Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Aby jakakolwiek profilaktyka była skuteczna, musi spełniać przynajmniej dwa warunki. Konfrontując człowieka z niebezpieczeństwem, musi przekonać odbiorcę, że dotyczy ono również jego i równocześnie, że w jego mocy leży skuteczna ochrona siebie i innych. (Sokoluk W.: Wychowanie do życia w rodzinie) Regulamin konkursu p.t. Czego Jaś się (na)uczy... na scenariusz zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki HIV/AIDS. 1 Postanowienia ogólne Organizatorami konkursu są: Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach ( Katowice, ul. Drozdów 21), Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach ( Katowice, ul. Raciborska 39) oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Katowicach ( Katowice, ul. Raciborska 39) we współpracy z Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej Res Humanae ( Warszawa, ul. Piękna 64a). Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Grzegorz Hudzik Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach. 2 Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie efektywnych i nowatorskich scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki HIV/AIDS przeznaczonych dla uczniów w trzech kategoriach wiekowych: kategoria I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV VI), kategoria II: uczniowie gimnazjów, kategoria III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowolnego typu. 3 Uczestnicy konkursu Konkurs jest adresowany do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów oraz pielęgniarek pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych na terenie województwa śląskiego, zwanych dalej uczestnikami. 4 Ogłoszenie i czas trwania konkursu Konkurs zostanie ogłoszony 17 sierpnia 2009 r. na stronach internetowych: oraz Strona internetowa konkursu: zostanie uruchomiona 17 sierpnia 2009 r. Informacja o konkursie wraz z linkiem do strony internetowej konkursu zostanie przesłana drogą ową do wszystkich Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz do wszystkich subskrybentów newslettera strony internetowej ROM-E Metis w Katowicach: Konkurs trwa od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 października 2009 r. 1

2 5 Zasady przeprowadzenia konkursu 1. Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie scenariusza zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonych w ciągu 1 lub 2 godzin lekcyjnych. 2. Wskazane jest aby scenariusz został wcześniej zrealizowany w grupie adresatów lub jeśli jest to niemożliwe był opracowany na podstawie zajęć edukacyjnych już przeprowadzonych przez autora. Wnioski po realizacji można opisać w ewaluacji. 3. Autorem scenariusza może być tylko jedna osoba. 4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego scenariusza w danej kategorii. 5. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie scenariusze autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 6. Scenariusz powinien zostać opracowany z należytą starannością pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym. 7. Zawartość merytoryczna w zakresie medycznych i psychospołecznych aspektów HIV/AIDS powinna być zgodna z aktualnym stanem wiedzy naukowej. 8. Scenariusz powinien zawierać następujące elementy: A. Część ogólna scenariusza: Imię i nazwisko autora scenariusza Numer kategorii (I, II lub III) Etap edukacyjny i klasa dla której przeznaczone są zajęcia (szkoła podstawowa: klasa IV, V lub VI; gimnazjum klasa: I, II lub III; szkoła ponadgimnazjalna proszę podać typ szkoły ponadgimnazjalnej i klasę, w której mają być realizowane zajęcia) Temat zajęć Czas trwania zajęć (45 lub 90 min.) Opis warunków niezbędnych do realizacji zajęć. B. Założenia metodyczne zajeć edukacyjnych: Zgodność z nową podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz. U. z dnia 15 stycznia, Nr 4, poz. 17). Należy podać przedmiot, etap edukacyjny oraz właściwe numery wymagań ogólnych i szczegółowych (np. biologia, III etap edukacyjny, wymaganie ogólne III, wymaganie szczegółowe VII.3). Nie jest konieczne cytowanie treści wymagań. Oczekiwane osiągnięcia uczniów (cele edukacyjne) w zakresie wiadomości, umiejętności oraz kształtowania postaw i przekonań. Metody i formy pracy Środki dydaktyczne Pomoce (np. foliogramy, prezentacje mulimedialne, karty dydaktyczne, karty pracy itp. wykonane 2

3 przez autora scenariusza pownny być dołączone do scenariusza jako załączniki). C. Szczegółowy opis toku zajęć zawierający: Faza zajęć (wprowadzająca, realizacyjna, podsumowująca) Opis kolejnych czynności nauczyciela i ucznia (w tym: podstawowe treści merytoryczne, wykorzystanie środków dydaktycznych, pytania i polecenia nauczyciela, przewidywane odpowiedzi uczniów, ćwiczenia utrwalające itp.) Czas trwania poszczególnych elementów zajęć. Uwagi i wskazówki dla prowadzących zajęcia. D. Opis proponowanej ewaluacji zajęć E. Bibliografia Należy podać wykaz wykorzystanych do zajęć publikacji, podręczników, czasopism lub innych opublikowanych materiałów według wzoru: imię i nazwisko autora publikacji, tytuł publikacji, numer wydania, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, numery wykorzystanych w scenariuszu stron, rysunków, tabel itp. lub pełny adres strony internetowej. W sytuacji gdy autor wykorzystuje fragment publikacji (np. tekst, schemat, rysunek, tabelę) w formie zmienionej należy podać wszystkie powyższe informacje oraz do scenariusza dołączyć kserokopię oryginalnego fragmentu publikacji. 9. Scenariusze należy przesłać w formie elektronicznej (płyta CD) jako pliki WORD i/lub JPG wraz z dołączonym kompletnym wydrukiem scenariusza, oświadczeniem oraz kartą zgłoszeniową pod adres: Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach; Katowice, ul. Drozdów 21 do dnia 30 października 2009 r. z dopiskiem na kopercie Konkurs na scenariusz. O przyjęciu pracy konkursowej decydować będzie data stempla pocztowego. 10. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. 6 Skład i przebieg prac komisji konkursowej 1. Scenariusze będą oceniane przez komisję konkursową w składzie: Wiesław Sokoluk edukator, honorowy przewodniczący komisji Małgorzata Jaros starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Elżbieta Mularska lekarz medycyny - Oddział Diagnostyki i Terapii AIDS Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie Grażyna Skirmuntt doradca metodyczny z biologii i przedmiotów pokrewnych w Zabrzu, ekspert MEN do prac nad doskonaleniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, edukator Anna Wojtaś-Rusiecka Kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej, Oddział Terenowy w Katowicach Tomasz Wojtasik konsultant ROM-E Metis w Katowicach, certyfikowany edukator Krajowego Centrum ds AIDS w Warszawie. 2. Prace będą weryfikowane pod względem ich zgodności z Regulaminem Konkursu, a następnie oceniane punktowo. 3

4 W ocenie w szczególności będą brane pod uwagę: Oryginalność pomysłu na przeprowadzenie zajęć. Dostosowanie propozycji tresci i rozwiązań metodycznych do możliwości percepcyjnych uczniów w danej grupie wiekowej. Atrakcyjność merytoryczna i wizualna zastosowanych pomocy oraz staranność ich wykonania. Ogólna percepcja całości scenariusza. Sposób i skuteczność ewaluacji zajęć. 7 Wyniki konkursu i nagrody 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 listopada 2009 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: oraz w dniu 18 listopada 2009 r. 2. W każdej z trzech kategorii zostanie wyłoniony jeden zwyciezca. 3. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest udział w XVI Konferencji Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie, w tym prezentacja założeń zwycięskiego scenariusza podczas sesji plenarnej pt. Czego Jaś się (na)uczy... Konferencja odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2009 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Nagroda obejmuje pokrycie kosztów dojazdu, opłaty konferencyjnej oraz wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z programem konferencji. Organizatorem konferencji jest Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae ( Warszawa, ul. Piękna 64a). 4. O wynikach konkursu autorzy nagrodzonych prac zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. 8 Pozostałe ustalenia 1. Decyzja komisji konkursowej, co do wyboru scenariuszy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji i rozpowszechniania wybranych scenariuszy. 3. Autorzy zrzekają się praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu i wyrażają zgodę na wykorzystanie scenariusza w różnych formach np. publikacji papierowej lub internetowej, wykorzystania do prowadzenia zajęć itp. - zawsze z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca pracy autora scenariusza. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych w scenariuszach przyjętych do publikacji bez uprzedniej zgody autora. 5. Organizatorzy mogą przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn. 6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. 7. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy. 8. Regulamin konkursu liczy pięć stron. 4

5 9 Załączniki do regulaminu konkursu 1. Załącznik Nr 1 Oświadczenie uczestnika 2. Załącznik Nr 2 Karta zgłoszeniowa 5