MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ( (

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( ("

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa RYBNIK Tel. (032) Fax Adresat: Sprawozdanie pólroczne i roczne WPS Woj. Śląskie z udzielonych świadczeń pomoc~' społecznej - pieniężnych, w naturze i usluzach "" Numer identvtikncyjnv REGON: Przekazać / wysłać za I-XII 2011 r. do 20 lipca za I pólrocze; do 20 stycznia za roli. l'.

2 OSRODEK POMOCY SPOŁESZ:~ Rybni\<', ul. ŻUZI~ ' ol.!11 1i, lax 42 o... DZIAŁ. ATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ~SZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM o 1 OGÓŁEM (w (41-42) ) SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY 2 O SPOŁECZNEJ REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 O POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 4 O (w. 5"'; ) z tego: dyrektor zastępca dyrektora 5 O kierownik, zastępca kierownika 6 O kierownik działu 7 O kierownik sekcji 8 O pracownicy socjalni ogółem 9 O (w ) Z tego: starszy soecialtsta pracy socialnei 10 O specjalista pracy socjalnej 11 O starszy pracownik socjalny 12 O pracownik socjalny 13 O główny specjalista 14 O (z wiersza 14) będący pracownikiem socjalnym 15 O starszy specjalista pracy z rodziną 16 O specjalista pracy z rodziną 17 O

3 aspirant pracy socjalnej 18 O konsultant 19 O koordynator ds. komputeryzacji 20 O radca prawny 21 O pozostali pracownicy 22 O OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (w S ) z tego: kierownicy 24 1 zastępcy kierowników 25 1 pracownicy socjalni ogółem (w ) Z tego: starszy specjalista pracy socjalnej 27 4 specjalista pracy socjalnej starszy pracownik socjalny pracownik socjalny w tym (z wiersza 26): w rejonach opiekuńczych główny specjalista 32 O (z wiersza 32) będący pracownikiem socjalnym 33 O aspirant pracy socjalnej 34 O pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 3S O pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 O 11

4 konsultant 37 O koordynator ds. komputeryzacji 38 O radca prawny 39 1 pozostali pracownicy KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 41 O wtym: oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej 42 O DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 44 O rodzinneqo 45 O PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE 48 8 zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela 49 O OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OŚRODKI WSPARCIA z tego: OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI Środowiskowe domy samopomocy PSYCHICZNYMI DZIENNE DOMY POMOCY 54 O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY 55 O 56.,

5 NOCLEGOWNIE SCHRONISKA DOMY DLA BEZDOMNYCH O INNE OŚRODKI WSPARCIA 57 O.,

6 OŚRODEK POMOCY SPO.ŁECZt-:EJ Rybnik, u\. Luzlo wa 2~5 tel , lal' DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM UCZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA LICZBA LICZBA RODZIN UCZBAOSÓB W FORMY POMOCY PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ 1) ŚWIADCZEŃ 2) DECYZJĄ RODZINACH 2) w zł ŚWIADCZENIA 2) o RAZEM 3 ) l 19 X ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ 2 O O O O O ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa wart. Sa 4 O O O X X zasiłki celowe w formie pieniężnej 5 O O O X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 6 O O O X X POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 7 O O O X X tolerowany na terytorium RP zasiłki celowe w formie pieniężnej 8 O O O X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 9 O O O X X Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane X X przez sąd 1) Wiersz l, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2 i 3. 2) W kolumnie l, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin I liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę I częstotliwość otrzymanych świadczeń. 3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 4-10.,J

7 '{ SPOŁECZt\S} O~OODE.KPO~OC I Z.uilowa 25 o -ZOO RybnI\<... uv DZIAŁ a.4wiiilone ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN liczb!, OSÓB, FORMY POMOCY KTO RYM KWOTA LICZBA liczba OSÓB W PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ 1) LICZBA RODZIN ŚWIADCZEŃ RODZINACH DECYZJĄ w zł ŚWIADCZENIA o RAZEM 2) X ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane) w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM z tego: środki własne 6 X X O X X dotacja 7 X X X X w tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społeczneoo SCHRONIENIE POSIŁEK w tym dla: dzieci UBRANIE 15 O O O O O USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM ,

8 specjalistyczne ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYt:1 DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA 18 O O O O O PODSTAWIE PRZEPISOW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ w tym dla: osób bezdomnych 19 O O O O O ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 21 O O O O O SPRAWIENIE POGRZEBU osobom bezdomnym INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM X zasiłki specjalne celowe POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 26 O X O O O w naturze 27 O O O O O zasiłki 28 O O O O O pożyczka 29 O O O O O PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne) 30 X X X INTERWENCJA KRYZYSOWA 31 X X X O O PRACA SOCJALNA 32 X X X I LICZBA OSOB, KTÓRYM LICZBA KWOTA LICZBA OSÓB W LICZBA RODZIN PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ~WIADCZEŃ W ZŁ RODZINACH DECYZJĄ ŚWIAD. ( "

9 " ) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" Jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18,20,21, 22, 24, 26. We wszystkich wierszach działu 26 - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę I częstotliwość otrzymanych świadczeń. 2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymujacą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 33. "

10 OCY SPOtECZt-:EJ OŚF\ODEK POM I Lużlowa 2~' RybniK, u DZIAŁ 2-4f. 21 Ul1ZIE'LONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE OPUSZCZAJĄCYCH: WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA WŁASNE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA UZYSKANIE POMOC POMOC w tym POMOC NA PIENIĘŻNA NA PIENIĘŻNA NA ODPOWIED~ICH ZAGOSPODARO- POMOC W PRACA WARUNKOW WANIE W UZYSKANIU USAMODZlEL- KONTYNUO- w mieszkaniu SOCJALNA MIESZKANIOchronionym NIENIE WANIE NAUKI FORMIE ZATRUDNIENIA WYCH RZECZOWEJ RODZINY ZASTĘPCZE O liczba osób O liczba świadczeń O 19 X X kwota świadczeń O X X CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I O O SOCJALIZACYJ N EGO liczba osób O liczba świadczeń O 11 X X kwota świadczeń O X X SPEOALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 9 O O O O liczba osób 10 O O O O liczba świadczeń 11 O O O O 1 X X kwota świadczeń 12 O O O O 4941 X X SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 13 O O O O O O O (./

11 liczba osób 14 O O O O O O.0 liczba świadczeń 15 O O O O O X X kwota świadczeń 16 O O O O O X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE O O 2 1 S liczba osób O O 2 1 S liczba świadczeń O O 2 X X kwota świadczeń O O 8882 X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 21 1 O O O O O 1 ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWA OPIEKE liczba osób 22 1 O O O O O 1 liczba świadczeń 23 1 O O O O X X kwota świadczeń O O O O X X DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIE PEŁNOSPRAWNYCH 25 O O O O O O O INTELEKTUALNIE liczba osób 26 O O O O O O O liczba świadczeń 27 O O O O O X X kwota świadczeń 28 O O O O O X X DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W 29 O O O O O O O CIAŻY liczba osób 30 O O O O O O O liczba świadczeń 31 O O O O O X X kwota świadczeń 32 O O O O O X X SCHRONISKA DLA NIELETNICH 33 O O O O O O O (

12 liczba osób 34 O O O O O O O liczba świadczeń 35 O O O O O X X kwota świadczeń 36 O O O O O X X ZAKŁADY POPRAWCZE O O liczba osób O O liczba świadczeń O O 2 X X kwota świadczeń O O 7941 X X W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 I 37 należy podać liczbę odpowiednio rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych itd" z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie I Integrację ze środowiskiem, I,' TO (

13 MOCY SPOtECZ~EJ OŚroDEK PO o I Lużlowa Rybnik. ~ oj( DZIAŁ 2C-2~o '6:6ZiELbNE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE RODZINY ZASTĘPCZE LICZBA OSOB, LICZBA DZIECI KTÓRYM LICZBA WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYZNANO KWOTA UMIESZCZONYCH LICZBA RODZIN DECYZJĄ ŚWIADCZEŃ!śWIADCZEŃ W ZŁ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2) ŚWIADCZENIE l} o s RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM X RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częśdowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z s potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 6 O O O O O okresowa pomoc losowa 7 O O O O O rzeczowa pomoc losowa B O O O O O RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM pomoc pieniężna dla dziecka - ooółern pomoc pieniężna na częśdowe pokryde kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowaneao do rodziny jednorazowa pomoc losowa 13 O O O O O (

14 okresowa pomoc losowa 14 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 15 O O O O O ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM WIELODZIETNE pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczoneao dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 21 O O O O O okresowa pomoc losowa 22 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 23 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionei z dzieckiem rodziny zastępczej SPECJALISTYCZNE pomoc pieniężna dla dziecka - ocółern pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczoneoo dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z 28 O O O O O potrzebami dziecka przvjrnowaneqo do rodziny jednorazowa pomoc losowa 29 O O O O O okresowa pomoc losowa 30 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 31 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej (

15 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO ROmoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z ls potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 37 O O O O O okresowa pomoc losowa 38 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 39 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań X pogotowia rodzinnego 1) Za osobę, której decyzją przyznano świadczenie należy uznać dziecko lub dzieci, na które przyznawane Jest świadczenie lub w przypadku wiersza 24,32, 40, 41 dorosłego członka rodziny zastępczej, na którego wypłacane jest wynagrodzenie. 2) W kolumnie 5 podana jest liczba wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a nie tylko przyjętych w okresie sprawozdawczym.

16 O!-RODEK POMOCY SPOtECZt-lEJ 4~-200 Rybnik..Z~;\~;~a Uf \ tel '1, a}.' -. DZIAL 2C-3. UDZIELONE SWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOW ANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPELNIAJĄCĄ LICZBA 050B, FORMY POMOCY KTÓRYM KWOTA LICZBA PRZYZNANO LICZBA05ÓB ŚWIADCZEŃ LICZBA RODZIN ŚWIADCZEŃ DECYZJĄ RODZINACH w zł ŚWIADCZENIA o s W POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM 1 O X O O O świadczenia pieniężne na utrzymanie 2 O O O O O wydatki związane z nauką języka polskiego 3 O O O O O praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i 4 X X X O O prawne pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM 5 O X O O O świadczenia pieniężne na utrzymanie 6 O O O O O wydatki związane z nauką języka polskiego 7 O O O O O praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i 8 X X X O O prawne pomoc w załatwianiu sqraw w instytucjach i urzędach ( l'

17 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE.! Rybnik, ul Luźlowc> 2" tel i, 1a x -t ':',C; r- _ DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSOB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ UCZBł' OSÓB, LICZBA RODZIN KTORYM UCZBAOSÓB W WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYZNANO OGÓŁEM RODZINACH DECYZJĄ ŚWIAD. NA WSI!) o Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez O 6717 względu na ich rodzaj, formę, liczbęoraz źródło finansowania) świadczenia pieniężne O 6124 świadczenia niepieniężne O 3603 Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, O 39 formę i liczbę Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, s O 6697 formę i liczbę Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X 2722 O 6792 wyłącznie w postaci pracy socjalnej LICZBA KONTRAKTÓW Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOOALNyl) 8 SOCJALNYCH 7 X 594 O 1491 LICZBA OSOB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI ) Nalezy wypełnić wyłącznie za I - XII, t. (, \

18 O~RODEK POMOCY SPO.ŁEC,~I'i~.J Rybnik. ut. LUZ\OV~C fax 42 f.o 2 DZIAŁ 4. t~'bworiy PRZYZNANIA POMOCY LICZBA RODZIN UCZBAOSÓB POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OGÓŁEM RODZINACH NA WSI 1) o W UBÓSTWO O 3836 SI EROCTVIIO 2 4 O 8 BEZDOMNOŚĆ O 253 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA O 1157 WTYM: WIELODZIETNOŚĆ O 903 BEZROBOCIE O 3872 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ O 2133 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA O 1520 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA O 2532 GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM WTYM: RODZINY NIEPEŁNE O 1406 RODZINY WIELODZIETNE O 956 PRZEMOC W RODZINIE O 146 POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 O O O ALKOHOLIZM O 553 NARKOMANIA 15 8 O 14 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU O 155 KARNEGO BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY 17 8 O 21 OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE (

19 TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY 18 O O O LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ZDARZENIE LOSOWE O 30 SYTUAOA KRYZYSOWA 20 3 O 6 KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 21 O O O 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII., I

20 OC" SPOŁECZNEJ OSRODEK POM \ LUŻ\owa 25 4 A-200 RybrllK, ur. 4'" b 1 ~ +ax c DZIAŁ 5. t'łl'ytjyr (Jziu objętych pomocą społeczną'" LICZBA RODZIN WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB W OGÓŁEM RODZINACH NA WSI o RODZINY OGÓŁEM (wiersz ) O 8208 o liczbie osób O O O s 454 O O i więcej O 1333 w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersz ) ollczble dzieci O O O O O O O i więcej O 103 RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz ) O 1789 o liczbie dzieci O 548

21 O O i więcej O 311 RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz ) O 1246 o liczbie osób O O O więcej O 423 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII. ( t I

22 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNE.! Rybnik, ul. Żużlowa 2'- teł , fax 42 (')('i?1 DZIAL 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM- PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WLASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOLECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY WYSZCZEGÓLNIENIE liczba liczba liczba osób liczba liczba liczba osób jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzvstającvch 3 ) jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzvstającvch 3 ) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ O O O OŚRODKI WSPARCIA prowadzące miejsca całodobowe okresoweqo pobytu z tego: (z wiersza 2) OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowęqopobvtu z tego: (z wiersza 4) Środowiskowe domy samopomocy 3 O O O O O O O O O O O O Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 O O O O O O Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 8 O O O O O O psychicznymi DZIENNE DOMY POMOCY 9 O O O O O O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIETY W 10 O O O O O O CIĄŻY NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 11 O O O O O O KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 O O O O O O JADŁODAJNIE 13 O O O O O O INNE OŚRODKI WSPARCIA 14 O O O O O O RODZINNE DOMY POMOCY 15 O O O O O O

23 MIESZKANIA CHRONIONE O O O dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy O O O placówek opieko - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 O O O O O O OŚRODKI INTERWENOI KRYZYSOWEJ O O O dla ofiar przemocy w rodzinie O O O dla ofiar handlu ludźmi 21 O O O o O O DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 22 O O O O O O JEDNOSTKI SPECJAUSTYCZNEGO PORADNICTWA 23 O X O O X O JEDNOSTKI SPECJAUSTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO dla rodzin naturalnych 24 O X O O X O 25 O X O O X O dla rodzin zastępczych i adopcyjnych 26 O X O O X O terapii rodzinnej 27 O X O O X O KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 28 O X O O X O 1) Uczba Jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu. 3) Rzeczywista liczba osób korzystających I uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

24 O"RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4~-200 Rybnik, ul Lużl~wa ~5 ':hr.t.a,ą, DZIAŁ 6B. t~nos ł K1 ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY POWIAT INNY PODMIOT PROWADZĄCY WYSZCZEGÓLNIENIE liczba liczba liczba osób liczba liczba liczba osób jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzystającvch 3 ) jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzystających 3 ) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 O O O O O O OŚRODKI WSPARCIA 2 O O O O O O prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu z tego (z wiersza 2): OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu z tego (z wiersza 4): Środowiskowe domy samopomocy 3 O O O O O O 4 O O O O O O 5 O O O O O O 6 O O O O O O Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 O O O O O O Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 8 O O O O O O psychicznymi DZIENNE DOMY POMOCY 9 O O O O O O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W 10 O O O O O O CIĄŻY NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 11 O O O O O O KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 O O O O O O INNE OŚRODKI WSPARCIA 13 O O O O O O MIESZKANIA CHRONIONE 14 O O O O O O dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy 15 O O O O O O (, (

25 placówek opieko - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16 O O O O O O OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 17 O O O O O O dla ofiar przemocy w rodzinie 18 O O O O O O dla ofiar handlu ludźmi 19 O O O O O O OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE 20 1 X 139 O X O w tym prowadzące pracę: z rodziną naturalną 21 1 X 52 O X O z rodziną zastępczą 22 1 X 61 O X O z rodziną adopcyjną 23 1 X 26 O X O PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE O O O placówki wsparcia dzienneoo opiekuńcze O O O O O O specjal istyczne 27 O O O O O O placówki interwencyjne O O O placówki rodzinne O O O placówki socjalizacyjne O O O placówki wielofunkcyjne 31 O O O O O O JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 32 O X O O X O JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO 33 O X O O X O

26 dla rodzin naturalnych 34 O X O O X O dla rodzin zastępczych i adopcyjnych 35 O X O O X O terapii rodzinnej 36 O X O O X O 1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu. 3) Rzeczywista liczba osób korzystających I uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. Osoba sporządzająca sprawozdanie: Imię i nazwisko: Joanna Gaflke Telefon: Data wykonania: r Wersja szablonu XSLT: 1.1 XSLT wersja 1, producent: Microsoft, MSXML: 3

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego 2011 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego Spis treści Spis treści... 3 I. Wprowadzenie.... 5 II. Bilans potrzeb metodologia badania.... 7 III. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/402/2005 Rady Miejskiej w Nisku Z dnia 28 października 2005 roku STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE I GMINIE NISKO Z UWZGLĘDNIENIEM KIERUNKÓW ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku UCHWAŁA NR XLII/404/2014 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie za rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 2008 Załącznik do Uchwały Nr XXXI/44/29 z dnia 29 kwietnia 29 roku INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POWIATU W ZAKRESIE USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PCPR W ROKU 28 KWIECIEŃ 29 Pomoc społeczna

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo