Raport za rok Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za rok 2008. Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 Raport za rok 2008 Małopolski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

2 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U ) określiła polski system przeciwdziałania narkomanii, a także zadania i podmioty zobowiązane do ich realizacji w ramach systemu. Zgodnie z ww. ustawą, samorządy województw zobowiązane zostały do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowowychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych. Kierunki i rodzaje działań w tym zakresie, cele i sposoby ich osiągania oraz podmioty zobowiązane do realizacji zadań określone zostały w Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN), przyjęty w formie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz KPPN, samorządy województw uchwalają Wojewódzkie Programy Przeciwdziałania Narkomanii (WPPN), w którym określają swoje cele główne i szczegółowe oraz zadania, które zamierzają zrealizować, a także wskaźniki i źródła ich weryfikacji. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 marca 2008 r. podjął Uchwałę Nr XVII/219/08 w sprawie uchwalenia Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata W programie określono cel nadrzędny, którym jest: Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych w województwie małopolskim. Realizację celu nadrzędnego zawarto w 5 celach operacyjnych Programu a także w 33 zadaniach. Cele operacyjne programu to: 1. Kształtowanie właściwych postaw wobec narkomanii i narkotyków wśród mieszkańców małopolski, 2. Ograniczenie liczby osób sięgających po narkotyki, 3. Poprawa dostępności do leczenia, rehabilitacji, postrehabilitacji i programów ograniczania szkód zdrowotnych, 4. Zwiększenie skuteczności działań i wzrost jakości pracy podmiotów działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii, 5. Budowanie platformy współpracy instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom uzależnionym. 2

3 W celu realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1358/05 z dnia 27 grudnia 2005r. powołał Eksperta Wojewódzkiego do Spraw Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego, powierzając mu realizację następujących zadań: zbieranie, gromadzenie, wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej, oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych; prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników; gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych dotyczących narkotyków i narkomanii; formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu adekwatnej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii; gromadzenie i udostępnianie publikacji na temat narkotyków i narkomanii. Realizując zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzona jest stała współpraca z takimi jednostkami jak: Jednostki samorządu terytorialnego: 182 gminy 22 powiaty Instytucje państwowe: Policja Izba Celna Sądy Okręgowe Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Instytucje centralne: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowym Centrum ds. AIDS Placówki leczenia uzależnień Organizacje pozarządowe inne 3

4 Współpraca polega m.in. na udzielaniu pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności działalności informacyjno edukacyjnej, profilaktycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, realizacji wspólnych projektów z obszaru profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii 4

5 1. OPIS SYTUACJI, EPIDEMILOGIA, CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA NARKOMANII NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1. Analiza skali stosowania substancji psychoaktywnych w Małopolsce została wykonana w oparciu o dane z Diagnozy Społecznej 2007 oraz dane własne zebrane w 2005 r. na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. BBS OBSERWATOR zrealizował badania wśród populacji dorosłych mieszkańców Małopolski, uczniów i osób uzależnionych 2 oraz dane Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Używanie narkotyków W 2005 r. do próbowania substancji odurzających, narkotyków przyznało się 17% badanych mieszkańców Małopolski. Do używania narkotyków zdecydowanie częściej przyznawali się mężczyźni niż kobiety 23% badanych mężczyzn i ok. 11% kobiet. Eksperymentowanie z narkotykami wiązało się mocno z wiekiem badanych w grupie najmłodszych (18-29) aż 30% próbowało substancji odurzających, podczas gdy wśród najstarszych (50-55 lat) były tylko dwie takie osoby. 33% badanych zaznaczało, że znane im są osoby, które używają haszyszu lub marihuany, natomiast ok. 16% przyznało się do używania tych substancji. Wśród uczniów co czwarty badany przyznaje się do próbowania któregoś ze środków odurzających. Wśród młodzieży z miast panuje większe przyzwolenie do stosowania narkotyków niż wśród młodzieży wiejskiej. Dorośli mieszkańcy Małopolski są bardziej krytyczni niż badani uczniowie wobec sporadycznego stosowania narkotyków. 1 Źródło:Raport: Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie małopolskim w 2007r, Małopolska 2008r. 2 Badania społeczne na terenie Województwa Małopolskiego Przeprowadzono w kwietniu i maju 2005 roku na zlecenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Projekt ten obejmował trzy populacje badane tj. ogół mieszkańców, uczniów oraz osoby uzależnione od narkotyków. Badanie wśród mieszkańców przeprowadzono na próbie (n=400)reprezentatywnej dla mieszkańców województwa Małopolskiego w wieku lat. Populacja badanych uczniów to dwie ich kohorty wiekowe tj. uczniowie klas III gimnazjalnych oraz klas II licealnych ( i ponadgimnazjalnych) (n=1061). Osoby uzależnione rekrutowano w terenie za pomocą pracowników Placówek Leczenia Narkomanii (n=100). 5

6 Wykres 1. Czy zdarzyło się Panu(i)kiedykolwiek używać haszyszu lub marihuany? Wiek inicjacji narkotykowej jest niższy w populacji osób uzależnionych niż wśród dorosłych mieszkańców Małopolski. Ci ostatni przyznają się do eksperymentowania z narkotykami w wieku 18 lat lub więcej, podczas gdy osoby uzależnione najczęściej czyniły to już w wieku lat. Wykres 2. Inicjacja narkotykowa 6

7 Liczba osób sięgających po narkotyki w Małopolsce wzrosła w 2007 r. w stosunku do 2003r. lecz spadła w stosunku do roku W porównaniu do innych województw Małopolska wypadła stosunkowo dobrze. Najwięcej osób w 2007r. sięgało po narkotyki w województwie wielkopolskim (1,75%) a najmniej w warmińsko-mazurskim (0,63) Tabela 1. Odsetek osób sięgających po narkotyki w ciągu roku przed badaniem w Małopolsce i pozostałych województwach. Województwo 2007r. 2005r. 2003r. Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 0,92 1,74 1,66 1,20 0,84 0,89 0,79 1,15 0,93 1,01 1,59 0,95 1,02 0,63 1,75 1,08 0,80 0,77 0,19 1,29 0,72 1,07 1,51 1,07 1,36 1,15 2,25 0,84 0,88 1,02 0,58 1,12 1,68 1, ,24 0,63 0,29 0,88 0,78 0,99 0,67 1,35 1,07 0,69 0,62 0,42 0,66 Źródło: Diagnoza społeczna 2007r 1.2. Liczba leczonych w województwie. Systematycznie wzrasta liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. W roku 2007 leczono z tego powodu pacjentów, co oznacza wzrost o 173 osób w porównaniu do roku

8 Wykres Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w Województwie Małopolskim w latach Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest bardzo gwałtowny wzrost liczby osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem leków uspokajających i nasennych. W 2006 roku z tego powodu leczono 213 osób a w 2007r. już 403 osoby. Tabela 2. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim w 2007r. Leczeni Leczeni po raz pierwszy Wyszczególnienie Ogółem W tym w wieku Ogółem W tym w wieku Do 18 lat lat Do 18 lat lat Ogółem z liczby ogółem - mężczyźni Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Opiaty (F11) Kanabinole (F12) Leki uspokajające i nasenne (F13) Kokaina (F14) Inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) Substancje halucynogenne (F16) Lotne rozpuszczalniki (F18) Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) Używanie tytoniu (F17)

9 Wykres 4 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych w Małopolsce w latach używanie tytoniu (F17)* 7 - kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne (F19) 14 - lotne rozpuszczalniki (F18) substancje halucynogenne (F16) inne substancje pobudzające, w tym kofeina (F15) 26 - kokaina (F14) leki uspokajające i nasenne (F13) - kanabinole (F12) - opiaty (F11) Ograniczanie szkód zdrowotnych Redukcja szkód zdrowotnych jest działaniem mającym na celu zmniejszenie szkód, jakie osoby uzależnione od narkotyków wyrządzają sobie, swoim bliskim i społeczeństwu. Można tu wymienić: pomoc socjalną, programy wymiany igieł i strzykawek, organizowanie noclegowni, porady medyczne, bezpłatne badania w kierunku HIV, itp. W Województwie Małopolskim od kilku lat funkcjonuje Poradnia Metadonowa. Działa ona przy Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie. 9

10 Wykres 5 Pacjenci w programie metadonowym w Poradni Leczenia Uzależnień Szpitala im. Rydygiera w Krakowie r r r r W roku 2000 objętych leczeniem substytucyjnym było 50 osób, w 2006 liczba ta wzrosła do 90 by w 2007 spaść do 78. Wśród osób objętych programem w 2007r. było 26 kobiet i 52 mężczyzn Lecznictwo stacjonarne Placówki stacjonarne leczące narkomanów w województwie małopolskim: - Ośrodek Leczenia Uzależnień FORNACJA w Krakowie - Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny DOM GWAN w Krakowie - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny DOM MONARU w Krakowie Pleszowie - NZOZ DOM MONARU filia w Wierzbiu - Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym- hostel mieszkania readaptacyjne w Wieliczce Baryczy - Krakowskie Towarzystwo Pomocy Uzależnionym noclegowania dla osób uzależnionych w Krakowie - Stowarzyszenie MONAR dom dla samotnych matek MARKOT w Tuchowie - wspólnota CENACOLO dom w Porębie Radlnej koło Tarnowa. 3 Dane statystyczne pochodzą z Raportu pn. Monitorowanie problemów narkotykowych w województwie małopolskim w 2007 roku, Małopolska 2008, Marta Mordarska, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. 10

11 Wykres 6 Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w województwie małopolskim w latach r. Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych wynosiła w 2007 r. w Małopolsce 2 056, z czego 67,66% to mężczyźni. Największą grupą leczonych byli pacjenci w wieku lat (44,7% ogółu leczonych) oraz do 18 lat (7,59%). 11

12 2. PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII W MAŁOPOLSCE W ROKU 2007 REALIZACJA ZADAŃ W ramach realizacji zadań w tym obszarze Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął w dniu 7 lutego 2008r uchwałę Nr 96/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w roku Celem otwartego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, odpowiadających celom Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Podmiotami uprawnionymi do składania ofert były: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, spółdzielnie socjalne. Na konkurs napłynęło 37 ofert, dofinansowanie otrzymało 18 ofert, w tym 9 z nich obejmowało swoim zakresem zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Tabela. 3. Podmioty, które otrzymały dotację celową na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. LP Nazwa Podmiotu Nazwa zadania Kwota umowy Kwota realizacji umowy 1 Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul. Szpitalna 10A, Gorlice Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Konsultacje dla rodziców na temat uzależnień , ,00 2 Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul. Szpitalna 10A, Gorlice Szkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy 2 450, ,00 12

13 3 Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, Kraków Skuteczna profilaktyka zachowań problemowych młodzieży-kontynuacja , , Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 pok. 47, Kraków Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, Zielonki Stowarzyszenie Ochronka Dom. Serce. Ludzie, ul. H. Sienkiewicza 52, Bochnia Cyberuzależnienia 9 000, ,00 Akademia Mistrzów II , ,00 Od deski do deski 4 500, ,00 7 Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej Integracja Oddziała w Krakowie, Al. Mickiewicza 3/015, Kraków Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej "Wakacje na czysto" , , Małopolski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO, Al. Pokoju 7, Kraków Program przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej , ,00 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej, ul. Ariańska 4, 38- Uzależnieniom - nie 5 000, , Gorlice Suma , ,40 Z budżetu Województwa Małopolskiego udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w roku 2008 na kwotę , 40 zł. W ramach konkursu można było aplikować w 3 obszarach zadaniowych. Zadanie 1: Ograniczenie używania alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz związanych z tym problemów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży Wspierane były działania polegające w szczególności na: wspieraniu programów profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich w Małopolsce, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny utrzymujących abstynencję, ograniczaniu ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków. 13

14 Lp Oferent Nazwa zadania Kwota umowy 1. Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" Oddział w Krakowie Al. Mickiewicza 3/ Kraków 2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście Zielonki 3. Małopolski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w Krakowie Aleja Pokoju Kraków Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej "Wakacje na czysto" "Akademia Mistrzów II PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEJ PATOLOGII SPOŁECZNEJ (profilaktyka uzależnień) - program autorski Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach ul. Szpitalna 10 A Gorlice Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Konsultacje dla rodziców na temat uzależnień Razem Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja" Oddział w Krakowie - Program profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej "Wakacje na czysto Cel: Przeciwdziałanie i ograniczanie używania substancji odurzających (alkoholu i narkotyków) wśród młodzieży gimnazjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia w okresie wakacji jako czasie zwiększonej podatności na eksperymentowanie przy braku odpowiedniej kontroli ze strony dorosłych. Odbiorcy: 6 szkół gimnazjalnych z woj. małopolskiego, w sumie 149 uczniów. Działania: Warsztaty 3 godzinne dla młodzieży podczas których odbywały sie gry i zabawy integracyjne, dyskusje grupowe i burze mózgów, rysunki, mini wykłady itp. Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali profesjonalną wiedzę na temat szkodliwości 14

15 substancji odurzających, niebezpieczeństw związanych z uzależnieniami oraz zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami. Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w warsztatach dla klas, zajęcia w każdej klasie zostały poprzedzone konsultacjami diagnostycznymi z wychowawcami lub pedagogami celem zdiagnozowania klasy pod względem występowania problemów związanych ze stosowaniem przez uczniów środków odurzających oraz relacji interpersonalnych w klasie. Po warsztatach zrealizowano konsultacje doradcze z wychowawcami lub pedagogami klas. 2. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki w Zielonkach - Akademia Mistrzów II Cel : Przygotowanie kadry do pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczowychowawczych, uczestnicy w ramach zajęć praktycznych realizowali programy profilaktyki zintegrowanej Odbiorcy: 653 dzieci Działania: Obóz przetrwania celem było wytypowanie liderów środowiskowych, czyli wyselekcjonowanie osób z pasją, którzy swoją postawą, swoim życiem byliby żywym dowodem na tworzenie nowych przekonań normatywnych. Celem było zbudowanie grupy osób, których przekonania dawałyby podstawy do łamania stereotypów oraz którzy dla innych młodych ludzi mogliby się stać autorytetem. Program profilaktyczny Archezja twórcze spędzenie wolnego czasu. Program profilaktyczny Saper dotyczy zachowań agresywnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi. 3. Małopolski Ośrodek Fundacji PRAESTERNO w Krakowie - PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEJ PATOLOGII SPOŁECZNEJ (profilaktyka uzależnień) - program autorski Cel: Zminimalizowanie szkodliwych zjawisk psychicznych i wpływów środowiskowych, stwarzających duże prawdopodobieństwo powstawania uzależnienia. 15

16 Odbiorcy: Młodzież osób (w grupach wsparcia, zajęcia klubowe, obóz), 1500 osób na godzinach wychowawczych Studenci 12 Rodzice- 52 osób (konsultacje i grupa), 600 prelekcje Działania: Młodzieżowe grupy psychokorekcyjne grupy wsparcia Klub Młodzieżowy czyli Twórcza Alternatywa Konsultacje indywidualne podopiecznych i dla rodziców Spotkanie z młodzieżą w ramach godzin wychowawczych Prelekcje dla rodziców w ramach wywiadówek Grupy warsztatowe dla rodziców Domowe Partnerstwo Letni Obóz Profilaktyczny Grupa psychokorekcyjna dla studentów 4. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży. Konsultacje dla rodziców na temat uzależnień - Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach Cel: Uzyskanie i poszerzenie wiedzy na temat używek (alkohol, narkotyki, nikotyna). Młodzież uzyskała wiedzę umożliwiająca rozwijanie umiejętności prospołecznych. Uczniowie na zajęciach trenowali umiejętności radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz asertywnego odmawiania. Rodzice zapoznali się z podstawowymi sygnałami ostrzegawczymi wskazującymi na używanie środków psychoaktywnych przez młodzież. Uzyskali podstawowa wiedzę na temat radzenia sobie gdy dziecko ma kontakt z używkami. Odbiorcy: 482 uczniów z powiatu gorlickiego. Działania: Zajęcia profilaktyczne w szkołach: Konferencja z rodzicami 20 uczestników 16

17 Punkt konsultacyjny dla rodziców 10 osób Zadanie 2: Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi i innymi dysfunkcjami brak zadań z zakresu narkomani. W ramach tego zadania nie były realizowane żadne zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadanie 3: Rozwój edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy Wspierane były działania polegające w szczególności na: rozwijaniu profilaktyki rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów uzależnień, promowaniu pozytywnych postaw społecznych w profilaktyce dotyczącej problemu uzależnień, wspieraniu działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje i umiejętności grup zawodowych w obszarze przeciwdziałania przemocy, wspieraniu i promocji wolontariatu w obszarze profilaktyki uzależnień. Lp. Oferent Nazwa zadania Proponowana kwota dotacji 5. Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld ul. Ks. Popiełuszki Kraków 6. Stowarzyszenie "Ochronka Dom Serce Ludzie" ul. H. Sienkiewicza Bochnia Skuteczna profilaktyka zachowań problemowych młodzieżykontynuacja "Od deski do deski" Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie ul. Podchorążych 2 pok Kraków CYBERUZALEZNIENIA.PL

18 8. Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach ul. Szpitalna 10 A Gorlice Szkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej ul. Ariańska Gorlice UZALEŻNIENIOM - NIE Razem Skuteczna profilaktyka zachowań problemowych młodzieży, Program Bez Ryzyka kontynuacja - Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld Cel: Doskonalenie metod profilaktycznych oraz podniesienie i weryfikacja skuteczności działań z zakresu profilaktyki problemowej ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień oraz ryzykownych zachowań seksualnych. Odbiorcy: 15 klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych 367 uczniów Była to kontynuacja programu z 2007 roku (w pierwszym etapie programu objęto nim 419 uczniów z 15 klas, w drugim etapie uczestniczyło 367 uczniów z kolejnych 15 klas. Łącznie wiec programem objęto 786 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 6. Stowarzyszenie "Ochronka Dom Serce Ludzie" - "Od deski do deski" Cel: Promowanie wśród uczestników pozytywnych postaw prospołecznych. Odbiorcy: Dzieci i młodzież z grup ryzyka 80 osób Działania: Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne Zajęcia arteterapeutyczne Zajęcia psychologiczne 18

19 7. Projekt Cyberuzależnienia Cel: Kreowanie właściwych postaw społecznych wobec nowego problemu jakim jest uzależnienie od komputera i Internetu w środowisku osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Cel ten został w pełni zrealizowany poprzez podniesienie świadomości społecznej problemu uzależnienia od zdobyczy nowoczesnych technologii. Odbiorcy: 263 osoby Działania: Uczestnicy konferencji: 263 osoby w tym 155 nauczycieli szkolnych oraz akademickich Strona internetowa konferencji unikalnych wejść Nakład wydanej publikacji pokonferencyjnej 1000 sztuk Nakład ulotki skierowanej do szkół sztuk Strona internetowa projektu 1 szt Konferencja naukowa skierowana głównie do osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą, nauczycieli oraz pedagogów. Ponadto konferencja była mocna promowana w środowisku akademickim. Dodatkowym atutem stała się transmisja on-line za pośrednictwem kanałów internetowych. Konferencję można było oglądać z każdego miejsca na świecie, wystarczyło tylko łącze internetowe. 8. Szkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy - Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach Cel: Przeszkolenie wybranych grup zawodowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy. Adresaci: 37 osób, pracownicy opieki społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci, pielęgniarki środowiskowe z gmin powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. 19

20 Działania: Łącznie zrealizowano 56 godzin szkoleniowych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom osoby zajmujące sie pomaganiem rodzinom z problemami uzależnień i przemocy zdobyły dodatkową wiedzę i kwalifikacje w zakresie poprawy jakości udzielanej pomocy w ich środowisku lokalnym. 2.2 Opracowywanie profesjonalnych kampanii edukacyjnych wykorzystujących środki społecznej komunikacji. Kampania Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży Małopolska 2008 Kampania Miesiąc Odpowiedzialnej Sprzedaży 2008 jest autonomicznym Małopolskim projektem realizowanym przy współpracy z Koalicją Programu STOP18! Cel: przeciwdziałanie dostępowi osób niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych, wdrożenie programów antytytoniowych w szczególności kierowanych do dzieci i młodzieży. Adresaci: sprzedawcy wyrobów tytoniowych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, rodzice dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, mieszkańcy Małopolski. Realizatorzy: Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Koalicja Programu STOP18! Partnerzy Kampanii: samorządy gminne, samorządy powiatowe, inne instytucje i służby, organizacje pozarządowe. 20

21 Do Kampanii w roku 2008 aktywnie włączyło się 60 samorządów gminnych. Również Małopolska Policja włączyły się w działania kampanijne. Najważniejsze projekty realizowane w ramach Kampanii: Szkoła Odpowiedzialnej Sprzedaży - Szkolenie regionalnych edukatorów z zasad odpowiedzialnej sprzedaży Lato ze STOP 18! Szkolenie Jak uchronić dziecko przed paleniem Nie spalaj się bądź aktywny Budowanie lokalnych koalicji na rzecz odpowiedzialnej sprzedaży Jak uchronić dziecko przed paleniem tytoniu Rozdystrybuowano materiały kampanijne: Ulotki dla sprzedawców sztuk przypominających o zasadach handlu wyrobami tytoniowymi oraz o karach za sprzedaż papierosów niepełnoletnim. Burmistrzowie większości z blisko 60 gmin zaangażowanych w kampanię podpisali listy do sprzedawców, w których przypominali o problemie i apelowali o przestrzeganie zakazu. W szkołach rodzice uczyli się, jak uchronić dziecko przed paleniem. Część gmin organizowało własne badania poziomu przestrzegania prawa z udziałem tajemniczego klienta, happeningi i konkursy. Policja w ramach Kampanii: przeprowadziła 5298 kontroli punktów sprzedaży wyrobów tytoniowych przeprowadziła 893 szkoleń dla sprzedawców wyrobów tytoniowych, przeprowadziła 863 prelekcji i pogadanek dla rodziców, dzieci i młodzieży i wychowawców, ujawniła 135 nieletnich palących papierosy, ujawniła 7 nieprawidłowości w związku ze sprzedażą papierosów osobom poniżej 18 lat. Młodzież z Małopolski ma niezwykle łatwy dostęp do papierosów. Jak wynika z ostatnich badań Programu Stop 18!, w Krakowie, aż 97% sprzedawców łamie zasady handlu wyrobami tytoniowymi. Podobne badania prowadzą również samorządy. W jednej z gmin biorących 21

22 udział w Kampanii, aż 46% sprzedawców nie prosiło o dokument potwierdzający pełnoletniość kupującego, mimo iż ten wyglądał na mniej niż 18 lat. Małopolski Konkurs na Bajkę Profilaktyczną i Ilustrację do Bajek Profilaktycznych edycja IV. Cel Wyposażenie pedagogów, wychowawców, nauczycieli i terapeutów z terenu Województwa Małopolskiego w specjalistyczne narzędzia do pracy profilaktyczno-wychowawczej. Odbiorcy Uczniowie IV-VI szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski. Do konkursu zgłoszono 145 prac literackich i plastycznych. Wyróżniono 51 laureatów, najlepsze prace literackie i 16 plastycznych zostało wydane w nakładzie 1000 egzemplarzy w publikacji pod tytułem Małopolskie Bajki Profilaktyczne - edycja IV. 2.3 Profilaktyka realizowana przez samorządy gminne 4 Gminne programy przeciwdziałania narkomanii są stosunkowo nowym zadaniem samorządów, gdyż tworzone są na poziomie gmin od 2006r. Wiąże się to z wieloma problemami związanymi z brakiem doświadczeń w tym obszarze. W 2008 r jedynie połowa gmin 95 opracowało oddzielny program przeciwdziałania narkomani, natomiast 70 gmin opracowało wspólny gminny program przeciwdziałania uzależnieniom. Koszty działań poniesione przez gminy na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomani wyniosły w roku zł, natomiast całkowity koszt działań skierowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom, realizowanych w 2008, w tym całkowite koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii wyniosła zł. Profilaktyka pierwszorzędowa W 2008 r. w Małopolsce 138 samorządów gminnych wpierało finansowo programy profilaktyki pierwszorzędowej adresowane do grup niskiego ryzyka. Liczba dzieci 4 dane ze sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomani przez Gminy w roku

23 i młodzieży objętych działaniami prowadzonymi w szkołach wyniosła , poza szkołami , liczba dorosłych objętych działaniami w szkołach wyniosła , poza szkołami Całkowite koszty poniesione w związku z realizacją zadań profilaktyki pierwszorzędowej wyniosły zł. Profilaktyka drugorzędowa Profilaktyka drugorzędowa adresowana do grup podwyższonego ryzyka, jest realizowana przez mały odsetek gmin województwa małopolskiego. Jedynie 38 gmin wpierało finansowo takie programy. Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami prowadzonymi poza szkołami wynosi 3820, w szkołach 4293, liczba dorosłych objętych działaniami poza szkołami wynosiła 1675, w szkołach 340. Całkowite koszty poniesione w związku z realizacją zadań profilaktyki drugorzędowej wyniosły ,8 zł. 3. Podsumowanie: Monitorowanie problemów narkotykowych w Polsce jest zagadnieniem nowym i wciąż napotykającym na wiele problemów. Brak jest na poziomie lokalnym jednolitego systemu gromadzenia i przekazywania danych z szeregu instytucji. Niemniej jednak działania podejmowane w ostatnich latach przez KBPN oraz Ekspertów Wojewódzkich pozwalają na uporządkowanie dostępnych informacji, zwiększenie ich ilości, a także poprawienie ich jakości co pozwala na dokonywanie coraz bardziej zaawansowanych analiz i porównań a w konsekwencji znacząco zwiększa nasz stan wiedzy w obszarze problemów narkotykowych. 23

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania.

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016. Cele i działania. Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Raport z wykonania w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011 Rzeszów, luty 2010 r. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. UCHWAŁA NR 295/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 kwietnia 2006 rokuw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania publicznego. UCHWAŁA Nr 249/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok UCHWAŁA Nr XXI/127/ 2012 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2006 ROKU. Powiat: ... pieczęć urzędu Sprawozdanie prosimy przesłać na adres: Grzegorz Kasprzycki Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Załącznik do uchwały RG Nr.. dnia Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym cywilizowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Kurzętniku z dnia GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KURZĘTNIK NA ROK 2008 I. Wstęp. Przeciwdziałanie narkomanii jest jednym z podstawowych i najbardziej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Artur Malczewski Problem narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/235/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/235/14 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobromierz na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/329/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2012 roku części Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU

... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU ... pieczęć urzędu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU Gmina: Powiat: Województwo: Proszę zaznaczyć typ gminy 1. gmina miejska 2. gmina wiejska 3. gmina

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK Załącznik do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010 r. P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY TARCZYN NA 2011 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku UCHWAŁA Nr 74/XIII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ; uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia

U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia U C H W A Ł A NR Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. Uchwała Nr XV/ 78 /2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na terenie Gminy Wijewo na lata 2016-2020 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu

Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok. Wprowadzenie i diagnoza problemu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/282/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 15 grudnia 2009 roku Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Pelplin na 2010 rok Wprowadzenie i diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009

Rady Gminy Łyski. z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 RADA GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa la 95 ŁYSKI Uchwała Nr XX/120/2007 Rady Gminy Łyski z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie: Gminnego Programu_Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2009 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku UCHWAŁA nr XXVIII/.../2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Na podstawie art. 10 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II/18/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 GRUDNIA 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r.

Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r. Polityka Prorodzinna, Przeciwdziałanie Narkomanii, Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych - plan zadań na 2001 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/01 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2017. I. Wprowadzenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny i fizyczny stan wynikający z interakcji między

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/254/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XIX/254/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XIX/254/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2008-2010 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r.

UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. UCHWAŁA Nr XXX/225/13 RADY GMINY SANTOK z dnia 27.06.2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK WSTĘP

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007 ROK WSTĘP Załącznik do uchwały Nr IV/29/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 25 stycznia 2007 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2007

Bardziej szczegółowo