Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WSzSL/DOZ-69//07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ NAPISANIA INTERFEJSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY. (postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z póź. zmianami ). Zatwierdzono do stosowania: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy Krystyna Barcik Legnica, Strona 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ul. J. Iwaszkiewicza Legnica II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej 211 tys. (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. Nr. 19 z dnia 9 lutego 2004r.) z późniejszymi zmianami. 1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 Prawa Zamówień Publicznych. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwana dalej PZP, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝne Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 610). III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : 1) napisanie, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. IV. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Strona 2

3 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY. Zamówienie dotyczące napisania interfejsu w ramach umowy naleŝy realizować w okresie: 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złoŝenie oświadczenia przez Wykonawcę, iŝ: a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. e) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŝ w/w/ warunki Wykonawca spełnił. VII. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ JAKIE MUSI DOŁĄCZYĆ WYKONAWCA DO OFERTY. a) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). a) Podpisane oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ b) Podpisane oświadczenie Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ c) W przypadku składania ofert przez podmioty zbiorowe naleŝy załączyć podpisane oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych. stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Inne dokumenty, które naleŝy dołączyć do oferty. 1)Druk oferty stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ 2) Zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik Nr 5. Uwaga: Wszystkie dokumenty dołączone do oferty składane w formie kopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli. JeŜeli uprawnienie do złoŝenia oferty nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt. VII pakt 2 lit a niniejszej SIWZ do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy). Strona 3

4 VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Oświadczenia, zawiadomienia i Informacje dotyczące przetargu udzielane są w godzinach od pracowników Zamawiającego z Działu Organizacyjnego i Zamówień Publicznych: faksem (0-76) przy czym kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia będą udzielane w formie jak powyŝej, a oprócz tego zamieszczane na stronie internetowej Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Nie zamierza się zwoływać zebrania Wykonawców. Osoby upowaŝnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Iwona Kozak - Dział Organizacyjny i Zamówień Publicznych Robert Gdaniec Dział Techniczny Fax: VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Oferenci pozostają związania z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją, w formie maszynopisu lub druku i uzupełnić wymaganymi załącznikami. 3. Oferta musi być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upowaŝniającym do takiego reprezentowania. 4. Zaleca się aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności w sposób zapobiegający dekompletacji oferty. 5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 6. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest złoŝenie ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. 8. Koperta powinna być opatrzona napisem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAPISANIE INTERFEJSU Nie otwierać przed dniem 19 listopada 2007 r. godz. 11: 30 oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Strona 4

5 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Uwaga: wybrany formularz ofertowy prosimy umieścić na początku oferty. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty naleŝy składać w kancelarii Szpitala do dnia 19 listopad 2007 r do godz na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ulica J. Iwaszkiewicza Legnica 2. Oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zmiany lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed terminem określonym w pkt. 1 są skuteczne. 4. Na wniosek Wykonawcy, który nie jest w stanie złoŝyć oferty w wyznaczonym terminie z powodu okoliczności od niego niezaleŝnych, Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. PrzedłuŜenie terminu składania ofert jest moŝliwe tylko przed jego upływem. 6. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy w jakikolwiek sposób zgłosili swoje uczestnictwo w toczącym się postępowaniu oraz zamieści na stronie Zamawiającego XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Oferty zostaną otwarte w dniu 19 listopad 2007 r. r. o godz w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego. XII. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY OFERTY. 1. Przy ocenie oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria: - Cena ryczałtowa - 100% 2. Cena oferty ustalona zostanie w sposób następujący: wartość brutto oferty z najniŝszą ceną ryczałtową podzielona zostanie przez wartość brutto oferty rozpatrywanej. Uzyskany współczynnik przemnoŝony przez 100 (kryterium ceny) da wartość punktową. XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. 1. Ogłoszenie będzie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego 2. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników o wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę, z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji. 4. Wybrany Wykonawca winien przystąpić do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakŝe nie później niŝ po terminie związania z ofertą. 5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy załącznik Nr 5 6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia będzie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Strona 5

6 XIV. TRYB OTWARCIA I BADANIA OFERT. 1. W części jawnej przetargu Oferty zostaną otwarte publicznie przez komisję przetargową po sprawdzeniu nienaruszenia kopert. 2. Komisja poda do wiadomości zainteresowanym: a) wartość szacunkową zamówienia netto, b) ile ofert wpłynęło, c) nazwy Wykonawców i ich adresy, d) ceny proponowane przez Wykonawców. 3. Oferty oceni się pod względem spełnienia warunków zawartych w specyfikacji, tj. a) czy są waŝne, b) czy posiadają wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, c) czy nie zawierają oczywistych omyłek. 4. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana wg kryteriów oceny oferty i w sposób podany w SIWZ XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom oraz osobom i podmiotom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp W tym: 1. Protest przysługuje ww. Podmiotom wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy: 2. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia, w tym protest dotyczący treści ogłoszenia a takŝe postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł się zapoznać z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 6. Protest uwaŝa się za ostatecznie rozstrzygnięty, wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem na jego rozstrzygnięcie. Strona 6

7 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 1 1. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, Ŝe: a) zapoznałem się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnoszę Ŝadnych zastrzeŝeń ; b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zgodnie z art. 24 Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie wyklucza się równieŝ: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt art 24 ust. 2 stanowi iŝ z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 2)złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeŝeniem art. 26 ust W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umów na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załączniki Nr 5 niniejszej specyfikacji. 3. Oświadczam, Ŝe w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych w wyniku modyfikacji siwz w trakcie postępowania) w siedzibie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego* / przesłaną za pośrednictwem poczty*. W przypadku podpisania umowy za pośrednictwem poczty zobowiązuję się do odesłania jej niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 7

8 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, iŝ nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne*, lub uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*. * niepotrzebne skreślić Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie zostałem skazany za Ŝaden z czynów określonych w zakresie 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych. art. 24 ust.1 pkt Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie wydano wobec nas zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, o którym mowa w arty 24 ust.1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych. Data i podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Strona 8

9 Załącznik Nr 5 UMOWA NR /DOZ/07 zawarta w dniu... w Legnicy pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr oraz Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr , z siedzibą w Legnicy przy ul. J. Iwaszkiewicza 5, reprezentowanym przez: 1. Krystynę Barcik - Dyrektora 2. Annę Prokopczak -p.o. Głównego Księgowego. NIP REGON a firmą.. z siedzibą w.., zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa: ZwaŜywszy, Ŝe Zamawiający na mocy Licencji Klienta Końcowego nabył bezterminową licencję na eksploatację niŝej wymienionych obszarów funkcjonalnych systemu informatycznego.., zwanych dalej produktem: strony ustalają co następuje: 1. DEFINICJE 1) Umowa -niniejsza umowa regulująca warunki współpracy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz ze wszystkimi załącznikami. 2) Oprogramowanie -oznacza oprogramowanie Infomedica firmy Computerland S.A lub jego część, obejmujące wykonywalny maszynowo kod programu będący utworem w rozumieniu Ustawy oprawie, autorskim i prawach pokrewnych -utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych. 3) Obszar funkcjonalny- niepodzielna funkcjonalna część produktu. 4) Platforma sprzętowo-systemowa -sprzęt komputerowy i system operacyjny posiadany przez Zamawiającego, na którym zainstalowany jest produkt. 5) Kierownik projektu -wykwalifikowany pracownik Wykonawcy, odpowiedzialny za operacyjne kierowanie pracami konsultacyjnymi i prawidłowe współdziałanie B.U.K."COMA" z Zamawiającym w zakresie realizacji prac konsultacyjnych i eksploatacji produktu. 6) Prace konsultacyjne -wszelkie działania realizowane przez konsultantów Wykonawcy i pracowników Zamawiającego, razem i osobno, mające na celu dostosowanie działania produktu do moŝliwych do zaspokojenia przez ten produkt potrzeb Zamawiającego, poprzez jego parametryzację i konfigurację oraz napełnienie bazy danych obsługiwanej przez produkt, bez zmiany jego specyfikacji. W skład prac konsultacyjnych wchodzi szkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu eksploatacji produktu, w tym zademonstrowanie i wyjaśnienie działania funkcji oprogramowania. Strona 9

10 2. PRZEDMIOT UMOWY 1. Dostawa, konfiguracja i wdroŝenie oprogramowania typu interfejs działającego na styku systemu InfoMedica w części białej oraz systemu laboratyjnego firmy DPC umoŝliwiającego : wymianę danych dotyczących zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. Wymianę danych dotyczących wyników zlecanych badań pomiędzy w/w systemami. 2. Interfejs ma umoŝliwiać uzyskanie w sposób automatyczny w kaŝdym z w/w systemów informacjami odnośnie zlecanych badań i ich wyników. Ma stanowić narzędzie będące dodatkową pomocą dla personelu medycznego pozwalające na zminimalizowanie czasu pracy personelu medycznego związanego z wielokrotnym wprowadzaniem danych do obu systemów. Personel medyczny w zakresie danych wymienianych poprzez interfejs pomiędzy w/w systemami będzie zobowiązany tylko i wyłącznie do weryfikacji przesłanych danych i ich zatwierdzenia, 3. Serwis dostarczonego oprogramowania przez okres 3 lat od daty zakończenia wdroŝenia obejmujący ewentualne prace związane z eksploatacją oprogramowania, nie obejmujący prac administracyjnych wykonywanych przez lokalnych informatyków lub dalszych prac rozwojowych. Prace serwisowe będą wykonywane w miarę moŝliwości zdalnie. Forma zdalnego odstępu, wymagania dot. Bezpieczeństwa zostaną ustalone w trakcie prac wdroŝeniowych, 4. Wykonawca w ramach zamówienia udzieli bezterminowej licencji wyłącznej na uŝytkowanie oprogramowania w takim zakresie i w takiej ilości w jakiej będzie ono potrzebne do realizacji zadania a ponadto przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U ze zmianami). Dodatkowo przeszkoli min 2 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i administrowania interfejsu. 3 DANE PODSTAWOWE Termin realizacji umowy ustala się na okres 30 dni od daty podpisania umowy. 4 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji niniejszej umowy. Zobowiązują się współdziałać zgodnie z treścią niniejszej umowy, z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego i z zasadami etyki zawodowej dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace będące przedmiotem niniejszej umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 3) Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy jak najkorzystniejsze warunki realizacji umowy oraz wykonać w trakcie prowadzenia prac konsultacyjnych wszelkie niezbędne czynności, w terminach uzgodnionych, w sposób umoŝliwiający terminową realizację postanowień umowy. 5. ROZLICZENIA 1) Strony ustalają, Ŝe za kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w 2 umowy wynosi cena ryczałtową w wysokości. zł. netto. (słownie:.. zł). Kwota podatku VAT zł łączna kwota brutto zł (słownie:. zł). 2) cena za przedmiot umowy obejmuje koszty wizyt konsultantów Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz prace wykonywane poza Jego siedzibą. KaŜda wizyta w siedzibie Zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem wykonanych prac z wyszczególnieniem czynności i podpisaną przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązany jest regulować płatności za usługę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury dokonując przelewu stosownej kwoty na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Strona 10

11 4) Zamawiający upowaŝnia Wykonawcę do wystawiania wszelkich faktur dotyczących płatności wynikających z umowy bez podpisu odbiorcy tych faktur. 5) W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 6. ZOBOWIĄZANIA UśTKOWNIKA 1) Zamawiający udzieli Wykonawcy bezpośredniego dostępu do swojej platformy sprzętowosystemowej za pomocą zdalnej transmisji danych. 2) Zamawiający podejmie odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie przed moŝliwością nieprawidłowego funkcjonowania całości lub części produktu. Takie środki ostroŝności obejmują w szczególności tworzenie zapasowych kopii danych, ochronę instalacji przed nieuprawnionym dostępem, diagnozowanie problemów oraz regularne monitorowanie wyników. 7. POSTANOWIENIA 1) Poufność: Umawiające się Strony będą utrzymywać w poufności wobec osób trzecich wszelkie informacje uzyskane przez nie w trakcie ich współpracy. Zamawiający zapewnia, Ŝe informacje handlowe i techniczne, jak równieŝ procedury dotyczące oprogramowania posiadają charakter poufny. Poufnego charakteru nie ma natomiast wiedza znajdująca się w obiegu publicznym. Strony umowy zgadzają się, Ŝe treść i warunki umowy są poufne, natomiast fakt podpisania umowy oraz to, jakich obszarów funkcjonalnych produkt6w dotyczy umowa nie jest objęte poufności~ chyba, Ŝe którakolwiek ze Stron przedstawi na piśmie Ŝądanie objęcia wyŝej wymienionych poufnością. Zamawiający wyznaczy osobę, która będzie uprawniona do udzielania wszelkich informacji na temat funkcjonowania produktu w przedsiębiorstwie Zamawiającego osobom trzecim, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. śadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub zwłoki w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy, powstałych w wyniku okoliczności znajdujących się poza ich moŝliwą kontrolą włączając w to awarie publicznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkie inne okoliczności zewnętrzne, pod warunkiem, Ŝe Strona powołująca się na tę klauzulę zawiadomi drugą ze Stron o zaszłych okolicznościach i prawdopodobnym czasie ich trwania. 2) Kary Umowne Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w terminie ustalonym w 3 w wysokości 10% ceny umownej za kaŝdy opóźnienia wykonania zamówienia. w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy przekraczającej 3 dni Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny umownej. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1) Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z zawarcia i wykonywania umowy i kształtować się będzie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego: Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczony od protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy. 2) Obowiązujące prawo: WaŜność, interpretacja i wykonywanie będzie nadzorowane i interpretowane zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś Strony podporządkowują się jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3) Zamawiający zobowiązuje się nie naruszać jakimkolwiek swoim działaniem lub zaniechaniem przysługujących Wykonawcy praw autorskich, ani teŝ nie usuwać oznaczeń wskazujących na autorstwo całości lub części produktu, jak równieŝ nie wprowadzać w błąd, co do autorstwa całości lub części produktu. Strona 11

12 9. INNE Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy okaŝe się to niemoŝliwe, przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 10 CESJA Wykonawca zobowiązuje się do nie przelewania (zbywania, cesji, itp.) wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 11 ZMIANY W UMOWIE Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 12 CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia. do dnia. 13. KOPIE UMOWY: Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze Stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: * akceptuję projekt umowy * akceptuję projekt umowy uwzględniając zmiany w nim dokonane w wyniku zapytań od Wykonawców. *niepotrzebne skreślić Strona 12

13 Załącznik nr ,dnia... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ /Miejscowość/ ZAMAWIAJĄCY: W o j e w ó d z k i S z p i t a l S p e c j a l i s t y c z n y w L e g n i c y u l. I w a s z k i e w i c z a L e g n i c a O F E R T A N a w i ą z u j ą c d o p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a : napisanie interfejsu. Znak sprawy WSzSL/DOZ/ 69/07 niŝej podpisani, reprezentujący: Pełna nazwa Wykonawcy.. Adres. NIP. Tel.. składamy niniejszą ofertę: REGON. Fax... Oświadczamy, Ŝe oferujemy wykonanie usługi, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową netto... (słownie...) VAT %...brutto... (słownie...) Uwaga! PowyŜsze naleŝy wypełnić w następujący sposób: do ceny netto naleŝy doliczyć podatek Vat, co da cenę brutto. Oświadczamy jednocześnie, iŝ : zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeŝeń, akceptujemy wszystkie bez wyjątku jej postanowienia oraz nie zgłaszamy Ŝadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia, Ponadto oświadczamy, Ŝe: a) akceptujemy wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, b) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy zastrzeŝeń, c) dostawy będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami* / z udziałem podwykonawców* ( * niepotrzebne skreślić), d) powierzamy podwykonawcy wykonanie następujących części zamówienia (wypełnić w przypadku udziału podwykonawców), Strona 13

14 Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Oświadczamy, Ŝe wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iŝ wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK ).... dnia... podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo Strona 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Znak sprawy : WSzSL/FAZ/88 /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NA DOSTAWY ENDOPROTEZ CAŁ KOWITYCH CEMENTOWYCH I BEZCEMENTOWYCH STAWU BIODROWEGO, STAPLERÓW,,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Zbigniewa Dychto Pabianice ul. Zamkowa 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie.

OA.IV.3331/21/2/08. Strona 1 z 9. OA.IV.JM.3331/21/2/08 SIWZ na dostawę artykułów biurowych dla LAWP w Lublinie. OA.IV.3331/21/2/08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa artykułów biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budŝetu Miasta Leszno i jego jednostek organizacyjnych Tryb: Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniŝej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 www.ukw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Remont Domu Ludowego na filię Gminnego Ośrodka Kultury w Trzcianie oraz urządzenie ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Czermin i OtałęŜ gm Czermin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozszerzenie licencji na System Zarządzania Bazą Danych Oracle dla serwera Eskulap-Administracja. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ.III.3450-107/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ.III.3450-107/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 Prowadzący Sprawę: Pełnomocnik Zamawiającego broker ubezpieczeniowy Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo