rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Warszawa: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i Parku przy OranŜerii (w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałac w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Narodowa Instytucja Kultury. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i Parku przy OranŜerii (w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie). II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogrody znajdują się na działce nr 17 w obrębie Zlokalizowane są na terenie załoŝenia pałacowo-ogrodowego w Wilanowie wpisanego do rejestru zabytków w styczniu 1973 r. pod nr 639/1, park pod nr 639/3. OGRÓD WSCHODNI (taras górny) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: 1. Ukształtowaniu terenu, wykonaniu ścieŝek ogrodowych, 2. Wykonaniu małej architektury ogrodowej, 3. Wykonaniu automatycznych systemów nawadniania, 4. Wykonaniu nasadzeń zieleni. Podstawą prac jest - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu wschodniego (taras górny) przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt elementów architektury ogrodowej. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu wschodniego (taras górny) przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt alejek spacerowych. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu wschodniego (taras górny) przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt zieleni. - Projekt budowlany nr 140.1/2008 Projekt systemu nawadniania. Przebudowa

2 Strona 2 z 7 ogrodu na tarasie górnym przy Muzeum Pałac w Wilanowie. Do Wykonawcy będzie naleŝało zamówienie u producentów i przygotowanie odpowiedniego materiału roślinnego spełniającego normy kwalifikowanego materiału szkółkarskiego o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, jednorodnego pod względem wyglądu i źródła uprawy szkółkarskiej, pochodzącego z naszej (krajowej) strefy klimatycznej. Uwaga: część ogrodu będzie zakładana na podziemnej budowli. Obowiązują tam szczególne ograniczenia dotyczące wprowadzania cięŝarów na 1 m2 powierzchni. OGRÓD PÓŁNOCNY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ogrodzie północnym prac polegających na: 1. Ukształtowaniu terenu, wykonaniu ścieŝek ogrodowych, 2. Wykonaniu małej architektury ogrodowej: a) Wykonanie ławek kamiennych, b) Wykonanie pergoli, 3. Wykonaniu fontanny, 4. Wykonaniu automatycznych systemów nawadniania, 5. Wykonaniu nasadzeń zieleni. Do Wykonawcy będzie naleŝało zamówienie u producentów i przygotowanie odpowiedniego materiału roślinnego spełniającego normy kwalifikowanego materiału szkółkarskiego o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, jednorodnego pod względem wyglądu i źródła uprawy szkółkarskiej, pochodzącego z naszej (krajowej) strefy klimatycznej. Podstawą prac jest - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu północnego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt zieleni. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu północnego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt elementów architektury ogrodowej. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu północnego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt alejek spacerowych. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu północnego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt fontanny. - Projekt budowlany nr 140.1/2008 Projekt systemu nawadniania. Przebudowa ogrodu północnego przy Muzeum Pałac w Wilanowie. OGRÓD RÓśANY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: 1. Uporządkowaniu terenu i wykonaniu ścieŝek parkowych, 2. Wykonaniu architektury ogrodowej, tj.: a) ławek kamiennych, b) fundamentu z postumentem pod pomnik Victorii, c) schodów terenowych łączących Ogród RóŜany z pergolą południową, d) namiotów, e) płyt kamiennych pod wazony. 3. Wykonaniu fontanny, 4. Wykonaniu automatycznych systemów nawadniania, 5. Wykonaniu nasadzeń zieleni. Do Wykonawców będzie naleŝało zamówienie u producentów i przygotowanie odpowiedniego materiału roślinnego spełniającego normy kwalifikowanego materiału szkółkarskiego o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, jednorodnego pod względem wyglądu i źródła uprawy szkółkarskiej, pochodzącego z krajowej strefy klimatycznej. Podstawą prac jest - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu róŝanego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt alejek spacerowych. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu róŝanego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt zieleni. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu róŝanego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt elementów architektury ogrodowej. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa ogrodu róŝanego przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt fontanny. - Projekt budowlany nr 140.1/2008 Projekt instalacji nawadniania. Przebudowa ogrodu róŝanego przy Muzeum Pałac w Wilanowie. PARK PRZY ORANśERII Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na: 1. Przygotowaniu, ukształtowaniu terenu i wykonaniu alejek spacerowych, 2. Wykonaniu elementów

3 Strona 3 z 7 architektury ogrodowej a) Wykonaniu ławek kamiennych, 3. Wykonaniu automatycznych systemów nawadniania, 4. Wykonaniu nasadzeń zieleni. Do Wykonawców będzie naleŝało zamówienie odpowiedniego materiału roślinnego spełniającego normy kwalifikowanego materiału szkółkarskiego o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, jednorodnego pod względem wyglądu i źródła uprawy szkółkarskiej, pochodzącego z krajowej strefy klimatycznej. Podstawą prac jest - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa parku przy OranŜerii przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt zieleni. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa parku za OranŜerią przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt elementów architektury ogrodowej. - Projekt budowlany nr 162/2008 Przebudowa parku przy OranŜerii przy Zespole Pałacowym w Wilanowie. Projekt alejek spacerowych. - Projekt: Systemy nawadniające roślinność ogrodów w parku zabytkowym zespołu pałacowo - ogrodowego Muzeum Pałacu w Wilanowie - przebudowa. Systemy nawadniania z automatyką sterującą - sektor 4.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełnia / nie spełnia 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: -) kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej -) kierownik budowy musi być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa -) kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje określone w 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury z dn w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz.1579) -) osoby wykonujące prace o charakterze technicznym przy ogrodach i parku zabytkowym muszą posiadać kwalifikacje określone w 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dn w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a

4 Strona 4 z 7 takŝe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) spełnia / nie spełnia 3) Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót polegających na rewitalizacji ogrodu zabytkowego o wartości brutto co najmniej 4 mln zł łącznie za kaŝde rozpoczęte 500 tys. zł wartości robót powyŝej 4 mln - 1 punkt 4) ubezpieczenie od OC obejmujące odpowiedzialność deliktową i kontraktową na kwotę nie mniejszą niŝ 2 mln zł; za kaŝde rozpoczęte 500 tys. zł ubezpieczenia od OC powyŝej 2 mln zł - 1 punkt 5) zdolność kredytowa lub potwierdzenie posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniej niŝ 2 mln zł; za kaŝde rozpoczęte 500 tys. zł zdolności kredytowej lub posiadanych środków finansowych powyŝej 2 mln zł - 1 punkt 6) gwarancja co najmniej 2 lata na wykonywane prace spełnia / nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp 6. wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wg wzoru: Lp Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowla-nymi, w jakim zakresie, kiedy i przez kogo wydane Doświadczenie zawodowe (liczba lat pracy w zawodzie) Czynność, jaką ma sprawować w wykonaniu zamówienia wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót polegających na rewitalizacji ogrodu zabytkowego, wg wzoru: Lp Wykonane prace budowlane (ew. nazwa zadania) Wartość netto termin wykonania (od - do) Odbiorca zamówienia wraz z danymi teleadresowymi Data załączonego dokumentu potwier-dzającego naleŝyte wykonanie robót Załączniki: polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności 9. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,

5 Strona 5 z 7 potwierdzająca wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Długość okresu gwarancji na roboty konstrukcyjne i ścieŝki Długość okresu gwarancji na roboty ogrodnicze i zieleń Długość okresu gwarancji na instalacje nawadniające - 10 IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: -. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: -. IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŝliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przygotowania zbiorczego harmonogramu rzeczowego wykonania kaŝdej części zamówienia, który będzie uwzględniał: - konieczność udostępnienia nierewitalizowanej części Parku Wilanowskiego dla ruchu turystycznego, - konieczność pełnej koordynacji wykonywanych robót zgodnie z przedmiotem zamówienia z prowadzonymi równolegle (wg. odrębnych zamówień) na tym samym terenie pracami konserwatorskimi, instalacyjnymi, teletechnicznymi, budowlanymi i archeologicznymi, - warunki finansowania przedmiotu zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wykonawca powinien przedstawić równieŝ Zamawiającemu rozwiązania techniczne zabezpieczające budowle podziemne istniejące na terenie rewitalizowanych ogrodów przed negatywnym wpływem nasadzeń i prac ogrodniczych oraz określić sposób pielęgnacji wysadzonych roślin w okresie gwarancji i po jej zakończeniu. Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i zostaną zaproszeni do dialogu konkurencyjnego, zostanie udostępniona dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia, zakres innych prac na terenie rewitalizowanych ogrodów oraz kontakt z wybranymi juŝ ich Wykonawcami w celu

6 Strona 6 z 7 uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania się do udziału w dialogu.. IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŝeli zamawiający przewiduje nagrody: -. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego. Dział Zamówień Publicznych.Budynek Kuchni Pałacowej Ip.. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne zabytkowego Ogrodu Wschodniego (taras górny) w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne zabytkowego Ogrodu Północnego w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

7 Strona 7 z 7 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne zabytkowego Ogrodu RóŜanego w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne zabytkowego Parku przy OranŜerii w zespole pałacowo-ogrodowym w Wilanowie.. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usług kolokacyjnych w trybie outsourcingu polegających na udostępnieniu lokalizacji wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, informatyczną, wsparciem technicznym

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. Jelenia Góra: Bolków, Zamek Bolków, XVI wiek, montaż systemów zabezpieczeń: SSWiN, SAP i CCTV Numer ogłoszenia: 245383-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lubochnia: Realizacja Projektu Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) szansą rozwoju gmin Powiatu Tomaszowskiego - Etap I - Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.port.gdynia.pl Gdynia: Przebudowa budynku biurowo-laboratoryjnego, zlokalizowanego w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10

Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Gdańsk: Dostawa i montaż dodatkowego - redundantnego systemu klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni TASK - ZP-0273/022/D/10 Numer ogłoszenia: 106452-2010; data zamieszczenia: 15.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa Amfiteatru w Sieradzu Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osirochota.waw.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenu przyległego obiektu Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota przy ul. Nowowiejskiej 37B w okresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.nifc.pl Warszawa: Usługi drukowania plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: zakup powierzchni reklamowej w prasie oraz przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo