ŝwirowym korycie spadają poniŝej wskaźnika jednostkowego 1 dm³/s km, a temperatura podnosi się do blisko 20º C. StęŜenie tlenu w wodzie w takich warunkach obniŝa się do wartości niebezpiecznej dla bytowania ryb Gleby W wyniku działań czynników glebotwórczych powstały na terenie miasta róŝnego rodzaju typy gleb. Największy obszar zajmują gleby brunatne. Na niewielkim obszarze występują gleby pseudobielicowe, a w dolinie Skawy i potoków mady. Klasyfikacja bonitacyjna gleb, w obrębie uŝytków rolnych przedstawia się następująco: klasa III 18,0 ha tj. 1,9% powierzchni uŝytków rolnych klasa IV 630,5 ha tj. 66,1% powierzchni uŝytków rolnych klasa V 260,6 ha tj. 27,4% powierzchni uŝytków rolnych klasa VI 42,9 ha tj. 4,6% powierzchni uŝytków rolnych W przestrzeni rolnej dominują gleby IV klasy o dobrych i średnich wartościach dla produkcji rolnej Lasy Lasy i zadrzewienia zajmują powierzchnię ok. 720 ha, co stanowi ok. 34% powierzchni miasta. Dominującymi siedliskowymi typami lasu są: las mieszany górski: runo trawiasto-zielne tworzą: średnio wysokie paprocie (nerecznice samcze, wietlice) oraz zioła: zachyłka, kosmatka, płonnik, gajowiec, starzec; warstwę podszytu stanowią samosiewy gatunków występujących w drzewostanie oraz jarzębina, bez koralowy i czarny, suchodrzew; drzewostan tworzą buk, świerk, jodła, czasem w domieszce występują: jawor, jesion, wiąz, lipa, olsza, las górski: runo tworzą rośliny zielne, takie jak: kopytnik, miodunka, gajowiec, storczyki, malina, jeŝyny, paprocie, zawilec, fiołek, wawrzynek; w podszycie występują: bez koralowy i czarny, jarzębina, kruszyna, leszczyna, a takŝe samosiewy gatunków wchodzących w skład 16

17 drzewostanów; drzewostany mieszane, jak i lite, tworzą buk, jodła, świerk z domieszką: jawora, klonu, świerka, modrzewia, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, lipy, czasem jesionu i wiązu górskiego. Tereny leśne w małych kompleksach łączą się z zadrzewieniami naturalnymi i sztucznymi wzdłuŝ dolin i cieków wodnych, dróg i zabudowy rozproszonej na stokach. Jordanów posiada korzystny bilans zieleni, na którą obok kompleksów leśnych składają się zadrzewienia i urządzona zieleń miejska. Pod względem struktury własnościowej zasoby leśne Jordanowa moŝna podzielić następująco: lasy państwowe - ok. 256 ha 36% powierzchni lasów, lasy prywatne - ok. 430 ha 60,5% powierzchni lasów, lasy będące własnością kościołów i związków wyznaniowych - ok. 25 ha 3,5% powierzchni lasów Klimat Warunki klimatyczne naleŝą do korzystnych w skali Karpat dla osadnictwa i rolnictwa uprawowego. Obszar miasta w całości znajduje się w górnej części piętra umiarkowanego ciepłego, ze średnią temperaturą roku + 6,5 ºC. Okres wegetacyjny wynosi dni. Miasto jest dobrze przewietrzane, dominują wiatry bardzo słabe (10 m/s), o prawie równomiernym ich udziale ze wszystkich kierunków. Warunki przewietrzania mają wpływ na stopień zanieczyszczenia. PołoŜone na wzniesieniu centrum miasta, posiada dobre warunki wentylowania, a więc rozpraszania zanieczyszczeń. Jordanów połoŝony jest w cieniu opadowym, dlatego opady są tu niŝsze (780 mm średniorocznie) niŝ na innych obszarach o podobnych wysokościach. 4. Pomniki przyrody Na terenie miasta Jordanowa występują następujące pomniki przyrody: zespół parkowy Chrobocze (lipa 4 szt., dęby, świerki, jesiony, modrzewie), zadrzewienie wąwozu Chrobocze w sąsiedztwie parku (lipa 2 szt., świerk 2 szt., jesion 2 szt., brzoza, dąb), grupa 4 drzew w otoczeniu kościoła (lipa, jawor, jesion 2 szt.), przy drodze Jordanów Łętownia w przysiółku Nasiałówka (sosna pospolita). 17

18 5. Dziedzictwo kulturowe Miasto Jordanów charakteryzuje regularna zabudowa a jego centrum stanowi duŝy rynek, połoŝony na wysokości 485 m n.p.m. W miejscowości znajduje się wiele cennych i pięknych zabytków, z których część wymaga renowacji. Najciekawsze zabytki miasta: - Zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z początku XVIII w., połoŝony ok. 2,5 km od centrum. Obok dworku znajduje się park ze starodrzewami. - Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego i oddany do uŝytku w 1911 r. Budynek jest siedzibą władz samorządowych miasta oraz Urzędu Miasta Jordanowa. - Budynek byłego Sądu Grodzkiego, zlokalizowany przy Rynku był równieŝ zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego. Obecnie w budynku mieszczą się: Urząd Gminy w Jordanowie, Urząd Pocztowy, Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie. - Kościół Parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki BoŜej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej. Wybudowany został w 1913 r. W świątyni znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych. - Pochodząca z XVII w. figura Św. Jana Nepomucena, znajdująca się na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Rynku. Św. Jan Nepomucen jest patronem dobrej sławy oraz opiekunem dróg i mostów, a takŝe orędownikiem w czasie powodzi. - Budynek Poczekaj przy ulicy Kolejowej 10, pochodzący z początku XVIII w. Na parterze budynku znajdował się zajazd, połoŝony na szlaku solnym prowadzącym z Wieliczki na Węgry. Tutaj na posiłek i wypoczynek zatrzymywali się kupcy. W piętrowej części budynku znajdowały się pokoje dla gości. - PrzydroŜne kapliczki pochodzące z XVII i XVIII w., znajdujące się przy poszczególnych ulicach miasta. 6. Gospodarka 6.1. Podmioty Gospodarki Narodowej Na koniec grudnia 2006 r. na terenie miasta działalność prowadziło 559 podmiotów 18

19 gospodarki narodowej, w tym w sektorze publicznym działało 30 podmiotów, zaś w sektorze prywatnym 529 podmiotów. W stosunku do roku poprzedniego zarejestrowano niewielki spadek ilości podmiotów gospodarki narodowej, działających w sferze publicznej. Rys. 4 Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane na terenie Miasta Jordanowa w latach Podmioty Gospodarki Narodowej zarejstrowane w rejestrze REGON wg form własności Publiczne Prywatne Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2006 r., w sektorze prywatnym działa 434 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 21 spółek handlowych, 5 spółdzielni oraz 14 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 19

20 Rys. 5 Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane wg wybranych sekcji Podmioty Gospodarkki Narodowej zarejstrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji 36% 2% 21% Rolnictwo Przemysł Handel Usługi 41% Źródło: Główny Urząd Statystyczny, (dane na dzień r.) (przemysł: obejmuje równieŝ przetwórstwo przemysłowe; usługi: budowlane, gastronomiczne, hotelarskie, transportowe, wolne zawody) Działalność gospodarcza w mieście koncentruje się głównie na usługach oraz handlu, znacznie mniej natomiast skupia się w innych sektorach gospodarki. Sieć placówek handlowych w Jordanowie jest dobrze rozwinięta. Handel zaspokaja w pełni potrzeby mieszkańców miasta oraz turystów. Brakuje natomiast duŝych firm budowlanych, wykonujących usługi remontowo-budowlane. Ponadto w niewystarczającym stopniu rozwinięta jest baza noclegowa. Czynnikiem miastotwórczym były duŝe zakłady przemysłowe. W wyniku reform część z nich uległa prywatyzacji lub likwidacji. W większości ograniczyły one zatrudnienie. Zakłady pracy generujące większą liczbę miejsc pracy to: - Jordanowska Fabryka Armatury Valvex S.A. - Vobis Polska Spółka z o.o. - Z.P.H. Palettenwerk - Tatra House Ewa, Stanisław Nawalaniec - Spółdzielnia Pracy Przemysłu OdzieŜowego Jordanowianka - Tapi Tadeusz, Piotr śur - Multimex Józef śegleń - Amex Bogusław Antosz 20

21 6.2. Rolnictwo Miasto Jordanów charakteryzuje krajobraz rolniczo-leśny. W strukturze form zagospodarowania powierzchni przewaŝają uŝytki rolne i lasy. UŜytkowanie gruntów i kierunki produkcji rolnej są uwarunkowane przez czynniki przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Większość gruntów naleŝy do kompleksu zboŝowo-górskiego, Ŝytnioziemniaczanego i owsiano-pastewnego. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 46,1 pkt (wg IUNG) plasuje ten region na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Warunki te sprawiają, Ŝe głównym kierunkiem produkcji rolnej jest chów bydła mlecznego i opasowego. Podporządkowana jest temu produkcja roślinna, w której dominuje produkcja pasz. Strukturę agrarną charakteryzuje duŝe rozdrobnienie gruntów. Na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r., na terenie Jordanowa znajduje się 866 gospodarstw rolnych, w tym 865 gospodarstw indywidualnych. Niecała połowa 41,62% to gospodarstwa indywidualne powyŝej 1 ha uŝytków rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego 3,06 ha sprawia, Ŝe utrzymanie się wyłącznie z produkcji rolnej nie jest moŝliwe. W strukturze obszarowej dominują bardzo małe gospodarstwa, w których produkcja nastawiona jest na samozaopatrzenie. Struktura uŝytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych przedstawia się następująco: Ogólna powierzchnia gruntów ogółem ha UŜytki rolne ha - grunty orne ha - łąki ha - pastwiska ha - sady - 6 ha Lasy i grunty leśne ha Pozostałe grunty - 64 ha 21

22 Rys. 6 UŜytki rolne na terenie Jordanowa UŜytki rolne 11% 30% 1% orne sady łąki trwałe pastwiska 58% Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wśród uŝytków rolnych, grunty orne stanowią jedynie 30%. Największy obszar gruntów jest uŝytkowany jako łąki trwałe i pastwiska aŝ 69% gruntów. Tylko 1% uŝytków rolnych stanowią sady Turystyka Z uwagi na swoje połoŝenie, Jordanów posiada charakter miejscowości wczasowoturystycznej. Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Z centrum prowadzi pięć szlaków turystycznych, m.in. na Luboń i Babią Górę - najwyŝszy poza Tatrami szczyt w Polsce. Jordanów ma bardzo dobrze zorganizowaną sieć połączeń środkami komunikacyjnymi, będącymi własnością prywatnych przewoźników. Dzięki tak dobrze zorganizowanym połączeniom moŝna szybko i wygodnie dojechać do Krakowa, Zakopanego, Rabki, a takŝe okolicznych wsi. Na uwagę zasługują równieŝ najbliŝsze okolice Jordanowa. W Łętowni znajduje się kościół z XVIII w., zaliczony do zabytków I klasy, na Wysokiej zabytkowy dwór z XVI w. W niewielkiej odległości znajduje się Babiogórski Park Narodowy. Cennym zespołem krajobrazowo-przyrodniczym jest góra Przykrzec z atrakcyjnymi punktami widokowymi na dolinę Skawy, Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry i Pasmo Babiogórskie. 22

23 Na terenie miasta znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy Astra, posiadającymi ok. 50 miejsc noclegowych w domkach kempingowych. Ponadto turyści mogą wynająć kwatery prywatne. W mieście brakuje dobrze rozwiniętej bazy noclegowej oraz infrastruktury turystycznej Rynek pracy Ponad połowa osób w wieku produkcyjnym jest czynna zawodowo. Zdecydowana większość osób pracuje w sektorze prywatnym. Około 43% wszystkich pracujących to kobiety. Ponad połowa osób pracujących 68,64% zatrudniona jest w przemyśle i budownictwie, 31,2% w usługach a tylko 0,16% w rolnictwie i leśnictwie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim wynosi 1978,23 zł i jest ono niŝsze o ok. 14,1 % od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie małopolskim (dane na r.). Rys. 7 Rynek pracy Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym Prywatny Publiczny Sektor Prywatny Publiczny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień r.) 7. Struktura bezrobocia Stopa bezrobocia w Mieście Jordanowie, liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2006 wynosiła 7,5% i była niŝsza od średniej powiatowej (8,7%), wojewódzkiej (11,4%) oraz średniej krajowej (14,9%). Jednak w powiecie suskim wśród gmin o najniŝszej stopie bezrobocia Miasto Jordanów plasuje się na trzecim miejscu, po Gminie Bystra-Sidzina (5,0%) oraz Gminie Jordanów (5,8%). 23

24 Tabela 7. Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Suskiego w latach 2005 i 2006 Gmina Rok 2005 Rok 2006 Szacunkowa stopa bezrobocia % Szacunkowa stopa bezrobocia % RóŜnica +/- w % Budzów 12,2 9,1-3,1 Bystra Sidzina 6,4 5,0-1,4 Jordanów gmina 8,4 7,5-0,9 miejska Jordanów gmina 9,1 5,8-3,3 wiejska Maków Podhalański 12,7 9,8-2,9 Stryszawa 13,4 10,2-3,2 Sucha Beskidzka 12,3 10,1-2,2 Zawoja 14,5 10,2-4,3 Zembrzyce 12,1 9,4-2,7 Powiat 11,4 8,7-2,7 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, W 2006 roku z terenu miasta Jordanowa było zarejestrowanych ogółem 159 (7,5% ogółu mieszkańców) osób bezrobotnych, w tym 99 kobiet (62,3 % ogółu bezrobotnych) i 60 męŝczyzn (37,7% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych 82 osoby są długotrwale bezrobotne, 42 osoby nie posiadają kwalifikacji, 36 osób (22,6 %) to mieszkańcy powyŝej 50 lat, a 33 osoby (20,8 %) nie ukończyły 25 lat. Bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią 1,9% (3 osoby) ogółu osób bezrobotnych. 24

25 Rok Tabela 8. Szacunkowa stopa bezrobocia w Mieście Jordanowie Liczba bezrobotnych ogółem w latach Liczba bezrobotnych kobiet Szacunkowa stopa bezrobocia w % , , , , ,5 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Szacunkowa stopa bezrobocia w stosunku do kilku ubiegłych lat nieznacznie zmalała. W roku 2001 wynosiła ona 9%, a na koniec roku 2006 o 1,5 % mniej. Tabela 9. Struktura bezrobocia wg wieku w Mieście Jordanowie na dzień r. Grupa wiekowa Ilość bezrobotnych % , , , , ,92 PowyŜej 60 lat 0 0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Większość bezrobotnych to osoby młode: 20,75% z nich jest w wieku lata, a 29,56 % ma lata. 8. Instytucje rynku pracy Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 Nr 99, poz z późn. zm.), instytucjami rynku pracy są: 25

26 publiczne słuŝby zatrudnienia; Ochotnicze Hufce Pracy; agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. Na terenie Miasta Jordanowa brak jest instytucji rynku pracy. Osoby poszukujące pracy korzystają z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. 9. Usługi społeczne 9.1. Oświata i edukacja Sieć szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w pełni zaspokaja potrzeby gminy miejskiej. Tabela 10. Szkoły podstawowe i gimnazjalne podległe samorządowi gminnemu Nazwa szkoły Oddziały Liczba uczniów Liczba nauczycieli Przedszkole Miejskie Szkoła Podstawowa Gimnazjum Źródło: Urząd Miasta Jordanowa, dane Referatu Oświaty na dzień r. Wymienione szkoły mieszczą się we własnych budynkach o wystarczającej liczbie pomieszczeń dydaktycznych. W celu prawidłowego funkcjonowania oraz poprawy bezpieczeństwa w budynku Przedszkola Miejskiego naleŝy wykonać ocieplenie oraz przeprowadzić remont elewacji, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek Szkoły Podstawowej wymaga remontu. NaleŜy przebudować dach na sali gimnastycznej (likwidacja stropu, ocieplenie, wymiana pokrycia dachu, załoŝenie kolektorów słonecznych). W celu zmniejszenia zuŝycia ciepła naleŝy równieŝ wymienić stolarkę okienną oraz zmodernizować sieć centralnego ogrzewania. Aby podnieść jakość usług edukacyjnych Szkoła Podstawowa powinna posiadać multimedialną pracownię językową. Na terenie miasta znajdują się dwie szkoły średnie: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, Jordanów, ul. Kolejowa 9 26

27 Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Suski, szkoła jest jednostką budŝetową Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. W skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja wchodzą następujące typy szkół: - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zasadnicza Szkoła Zawodowa WielobranŜowa. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego, Jordanów, ul. gen. St. Maczka 131 Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Suski, szkoła jest jednostką budŝetową Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Zespół Szkół obejmuje następujące typy szkół: - Liceum Ogólnokształcące -Technikum - kształcące w zawodzie: technik architektury krajobrazu; technik agrobiznesu; technik ekonomista Kultura Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie jest samorządową instytucją kultury. Zajmuje się kultywowaniem tradycji regionalnych oraz rozwijaniem zainteresowań dzieci i młodzieŝy w róŝnego rodzaju kołach twórczych. Ośrodek ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku Baszty z 1908 roku, w której zagospodarowane zostały pomieszczenia piwnic i dawnych lochów. Mieści się tutaj równieŝ galeria Pod Basztą, w której podziwiać moŝna prace twórców Stowarzyszenia Pasja oraz innych artystów z terenu ziemi jordanowskiej. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu corocznych imprez, konkursów oraz wystaw. Największą cykliczną imprezą są Dni Ziemi Jordanowskiej. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest część budynku będącego własnością Miasta Jordanowa, zlokalizowanego w centrum przy ul. Rynek 2. W ośrodku zatrudnione są 4 osoby. 27

28 Biblioteka Miejska Biblioteka jest jednostką organizacyjną Miasta Jordanowa. Rocznie z jej zasobów korzysta około 1000 stałych czytelników, z przewagą młodzieŝy i studentów wypoŝyczających rocznie ponad 20 tys. egzemplarzy. Księgozbiór Biblioteki liczy pozycji. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór o charakterze uniwersalnym, jednocześnie dysponując rozbudowanym i na bieŝąco uzupełnianym księgozbiorem regionalnym. W czytelni Biblioteki udostępnia się nieodpłatnie dostęp do internetu (3 stanowiska) w ramach programu Ikonka. Biblioteka Miejska mieści się w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 56, budynek jest własnością Miasta Jordanowa. Znajdują się w nim równieŝ biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku niezbędne są następujące prace remontowe: - zaadaptowanie pomieszczeń strychu na dział biblioteki dziecięcej lub samodzielnej sali internetowej, - dostosowanie wejścia do potrzeb niepełnosprawnych, - odwodnienie budynku, - remont elewacji Sport i rekreacja W mieście działa Ludowy Klub Sportowy JORDAN. Sekcja piłkarska skupia wokół siebie młodzieŝ w czterech druŝynach (ok. 120 zawodników): trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi i seniorzy. Klub dysponuje boiskiem sportowym o wymiarach pozwalających na organizowanie rozgrywek na poziomie ligowym. Boisko jest własnością Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Suskiego, w uŝytkowaniu wieczystym Miasta Jordanowa. Boisko sportowe wymaga modernizacji, budowy nowego ogrodzenia, dostosowania płyty boiska do wymogów Polskiego Związku Piłki NoŜnej. Niezbędne jest równieŝ wykonanie prac wykończeniowych przy zapleczu socjalnym. Ponadto na terenie miasta działa: - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT skupiający młodzieŝ uprawiającą kolarstwo - Sekcja BrydŜa Sportowego - Koło Wędkarskie - Koło Łowieckie W mieście organizowane są następujące cykliczne imprezy sportowe: - Małopolski Wyścig Górski 28

29 - Turniej Piłki NoŜnej DruŜyn MłodzieŜowych o Puchar Burmistrza Miasta Jordanowa. Na terenie miasta brak jest wystarczającej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieŝy: wielofunkcyjnych boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci Opieka zdrowotna Podstawową opiekę zdrowotną w Jordanowie zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Na terenie miasta funkcjonują następujące poradnie: Poradnia Ogólna Poradnia Pediatryczna Poradnia K Poradnia Okulistyczna Poradnia Laryngologiczna Poradnia Neurologiczna Gabinet Stomatologiczny Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (Podstacja w Jordanowie). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie, Jordanów, ul. 3-go Maja 2a, świadczy usługi osobom. W Przychodni zatrudnionych jest 7 lekarzy, 2 połoŝne, 6 pielęgniarek oraz 4 pracowników obsługi Pomoc Społeczna Miejski Ośrodek Pomocy w Jordanowie jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, bądź innych ustaw, a takŝe rządowych programów pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budŝetową. Wykonywane zadania własne z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dochodów własnych gmin, natomiast na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budŝetu państwa. Zasadniczym celem pracy osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań na polu pomocy społecznej tak, aby: 29

30 - zapewnić osobom i rodzinom wsparcie w przezwycięŝeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości oraz umoŝliwić im Ŝycie w godnych warunkach, - stworzyć zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, a takŝe osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych, - doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do Ŝyciowego usamodzielnienia, - integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie, - udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie, - stworzyć sieć usług socjalnych. Na oferowany przez ośrodek katalog świadczeń składają się zarówno: formy pomocy pienięŝnej, rzeczowej czy teŝ usługowej jak i pracy socjalnej, które są przez pracowników socjalnych dostosowywane indywidualnie do sytuacji kaŝdej rodziny. W roku 2006 pomocą społeczną objęto 244 rodziny (608 osób). Głównymi powodami przyznania pomocy były: długotrwała lub cięŝka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo i alkoholizm. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Miasta Jordanowa przy ul. Piłsudskiego 25. W placówce zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych. Osoby niepełnosprawne Zgodnie z danymi, które posiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, na koniec grudnia 2006 roku na terenie miasta mieszkało 88 osób niepełnosprawnych. Budynku uŝyteczności publicznej nie są odpowiednio dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne Policja Komisariat Policji w Jordanowie wchodzi w skład Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej i obejmuje swoim zasięgiem działania Miasto Jordanów, Gminę Jordanów oraz Gminę Bystra-Sidzina. 30

31 W skład Komisariatu Policji w Jordanowie wchodzą następujące komórki organizacyjne: - Kierownictwo Komisariatu 2 osoby - Zespół Kryminalny 7 osób - Zespół Patrolowo-Interwncyjny 6 osób - Zespół DyŜurnych 5 osób - Zespół Dzielnicowych 6 osób W okresie od do r. na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie stwierdzono ogółem 472 przestępstwa, w tym o charakterze kryminalnym 174. Natomiast w roku 2005 stwierdzono 292 przestępstwa, w tym 190 o charakterze kryminalnym. Dynamika w tej kategorii wynosi ogółem 161,1 %, a w przypadku przestępstw kryminalnych 91,6 %. Wskaźnik wykrywalności w 2006 roku kształtuje się następująco: - wykrywalność ogólna - 85,2 % - wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym - 60,6 % Wskaźnik wykrywalności w 2005 roku przedstawiał się następująco: - wykrywalność ogólna - 69,3 % - wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym - 55,2 % W roku 2006 zanotowano wzrost wykrywalności ogólnej o 15,9 %, a w przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost wykrywalności wynosi 5,4 %. Porównywalnie, w województwie małopolskim w roku 2006 stwierdzono przestępstwa ogółem, a w roku 2005 ilość tych przestępstw wyniosła Wykrywalność w roku 2006 wyniosła 58,7 %, zaś w 2005 roku 53,7 %. W powiecie suskim w 2006 roku stwierdzono 1569 przestępstw, zaś w 2005 roku Wykrywalność przestępstw wzrosła z 75. % w roku 2005 do 80,4 % w roku Liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Jordanowa w roku 2006 w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się. 31

32 Tabela 11. Zdarzenia i wypadki powstałe na terenie miasta Jordanowa w latach Miasto Jordanów Wypadki Kolizje Zabici Ranni Ogółem Dynamika zdarzeń /108 78,7% Źródło: Komisariat Policji w Jordanowie, Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie, za okres 2006 roku W roku 2006 odnotowano ogółem 85 zdarzeń drogowych. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do 2005 r. o 23 zdarzenia. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Na terenie miasta Jordanowa działa załoŝona w 1895 roku Ochotnicza StraŜ PoŜarna, która w 2005 roku obchodziła jubileusz 120-lecia swojego istnienia. W 1961 roku OSP została odznaczona (jako druga w Polsce) Złotym Znakiem Związku. Jest ona wiodącą jednostką ratowniczo-gaśniczą na terenie powiatu suskiego, gotową nieść pomoc w zakresie gaszenia poŝarów oraz ratownictwa technicznego. Obecnie Ochotnicza StraŜ PoŜarna liczy 120 członków, w tym 75 straŝaków czynnych oraz 20 w druŝynach młodzieŝowych. Jednostka posiada własny budynek z salą widowiskową na 400 osób i jest wyposaŝona w 4 samochody bojowe, 3 motopompy, urządzenie hydrauliczne do ratownictwa technicznego oraz zestaw sprzętu medycznego. Zwarta zabudowa centrum miasta, zakłady pracy zajmujące się produkcją wyrobów z drewna oraz duŝe powierzchnie lasów otaczające miasto, są czynnikami stwarzającymi większe zagroŝenie poŝarowe. Obrona Cywilna Na terenie Miasta Jordanowa działa 6 Formacji Obrony Cywilnej, które podejmują działania na wypadek zagroŝeń. Koordynacją tych działań zajmuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Co roku odbywają się szkolenia formacji, mające na celu doskonalenie form działania. Zostały opracowane zasady postępowania na wypadek zaistnienia 32

33 zagroŝeń. Powołany został Miejski Zespół Przeciwpowodziowy, jak równieŝ Formacja Przeciwpowodziowa. Tereny zagroŝone W wypadku powodzi, przy braku wałów przeciwpowodziowych zagroŝone są następujące rejony miasta: - Zagrody, - Rapaczówka, - Międzywodzie, - ujęcie wody na Skawie, - ulica Przemysłowa, - ulica Kolejowa. 10. Infrastruktura techniczna Sieć drogowa Na terenie miasta znajdują się drogi: - krajowa nr 28 Zator Nowy Sącz Przemyśl o długości 5,5 km; nawierzchnia z masy bitumicznej, z licznymi defektami. Droga jest objęta programem odnowy, zaplanowanym na lata powiatowe o długości 7,4 km, nawierzchnia z masy bitumicznej, stan ogólny niezadowalający. - gminne o długości 13 km, nawierzchnia z masy bitumicznej i trylinki, stan dobry, średni i zły (w tym o nawierzchni ulepszonej 11 km ulice). - drogi gminne dojazdowe do pól 13 km, nawierzchnie Ŝwirowe i tłuczniowe oraz gliniane, stan zły i średni. Ogólny stan dróg na terenie miasta jest zły, połowa dróg wymaga kapitalnego remontu łącznie z połoŝeniem nowych nawierzchni, poszerzeniem, wyprofilowaniem, utwardzeniem poboczy, odprowadzeniem wody przepusty. W mieście jest 20 ulic, a łączna długość dróg-ulic wynosi 25,9 km. Na drodze krajowej nr 28 stale zwiększa się natęŝenie ruchu. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa zaplanowana została obwodnica, która ominie centrum miasta i niebezpieczne zakręty na ul. 3-go Maja. Dzięki temu zwiększy się przelotowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Długość chodników w mieście wynosi 16 km. Większość ulic na peryferiach miasta pozbawiona jest chodników. 33

34 Istniejące chodniki w duŝej mierze wymagają przebudowy i wymiany nawierzchni. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych budowa chodników przy ulicach o duŝym natęŝeniu ruchu jest sprawą pilną. W mieście znajduje się 9 mostów, z tego 5 jest w zarządzie miasta. Remontu wymagają 2 mosty nie będące w zarządzie miasta Gospodarka odpadami komunalnymi Są to: Odpady komunalne wytwarzane w Mieście Jordanowie pochodzą z trzech źródeł. gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze, oczyszczalnie ścieków. Oprócz wymienionych źródeł na terenie miasta nie ma instalacji, która dodatkowo mogłyby generować odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwiania na składowisku tj.: kompostowni, sortowni odpadów, stacji przeładunkowych odpadów, punktów zbiorczych odpadów, licencjonowanych stacji złomowania pojazdów. Zebrane w mieście odpady komunalne unieszkodliwiane są na składowiskach odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu oraz w Tarnowie. 34

35 Tabela 12. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania w latach składowisko odpady Masa (Mg) 2005 r r. oznaczenie Masa oznaczenie procesu (Mg) procesu unieszkodliwian unieszkodliwian ia ia Nowy Targ odpady niesegregowane 280,0 D 1 558,5 D 1 Sucha Beskidzka odpady niesegregowane 3,0 D 1 69,1 D 1 Tarnów Składowisko Za rzeką Biała odpady niesegregowane 88,0 D 1 98,8 D 1 Ogółem: 371,0 726,4 Źródło: dane Urzędu Miasta Jordanowa Jak wynika z powyŝszej tabeli, w roku 2006 unieszkodliwiono dwa razy więcej odpadów komunalnych niŝ w Odpady komunalne zebrane na terenie Miasta Jordanowa wywoŝone są na trzy składowiska: 1. do Nowego Targu składowisko oddalone od centrum Jordanowa o około 27 km, 2. do Suchej Beskidzkiej składowisko oddalone o 21 km, 3. do Tarnowa składowisko oddalone o około 120 km. Największy strumień odpadów kierowany jest do Nowego Targu. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe wzrosła masa odpadów komunalnych kierowanych na składowisko najbliŝej połoŝone i wskazane w Planie Gospodarki Odpadami jako docelowe tj. w Suchej Beskidzkiej. Masa odpadów składowanych w Tarnowie utrzymywała się w ostatnich dwóch latach na zbliŝonym poziomie tj. około 90 Mg. Stan gospodarki odpadami oraz działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami zostały określone w Programie Ochrony Środowiska 35

36 oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Jordanowa przyjętymi Uchwałą Nr XXIX/161/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2005 r Gospodarka ściekowa Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 10,3 km. Swym zasięgiem kanalizacja obejmuje niewielką część Jordanowa i w co najmniej 50% wymaga ona modernizacji. Istniejąca sieć kanalizacyjna została wykonana w róŝnych okresach czasu. Jej starsza część jest eksploatowana przez około lat, została wykonana z rur betonowych łączonych na styk. Pozostała część kanalizacji zbudowana w latach z rur PVC, jest w dobrym stanie technicznym. Z kanalizacji sanitarnej korzysta około 40% mieszkańców miasta. Od końca września 2003 roku pracuje nowa miejska biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, w technologii nisko obciąŝonego osadu czynnego. Wydajność oczyszczalni wynosi 400 m³/d (dwa ciągi technologiczne po 200 m³/d), z zakładaną elastycznością zakresu pracy m³/d, tj % wartości nominalnej. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje około m³ ścieków rocznie, poprzez istniejącą kanalizację sanitarną jak równieŝ ścieki dowoŝone pojazdem asenizacyjnym. Wielkość ta jest potwierdzona wskazaniem licznika stacji zlewczej i dokumentami rozliczeniowymi. Jest ona znacznie niŝsza od wskazań przepływomierza ścieków oczyszczonych, co oznacza, Ŝe poprzez nieszczelność kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia z konieczności przeprowadza przez cały cykl technologiczny dodatkowy surowiec, z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami technicznymi i ekonomicznymi. Obiekt spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska, określone w wydanym w 2003 r. pozwoleniu wodnoprawnym. Przy Jordanowskiej Fabryce Armatur Valvex działa oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno biologicznego, przepustowość 250 m³ na dobę. Stopień redukcji zanieczyszczeń wynosi 85%. Ilość oczyszczonych ścieków rocznie wynosi m³. Oczyszczone ścieki wpuszczane są do rzeki Skawy. Władze Miasta Jordanowa zamierzają zmodernizować i rozbudować istniejącą sieć kanalizacyjną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Koncepcja kanalizacji sanitarnej miasta obejmuje: - modernizację istniejącej kanalizacji betonowej poprzez jej uszczelnienie, - budowę około 30,3 km sieci kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, - skierowanie części sieci do oczyszczalni na os. Wrzosy, z najbliŝej połoŝonego terenu, 36

37 - skierowanie części kanalizacji (poprzez główny kolektor) do oczyszczalni w Osielcu (Gmina Jordanów). W ramach realizacji Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opracowana jest koncepcja dalszej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, uwzględniająca przyjmowanie ścieków rozbudowaną kanalizacją z terenu Jordanowa oraz Naprawy (Gmina Jordanów). Miasto posiada częściowo kanalizację burzową. Na niektórych ulicach jest ona wykorzystywana takŝe do odprowadzania ścieków, a więc niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami ochrony środowiska. Kanalizacja burzowa jest nadzorowana i eksploatowana przez zarządców dróg, w pasie których jest zlokalizowana (drogi gminne, drogi powiatowe, droga krajowa). Niezbędne jest więc opracowanie planu kompleksowej kanalizacji burzowej dla miasta oraz przystąpienie do jego realizacji Wodociągi Długość sieci wodociągów miejskich wynosi 16 km. Ilość dostarczanej wody to około m³ rocznie. Z wodociągów korzysta około 4200 mieszkańców tj. ponad 80% ogółu mieszkańców. Woda pobierana z rzeki Skawy na ujęciu typu kaukaskiego, uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody przy uŝyciu lampy UV. Dostarczana jest przez wysokowydajne i energooszczędne systemy pompowe do Ŝelbetowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 500 m³, zlokalizowanego na szczycie góry Hajdówka, ok. 90 m ponad poziomem ujęcia. Praca pomp jest sterowana drogą radiową wyznaczonymi poziomami wody w zbiorniku. Ze zbiornika woda grawitacyjnie podawana jest rurociągiem do sieci miejskiej. Zbiornik wyrównawczy stanowi rezerwuar wody pitnej dla miasta, szczególnie przy niskich stanach wody na ujęciu a takŝe w sytuacji ewentualnego zanieczyszczenia rzeki, znacząco pozwala na obniŝenie kosztów eksploatacyjnych. Drugi wodociąg wykorzystujący wodę źródlaną, jest administrowany przez Spółkę Przykrzec. Ujęcie wraz ze zbiornikiem znajduje się na górze Przykrzec. Długość sieci wynosi 3,5 km, a z wody korzysta ok. 70 domostw oraz obiekty uŝyteczności publicznej budynek Miejskiego Przedszkola i budynek w którym siedzibę ma Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (Podstacja w Jordanowie). Mieszkańcy Jordanowa mogą równieŝ korzystać z wody źródlanej z ujęcia Przykrzec poprzez 11 zdrojów ulicznych, znajdujących się na terenie miasta. 37

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 marca 2006 r. Nr 37 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: 782 - Nr XXVIII/193/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 Luborzyca, czerwiec 2008r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A MIASTA DĘBLIN. na lata 2008-2015. Dęblin, kwiecień 2008 r.

S T R A T E G I A MIASTA DĘBLIN. na lata 2008-2015. Dęblin, kwiecień 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXV/163/2008 Rady Miasta Dęblin z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Miasta Dęblin na lata 2008 2015 S T R A T E G I A R O Z W O J U L O K

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka e-mail: starostwo@powiatsuski.pl http://www.powiatsuski.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY GRODKÓW Załącznik do uchwały Nr XVII/185/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA na lata 2007-2013 URZĄD MIEJSKI 49-200 GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 Urząd Miejski, 49-200

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO 71-235 SZCZECIN Gmina Kołbaskowo ul. Brylantowa 7/6 72-001 Kołbaskowo 106 tel. +48 601796101 tel./fax +48 91 3119510 e-mail: biuro@kolbaskowo.pl PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

Czermin, sierpień 2006r

Czermin, sierpień 2006r Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czermin na lata 2006-2015 Czermin, sierpień 2006r Spis treści WSTĘP 4 I. DIAGNOZA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 6 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu w Sławnie z dnia PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POWIATOWI SŁAWIEŃSKIEMU NA LATA 2007-2013 Opracowano na podstawie Uchwały Nr VI/III/43/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Koordynatorem Zespołu jest: Pani Mirosława Koprowska - Kierownik Wydz. IGP.

Koordynatorem Zespołu jest: Pani Mirosława Koprowska - Kierownik Wydz. IGP. Załącznik do uchwały Nr XVII/184/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY GRODKÓW na lata 2007-2020 Opracowana przez Gminny Zespół Analityczny w składzie: 1. Bieniek

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. DIAGNOZA... 6 2.1. PołoŜenie geograficzne i jego znaczenie... 6 2.2. Rys historyczny... 9 2.3. Sieć osadnicza... 11 2.4. Demografia...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie Załącznik do uchwały Nr LII/327/2010. Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 czerwca 2010 r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie Krosno Odrzańskie, 2010 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przasnysza na lata 2004-2007 został opracowany przez Urząd Miasta Przasnysza przy współpracy z BCG Polska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2001r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO GMINY CZARNA CZARNA 2000 UWAGI WSTĘPNE Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego

Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego Powiatowy program ochrony środowiska dla powiatu bieszczadzkiego na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021 Grudzień, 2010 r. TYTUŁ OPRACOWANIA: POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku

Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. z dnia 27 listopada 2009 roku Uchwała Nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasteczka Śląskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo