Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ NAPISANIA INTERFEJSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY. (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z póź. zmianami ). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Krystyna Barcik Legnica, Strona 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej 211 tys. (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr. 19 z dnia 9 lutego 2004r.) z późniejszymi zmianami. 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa Zamówień Publicznych. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej PZP, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝne Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : 1) napisanie, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Strona 2

3 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY. Zamówienie dotyczące napisania interfejsu w ramach umowy naleŝy realizować w okresie: 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŝenie oświadczenia przez Wykonawcę, iŝ: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ w/w/ warunki Wykonawca spełnił. VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY. a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). a) Podpisane oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ b) Podpisane oświadczenie Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ c) W przypadku składania ofert przez podmioty zbiorowe naleŝy załączyć podpisane oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Inne dokumenty, które naleŝy dołączyć do oferty. 1)Druk oferty stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 2) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5. Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli. JeŜeli uprawnienie do złoŝenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. VII pakt 2 lit a niniejszej SIWZ do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy). Strona 3

4 VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Oświadczenia, zawiadomienia i Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach od pracowników Zamawiającego z Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych: faksem (0-76) przy czym kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w formie jak powyŝej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. Osoby upowaŝnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Kozak - Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych Robert Gdaniec Dział Techniczny Fax: VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferenci pozostają związania z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upowaŝniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złoŝenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. 8. Koperta powinna być opatrzona napisem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPISANIE INTERFEJSU Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2007 r. godz. 11: 30 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Strona 4

5 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Uwaga: wybrany formularz ofertowy prosimy umieścić na początku oferty. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty naleŝy składać w kancelarii Szpitala do dnia 19 listopad 2007 r do godz na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed terminem określonym w pkt. 1 są skuteczne. 4. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złoŝyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezaleŝnych, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert jest moŝliwe tylko przed jego upływem. 6. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy w jakikolwiek sposób zgłosili swoje uczestnictwo w toczącym się postępowaniu oraz zamieści na stronie Zamawiającego XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 listopad 2007 r. r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. XII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY. 1. Przy ocenie oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria: - Cena ryczałtowa - 100% 2. Cena oferty ustalona zostanie w sposób następujący: wartość brutto oferty z najniŝszą ceną ryczałtową podzielona zostanie przez wartość brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnoŝony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. 1. Ogłoszenie będzie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego 2. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca winien przystąpić do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakŝe nie później niŝ po terminie związania z ofertą. 5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załącznik Nr 5 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Strona 5

6 XIV. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1. W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) wartość szacunkową zamówienia netto, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców. 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są waŝne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek. 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów oceny oferty i w sposób podany w SIWZ XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp W tym: 1. Protest przysługuje ww. Podmiotom wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy: 2. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, w tym protest dotyczący treści ogłoszenia a takŝe postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się zapoznać z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Protest uwaŝa się za ostatecznie rozstrzygnięty, wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem na jego rozstrzygnięcie. Strona 6

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 1 1. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, Ŝe: a) zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń ; b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się równieŝ: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iŝ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umów na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załączniki Nr 5 niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz w trakcie postępowania) w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego* / przesłaną za pośrednictwem poczty*. W przypadku podpisania umowy za pośrednictwem poczty zobowiązuję się do odesłania jej niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 7

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, iŝ nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne*, lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*. * niepotrzebne skreślić Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie zostałem skazany za Ŝaden z czynów określonych w zakresie 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych. art. 24 ust.1 pkt Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie wydano wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, o którym mowa w arty 24 ust.1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 8

9 Załącznik Nr 5 UMOWA NR /DOZ/07 zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: 1. Krystynę Barcik - Dyrektora 2. Annę Prokopczak -p.o. Głównego Księgowego. NIP REGON a firmą.. z siedzibą w.., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający na mocy Licencji Klienta Końcowego nabył bezterminową licencję na eksploatację niŝej wymienionych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego.., zwanych dalej produktem: strony ustalają co następuje: 1. DEFINICJE 1) Umowa -niniejsza umowa regulująca warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami. 2) Oprogramowanie -oznacza oprogramowanie Infomedica firmy Computerland S.A lub jego część, obejmujące wykonywalny maszynowo kod programu będący utworem w rozumieniu Ustawy oprawie, autorskim i prawach pokrewnych -utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych. 3) Obszar funkcjonalny- niepodzielna funkcjonalna część produktu. 4) Platforma sprzętowo-systemowa -sprzęt komputerowy i system operacyjny posiadany przez Zamawiającego, na którym zainstalowany jest produkt. 5) Kierownik projektu -wykwalifikowany pracownik Wykonawcy, odpowiedzialny za operacyjne kierowanie pracami konsultacyjnymi i prawidłowe współdziałanie B.U.K."COMA" z Zamawiającym w zakresie realizacji prac konsultacyjnych i eksploatacji produktu. 6) Prace konsultacyjne -wszelkie działania realizowane przez konsultantów Wykonawcy i pracowników Zamawiającego, razem i osobno, mające na celu dostosowanie działania produktu do moŝliwych do zaspokojenia przez ten produkt potrzeb Zamawiającego, poprzez jego parametryzację i konfigurację oraz napełnienie bazy danych obsługiwanej przez produkt, bez zmiany jego specyfikacji. W skład prac konsultacyjnych wchodzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji produktu, w tym zademonstrowanie i wyjaśnienie działania funkcji oprogramowania. Strona 9

10 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Dostawa, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. 3 DANE PODSTAWOWE Termin realizacji umowy ustala się na okres 30 dni od daty podpisania umowy. 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji niniejszej umowy. Zobowiązują się współdziałać zgodnie z treścią niniejszej umowy, z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego i z zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 3) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji umowy oraz wykonać w trakcie prowadzenia prac konsultacyjnych wszelkie niezbędne czynności, w terminach uzgodnionych, w sposób umoŝliwiający terminową realizację postanowień umowy. 5. ROZLICZENIA 1) Strony ustalają, Ŝe za kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 umowy wynosi cena ryczałtową w wysokości. zł. netto. (słownie:.. zł). Kwota podatku VAT zł łączna kwota brutto zł (słownie:. zł). 2) cena za przedmiot umowy obejmuje koszty wizyt konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz prace wykonywane poza Jego siedzibą. KaŜda wizyta w siedzibie Zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem wykonanych prac z wyszczególnieniem czynności i podpisaną przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązany jest regulować płatności za usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury dokonując przelewu stosownej kwoty na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Strona 10

11 4) Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania wszelkich faktur dotyczących płatności wynikających z umowy bez podpisu odbiorcy tych faktur. 5) W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6. ZOBOWIĄZANIA UśTKOWNIKA 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy bezpośredniego dostępu do swojej platformy sprzętowosystemowej za pomocą zdalnej transmisji danych. 2) Zamawiający podejmie odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie przed moŝliwością nieprawidłowego funkcjonowania całości lub części produktu. Takie środki ostroŝności obejmują w szczególności tworzenie zapasowych kopii danych, ochronę instalacji przed nieuprawnionym dostępem, diagnozowanie problemów oraz regularne monitorowanie wyników. 7. POSTANOWIENIA 1) Poufność: Umawiające się Strony będą utrzymywać w poufności wobec osób trzecich wszelkie informacje uzyskane przez nie w trakcie ich współpracy. Zamawiający zapewnia, Ŝe informacje handlowe i techniczne, jak równieŝ procedury dotyczące oprogramowania posiadają charakter poufny. Poufnego charakteru nie ma natomiast wiedza znajdująca się w obiegu publicznym. Strony umowy zgadzają się, Ŝe treść i warunki umowy są poufne, natomiast fakt podpisania umowy oraz to, jakich obszarów funkcjonalnych produkt6w dotyczy umowa nie jest objęte poufności~ chyba, Ŝe którakolwiek ze Stron przedstawi na piśmie Ŝądanie objęcia wyŝej wymienionych poufnością. Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie uprawniona do udzielania wszelkich informacji na temat funkcjonowania produktu w przedsiębiorstwie Zamawiającego osobom trzecim, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy, powstałych w wyniku okoliczności znajdujących się poza ich moŝliwą kontrolą włączając w to awarie publicznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie inne okoliczności zewnętrzne, pod warunkiem, Ŝe Strona powołująca się na tę klauzulę zawiadomi drugą ze Stron o zaszłych okolicznościach i prawdopodobnym czasie ich trwania. 2) Kary Umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie ustalonym w 3 w wysokości 10% ceny umownej za kaŝdy opóźnienia wykonania zamówienia. w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającej 3 dni Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny umownej. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1) Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z zawarcia i wykonywania umowy i kształtować się będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczony od protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy. 2) Obowiązujące prawo: WaŜność, interpretacja i wykonywanie będzie nadzorowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś Strony podporządkowują się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązuje się nie naruszać jakimkolwiek swoim działaniem lub zaniechaniem przysługujących Wykonawcy praw autorskich, ani teŝ nie usuwać oznaczeń wskazujących na autorstwo całości lub części produktu, jak równieŝ nie wprowadzać w błąd, co do autorstwa całości lub części produktu. Strona 11

12 9. INNE Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaŝe się to niemoŝliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 10 CESJA Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 11 ZMIANY W UMOWIE Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 12 CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia. do dnia. 13. KOPIE UMOWY: Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: * akceptuję projekt umowy * akceptuję projekt umowy uwzględniając zmiany w nim dokonane w wyniku zapytań od Wykonawców. *niepotrzebne skreślić Strona 12

13 Załącznik nr ,dnia... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ /Miejscowość/ ZAMAWIAJĄCY: W o j e w ó d z k i S z p i t a l S p e c j a l i s t y c z n y w L e g n i c y u l. I w a s z k i e w i c z a L e g n i c a O F E R T A N a w i ą z u j ą c d o p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a : napisanie interfejsu. Znak sprawy WSzSL/DOZ/ 69/07 niŝej podpisani, reprezentujący: Pełna nazwa Wykonawcy.. Adres. NIP. Tel.. składamy niniejszą ofertę: REGON. Fax... Oświadczamy, Ŝe oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową netto... (słownie...) VAT %...brutto... (słownie...) Uwaga! PowyŜsze naleŝy wypełnić w następujący sposób: do ceny netto naleŝy doliczyć podatek Vat, co da cenę brutto. Oświadczamy jednocześnie, iŝ : zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeŝeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy Ŝadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia, Ponadto oświadczamy, Ŝe: a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeŝeń, c) dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( * niepotrzebne skreślić), d) powierzamy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców), Strona 13

14 Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iŝ wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).... dnia... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo Strona 14

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków

Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Kraków: Konkurs na opracowanie koncepcji projektu Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) Magiczny Kraków Numer ogłoszenia: 221082-2008; data zamieszczenia: 15.09.2008 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu...

O F E R T A. Nazwa i adres:... Województwo:... ; adres Numer telefonu:... Numer faksu... Wykonawca: O F E R T A Nr sprawy: 18/DPZ/RB/2010 Załącznik nr 1 SIWZ Nazwa i adres:...... Województwo:... ; adres e-mail:...@... Numer telefonu:... Numer faksu... NIP REGON Nr konta bankowego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 roku FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa pieczywa dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 7 grudnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy. Oświadczenie Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ FILTRÓW ABSOLUTNYCH KLASY H13 I WŁÓKNINY DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ FILTRÓW ABSOLUTNYCH KLASY H13 I WŁÓKNINY DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY. Znak sprawy : WSzSL/FAZ-52/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ FILTRÓW ABSOLUTNYCH KLASY H13 I WŁÓKNINY DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY. (postępowanie przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo