S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)"

Transkrypt

1 1 Kielce, dnia Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, Kielce tel.: (41) , ; fax: (41) Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO. 3. Opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie wypoczynku letniego dla: dzieci, młodzieży, czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2015r Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci,młodzieży czynnych i emerytowanych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2015 roku, w różnych miejscowościach wczasowych w kraju: w Mrzeżynie, Łebie, Kołobrzegu, oraz za granicą w Lloret de Mar w Hiszpanii, w Rimini we Włoszech, w Hajduszoboszlo na Węgrzech, w Wiedniu w Austrii. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G do SIWZ. 3.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: usługi w zakresie obozowisk dla dzieci, usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych, organizacja wycieczek. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wymienione zadania z zastrzeżeniem, że wykonawca ma prawo do złożenia oferty tylko na trzy wybrane przez siebie zadania: Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 3 Zadanie nr 4 Zadanie nr 5 Zadanie nr 6 Zadanie nr 7 Zadanie nr 8 kolonia i obóz wypoczynkowy w Mrzeżynie. obóz wypoczynkowy w Bułgarii. wczasy klimatyczne dla rodzica z dzieckiem w Łebie. wczasy wypoczynkowe dla emerytowanych pracowników oświaty w Kołobrzegu wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Hiszpanii wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty we Włoszech. wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Hajduszoboszlo Wycieczka dla pracowników Kuratorium Oświaty Bratysława Wiedeń.

2 2 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: dla wszystkich zadań od 30 kwietnia 2015 roku tj. od daty rozpoczęcia pierwszego turnusu do dnia 22 sierpnia 2015 roku tj. do daty zakończenia ostatniego turnusu Warunki organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz wczasów określają projekty umów stanowiące załączniki nr : 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G do SIWZ. 7. Opis sposobu udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7.1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, złożona w wyznaczonym terminie składania ofert O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o spełnieniu warunków podmiotowych załącznik nr 5, oraz spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, należy złożyć oświadczenie o posiadaniu uprawnień do organizacji kolonii, wczasów, wycieczek posiadania wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie należy złożyć: Do każdego z zadań, wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedną usługę polegającą na organizacji wczasów wypoczynkowych lub kolonii lub obozów dla minimum 50 osób. Dla zadania 1,3 usługa wykonana w kraju o wartości minimum PLN każde z zadań. Dla zadania 2,7 należy wykazać się usługą wykonaną poza granicami kraju o wartości minimum PLN Dla zadania 5,6 należy wykazać się usługą wykonaną poza granicami kraju o wartości minimum PLN Dla zadania 4 usługa wykonana w kraju o wartości minimum PLN Dla zadania 8 usługa wykonana w kraju o wartości minimum PLN Do każdej pozycji z wykazu ( załącznik Nr 3) należy przedłożyć dowód, że usługa została wykonana należycie. Wykonawca może wykazać się tą samą usługą do więcej niż jednej części, na którą składa ofertę dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże (załącznik nr 3a), że dysponuje minimum jednym ośrodkiem wczasowym w miejscowości wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia, który świadczy usługi w zakresie wymaganym w opisie przedmiotu

3 zamówienia, a jego standard, wyposażenie odpowiada wymogom opisanym w charakterystyce przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, w zależności od zadania na które jest składana oferta); w szczególności należy podać; nazwę, standard i adres : ośrodka, hotelu, wraz z określeniem miejsca: zakwaterowania, wyżywienia, załączyć opis pokoi i ich wyposażenie, rozkład pokoi z podaniem kondygnacji, opis stołówki, łazienek, otoczenia obiektu: (boisk, placu zabaw, kręgu ogniskowego), poza opisem załączyć obowiązkowo prezentacje na płytach CD sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę (polisę z załączonym dowodem jej opłacenia), a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. PLN (polisą o wskazanej wartości można wykazać się w każdym z zadań). Natomiast w zadaniu nr 8 polisą na kwotę nie mniejszą niż 30 tys. PLN. Polisa ma być ważna przez cały okres realizacji zadania. Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w oryginale. Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot Nie podlegają wykluczeniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda następujące oświadczenia i dokumenty: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik 4 do SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4 aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Obowiązek złożenia informacji, o której mowa w w/w punkcie nie dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi, także w sytuacji, gdy prowadzą działalność w formie spółek cywilnych, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. 7.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: A. w pkt i pkt składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. B. w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp. a) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.4. A a) i c) oraz w pkt 7.4.B powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7.4. A b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt B a) stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.5 Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub oświadczenie,

5 5 że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ. 7.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, podlegają sumowaniu W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 7.7 Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. 7.8 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień do której ta wartość się odnosi. 8 Wymagania dotyczące wadium 8.1 Wadium, w wysokości odpowiedniej do każdego z zadań, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Zadanie nr 1 kolonia i obóz wypoczynkowy w Mrzeżynie : kwota PLN Zadanie nr 2 obóz wypoczynkowy w Bułgarii : kwota PLN Zadanie nr 3 wczasy klimatyczne dla matki z dzieckiem w Łebie: kwota PLN Zadanie nr 4 - wczasy wypoczynkowe dla emerytowanych pracowników oświaty w Kołobrzegu : kwota PLN Zadanie nr 5 - wczasy wypoczynkowe dla emerytowanych pracowników w Lloret de Mare w Hiszpanii: kwota PLN Zadanie nr 6 - wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Rimini: kwota PLN Zadanie nr 7 - wczasy wypoczynkowe dla czynnych pracowników oświaty w Hajduszoboszlo: kwota PLN Zadanie nr 8 - Wycieczka dla pracowników Kuratorium Oświaty Bratysława Wiedeń : kwota 667 PLN 8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach: Pieniądzu (wpłaconym przelewem na rachunek bankowy nr NBP O/O Kielce, z dopiskiem Wadium zadanie nr...", nr postępowania: KO.III ). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

6 z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późń. zm.) Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy Pzp. 8.4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania dochodzi do zmiany wybranej oferty. Zamawiający wzywa do ponownego wniesienia wadium tego z wykonawców, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.6 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli : wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia. 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 9.1 Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 3 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy. 9.3 Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. 9.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 9.5 W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci złożone zabezpieczenie w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru usługi.

7 7 10 Zamówienia uzupełniające 10.1 Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie mogło być zrealizowane w zakresie tożsamym co zamówienie podstawowe. 11 Dodatkowe wymagania od wykonawców 11.1 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do: określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez podwykonawców. Brak oświadczenia oznacza realizację bez udziału podwykonawców Załącznik Nr 6 do SIWZ, przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 kodeksu cywilnego 11.2 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć zamawiającemu kopie umów z podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego członków. 12 Informacje dotyczące warunków składania ofert 12.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 13.1 Oferta musi zawierać: Oświadczenie woli 1. Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi odpowiednio załącznik Nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g do niniejszej SIWZ Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych Podpisane oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z postawionym warunkiem w SIWZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykaz dostępnych narzędzi wraz z opisem o dysponowaniu obiektem do świadczenia usługi (Załącznik Nr 3a do SIWZ). Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

8 x Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 oraz pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej załącznik Nr 8. Oryginał wniesienia zabezpieczenia wadialnego załączony do oferty jako oddzielny dokument. Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać spełnienie postawionych warunków podmiotowych i być zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana zamawiający nie bierze odpowiedzialności Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ; ponadto do oferty należy załączyć informację w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej treść przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego musi być złożone w formie oryginału.

9 Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty. 14 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub em, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, faksu zamawiającego zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów uzupełnianych za pośrednictwem faksu i a uznaje się za nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie do ich złożenia nie wpłyną w formie pisemnej Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: w sprawach merytorycznych: Halina Niedziela,: tel. 41/ , Danuta Pacan tel. 41/ fax. 41/ Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 7:30 do 15:30 pod wymienionymi powyżej numerami telefonów lub osobiście w siedzibie zamawiającego po uzgodnieniu telefonicznym. 16 Termin związania ofertą Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od daty składania ofert. 17 Opis sposobu przygotowania ofert 17.1 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań zamawiającego, określonych w SIWZ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: Postępowanie numer KO.III Nie otwierać przed r. godz. 10,15 W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 18 Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 w terminie do dnia r. do godziny 10, Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

10 10 19 Miejsce i termin otwarcia ofert 19.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, w dniu r. o godzinie 10, Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Oferta wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego, o której mowa w pkt 1 SIWZ Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 20 Sposób obliczenia ceny oferty 20.1 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, i ze wzoru umowy stanowiącego załączniki Nr 7, 7a, 7b i 7c, 7d, 7e, 7f, 7g do niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 21 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 21.1 Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści ofert zgodnie z art. 87 ust 2, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców Kryterium oceny ofert, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest: 21.3 KRYTERIUM OCENY DLA ZADAŃ NR: 1,2,3,4,5,6. A) CENA 95% (Pc) B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW(BUDYNKU) OD LINII BRZEGOWEJ MORZA - 5 % ( P o) 21.4 Sposób oceny ofert A) CENA - 95 % ) (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. P c = x 95 % C bad. gdzie: 1 % = 1 punkt

11 11 P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 95 punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW(BUDYNKU) OD LINII BRZEGOWEJ MORZA - 5 % ( P o) (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie przyznana w następujący sposób: Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza podana przez Wykonawcę w ofercie do 50 metrów do 100 metrów do 200 metrów do 300 metrów Powyżej 300 metrów Ilość punktów (P o) przyznana badanej ofercie w kryterium Odległość miejsca zakwaterowania (budynku) od linii brzegowej morza 5,0 pkt 4,0 pkt 3,0 pkt 2,0 pkt 1,0 pkt C) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA BADANEJ OFERCIE zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert, tj.: P = P c + P o gdzie: P łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA P o ilość punktów przyznana w kryterium ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) linii brzegowej morza. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku KRYTERIUM OCENY DLA ZADANIA NR: 7. A) CENA 95% (Pc) B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW(BUDYNKU) OD BASENU Z WODĄ TERMALNĄ - 5 % ( P o) 21.6 Sposób oceny ofert A) CENA - 95 % ) (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. P c = x 95 % C bad. 1 % = 1 punkt gdzie: P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 95 punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

12 12 B) ODLEGŁOŚĆ MIEJSCA ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW(BUDYNKU) OD BASENU Z WODĄ TERMALNĄ - 5 % ( P o) (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie przyznana w następujący sposób: Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu z wodą termalną podana przez Wykonawcę w ofercie do 50 metrów do 100 metrów do 200 metrów do 300 metrów Powyżej 300 metrów Ilość punktów (P o) przyznana badanej ofercie w kryterium ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania od basenu z wodą termalną 5,0 pkt 4,0 pkt 3,0 pkt 2,0 pkt 1,0 pkt C) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA BADANEJ OFERCIE zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert, tj.: P = P c + P o gdzie: P łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA P o ilość punktów przyznana w kryterium ODLEGŁOŚĆ miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od basenu z wodą termalną. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku KRYTERIUM OCENY DLA ZADANIA NR: 8. A) CENA 95% (Pc) B) PROGRAM - ZORGANIZOWANIE UROCZYSTEJ KOLACJI PRZY MUZYCE I PIWIE - 5 % (P p ) 21.8 Sposób oceny ofert A) CENA - 95 % ) - (Pc) - (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: C min. P c = x 95 % C bad. 1 % = 1 punkt gdzie: P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium cena C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 95 punktów. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

13 13 B) PROGRAM - ZORGANIZOWANIE UROCZYSTEJ KOLACJI PRZY MUZYCE I PIWIE (P p ) - 5 % - (1 % = 1 punkt) Ilość punktów w tym kryterium dla każdej oferty zostanie przyznana w następujący sposób: PROGRAM - (P p ) -zorganizowanie uroczystej kolacji przy muzyce i piwie Ilość punktów (P p ) przyznana badanej ofercie w kryterium PROGRAM - zorganizowanie uroczystej kolacji przy muzyce i piwie z muzyką na żywo z muzyką mechaniczną 4,0 pkt 1,0 pkt C) ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANA BADANEJ OFERCIE zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez badaną ofertę we wszystkich kryteriach oceny ofert, tj.: P = P c + P p gdzie: P łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie P c ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA P p ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium PROGRAM zorganizowanie uroczystej kolacji przy muzyce i piwie. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania lub wykonawca zostanie powiadomiony w inny sposób. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców środka ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 22 Formalności, jakie powinny zostać jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę, terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Jeżeli została wybrana oferta wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp, to przed zawarciem umowy zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej wzajemną współpracę tych wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy.

14 22.5 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. ustawy Pzp Zamawiający przed podpisaniem umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana może sprawdzić zgodność złożonej oferty z wskazanym w ofercie ośrodkiem wykonawcy w zakresie: usytuowania ośrodka, zakwaterowania, wyposażenia pokoi, stołówki, miejsca wykonywania zabiegów Zamawiający może zażądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana szczegółowej kalkulacji na zaoferowane zadanie Należy przedłożyć stosowne uprawnienia do prowadzenia leczenia rehabilitacyjnego lub uzdrowiskowego przez ośrodek lub pensjonat wskazany jako miejsce świadczenia usługi Istotne warunki umowy Określa projekt umowy jako załącznik Nr: 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G do SIWZ. 24 Okoliczności pozwalające na zmiany zawartej umowy; Zmiany ilości osób w tolerancji +/_ 10% w odniesieniu do ilości osób wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia za świadczoną usługę w przydatku wprowadzonej zmiany. 25 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości równej lub wyższej kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 ustawy Pzp. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 26 Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji (SIWZ) 1) Załącznik nr 1,1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g Charakterystyka przedmiotu zamówienia 2) Załączniki nr 2,2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g Formularz ofertowy 3) Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług 4) Załącznik nr 3a - Wykaz dysponowania ośrodkiem 5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp 6) Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp 7) Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy, o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 8) Załącznik nr: 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G - wzory umów 9) Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. Opr. Danuta Pacan

15 15 Załącznik nr 1 do SIWZ CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Zorganizowanie kolonii i obozu wypoczynkowego w Mrzeżynie w 2 turnusach 13 dniowych (13 pełnych dni pobytu), w miesiącu lipcu 2015r. transport autokarowy. Wykonawca określi w formularzu ofertowym datę rozpoczęcia i zakończenia turnusów. Lp. Kolonia /obóz -wiek dzieci - młodzieży dzieci/młodzieży ilość wychowawców 1. Kolonia wypoczynkowa 8-13 lat obóz wypoczynkowy lat 45 4 Łączna liczba uczestników ( dzieci i wychowawców) Zakwaterowanie 1) W ośrodku wczasowym lub hotelu położonym w centralnej części Mrzeżyna. Odległość miejsca zakwaterowania uczestników (budynku) od linii brzegowej morza maksymalnie do 350 metrów. Ośrodek usytuowany z dala od dróg o dużym natężeniu ruchu. Budynek murowany, nowocześnie urządzony, ( nie dopuszcza się zakwaterowania w pawilonach parterowych), W ofercie podać : nazwę ośrodka lub hotelu, standard oraz dokładny adres. 2) Teren ośrodka zazieleniony o ładnym i estetycznym wyglądzie, usytuowany na dobrze zagospodarowanym terenie; alejki, ławeczki, urządzenia rekreacyjne i sportowe m.in. : sala do organizacji dyskotek oraz imprez karaoke ze sprzętem nagłaśniającym, sala telewizyjna, wyposażona w TV, video, odtwarzacz CD, stół do tenisa stołowego, boiska sportowe z dobrze utrzymywaną nawierzchnią do gry: w koszykówkę, piłkę nożną, siatkówkę plażową - ze sprzętem sportowym, plac zabaw - wyposażony w huśtawki, zjeżdżalnie, miejsce na grillowanie i ognisko z ławeczkami, izolatka oddzielnie dla dziewcząt i dla chłopców. basen wewnętrzny lub zewnętrzny z podgrzewaną wodą. Z wymienionego powyżej wyposażenia uczestnicy kolonii i obozu korzystać będą w ramach kosztu skierowania. 3) Uczestnicy powinni być zakwaterowani w jednym budynku najchętniej na jednym piętrze: Pokoje dla uczestników: 3 i 4 osobowe w ilości: 7 pokoi 3 osobowych i 6 pokoi 4 osobowych, dla kadry pedagogicznej : dwa pokoje 1-osobowe i jeden pokój 2-osobowy. Wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (wc, umywalka, prysznic ), z balkonami, o estetycznym wyglądzie, przestronne, gwarantujące wygodne zamieszkanie uczestników w czasie pobytu na kolonii i obozie. 4) Wyposażenie pokoi w meble o estetycznym wyglądzie, niezniszczone! ; - tapczaniki jednoosobowe, ( wyklucza się łóżka piętrowe), - szafy z półkami i wieszakami, na ubranie, osobiste rzeczy, odpowiednie do ilości osób zakwaterowanych, szafki nocne, stoliki krzesła, 5) pościel i bielizna pościelowa niezniszczona, 6) ściany, sufity, podłogi oraz okna czyste, pomalowane, 7) łazienki czyste o wysokim standardzie ze sprawnym wyposażeniem, 8) ciepła woda dostępna przez całą dobę, 9) utrzymanie w czystości przez cały czas trwania turnusu: pomieszczeń sanitarnych, korytarzy, v schodów.

16 16 2. Wyżywienie 1) Obejmujące 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację). Śniadanie : pieczywo, masło, wędliny, sery, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, herbata, kawa. Obiad serwowany do stołu składający się z: zupy i drugiego dania z sałatkami, do obiadu napoje: kompot, woda mineralna, soki owocowe, Podwieczorek: owoce, ciasto, lody. Kolacja: produkty podobne jak przy śniadaniu, mile widziane dania ciepłe, typu kiełbaski z wody lub rożna, pieczony drób, smażone ryby. 2) Posiłki smaczne, urozmaicone, z przystawkami, owocami i napojami, przy dziennym wsadzie do kotła dla jednej osoby min. 25,00 zł netto. 3) Stołówka powinna znajdować się na terenie ośrodka i zmieścić wszystkich uczestników turnusu kolonii lub obozu na jednej zmianie. 4) Stołówka i kuchnia powinna spełniać wymogi stacji sanitarno-epidemiologicznej. 5) Wyżywienie rozpoczyna się kolacją w pierwszym dniu pobytu i kończy śniadaniem w ostatnim dniu pobytu. Na drogę powrotną z kolonii i obozu uczestnicy otrzymają suchy prowiant. 6) W przypadku wcześniejszego wyjazdu uczestnika z kolonii lub obozu spowodowanego zdarzeniami losowymi, wykonawca dokona zwrotu na konto zamawiającego - równowartość niewykorzystanego wsadu do kotła. 3. Program kulturalno-oświatowy w koszcie skierowania W każdym turnusie wycieczki z przewodnikiem i biletami wstępu do zwiedzanych obiektów, uwzględniające opłaty środkami lokomocji, którymi poruszać się będą uczestnicy i wychowawcy w trakcie wycieczek oraz opłaty parkingowe : 3A. Program k.o. dla uczestników kolonii a) Zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych z przewodnikiem i biletami wstępu do zwiedzanych miejsc, uwzględniających opłaty parkingowe do: Całodzienna autokarowa wycieczka do Niechorza : zwiedzanie atrakcji turystycznych miasta; molo, motylarni, latarni morskiej, połączoną z przejazdem kolejką wąskotorową CIUCHCIA- RETRO EKSPRES - wiodącą przez miejscowości; Trzęsacz, Rewal, Pogorzelica. Całodzienna autokarowa wycieczka do Kołobrzegu zwiedzanie: Rynku Starego Miasta i Kolegiaty Kołobrzeskiej, wejście do Latarni Morskiej, amfiteatru, molo, portu rybackiego, portu Marynarki Wojennej, Muzeum Oręża Polskiego. Wycieczka połączona z rejsem statkiem po Morzu Bałtyckim. b) Wycieczki piesze: poznanie Mrzeżyna oraz okolicznych, interesujących turystycznie miejsc, c) Ognisko z pieczeniem kiełbasek (2 razy) w turnusie. d) Zajęcia sportowe i rozrywkowe, konkursy z nagrodami, turnieje sportowe, olimpiady kolonijne - sprzęt sportowy zabezpiecza wykonawca. e) Kąpiele morskie pod nadzorem ratownika. f) Zorganizowanie - minimum 3 dyskotek w turnusie. 3B. Program k.o. dla uczestników obozu: a) Zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych z przewodnikiem i biletami wstępu do zwiedzanych miejsc, uwzględniających opłaty parkingowe : Całodzienna autokarowa wycieczka do Świnoujścia: zwiedzanie miasta, Muzeum Rybołówstwa Morskiego, latarni morskiej, portu, Parku Zdrojowego z wieloma okazami roślinności śródziemnomorskiej, promenady nadmorskiej, Fortu Gerharda, Fortu Anioła, Stawa Młyny.

17 17 Całodzienna wycieczka autokarowa do Kołobrzegu : zwiedzanie Rynku Starego Miasta i Kolegiaty Kołobrzeskiej, wejście do Latarni Morskiej, amfiteatru, molo, portu rybackiego, portu Marynarki Wojennej, Muzeum Oręża Polskiego. Wycieczka połączona z rejsem statkiem po Morzu Bałtyckim. b) Wycieczki piesze: poznanie Mrzeżyna oraz okolicznych, interesujących turystycznie miejsc, c) Wycieczki rowerowe d) Ognisko z pieczeniem kiełbasek (2 razy) w turnusie. e) Zajęcia sportowe i rozrywkowe, konkursy z nagrodami, turnieje sportowe, olimpiady kolonijne sprzęt sportowy zabezpiecza wykonawca. f) Kąpiele morskie pod nadzorem ratownika. g) Zorganizowanie - minimum 3 dyskotek w każdym turnusie. Wykonawca załączy do oferty ramowy program, oddzielny dla uczestników kolonii i obozu. 4. Opieka medyczna dla uczestników kolonii i obozu. 1) Wykonawca zabezpiecza całodobową opiekę lekarza i pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie. 2) W przypadku choroby uczestnika kolonii lub obozu wymagana jest w obiekcie izolatka: oddzielna dla chłopców i oddzielna dla dziewcząt. 3) Wykonawca zabezpieczy dwie apteczki; jedną dla uczestników kolonii, drugą dla uczestników obozu. Apteczki mają być wyposażone w niezbędne medykamenty, posiadające ważność do spożycia do końca okresu trwania kolonii i obozu. Wartość jednej apteczki ok. 150 PLN. Wykonawca przekaże apteczkę zamawiającemu na zbiórce przed wyjazdem uczestników na kolonię i obóz. 5. Opieka ratownika Wykonawca zabezpieczy opiekę ratownika uczestnikom kolonii i obozu w czasie kąpieli morskich. 6. Transport uczestników 1) W obydwie strony autokarem klasy Lux. na minimum 50 miejsc + 2 kierowców. 2) Autokar z pełnym wyposażeniem: klimatyzacja, barek, video, toaleta, uchylne i rozsuwane fotele, indywidualne oświetlenie, nawiew powinien posiadać : 2 gaśnice, umieszczone w miejscu dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy. 3) Sprawny technicznie, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie ważne i aktualne dokumenty wymagane do przewozów pasażerów oraz aktualne i ważne badania techniczne. 4) W dniu wyjazdu kierowcy muszą posiadać zaświadczenie kontroli (na trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdu oraz uprawnienia i czas pracy) przeprowadzonej przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego w Kielcach. 5) W czasie podróży wskazane postoje na parkingach (z barem i toaletą). 6) W przypadku awarii autokaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji ( okoliczności uniemożliwiające przewóz osób) - Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportu (przewóz zastępczy). 7) Dokładną informację o godzinach podstawienia autokaru w Kielcach i w Mrzeżynie przewożących dzieci i młodzież, (na kolonię i na obóz), w dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusów, wykonawca zamieści w ofercie. 8) Wykonawca do 20 czerwca 2015r. przekaże zamawiającemu w formie pisemnej nr rejestracyjny i markę autokaru, dane kierowców oraz nr telefonu kontaktowy. 7. Wykonawca dokona ubezpieczenia uczestników kolonii i obozu w zakresie NNW

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Wólka Jakubowice Murowane 8 20-258 Lublin 62 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodów kategorii N3, N2 i M1, według zadań. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa WZP-272.40.2014 dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-administracja)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CRZPU/19/2014 Przedmiot zamówienia: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy ZP/02/2012 ZAMAWIAJĄCY TRYB POSTĘPOWANIA NAZWA ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo