PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2006 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA MŁAWY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w tekście jest mowa o: 1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), 2. programie - rozumie się przez to roczny program współpracy Miasta Mławy na 2007 rok. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 3. Samorządzie - rozumie się przez to Samorząd Miasta Mławy, 4. organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, 5. konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 6. dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). 2 Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Samorządu z organizacjami w 2007 roku. 3 Cele programu obejmują: 1. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w regionie i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym: a. organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Miasta Mławy i rozwoju więzi lokalnych; b. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję; c. promocję postaw obywatelskich i prospołecznych. 2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców miasta. 3. Podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych. 4. Wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz

2 powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację. 4 Samorząd współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Samorządu. 5 Współpraca Samorządu z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji. 6 Zasady i formy współpracy wspierane przez Miasto w zakresie działalności pożytku publicznego określa Mławska Karta Współpracy, przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/434/2005 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia Mławskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rozdział II Formy współpracy finansowej Samorządu Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi 7 Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formach: 1. powierzania wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji; 2. wspierania takiego zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 2. Konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2007 będą ogłoszone po uchwaleniu przez Miasto Mława budżetu na rok W miarę potrzeb i możliwości finansowych, w ciągu 2007 r. Samorząd może ogłaszać kolejne konkursy. 4. Do zlecania realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej. 5. Nie będą rozpatrywane oferty organizacji, które w poprzednim roku nie wywiązały się z umowy na wykonanie zadania publicznego z Samorządem.

3 6. Otwarcia ofert dokonuje się w obecności Komisji powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mławy. 7. Komisja opiniuje oferty sporządzone prawidłowo pod względem formalnym. Rozdział III Formy współpracy pozafinansowej Samorządu Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi 9 1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Mławy oraz miejskie samorządowe jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi. 2. Współpraca w szczególności polega na: a. wymianie informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców, b. opiniowaniu i konsultowaniu opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań; c. podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego; d. zawieraniu porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów; e. tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym; f. wzmacnianiu merytorycznym organizacji pozarządowych poprzez organizowanie przez Samorząd szkoleń i konferencji Na stronie internetowej Samorządu znajdują się informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Samorząd, w miarę możliwości, będzie zamieszczał informacje o organizacjach w wydawanych przez siebie materiałach informacyjnopromocyjnych. Rozdział IV Zadania priorytetowe Obszary współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmują sferę zadań publicznych określonych, w art. 4 ust. 1 ustawy. 2. W roku 2007 jako priorytetowe dla Miasta Mławy zostały określone zadania z następujących obszarów:

4 Obszar I - Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury Wspieranie upowszechniania kultury w Mławie oraz wzbogacenie rozwoju duchowego mieszkańców. Zadania: 1. Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach muzycznych, teatralnych, filmowych, koncertach; 2. Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową oraz ludową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3. Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach z zakresu kultury; 4. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy; 5. Organizowanie lub uczestnictwo w konkursach, przeglądach i innych przedsięwzięciach literackich; 6. Organizowanie lub uczestnictwo w plenerach artystycznych dla dzieci i młodzieży; 7. Kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury. Zwiększenie oferty kulturalnej, a także stanu wiedzy na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Obszar II - Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zapewnienie edukacji zdrowotnej, zagospodarowanie czasu wolnego, zaspakajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności przeciwdziałanie patologiom społecznym, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych. 1. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; 2. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży; 3. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przyszłych reprezentantów w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo; 4. Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, organizacja oraz udział w rywalizacji sportowej na poziomie lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim; 5. Upowszechnianie sportu, organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim;

5 6. Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez realizację opracowań i publikacji, poradników, przepisów, regulaminów propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej; 7. Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez przygotowanie i przeprowadzenie konkursów o tematyce sportowej. Zagospodarowywanie wolnego czasu dzieci, młodzieży, mieszkańców, upowszechnianie sportu jako elementu zwalczania patologii społecznej, poprawa zdrowia mieszkańców, wyszukiwanie i szkolenie talentów sportowych. Obszar III - Profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym 1. Zmniejszanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki i inne); 2. Zwiększenie świadomości na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych; 3. Pokazywanie alternatywnych sposobów spędzania czasu dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniem; 4. Monitorowanie zagrożeń zdrowotnych i rozwojowych dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych. 1. Prowadzenie klubów dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami; 2. Specjalistyczna pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, oraz członków ich rodzin; 3. Propagowanie idei trzeźwości; 4. Profilaktyka i edukacja zdrowotna w zakresie uzależnień oraz HIV i AIDS; 5. Prowadzenie lokalnych kampanii społeczno-edukacyjnych; 6. Stworzenie alternatywnych warunków wobec substancji uzależniających dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami poprzez organizację wolnego czasu. 1. Większa świadomość społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień; 2. Zwiększenie liczby dzieci z rodzin z problemami uzależnień, objętych profesjonalną pomocą specjalistyczną; 3. Poprawa sytuacji psychospołecznej dzieci żyjących w rodzinach z problemami uzależnień; 4. Zwiększanie dostępności i skuteczności profesjonalnej terapii uzależnień; 5. Zwiększenie ilości osób kończących programy terapii odwykowej; 6. Zmniejszenie ilości upijających się osób niepełnoletnich; 7. Zwiększanie ilości abstynentów.

6 Obszar IV - Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 1. Promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 2. Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. 3. Nauka umiejętności społecznych chroniących przed uzależnieniami. 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku letniego. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w postaci wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów ze szczególnych uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią. 1. Rozwijanie zainteresowań, pobudzanie do poszukiwania możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. 2. Rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności chroniących przed uzależnieniami. Obszar VI Zadania z zakresu pomocy społecznej Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności niesienie pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Utworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia: a) dzienny dom pomocy dla osób starszych; b) klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych; c) schronisko lub noclegownia dla bezdomnych; d) dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 1. Zabezpieczenie schronienia oraz niesienie pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom z dziećmi i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 2. Udzielanie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, aktywizacja i poprawa warunków życia osób starszych i samotnych.

7 Obszar V - Przygotowanie Miasta Mławy do absorpcji i wdrażania Funduszy Strukturalnych w latach Stworzenie platformy współpracy z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego, a także jak najszersze włączenie NGO s w kreowanie i realizację polityki rozwoju regionu oraz zwiększenia absorpcji środków pochodzących z funduszy strukturalnych. 1. Wymiana doświadczeń i wzajemne doskonalenie w zakresie problematyki Funduszy Strukturalnych poprzez udział organizacji pozarządowych w seminariach, konferencjach, prelekcjach, panelach, seminariach wyjazdowych i spotkaniach konsultacyjnych, poświęconych tematyce funduszy strukturalnych i funduszy pomocowych, organizowanych przez zewnętrzne podmioty oraz przez Samorząd; 2. Udostępnienie miejsca na portalu internetowym dla organizacji pozarządowych w celu zamieszczania aktualności i informacji związanych z funduszami strukturalnymi; 3. Włączenie organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego w proces informowania i promowania na temat dostępności środków pochodzących z funduszy strukturalnych i pomocowych. 1. Aktywizacja sektora pozarządowego w procesie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych; 2. Wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami samorządowymi i działaczami organizacji pozarządowych; 3. Maksymalne i efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych; 4. Nawiązanie szerszej i trwałej współpracy pomiędzy sektorem administracji samorządowej, a organizacjami pozarządowymi w procesie wdrażania i wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, szczególnie pod kątem wykorzystania dostępnych środków w przyszłym okresie programowania ; Rozdział V Realizacja programu Wybrane zadania wymienione w 11 zlecane będą w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mławy. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Miasta środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania organizacji. 2. Burmistrz Miasta Mławy określa każdorazowo zarządzeniem szczegółowe warunki konkursu. 3. Burmistrz Miasta Mławy na podstawie stwierdzenia potrzeb lokalnych lub na wniosek organizacji pozarządowych może w drodze zarządzenia wskazać

8 inne niż określone w 11zadania, które wymagają realizacji i ogłosić otwarte konkursy ofert. 4. Informowanie mieszkańców Mławy o podejmowanych działaniach związanych z realizacją programu odbywać się będzie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej, stronę internetową Miasta Mławy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mławy. Rozdział VI Ocena realizacji programu Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi na 2007rok podmioty mogą zgłaszać Radzie Miasta w Mławie za pośrednictwem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu lub Burmistrzowi Miasta Mławy za pośrednictwem Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 2. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Samorządu z organizacjami. 3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2008r. zostanie przedłożone Radzie Miejskiej w Mławie sprawozdanie z realizacji Programu. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu zostanie dokonana ocena stanu współpracy Samorządu z organizacjami w zakresie realizacji projektów oraz uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy. 4. W zakresie oceny współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi w 2007roku stosowane będą niżej wymienione wskaźniki : - liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych, - liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, - liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje, - liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje, - liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach : - do 500 zł, - powyżej 500 zł do zł, - powyżej do zł, - powyżej zł. - wysokość kwot udzielonych dotacji, - wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym podejmującym po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje, - wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych, - tworzenie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych, - podjęcie realizacji wieloletnich zadań zaspokajających potrzeby społeczne.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/246/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to:

3. Cele szczegółowe programu wynikają z założonego celu głównego i są to: Załącznik do uchwały Nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHOROSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 19 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XX/.../12 RADY GMINY KOBYLIN-BORZYMY z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Kobylin-Borzymy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW. z dnia 19 października 2010 r. UCHWAŁA NR LII/378/10 RADY GMINY BLEDZEW z dnia 19 października 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 22 lutego 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU SŁUPSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne

Preambuła. Rozdział I Postanowienia ogólne Strona1 Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. Załącznik do uchwały nr. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Zagnańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Wstęp Rada Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Otwock w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OTWOCK W 2011 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo