2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 76/2011 z dnia 7 października 2011 roku REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. FORMY POMOCY MATERIALNEJ 1 1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 4) zapomogi. 2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim. 3. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim małżonka i dziecka. 2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy. II. FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ 3 Świadczenia, o których mowa w 1 ust.1 pkt 1 4 przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów. III. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 1. Postanowienia ogólne 4 1. Rektor, w porozumieniu z samorządem doktorantów ustala wysokość: 1) dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego w zależności od dochodu; 3) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania; 4) stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności; 5) stypendium dla najlepszych doktorantów; 6) zapomogi. 2. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznane pod warunkiem złożenia przez doktoranta oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. 1

2 2. Organy uprawnione do wydawania decyzji w sprawie świadczeń 5 1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek doktoranta. 2. Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje rektor na wniosek doktoranta. 3. Na wniosek Samorządu Doktorantów UPH, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują swoje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (DKS) lub Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (ODKS). 4. Decyzje w sprawie świadczeń pomocy materialnej doręcza się doktorantowi niezwłocznie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 3. Odwołania od decyzji 6 1. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, doktorantowi przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 2. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. Komisje stypendialne 7 1. Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej spośród pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej i doktorantów delegowanych przez samorząd doktorantów. 2. Odwoławczą Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje rektor spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez samorząd doktorantów. 3. Doktoranci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i Decyzje wydane przez DKS i ODKS podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 5. Nadzór nad działalnością DKS i ODKS sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor. 6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję doktoranckiej komisji stypendialnej lub odwoławczej doktoranckiej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszego regulaminu. IV. STYPENDIUM SOCJALNE 1. Postanowienia ogólne 8 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz ze zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.). 2

3 9 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może otrzymać doktorant studiów stacjonarnych także z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta. 3. Doktorant ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni o: 1) swojej (małżonka) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim; 2) rezygnacji z zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki; 3) podjęciu pracy przez małżonka, który z nim zamieszkiwał. 10 W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio DKS lub ODKS mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej i uwzględnić ją w postępowaniu. 2. Zasady ustalania wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) doktoranta; 2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Do dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne nie wlicza się: 1) dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych); 3) świadczeń pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych); 4) świadczeń, o których mowa w art. 199, 199a, 199b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 5) stypendiów przyznawanych w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych. 6) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 3. Doktorant jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 3

4 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie uwzględnia się: 1) członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową; 2) członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych w ramach systemu szkolnictwa wojskowego; 3) członków rodziny przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w przypadku gdy rodzina nie ponosi z tego tytułu opłat za pobyt; 4) innych osób wspólnie zamieszkujących z doktorantem (np. dziadka, babcię, partnera pozostającego w nieformalnym związku nawet w przypadku posiadania wspólnych dzieci) W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, ze zm.). 2. Za gospodarstwo rolne, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. 3. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 4. Przy ustalaniu dochodu rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do gospodarstwa rolnego stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, za wyjątkiem: 1) oddanej w dzierżawę osobie niebędącej małżonkiem wydzierżawiającego lub osobie nie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie pisemnej umowy, zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, na okres co najmniej 10 lat, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 5. Przy ustalaniu dochodu rodziny uzyskanego przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych w ust. 4 dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony z tytułu dzierżawy czynsz Złożenie przez doktoranta wniosku o uwzględnienie utraty lub uzyskania dochodu w danym roku jest podstawą do wznowienia postępowania o przyznanie stypendium socjalnego. 2. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku o stypendium socjalne dołącza się dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu, a w szczególności: 1) dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; 2) dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu, z pierwszego pełnego miesiąca. 3. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 4

5 4. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, po roku z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten członek rodziny otrzymuje w dniu ustalenia prawa do świadczenia. 5. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia, dochód rodziny pomniejsza się o dochód utracony w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia złożenia wniosku. 6. Przez utratę lub uzyskanie dochodu należy rozumieć sytuację spowodowaną w szczególności: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub jego zakończeniem; 2) utratą lub uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 3) utratą lub uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 4) utratą lub uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; 5) wyrejestrowaniem lub rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 7. Jeżeli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego. 8. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o dochód uzyskany powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego, stypendium to nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, po odliczeniu kwot alimentów płaconych na rzecz innych osób, uwzględnia się: 1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne; 2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawarte w art.3 ust.1, lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2. W przypadku gdy dochody członków rodziny opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych nie pochodzą z działalności gospodarczej, dochód ustala się po uprzednim obliczeniu wysokości składki zdrowotnej wg wzoru: S = Sp (P Sus), gdzie: S oznacza składkę zdrowotną wyrażoną w złotych, Sp stopę procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne, P przychód wyrażony w złotych, Sus składkę na ubezpieczenia społeczne wyrażoną w złotych. 3. W celu ustalenia dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych uzyskany dochód (lub w formie zryczałtowanej uzyskany przychód) pomniejsza się o należny podatek dochodowy oraz rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 5

6 4. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczeń. 3. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta 15 W celu udokumentowania składu rodziny do wniosku o stypendium socjalne doktorant dołącza: 1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez doktoranta i pełnoletnich członków rodziny w ostatnim roku podatkowym, podlegających podatkowi od osób fizycznych na zasadach ogólnych; zaświadczenie to powinno także zawierać informację, czy osoba uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (ryczałt, karta podatkowa). Osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych składają dodatkowo dokumenty poświadczające rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenia z ZUS, KRUS, potwierdzenie przelewu, zaświadczenie z biura rachunkowego); 2) oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 3) oświadczenia o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; 4) zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku; 5) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 7) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów; 8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 9) decyzję właściwego organu przyznającą zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości; 10) inne dokumenty, w przypadku okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. 4. Okresy i sposób wypłacania stypendium socjalnego Świadczenia, o których mowa w 1 ust.1 pkt 1-3 przyznawane są w danym roku akademickim na okres dziesięciu miesięcy (od października do lipca) i wypłacane co miesiąc wg harmonogramu wypłat. 2. Pierwsza wypłata realizowana jest w listopadzie z wyrównaniem za październik. 3. Stypendia przekazywane są przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego doktoranta. 6

7 17 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej, za wyjątkiem wniosków o przyznanie zapomogi, składa się w terminie do 15 października. 2. Do wniosku winny być dołączone wymagane dokumenty, w tym obowiązkowo numer rachunku bankowego. 3. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w innych terminach niż określone w ust.1 z tym, że skutkuje to przyznaniem świadczeń od miesiąca w którym wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów odpowiednia komisja wzywa pisemnie doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. V. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 3. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 4. Znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) oznacza: 1) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego. 5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) oznacza całkowitą niezdolność do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 6. Lekki stopień niepełnosprawności (III grupa inwalidzka) oznacza częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 7. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia w danym roku akademickim. 8. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli doktorant spełnił następujące warunki: 1) złożył wniosek o ustalenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia; 2) złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. VI. ZAPOMOGI Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje okoliczności wskazane we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, inne zaświadczenia właściwych urzędów i instytucji). 7

8 2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta o zapomogę zalicza się w szczególności: 1) śmierć członka rodziny doktoranta; 2) ciężką chorobę doktoranta, dziecka doktoranta lub członka najbliższej rodziny doktoranta spowodowaną zdarzeniem losowym; 3) klęskę żywiołową, kradzież, nieszczęśliwy wypadek skutkujący utratą zdrowia. 3. Doktorant może ubiegać się o przyznanie zapomogi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 4. Zapomoga nie przysługuje w przypadku gdy trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. W takim przypadku doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne. 5. Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. VII. STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 1. Postanowienia ogólne Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 2. Doktorantowi pierwszego roku studiów doktoranckich przysługuje stypendium dla najlepszych doktorantów pod warunkiem, że uzyskał bardzo dobre oceny z każdego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. 3. Na drugim i kolejnych latach studiów stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać nie więcej niż 80% doktorantów każdego roku studiów. 4. Kryteria określone w ust.1 pkt 2 dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów przelicza się na punkty. 5. O stypendium dla najlepszych doktorantów może ubiegać się doktorant, który uzyskał co najmniej 10 pkt w skali od 0 do 30, z zastrzeżeniem ust Wniosek w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w dziekanacie, w terminie do 15 października. 2. Zasady przyznawania punktów Średnią ocen, w przypadku doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów ustala się na podstawie ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów. 2. Uzyskaną w poprzednim roku akademickim średnią ocen przelicza się na punkty według skali: 5,00-4,50 5 pkt 4,49-4,00 4 pkt. 3. Za średnią ocen przyznaje się maksymalnie 5 pkt Za aktywność naukową i postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej przyznaje się maksymalnie 20 pkt. Oceny aktywności naukowej dokonuje kierownik studiów doktoranckich. 2. Do oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej przyjmuje się następujące zasady punktacji: 8

9 liczba Publikacje i udział w konferencjach naukowych punktów 1. publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej 10 pkt 2. publikacja w czasopiśmie polskim lub zagranicznym z listy MNiSW 2-9 pkt 3. publikacja w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym spoza listy MNiSW w języku angielskim 3,0 pkt 4. publikacja w recenzowanym czasopiśmie w języku polskim spoza listy MNiSW 1,0 pkt 5. abstrakt na konferencję międzynarodową w języku angielskim 0,4 pkt 6. abstrakt na konferencję krajową 0,2 pkt 7. publikacje popularno-naukowe 0,5 pkt Inne formy aktywności naukowej 1. uczestnictwo w szkoleniach krajowych 0,2 pkt 2. uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych 0,4 pkt 3. referat na konferencji lub otwartym seminarium naukowym 1,0 pkt 4. przygotowanie wniosku na badania o dotację krajową 2,0 pkt 5. przygotowanie wniosku na badania o dotację z UE w języku polskim 3,0 pkt 6. przygotowanie wniosku na badania o dotację z UE w języku angielskim 5,0 pkt Otwarcie przewodu doktorskiego 2,0 pkt 23 Za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej, na podstawie pozytywnej opinii kierownika katedry, w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne, przyznaje się maksymalnie 5 pkt Podstawą przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów jest miejsce na liście rankingowej ustalonej na podstawie sumy uzyskanych punktów, o których mowa w Listy rankingowe najlepszych doktorantów ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 3. Listy rankingowe kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przesyła do rektora w terminie do 5 listopada. 25 VIII. UTRATA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 1. Prawo do świadczeń pomocy materialnej traci doktorant który: 1) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 2) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych; 3) został skreślony z listy doktorantów; 2. Decyzję uchylającą przyznane świadczenia podpisuje przewodniczący DKS. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Doktorant pobierający świadczenia socjalne na podstawie nieprawdziwych danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, do wydalenia z Uczelni włącznie, i jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na rachunek funduszu pomocy materialnej. 2. DKS, zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, może wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. 3. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian powodujących zmiany sytuacji dochodowej doktorant obowiązany jest do powiadomienia o tym DKS. 9

10 27 Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz wzory odpowiednich zaświadczeń i oświadczeń określają załączniki nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego regulaminu. 28 Do podjętych decyzji na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 29 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko Niniejszy regulamin został uzgodniony z Samorządem Doktorantów w dniu 27 września 2011 roku 10

11 11

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy.

2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. FORMY POMOCY MATERIALNEJ 1 1. Doktorant

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych 1. Podstawowe definicje Rodzina przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 80/2011 ASP z dnia 12.12.2011r Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2012 z dnia 02.08.22012 r. stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta (dot. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Dz.U.2016.214 z dnia 2016.02.19 Status: Akt oczekujący Wersja od: 19 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2007 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo FPM) doktorantów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z W ramach środków z funduszy pomocy materialnej Politechniki Wrocławskiej, student może starać się o uzyskanie następujących form

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Załącznik Nr 11 INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI według Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 marca 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 3C Poz. 215 ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny.

Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny. Procedura przyznawania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. Stan prawny. Szkolenie dla członków Komisji Stypendialnych Podstawy prawne Akty prawne Ustawa z dnia 27

Bardziej szczegółowo

KROK 4 WYKAZANIE W TABELI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W 2012R.

KROK 4 WYKAZANIE W TABELI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W 2012R. INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI według Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej Załącznik do Zarz. Nr 80/10/11 REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Śląskiej GLIWICE, październik 2011 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 4 przyznawane są na wniosek doktoranta, sporządzony odrębnie dla każdego z tych świadczeń. Regulamin ustalania zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ustalonych na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo