MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ( (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ( ("

Transkrypt

1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Nazwa i ad res jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Żużlowa RYBNIK Tel. (032) Fax Adresat: Sprawozdanie pólroczne i roczne WPS Woj. Śląskie z udzielonych świadczeń pomoc~' społecznej - pieniężnych, w naturze i usluzach "" Numer identvtikncyjnv REGON: Przekazać / wysłać za I-XII 2011 r. do 20 lipca za I pólrocze; do 20 stycznia za roli. l'.

2 OSRODEK POMOCY SPOŁESZ:~ Rybni\<', ul. ŻUZI~ ' ol.!11 1i, lax 42 o... DZIAŁ. ATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ ~SZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM o 1 OGÓŁEM (w (41-42) ) SŁUŻBY WOJEWODY REALIZUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY 2 O SPOŁECZNEJ REGIONALNE OŚRODKI POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 O POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 4 O (w. 5"'; ) z tego: dyrektor zastępca dyrektora 5 O kierownik, zastępca kierownika 6 O kierownik działu 7 O kierownik sekcji 8 O pracownicy socjalni ogółem 9 O (w ) Z tego: starszy soecialtsta pracy socialnei 10 O specjalista pracy socjalnej 11 O starszy pracownik socjalny 12 O pracownik socjalny 13 O główny specjalista 14 O (z wiersza 14) będący pracownikiem socjalnym 15 O starszy specjalista pracy z rodziną 16 O specjalista pracy z rodziną 17 O

3 aspirant pracy socjalnej 18 O konsultant 19 O koordynator ds. komputeryzacji 20 O radca prawny 21 O pozostali pracownicy 22 O OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (w S ) z tego: kierownicy 24 1 zastępcy kierowników 25 1 pracownicy socjalni ogółem (w ) Z tego: starszy specjalista pracy socjalnej 27 4 specjalista pracy socjalnej starszy pracownik socjalny pracownik socjalny w tym (z wiersza 26): w rejonach opiekuńczych główny specjalista 32 O (z wiersza 32) będący pracownikiem socjalnym 33 O aspirant pracy socjalnej 34 O pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze 3S O pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 O 11

4 konsultant 37 O koordynator ds. komputeryzacji 38 O radca prawny 39 1 pozostali pracownicy KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 41 O wtym: oddelegowani z ośrodków pomocy społecznej 42 O DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 44 O rodzinneqo 45 O PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE 48 8 zatrudnieni na podstawie ustawy karta nauczyciela 49 O OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OŚRODKI WSPARCIA z tego: OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI Środowiskowe domy samopomocy PSYCHICZNYMI DZIENNE DOMY POMOCY 54 O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY 55 O 56.,

5 NOCLEGOWNIE SCHRONISKA DOMY DLA BEZDOMNYCH O INNE OŚRODKI WSPARCIA 57 O.,

6 OŚRODEK POMOCY SPO.ŁECZt-:EJ Rybnik, u\. Luzlo wa 2~5 tel , lal' DZIAŁ 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM UCZBA OSÓB, KTÓRYM KWOTA LICZBA LICZBA RODZIN UCZBAOSÓB W FORMY POMOCY PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ 1) ŚWIADCZEŃ 2) DECYZJĄ RODZINACH 2) w zł ŚWIADCZENIA 2) o RAZEM 3 ) l 19 X ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ 2 O O O O O ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa wart. Sa 4 O O O X X zasiłki celowe w formie pieniężnej 5 O O O X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 6 O O O X X POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 7 O O O X X tolerowany na terytorium RP zasiłki celowe w formie pieniężnej 8 O O O X X w naturze (schronienie, posiłek, niezbędne ubranie) 9 O O O X X Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane X X przez sąd 1) Wiersz l, kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2 i 3. 2) W kolumnie l, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin I liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę I częstotliwość otrzymanych świadczeń. 3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 4-10.,J

7 '{ SPOŁECZt\S} O~OODE.KPO~OC I Z.uilowa 25 o -ZOO RybnI\<... uv DZIAŁ a.4wiiilone ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN liczb!, OSÓB, FORMY POMOCY KTO RYM KWOTA LICZBA liczba OSÓB W PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ 1) LICZBA RODZIN ŚWIADCZEŃ RODZINACH DECYZJĄ w zł ŚWIADCZENIA o RAZEM 2) X ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane) w tym przyznany dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM z tego: środki własne 6 X X O X X dotacja 7 X X X X w tym przyznane z powodu (z wiersza 5): bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społeczneoo SCHRONIENIE POSIŁEK w tym dla: dzieci UBRANIE 15 O O O O O USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM ,

8 specjalistyczne ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYt:1 DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA 18 O O O O O PODSTAWIE PRZEPISOW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ w tym dla: osób bezdomnych 19 O O O O O ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO 21 O O O O O SPRAWIENIE POGRZEBU osobom bezdomnym INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM X zasiłki specjalne celowe POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM 26 O X O O O w naturze 27 O O O O O zasiłki 28 O O O O O pożyczka 29 O O O O O PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne) 30 X X X INTERWENCJA KRYZYSOWA 31 X X X O O PRACA SOCJALNA 32 X X X I LICZBA OSOB, KTÓRYM LICZBA KWOTA LICZBA OSÓB W LICZBA RODZIN PRZYZNANO ŚWIADCZEŃ ~WIADCZEŃ W ZŁ RODZINACH DECYZJĄ ŚWIAD. ( "

9 " ) W wierszu 1 kolumna 3 "kwota świadczeń w zł" Jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5, 12, 13, 15, 16, 18,20,21, 22, 24, 26. We wszystkich wierszach działu 26 - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniono TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę I częstotliwość otrzymanych świadczeń. 2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymujacą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 33. "

10 OCY SPOtECZt-:EJ OŚF\ODEK POM I Lużlowa 2~' RybniK, u DZIAŁ 2-4f. 21 Ul1ZIE'LONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC MAJĄCA NA CELU ŻYCIOWE USAMODZIELNIENIE OPUSZCZAJĄCYCH: WYSZCZEGÓLNIENIE ZADANIA WŁASNE I INTEGRACJĘ ZE ŚRODOWISKIEM DLA UZYSKANIE POMOC POMOC w tym POMOC NA PIENIĘŻNA NA PIENIĘŻNA NA ODPOWIED~ICH ZAGOSPODARO- POMOC W PRACA WARUNKOW WANIE W UZYSKANIU USAMODZlEL- KONTYNUO- w mieszkaniu SOCJALNA MIESZKANIOchronionym NIENIE WANIE NAUKI FORMIE ZATRUDNIENIA WYCH RZECZOWEJ RODZINY ZASTĘPCZE O liczba osób O liczba świadczeń O 19 X X kwota świadczeń O X X CAŁODOBOWE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE TYPU RODZINNEGO I O O SOCJALIZACYJ N EGO liczba osób O liczba świadczeń O 11 X X kwota świadczeń O X X SPEOALNE OŚRODKI SZKOLNO - WYCHOWAWCZE 9 O O O O liczba osób 10 O O O O liczba świadczeń 11 O O O O 1 X X kwota świadczeń 12 O O O O 4941 X X SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE 13 O O O O O O O (./

11 liczba osób 14 O O O O O O.0 liczba świadczeń 15 O O O O O X X kwota świadczeń 16 O O O O O X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE O O 2 1 S liczba osób O O 2 1 S liczba świadczeń O O 2 X X kwota świadczeń O O 8882 X X MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 21 1 O O O O O 1 ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWA OPIEKE liczba osób 22 1 O O O O O 1 liczba świadczeń 23 1 O O O O X X kwota świadczeń O O O O X X DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIE PEŁNOSPRAWNYCH 25 O O O O O O O INTELEKTUALNIE liczba osób 26 O O O O O O O liczba świadczeń 27 O O O O O X X kwota świadczeń 28 O O O O O X X DOMY DLA MATEK Z MAŁYMI DZIEĆMI I KOBIET W 29 O O O O O O O CIAŻY liczba osób 30 O O O O O O O liczba świadczeń 31 O O O O O X X kwota świadczeń 32 O O O O O X X SCHRONISKA DLA NIELETNICH 33 O O O O O O O (

12 liczba osób 34 O O O O O O O liczba świadczeń 35 O O O O O X X kwota świadczeń 36 O O O O O X X ZAKŁADY POPRAWCZE O O liczba osób O O liczba świadczeń O O 2 X X kwota świadczeń O O 7941 X X W wierszach 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33 I 37 należy podać liczbę odpowiednio rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych itd" z których osobom udzielono pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie I Integrację ze środowiskiem, I,' TO (

13 MOCY SPOtECZ~EJ OŚroDEK PO o I Lużlowa Rybnik. ~ oj( DZIAŁ 2C-2~o '6:6ZiELbNE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE RODZINY ZASTĘPCZE LICZBA OSOB, LICZBA DZIECI KTÓRYM LICZBA WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYZNANO KWOTA UMIESZCZONYCH LICZBA RODZIN DECYZJĄ ŚWIADCZEŃ!śWIADCZEŃ W ZŁ W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 2) ŚWIADCZENIE l} o s RODZINY ZASTĘPCZE - OGÓŁEM X RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częśdowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z s potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 6 O O O O O okresowa pomoc losowa 7 O O O O O rzeczowa pomoc losowa B O O O O O RODZINY NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM pomoc pieniężna dla dziecka - ooółern pomoc pieniężna na częśdowe pokryde kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowaneao do rodziny jednorazowa pomoc losowa 13 O O O O O (

14 okresowa pomoc losowa 14 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 15 O O O O O ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM WIELODZIETNE pomoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczoneao dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 21 O O O O O okresowa pomoc losowa 22 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 23 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji wielodzietnej zawodowej niespokrewnionei z dzieckiem rodziny zastępczej SPECJALISTYCZNE pomoc pieniężna dla dziecka - ocółern pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczoneoo dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z 28 O O O O O potrzebami dziecka przvjrnowaneqo do rodziny jednorazowa pomoc losowa 29 O O O O O okresowa pomoc losowa 30 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 31 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie funkcji specjalistycznej (

15 zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO ROmoc pieniężna dla dziecka - ogółem pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z ls potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny jednorazowa pomoc losowa 37 O O O O O okresowa pomoc losowa 38 O O O O O rzeczowa pomoc losowa 39 O O O O O wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego wynagrodzenie osoby pozostającej w gotowości pełnienia zadań X pogotowia rodzinnego 1) Za osobę, której decyzją przyznano świadczenie należy uznać dziecko lub dzieci, na które przyznawane Jest świadczenie lub w przypadku wiersza 24,32, 40, 41 dorosłego członka rodziny zastępczej, na którego wypłacane jest wynagrodzenie. 2) W kolumnie 5 podana jest liczba wszystkich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, a nie tylko przyjętych w okresie sprawozdawczym.

16 O!-RODEK POMOCY SPOtECZt-lEJ 4~-200 Rybnik..Z~;\~;~a Uf \ tel '1, a}.' -. DZIAL 2C-3. UDZIELONE SWIADCZENIA - ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOW ANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE POMOC CUDZOZIEMCOM, KTÓRZY UZYSKALI STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPELNIAJĄCĄ LICZBA 050B, FORMY POMOCY KTÓRYM KWOTA LICZBA PRZYZNANO LICZBA05ÓB ŚWIADCZEŃ LICZBA RODZIN ŚWIADCZEŃ DECYZJĄ RODZINACH w zł ŚWIADCZENIA o s W POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW ZE STATUSEM UCHODŹCY - OGÓŁEM 1 O X O O O świadczenia pieniężne na utrzymanie 2 O O O O O wydatki związane z nauką języka polskiego 3 O O O O O praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i 4 X X X O O prawne pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW Z OCHRONĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ - OGÓŁEM 5 O X O O O świadczenia pieniężne na utrzymanie 6 O O O O O wydatki związane z nauką języka polskiego 7 O O O O O praca socjalna, niezbędne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i 8 X X X O O prawne pomoc w załatwianiu sqraw w instytucjach i urzędach ( l'

17 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE.! Rybnik, ul Luźlowc> 2" tel i, 1a x -t ':',C; r- _ DZIAŁ 3. RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSOB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ UCZBł' OSÓB, LICZBA RODZIN KTORYM UCZBAOSÓB W WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYZNANO OGÓŁEM RODZINACH DECYZJĄ ŚWIAD. NA WSI!) o Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez O 6717 względu na ich rodzaj, formę, liczbęoraz źródło finansowania) świadczenia pieniężne O 6124 świadczenia niepieniężne O 3603 Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, O 39 formę i liczbę Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, s O 6697 formę i liczbę Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem 6 X 2722 O 6792 wyłącznie w postaci pracy socjalnej LICZBA KONTRAKTÓW Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOOALNyl) 8 SOCJALNYCH 7 X 594 O 1491 LICZBA OSOB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI ) Nalezy wypełnić wyłącznie za I - XII, t. (, \

18 O~RODEK POMOCY SPO.ŁEC,~I'i~.J Rybnik. ut. LUZ\OV~C fax 42 f.o 2 DZIAŁ 4. t~'bworiy PRZYZNANIA POMOCY LICZBA RODZIN UCZBAOSÓB POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ OGÓŁEM RODZINACH NA WSI 1) o W UBÓSTWO O 3836 SI EROCTVIIO 2 4 O 8 BEZDOMNOŚĆ O 253 POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA O 1157 WTYM: WIELODZIETNOŚĆ O 903 BEZROBOCIE O 3872 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ O 2133 DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA O 1520 BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA O 2532 GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM WTYM: RODZINY NIEPEŁNE O 1406 RODZINY WIELODZIETNE O 956 PRZEMOC W RODZINIE O 146 POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 O O O ALKOHOLIZM O 553 NARKOMANIA 15 8 O 14 TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU O 155 KARNEGO BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY 17 8 O 21 OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE (

19 TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY 18 O O O LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ ZDARZENIE LOSOWE O 30 SYTUAOA KRYZYSOWA 20 3 O 6 KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 21 O O O 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII., I

20 OC" SPOŁECZNEJ OSRODEK POM \ LUŻ\owa 25 4 A-200 RybrllK, ur. 4'" b 1 ~ +ax c DZIAŁ 5. t'łl'ytjyr (Jziu objętych pomocą społeczną'" LICZBA RODZIN WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA OSÓB W OGÓŁEM RODZINACH NA WSI o RODZINY OGÓŁEM (wiersz ) O 8208 o liczbie osób O O O s 454 O O i więcej O 1333 w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem (wiersz ) ollczble dzieci O O O O O O O i więcej O 103 RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM (wiersz ) O 1789 o liczbie dzieci O 548

21 O O i więcej O 311 RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM (wiersz ) O 1246 o liczbie osób O O O więcej O 423 1) Należy wypełnić wyłącznie za I - XII. ( t I

22 OSRODEK POMOCY SPOŁECZNE.! Rybnik, ul. Żużlowa 2'- teł , fax 42 (')('i?1 DZIAL 6A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM- PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WLASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOLECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY WYSZCZEGÓLNIENIE liczba liczba liczba osób liczba liczba liczba osób jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzvstającvch 3 ) jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzvstającvch 3 ) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ O O O OŚRODKI WSPARCIA prowadzące miejsca całodobowe okresoweqo pobytu z tego: (z wiersza 2) OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowęqopobvtu z tego: (z wiersza 4) Środowiskowe domy samopomocy 3 O O O O O O O O O O O O Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 O O O O O O Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 8 O O O O O O psychicznymi DZIENNE DOMY POMOCY 9 O O O O O O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIETY W 10 O O O O O O CIĄŻY NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 11 O O O O O O KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 O O O O O O JADŁODAJNIE 13 O O O O O O INNE OŚRODKI WSPARCIA 14 O O O O O O RODZINNE DOMY POMOCY 15 O O O O O O

23 MIESZKANIA CHRONIONE O O O dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy O O O placówek opieko - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 18 O O O O O O OŚRODKI INTERWENOI KRYZYSOWEJ O O O dla ofiar przemocy w rodzinie O O O dla ofiar handlu ludźmi 21 O O O o O O DZIENNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 22 O O O O O O JEDNOSTKI SPECJAUSTYCZNEGO PORADNICTWA 23 O X O O X O JEDNOSTKI SPECJAUSTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO dla rodzin naturalnych 24 O X O O X O 25 O X O O X O dla rodzin zastępczych i adopcyjnych 26 O X O O X O terapii rodzinnej 27 O X O O X O KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 28 O X O O X O 1) Uczba Jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu. 3) Rzeczywista liczba osób korzystających I uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt.

24 O"RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 4~-200 Rybnik, ul Lużl~wa ~5 ':hr.t.a,ą, DZIAŁ 6B. t~nos ł K1 ORGANIZACYJNE POMOCY SPOŁECZNEJ O ZASIĘGU PONAD GMINNYM - PROWADZONE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH LUB ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ PODMIOT PROWADZĄCY POWIAT INNY PODMIOT PROWADZĄCY WYSZCZEGÓLNIENIE liczba liczba liczba osób liczba liczba liczba osób jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzystającvch 3 ) jednostek 1 ) miejsc 2 ) korzystających 3 ) DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 O O O O O O OŚRODKI WSPARCIA 2 O O O O O O prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu z tego (z wiersza 2): OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu z tego (z wiersza 4): Środowiskowe domy samopomocy 3 O O O O O O 4 O O O O O O 5 O O O O O O 6 O O O O O O Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 7 O O O O O O Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami 8 O O O O O O psychicznymi DZIENNE DOMY POMOCY 9 O O O O O O DOMY DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W 10 O O O O O O CIĄŻY NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA, DOMY DLA BEZDOMNYCH 11 O O O O O O KLUBY SAMOPOMOCY (inne niż wymienione w wierszu 7) 12 O O O O O O INNE OŚRODKI WSPARCIA 13 O O O O O O MIESZKANIA CHRONIONE 14 O O O O O O dla osób usamodzielnianych opuszczających niektóre typy 15 O O O O O O (, (

25 placówek opieko - wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inne dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16 O O O O O O OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 17 O O O O O O dla ofiar przemocy w rodzinie 18 O O O O O O dla ofiar handlu ludźmi 19 O O O O O O OŚRODKI ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZE 20 1 X 139 O X O w tym prowadzące pracę: z rodziną naturalną 21 1 X 52 O X O z rodziną zastępczą 22 1 X 61 O X O z rodziną adopcyjną 23 1 X 26 O X O PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE O O O placówki wsparcia dzienneoo opiekuńcze O O O O O O specjal istyczne 27 O O O O O O placówki interwencyjne O O O placówki rodzinne O O O placówki socjalizacyjne O O O placówki wielofunkcyjne 31 O O O O O O JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 32 O X O O X O JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO 33 O X O O X O

26 dla rodzin naturalnych 34 O X O O X O dla rodzin zastępczych i adopcyjnych 35 O X O O X O terapii rodzinnej 36 O X O O X O 1) Liczba jednostek w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. 2) Liczba miejsc wg statutu. 3) Rzeczywista liczba osób korzystających I uczestników w okresie sprawozdawczym. Daną osobę należy wykazać tylko raz bez względu na liczbę dni pobytu lub liczbę wizyt. Osoba sporządzająca sprawozdanie: Imię i nazwisko: Joanna Gaflke Telefon: Data wykonania: r Wersja szablonu XSLT: 1.1 XSLT wersja 1, producent: Microsoft, MSXML: 3

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32)4342412 Fax (32)4343713 Powiat miejski Żory 44-24 Żory ul. Ks. Przemysława 2/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 24 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 20 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska Tel. 32344323 Fax 41-79 Ruda Śląska Markowej 2/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS w terminie do 15 lipca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS w terminie do 15 lipca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej (pieczęć) MPiPS - 03 Adresat: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK1 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 323440323 Fax PMOPS Powiat miejski Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK2

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK2 1 z 5 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa. PMOPS Powiat miejski Rybnik. Żużlowa 25.

MPiPS-03. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa. PMOPS Powiat miejski Rybnik. Żużlowa 25. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MPiPS-03 PMOPS Powiat miejski Rybnik Adresat: Żużlowa 25 Sprawozdanie pól roczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK1 1 z 5 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 17-100 BIELSK PODLASKI Tel. 85 7302006

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat: Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 PCPR Powiat miejski Grudziądz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK2

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MK2 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Hallera 1/ 86-300 Grudziądz Tel. 56 4626990 Fax

Bardziej szczegółowo

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach

MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ Tel. 75-645

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

za I - VI / I - XII...r.

za I - VI / I - XII...r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MK1/MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych

MK1/MK2 Meldunek kwartalny z udzielonych MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. MK1/MK2 Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Przekazać / wysłać: I-III 2014 termin określa urząd wojewódzki LICZBA ŚWIADCZEŃ. KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł

Przekazać / wysłać: I-III 2014 termin określa urząd wojewódzki LICZBA ŚWIADCZEŃ. KWOTA ŚWIADCZEŃ 1) w zł MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica MK1 Meldunek kwartalny z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

Objaśnienia. do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-03 OBJAŚNIENIA 1 Objaśnienia do sporządzenia sprawozdania na formularzu MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Dział 1, 2A, 2B, 2 C-1, 2 C-2, 2 C-3,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej Karola Miarki 11/, 43-300 Bielsko-Bia a Tel. 33

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 Strona 1 z 16 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spokojna 1 32-840 Zakliczyn Tel.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Porąbka Rynek 4 43-353 Porąbka Tel. (033)8106045 Fax Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 8755415 Fax GOPS Wieprz 34-122 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne i

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 Page 1 of 15 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Mońki Autorzy: MOPS Mońki SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Brody Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Brody Autorzy: Jolanta Grudnicka SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 8 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC? FORMY POMOCY Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Szczecin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasto Szczecin Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Środowiskowej Menu Działu: - Klasyfikacja Świadczeń Pomocy Społecznej - Priorytetowe zadania - Działania Wykaz rejonów Pracowników socjalnych - (PDF 93,6 KB) Grafik Pracy Pracowników Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Popielów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Popielów Autorzy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PMOPS Powiat miejski Przemyśl Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Przemyśl Autorzy: Halina Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.?

Formy pomocy. P2. Pomoc dla uchodźców (Proszę uzupełnid poniższą tabelę). Czy w 2010 r. liczba dzieci zmieniła się w stosunku do roku 2009 r.? Formy pomocy P1. Rodziny zastępcze (Proszę uzupełnid poniższą tabelę. W puste miejsca należy wpisad odpowiednie liczby, natomiast w polach z kwadratami prawidłowe odpowiedzi zaznaczamy krzyżykiem) Typy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy M. Konin Autorzy: Przemysław Wiciński SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo