Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla SA"

Transkrypt

1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla <Radia Katowice> SA Kierownik Zamawiającego Zatwierdzam: Katowice, dnia r. 1

2 CZĘŚĆ I I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: w Sądzie Rejonowym w Katowicach, w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy ,00 zł w całości wpłacony. Skład Zarządu: Henryk Grzonka Prezes Zarządu - Adres: ul. Ligonia 29, Katowice, skr. poczt Telefon (centrala): (32) , faks: (32) Godziny urzędowania od 8:00 do 16:00. - Godziny otwarcia kasy: poniedziałki, środy, piątki od 10:00 do 12:00. - NIP: ; Regon: Adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych. III. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia według oznaczenia CPV: , Przedmiotem zamówienia jest przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla Radia Katowice SA. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sprzęt dostarczony do siedziby Zmawiającego ma być nowy, nieużywany, w pełni sprawny, pochodzący z bieżącej produkcji wraz z niezbędnym okablowaniem, oprogramowaniem sterowników, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz dokumentami potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: do r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1.Wykonawcą w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 1) Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia( zał.4a); 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał.4a); 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał.4a); 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia ( zał.4a); 2

3 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy. 4. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt.v winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunki określone w pkt. V.3 i V.4 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na podstawie załączonych dokumentów lub oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu - art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- mają dostarczyć: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. 4a); i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych mają dostarczyć: 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( zał. 4b); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej ( zał. 4c); 4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych; Inne dokumenty wymagane w ofercie : 1) Wypełniony formularz ofertowy (zał. 2) oraz formularz cenowy ( zał.3) 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI pkt. 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 3

4 Dokument, o którym mowa w części VI. pkt.4, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy- do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( np. spółki cywilne, konsorcja) Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym, a Wykonawcami wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia takiego Wykonawcy z postępowania każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie winien złożyć dokumenty określone w VI pkt.2-4, natomiast pozostałe dokumenty i oświadczenia może złożyć i podpisać Pełnomocnik. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Pełnomocnictwo ( pkt. VI.2- inne dokumenty) powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. VI. 2-4 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub a zgodnie z art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza. Oferty składa się w formie pisemnej. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy tj. w dni robocze od godz.8.00 do Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną w ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 6. Osoby do kontaktu z Wykonawcami: Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: 4

5 a) Piotr Myśliwiec tel.(32) b) Andrzej Prugar tel. (32) w zakresie merytorycznym b) Agata Borońska-Mamaj tel.(32) w zakresie formalnym VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. IX. Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania oferta, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym, nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad: 1) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaformularz ofertowy; 4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem; 5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisywania oferty; 6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty; 7) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, która w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty; 9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania( na każdej zapisanej stronie); 5

6 10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę; 11) zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego: Radio Katowice S.A Katowice ul. Ligonia 29 i posiadać oznaczenie Nie otwierać przed dniem godz oferta na Dostawę sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla Radia Katowice SA. Koperta wewnętrzna oprócz informacji wskazanych wyżej zawierać powinna dokładne oznaczenie Wykonawcy, w tym nazwę (firmę) oraz adres; 12) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać 13) oferta może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony poniżej z dodatkowym opisem Wycofanie lub Zmiana oferty 14) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek 15) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca 2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) formularze cenowe ( załącznik nr 3) 3) dokumenty i oświadczenia o których mowa w części VI 3. Dokumenty, o których mowa w części VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się jego ofercie informacja stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art.11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako cześć jawna oferty i cześć tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XI. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcie ofert. 1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Z zawartością oferty nie można się zapoznać przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch zamkniętych kopertach zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego: Radio Katowice SA ul. Ligonia 29 Katowice i posiadać oznaczenie Nie otwierać przed dniem r. godz oferta na Dostawę sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla Radia Katowice SA. Koperta wewnętrzna oprócz informacji wskazanych wyżej zawierać powinna dokładne oznaczenie Wykonawcy, w tym nazwę (firmę) oraz adres. 4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze ( np. w ewidencji działalności gospodarczej) lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo. 6

7 5. Wszelkie zmiany naniesione na ofertę i jej załączniki po ich opracowaniu winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu r. o godz Uczestnictwo przy otwieraniu ofert pozostawia się do decyzji Wykonawców. 9. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawcy, obecni podczas otwarcia ofert będą mogli złożyć oświadczenia. Informacje, o których wyżej mowa przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 11. Kolejność otwierania ofert zgodna jest z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego. 12. W przypadku zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o wycofaniu oferty (dopuszczalne tylko przed otwarciem ofert) wycofanie staje się skuteczne podczas komisyjnego otwarcia ofert i potwierdzeniu tożsamości wycofującego i Wykonawcy. 13. Oferta musi zawierać cenę ofertową netto i brutto w złotych polskich i wszelkie wartości należy podać w złotówkach w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 14. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach jest niezbędny. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. O przedłużeniu terminu Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego Wykonawcę, któremu przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Przed szczegółową oceną ofert Zamawiający określi, czy każda z ofert jest: a) ważna, b) nie jest sprzeczna z ustawą, c) spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, d) nie zawiera oczywistych omyłek pisarskich, e) nie zawiera omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 7

8 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.93 ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu do składania ofert, b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia formularzu cenowym ( załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza. 2. Wykonawca powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 3. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującym kryterium Cena - 100% Opis kryterium cena: Kryterium ceny będzie rozpatrywane dla każdej części oddzielnie- na podstawie cen podanych przez Wykonawców w ofercie. Punkty za cenę będą obliczone na podstawie poniższego wzoru: p co C = C n b C gdzie: p co C n C b C - otrzymane punkty za cenę - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert, - cena brutto badanej oferty, - waga określająca maksymalną punktację w powyższym kryterium. 8

9 O wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części oddzielnie- zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której opublikowano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 5. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób(pocztą). 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy albo wzór umowy. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 4) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pocztą). 9

10 Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. CZĘŚĆ II I. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części. II. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. IV. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. V. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Zamawiający informuje, iż do kontaktów drogą elektroniczną przeznaczony jest następujący adres strony internetowej: oraz poczty elektronicznej: VI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Ceny ofertowe winny być wyrażane w PLN. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. VII. Informacja o aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej. VIII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. CZEŚĆ III WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Załącznik nr 3 Formularz cenowy Załącznik nr 4a Wzór oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy. Załącznik nr 4b Wzór oświadczenia zgodnie z art. 24 ustawy Załącznik nr 4c Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Projekt umowy 10