UCHWAŁA NR XIX/82/2011 RADY GMINY GRĘBOCICE Z DNIA 15 grudnia 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XIX/82/2011 RADY GMINY GRĘBOCICE Z DNIA 15 grudnia 2011r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/82/2011 RADY GMINY GRĘBOCICE Z DNIA 15 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 1-2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami.) art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. nr 179 poz ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012 stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA ROK 2012 Opracowała: Iwona Gidel Inspektor ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia

3 Załącznik do uchwały Nr XIX/82/2011r. Rady Gminy w Grębocicach z dnia r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ GMINY GRĘBOCICE NA ROK 2012 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami) stanowi, że prowadzenie działalności związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uchwalany przez Radę Gminy /art. 4¹ ust. 2 ww. ustawy/. PODSTAWOWE CELE I STRATEGIE PROGRAMU Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które w Gminie Grębocice występują. Ulepszanie sposobów radzenia sobie z istniejącymi problemami. Profilaktyczne oddziaływanie psychoedukacyjne na postawy i umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości, szczególnie wobec młodzieży i grup podwyższonego ryzyka. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, ofiar przemocy. Szkolenie przedstawicieli wybranych zawodów w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych. Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń trzeźwościowych. STAN PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY GRĘBOCICE Do głównych problemów alkoholowych można zaliczyć: 1. Szkody występujące u osób pijących. 2. Szkody u członków rodzin. 3. Dezorganizacja środowiska pracy /zwolnienia/. 4. Naruszanie prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe. 5. Naruszanie prawa przez sprzedawców w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym. W Gminie Grębocice występują w większym lub mniejszym stopniu, wszystkie wyżej wymienione problemy związane ze spożywaniem i sprzedażą napojów alkoholowych. Dlatego należy objąć szerokim zasięgiem działań profilaktycznych jak największą ilość mieszkańców naszej gminy ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież.

4 ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZYPADAJĄCA N A 1 MIESZKAŃCA NASZEJ GMINY. Na podstawie danych z 2007r. liczba mieszkańców ogółem liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 23 Na podstawie danych z 2008r. liczba mieszkańców ogółem liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 21 Na podstawie danych z 2010r. liczba mieszkańców ogółem liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych - 19 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych /prowadzących sprzedaż o różnej zawartości % alkoholu/ - w 2005r osób, w 2006r. 221 osób, w , w 2008r osób, w 2009r. 295 osób Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% przypadało w 2005r osób, w 2006r. 590 osób, w 2007r. 444, w 2008r. 483, w 2009r osób DYSFUNKCJE ŻYCIA RODZINNEGO 1. Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach. W roku 2004 z pomocy skorzystało 7 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, na ogólną liczbę rodzin tj W 2005r. z pomocy skorzystało 21 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, na ogólną liczbę rodzin 203. W 2006r. z pomocy skorzystało 4 rodziny na ogólna liczbę rodzin tj W 2007r. z pomocy skorzystała 1 rodzina na ogólną liczbę rodzin tj Pomoc udzielona była rodzinie w wysokości ,50 zł. W roku 2008 z pomocy skorzystało 5 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, na ogólną liczbę rodzin tj Pomoc finansowa udzielona rodzinom z problemem alkoholowym to kwota 4.936,36 zł. W roku 2009 z pomocy skorzystało 6 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, na ogólną liczbę rodzin tj Pomoc finansowa udzielona rodzinom z problemem alkoholowym to kwota ,06 zł. W roku 2010 z pomocy skorzystało 6 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, na ogólną liczbę rodzin tj. 174 Pomoc finansowa udzielona rodzinom z problemem alkoholowym to kwota ,00 zł.

5 2. Dane uzyskane z Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach w latach teren Gminy Grębocice Interwencje domowe : 24 w roku 2001, w roku , gdzie 52 dokonywanych było w związku z alkoholem, w 2005r. 22 interwencje, w 2006r interwencji, w 2007r. 21 interwencji, w 2008r. 9, w 2009r. 29 w tym 29, gdzie adresat znajdował się pod wpływem alkoholu, - interwencje publiczne /w 2001r 2, w 2002r w związku z alkoholem, w roku 2004r - 23 interwencje, w roku interwencje, w 2006r. 53, w 2007r. 37, w 2008r. 24, w Do Izb Wytrzeźwień dowieziono w 2005r. 4 osoby, w roku osoby. W 2006r. zatrzymano 43 nietrzeźwe osoby. W 2007r. przewieziono do Izby Wytrzeźwień - 33 osoby w tym: 31 mężczyzn, 1 kobietę, 1 chłopca. Policjanci z Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach dowieźli do Izby Wytrzeźwień w 2008r. 15 osób nietrzeźwych, Z informacji z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Głogowie wynika, że w 2008r. w Izbie Wytrzeźwień przebywało 36 osób z terenu gminy Grębocice. Przy czym niektóre z mich kilkakrotnie, co dało sumę 71pobytów w Izbie Wytrzeźwień. Na ternie gminy: w 2007r. zatrzymano 28 nietrzeźwych kierowców, w 2008r. zatrzymano 37 nietrzeźwych kierowców, w 2009r. zatrzymano 38 nietrzeźwych kierowców, Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy domowej W 2010 r. przeprowadzono 112 konsultacji w zakresie: - uzależnienia od alkoholu , - uzależnienia krzyżowe , - współuzależnienia , - z rozpoznaniem syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) --- 6, - osoby z podwójnym rozpoznaniem , - przemocy domowej (ofiary przemocy) , - przemocy domowej (sprawcy przemocy) , - dzieci i młodzież , - sesje rodzinne , - osoby z zaburzeniami depresyjnymi --- 2,

6 Były to porady diagnostyczne, sesje z elementami psychoterapii indywidualnej oraz sesje z elementami psychoterapii rodzinnej (w tym dla osób zgłaszających się dobrowolnie) Ze wszystkimi osobami zostały przeprowadzone rozmowy dające zrozumienie istoty uzależnienia i współuzależnienia oraz motywujące do podjęcia leczenia w Ośrodkach Terapii Uzależnień. Rynek Alkoholowy Dane za rok 2005 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo do 18% ogółem Detal Gastronomia x x x x 26 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2005 wynosiła 26. Punkty sprzedaży detalicznej 22 Punkty sprzedaży w gastronomicznej 4 Dane za rok 2006 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo do 18% ogółem Detal Gastronomia x x x x 24 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2006 wynosiła 24. Punkty sprzedaży detalicznej 21punktów sprzedaży w gastronomicznej 3 Dane za rok 2007 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo do 18% ogółem Detal Gastronomia 3 x 3 3 x x x x 23 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2007 wynosiła 23. Punkty sprzedaży detalicznej 20. Punkty sprzedaży gastronomicznej 3 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy / - 30

7 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne / - 11 Dane za rok 2008 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo do 18% ogółem Detal Gastronomia 3 x 3 3 x x x x 21 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2008 wynosiła 21. Punkty sprzedaży detalicznej 18. Punkty sprzedaży gastronomicznej 3 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy / - 30 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne / - 11 Dane za rok 2009 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo do 18% ogółem Detal Gastronomia 3 x 3 3 x x x x 21 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2009 wynosiła 21. Punkty sprzedaży detalicznej 18. Punkty sprzedaży gastronomicznej 3 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy / - 30 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne / - 11 Dane za rok 2010 Rodzaj sprzedaży Do 4,5% i Powyżej 4,5% do Powyżej 18% ilość placówek nap. Alkoh. piwo 18% ogółem Detal Gastronomia x x x x 18 Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w roku 2010 wynosiła 18.

8 Punkty sprzedaży detalicznej 16. Punkty sprzedaży gastronomicznej 2 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy / - 30 Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży / lokale gastronomiczne / - 11 Porównanie sprzedaży napojów alkoholowych w latach ( ) W gminie wydano na alkohol w roku ,67 zł.) W roku 2004 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,79 zł. W przeliczeniu na 1osobę, wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 346,13 zł. Wartość sprzedanego alkoholu zmalała w roku 2004 w stosunku do 2003r. o 7.617,88 zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, każdy wydał mniej o 3,57 zł. w stosunku do roku W roku 2005 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,77 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2005r ), wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 385,16 zł. Wartość sprzedanego alkoholu wzrosła w roku 2005 w stosunku do 2004r. ogółem o ,98 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał więcej na alkohol w stosunku do roku 2004 o 38,83 zł. W roku 2006 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,78 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2006r ), wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 356,82zł. Wartość sprzedanego alkoholu zmalała w roku 2006 w stosunku do 2005r. ogółem o ,99 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał mniej na alkohol w stosunku do roku 2005 o 28,48 zł. W roku 2007 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,48 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2007r ), wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 397,06 zł. Wartość sprzedanego alkoholu wzrosła w roku 2007 w stosunku do 2006r. ogółem o ,70 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał więcej na alkohol w stosunku do roku 2006 o 41,37zł. W roku 2008 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,90 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2008r ,) wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 440,21 zł. Wartość sprzedanego alkoholu wzrosła w roku 2008 w stosunku do 2007r. ogółem o ,42 zł.

9 W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał więcej na alkohol w stosunku do roku 2007 o 43,15zł. W roku 2009 w Gminie Grębocice wydano na alkohol ,40 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2009r ,) wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę 431,33 zł. Wartość sprzedanego alkoholu zmalała w roku 2009 w stosunku do 2008r. ogółem o ,50 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał mniej na alkohol w stosunku do roku 2008 o 8,90 zł. W roku 2010 w Gminie Grębocice wydano na alkohol 1.817,901,00 zł. W przeliczeniu na 1osobę (liczba mieszkańców w 2010r ) wydano w gminie na zakup alkoholu /różnego gatunku/ kwotę ,49 zł. Wartość sprzedanego alkoholu zmalała w roku 2010 w stosunku do 2009r. Ogółem o ,40 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca każdy wydał mniej na alkohol w stosunku do roku 2009 o 89,60 zł. DANE SZACUNKOWE DOT. OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN W Gminie Grębocice od 1998 do września 2011r. zarejestrowano 151 osób zgaszonych do postępowania o zobowiązanie do leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu. Osoby współuzależnione, to liczba ok. 420 osób licząc średnio, że osoba zgłoszona jest osobą uzależnioną i dzieli mieszkanie z co najmniej 2 osobą dorosłą i 2 dzieci / = 604 osób/. Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych licząc średnio, że osoba współuzależniona żyje w rodzinie z 2 dzieci daje nam liczbę 302 dzieci. Łącznie szacunkowa liczba osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym wynosi ok. 604 osób. (tj. 151 os. uzależnionych osób współuzależnionych dzieci żyjących w rodzinach z prob. alkoholowym). Diagnoza inicjacji alkoholowej wśród młodzieży gimnazjalnej Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonego programu profilaktycznego w listopadzie 2009r. wśród uczniów kl. I Gimnazjum w Grębocicach wynika, że: W ciągu ostatnich 3 miesięcy przed realizacją programu: - upiło się - 8,0% uczniów, - piło piwo 29,3%, - piło wódkę 18,7%. Dziewczęta są bardziej powściągliwe od chłopców. W ciągu ostatnich 3 miesięcy upiło się 9,8% chłopców i 5,9% dziewcząt. U chłopców, ich dążenia alkoholowe mają związek z tym, że są pozostawienie sami sobie w obliczu problemów męskiego dorastania i tożsamości. Stwierdza się, jednak, że zachowania alkoholowe są charakterystyczne dla mniejszości. Istnieje aktywna mniejszość wykazująca zachowania ryzykowne, proalkoholowe, która będzie dążyła do narzucenia swojego punktu widzenia pozostałym. Bardzo niepokojacy jest też fakt, że prawie co 12 uczeń (8,0%) upił się w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co 5 (18,7%) pił

10 wódkę i co 3 (29,3%) pił piwo. Podając dane ze szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce stwierdza się gwałtowny wzrost osób, które się upiły, piły piwo oraz wódkę. Świadczy to o znacznym wzroście zachowań ryzykownych po przekroczeniu progu przechodzenia ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Większość młodych ludzi sięga po alkohol niestety pod wpływem reklamy. Z drugiej strony w badanej grupie zauważamy postawy społeczne aprobujące abstynencję. Ponad 93% uczestników uważa, że abstynencja nie jest rzeczą dziwaczną. 74% uczniów wyraziło także chęć udziału w spotkaniach czy programach doskonalących postawy asertywne, związane z problematyką uzależnień. Wśród badanej grupy 5 osób poprosiło o pomoc, co stanowi 6,9% ankietowanych. To problem dla otoczenia niezauważalny. Dlatego dążą rolę mają do spełnienia nauczyciele i pedagodzy szkolni aby przyglądać się bardziej uczniom, których postawa charakteryzuje się wycofaniem lub kiedy z uczniem mamy pewne kłopoty wychowawcze tak jakby chciał nam dać do zrozumienia, że chce byśmy go zauważyli. Według Ogólnopolskiego Raportu Programu Profilaktycznego NOE osób proszących o pomoc związaną z alkoholem wśród członków rodziny jest ok. 11,9%. W ankiecie wzięło udział 75 uczniów kl. I gimnazjum w tym 34- dziewczęta, 41 chłopców. Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych programów profilaktycznych w maju 2011r. wśród uczniów kl. Szkół podstawowych wynika, że: ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJ. Na terenie Gminy Grębocice następujące instytucje i osoby realizują zadania związane z leczeniem i zapobieganiem uzależnieniom: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informowanie o chorobie alkoholowej i motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, kierowanie spraw do Sądu Rejonowego w Głogowie, udział w prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, współpraca z mediami informowanie społeczności lokalnej o wszelkich inicjatywach w związku z zapobieganiem problemom alkoholowym, współpraca z Poradnią Odwykową, Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień, Inspektor ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia działania na rzecz tworzenia koalicji trzeźwościowej, promowanie zdrowego trybu życia, inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4' ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, koordynowanie działań wynikających z założeń programowych, o wychowaniu

11 * poradnictwo w zakresie możliwości podjęcia leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie / podstawowe informacje /, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym podejmujących działania ku trzeźwieniu rodziny, udzielanie informacji o miejscach i możliwościach pomocy w konkretnych przypadkach dla osób uzależnionych ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, współpraca z Komisją, Rewir Dzielnicowych w Grębocicach współpraca z Komisją, podejmowanie interwencji domowych zabezpieczanie przed przemocą w rodzinie, Nauczyciele i pedagodzy szkolni przeszkoleni do realizacji zadań związanych z profilaktyką w tym m.in. do prowadzenia programów, prowadzenie w ramach godzin wychowawczych pogadanek na temat uzależnień, przemocy, asertywności, współpraca szkoły z komisją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki: edukacja w tym zakresie nauczycieli, wspólne organizowanie akcji profilaktycznych, Grupa samopomocowa Grupa powstała roku. Skład początkowy grupy 7 osób ilość osób jest zmienna. Zadaniem grupy jest udzielanie sobie wzajemnego wsparcia bazując na swoich przeżyciach i doświadczeniach (pomoc nieprofesjonalna). Zadanie grupy, to otrzymanie podstawowej wiedzy o chorobie alkoholowej i podejmowanie prób utrzymania abstynencji. W 2002r. zostały stworzone warunki tj. zostało przystosowane i wyposażone pomieszczenie przy Grębocickim Centrum Kultury. Bieżąca działalność grupy utrzymywana jest z niewielkich składek jej członków. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin motywowanie osób nadużywających alkoholu i innych używek do podjęcia działań ograniczających spożycie alkoholu lub leczenia, motywowanie do podjęcia leczenia, konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy, konsultacje z osobami współuzależnionymi, informacje o instytucjach udzielających pomocy na terenie Głogowa i Polkowic,

12 konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, informację o współuzależnieniu i mechanizmach przemocy w rodzinie - Urzędzie Gminy, GOPS motywowanie do działania w kierunku zmiany w życiu ofiary, wskazanie zakresu pomocy ze strony różnych instytucji, Urząd Gminy w Grębocicach wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określenie limitu punktów sprzedaży alkoholu oraz ich usytuowania, prowadzenie polityki sprzyjającej ograniczaniu spożycia alkoholu, działania samorządowców na rzecz społeczności lokalnej. Ośrodek Zdrowia w Grębocicach informowanie pacjentów nadużywających alkoholu o przyczynach ich stanu zdrowia powodowanych spożywaniem alkoholu w ilościach szkodliwych, informowanie o zagrożeniach i uświadamianie problemu choroby alkoholowej, współpraca z komisją, ZADANIA WŁASNE GMINY GRĘBOCICE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DO ZREALIZOWANIA W ROKU I. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU. - kontynuacja i rozszerzanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin o przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie narkomanii, - zapewnienie warunków lokalowych do przeprowadzania indywidualnych rozmów, - wspieranie tworzących się grup samopomocowych itp., - zakupienie i dystrybucja materiałów informacyjno dydaktycznych dla członków Komisji, klientów punktu konsultacyjnego itp., - finansowanie programów dla uzależnionych i ich rodzin, - korzystanie z programów nadsyłanych przez organizacje, stowarzyszenia i inne, - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /podpisanie stosownego porozumienia na realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych lub wykupienie usług ww. zakresie/, - doposażenia placówek w drobny sprzęt i materiały papiernicze i biurowe - finansowanie zajęć w programie ponad podstawowym / wykraczającym poza kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dla osób uzależnionych od alkoholu np. trening asertywności, warsztat radzenia sobie ze złością, stresem, trening interpersonalny, komunikacji małżeńskiej/, - opłacenie kosztów biegłego sądowego/ psycholog i psychiatra, - koszty związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych, w ramach możliwości finansowych:

13 SZKOLENIA PROFESJONALNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA POMAGAJĄCYCH UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM - konferencje, seminaria, dla osób realizujących wykonanie zadań gminnego programu /koordynator programu/ - Programy profilaktyczne szczególnie dla osób współzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie, - Szkolenie Członków Komisji, II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM ALKOHOLOWY, POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ A WSZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ (na podstawie art. 6, ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz ze zm.) - Realizacja programów przeciwdziałających przemocy rówieśniczej w szkołach ( promowanie zdrowych postaw i możliwości szukania pomocy przez ofiary przemocy w rodzinie), - Działania wspierające ofiarę przemocy w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej: podejmowanie działań o zobowiązanie do leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, skierowanie na badanie przez biegłego, - dofinansowanie szkoleń, kursów zwiększających kompetencję w zakresie pomagania ofiarom przemocy, d) Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - kontynuacja prowadzenie świetlicy profilaktyczno środowiskowej - finansowanie bieżących działań, Diagnoza problemów związanych z przemocą wśród gimnazjalistów. W listopadzie 2009r. został przeprowadzony w Gimnazjum w Grębocicach program pt. Bezpieczna Szkoła z zakresu przemocy rówieśniczej. Wyniki ogólne oceny przez młodzież przemocy w szkole i w klasie nie odbiegają od średniej z realizacji w innych regionach Polski a nawet są zbliżone do niższych wartości. Świadczy to, że młodzież w Gimnazjum w Grębocicach czuje się w szkole bezpiecznie i jest zintegrowana. Wyróżnia się jednak na tym tle w negatywny sposób klasa II A, gdzie wyniki dotyczące przemocy w szkole i w klasie są bardzo wysokie. Mogą one świadczyć, że klasa jest niezintegrowana, jest w niej wiele konfliktów i różnic. Dane: Osoby będące w trudnej sytuacji na terenie szkoły lub poza nią w 64%, potrafiły sobie z nią poradzić. Młodzież zapytana o trudną sytuację hipotetyczna twierdzi, że w 96,7% potrafiłaby

14 sobie poradzić. Miejsca w szkole, gdzie często występuje przemoc to: szatnia, toaleta, pewne części korytarza, małe boisko SPARTA łącznik, czasami szczególne miejsca za szkołą. Według uczniów nauczyciele raczej reagują na akty przemocy. Jeśli takie następują młodzież oczekuje od nauczycieli czynnego wparcia i reagowania w sytuacjach dla nich trudnych. Ponad 8% młodzieży potrzebuje w tym zakresie pomocy. W ankiecie udział wzięło 61 uczniów kl. II gimnazjum w tym 32 dziewczęta i 29 chłopców. W maju 2011r. został przeprowadzony w szkołach podstawowych na terenie gminy Grębocice program pt. Bezpieczna Szkoła z zakresu przemocy rówieśniczej. Wnioski z udziału kl. IV SP Grębocice w programie uczestniczyło ok. 28 uczniów( 17 dziewcząt i 11 chłopców). Z przeprowadzonego programu wynika, że dzieci zwróciły uwagę po zakończeniu programu na stopień przemocy w szkole i w klasie. Na początku programu, według młodzieży prawie dwukrotnie większy stopień przemocy jest na terenie szkoły niż w klasie. Co podtrzymały przy tym samym pytaniu na końcu programu. Ocena przez dzieci przemocy w szkole i w klasie nie odbiega od średniej oceny w innych regionach Polski a nawet są zbliżone do niższych wartości. Świadczy to o tym, że dzieci w Szkole Podstawowej w Grębocicach czuja się bezpiecznie i są zintegrowane. Według dzieci nauczyciele reagują na akty przemocy i robią to poprawnie. Oczekują od nauczycieli wparcia i reagowania w sytuacjach dla nich trudnych. Jednak ponad 39% dzieci potrzebuje w kwestii przemocy pomocy osób trzecich.. Program Odczuwaj, ufaj, mów dla kl. VI, w którym wzięło udział 47 uczniów wykazał, że w sytuacjach trudnych bardzo ważna jest praktyczna nauka asertywnych zachowań. Po programie 87,2% młodzieży deklaruje, że będzie potrafiła odmówić ale 2 osoby potrzebują w tym zakresie pomocy co stanowi 4,3% uczniów. W szkole Podstawowej w Rzeczycy w programie Bezpieczna szkoła wzięło udział 28 uczniów kl. IV, w tym 21 dziewcząt i 7 chłopców. Młodzież uświadomiła sobie istnienie dotkliwej przemocy psychicznej i pośredniej, co wyraziła poprzez zmianę oceny przemocy w klasie i szkole na zakończenie programu. Zmieniła się świadomość młodzieży na przemoc, czego wyrazem są wyniki jej ponownej oceny tj. o 10% wzrost średniej wartości natężenia przemocy w klasie i o 3% w szkole. Na początku programu, według młodzieży większy stopień przemocy jest na terenie szkoły niż klasy. Po programie przemoc w szkole w stosunku do przemocy w klasie jest o 25% większa. Wyniki ogólne oceny przez młodzież przemocy w szkole i w klasie odbiegają od średnich z realizacji w innych regionach Polski. Może to świadczyć, że młodzież w Szkole Podstawowej w Rzeczycy nie czuje się w szkole bezpiecznie i nie jest zintegrowana. Osoby będące w sytuacji trudnej na terenie szkoły lub poza nią w 33,3% potrafiły sobie z nią poradzić. Jednak prawie 5% młodzieży potrzebuje pomocy w tym zakresie. Program Odczuwaj, ufaj, mów dla kl. VI SP Rzeczyca, w którym wzięło udział 23 uczniów ( 10 dziewcząt i 13 chłopców) wykazał, że w sytuacjach trudnych bardzo ważna jest praktyczna nauka asertywnych zachowań. Po programie 91,3% będzie lepiej komunikować się z innymi ludźmi. 1 uczeń potrzebuje w tym zakresie pomocy, co stanowi 4,4% uczniów.

15 III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH A / Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu - promowanie działań Komisji oraz punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz sprawców i ofiar przemocy, B/ Zintegrowana profilaktyka gminna Wzajemna współpraca z Policją, GOPS-em, ośrodkiem zdrowia. szkołami podstawowymi i gimnazjum, Na terenie gminy. Uczestnictwo w przedsięwzięciach promujących życie bez uzależnień i bezpieczeństwo szeroko rozumiane. C) Promocja zdrowia - Działalność świetlicy profilaktyczno środowiskowej - DOŻYWIANIE DZIECI Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych promujących trzeźwość. Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką - impreza kształtująca i wzmacniająca więzi rodzinne osłabiające czynniki ryzyka /używanie alkoholu, narkotyków/ itp. - dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, D) Działania informacyjno edukacyjne skierowane do osób dorosłych - prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii profilaktycznych, współudział w kampaniach ogólnopolskich, programy profilaktyczne dla dorosłych, - E) Programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / przemoc uzależnienia

16 IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI /STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH/ wspieranie ruchów samopomocowych, współpraca z organizacjami oraz służbami w celu rozpoznania rozmiarów alkoholizmu na terenie gminy tj. szkoła, Policja, GOPS, Kościół, Poradnia Odwykowa, rehabilitacja osób uzależnionych i członków ich rodzin programowe przez stowarzyszenia, - proponowane oferty przyłączanie się do ogólnopolskich akcji, kampanii promujących życie bez alkoholu, wspomaganie działalności służb i instytucji /współpraca merytoryczna /, V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKRESLONYCH W ART. 13¹ I 15 USTAWY ORAZ WYSTEPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO. - podejmowanie przez gminę interwencji oraz występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny w przepadku złamania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym oraz złamania prawa w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych, VI. WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ DOFINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - wspieranie zatrudnienia socjalnego, w przypadku utworzenia na terenie gminy klubu dla osób niedostosowanych społecznie, ROZWIĄZANIA I WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZADAŃ. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swych pracach kieruje się ustawą z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 ze zmianami.) oraz merytorycznymi wskazaniami zawartymi w przewodnikach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

17 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 179 poz ze zm.) stanowi, że przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gmin. Realizacja tych zadań prowadzona jest w oparciu o program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień uchwalany przez Radę Gminy. PODSTAWOWE CELE I STRATEGIE PROGRAMU Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z narkotykami oraz zmniejszanie rozmiarów tych, które w Gminie Grębocice występują. Ulepszanie sposobów radzenia sobie z istniejącymi problemami. Profilaktyczne oddziaływanie edukacyjne na podstawy i umiejętności ważne dla zdrowia, szczególnie wobec młodzieży. Zwiększanie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych, członków ich rodzin, Wspieranie środowisk wzajemnej pomocy oraz stowarzyszeń zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii. STAN PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIAMI NARKOMANIĄ NA TERENIE GMINY GRĘBOCICE Do głównych problemów można zaliczyć : 1. Napływ narkotyków w rejony wiejskie. 2. Ewentualne szkody występujące u osób biorących. 3. Ewentualne szkody u członków rodzin. W Gminie Grębocice na podstawie przeprowadzonych badań możemy wnioskować, że ww. problemy występują lub mogą wystąpić, dlatego też należy monitorować środowisko młodzieżowe w tym zakresie i niezależnie od tego należy objąć szerokim zasięgiem działań profilaktycznych jak największą ilość mieszkańców naszej gminy ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież. Specyfika naszego terenu polega na tym, że jesteśmy gminą wiejską i tym samym w mniejszym stopniu zagrożoną narkomanią ale wykluczyć problemu się nie da, co potwierdzają przeprowadzone badania ankietowe wśród młodzieży klas IV VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum, które wskazują jednoznacznie o stykaniu się młodzieży z powyższym problemem. BIAGNOZA SKALI PROBLEMU. ROK 2005

18 Na podstawie danych ankietowych z 2005r. przeprowadzonych na grupie badawczej Kl. IV VI szkół podstawowych oraz gimnazjum. liczba mieszkańców ogółem liczba respondentów - uczniowie Szkół Podstawowych ( kl. IV VI) uczniowie Gimnazjum uczniów (kl. I III) łącznie 438 uczniów, Z przeprowadzonych badań w Gimnazjum wynika, że 30% uczniów spotkało się z narkotykami w jakiejkolwiek formie. 7,8% spotkało się z nimi u kolegów, 1,28% w szkole, 1 osoba przyznała, że miała do czynienia w domu. Narkotyki wg uczniów pojawiają się na wiosce, na podwórku, podczas wakacji czy ferii, na imprezach, dyskotekach. 13,5% ankietowanych przyznało, że byli namawiani do zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, przy czym w 4% namawiającym był starszy kolega/koleżanka. 14 uczniów, czyli 6,6% namawiali rówieśnicy. 1 respondent był namawiany przez osobę dorosłą znajomą, 1 przez osobę dorosłą nieznajomą. 10% ankietowanych potwierdziło zażywanie środków odurzających (najczęściej piwo, wino, nalewki, papierosy, klej). Uczniowie przyznają w 92%, że wiedzą o szkodliwości narkotyków. Informacje o nich otrzymują z telewizji, radia 58,6% w szkole 55,3% w domu 35,6% z prasy 31,9 %, znajomi, internat. Jednak 58,6% badanych wyraziło chęć uzyskania informacji na temat zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków na zajęciach wychowawczych - 26,6% w formie gazetek 13,3 % a także na apelach oraz spotkaniach ze specjalistami w tej dziedzinie. Duży odsetek uczniów przyznaje się do palenia papierosów 30,5%,11,6% zapaliło tylko raz; 11,6% zapaliło kilka razy; a 6,3% przyznało się do wielokrotnego palenia papierosów. Najczęściej częstowani są przez kolegów 24,7%; 20 osób czyli 9,5 % zakupiło osobiście papierosy, 1 została poczęstowana przez dorosłego. Niektórzy podbierają papierosy rodzicom. Jest to niepokojące zjawisko szczególnie to, że nieletni mogą sami kupić papierosy chociaż ich sprzedaż nieletnim jest zabroniona. Wyniki ankiet w Szkłach Podstawowych w Grębocicach i w Rzeczycy uczniów kl. od IV VI. Na 228 uczniów 12 z nich miało do czynienia z narkotykami. Najczęściej uczniowie namawiani byli do palenia papierosów 6 osób tak odpowiedziało, marihuana 1, grzybki halucynogenne 1, alkohol 1. Większość dzieci wie o szkodliwości używek mimo tego sięgają po nie.. 10 % uczniów przyznało się do zażywania środków odurzających w postaci napojów alkoholowych czy palenia papierosów czy wąchało klej. Mniejszy odsetek dzieci zetknęło się z środkami odurzającymi w szkołach podstawowych. W listopadzie 2009r. uczniowie kl. III gimnazjum brała udział w programie profilaktycznym pt. Potrafię być sobą. W grupie uczestników ujawniły się ryzykowne zachowania narkotykowe. Młodzi ludzie eksperymentowali z narkotykami lub z innymi środkami zmieniającymi świadomość (9,1%) a także była częstowana w szkole 1,5% i poza szkołą

19 15,2%. Częściej eksperymentowały dziewczęta 11,1% niż chłopcy 6,7%. Dziesięciokrotnie częściej częstowani, namawiani do brania narkotyków byli uczniowie poza szkołą niż na terenie szkoły. Co 7 uczeń gimnazjum był częstowany lub namawiany do brania narkotyków lub innych środków poza terenem szkoły. Obecne wyniki wskazują na prawdopodobieństwo istnienia poza terenem szkoły dealera narkotykowego. Po programie Potrafię być sobą 95,7% młodzieży deklaruje, że będzie potrafiła odmówić w sytuacjach kiedy będzie częstowana, namawiana do picia alkoholu lub wzięcia narkotyków. Ponad 84% młodzieży chce uczestniczyć w innych programach i spotkaniach dotyczących uzależnienia i pracy nad swoja osobowością. Ponad 6% młodzieży potrzebuje pomocy dla siebie, bliskich bądź znajomego. Wiosną 2011r. zrealizowano dwie edycje programu profilaktycznego Potrafię być sobą w Szkole Podstawowej w Grębocicach (kl. V). W programie uczestniczyło 35 uczniów, w tym 15 dziewcząt 20 chłopców. W grupie uczestników spotkań nie ujawniły się ryzykowne zachowania narkotykowe. Uczniowie nie eksperymentowały z narkotykami lub innymi środkami odurzającymi. Jednak dwie osoby były częstowane lub namawiane do brania narkotyków lub innych środków odurzających poza terenem szkoły 5,7%. Nie występowały próby częstowania narkotykami na terenie szkoły. Jednak obecne wyniki mogą wskazywać na prawdopodobieństwo istnienia poza terenem szkoły dealera narkotykowego. Trzech uczestników programu potrzebuje pomocy dla siebie, bliskiego, znajomego 8,6%. Podczas programu młodzież otrzymała informacje na temat konsekwencji brania narkotyków. Po programie 97,1% młodzieży deklaruje, że będzie potrafiła odmówić w sytuacjach, kiedy będzie częstowana, namawiana do picia alkoholu lub wzięcia narkotyku. Jedną edycję programu profilaktycznego Potrafię być sobą dla kl. V w Szkole Podstawowej w Rzeczycy przeprowadzono także wiosną 2011r. W programie uczestniczyło 21 uczniów, w tym 11 dziewcząt 10 chłopców. W grupie uczestników spotkań ujawniły się ryzykowne zachowania narkotykowe. Jedna uczennica eksperymentowała z narkotykami lub innymi środkami odurzającymi. Jednak obecne wyniki mogą wskazywać na prawdopodobieństwo istnienia poza terenem szkoły dealera narkotykowego. Jeden uczestnik programu potrzebuje pomocy dla siebie, bliskiego, znajomego. Podczas programu młodzież otrzymała informacje na temat konsekwencji brania narkotyków. Po programie 100 % młodzieży deklaruje, że będzie potrafiła odmówić w sytuacjach, kiedy będzie częstowana, namawiana do picia alkoholu lub wzięcia narkotyku. Z przeprowadzonych badań wynika, że problem narkotyków nie jest obcy uczniom. Dużo wiedzą na ten temat. Zjawisko istnieje, gdyż uczniowie potwierdzili w ankietach, że byli namawiania do zażycia narkotyków. Jedna uczennica eksperymentowała ze środkami odurzającymi. Rolą pedagogów jest by dotrzeć do tych osób i pomóc im w rozwiązaniu problemów. Po programie wszystkie osoby otrzymały informacje, gdzie najszybciej mogą zgłosić o pomoc. Najczęściej był to Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem uzależnień ofiar i sprawców przemocy funkcjonujący na terenie gminy Grębocice. Należy także kontynuować pracę profilaktyczną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli PATOLOGIE ŻYCIA RODZINNEGO 1. Dane uzyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach.

20 - nie odnotowano przypadków odnośnie występowania problemów z narkotykami w rodzinach podopiecznych, 2. Dane uzyskane z Rewiru Dzielnicowych w Grębocicach za rok teren Gminy Grębocice Współpraca ze szkołami układa się dobrze. Żadna ze szkół nie zgłaszała istnienia problemu z narkotykami. Nie było także interwencji w tego typu sprawach. Gimnazjum w Grębocicach zwróciło się z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu programów profilaktycznych na tematy związane z narkomanią. Program obejmował także spotkanie z udziałem rodziców w zakresie przemocy, problemom związanym z uzależnieniem od narkotyków i innych środków psychotropowych. Rynek narkotykowy W 2005r. na terenie gminy Grębocice odnotowano jedno zdarzenie związane z przestępstwem dystrybucji narkotyków i w tej sprawie w KPP Polkowice prowadzono dochodzenie, które przesłano do Prokuratury Rejonowej w Głogowie z wnioskiem o objęcie aktem oskarżenia. Nie odnotowano takich zdarzeń z udziałem osób nieletnich. DANE SZACUNKOWE DOT. OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN W Gminie Grębocice nie zarejestrowano osób uzależnionych od narkotyków. Z usług punktu konsultacyjnego w tym zakresie korzystała w 2005r. 1 osoba z poza gminy Grębocice. Osoby współuzależnione nie odnotowano. Dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem narkotykowym nie odnotowano ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I NAPRAWCZEJ. Na terenie Gminy Grębocice następujące instytucje i osoby realizują zadania związane z leczeniem i zapobieganiem uzależnieniom : Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informowanie o uzależnieniu i motywowanie do podjęcia leczenia, współpraca z mediami informowanie społeczności lokalnej o wszelkich działaniach w związku z zapobieganiem problemom uzależnień, współpraca z Poradnią Odwykową, Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień, Inspektor. ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia działania na rzecz tworzenia koalicji na rzecz zapobiegania narkomanii,

21 promowanie zdrowego trybu życia, inicjowanie działań w zakresie określonym w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, koordynowanie działań wynikających z założeń programowych, * poradnictwo w zakresie możliwości podjęcia leczenia w zakresie uzależnienia od narkotyków /podstawowe informacje/, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z problemem uzależnienia od narkotyków podejmujących działania ku zerwaniu z nałogiem /praca socjalna, kontrakt socjalny/, udzielanie informacji o miejscach i możliwościach pomocy w konkretnych przypadkach dla osób uzależnionych ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie, współpraca z Komisją, Rewir Dzielnicowych w Grębocicach współpraca z Komisją, podejmowanie interwencji zabezpieczanie przed przemocą w rodzinie, współpraca ze szkołami, Nauczyciele i pedagodzy szkolni prowadzenie w ramach godzin wychowawczych pogadanek na temat uzależnień, realizacja w ramach działań szkoły w zakresie zapobiegania narkomanii programów mających uświadomić wagę problemu uzależnienia od narkotyków, współpraca szkoły z komisją w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki: edukacja w tym zakresie nauczycieli, wspólne organizowanie akcji profilaktycznych, Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i przemocy motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia działań w kierunku leczenia, informacje o instytucjach udzielających pomocy na terenie Głogowa i Polkowic, wskazanie zakresu pomocy ze strony różnych instytucji, inicjowanie do powstawania grup samopomocowych, Urząd Gminy w Grębocicach działania samorządowców na rzecz ograniczania problemu uzależnień w społeczności lokalnej.

22 Ośrodek Zdrowia w Grębocicach * rola informacyjna ulotki, broszury, informacje dotyczące uzależnienia od narkotyków, współpraca z komisją, ZADANIA WŁASNE GMINY GRĘBOCICE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM - kontynuacja i rozszerzanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, - wspieranie tworzących się grup samopomocowych itp. - zakupienie i dystrybucja materiałów informacyjnych, - finansowanie programów dla młodzieży, - korzystanie z programów nadsyłanych przez organizacje, stowarzyszenia i inne, - współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień /podpisanie stosownego porozumienia na realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych lub wykupienie usług/ ww. zakresie 2. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROBLEM NARKOMANII, POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PRAWNEJ a) Kontynuacja - poradnictwo w punkcie konsultacyjnym. b) Wspomaganie działalności grup wsparcia dla uzależnionych. Tworzenie systemu przeciwdziałania narkomanii : - Policja, - GOPS, - Gminna Komisja RPA, - Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej - Świetlica profilaktyczno-środowiskowa, - Służba Zdrowia, - pedagodzy szkolni,

23 - księża, Działania wspierające rodzinę z problemem narkomanii, Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - kontynuacja prowadzenie świetlicy profilaktyczno środowiskowej - - doposażenie świetlicy w niezbędne materiały i sprzęt, - finansowanie bieżących działań, - zatrudnianie osób wspierających prace świetlicy /umowa zlecenie/, dożywianie, 3. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII I, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH A / Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem środków psychotropowych - promowanie działań punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, B/ Zintegrowana profilaktyka gminna Współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjum w przedsięwzięciach promujących życie bez uzależnień. w gminie. Uczestnictwo C) Promocja zdrowia - Działalność świetlicy profilaktyczno środowiskowej DOŻYWIANIE DZIECI Organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych promujących życie bez uzależnień. Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką 2011, impreza kształtująca i wzmacniająca więzi rodzinne osłabiające czynniki ryzyka /używanie alkoholu, narkotyków/ itp. - dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, D) Działania informacyjno edukacyjne skierowane do osób dorosłych - prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii profilaktycznych, współudział w kampaniach ogólnopolskich, programy profilaktyczne dla dorosłych E) Programy profilaktyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / przemoc uzależnienia Obozy wyjazdy wypoczynkowe z programem terapeutycznym

24 4. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII. wspieranie ruchów samopomocowych, współpraca z organizacjami oraz służbami w celu rozpoznania rozmiarów narkomanii na terenie gminy tj. szkoła, Policja, GOPS, Kościół, przyłączanie się do ogólnopolskich akcji, kampanii promujących życie bez uzależnień, wspomaganie działalności służb i instytucji /współpraca merytoryczna/ 5. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYM UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I INTEGROWANIE ZE ŚWODOWISKIEM LOKALNYM TYCH OSÓB Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTRAKTU SOCJALNEGO. - Realizacja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, ŚRODKI FINANSOWE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU. Środki finansowe pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłacanych w trzech ratach do kasy Urzędu Gminy przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Grębocice, które przekazywane są do działu 851 Ochrona Zdrowia, Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotacji z zewnątrz oraz innych wpływów od osób fizycznych i prawnych. SPOSÓB REALIZACJI I KONTROLI NINIEJSZEGO PROGRAMU. Jednostką odpowiedzialną za realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień jest Urząd Gminy w Grębocicach. Wójt w celu realizacji programu wyznacza osobę merytorycznie odpowiedzialną koordynatora. Wójt w oparciu o sprawozdanie osoby merytorycznie odpowiedzialnej, przedkłada Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na dany rok.

25 REGULAMIN FINANSOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 1. Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Uzależnień są finansowane ze środków budżetu gminy: opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do wydatków należą w szczególności: - Wynagrodzenie za prace zlecone: - biegłych za przeprowadzenie badania i sporządzenie opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu, - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, - realizacje programów profilaktyczno-zdrowotnych, - prowadzenie świetlic środowiskowo-profilaktycznych, - doposażenie świetlicy w niezbędne do pracy materiały i drobny sprzęt, - zakup pieczywa na świetlicę, - wyposażanie punktu konsultacyjnego w niezbędny sprzęt: meble tablice informacyjne itp. - prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielanie konsultacji osobom uzależnionym - wydatki rzeczowe związane z obsługą komisji, - wydatki związane ze szkoleniem członków komisji i grup zawodowych wspierających system wsparcia dla osób uzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, - wydatki z tytułu diet, delegacji służbowych, - wydatki na pomoce dydaktyczne /książki, plakaty/, - nagrody, - wydatki związane z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych, - wspomaganie klubów abstynenckich, grup wsparcia, - wydatki związane z pomocą terapeutyczną i rehabilitacją, - wydatki związane z organizacją akcji, kampanii profilaktycznych /imprezy, programy/, - wynagradzanie za pracę w komisji jej członków, 2. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. a) Za pracę na rzecz komisji i udział w posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach zespołów problemowych, które odbywa się po godzinach pracy. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie netto wypłacane będzie członkom komisji na podstawie listy obecności, podpisanej przez Przewodniczącego Komisji, do której dołączona będzie lista wynagrodzeń.

26 b) Za prace związane z wykonaniem prac dotyczących działań związanych z przygotowaniem diagnoz, analiz, i opracowań przez osoby, które są członkami komisji, wynagradza się je na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. 3. Wynagrodzenie osób uprawnionych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych. Wywiady środowiskowe zlecone mogą być osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje pracownik socjalny. Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przysługuje wynagrodzenie w kwocie 35,00 zł. brutto. HARMONOGRAM FINANSOWANIA DZIAŁAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY GRĘBOCICE NA ROK 2012r. L.P. 1. ROZDZIELENIE WYDATKÓW NA POSZCZEGÓL SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRZEZNACZENIE - DZIAŁANIA - składki na ubezpieczenie społeczne od umów, 200,00 zł. KWOTA 2. RAZEM 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200,00 zł ,00 zł. - sporządzanie wywiadów środowiskowych, 700,00 zł. - prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej, - inne usługi związane z zadaniami wynikającymi z gminnego programu, 6.500,00 zł. RAZEM ,00 zł ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - organizacja Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką zakup materiałów promujących kampanie ogólnopolskie i lokalne - świetlica środowiskowa zakup: drobnego wyposażenia, ,00 zł. zakupy artyk. spożywczych do świetlicy środ. - prof. 100,00 zł. - formy działalności na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia: (zakup nagród w konkursach profilaktycznych lub podczas wycieczek itp.) zł. RAZEM ,00 zł ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCIOWYCH - zakup świeżego pieczywa - świetlica środowiskowoprofilaktyczna, 1.400,00 zł. RAZEM 4240 ZAKUP POMOCY DYDAKT. I 1.400,00 zł.

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/64/15 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2016 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/12 Rady Gminy Pęcław z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY PĘCŁAW NA ROK 2013 1 I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE

Bardziej szczegółowo

3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2013r.

3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/200/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Pęcław na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXVIII/193/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/131/15 RADY GMINY WIDAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok

W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/76/15 z dnia 29.12015 r. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw narkomanii na 2016 rok Wprowadzenie. Wśród

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok

GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2009 rok Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z Ustawy o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/134/10 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 25 lutego 2010r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Zgodnie z art. 1 Ustawy o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r.

U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A Nr XIV/103/2011 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Projekt z dnia 14 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r.

U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. U c h w a ł a Nr IV/16/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2015 rok. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. UCHWAŁA Nr IV/14/2011 RADY GMINY W OKSIE z dnia 31.01.2011 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XVII/120/13 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo