Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu"

Transkrypt

1 Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia ul. Lubańska 11-12, Zgorzelec NIP: , REGON: tel fax Misja Szpitala: Bezpieczeństwo przez rozwój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu ZAŁĄCZNIKI: 1. Instrukcja dla Wykonawców 2. Formularz oferty 3. 3A. Opis przedmiotu zamówienia 3B. Formularz cenowy wraz warunkami gwarancji3b. Załącznik do warunków gwarancji KARTA KONTROLI 4. 4A, 4B,4C Wzory oświadczeń 5. Projekt umowy postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ZATWIERDZAM DYREKTOR Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Zofia Barczyk 1

2 Załącznik nr 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) zwanej dalej Ustawą. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (zamówienie publiczne nie przekraczające równowartości EURO) I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12 województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3A oraz 3B. Kod CPV: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, Paliwo gazowe, Gaz ziemny, Przesył gazu. IV ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje/nie przewiduje* udzielenia zamówień uzupełniających (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy) V OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE Czy dopuszcza się składanie częściowych: NIE VI TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: 12 miesięcy licząc od dnia Termin realizacji dostawy jest wartością punktowaną właściwy termin Wykonawca podaje w formularzu ofertowym Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się bezpośrednio do: Oddział Onkologii z Chemioterapią WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Zgorzelec, ul. Lubańska w terminie uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 2. Termin płatności: Płatność przelewem na podstawie faktury wystawianej zgodnie z okresem rozliczeniowym, z terminem płatności co najmniej 30 dni. Termin płatności jest wartością punktowaną właściwy termin Wykonawca podaje w formularzu ofertowym. VII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy następujące warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania potwierdzeniem spełnienia będzie posiadanie: a) aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami prawa i; b) w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki albo 2

3 w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, poświadczenia, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/mają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji na terenie objętym zamówieniem; Ocena spełniania powyższego wymogu będzie dokonana poprzez ocenę złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, w myśl zasady spełnia nie spełnia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy deklaracją Wykonawcy, a stanem faktycznym - skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie każdego Wykonawcy odrębnie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku należy wykazać realizację przynajmniej dwóch kompleksowych dostaw gazu ziemnego obejmujących sprzedaż i dystrybucję o, łącznej wartości minimum ,00 zł brutto. Ocena spełniania powyższego wymogu będzie dokonana poprzez ocenę złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, w myśl zasady spełnia nie spełnia. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami (minimum dwoma),które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie. Ocena spełniania powyższego wymogu będzie dokonana poprzez ocenę złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, w myśl zasady spełnia nie spełnia. W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. sytuacji ekonomicznej i finansowej- warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej zł, Ocena spełniania powyższego wymogu będzie dokonana poprzez ocenę złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, w myśl zasady spełnia nie spełnia. 2. Ocena spełnienia powyższych wymogów będzie dokonywana poprzez ocenę złożonych dokumentów, potwierdzających powyższe w myśl zasady: spełnia - nie spełnia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy deklaracją Wykonawcy, a stanem faktycznym skutkować to będzie wykluczeniem Wykonawcy. VIII DOKUMENTY, JAKIE MUSZA BYĆ ZAŁĄCZONE DO OFERTY: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków art. 22 ust. 1 ustawy oraz art Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (na podst. art. 44 ustawy) załącznik nr 4 do SIWZ, W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności: 2) Oświadczenie o posiadaniu. a) aktualnej koncesji na obrót paliwami gazowymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami prawa i; b) w przypadku wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej - koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Regulacji Energetyki albo w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, poświadczenia, że na czas realizacji zamówienia będą mieli/mają zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji na terenie objętym zamówieniem W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów*, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać realizację przynajmniej dwóch kompleksowych dostaw gazu ziemnego obejmujących sprzedaż i dystrybucję o, łącznej wartości minimum ,00 zł brutto * (np. referencji) potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykaz zrealizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru stanowiącego zał. Nr 4B do SIWZ. *Dowodem jest: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniejszej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa wyżej, - w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (minimum dwie osoby), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; UWAGA: Na podst. art. 26 ust. 2b ustawy pzp: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 3

4 zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. W powyższym przypadku do oferty należy załączyć PISEMNE ZOBOWIAZANIE PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY NIEZBEDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA. Nadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (rozdz. VII ust.1siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII SIWZ ust. 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w Rozdziale VIII SIWZ ust. 1, dotyczącej tych podmiotów JEŻELI ZAMAWIAJĄCY POSTAWIŁ TEN WARUNEK WYKONAWCOM DO SPEŁNIENIA. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: A) dot. Wykonawców mających siedzibę/miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie zał. 4A do SIWZ), 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, B) dot. Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy składają: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zał.4a do SIWZ) 2) zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - lit. A) pkt. 2 składajądokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania - potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokumenty, o których mowa powyżej w ppkt. a) niniejszego ustępu powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ppkt. a) - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W terminie wskazanym w punkcie VIII.2.B.2.b. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. UWAGA Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ustępie j/w. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca, wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4

5 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda: 4. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty zał. nr 2 do SIWZ, 2) zaparafowany opis przedmiotu zamówienia zał. nr 3A do SIWZ, 3) Wypełniony formularz cenowy zał. nr 3B do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo lub upoważnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika ono z innych ustaw lub dokumentów przywołanych lub załączonych do oferty, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje PEŁNOMOCNIK, należy załączyć do oferty ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa, Dowód wniesienia wadium z dopiskiem..../zp/2015 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia wymienionego powyżej lub złożenie go w niewłaściwej formie (przy braku możliwości uzupełnienia dokumentów) spowoduje odrzucenie oferty. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy spowoduje wykluczenie wykonawcy z prowadzonego postępowania. 6. Celem zawarcia przyszłej umowy z potencjalnym Wykonawcą (prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej) Zamawiający wymaga przedłożenia (jako załącznika do składanej oferty lub w terminie 48h od dnia rozstrzygnięcia - na podst. art. 36 ust.1 pkt. 14) ustawy Pzp): 1) umowy spółki cywilnej wraz z wszystkimi aneksami. IX KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE Z UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., Poz. 907 ze zmianami). Wykonawcy nie spełniający warunków określonych w rozdziale VII i VIII zostaną wykluczeni z postępowania przetargowego. Jednocześnie zamawiający informuje: Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz, naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. X DODATKOWE WYMAGANIA WOBEC PODMIOTÓW WYSTEPUJACYCH WSPÓLNIE 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie poniższe wymagania: - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz łącznie, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., Poz. 907 ze zmianami), - w przypadku warunku dot. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności łącznie spełniają warunki wskazane w punkcie VII.1.1 SIWZ wraz z załączeniem dowodów tam wskazanych, - wymaganej wiedzy i doświadczenia zrealizowali łącznie warunki wskazane w punkcie VII.1.2 SIWZ wraz z załączeniem dowodów tam wskazanych, - w przypadku warunku dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie spełniają warunki wskazane w punkcie VII.1.3 SIWZ wraz z załączeniem dowodów tam wskazanych, - w przypadku warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej łącznie spełniają warunki wskazane w punkcie VII.1.4 SIWZ wraz z załączeniem dowodów tam wskazanych, - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, - przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców, - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 2. Nie spełnienie w/w warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy występującego wspólnie i/lub odrzucenie oferty. 5

6 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Ofertę należy złożyć w dwóch częściach: - pierwsza część jawna, - druga część zawierająca dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.), opatrzona zastrzeżeniem, że zawarte w niej dokumenty nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, - w przypadku kiedy oferta nie zawiera dokumentów mogących składać się na część drugą oferty, może ona zostać złożona w jednej części. 4. Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 5. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 6. Oferta, pod rygorem nieważności, będzie sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, czytelnie, ręcznie nieścieralnym atramentem lub komputerowo zgodnie z załączonymi wzorami. 7. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni od daty terminu składania ofert. 9. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą na wniosek zamawiającego (lub wykonawca samodzielnie) zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Ofertę podpisuje upoważniony przedstawiciel wykonawcy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z żadnych dokumentów załączonych do oferty należy załączyć upoważnienie do składanej oferty. 11. Wykonawca określi ceny jednostkowe na dostawy wymienione w formularzu cenowym. 12. Wszystkie strony muszą być spięte (zszyte) we właściwej kolejności, w sposób zabezpieczający przed dekompletacją, a każda strona oferty musi być ponumerowana. 13. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która: - uniemożliwia odczytanie zawartości oferty bez uszkodzenia tego opakowania, - będzie adresowana do Zamawiającego, na adres jak niżej oraz będzie posiadać oznaczenie: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Agata Gabrielska/ Aneta Mrygoń/Agnieszka Horodecka/ Zgorzelec, ul. Lubańska 11/12 OFERTA PRZETARGOWA GAZ ZIEMNY 32/ZP/2015 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę, w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia (decyduje data wpływu do zamawiającego). 15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. 16. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfikacji, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: UZUPEŁNIENIE OFERTY, ZMIANA lub WYCOFANIE. Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 6

7 17. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte i odczytane równocześnie z ofertą zmienioną. W przypadku WYCOFANIA OFERTY - koperta z ofertą nie będzie otwierana i zostanie zwrócona Wykonawcy. W przypadku UZUPEŁNIENIA OFERTY Zamawiający odczyta oferty: uzupełniającą i uzupełnianą. 18. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 19. Zamawiający zaleca zachować kopię złożonych w ofercie dokumentów. 20. W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń zawierających kwoty określone w innych walutach niż złoty, należy dokonać przeliczenia z tej waluty na złoty według kursu średniego NBP, z dnia ogłoszenia postępowania. XII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cenę należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Obliczenia cen należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 2. Cenę należy podać w formularzu cenowym - stanowiącym załącznik nr 3A do SIWZ. Obliczenia cen należy zaokrąglić do pięciu miejsc po przecinku (w pozycji cena netto) oraz do dwóch miejsc po przecinku (w pozostałych pozycjach). 3. Cenę należy podać w złotych polskich. W takiej walucie będą prowadzone rozliczenia z Wykonawcami. 4. Cenę oferty należy określić w wysokości netto oraz podać wartość brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT), zgodnie z załącznikiem nr 3 A i B do niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 5. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zmawiający będzie obowiązany zapłacić. Wykonawca składający ofertę jest obowiązany uwzględnić w cenę podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z przedmiotem zamówienia: wartość oferowanego przedmiotu zamówienia, koszty transportu loco Zamawiającego, koszty ubezpieczenia w kraju i za granicą, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne, jeżeli występują. 6. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość miesięcy/kwh = wartość netto + podatek = wartość brutto 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. XIII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia WS SPZOZ w Zgorzelcu nie później niż do dnia: do godziny Osoby upoważnione do odbioru ofert: Aneta Mrygoń/Agnieszka Horodecka/Agata Gabrielska Wszystkie oferty otrzymane po terminie jak wyżej, zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu o godzinie w siedzibie zamawiającego w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11-12, pokój nr Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami, zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych ofert. XIV WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 7

8 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia; 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 5. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie. 7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych/przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (zapytań), o których mowa powyżej. XV OCZYWISTE OMYŁKI W OFERCIE 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o omyłce wskazanej w podpunkcie 3 ma prawo wyrazić zgodę (lub jej brak) na czynność Zamawiającego. Zamawiający przyjmuje, iż wyrażenie braku zgody przez Wykonawcę - musi nastąpić w formie pisemnej. Brak zgody skutkuje odrzuceniem oferty w myśl art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. XVI OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. 2. Oferta nie spełniająca warunków wynikających w SIWZ, zostanie odrzucona. 3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 4. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 8

9 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) w terminie do dnia do godz. 12:00 (w przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego) w przypadku składania oferty na wszystkie pakiety. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego umiejscowiony w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy. 5. Warunkiem uznania wniesienia wadium będzie załączony do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium do zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do składanej oferty na zasadach określonych w punkcie jak wyżej. 7. Wadium musi obejmować, co najmniej okres związania ofertą oraz winno być oznaczone tytułem bezwzględnej wymagalności, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, pod rygorem nieważności. 8. Wadium musi zawierać bezwarunkową gwarancję, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, p których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 15. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Nr sprawy: 32/ZP/ cena 98% 2 termin płatności 2 % RAZEM 100% Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą, np. cena waga 98%, maksymalna ilość punktów 98. Poszczególne kryteria będą oceniane w następujący sposób: Cena Oferta o najniższej cenie otrzyma 98 punktów Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru: wartość oferty o najniższej cenie x 98 punktów wartość oferty badanej Termin realizacji zamówienia (obliczony jak niżej) Oferta o najdłuższym terminie tj. 60 dni od daty wystawienia faktury otrzyma 2 punkty Oferty inne otrzymają punkty niżej wskazane: - termin płatności 30 dni 0 pkt, - termin płatności 45 dni 1 pkt, 5. Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję, zgodnie ze stosowanymi kryteriami. 6. Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 7. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych. 8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 9. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. 10. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM NIE DOTYCZY XVIII ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej Ustawy. XIX ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY NIE DOTYCZY XX INFORMACJE DODATKOWE 1. Wszystkie poprawki lub korekty błędów muszą zostać zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. 2. Złożone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiający. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. XXI SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia faksem lub elektronicznie każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Nr faksu przeznaczony do porozumiewania się: 75/ Adres poczty elektronicznej przeznaczony do porozumiewania się: 9

10 XXII FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po otrzymaniu ogłoszenia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłoży umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 3. W przypadku wniesienia odwołań zawarcie umowy może nastąpić dopiero po ich ostatecznym rozstrzygnięciu. XXIII OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1.w sprawie procedury zamówień publicznych mgr inż. Agata Gabrielska starszy specjalista ds. zamówień publicznych Tel w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: mgr inż. Mariola Szeremeta Tel sporządziła: Agata Gabrielska dnia

11 OD: Załącznik nr 2 dn. r. (nazwa Wykonawcy) (siedziba Wykonawcy, województwo) (tel/fax) ( , STRONA INTERNETOWA) OFERTA PRZETARGOWA DLA: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU Zgorzelec ul. Lubańska 11/12 tel./fax 75/ Nawiązując do ogłoszenia o: przetargu nieograniczonym na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł. brutto: zł (z VAT) słownie zł: w tym podatek VAT %, w wysokości zł. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawianej ostatniego dnia danego miesiąca, z terminem płatności.. dni - zgodnie z załącznikiem: Formularz cenowy. 1 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3 Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotne warunki zamówienia oraz projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4 Oświadczamy, iż zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zmianami), spełniamy warunki udziału w postępowaniu na: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb obiektów WS-SPZOZ w Zgorzelcu 5 Oświadczam, iż: a) nie należę do grupy kapitałowej*, b) należę do grupy kapitałowej i składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Lista stanowi załącznik nr do złożonej oferty. *niepotrzebne skreślić 11

12 6 Podwykonawcy Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać samodzielnie/zlecić podwykonawcom*. W załączniku do oferty nr zostały /nie zostały* wskazane części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom. *niepotrzebne skreślić 7 Osoby upoważnione do kontaktów Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy: (imię, nazwisko, stanowisko, telefon) 8 Osoby upoważnione do podpisania umowy W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania umowy są (imię, nazwisko, stanowisko): 9 Upoważniamy Zamawiającego i jego upoważnionych przedstawicieli do uzyskania informacji od osób prawnych i instytucji publicznych, do sprawdzenia prawdziwości oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji. 10 Proszę wypełnić poniższą tabelę - DANE Z TABELI ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO DZIAŁU WIODĄCEGO W CELU REALIZACJI ZAWARTEJ UMOWY (proszę o wskazanie numerów wewnętrznych, a nie jedynie numeru centrali) NAZWA WYKONAWCY NR TELEFONU i FAXU, DZIAŁU OBSŁUGI (GODZINY PRACY, TERMINY DYŻURÓW) IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA OBSŁUGĘ ZAMÓWIENIA ADRES NA JAKI NALEŻY SKŁADAĆ REKLAMACJE NR TELEFONU DZIAŁU REKLAMACJI NR FAXU DZIAŁU REKLAMACJI Załączniki: Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 12

13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3A Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E(GZ-50) przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,60 kpa) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu zgodnie z wykazem punktów poboru gazu. 1. Dostarczanie gazu ziemnego powinno odbywać się zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r Nr 89, poz.625 wraz z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 2. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy w ilości m³. Wskazane zużycie ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. 3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowych. 4. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o. o. Termin wykonania zamówienia wynosi od r do r. Przed podpisaniem umowy Wykonawca niebędący właścicielem sieci dystrybucyjnej dostarczy umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego. Przeznaczenie gazu ziemnego na cele opalowe: pkt.6) podmioty lecznicze, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej Art.31b. Ust.2 pkt 2-8 Ustawy o podatku akcyzowym zwolnione z podatku Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, tj. w przypadkach: a)ustawowego zwiększenia bądź zmniejszenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącej przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b)ustawowego zwiększenia lub zmniejszenia stawki akcyzy dotyczącej przedmiotu zamówienia; c)zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. dotyczących cen i stawek stosowanych do rozliczeń z Odbiorcami. W przypadku zmiany wysokości cen lub stawek opłat zawartych w taryfie sprzedawcy i OSD), Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie na 12 dni przed dniem wejścia w życie zmiany taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany taryfy. W przypadku niekorzystnych dla Zmawiającego zmian w wysokości cen i opłat zawartych w nowej taryfie i nie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na negocjację ich wysokości, Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie 14 dni od wejścia w życie nowej zatwierdzonej taryfy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia; d)zmiany mocy umownej oraz grupy taryfowej; e) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy; f) dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - zmianie ulegnie siedziba, adres lub forma prawna Wykonawcy; g)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: a)zgodnej woli stron, b)zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności O zmianach rachunku bankowego, zmianach osoby przedstawiciela strony i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy i mogą nastąpić na podstawie pisemnej informacji stron. Zmniejszenie ilości punktów poboru gazu wskazanych w SIWZ ( opis przedmiotu zamówienia) w przypadkach zmiany prawa własności, praw do administrowania, zmiany sposobu użytkowania i innych, nie stanowi zmiany umowy i może nastąpić na podstawie pisemnej informacji stron. Wzór umowy kompleksowej przedstawi Wykonawca składający ofertę po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 13

14 Wykaz punktów poboru gazu L.p. Nazwa obiektu Adres obiektu Numer Urządzenia licznika Miejscowość Ulica Numer Kod OSD: Grupa taryfowa Ilość gazu m3 1 Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II Zgorzelec Lubańska kotły gazowe 1160 kw W-6A 1042 kwh/h Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II Zgorzelec Lubańska Trzon kuchenny, palniki laboratoryjne W Ośrodek Rehabilitacji Zgorzelec Konarskiego 5b Trzon kuchenny W Ośrodek Rehabilitacji Zgorzelec Konarskiego 5b Kocioł gazowy 60 kw W Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Zgorzelec Nadbrzeżna 5a kotły gazowe 285 kw 460 kw W kwh/h Przychodnia Rejonowa Zgorzelec Warszawska Kocioł gazowy 36 kw W Protezownia Zgorzelec Warszawska 39/ Kuchenka, palniki laboratoryjne W

15 8 Przychodnia Rejonowa Zgorzelec Broniewskiego 27b Kocioł gazowy 36 kw, kuchenka W Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Zgorzelec Staszica Kocioł gazowy 36 kw, kuchenka W Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna Zgorzelec Warszawska Kocioł gazowy 55 kw W Przychodnia Wielospecjalistyczna Gryfów Śląski Malownicza Kocioł gazowy 90 kw 97MG W Przychodnia Rejonowo Specjalistyczna gospodarstwo domowe Zgorzelec Warszawska Kuchenka gazowa W Przychodnia Rejonowa Zgorzelec Reymonta Kocioł gazowy 46 kw W Przychodnia Rejonowa Zgorzelec Reymonta Kuchenka, podgrzewacz wody W Przychodnia Rejonowa Zgorzelec Reymonta Kuchenka gazowa, palnik laboratoryjny W Razem m3 15

16 Załącznik nr 4 miejscowość, dnia OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Oświadczam(my), że podmiot(y), które reprezentuję(my) spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami). Prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej art kodeksu karnego. Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 16

17 Załącznik nr 4A miejscowość, dnia OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego Oświadczam(my), że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu, który reprezentuję(my) w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami). Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela 17

18 Załącznik nr 4B DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE WYKONAWCY WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW/USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY W TYM OKRESIE, WRAZ Z PODANIEM ICH WARTOŚCI, PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH DOSTAWY ZOSTALY WYKONANE* WYKAZ WYKONANYCH USŁUG SERWISOWYCH REZONANSU MAGNETYCZNEGO Wartość Data podmioty, na rzecz Data Przedmiot zamówienia rozpoczęci których usługi zostały zakończenia (zł brutto) a wykonane Wartość zamówień łącznie * ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAŁĄCZENIA DOWODÓW, CZY ZOSTAŁY WYKONANE/SĄ WYKONYWANE - NALEŻYCIE. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów*, których mowa wyżej. * dowodami czy usługi te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie; b) oświadczenie jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), przy czym Wykonawca, w miejsce poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a), może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, zgodnie z zapisami 1 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013.poz 231) Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela kwalifikacje zawodowe WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA doświadczenie i wykształcenie informacją o podstawie do niezbędne dla wykonania zamówienia dysponowania tymi osobami* zakres wykonywanych czynności Do niniejszego wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie powyżej wskazano osoby, którymi będzie dysponował*. 18

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 5 2015-09-10 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ 1 z 6 2015-12-01 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Zakup energii elektrycznej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-08-28 12:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Pogwarancyjna obsługa serwisowa rezonansu

Bardziej szczegółowo

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 232-408472

Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 232-408472 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:408472-2014:text:pl:html Polska-Zgorzelec: Soczewki śródoczne 2014/S 232-408472 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-10-06 12:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.zgorzelec.pl/ Zgorzelec: Zakup energii elektrycznej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Psarskim, ul. Owocowa 8, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 061 2834421, faks 061 2834481. Śrem: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do celów grzewczych do budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskim Numer ogłoszenia: 310272-2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/pcfens Nowy Sącz: PCFE.272.77.2014 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dot. budowy gazociągu na odcinku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.php Gdańsk: Dostawa elektrod do aparatu BIS firmy Philips dla UCK Numer

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, Działdowo, woj. warmińskomazurskie,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, Działdowo, woj. warmińskomazurskie, Działdowo: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy-Miasto Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo w okresie 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r Numer ogłoszenia: 295736-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl 1 z 6 2013-12-30 13:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.lodz.pl Łódź: Usługa zorganizowania wycieczek dla pracowników, emerytów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego do obiektów Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-02-05 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.pl Wrocław: Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl 1 z 6 2015-08-12 07:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Remont elewacji, przebudowa logii i wymiana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

WZ Puck, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WZ.272.3.2.2015 Puck, dnia 23.03.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa obrabiarek na cele związane z tworzeniem i prowadzeniem szkutniczego kółka zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nisko.pl Nisko: Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych jednostek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Szczutowo: Dowóz uczniów z terenu gminy Szczutowo do szkół w Szczutowie i Gójsku w roku szkolnym 2016/2017 Numer ogłoszenia: 119579-2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów

pacjentów w standardzie specjalistycznym oraz w standardzie podstawowym w trybie pilnym i planowym, jak również transport materiałów Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl Olsztyn: Usługi transportu medycznego pacjentów oraz transportu materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lazy.pl Łazy: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łazy i jednostek podległych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół w roku szkolnym 2014-2015 Numer ogłoszenia: 221740-2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozbol.eu Bolesławiec: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnych odczynników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nidzica, dnia 01 października 2014r. Nr postępowania: TI. 271.14.2014 Nidzica: Dostawa energii elektrycznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spskgruca.pl Otwock: Dostawa artykułów biurowych do magazynu szpitala przez okres 17 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 5 Prabuty: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Prabuty oraz zapewnienia im opieki Numer ogłoszenia: 495266-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo