SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz. Sygnatura akt: PN-16/C/P1/2013 Zatwierdził: Ryszard Trykosko Prezes Zarządu Romuald Nietupski Wiceprezes Zarządu Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o Gdańsk ul. Żaglowa 11 tel.: fax: NIP: REGON Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS kapitał zakładowy: zł Bank Millennium S.A. w Warszawie nr konta:

2 SPIS TREŚCI. I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VI. VII. VIII. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowywania ofert. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Postanowienia końcowe. Załączniki. 2

3 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk, reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., ul. Żaglowa 11, Gdańsk. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiot zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie wybranych pomieszczeń w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy wyposażenia wnętrz zgodnie z dokumentacją projektową: Projekt Wykonawczy branża Architektura Projekt Aranżacji Wnętrz, opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wdrożeniowe Fort Sp. z o.o. w czerwcu 2013 r. i zaktualizowany w lipcu 2013 r. 2) Zakres obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń: pokoi biurowych i konferencyjnych wraz z zapleczami socjalnymi, biblioteki, czytelni, czytelni zbiorów specjalnych, magazynów zbiorów archiwalnych, mediateki, restauracji, baru, cafe baru, magazynów książek, obrazów i eksponatów, hallu i korytarzy, pomieszczeń sanitarnych oraz garderób w akcesoria sanitarne. 3) Zakres zobowiązań transport elementów wyposażenia, składowanie, dostawa i montaż w tym: w pomieszczeniu 0.30 podłączenie zmywarki do istniejącego pionu i podłączenie wody (długość około 60cm), w pomieszczeniu 1.9 podłączenie zlewu do istniejącego pionu i podłączenie wody (długość około 60cm) oraz w pomieszczeniach 0.30, 0a4, , 2.4a, 3.5, 3.30, 3.38, 4.7, 4.17, 4.43, 4.53 podłączenie oświetlenia pod szafkami górnymi do najbliżej puszki, usunięcie i utylizacja zużytych opakowań, rozruch urządzeń, przegląd końcowy, przeszkolenie personelu, opracowanie instrukcji konserwacji i eksploatacji Mebli. 4) Wytyczne dla wyposażenia w meble i inne elementy wyposażenia wnętrz: Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne korekty do ustalenia z projektantem. Przy montażu uwzględnić przebieg wykonanych i wykonywanych instalacji i sieci, tak aby uniknąć kolizji i ich uszkodzenia. Regały na książki zwłaszcza w bibliotece (na wszystkich poziomach) i w czytelni należy dopasować na budowie do istniejących wymiarów ścian i skosów. 3

4 Wszystkie meble znajdujące się na: i. piętrach biurowych: +3, +4 w ich części komunikacyjnej, w pomieszczeniach socjalnych w otwartych sekretariatach i otwartych pomieszczeniach biurowych (np. pomieszczenia o numerach: 4.17, 4.43, 3.30, 4.27, 4.27a, 4.55, 4.55a, 3.12a, 3.12b, 3.21, 3.40, 3.40a, 4.7, 4.53, 3.5, 3.38), muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe, klasa SRO, trudno zapalne, wg rozporządzenia p. poż. ii. parterze, piętrze +1, +2 w ich części komunikacyjnej, holach i innych przestrzeniach o charakterze otwartym (np. pomieszczenia o numerach: 0.1 foyer, 0.49 hol wejściowy, 1.1 antresola, 1.27 komunikacja, 1.35 komunikacja, 2.24 komunikacja) muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe, klasa SRO, trudno zapalne. Kółka obrotowych foteli pracowniczych (10d) oraz gabinetowych (10e), a także dostawnych foteli biurowych (10a), krzeseł konferencyjnych, krzeseł do restauracji, kawiarni oraz baru, muszą być przystosowane do podłóg twardych (parkiet, deska dębowa). Przed zamówieniem należy zweryfikować rodzaj wykończenia podłogi (dotyczy to pomieszczeń typu biurowego: na parterze, 1 i 2 piętrze, kabin tłumaczy itp. zastosowana wykładzina tekstylna). Przyjęte w projekcie określonych producentów mogą być zastąpione innymi o analogicznych lub wyższych parametrach technicznych i użytkowych oraz o takich samych walorach estetycznych. Ostateczna kolorystyka do ustalenia z pracownią projektową. Meble biurowe ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, wytrzymałości i stateczności, zgodnie z normami podanymi poniżej, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące: EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa, EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji, EN Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych, EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Wymiary, EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, EN Meble biurowe - Stoły robocze, biurka, PN- EN :2004, PN-EN :2002, PN-EN :2002- Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy, w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 2. Stan realizacji budowy Europejskiego Centrum Solidarności i obowiązki w zakresie koordynacji harmonogramu wykonania zamówienia. Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku realizowana jest na zlecenie Gminy Miasta Gdańska pod nadzorem Inwestora Zastępczego Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o. ze środków gminnych oraz z funduszu projektu UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko XI priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe. Inwestycja realizowana jest na podstawie umowy o kompleksowe wykonywanie robót budowlano-montażowych na podstawie Umowy nr 80/C/2010 z dnia r. (oraz Aneksu nr 1 i 2) zawartej z firmą Polimex-Mostostal S.A. (Generalny Wykonawca). Pozwolenie na użytkowanie planowane jest do uzyskania do r. Roboty Budowlane prowadzone są w oparciu o dokumentacje projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Fort Sp. z o.o. na bazie której uzyskano decyzję Wojewody Pomorskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Europejskiego Centrum Solidarności nr WI.II/AM/7111/175-08/362/09 z dnia r. 4

5 Wykonanie niniejszego zamówienia będzie podporządkowane realizacji Robót Budowlanych i w tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia swojego harmonogramu z harmonogramem Generalnego Wykonawcy i z Zamawiającym. Obecnie na obiekcie trwają prace mające na celu zamknięcie stanu surowego związane z wykończeniem elewacji i warstw dachu odwróconego oraz wewnętrzne związane z budową ścianek gipsowo-kartonowych, instalacjami i warstwami posadzek. 3. Dokumentacja. 1) pozostałe szczegółowe opisy, zestawienia ilościowe oraz docelowa lokalizacja Mebli znajdują się w Projekcie wykonawczym. Branża Architektura. Wyposażenie wnętrz. Projekt opracowany przez PPW Fort Sp. z o.o. w czerwcu 2013r. zaktualizowany w lipcu 2013r. oraz w przedmiarach (załącznik nr 8a). 2) pozostałe elementy Inwestycji, nieobjęte niniejszym zamówieniem realizowane są na podstawie Projektu Wykonawczego Wielobranżowego PPW FORT (załącznik 8b) Rewizji do Projektu Wykonawczego Wielobranżowego PPW FORT (załącznik nr 8c). 4. Gwarancja jakości. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na zasadach określonych w umowie na okres 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego. 5. Kody CPV KOD NAZWA GRUPA Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie KLASA meble KATEGORIA Różne meble i wyposażenie IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin wykonania zamówienia wynosi 3 miesiące od udzielenia zamówienia. Za dzień udzielenia zamówienia przyjmuje się przekazanie wykonawcy frontu robót, zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. A. Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.2.1). 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zamawiający żąda, następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 5

6 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 1 ppkt 2) 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) o których mowa w pkt 1 ppkt 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6

7 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 4 stosuje się odpowiednio. 6. Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych powyżej. B. Zdolność ekonomiczna i finansowa (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.2.2). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej - posiadają środki finansowe na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej zł. 2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający żąda dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej dotyczących tych innych podmiotów. 5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych powyżej. C. Kwalifikacje techniczne (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja III.2.3). 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie polegające na wyposażeniu (dostawa i montaż) budynku biurowego lub użyteczności publicznej w meble, o wartości zamówienia co najmniej zł netto. 2. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda wykazu wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. 3. Dowodami, o których mowa w pkt 2 powyżej są: a) poświadczenie; b) oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 7

8 4. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących należytego ich wykonania. 5. Obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń dotyczy wykonanego w sposób należyty co najmniej jednego zamówienia polegającego na wyposażeniu (dostawa i montaż) budynku biurowego lub użyteczności publicznej w meble, o wartości zamówienia co najmniej zł netto. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 8. Wykonawca w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w 1 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 9. Ocena spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dokonywana będzie na podstawie dokumentów wymienionych powyżej. D. Informacje dodatkowe (ogłoszenie o zamówieniu Sekcja VI.3). 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 1) Katalogu Mebli i elementów wyposażenia wnętrz objętych Zamówieniem. Katalog musi zawierać nazwę, zdjęcie/zdjęcia, oznaczenie na rysunku, wymiary, ilość sztuk, zasilanie w kw/ww, opis z podaniem producenta oraz cenę jednostkową netto. Katalog należy dostarczyć w wersji papierowej i w wersji cyfrowej na płycie CD lub DVD. 2) Próbek wybranych elementów wyposażenia w celu zweryfikowania zgodności parametrów oferowanych produktów z kluczowymi z punktu widzenia zamawiającego wymogami, zgodnie z zestawieniem według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Próbki wybranych elementów wyposażenia w formie zmontowanej należy złożyć w byłej siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., Gdańsk, ul. Beniowskiego 5, budynek B2, 1. piętro, przed upływem terminu składania ofert, po uprzednim zawiadomieniu zamawiającego o dacie dostarczenia (pisemnie lub faksem, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem). 8

9 Wykonawca zapewnia dostarczenie próbek tj. transport, wniesienie (budynek bez windy) na miejsce ekspozycji, rozpakowanie i złożenie opakowań a następnie odbiór próbek tj. spakowanie, zniesienie i transport powrotny. Termin odbioru próbek przez wykonawcę wynosi 30 dni od zakończenia postępowania. Po tym terminie próbki zostaną odesłane przez zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy. O dacie odbioru próbek należy powiadomić zamawiającego (pisemnie lub faksem, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem). Każdą próbkę należy oznaczyć w sposób widoczny nazwą wykonawcy. Wraz z próbkami należy złożyć zestawienie dostarczonych próbek w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla zamawiającego drugi potwierdzenie dla wykonawcy). 3) Atestów bezpieczeństwa, wytrzymałości i stateczności, zgodnie z normami podanymi poniżej, wydanych przez niezależne jednostki certyfikujące: EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania bezpieczeństwa, EN Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji, EN Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych, EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Wymiary, EN Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa, EN Meble biurowe - Stoły robocze, biurka, PN- EN :2004, PN-EN :2002, PN-EN : Meble biurowe, Krzesło biurowe do pracy, w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych, dla wybranych elementów wyposażenia zgodnie z zestawieniem według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (1a. biurko dla pracowników, 2a. kontener biurowy, 10d. krzesło do biurka dla pracowników, 12b1. Puf w bibliotece, mediatece na antresoli, elementy regału jezdnego i stacjonarnego). 4. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3) Dokumenty wymienione w SIWZ (Rozdział V. Część A pkt 1) i ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2.1 pkt 1) muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) Dokumenty wymienione w SIWZ (Rozdział V. Część B pkt 2 i Część C pkt 2) i ogłoszeniu o zamówieniu (Sekcja III.2.2 pkt 2 i Sekcja III.2.3 pkt 2) powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 9

10 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Jarosław Małuszek tel.: , faks: VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o. w Banku Millennium S.A. w Warszawie nr konta: , z oznaczeniem: Wadium Sygnatura Akt PN- 16/C/P1/ Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., ul. Żaglowa 11, Gdańsk, z oznaczeniem: Wadium - Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz, Sygnatura Akt PN-16/C/P1/ Wadium w formach niegotówkowych musi być wystawione na zamawiającego tj. Gminę Miasta Gdańska. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą także przez ten okres. VIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 10

11 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla ułatwienia przygotowania oferty zamawiający opracował wzory: formularza oferty, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykazu wykonanych głównych dostaw, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej oraz zestawienia wybranych elementów wyposażenia dla których należy dostarczyć próbki, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach: 1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz; 2) wewnętrznej, opisanej w sposób następujący: Oferta Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz oraz nazwa i adres wykonawcy. X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., ul. Żaglowa 11, Gdańsk, w terminie do dnia: r. do godziny 11: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., ul. Żaglowa 11, Gdańsk, w dniu: r. o godzinie 11:30. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Kwota podana w ofercie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartości netto oraz wartości podatku od towarów i usług. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena. 2. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11

12 XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania, na zasadach określonych poniżej w wysokości 10 % ceny umownej brutto. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.275). 4. Poręczenia i gwarancje muszą zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty na rzecz Zamawiającego sumy gwarancji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem pełną kwotę na rachunek bankowy Zamawiającego: Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w sprawie Zamówienia będzie pozostawać w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Oświadczenie gwaranta lub poręczyciela powinno obejmować co najmniej następujące oświadczenia: Przedmiotem niniejszej gwarancji/poręczenia jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty w wysokości. (słownie:... ), stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, do wniesienia której zobowiązany jest... (nazwa Wykonawcy), wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne na. Niniejszym... (nazwa Gwaranta) zobowiązuje się zapłacić na rzecz, zwanego dalej Beneficjentem, kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa wyżej, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Gwarancja obowiązuje od dnia... do dnia... Gwarant wypłaci Beneficjentowi kwotę do wysokości określonej powyżej w terminie 21 dni od pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności dalszego uzasadnienia żądania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, w tym uprawniając Zamawiającego do żądania zapłaty odpowiedniej kwoty w przypadku przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi, w sytuacji gdy na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej gwarancji Wykonawca nie przedstawi nowego zabezpieczenia. 8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu złożyć w siedzibie Gdańskich Inwestycji Komunalnych Sp. z o.o., ul. Żaglowa 11, Gdańsk, Sekretariat - IV piętro. 9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych powinno być wniesione w pełnej wysokości zgodnie z punktem 1. powyżej, przed zawarciem Umowy i obowiązywać Gwaranta do zapłaty w okresie realizacji przedmiotu Zamówienia, aż do upływu 30 dni od dnia wykonania Zamówienia oraz w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi za wady. 12

13 XV. WZÓR UMOWY. Na Umowę składają się: Akt Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja projektowa. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia przez wykonawcę, na skutek wystąpienia okoliczności za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych okoliczności, 2) jeżeli niezbędne jest ograniczenie przez zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu oraz obniżona zostanie w odpowiednim stopniu wysokość wynagrodzenia, 3) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa, 4) w przypadku zmian aranżacji lub rozmiarów pomieszczeń lub instalacji w obiekcie ECS zmianie mogą podlegać wymagania co do ilości, rozmiarów lub żądanych funkcjonalności poszczególnych Mebli. W takim wypadku zmianie podlegać będzie cena proporcjonalnie do wprowadzanych zmian. 13

14 XVIII. ZAŁĄCZNIKI. Wzór formularza oferty załącznik nr 1; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2; Wzór wykazu wykonanych głównych dostaw załącznik nr 3; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4; Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 5; Zestawienie wybranych elementów wyposażenia dla których należy dostarczyć wraz z ofertą próbki w celu zweryfikowania zgodności parametrów oferowanych produktów z kluczowymi z punktu widzenia zamawiającego wymogami załącznik nr 6; Wzór Aktu Umowy załącznik nr 7; Projekt Wykonawczy branża Architektura Projekt Aranżacji Wnętrz, opracowany przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Fort Sp. z o.o. - załącznik nr 8a, Projekt Wykonawczy Wielobranżowy PPW FORT załącznik nr 8b; Rewizje do Projektu Wykonawczego Wielobranżowego PPW FORT załącznik nr 8c. 14

15 (Załącznik nr 1 do SIWZ) Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/ Gdańsk reprezentowana przez: Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. ul. Żaglowa Gdańsk O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), pod nazwą: Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz, Sygnatura Akt PN-16/C/P1/2013 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę ryczałtową w wysokości: cena netto zł podatek od towarów i usług w wysokości zł cena brutto zł (słownie złotych brutto: ). 1. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 4. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji jakości na zasadach określonych w Warunkach Umownych. 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte w Warunkach Umownych. 15

16 7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Do wykonania przez podwykonawców deklarujemy wykonanie następującej części zamówienia: Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu) Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis

17 (Załącznik nr 2 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), pod nazwą: Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz, Sygnatura Akt PN-16/C/P1/2013 Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis

18 (Załącznik nr 3 do SIWZ) WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW LP WARTOŚĆ NETTO PRZEDMIOT DATA WYKONANIA PODMIOTY, NA RZECZ KTÓRYCH DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE 1. w załączeniu dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie. Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis

19 (Załącznik nr 4 do SIWZ) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), pod nazwą: Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz, Sygnatura Akt PN-16/C/P1/2013 Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis

20 (Załącznik nr 5 do SIWZ) INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), pod nazwą: Wyposażenie budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku w meble i pozostałe elementy aranżacji wnętrz, Sygnatura Akt PN-16/C/P1/2013 Oświadczam/y, że wykonawca -., nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych / należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty*: 1)., 2)., * kursywą wpisano opcje do wyboru niepotrzebne skreślić Nazwa (firma) i adres wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis

21 (Załącznik nr 6 do SIWZ) ZESTAWIENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA, DLA KTÓRYCH NALEŻY DOSTARCZYĆ PRÓBKI l.p. Typ mebla Cecha Minimalne wymagania 1. Rodzaj płyty na blat Płyta wiórowa trójwarstwowa 1a. biurko dla Grubość blatu Min. 18mm pracowników Zabezpieczenie krawędzi Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm Rodzaj okleiny na blacie melamina Rodzaj konstrukcji Metalowa, tworząca dystans pomiędzy blatem biurka a stelażem, tzw. blat pływający Nogi Metalowe, np.: typu N spawane z trzech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 70x30 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w kształcie odwróconej litery U. W dolnej części nogi wbita plastikowa stopka której kołnierz nachodzi od spodu na profil nogi Regulacja wysokości Min. 15 mm Sposób łączenie nóg i blatu Nogi mocowane do stelażu a stelaż do blatu Sposób prowadzenia Poziomo i pionowo okablowania Kolorystyka Blat dąb jasny, noga biała, Atesty Płyta musi posiadać następujące atesty: - atest higieniczności wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny)wg normy PN-EN atest ścieralności wydany przez Instytut Technologii Drewna zgodny z normą PN-EN 14323:2005 I 14322: atest trudnopalności zgodny z normą PN-EN certyfikat FSC Obrzeże ABS musi posiadać atest higieniczny wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny). Klej użyty do klejenia obrzeża z atestem wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny). Farba proszkowa poliestrowa stosowana do zabezpieczenia powierzchni metalowych powinna posiadać Atest Higieniczny wydany przez PZH. Nr normy polskiej PN-EN 527-1, PN-EN a. kontener Obudowa Płyta wiórowa melaminowa min. 18 mm biurowy Plecy Płyta wiórowa min. 18 mm Zamek Patentowy, centralny Prowadnice szuflad Łożyskowe, wyposażone w system samodomykania, Wysuw szuflady Min. 75% Udźwig szuflad 25 kg/1 szufladę Rodzaj szuflad Systemowe plastikowe lub stalowe Kółka kółka jezdne z funkcją stop, maksymalne obciążenie 100kg (na 4 kółka jezdne). Kolorystyka Kolor biały, kółka czarne Atesty Płyta musi posiadać następujące atesty: - atest higieniczności wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny)wg normy PN-EN atest ścieralności wydany przez Instytut Technologii Drewna zgodny z normą PN-EN 14323:2005 I 14322: atest trudnopalności zgodny z normą PN-EN certyfikat FSC Obrzeże ABS musi posiadać atest higieniczny wydany przez PZH (Państwowy Zakład Higieny).

22 d. krzesło do biurka dla pracowników 12b1.Puf w bibliotece, mediatece na antresoli (system modułowych siedzisk o prostych geometrycznych kształtach) Nr normy polskiej PN-EN Rodzaj tkaniny tapicerskiej o parametrach nie gorszych niż: Wytrzymałość tkaniny tapicerskiej rodzaj mechanizmu łączącego siedzisko i oparcie Oparcie Klej użyty do klejenia obrzeża z atestem wydanym przez PZH (Państwowy Zakład Higieny). Farba proszkowa poliestrowa stosowana do zabezpieczenia powierzchni metalowych powinna posiadać Atest Higieniczny wydany przez PZH. zastosowane w kontenerach prowadnice rolkowe muszą być zgodne z normą E DIN , E DIN EN 14074, a kółka zastosowane w kontenerach udźwig na każde kółko 30 kg. Piling 4/5 Skład : Poliester 100% Gramatura 540 g/m Trudnozapalność: wg BS EN 1021:1, BS EN 1021: cykli Martindala Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym na podnośniku gazowym, z blokadą w 5 pozycjach odchylenia, regulacją siły nacisku na oparcie, trzystopniową regulacją kąta pochylenia siedziska w dół ( 0 stopni, 2,5 stopnia oraz 5 stopni) oraz regulacją głębokości siedziska. Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem. Nie dopuszcza się mechanizmu posiadającego symetryczne dźwignie po obu stronach siedziska. Oparcie wykonane na bazie metalowej ramy z elastyczną, nieprzeźroczystą membraną naciąganą na stelaż w postaci rękawa Siedzisko Siedzisko na bazie formatki sklejkowej o grubości 11 mm pianki ciętej o parametrach RF5060, która posiada atest trudnopalności oraz Crib 5, Siedzisko o całkowitej grubości 50 mm posiada wyraźne dwie powierzchnie boczne, Na dwóch powierzchniach bocznych siedziska będzie wykonany haft wg. dostarczonego wzoru, Regulacja wysokości siedziska 440 mm 550 mm Podstawa Podłokietniki Kółka Kolorystyka Nr normy polskiej Rodzaj tkaniny tapicerskiej o parametrach nie gorszych niż: pięcioramienna z polerowanego aluminium Podłokietniki z regulacją wysokości o konstrukcji wykonanej z polerowanego aluminium i miękką przesuwaną do przodu nakładką, Regulacja wysokości podłokietników 195 mm 270 mm liczona od poziomu siedziska Kółka o średnicy 65 mm przeznaczone na miękką lub twardą powierzchnię oparcie siatka czarna, siedzisko tapicerka czarna, PN- EN :2004, PN-EN :2002, PN-EN :2002 w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych Moduł tapicerowany materiałem o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : cykli - Trudnopalność ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) - Gramatura 430 g/m2 +-5% - Skład : 100% wełna - Piling >4 Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami. Konstrukcja System modułowych siedzisk o prostych geometrycznych kształtach Moduł jest samodzielnie stojącym elementem. Siedzisko tapicerowane na bazie pianki ciętej 22

23 trudnopalnej o gr. 70 mm RF 50/60 Konstrukcja skrzyniowa wykonana z płyty wiórowej, wzmocniona stelażem z rury stalowej 22x2 mmm Dwie płozy na skraju siedziska Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę, wysokość płozy 120 mm 5. Elementy regału jezdnego i stacjonarnego Kolorystyka Wymogi ppoż. w przestrzeniach komunikacyjnych fragmenty ścian bocznych (ściany pełne z zaczepami i system ażurowy - wtykowo zaciskowy) półki z systemem zaczepowym oraz półki z belkami nośnymi Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą plastikowych zaczepów obejmujących rurowe stelaże sąsiadujących modułów noga chrom, siedzisko tapicerka kolor ciemnoszary Pufy znajdujące się w przestrzeniach komunikacyjnych ( na antresoli) muszą spełniać wymogi przeciwpożarowe, klasa SRO, trudnozapalne Ściany boczne pełne wykonane z blachy stalowej fosforanowanej pokrytej lakierem nanoszonym proszkowo i utwardzanym piecowo. Kolor lakieru RAL Przekrój ściany bocznej profil zamknięty, zimnogięty, zgrzewany, polakierowany zarówno od wewnętrznej jak i wewnętrznej strony. Lakierowanie ścian odbywa się po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i elementów mocujących. Profile ścian bocznych nie posiadają ostrych kantów i krawędzi. Ściana jest skonstruowana z dwóch słupków pionowych połączonych ze sobą wypełnieniem z blachy. Ściana stanowi jednolitą konstrukcję wygiętą do odpowiednich kształtów. Dodatkowo zastosowano panele wypełniające do ścian, aby na styku z pólkami nie było szczelin. Boki wyposażone są w wycięcia na zaczepy półek w rozstawie co 20 mm. Wysokość boku regału dobrana do potrzeb użytkownika w zakresie rozstawu półek. W każdej ramie wysokość zawieszania półek ze stron regulowana jest się niezależnie. Półki zawieszane są na zaczepach. Zaczepy umieszcza się ręcznie w otworach ramy, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Otwory w ramie oraz konstrukcja zaczepów wykluczają przypadkowe wypadanie zaczepów z otworów (np. przy wyjmowaniu półki). Zaczepy nie wystają również poza obrys ścian i półek, co zabezpiecza obsługującego przed skaleczeniem jak również dokumenty przed uszkodzeniem. Ściany posiadają system stopek z podkładkami poziomującymi. Widoczne zewnętrzne ściany nie posiadają perforacji na klipsy (są gładkie) stanowiąc jednocześnie fronty regałów. Półki wykonane są z blachy malowanej lakierem proszkowym odpornym na ścieranie i nie posiadają ostrych krawędzi i kantów. Lakier RAL 9002 (w pom Czytelnia Zbiorów Specjalnych regały malowane w kolorze RAL 9011 mat). Półka wygięta jest trzykrotnie na swojej dłuższej krawędzi i dwukrotnie na krótszej oraz zaginana w narożach w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności oraz bezpieczeństwa przy obsłudze. Grubość półki, nośność i głębokość zależna od rodzaju regału.. Półka górna tzn. kryjąca jest zamontowana w sposób 23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/16/2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu 26 600 RADOM ul. 11-go Listopada 37/59 tel. (0 48) 345 31 03; fax (0 48) 345 20 02 Zatwierdzam Numer sprawy 77/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE, UL. STRZAŁOWSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy: 540000/CZP/271/09/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich

Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego i ruchomego do Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia meblowego stałego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Adaptacja budynku MKS na przedszkole wyposażenie kuchni wraz z zapleczem BI.27.02.2.204 Lędziny, dn. 04.06.204r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 203 r. Nr 3 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku 09-402 Płock, al. Jachowicza 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Świadczenie usług pocztowych polegających na realizowaniu przekazów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w Muzeum Historii Żydów Polskich

Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń magazynowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/5/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny nr postępowania : NlnA_PN_POliS_ 4_2014 Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W

BURSY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAMAWIAJĄCY: Znak postępowania: BS.3300/3/2011 BURSA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI 90-145 Łódź, ul. Narutowicza 122 tel. (42) 6789339, fax (42) 6789339 w. 24 www.bursa.lodzkie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI

Z A M A W I A J Ą C Y: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY. na USŁUGI Z A M A W I A J Ą C Y: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzany zgodnie

Bardziej szczegółowo