2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 76/2011 z dnia 7 października 2011 roku REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH I. FORMY POMOCY MATERIALNEJ 1 1. Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium dla najlepszych doktorantów; 4) zapomogi. 2. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim. 3. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim małżonka i dziecka. 2 Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy. II. FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ 3 Świadczenia, o których mowa w 1 ust.1 pkt 1 4 przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.), na zasadach określonych przez rektora w uzgodnieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów. III. PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 1. Postanowienia ogólne 4 1. Rektor, w porozumieniu z samorządem doktorantów ustala wysokość: 1) dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego; 2) stypendium socjalnego w zależności od dochodu; 3) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania; 4) stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności w zależności od stopnia niepełnosprawności; 5) stypendium dla najlepszych doktorantów; 6) zapomogi. 2. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i stypendium dla najlepszych doktorantów nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznane pod warunkiem złożenia przez doktoranta oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów. 1

2 2. Organy uprawnione do wydawania decyzji w sprawie świadczeń 5 1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek doktoranta. 2. Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje rektor na wniosek doktoranta. 3. Na wniosek Samorządu Doktorantów UPH, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor przekazują swoje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (DKS) lub Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (ODKS). 4. Decyzje w sprawie świadczeń pomocy materialnej doręcza się doktorantowi niezwłocznie w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru. 3. Odwołania od decyzji 6 1. Od decyzji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi, doktorantowi przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 2. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 4. Komisje stypendialne 7 1. Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej spośród pracowników podstawowej jednostki organizacyjnej i doktorantów delegowanych przez samorząd doktorantów. 2. Odwoławczą Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje rektor spośród pracowników uczelni i doktorantów delegowanych przez samorząd doktorantów. 3. Doktoranci stanowią większość składu komisji, o których mowa w ust. 1 i Decyzje wydane przez DKS i ODKS podpisują przewodniczący tych komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący. 5. Nadzór nad działalnością DKS i ODKS sprawują odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor. 6. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję doktoranckiej komisji stypendialnej lub odwoławczej doktoranckiej komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszego regulaminu. IV. STYPENDIUM SOCJALNE 1. Postanowienia ogólne 8 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz ze zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.). 2

3 9 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może otrzymać doktorant studiów stacjonarnych także z tytułu zamieszkania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studencki z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta. 3. Doktorant ma obowiązek powiadomienia uczelni w terminie 7 dni o: 1) swojej (małżonka) rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim; 2) rezygnacji z zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki; 3) podjęciu pracy przez małżonka, który z nim zamieszkiwał. 10 W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo odpowiednio DKS lub ODKS mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej i uwzględnić ją w postępowaniu. 2. Zasady ustalania wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) doktoranta; 2) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 2. Do dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne nie wlicza się: 1) dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych); 3) świadczeń pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych); 4) świadczeń, o których mowa w art. 199, 199a, 199b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 5) stypendiów przyznawanych w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych. 6) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 3. Doktorant jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; 3

4 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie uwzględnia się: 1) członków rodziny odbywających zasadniczą służbę wojskową; 2) członków rodziny uczących się w szkołach wojskowych w ramach systemu szkolnictwa wojskowego; 3) członków rodziny przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w przypadku gdy rodzina nie ponosi z tego tytułu opłat za pobyt; 4) innych osób wspólnie zamieszkujących z doktorantem (np. dziadka, babcię, partnera pozostającego w nieformalnym związku nawet w przypadku posiadania wspólnych dzieci) W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, ze zm.). 2. Za gospodarstwo rolne, zgodnie z ustawą o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. 3. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 4. Przy ustalaniu dochodu rodziny z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do gospodarstwa rolnego stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę, za wyjątkiem: 1) oddanej w dzierżawę osobie niebędącej małżonkiem wydzierżawiającego lub osobie nie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, na podstawie pisemnej umowy, zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, na okres co najmniej 10 lat, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; 2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. 5. Przy ustalaniu dochodu rodziny uzyskanego przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach określonych w ust. 4 dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony z tytułu dzierżawy czynsz Złożenie przez doktoranta wniosku o uwzględnienie utraty lub uzyskania dochodu w danym roku jest podstawą do wznowienia postępowania o przyznanie stypendium socjalnego. 2. W przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku o stypendium socjalne dołącza się dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu, a w szczególności: 1) dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu; 2) dokument określający wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu, z pierwszego pełnego miesiąca. 3. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od miesięcznego dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 4

5 4. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, po roku z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia, do miesięcznego dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten członek rodziny otrzymuje w dniu ustalenia prawa do świadczenia. 5. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w roku poprzedzającym przyznanie świadczenia, dochód rodziny pomniejsza się o dochód utracony w części nie znajdującej pokrycia w innym dochodzie uzyskanym w tym samym roku kalendarzowym i nie utraconym do dnia złożenia wniosku. 6. Przez utratę lub uzyskanie dochodu należy rozumieć sytuację spowodowaną w szczególności: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub jego zakończeniem; 2) utratą lub uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; 3) utratą lub uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; 4) utratą lub uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego; 5) wyrejestrowaniem lub rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 7. Jeżeli utrata dochodu nastąpiła w czasie pobierania stypendium, jego wysokość ulega zmianie od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego. 8. W przypadku, gdy dochód rodziny powiększony o dochód uzyskany powoduje utratę prawa do stypendium socjalnego, stypendium to nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta, po odliczeniu kwot alimentów płaconych na rzecz innych osób, uwzględnia się: 1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne; 2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawarte w art.3 ust.1, lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2. W przypadku gdy dochody członków rodziny opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych nie pochodzą z działalności gospodarczej, dochód ustala się po uprzednim obliczeniu wysokości składki zdrowotnej wg wzoru: S = Sp (P Sus), gdzie: S oznacza składkę zdrowotną wyrażoną w złotych, Sp stopę procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne, P przychód wyrażony w złotych, Sus składkę na ubezpieczenia społeczne wyrażoną w złotych. 3. W celu ustalenia dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych uzyskany dochód (lub w formie zryczałtowanej uzyskany przychód) pomniejsza się o należny podatek dochodowy oraz rzeczywistą wysokość zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 5

6 4. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami RP, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczeń. 3. Sposób dokumentowania sytuacji materialnej rodziny studenta 15 W celu udokumentowania składu rodziny do wniosku o stypendium socjalne doktorant dołącza: 1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych przez doktoranta i pełnoletnich członków rodziny w ostatnim roku podatkowym, podlegających podatkowi od osób fizycznych na zasadach ogólnych; zaświadczenie to powinno także zawierać informację, czy osoba uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (ryczałt, karta podatkowa). Osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych składają dodatkowo dokumenty poświadczające rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (zaświadczenia z ZUS, KRUS, potwierdzenie przelewu, zaświadczenie z biura rachunkowego); 2) oświadczenia o wysokości dochodu uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 3) oświadczenia o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym złożenie wniosku innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; 4) zaświadczenia właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku; 5) umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 6) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 7) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów; 8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 9) decyzję właściwego organu przyznającą zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości; 10) inne dokumenty, w przypadku okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. 4. Okresy i sposób wypłacania stypendium socjalnego Świadczenia, o których mowa w 1 ust.1 pkt 1-3 przyznawane są w danym roku akademickim na okres dziesięciu miesięcy (od października do lipca) i wypłacane co miesiąc wg harmonogramu wypłat. 2. Pierwsza wypłata realizowana jest w listopadzie z wyrównaniem za październik. 3. Stypendia przekazywane są przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego doktoranta. 6

7 17 1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej, za wyjątkiem wniosków o przyznanie zapomogi, składa się w terminie do 15 października. 2. Do wniosku winny być dołączone wymagane dokumenty, w tym obowiązkowo numer rachunku bankowego. 3. Doktorantowi przysługuje prawo złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w innych terminach niż określone w ust.1 z tym, że skutkuje to przyznaniem świadczeń od miesiąca w którym wniosek został pozytywnie rozpatrzony. 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów odpowiednia komisja wzywa pisemnie doktoranta do poprawienia lub uzupełnienia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. V. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 3. Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. 4. Znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) oznacza: 1) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 2) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego. 5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności (II grupa inwalidzka) oznacza całkowitą niezdolność do pracy ustaloną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 6. Lekki stopień niepełnosprawności (III grupa inwalidzka) oznacza częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 7. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia w danym roku akademickim. 8. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli doktorant spełnił następujące warunki: 1) złożył wniosek o ustalenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia; 2) złożył wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. VI. ZAPOMOGI Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i udokumentuje okoliczności wskazane we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, inne zaświadczenia właściwych urzędów i instytucji). 7

8 2. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie doktoranta o zapomogę zalicza się w szczególności: 1) śmierć członka rodziny doktoranta; 2) ciężką chorobę doktoranta, dziecka doktoranta lub członka najbliższej rodziny doktoranta spowodowaną zdarzeniem losowym; 3) klęskę żywiołową, kradzież, nieszczęśliwy wypadek skutkujący utratą zdrowia. 3. Doktorant może ubiegać się o przyznanie zapomogi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 4. Zapomoga nie przysługuje w przypadku gdy trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. W takim przypadku doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne. 5. Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. VII. STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW 1. Postanowienia ogólne Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 2. Doktorantowi pierwszego roku studiów doktoranckich przysługuje stypendium dla najlepszych doktorantów pod warunkiem, że uzyskał bardzo dobre oceny z każdego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. 3. Na drugim i kolejnych latach studiów stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać nie więcej niż 80% doktorantów każdego roku studiów. 4. Kryteria określone w ust.1 pkt 2 dla doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów przelicza się na punkty. 5. O stypendium dla najlepszych doktorantów może ubiegać się doktorant, który uzyskał co najmniej 10 pkt w skali od 0 do 30, z zastrzeżeniem ust Wniosek w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w dziekanacie, w terminie do 15 października. 2. Zasady przyznawania punktów Średnią ocen, w przypadku doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów ustala się na podstawie ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów. 2. Uzyskaną w poprzednim roku akademickim średnią ocen przelicza się na punkty według skali: 5,00-4,50 5 pkt 4,49-4,00 4 pkt. 3. Za średnią ocen przyznaje się maksymalnie 5 pkt Za aktywność naukową i postępy w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej przyznaje się maksymalnie 20 pkt. Oceny aktywności naukowej dokonuje kierownik studiów doktoranckich. 2. Do oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej przyjmuje się następujące zasady punktacji: 8

9 liczba Publikacje i udział w konferencjach naukowych punktów 1. publikacja w czasopiśmie z listy filadelfijskiej 10 pkt 2. publikacja w czasopiśmie polskim lub zagranicznym z listy MNiSW 2-9 pkt 3. publikacja w czasopiśmie krajowym lub zagranicznym spoza listy MNiSW w języku angielskim 3,0 pkt 4. publikacja w recenzowanym czasopiśmie w języku polskim spoza listy MNiSW 1,0 pkt 5. abstrakt na konferencję międzynarodową w języku angielskim 0,4 pkt 6. abstrakt na konferencję krajową 0,2 pkt 7. publikacje popularno-naukowe 0,5 pkt Inne formy aktywności naukowej 1. uczestnictwo w szkoleniach krajowych 0,2 pkt 2. uczestnictwo w szkoleniach zagranicznych 0,4 pkt 3. referat na konferencji lub otwartym seminarium naukowym 1,0 pkt 4. przygotowanie wniosku na badania o dotację krajową 2,0 pkt 5. przygotowanie wniosku na badania o dotację z UE w języku polskim 3,0 pkt 6. przygotowanie wniosku na badania o dotację z UE w języku angielskim 5,0 pkt Otwarcie przewodu doktorskiego 2,0 pkt 23 Za szczególne zaangażowanie w pracy dydaktycznej, na podstawie pozytywnej opinii kierownika katedry, w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne, przyznaje się maksymalnie 5 pkt Podstawą przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów jest miejsce na liście rankingowej ustalonej na podstawie sumy uzyskanych punktów, o których mowa w Listy rankingowe najlepszych doktorantów ustala kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 3. Listy rankingowe kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej przesyła do rektora w terminie do 5 listopada. 25 VIII. UTRATA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ 1. Prawo do świadczeń pomocy materialnej traci doktorant który: 1) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej; 2) uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych; 3) został skreślony z listy doktorantów; 2. Decyzję uchylającą przyznane świadczenia podpisuje przewodniczący DKS. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Doktorant pobierający świadczenia socjalne na podstawie nieprawdziwych danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, do wydalenia z Uczelni włącznie, i jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na rachunek funduszu pomocy materialnej. 2. DKS, zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, może wystąpić do instytucji publicznej o udzielenie wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń. 3. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian powodujących zmiany sytuacji dochodowej doktorant obowiązany jest do powiadomienia o tym DKS. 9

10 27 Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej oraz wzory odpowiednich zaświadczeń i oświadczeń określają załączniki nr 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do niniejszego regulaminu. 28 Do podjętych decyzji na podstawie niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego. 29 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. Rektor prof. dr hab. Antoni Jówko Niniejszy regulamin został uzgodniony z Samorządem Doktorantów w dniu 27 września 2011 roku 10

11 11

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku DO-0130/72/2012 Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Podstawa prawna Załącznik do zarządzenia rektora nr 114/2011 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr70/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 lipca 2013 roku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej

R E G U L A M I N. przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej R E G U L A M I N Załącznik do zarządzenia nr 53 / 2013 Rektora PO przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 31/2015 Rektora PO R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo