STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA 2007-2015"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA JORDANÓW, WRZESIEŃ 2007

2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...4 II. Organizacja prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa...5 III. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Jordanowa Ogólna charakterystyka Miasta Jordanowa 1.2. PrzynaleŜność terytorialna PołoŜenie geograficzne Powierzchnia Ludność Sytuacja demograficzna Przestrzeń i środowisko Charakterystyka struktury przestrzennej miasta Zagospodarowanie obszaru Stan władania gruntów Ukształtowanie terenu i geologia Wody podziemne Wody powierzchniowe Gleby Lasy Klimat Pomniki przyrody Dziedzictwo kulturowe Gospodarka Podmioty Gospodarki Narodowej Rolnictwo Turystyka Rynek pracy Struktura bezrobocia Instytucje rynku pracy Usługi społeczne Oświata i edukacja Kultura Sport i rekreacja Opieka zdrowotna..29 2

3 9.5. Pomoc społeczna Bezpieczeństwo publiczne Infrastruktura techniczna Sieć drogowa Gospodarka odpadami komunalnymi Gospodarka ściekowa Wodociągi Sieć energetyczna Sieć gazowa Telefonizacja, Internet Zasoby mieszkaniowe System zarządzania Miastem Władze Miasta Administracja BudŜet Miasta Jordanowa Sektor pozarządowy...46 IV. Analiza strategiczna Analiza SWOT.47 V. Plan strategiczny Miasta Jordanowa...54 VI. Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju.60 3

4 I. WPROWADZENIE Strategia Rozwoju Miasta Jordanowa jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Miasto Jordanów. Określa ona cele rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Jordanowa oraz warunki i przedsięwzięcia, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najwaŝniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów. Stanowi ona równieŝ odniesienie do Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Miasta Jordanowa pokrywa się z okresem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata wraz z zastosowaniem reguły wydatkowania środków n + 2. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu zasady zrównowaŝonego rozwoju, a więc zachowania równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami środowiskowymi. Władze Miasta Jordanowa podejmą działania na rzecz uzyskania jak najszerszego poparcia społecznego dla Strategii Rozwoju, między innymi poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych tego dokumentu i jego promocję. Władze Miasta będą jednocześnie dąŝyły do zaangaŝowania w realizację Strategii partnerów społecznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. Do prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa został powołany przez Burmistrza Miasta, zespół zadaniowy składający się z pracowników Urzędu Miasta Jordanowa. Propozycje celów strategicznych oraz kluczowych dla rozwoju gminy obszarów, przedstawili kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy. W pracach nad Strategią uczestniczył Kazimierz Hajda - Burmistrz Miasta Jordanowa oraz Wiesław Wańkowicz ekspert Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. W trakcie prac został przygotowany aktualny opis stanu gminy, zawarty w Diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Jordanowa. Ponadto, ze względu na posiadanie przez gminę wcześniejszego dokumentu strategii rozwoju oraz innych programów dotyczących ochrony środowiska, gospodarki odpadami czy teŝ zagospodarowania przestrzennego, zapisy tych dokumentów zostały uwzględnione w pracach zespołu i pozostają w spójności z zapisami Strategii. Niniejszy dokument Strategii w załoŝeniu ma stanowić podstawę do planowania operacyjnego w gminie oraz do opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego. 4

5 II. ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ 1. Harmonogram prac Prace nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa na lata przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem, który przedstawiono w tabeli 1. Etap prac Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie Strategii Opracowanie aktualnej diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Praca nad sformułowaniem wizji, misji, celów strategicznych oraz celów operacyjnych Końcowe prace redakcyjne nad dokumentem Strategii Publiczna prezentacja planowanych zapisów Strategii oraz przekazanie dokumentu organowi stanowiącemu gminy Tabela 1. Harmonogram prac Termin 9 maja 2007 r. 10 maja 10 lipca 2007 r. 11 lipca 11 września 2007 r. 12 września 20 września 2007 r. 21 września 12 października 2007 r. Źródło: materiały zespołu zadaniowego ds. opracowania dokumentu Strategii Do opracowania dokumentu Strategii został powołany pięcioosobowy zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Miasta Jordanowa. Imię i nazwisko mgr inŝ. Krzysztof Bigosiński mgr inŝ. Teresa Bednarz Jan Gringras mgr inŝ. Tadeusz Krawczyk mgr Marzena Mieziewska-Drobny Tabela 2. Członkowie zespołu zadaniowego Stanowisko Sekretarza Miasta Inspektor ds. Budownictwa i Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Gospodarczo- Inwestycyjnego Inspektor ds. Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych Źródło: Zarządzenie Nr 46/2007 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 9 maja 2007 r. 5

6 III. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA JORDANOWA 1. Ogólna charakterystyka Miasta Jordanowa 1.1. Historia Jordanowa Jordanów jest najstarszym miastem powiatu suskiego. W 1564 roku król Zygmunt August wydał przywilej na załoŝenie miasta. Fundatorem był Wawrzyniec Spytek Jordan z Zakliczyna. Miasto planowano jako duŝy ośrodek rzemieślniczy i handlowy. Jego rozwój opierał się głównie na przywilejach królewskich. Najstarszy z nich został wydany w 1576 r. przez Stefana Batorego. Potwierdzał on prawa miejskie i zezwalał na odbywanie dwóch jarmarków w roku. Targowano głównie bydłem, trzodą chlewną, końmi, solą i płótnem. W mieście funkcjonowały gospody i zajazdy, składy węgierskich win oraz soli, którą przewoŝono z Wieliczki na Orawę, tak zwanym szlakiem solnym. W czasie zaborów miasto podupadło gospodarczo, a większość mieszkańców utrzymywała się z rolnictwa. W latach międzywojennych Jordanów nabrał charakteru miejscowości uzdrowiskowej, słabo natomiast rozwijał się przemysł. W latach Jordanów zostaje dwukrotnie zniszczony. Po wojnie następuje systematyczny rozwój miasta. Czynnikiem miastotwórczym był przemysł. Powstały większe zakłady produkcyjne, takie jak fabryka armatury, zakłady przemysłu muzycznego, spółdzielnia przemysłu drzewnego, spółdzielnia przemysłu odzieŝowego. Wybudowano bloki komunalne i osiedle spółdzielcze. Obecnie Jordanów stanowi centrum handlowe, przemysłowe, kulturalne i oświatowe dla okolicznych miejscowości PrzynaleŜność terytorialna Miasto Jordanów jest gminą miejską wchodzącą w skład województwa małopolskiego i będącą częścią powiatu suskiego PołoŜenie geograficzne PołoŜenie: N 49 39' E 19 50'. Miasto Jordanów zlokalizowane jest w dolinie rzeki Skawy, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego (Średniego) i Beskidu śywieckiego (Pasmo Babiogórskie). Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Centrum miasta jest połoŝone na wzgórzu wypiętrzającym się ponad dolinę rzeki Skawy. Sąsiaduje z gminami wiejskimi: Bystra - Sidzina, Jordanów oraz Raba WyŜna. W najbliŝszej odległości (od 15 do 18 kilometrów) znajdują się takie miejscowości jak Rabka Zdrój i Maków Podhalański. 6

7 MIASTO JORDANÓW - POŁOśENIE POWIAT SUSKI 7

8 1.4. Powierzchnia Powierzchnia Miasta Jordanowa wynosi ok. 21 km². Ponad 90% powierzchni zajmują stoki górskie pocięte kotlinami i dolinami potoków. 8

9 2. Ludność 2.1. Sytuacja demograficzna Miasto Jordanów zajmuje powierzchnię ok. 21 km². Stanowi to ok. 3% powierzchni powiatu suskiego. Na koniec grudnia 2006 r. liczba ludności miasta wynosiła 5157 osób, przy czym liczba ludności faktycznie zamieszkałej to 5113 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi więc ok. 244 osoby na kilometr kwadratowy. Porównywalnie w powiecie suskim na 1 km² przypada ok. 119 mieszkańców. Struktura ludności wg podziału na podstawowe grupy wiekowe wskazuje, Ŝe ludność miasta jest populacją stosunkowo młodą, ale starzejącą się, w której odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 21,6%, w wieku produkcyjnym 64,5%, a w wieku poprodukcyjnym 13,9%. Tabela 3. Ludność Jordanowa według grup wiekowych Grupa wiekowa (lata) Liczba ludności Udział w ogóle (w %) , , , , , , , , , , , , , ,0 70 lat i więcej 405 7,9 Ogółem % Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień r.) 9

10 Tabela 4. Stosunek ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym Wyszczególnienie Ogółem % MęŜczyźni Kobiety Wiek przedprodukcyjny , (męŝczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) Wiek produkcyjny , (męŝczyźni w wieku lata, kobiety lat) Wiek poprodukcyjny , (męŝczyźni w wieku 65 lat i więcej, kobiety 60 lat i więcej) RAZEM Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień ) W latach występowały wahania liczby mieszkańców. Przyrost naturalny w omawianym okresie wynosił od -8 do 19 osób na rok. W 2006 r. przyrost naturalny na 1000 mieszkańców wyniósł: - 0,2. Tabela 5. Przyrost naturalny ogółem w Mieście Jordanowie w poszczególnych latach Rok Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 10

11 Rys. 1 Przyrost naturalny w Mieście Jordanowie Przyrost naturalny Ilość urodzeń Ilość zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Od roku 1999 do roku 2006 liczba mieszkańców miasta zwiększyła się ogółem o 353 osoby. W wyniku migracji wewnętrznej w skali kraju, na terenie miasta w latach ogółem zameldowało się 429 osób, zaś wymeldowało 408 osób. Rys. 2 Migracje wewnętrzne Migracje wewnętrzne ludności Napływ Odpływ Saldo Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 11

12 Rys. 3 Ludność Miasta Jordanowa w latach Ludność Miasta Jordanowa (wg faktycznego miejsca zamieszkania) Ludność Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 3. Przestrzeń i środowisko 3.1. Charakterystyka struktury przestrzennej miasta Miasto posiada złoŝoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną, określoną przez nałoŝenie się cech, wynikających z czytelności faz historycznych rozwoju przestrzennego, dominacji funkcji poszczególnych obszarów oraz fizjonomii terenów jednorodnych przestrzennie. Centrum układu miejskiego, wyznaczonego w okresie organizacji miasta a zarazem obszaru funkcjonalnego, koncentrującego usługi ogólnomiejskie, stanowi Rynek. WzdłuŜ dróg prowadzących z Rynku, wykształciły się i rozwijają nadal przedmieścia. Poza ich zwartą zabudową, w przestrzeni zagospodarowanej rolniczo, występuje zabudowa zagrodowa skupiona w mniejszych lub większych przysiółkach. 12

13 3.2. Zagospodarowanie obszaru UŜytkowanie obszaru miasta, według geodezyjnego wykazu gruntów, przedstawia się następująco: Tabela 6. UŜytkowanie obszaru Miasta Jordanowa Typ uŝytkowania Ilość ha % a. UŜytki rolne ogółem w tym: grunty orne sady łąki pastwiska ,3 50,4 1,1 2,4 2,4 b. Lasy i zadrzewienia ,2 c. Wody 27 1,3 d. UŜytki kopalne 4 0,2 e. Tereny komunikacyjne ogółem w tym: drogi koleje i inne tereny ,0 4,4 0,6 komunikacyjne f. Tereny osiedlowe 50 2,4 g. Tereny róŝne 14 0,6 h. NieuŜytki Powierzchnia wyrównawcza Powierzchnia ewidencyjna ,0 ogółem Powierzchnia geodezyjna ogółem ,0 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanów, s

14 3.3. Stan władania gruntów Zgodnie z postanowieniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanów, dominującą formą władania w mieście jest własność prywatna. Struktura władania gruntów w mieście w ujęciu głównych grup własnościowych przedstawia się następująco: grunty Skarbu Państwa zajmują 360 ha tj. 17,1 % powierzchni ogólnej miasta grunty gminy komunalne 125 ha tj. 5,9% powierzchni ogólnej miasta grunty prywatne 1623 ha tj. 77,0 % powierzchni ogólnej miasta 3.4. Ukształtowanie terenu i geologia Geograficznie miasto usytuowane jest w rozległej strefie pogórzy, pomiędzy Beskidem śywieckim i Beskidem Wyspowym, zwanej Bramą Sieniawską. Cechą obszaru jest urozmaicona rzeźba, charakteryzująca się przemieszaniem form właściwych pogórzom wysokim, średnim i niskim. Połowę powierzchni miasta, w jego granicach administracyjnych, zajmują wzgórza, z przewagą średnich, o dość stromych stokach i deniwelacjach rzędu m, w znacznej części pokryte lasami. Pozostały obszar to płaskie podnóŝa wzniesień, szerokie dna dolin i kotlin. Przylegające do pogórzy płaskie podnóŝa i szerokie wododziały, o deniwelacjach wynoszących m, zajmują ok. 30% powierzchni miasta. Po ok. 10% przypada na dna dolin i kotlin oraz pogórza wysokie, które obejmują miasto od północy i południa. Miasto Jordanów połoŝone jest w obrębie Karpat Zewnętrznych Fliszowych. Karpaty Zewnętrzne stanowią pasmo sfałdowane w trzeciorzędzie zbudowane niemal wyłącznie z fliszu. Flisz karpacki na tym terenie wiekowo obejmuje osady paleocenu i eocenu. Są to utwory mało zróŝnicowane z niewielkimi ilościami skamieniałości, co powoduje trudności w określeniu wieku poszczególnych ogniw. Flisz karpacki składa się z naprzemianległych piaskowców i łupków z wtrąceniami zlepieńców, margli i wapieni. Olbrzymie masy fliszu układają się w poszczególne jednostki tektoniczne, które są nasunięte na siebie wzdłuŝ Karpat tworząc w omawianym rejonie płaszczowinę magurską. PodłoŜe utworów czwartorzędowych tworzą trzeciorzędowe eoceńskie piaskowce gruboławicowe i łupki warstwy magurskie (facja mikowa) monoklinalnie upadające w kierunku południowym, południowo-wschodnim i sporadycznie zachodnim. Nachylenie tych warstw wynosi od 30 do 65%. Najczęściej zalegają one normalnie, ale niekiedy na południowy-zachód od Jordanowa występują warstwy odwrócone tzw. hieroglify. 14

15 Dna szerokich dolin są wypełnione aluwiami piaszczysto-ŝwirowymi i namułami. Utwory te występują głównie pod zboczami i stanowią pozostałości plejstoceńskie teras akumulacyjnych lub nanosów holoceńskich. Namuły oraz utwory piaszczyste stanowią młode aluwia holoceńskie Wody podziemne i powierzchniowe Obszar miasta Jordanowa połoŝony jest w strefie mało zasobnej w wody podziemne, co jest uwarunkowane fliszową budową podłoŝa, o duŝej zawartości nieprzepuszczalnych łupków. Większe zbiorniki wód podziemnych związane są z aluwiami w dolinach rzek. Nie są jednak ciągłe, są mało wydajne i o duŝych wahaniach zasobów. Woda w aluwiach zalega na głębokościach od 0,5 do 3,0 m. MiąŜszość warstwy wodonośnej nie przekracza 5,00 m. Miasto Jordanów połoŝone jest w całości na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych nr 445. NaleŜy on do zbiorników trzeciorzędowo-kredowych w obrębie Karpat fliszowych Wody powierzchniowe Główną rzeką obszaru jest Skawa (prawostronny dopływ Wisły), której odcinek górnego biegu znajduje się w granicach administracyjnych Jordanowa. Jordanów połoŝony jest w prawobrzeŝnej części zlewni Skawy, której głównymi dopływami na terenie miasta jest Malejówka z Naprawką i potok Strącze. Odcinek rzeki Skawy w granicach miasta osiąga długość ok. 10 km. Skawa jest rzeką mało zasobną w wodę i charakteryzuje się duŝymi wahaniami przepływów. Średni stan wody wynosi 197 cm, wahania między minimalnym i maksymalnym stanem dochodzą do 3,80 m. Rzeka Skawa jest jednym z większych prawobrzeŝnych dopływów górskich Wisły II rzędu w km Źródła Skawy znajdują się na północno-zachodnim stoku głównego Masywu Łysej Góry na wysokości 700 m n.p.m. Zlewnia górnej Skawy to w przewaŝającej części tereny lesiste i rolnicze. Długość rzeki wynosi 96,4 km. Powierzchnia zlewni Skawy do przekroju w Jordanowie wynosi 96,6 km². Rzeka stanowi waŝne źródło wody zarówno dla celów komunalnych jak i przemysłowych. Z jej wód korzysta wiele miejscowości, wśród których jest między innymi Jordanów. Skawa jest odbiornikiem duŝej ilości ścieków, głównie komunalnych z miejscowości zlokalizowanych w jej zlewni. O zanieczyszczeniu rzeki decydują równieŝ 15

16 zanieczyszczenia obszarowe. Ponadto naleŝy podkreślić, Ŝe na terenie zlewni wiele miejscowości nie posiada kanalizacji ścieków bytowych. Pod względem hydrologicznym Skawę charakteryzują wysokie i szybkie wezbrania, gdy szybkość fali powodziowej osiąga 7,5 km/h oraz okresowe niŝówki letnie kiedy to przepływy w Ŝwirowym korycie spadają poniŝej wskaźnika jednostkowego 1 dm³/s km, a temperatura podnosi się do blisko 20º C. StęŜenie tlenu w wodzie w takich warunkach obniŝa się do wartości niebezpiecznej dla bytowania ryb Gleby W wyniku działań czynników glebotwórczych powstały na terenie miasta róŝnego rodzaju typy gleb. Największy obszar zajmują gleby brunatne. Na niewielkim obszarze występują gleby pseudobielicowe, a w dolinie Skawy i potoków mady. Klasyfikacja bonitacyjna gleb, w obrębie uŝytków rolnych przedstawia się następująco: klasa III 18,0 ha tj. 1,9% powierzchni uŝytków rolnych klasa IV 630,5 ha tj. 66,1% powierzchni uŝytków rolnych klasa V 260,6 ha tj. 27,4% powierzchni uŝytków rolnych klasa VI 42,9 ha tj. 4,6% powierzchni uŝytków rolnych W przestrzeni rolnej dominują gleby IV klasy o dobrych i średnich wartościach dla produkcji rolnej Lasy Lasy i zadrzewienia zajmują powierzchnię ok. 720 ha, co stanowi ok. 34% powierzchni miasta. Dominującymi siedliskowymi typami lasu są: las mieszany górski: runo trawiasto-zielne tworzą: średnio wysokie paprocie (nerecznice samcze, wietlice) oraz zioła: zachyłka, kosmatka, płonnik, gajowiec, starzec; warstwę podszytu stanowią samosiewy gatunków występujących w drzewostanie oraz jarzębina, bez koralowy i czarny, suchodrzew; drzewostan tworzą buk, świerk, jodła, czasem w domieszce występują: jawor, jesion, wiąz, lipa, olsza, las górski: runo tworzą rośliny zielne, takie jak: kopytnik, miodunka, gajowiec, storczyki, malina, jeŝyny, paprocie, zawilec, fiołek, wawrzynek; w podszycie występują: bez koralowy i czarny, jarzębina, kruszyna, leszczyna, a takŝe samosiewy gatunków wchodzących w skład 16

17 drzewostanów; drzewostany mieszane, jak i lite, tworzą buk, jodła, świerk z domieszką: jawora, klonu, świerka, modrzewia, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, lipy, czasem jesionu i wiązu górskiego. Tereny leśne w małych kompleksach łączą się z zadrzewieniami naturalnymi i sztucznymi wzdłuŝ dolin i cieków wodnych, dróg i zabudowy rozproszonej na stokach. Jordanów posiada korzystny bilans zieleni, na którą obok kompleksów leśnych składają się zadrzewienia i urządzona zieleń miejska. Pod względem struktury własnościowej zasoby leśne Jordanowa moŝna podzielić następująco: lasy państwowe - ok. 256 ha 36% powierzchni lasów, lasy prywatne - ok. 430 ha 60,5% powierzchni lasów, lasy będące własnością kościołów i związków wyznaniowych - ok. 25 ha 3,5% powierzchni lasów Klimat Warunki klimatyczne naleŝą do korzystnych w skali Karpat dla osadnictwa i rolnictwa uprawowego. Obszar miasta w całości znajduje się w górnej części piętra umiarkowanego ciepłego, ze średnią temperaturą roku + 6,5 ºC. Okres wegetacyjny wynosi dni. Miasto jest dobrze przewietrzane, dominują wiatry bardzo słabe (10 m/s), o prawie równomiernym ich udziale ze wszystkich kierunków. Warunki przewietrzania mają wpływ na stopień zanieczyszczenia. PołoŜone na wzniesieniu centrum miasta, posiada dobre warunki wentylowania, a więc rozpraszania zanieczyszczeń. Jordanów połoŝony jest w cieniu opadowym, dlatego opady są tu niŝsze (780 mm średniorocznie) niŝ na innych obszarach o podobnych wysokościach. 4. Pomniki przyrody Na terenie miasta Jordanowa występują następujące pomniki przyrody: zespół parkowy Chrobocze (lipa 4 szt., dęby, świerki, jesiony, modrzewie), zadrzewienie wąwozu Chrobocze w sąsiedztwie parku (lipa 2 szt., świerk 2 szt., jesion 2 szt., brzoza, dąb), grupa 4 drzew w otoczeniu kościoła (lipa, jawor, jesion 2 szt.), przy drodze Jordanów Łętownia w przysiółku Nasiałówka (sosna pospolita). 17

18 5. Dziedzictwo kulturowe Miasto Jordanów charakteryzuje regularna zabudowa a jego centrum stanowi duŝy rynek, połoŝony na wysokości 485 m n.p.m. W miejscowości znajduje się wiele cennych i pięknych zabytków, z których część wymaga renowacji. Najciekawsze zabytki miasta: - Zabytkowy drewniany dworek na Chrobaczem z początku XVIII w., połoŝony ok. 2,5 km od centrum. Obok dworku znajduje się park ze starodrzewami. - Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego i oddany do uŝytku w 1911 r. Budynek jest siedzibą władz samorządowych miasta oraz Urzędu Miasta Jordanowa. - Budynek byłego Sądu Grodzkiego, zlokalizowany przy Rynku był równieŝ zaprojektowany przez Jana Sas Zubrzyckiego. Obecnie w budynku mieszczą się: Urząd Gminy w Jordanowie, Urząd Pocztowy, Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie. - Kościół Parafialny pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy, a zarazem Sanktuarium Matki BoŜej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej. Wybudowany został w 1913 r. W świątyni znajduje się wiele cennych zabytkowych obrazów i szat liturgicznych. - Pochodząca z XVII w. figura Św. Jana Nepomucena, znajdująca się na skrzyŝowaniu głównych szlaków komunikacyjnych w centrum Rynku. Św. Jan Nepomucen jest patronem dobrej sławy oraz opiekunem dróg i mostów, a takŝe orędownikiem w czasie powodzi. - Budynek Poczekaj przy ulicy Kolejowej 10, pochodzący z początku XVIII w. Na parterze budynku znajdował się zajazd, połoŝony na szlaku solnym prowadzącym z Wieliczki na Węgry. Tutaj na posiłek i wypoczynek zatrzymywali się kupcy. W piętrowej części budynku znajdowały się pokoje dla gości. - PrzydroŜne kapliczki pochodzące z XVII i XVIII w., znajdujące się przy poszczególnych ulicach miasta. 6. Gospodarka 6.1. Podmioty Gospodarki Narodowej Na koniec grudnia 2006 r. na terenie miasta działalność prowadziło 559 podmiotów 18

19 gospodarki narodowej, w tym w sektorze publicznym działało 30 podmiotów, zaś w sektorze prywatnym 529 podmiotów. W stosunku do roku poprzedniego zarejestrowano niewielki spadek ilości podmiotów gospodarki narodowej, działających w sferze publicznej. Rys. 4 Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane na terenie Miasta Jordanowa w latach Podmioty Gospodarki Narodowej zarejstrowane w rejestrze REGON wg form własności Publiczne Prywatne Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2006 r., w sektorze prywatnym działa 434 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 21 spółek handlowych, 5 spółdzielni oraz 14 stowarzyszeń i organizacji społecznych. 19

20 Rys. 5 Podmioty Gospodarki Narodowej zarejestrowane wg wybranych sekcji Podmioty Gospodarkki Narodowej zarejstrowane w rejestrze REGON wg wybranych sekcji 36% 2% 21% Rolnictwo Przemysł Handel Usługi 41% Źródło: Główny Urząd Statystyczny, (dane na dzień r.) (przemysł: obejmuje równieŝ przetwórstwo przemysłowe; usługi: budowlane, gastronomiczne, hotelarskie, transportowe, wolne zawody) Działalność gospodarcza w mieście koncentruje się głównie na usługach oraz handlu, znacznie mniej natomiast skupia się w innych sektorach gospodarki. Sieć placówek handlowych w Jordanowie jest dobrze rozwinięta. Handel zaspokaja w pełni potrzeby mieszkańców miasta oraz turystów. Brakuje natomiast duŝych firm budowlanych, wykonujących usługi remontowo-budowlane. Ponadto w niewystarczającym stopniu rozwinięta jest baza noclegowa. Czynnikiem miastotwórczym były duŝe zakłady przemysłowe. W wyniku reform część z nich uległa prywatyzacji lub likwidacji. W większości ograniczyły one zatrudnienie. Zakłady pracy generujące większą liczbę miejsc pracy to: - Jordanowska Fabryka Armatury Valvex S.A. - Vobis Polska Spółka z o.o. - Z.P.H. Palettenwerk - Tatra House Ewa, Stanisław Nawalaniec - Spółdzielnia Pracy Przemysłu OdzieŜowego Jordanowianka - Tapi Tadeusz, Piotr śur - Multimex Józef śegleń - Amex Bogusław Antosz 20

21 6.2. Rolnictwo Miasto Jordanów charakteryzuje krajobraz rolniczo-leśny. W strukturze form zagospodarowania powierzchni przewaŝają uŝytki rolne i lasy. UŜytkowanie gruntów i kierunki produkcji rolnej są uwarunkowane przez czynniki przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Większość gruntów naleŝy do kompleksu zboŝowo-górskiego, Ŝytnioziemniaczanego i owsiano-pastewnego. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 46,1 pkt (wg IUNG) plasuje ten region na jednym z ostatnich miejsc w kraju. Warunki te sprawiają, Ŝe głównym kierunkiem produkcji rolnej jest chów bydła mlecznego i opasowego. Podporządkowana jest temu produkcja roślinna, w której dominuje produkcja pasz. Strukturę agrarną charakteryzuje duŝe rozdrobnienie gruntów. Na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2002 r., na terenie Jordanowa znajduje się 866 gospodarstw rolnych, w tym 865 gospodarstw indywidualnych. Niecała połowa 41,62% to gospodarstwa indywidualne powyŝej 1 ha uŝytków rolnych. Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego 3,06 ha sprawia, Ŝe utrzymanie się wyłącznie z produkcji rolnej nie jest moŝliwe. W strukturze obszarowej dominują bardzo małe gospodarstwa, w których produkcja nastawiona jest na samozaopatrzenie. Struktura uŝytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych przedstawia się następująco: Ogólna powierzchnia gruntów ogółem ha UŜytki rolne ha - grunty orne ha - łąki ha - pastwiska ha - sady - 6 ha Lasy i grunty leśne ha Pozostałe grunty - 64 ha 21

22 Rys. 6 UŜytki rolne na terenie Jordanowa UŜytki rolne 11% 30% 1% orne sady łąki trwałe pastwiska 58% Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wśród uŝytków rolnych, grunty orne stanowią jedynie 30%. Największy obszar gruntów jest uŝytkowany jako łąki trwałe i pastwiska aŝ 69% gruntów. Tylko 1% uŝytków rolnych stanowią sady Turystyka Z uwagi na swoje połoŝenie, Jordanów posiada charakter miejscowości wczasowoturystycznej. Miasto stanowi dogodny punkt wyjściowy w otaczające pasma górskie. Z centrum prowadzi pięć szlaków turystycznych, m.in. na Luboń i Babią Górę - najwyŝszy poza Tatrami szczyt w Polsce. Jordanów ma bardzo dobrze zorganizowaną sieć połączeń środkami komunikacyjnymi, będącymi własnością prywatnych przewoźników. Dzięki tak dobrze zorganizowanym połączeniom moŝna szybko i wygodnie dojechać do Krakowa, Zakopanego, Rabki, a takŝe okolicznych wsi. Na uwagę zasługują równieŝ najbliŝsze okolice Jordanowa. W Łętowni znajduje się kościół z XVIII w., zaliczony do zabytków I klasy, na Wysokiej zabytkowy dwór z XVI w. W niewielkiej odległości znajduje się Babiogórski Park Narodowy. Cennym zespołem krajobrazowo-przyrodniczym jest góra Przykrzec z atrakcyjnymi punktami widokowymi na dolinę Skawy, Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry i Pasmo Babiogórskie. 22

23 Na terenie miasta znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy Astra, posiadającymi ok. 50 miejsc noclegowych w domkach kempingowych. Ponadto turyści mogą wynająć kwatery prywatne. W mieście brakuje dobrze rozwiniętej bazy noclegowej oraz infrastruktury turystycznej Rynek pracy Ponad połowa osób w wieku produkcyjnym jest czynna zawodowo. Zdecydowana większość osób pracuje w sektorze prywatnym. Około 43% wszystkich pracujących to kobiety. Ponad połowa osób pracujących 68,64% zatrudniona jest w przemyśle i budownictwie, 31,2% w usługach a tylko 0,16% w rolnictwie i leśnictwie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie suskim wynosi 1978,23 zł i jest ono niŝsze o ok. 14,1 % od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie małopolskim (dane na r.). Rys. 7 Rynek pracy Pracujący w sektorze prywatnym i publicznym Prywatny Publiczny Sektor Prywatny Publiczny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, ( dane na dzień r.) 7. Struktura bezrobocia Stopa bezrobocia w Mieście Jordanowie, liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2006 wynosiła 7,5% i była niŝsza od średniej powiatowej (8,7%), wojewódzkiej (11,4%) oraz średniej krajowej (14,9%). Jednak w powiecie suskim wśród gmin o najniŝszej stopie bezrobocia Miasto Jordanów plasuje się na trzecim miejscu, po Gminie Bystra-Sidzina (5,0%) oraz Gminie Jordanów (5,8%). 23

24 Tabela 7. Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Suskiego w latach 2005 i 2006 Gmina Rok 2005 Rok 2006 Szacunkowa stopa bezrobocia % Szacunkowa stopa bezrobocia % RóŜnica +/- w % Budzów 12,2 9,1-3,1 Bystra Sidzina 6,4 5,0-1,4 Jordanów gmina 8,4 7,5-0,9 miejska Jordanów gmina 9,1 5,8-3,3 wiejska Maków Podhalański 12,7 9,8-2,9 Stryszawa 13,4 10,2-3,2 Sucha Beskidzka 12,3 10,1-2,2 Zawoja 14,5 10,2-4,3 Zembrzyce 12,1 9,4-2,7 Powiat 11,4 8,7-2,7 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej, W 2006 roku z terenu miasta Jordanowa było zarejestrowanych ogółem 159 (7,5% ogółu mieszkańców) osób bezrobotnych, w tym 99 kobiet (62,3 % ogółu bezrobotnych) i 60 męŝczyzn (37,7% ogółu bezrobotnych). Wśród bezrobotnych 82 osoby są długotrwale bezrobotne, 42 osoby nie posiadają kwalifikacji, 36 osób (22,6 %) to mieszkańcy powyŝej 50 lat, a 33 osoby (20,8 %) nie ukończyły 25 lat. Bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowią 1,9% (3 osoby) ogółu osób bezrobotnych. 24

25 Rok Tabela 8. Szacunkowa stopa bezrobocia w Mieście Jordanowie Liczba bezrobotnych ogółem w latach Liczba bezrobotnych kobiet Szacunkowa stopa bezrobocia w % , , , , ,5 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Szacunkowa stopa bezrobocia w stosunku do kilku ubiegłych lat nieznacznie zmalała. W roku 2001 wynosiła ona 9%, a na koniec roku 2006 o 1,5 % mniej. Tabela 9. Struktura bezrobocia wg wieku w Mieście Jordanowie na dzień r. Grupa wiekowa Ilość bezrobotnych % , , , , ,92 PowyŜej 60 lat 0 0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Większość bezrobotnych to osoby młode: 20,75% z nich jest w wieku lata, a 29,56 % ma lata. 8. Instytucje rynku pracy Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 Nr 99, poz z późn. zm.), instytucjami rynku pracy są: 25

26 publiczne słuŝby zatrudnienia; Ochotnicze Hufce Pracy; agencje zatrudnienia; instytucje szkoleniowe; instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. Na terenie Miasta Jordanowa brak jest instytucji rynku pracy. Osoby poszukujące pracy korzystają z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej. 9. Usługi społeczne 9.1. Oświata i edukacja Sieć szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego w pełni zaspokaja potrzeby gminy miejskiej. Tabela 10. Szkoły podstawowe i gimnazjalne podległe samorządowi gminnemu Nazwa szkoły Oddziały Liczba uczniów Liczba nauczycieli Przedszkole Miejskie Szkoła Podstawowa Gimnazjum Źródło: Urząd Miasta Jordanowa, dane Referatu Oświaty na dzień r. Wymienione szkoły mieszczą się we własnych budynkach o wystarczającej liczbie pomieszczeń dydaktycznych. W celu prawidłowego funkcjonowania oraz poprawy bezpieczeństwa w budynku Przedszkola Miejskiego naleŝy wykonać ocieplenie oraz przeprowadzić remont elewacji, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek Szkoły Podstawowej wymaga remontu. NaleŜy przebudować dach na sali gimnastycznej (likwidacja stropu, ocieplenie, wymiana pokrycia dachu, załoŝenie kolektorów słonecznych). W celu zmniejszenia zuŝycia ciepła naleŝy równieŝ wymienić stolarkę okienną oraz zmodernizować sieć centralnego ogrzewania. Aby podnieść jakość usług edukacyjnych Szkoła Podstawowa powinna posiadać multimedialną pracownię językową. Na terenie miasta znajdują się dwie szkoły średnie: Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja, Jordanów, ul. Kolejowa 9 26

27 Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Suski, szkoła jest jednostką budŝetową Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. W skład Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja wchodzą następujące typy szkół: - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zasadnicza Szkoła Zawodowa WielobranŜowa. Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego, Jordanów, ul. gen. St. Maczka 131 Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Suski, szkoła jest jednostką budŝetową Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Zespół Szkół obejmuje następujące typy szkół: - Liceum Ogólnokształcące -Technikum - kształcące w zawodzie: technik architektury krajobrazu; technik agrobiznesu; technik ekonomista Kultura Miejski Ośrodek Kultury Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie jest samorządową instytucją kultury. Zajmuje się kultywowaniem tradycji regionalnych oraz rozwijaniem zainteresowań dzieci i młodzieŝy w róŝnego rodzaju kołach twórczych. Ośrodek ma swoją siedzibę w zabytkowym budynku Baszty z 1908 roku, w której zagospodarowane zostały pomieszczenia piwnic i dawnych lochów. Mieści się tutaj równieŝ galeria Pod Basztą, w której podziwiać moŝna prace twórców Stowarzyszenia Pasja oraz innych artystów z terenu ziemi jordanowskiej. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu corocznych imprez, konkursów oraz wystaw. Największą cykliczną imprezą są Dni Ziemi Jordanowskiej. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury jest część budynku będącego własnością Miasta Jordanowa, zlokalizowanego w centrum przy ul. Rynek 2. W ośrodku zatrudnione są 4 osoby. 27

28 Biblioteka Miejska Biblioteka jest jednostką organizacyjną Miasta Jordanowa. Rocznie z jej zasobów korzysta około 1000 stałych czytelników, z przewagą młodzieŝy i studentów wypoŝyczających rocznie ponad 20 tys. egzemplarzy. Księgozbiór Biblioteki liczy pozycji. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór o charakterze uniwersalnym, jednocześnie dysponując rozbudowanym i na bieŝąco uzupełnianym księgozbiorem regionalnym. W czytelni Biblioteki udostępnia się nieodpłatnie dostęp do internetu (3 stanowiska) w ramach programu Ikonka. Biblioteka Miejska mieści się w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 56, budynek jest własnością Miasta Jordanowa. Znajdują się w nim równieŝ biura Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W budynku niezbędne są następujące prace remontowe: - zaadaptowanie pomieszczeń strychu na dział biblioteki dziecięcej lub samodzielnej sali internetowej, - dostosowanie wejścia do potrzeb niepełnosprawnych, - odwodnienie budynku, - remont elewacji Sport i rekreacja W mieście działa Ludowy Klub Sportowy JORDAN. Sekcja piłkarska skupia wokół siebie młodzieŝ w czterech druŝynach (ok. 120 zawodników): trampkarze, juniorzy młodsi, juniorzy starsi i seniorzy. Klub dysponuje boiskiem sportowym o wymiarach pozwalających na organizowanie rozgrywek na poziomie ligowym. Boisko jest własnością Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Suskiego, w uŝytkowaniu wieczystym Miasta Jordanowa. Boisko sportowe wymaga modernizacji, budowy nowego ogrodzenia, dostosowania płyty boiska do wymogów Polskiego Związku Piłki NoŜnej. Niezbędne jest równieŝ wykonanie prac wykończeniowych przy zapleczu socjalnym. Ponadto na terenie miasta działa: - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT skupiający młodzieŝ uprawiającą kolarstwo - Sekcja BrydŜa Sportowego - Koło Wędkarskie - Koło Łowieckie W mieście organizowane są następujące cykliczne imprezy sportowe: - Małopolski Wyścig Górski 28

29 - Turniej Piłki NoŜnej DruŜyn MłodzieŜowych o Puchar Burmistrza Miasta Jordanowa. Na terenie miasta brak jest wystarczającej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieŝy: wielofunkcyjnych boisk sportowych, placów zabaw dla dzieci Opieka zdrowotna Podstawową opiekę zdrowotną w Jordanowie zapewnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Na terenie miasta funkcjonują następujące poradnie: Poradnia Ogólna Poradnia Pediatryczna Poradnia K Poradnia Okulistyczna Poradnia Laryngologiczna Poradnia Neurologiczna Gabinet Stomatologiczny Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (Podstacja w Jordanowie). Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Jordanowie, Jordanów, ul. 3-go Maja 2a, świadczy usługi osobom. W Przychodni zatrudnionych jest 7 lekarzy, 2 połoŝne, 6 pielęgniarek oraz 4 pracowników obsługi Pomoc Społeczna Miejski Ośrodek Pomocy w Jordanowie jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej powołaną w celu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej, bądź innych ustaw, a takŝe rządowych programów pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budŝetową. Wykonywane zadania własne z zakresu pomocy społecznej finansowane są z dochodów własnych gmin, natomiast na realizację zadań zleconych otrzymuje środki finansowe z budŝetu państwa. Zasadniczym celem pracy osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest podejmowanie działań na polu pomocy społecznej tak, aby: 29

30 - zapewnić osobom i rodzinom wsparcie w przezwycięŝeniu trudnej sytuacji, jakiej nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moŝliwości oraz umoŝliwić im Ŝycie w godnych warunkach, - stworzyć zabezpieczenie finansowe dla osób pozbawionych dochodów lub o niskich dochodach, a takŝe osób w wieku poprodukcyjnym i niepełnosprawnych, - doprowadzić osoby i rodziny otrzymujące pomoc społeczną do Ŝyciowego usamodzielnienia, - integrować ze środowiskiem osoby wykluczone społecznie, - udzielić profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznych, w tym przemocą w rodzinie, - stworzyć sieć usług socjalnych. Na oferowany przez ośrodek katalog świadczeń składają się zarówno: formy pomocy pienięŝnej, rzeczowej czy teŝ usługowej jak i pracy socjalnej, które są przez pracowników socjalnych dostosowywane indywidualnie do sytuacji kaŝdej rodziny. W roku 2006 pomocą społeczną objęto 244 rodziny (608 osób). Głównymi powodami przyznania pomocy były: długotrwała lub cięŝka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, ubóstwo i alkoholizm. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Miasta Jordanowa przy ul. Piłsudskiego 25. W placówce zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych. Osoby niepełnosprawne Zgodnie z danymi, które posiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie, na koniec grudnia 2006 roku na terenie miasta mieszkało 88 osób niepełnosprawnych. Budynku uŝyteczności publicznej nie są odpowiednio dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych Bezpieczeństwo publiczne Policja Komisariat Policji w Jordanowie wchodzi w skład Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej i obejmuje swoim zasięgiem działania Miasto Jordanów, Gminę Jordanów oraz Gminę Bystra-Sidzina. 30

31 W skład Komisariatu Policji w Jordanowie wchodzą następujące komórki organizacyjne: - Kierownictwo Komisariatu 2 osoby - Zespół Kryminalny 7 osób - Zespół Patrolowo-Interwncyjny 6 osób - Zespół DyŜurnych 5 osób - Zespół Dzielnicowych 6 osób W okresie od do r. na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie stwierdzono ogółem 472 przestępstwa, w tym o charakterze kryminalnym 174. Natomiast w roku 2005 stwierdzono 292 przestępstwa, w tym 190 o charakterze kryminalnym. Dynamika w tej kategorii wynosi ogółem 161,1 %, a w przypadku przestępstw kryminalnych 91,6 %. Wskaźnik wykrywalności w 2006 roku kształtuje się następująco: - wykrywalność ogólna - 85,2 % - wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym - 60,6 % Wskaźnik wykrywalności w 2005 roku przedstawiał się następująco: - wykrywalność ogólna - 69,3 % - wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym - 55,2 % W roku 2006 zanotowano wzrost wykrywalności ogólnej o 15,9 %, a w przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym wzrost wykrywalności wynosi 5,4 %. Porównywalnie, w województwie małopolskim w roku 2006 stwierdzono przestępstwa ogółem, a w roku 2005 ilość tych przestępstw wyniosła Wykrywalność w roku 2006 wyniosła 58,7 %, zaś w 2005 roku 53,7 %. W powiecie suskim w 2006 roku stwierdzono 1569 przestępstw, zaś w 2005 roku Wykrywalność przestępstw wzrosła z 75. % w roku 2005 do 80,4 % w roku Liczba zdarzeń drogowych na terenie miasta Jordanowa w roku 2006 w stosunku do roku 2005 zmniejszyła się. 31

32 Tabela 11. Zdarzenia i wypadki powstałe na terenie miasta Jordanowa w latach Miasto Jordanów Wypadki Kolizje Zabici Ranni Ogółem Dynamika zdarzeń /108 78,7% Źródło: Komisariat Policji w Jordanowie, Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie, za okres 2006 roku W roku 2006 odnotowano ogółem 85 zdarzeń drogowych. Ich liczba zmniejszyła się w stosunku do 2005 r. o 23 zdarzenia. Ochotnicza StraŜ PoŜarna Na terenie miasta Jordanowa działa załoŝona w 1895 roku Ochotnicza StraŜ PoŜarna, która w 2005 roku obchodziła jubileusz 120-lecia swojego istnienia. W 1961 roku OSP została odznaczona (jako druga w Polsce) Złotym Znakiem Związku. Jest ona wiodącą jednostką ratowniczo-gaśniczą na terenie powiatu suskiego, gotową nieść pomoc w zakresie gaszenia poŝarów oraz ratownictwa technicznego. Obecnie Ochotnicza StraŜ PoŜarna liczy 120 członków, w tym 75 straŝaków czynnych oraz 20 w druŝynach młodzieŝowych. Jednostka posiada własny budynek z salą widowiskową na 400 osób i jest wyposaŝona w 4 samochody bojowe, 3 motopompy, urządzenie hydrauliczne do ratownictwa technicznego oraz zestaw sprzętu medycznego. Zwarta zabudowa centrum miasta, zakłady pracy zajmujące się produkcją wyrobów z drewna oraz duŝe powierzchnie lasów otaczające miasto, są czynnikami stwarzającymi większe zagroŝenie poŝarowe. Obrona Cywilna Na terenie Miasta Jordanowa działa 6 Formacji Obrony Cywilnej, które podejmują działania na wypadek zagroŝeń. Koordynacją tych działań zajmuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Co roku odbywają się szkolenia formacji, mające na celu doskonalenie form działania. Zostały opracowane zasady postępowania na wypadek zaistnienia 32

33 zagroŝeń. Powołany został Miejski Zespół Przeciwpowodziowy, jak równieŝ Formacja Przeciwpowodziowa. Tereny zagroŝone W wypadku powodzi, przy braku wałów przeciwpowodziowych zagroŝone są następujące rejony miasta: - Zagrody, - Rapaczówka, - Międzywodzie, - ujęcie wody na Skawie, - ulica Przemysłowa, - ulica Kolejowa. 10. Infrastruktura techniczna Sieć drogowa Na terenie miasta znajdują się drogi: - krajowa nr 28 Zator Nowy Sącz Przemyśl o długości 5,5 km; nawierzchnia z masy bitumicznej, z licznymi defektami. Droga jest objęta programem odnowy, zaplanowanym na lata powiatowe o długości 7,4 km, nawierzchnia z masy bitumicznej, stan ogólny niezadowalający. - gminne o długości 13 km, nawierzchnia z masy bitumicznej i trylinki, stan dobry, średni i zły (w tym o nawierzchni ulepszonej 11 km ulice). - drogi gminne dojazdowe do pól 13 km, nawierzchnie Ŝwirowe i tłuczniowe oraz gliniane, stan zły i średni. Ogólny stan dróg na terenie miasta jest zły, połowa dróg wymaga kapitalnego remontu łącznie z połoŝeniem nowych nawierzchni, poszerzeniem, wyprofilowaniem, utwardzeniem poboczy, odprowadzeniem wody przepusty. W mieście jest 20 ulic, a łączna długość dróg-ulic wynosi 25,9 km. Na drodze krajowej nr 28 stale zwiększa się natęŝenie ruchu. W Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa zaplanowana została obwodnica, która ominie centrum miasta i niebezpieczne zakręty na ul. 3-go Maja. Dzięki temu zwiększy się przelotowość i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Długość chodników w mieście wynosi 16 km. Większość ulic na peryferiach miasta pozbawiona jest chodników. 33

34 Istniejące chodniki w duŝej mierze wymagają przebudowy i wymiany nawierzchni. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych budowa chodników przy ulicach o duŝym natęŝeniu ruchu jest sprawą pilną. W mieście znajduje się 9 mostów, z tego 5 jest w zarządzie miasta. Remontu wymagają 2 mosty nie będące w zarządzie miasta Gospodarka odpadami komunalnymi Są to: Odpady komunalne wytwarzane w Mieście Jordanowie pochodzą z trzech źródeł. gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i podmioty gospodarcze, oczyszczalnie ścieków. Oprócz wymienionych źródeł na terenie miasta nie ma instalacji, która dodatkowo mogłyby generować odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwiania na składowisku tj.: kompostowni, sortowni odpadów, stacji przeładunkowych odpadów, punktów zbiorczych odpadów, licencjonowanych stacji złomowania pojazdów. Zebrane w mieście odpady komunalne unieszkodliwiane są na składowiskach odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej, Nowym Targu oraz w Tarnowie. 34

35 Tabela 12. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddawanych procesom unieszkodliwiania w latach składowisko odpady Masa (Mg) 2005 r r. oznaczenie Masa oznaczenie procesu (Mg) procesu unieszkodliwian unieszkodliwian ia ia Nowy Targ odpady niesegregowane 280,0 D 1 558,5 D 1 Sucha Beskidzka odpady niesegregowane 3,0 D 1 69,1 D 1 Tarnów Składowisko Za rzeką Biała odpady niesegregowane 88,0 D 1 98,8 D 1 Ogółem: 371,0 726,4 Źródło: dane Urzędu Miasta Jordanowa Jak wynika z powyŝszej tabeli, w roku 2006 unieszkodliwiono dwa razy więcej odpadów komunalnych niŝ w Odpady komunalne zebrane na terenie Miasta Jordanowa wywoŝone są na trzy składowiska: 1. do Nowego Targu składowisko oddalone od centrum Jordanowa o około 27 km, 2. do Suchej Beskidzkiej składowisko oddalone o 21 km, 3. do Tarnowa składowisko oddalone o około 120 km. Największy strumień odpadów kierowany jest do Nowego Targu. Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe wzrosła masa odpadów komunalnych kierowanych na składowisko najbliŝej połoŝone i wskazane w Planie Gospodarki Odpadami jako docelowe tj. w Suchej Beskidzkiej. Masa odpadów składowanych w Tarnowie utrzymywała się w ostatnich dwóch latach na zbliŝonym poziomie tj. około 90 Mg. Stan gospodarki odpadami oraz działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami zostały określone w Programie Ochrony Środowiska 35

36 oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Jordanowa przyjętymi Uchwałą Nr XXIX/161/2005 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 lutego 2005 r Gospodarka ściekowa Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta wynosi 10,3 km. Swym zasięgiem kanalizacja obejmuje niewielką część Jordanowa i w co najmniej 50% wymaga ona modernizacji. Istniejąca sieć kanalizacyjna została wykonana w róŝnych okresach czasu. Jej starsza część jest eksploatowana przez około lat, została wykonana z rur betonowych łączonych na styk. Pozostała część kanalizacji zbudowana w latach z rur PVC, jest w dobrym stanie technicznym. Z kanalizacji sanitarnej korzysta około 40% mieszkańców miasta. Od końca września 2003 roku pracuje nowa miejska biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, w technologii nisko obciąŝonego osadu czynnego. Wydajność oczyszczalni wynosi 400 m³/d (dwa ciągi technologiczne po 200 m³/d), z zakładaną elastycznością zakresu pracy m³/d, tj % wartości nominalnej. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje około m³ ścieków rocznie, poprzez istniejącą kanalizację sanitarną jak równieŝ ścieki dowoŝone pojazdem asenizacyjnym. Wielkość ta jest potwierdzona wskazaniem licznika stacji zlewczej i dokumentami rozliczeniowymi. Jest ona znacznie niŝsza od wskazań przepływomierza ścieków oczyszczonych, co oznacza, Ŝe poprzez nieszczelność kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia z konieczności przeprowadza przez cały cykl technologiczny dodatkowy surowiec, z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami technicznymi i ekonomicznymi. Obiekt spełnia wszystkie wymagania w zakresie ochrony środowiska, określone w wydanym w 2003 r. pozwoleniu wodnoprawnym. Przy Jordanowskiej Fabryce Armatur Valvex działa oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno biologicznego, przepustowość 250 m³ na dobę. Stopień redukcji zanieczyszczeń wynosi 85%. Ilość oczyszczonych ścieków rocznie wynosi m³. Oczyszczone ścieki wpuszczane są do rzeki Skawy. Władze Miasta Jordanowa zamierzają zmodernizować i rozbudować istniejącą sieć kanalizacyjną w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Koncepcja kanalizacji sanitarnej miasta obejmuje: - modernizację istniejącej kanalizacji betonowej poprzez jej uszczelnienie, - budowę około 30,3 km sieci kolektorów grawitacyjnych i ciśnieniowych, - skierowanie części sieci do oczyszczalni na os. Wrzosy, z najbliŝej połoŝonego terenu, 36

37 - skierowanie części kanalizacji (poprzez główny kolektor) do oczyszczalni w Osielcu (Gmina Jordanów). W ramach realizacji Krajowego Systemu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opracowana jest koncepcja dalszej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, uwzględniająca przyjmowanie ścieków rozbudowaną kanalizacją z terenu Jordanowa oraz Naprawy (Gmina Jordanów). Miasto posiada częściowo kanalizację burzową. Na niektórych ulicach jest ona wykorzystywana takŝe do odprowadzania ścieków, a więc niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami ochrony środowiska. Kanalizacja burzowa jest nadzorowana i eksploatowana przez zarządców dróg, w pasie których jest zlokalizowana (drogi gminne, drogi powiatowe, droga krajowa). Niezbędne jest więc opracowanie planu kompleksowej kanalizacji burzowej dla miasta oraz przystąpienie do jego realizacji Wodociągi Długość sieci wodociągów miejskich wynosi 16 km. Ilość dostarczanej wody to około m³ rocznie. Z wodociągów korzysta około 4200 mieszkańców tj. ponad 80% ogółu mieszkańców. Woda pobierana z rzeki Skawy na ujęciu typu kaukaskiego, uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody przy uŝyciu lampy UV. Dostarczana jest przez wysokowydajne i energooszczędne systemy pompowe do Ŝelbetowego zbiornika wyrównawczego o pojemności 500 m³, zlokalizowanego na szczycie góry Hajdówka, ok. 90 m ponad poziomem ujęcia. Praca pomp jest sterowana drogą radiową wyznaczonymi poziomami wody w zbiorniku. Ze zbiornika woda grawitacyjnie podawana jest rurociągiem do sieci miejskiej. Zbiornik wyrównawczy stanowi rezerwuar wody pitnej dla miasta, szczególnie przy niskich stanach wody na ujęciu a takŝe w sytuacji ewentualnego zanieczyszczenia rzeki, znacząco pozwala na obniŝenie kosztów eksploatacyjnych. Drugi wodociąg wykorzystujący wodę źródlaną, jest administrowany przez Spółkę Przykrzec. Ujęcie wraz ze zbiornikiem znajduje się na górze Przykrzec. Długość sieci wynosi 3,5 km, a z wody korzysta ok. 70 domostw oraz obiekty uŝyteczności publicznej budynek Miejskiego Przedszkola i budynek w którym siedzibę ma Dział Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego (Podstacja w Jordanowie). Mieszkańcy Jordanowa mogą równieŝ korzystać z wody źródlanej z ujęcia Przykrzec poprzez 11 zdrojów ulicznych, znajdujących się na terenie miasta. 37

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA JORDANOWA NA LATA 2007-2015 JORDANÓW, WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...4 II. Organizacja prac nad Strategią Rozwoju Miasta Jordanowa...5 III. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja

Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja Ankieta dla mieszkańców rewitalizacja 1. Czy Pani/Pana zdaniem Gminie Siedliszcze potrzebny jest program ożywienia społecznego, gospodarczego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/FK/11 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 7 lutego 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 31 grudnia 20 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/FK/09 Burmistrza Miasta ChełmŜy z dnia 13 lipca 2009 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA CHEŁMśA wg stanu na dzień 30 września 2009 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiat Suski Pakiet informacyjny

Powiat Suski Pakiet informacyjny Powiat Suski Pakiet informacyjny Maj 2015 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 1. Dane teleadresowe Emitenta... 3 2. Charakterystyka Emitenta... 3 II. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI... 5 III. SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r.

Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata Pyzdry, 2015 r. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2015-2020 Pyzdry, 2015 r. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy i miasta Pyzdry Ankieta dla mieszkańców wyniki Obszary wymagające najpilniejszej interwencji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45214200-2 INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo