Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ NAPISANIA INTERFEJSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY. (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z póź. zmianami ). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Krystyna Barcik Legnica, Strona 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej 211 tys. (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr. 19 z dnia 9 lutego 2004r.) z późniejszymi zmianami. 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa Zamówień Publicznych. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej PZP, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝne Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : 1) napisanie, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Strona 2

3 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY. Zamówienie dotyczące napisania interfejsu w ramach umowy naleŝy realizować w okresie: 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŝenie oświadczenia przez Wykonawcę, iŝ: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ w/w/ warunki Wykonawca spełnił. VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY. a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). a) Podpisane oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ b) Podpisane oświadczenie Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ c) W przypadku składania ofert przez podmioty zbiorowe naleŝy załączyć podpisane oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Inne dokumenty, które naleŝy dołączyć do oferty. 1)Druk oferty stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 2) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5. Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli. JeŜeli uprawnienie do złoŝenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. VII pakt 2 lit a niniejszej SIWZ do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy). Strona 3

4 VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Oświadczenia, zawiadomienia i Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach od pracowników Zamawiającego z Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych: faksem (0-76) przy czym kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w formie jak powyŝej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. Osoby upowaŝnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Kozak - Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych Robert Gdaniec Dział Techniczny Fax: VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferenci pozostają związania z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upowaŝniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złoŝenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. 8. Koperta powinna być opatrzona napisem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPISANIE INTERFEJSU Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2007 r. godz. 11: 30 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Strona 4

5 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Uwaga: wybrany formularz ofertowy prosimy umieścić na początku oferty. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty naleŝy składać w kancelarii Szpitala do dnia 19 listopad 2007 r do godz na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed terminem określonym w pkt. 1 są skuteczne. 4. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złoŝyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezaleŝnych, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert jest moŝliwe tylko przed jego upływem. 6. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy w jakikolwiek sposób zgłosili swoje uczestnictwo w toczącym się postępowaniu oraz zamieści na stronie Zamawiającego XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 listopad 2007 r. r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. XII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY. 1. Przy ocenie oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria: - Cena ryczałtowa - 100% 2. Cena oferty ustalona zostanie w sposób następujący: wartość brutto oferty z najniŝszą ceną ryczałtową podzielona zostanie przez wartość brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnoŝony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. 1. Ogłoszenie będzie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego 2. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca winien przystąpić do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakŝe nie później niŝ po terminie związania z ofertą. 5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załącznik Nr 5 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Strona 5

6 XIV. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1. W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) wartość szacunkową zamówienia netto, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców. 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są waŝne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek. 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów oceny oferty i w sposób podany w SIWZ XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp W tym: 1. Protest przysługuje ww. Podmiotom wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy: 2. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, w tym protest dotyczący treści ogłoszenia a takŝe postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się zapoznać z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Protest uwaŝa się za ostatecznie rozstrzygnięty, wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem na jego rozstrzygnięcie. Strona 6

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 1 1. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, Ŝe: a) zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń ; b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się równieŝ: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iŝ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umów na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załączniki Nr 5 niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz w trakcie postępowania) w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego* / przesłaną za pośrednictwem poczty*. W przypadku podpisania umowy za pośrednictwem poczty zobowiązuję się do odesłania jej niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 7

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, iŝ nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne*, lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*. * niepotrzebne skreślić Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie zostałem skazany za Ŝaden z czynów określonych w zakresie 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych. art. 24 ust.1 pkt Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie wydano wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, o którym mowa w arty 24 ust.1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 8

9 Załącznik Nr 5 UMOWA NR /DOZ/07 zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: 1. Krystynę Barcik - Dyrektora 2. Annę Prokopczak -p.o. Głównego Księgowego. NIP REGON a firmą.. z siedzibą w.., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający na mocy Licencji Klienta Końcowego nabył bezterminową licencję na eksploatację niŝej wymienionych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego.., zwanych dalej produktem: strony ustalają co następuje: 1. DEFINICJE 1) Umowa -niniejsza umowa regulująca warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami. 2) Oprogramowanie -oznacza oprogramowanie Infomedica firmy Computerland S.A lub jego część, obejmujące wykonywalny maszynowo kod programu będący utworem w rozumieniu Ustawy oprawie, autorskim i prawach pokrewnych -utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych. 3) Obszar funkcjonalny- niepodzielna funkcjonalna część produktu. 4) Platforma sprzętowo-systemowa -sprzęt komputerowy i system operacyjny posiadany przez Zamawiającego, na którym zainstalowany jest produkt. 5) Kierownik projektu -wykwalifikowany pracownik Wykonawcy, odpowiedzialny za operacyjne kierowanie pracami konsultacyjnymi i prawidłowe współdziałanie B.U.K."COMA" z Zamawiającym w zakresie realizacji prac konsultacyjnych i eksploatacji produktu. 6) Prace konsultacyjne -wszelkie działania realizowane przez konsultantów Wykonawcy i pracowników Zamawiającego, razem i osobno, mające na celu dostosowanie działania produktu do moŝliwych do zaspokojenia przez ten produkt potrzeb Zamawiającego, poprzez jego parametryzację i konfigurację oraz napełnienie bazy danych obsługiwanej przez produkt, bez zmiany jego specyfikacji. W skład prac konsultacyjnych wchodzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji produktu, w tym zademonstrowanie i wyjaśnienie działania funkcji oprogramowania. Strona 9

10 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Dostawa, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. 3 DANE PODSTAWOWE Termin realizacji umowy ustala się na okres 30 dni od daty podpisania umowy. 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji niniejszej umowy. Zobowiązują się współdziałać zgodnie z treścią niniejszej umowy, z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego i z zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 3) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji umowy oraz wykonać w trakcie prowadzenia prac konsultacyjnych wszelkie niezbędne czynności, w terminach uzgodnionych, w sposób umoŝliwiający terminową realizację postanowień umowy. 5. ROZLICZENIA 1) Strony ustalają, Ŝe za kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 umowy wynosi cena ryczałtową w wysokości. zł. netto. (słownie:.. zł). Kwota podatku VAT zł łączna kwota brutto zł (słownie:. zł). 2) cena za przedmiot umowy obejmuje koszty wizyt konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz prace wykonywane poza Jego siedzibą. KaŜda wizyta w siedzibie Zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem wykonanych prac z wyszczególnieniem czynności i podpisaną przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązany jest regulować płatności za usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury dokonując przelewu stosownej kwoty na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Strona 10

11 4) Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania wszelkich faktur dotyczących płatności wynikających z umowy bez podpisu odbiorcy tych faktur. 5) W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6. ZOBOWIĄZANIA UśTKOWNIKA 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy bezpośredniego dostępu do swojej platformy sprzętowosystemowej za pomocą zdalnej transmisji danych. 2) Zamawiający podejmie odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie przed moŝliwością nieprawidłowego funkcjonowania całości lub części produktu. Takie środki ostroŝności obejmują w szczególności tworzenie zapasowych kopii danych, ochronę instalacji przed nieuprawnionym dostępem, diagnozowanie problemów oraz regularne monitorowanie wyników. 7. POSTANOWIENIA 1) Poufność: Umawiające się Strony będą utrzymywać w poufności wobec osób trzecich wszelkie informacje uzyskane przez nie w trakcie ich współpracy. Zamawiający zapewnia, Ŝe informacje handlowe i techniczne, jak równieŝ procedury dotyczące oprogramowania posiadają charakter poufny. Poufnego charakteru nie ma natomiast wiedza znajdująca się w obiegu publicznym. Strony umowy zgadzają się, Ŝe treść i warunki umowy są poufne, natomiast fakt podpisania umowy oraz to, jakich obszarów funkcjonalnych produkt6w dotyczy umowa nie jest objęte poufności~ chyba, Ŝe którakolwiek ze Stron przedstawi na piśmie Ŝądanie objęcia wyŝej wymienionych poufnością. Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie uprawniona do udzielania wszelkich informacji na temat funkcjonowania produktu w przedsiębiorstwie Zamawiającego osobom trzecim, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy, powstałych w wyniku okoliczności znajdujących się poza ich moŝliwą kontrolą włączając w to awarie publicznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie inne okoliczności zewnętrzne, pod warunkiem, Ŝe Strona powołująca się na tę klauzulę zawiadomi drugą ze Stron o zaszłych okolicznościach i prawdopodobnym czasie ich trwania. 2) Kary Umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie ustalonym w 3 w wysokości 10% ceny umownej za kaŝdy opóźnienia wykonania zamówienia. w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającej 3 dni Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny umownej. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1) Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z zawarcia i wykonywania umowy i kształtować się będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczony od protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy. 2) Obowiązujące prawo: WaŜność, interpretacja i wykonywanie będzie nadzorowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś Strony podporządkowują się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązuje się nie naruszać jakimkolwiek swoim działaniem lub zaniechaniem przysługujących Wykonawcy praw autorskich, ani teŝ nie usuwać oznaczeń wskazujących na autorstwo całości lub części produktu, jak równieŝ nie wprowadzać w błąd, co do autorstwa całości lub części produktu. Strona 11

12 9. INNE Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaŝe się to niemoŝliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 10 CESJA Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 11 ZMIANY W UMOWIE Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 12 CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia. do dnia. 13. KOPIE UMOWY: Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: * akceptuję projekt umowy * akceptuję projekt umowy uwzględniając zmiany w nim dokonane w wyniku zapytań od Wykonawców. *niepotrzebne skreślić Strona 12

13 Załącznik nr ,dnia... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ /Miejscowość/ ZAMAWIAJĄCY: W o j e w ó d z k i S z p i t a l S p e c j a l i s t y c z n y w L e g n i c y u l. I w a s z k i e w i c z a L e g n i c a O F E R T A N a w i ą z u j ą c d o p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a : napisanie interfejsu. Znak sprawy WSzSL/DOZ/ 69/07 niŝej podpisani, reprezentujący: Pełna nazwa Wykonawcy.. Adres. NIP. Tel.. składamy niniejszą ofertę: REGON. Fax... Oświadczamy, Ŝe oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową netto... (słownie...) VAT %...brutto... (słownie...) Uwaga! PowyŜsze naleŝy wypełnić w następujący sposób: do ceny netto naleŝy doliczyć podatek Vat, co da cenę brutto. Oświadczamy jednocześnie, iŝ : zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeŝeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy Ŝadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia, Ponadto oświadczamy, Ŝe: a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeŝeń, c) dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( * niepotrzebne skreślić), d) powierzamy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców), Strona 13

14 Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iŝ wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).... dnia... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo Strona 14

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP..

Formularz ofertowy. Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta:...... Telefon, faks, e_mail:... NIP.. Oferujemy za wdrożenie systemu zarządzania jakością w placówce oświatowej ISO 9001 do projektu: współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

a>s. QłA.~ ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE

a>s. QłA.~ ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE Ośrodek a>s. QłA.~ Pomocy Społecznej 62-240 Trzemeszno ul. Kościuszki 35 Tel. 61-415-41-65 ~C1A1j)784-225-12-03,REGON 63453~AtpvTANIE OFERTOWE NA WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg

OFERTA. Wykonanie usług geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości niezbędnym do wykupu gruntów pod poszerzenie istniejących dróg Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć wykonawcy OFERTA Zamawiający : Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz 1. Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy...... tel... fax... Regon... NIP... 2. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock,

OGŁOSZENIE. Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, 1/ 5 OGŁOSZENIE Komunikacja Miejska- Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock, ogłasza postępowanie ofertowe na bez ważnego biletu środkami Komunikacji Miejskiej w Płocku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Cel realizacji projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej Wojnicz, 10.12.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup systemu IT do kompleksowego zarządzania firmą w ramach projektu pt. Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 26 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy

BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy BZP.271.1695.2011.SH Radom. 02.02.2012r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania na usługę przeprowadzenia zajęć z indywidualnej terapii psychologicznej w ramach projektu Rewitalizacja młodych ludzi-nasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009)

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Ogłoszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 24.06.2009, nr ogłoszenia: 205966-2009) Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Raciborska 37 40-074 Katowice ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485

Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 NIP 6971011943, REGON 000529485 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA

Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa OFERTA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ Wzór oferty WZÓR: ZAŁ. NR 1 DO SIWZ..., dnia... roku Miejscowość Data Nazwa / pieczęć Wykonawcy Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (IPI PAN) ul. Jana Kazimierza

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy/wykonawcy Stanowiska do testowania urządzeń laserowych - szt. 15. Warszawa, 30-01-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności...

... Zarejestrowana siedziba: ulica :... miejscowość... telefon :... telefax :... e-mail :... data rejestracji działalności... FORMULARZ NR 1 INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 1. Pełna Nazwa Wykonawcy - Firm/y (Przedsiębiorcy/ców) zgodna z aktualnym zapisami rejestru przedsiębiorców ( KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina: Przykona Powiat: turecki Województwo: wielkopolskie SIEDZIBA Zespół Szkół w Przykonie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo