ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2 0 0 6"

Transkrypt

1 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t

2 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t ELEKTROBUDOWA SA

3 Historia ELEKTROBUDOWY 1953 powstaje Przedsi biorstwo Monta u Elektrycznego ELEKTROBUDOWA 1992 przekształcenie przedsi biorstwa paƒstwowego w spółk akcyjnà 1995 sprzeda akcji spółki w ofercie publicznej 1996 pierwsze notowania na Warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych 1997 uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 w zakresie: projektowania, produkcji i monta u urzàdzeƒ oraz instalacji 2000 restrukturyzacja firmy w zakresie zatrudnienia, majàtku firmy, marketingu, struktury organizacji oraz finansów 2002 uzyskanie Certyfikatu Systemu JakoÊci według wymagaƒ AQAP do realizacji kontraktów na rzecz wojska E L E K T R O B U D O W A S A 2002 w Petersburgu powstaje firma KRUELTA Sp. z o.o. wspólne przedsi wzi cie ELEKTROBUDOWY i TAVRIDA ELECTRIC 2005 ELEKTROBUDOWA uzyskuje nowe kompetencje dzi ki rozwojowi usług poszerzonych o automatyk dla budownictwa, energetyki, przemysłu oraz instalacji wodnych i ochrony Êrodowiska w nowo powstałym centrum biznesu Rynku Automatyki Brief history of ELEKTROBUDOWA 1953 establishment of the Electrical Installation Enterprise, PME ELEKTROBUDOWA 1992 transformation of the state-owned enterprise into a joint-stock company: ELEKTROBUDOWA SA 1995 initial public offering 1996 first listing on the Warsaw Stock Exchange 1997 ISO 9001 Certificate in engineering, manufacturing and installation of electrical equipment and plant 2000 corporate restructuring including employment, real property, marketing, organizational structure and finance 2002 Quality System Certificate according to the requirements of AQAP for supplies for the army projects 2002 KRUELTA Ltd., a joint venture of ELEKTROBUDOWA and TAVRIDA ELECTRIC established in St. Petersburg 2005 new competencies acquired, as the range of services offered by the Company is extended to include industrial automation for the building industry, power facilities, factories, water treatment and other environmental plants, provided by a newly formed business center, Automation Division 2 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

4 List Prezesa Zarzàdu Letter from the President Szanowni Paƒstwo, Z prawdziwà satysfakcjà Zarzàd przedstawia Paƒstwu wyniki osiàgni te przez ELEKTROBUDOW SA w 2006 roku, wyniki, które nam dajà ogromnà satysfakcj, a u Paƒstwa mam nadziej budzà uznanie. Osiàgni te przychody ze sprzeda y Spółki na poziomie 452 mln zł (wzrost o 35% w stosunku do roku 2005), zysk netto w wysokoêci 14 mln zł (wzrost o 65%) wskazujà na to, e rok 2006 był dla ELEKTROBUDOWY rokiem dynamicznego wzrostu. Odzwierciedleniem wyników jest kurs akcji Spółki. W 2006 r. osiàgn liêmy historyczne maksimum 118 zł, a zakoƒczyliêmy kursem 107 zł, co pozwoliło podwy szyç kapitalizacj ELEKTROBUDOWY do kwoty przekraczajàcej 450 mln zł, czyli wyraênie ponad 100 mln euro. Pragn zapewniç Paƒstwa, e nie tyko Zarzàd, ale wszyscy pracownicy naszej Spółki czujà si w pełni odpowiedziali za stan i wartoêç Paƒstwa inwestycji. ELEKTROBUDOWA potwierdza pozycj niekwestionowanego lidera w bran y budowlano-monta owej szeregiem pozyskanych przez Spółk presti owych kontraktów. WÊród nich sà tak znaczàce jak wykonanie kompleksowych robót elektroinstalacyjnych dla warszawskiego metra, modernizacja wyprowadzenia mocy bloków 3 i 4 oraz instalacji odsiarczania spalin bloków 1-4 w Elektrowni Pàtnów, czy modernizacja instalacji elektrycznej w Koksowni Przyjaêƒ. Rozszerzamy kompetencje w zakresie automatyki przemysłowej, oferujàc klientom usługi uzupełnione zakresem prac mówiàc j zykiem potocznym bardziej inteligentnych. Umo liwia nam to wejêcie na nowe rynki i jednoczeênie umocnienie pozycji na dotychczas obsługiwanych. Wysokà jakoêç usług i produktów potwierdzamy zdobytym wyró nieniem podczas Energetycznych Targów ENERGETAB 2006 Systemu wizualizacji i nadzoru EMAC. O innowacyjnoêci naszych produktów Êwiadczy wysoka pozycja wêród 500 Najbardziej Innowacyjnych Polskich Firm Regionu Âlàska, gdzie ELEKTROBUDOWA uplasowała si na wysokim piàtym miejscu. Pr ny rozwój eksportu produktów, a tak e usług ugruntował naszà pozycj silnego dostawcy urzàdzeƒ na rynku rosyjskim i rynkach wschodnich, które ze wzgl du na swój potencjał wydajà si najbardziej perspektywiczne. Dominujàce znaczenie w tym zakresie odgrywa nasz partner rosyjski Spółka KRUELTA, która w 2006 r. wypracowała zysk netto 3,7 mln zł, przy przychodach przekraczajàcych 52 mln z. W najbli szych latach planujemy budow kompetencji i potencjału umo liwiajàcego skuteczne wejêcie na rynki krajów UE. Pozwoli to na dywersyfikacj geograficznà przychodów, uniezale niajàcà w du ym stopniu od zmian koniunkturalnych na polskim rynku. Dynamiczny wzrost podstawowych parametrów finansowych gwarantuje naszym akcjonariuszom wzrost wartoêci Spółki. Zgodnie z zapoczàtkowanà w ubiegłych latach politykà dywidend, w bie àcym roku planujemy wypłat dywidendy w wysokoêci 2,0 zł na akcj. Wyra am przekonanie, e wypracowane w kolejnych latach coraz lepsze wyniki finansowe pozwolà przeznaczyç wi kszà cz Êç zysku na dywidend, co b dzie sprzyjało inwestycjom w akcje naszej Spółki. JesteÊmy Êwiadomi wpływu, jaki wywieramy na społecznoêç nie tylko w najbli szym, lokalnym otoczeniu. Naszà społecznà odpowiedzialnoêç w biznesie budujemy poprzez anga owanie si w akcje wspierajàce rozwój w sferze zdrowia, kultury, sportu oraz w innych działaniach filantropijnych. Prezentujàc Paƒstwu wyniki roku 2006 oraz majàc wiedz dotyczàcà potencjału, zbudowanych kompetencji, zasobów intelektualnych oraz mo liwoêci ekspansji, mo emy, jako Zarzàd ELEKTROBUDOWY SA, zapewniç, e Spółka jest gotowa na oczekujàce jà wyzwania, na szcz Êcie, na dynamicznie rozwijajàcych si rynkach. Dear Shareholders, With immense satisfaction the Management Board presents to You the results achieved by ELEKTROBUDOWA SA in 2006; the results which give us a great satisfaction, and, we hope so, win Your recognition. The revenues generated by the Company in the amount of PLN 452 million (a 35 per cent growth on 2005), net profit of PLN 14 million (increase by 65 per cent) prove that the year 2006 was the time of dynamic growth for ELEKTROBUDOWA. The results are reflected in the Company share price. In 2006 a historic maximum of PLN 118 was reached; the year was closed with the price of PLN 107, which enabled to increase market capitalization of ELEKTROBUDOWA to the amount exceeding PLN 450 million, which is well over 100 million. I wish to assure You that not only the Company executives but also its employees feel responsible for the quality and value of Your investment. ELEKTROBUDOWA proves its position of an indisputable leader in the construction and installation industry by the number and volume of received prestigious orders. They include so significant contracts as the comprehensive supply of electrical installations for the Warsaw underground, modernization of generator busduct connection in units 3, 4 and FGD plant for units 1-4 in the Patnow Power Station, or modernization of electrical installations in the Przyjaêƒ Coking Plant. We are constantly extending our competencies in process automation and offer our services supplemented by putting that in colloquial language more intelligent works. With our more sophisticated offer we are able to win new markets and strengthen our position on the existing ones. High quality of our products and services is confirmed by the honorary mention awarded to our Visualization and Supervision System EMAC at the Power Industry Fair ENERGETAB Innovative features of our products are also appreciated, as ELEKTROBUDOWA was ranked fifth in the ranking of The Most Innovative 500 Polish Companies in the Silesian Region. Strong growth of exports of our products and services has consolidated our position of a strong supplier of power equipment to the Russian and other East European markets, which, for their growth potential, seem the most prospective. The crucial role in generating export revenues is played by our Russian partner KRUELTA, who in 2006 earned net profit of PLN 3.7 million at the revenues exceeding PLN 52 million. In the next few years we are going to build the competencies and potential to enable effective entering the EU market. Such geographical diversification of revenue would help become to a large extent invulnerable to the fluctuations of Polish economy. The dynamic increase of basic financial parameters guarantees stable growth of value to our shareholders. Following the dividend policy introduced in the previous years, a dividend of PLN 2.0 per share is planned for this year. I am strongly convinced that still better results to be earned in the years to come will allow us to allocate a bigger portion of the profit for dividends, which should encourage further investments in the shares of our Company. We are aware of our impact on social environment, not only locally. Our social responsibility in business is being built by participation in events supporting development of health service, culture, sport and other charity activities. Presenting You with the 2006 results, with our potential, competencies, intellectual resources and opportunities for expansion, we, the Executives of ELEKTROBUDOWA SA, can assure You that the Company is ready to face the coming challenge luckily on the markets of the dynamic growth. Jacek Faltynowicz President 4 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

5 Zarzàd Spó ki Jacek Faltynowicz Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spółki The Management Board President, Chief Executive Officer Cz onkowie Zarzàdu W a d z e S p ó k i C o m p a n y ` s g o v e r n i n g b o d i e s Jarosław Tomaszewski Dyrektor Finansowy Ariusz Bober Dyrektor Oddziału Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Stanisław Rak Dyrektor Oddziału Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Tomasz Jaêwiƒski Dyrektor Oddziału Spó ki Rynek Przemysłu Chief Financial Officer Director Power Distribution Division Director Power Generation Division Director Industry Division Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA Dariusz Maƒko Przewodniczàcy Michał Wnorowski Wiceprzewodniczàcy Członkowie Michał Boni Dariusz Wojda Roman Zalewski The Supervisory Board Chairman Deputy Members Zmiany w Radzie Nadzorczej Changes in the Supervisory Board Pan Arkadiusz Julke w dniu 20 grudnia 2006 r. zło ył rezygnacj z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja podyktowana była przyj ciem przez pracodawc Pana Arkadiusza Julke, tj. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych. Mr Arkadiusz Julke handed in his resignation from the function of the Supervisory Board Member on 20 December His decision was dictated by adopting the Best Practices of Institutional Investors Code by Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, who is the employer of Mr Arkadiusz Julke. 6 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

6 Kapita y Equity kapitał zakładowy issued capital liczba akcji wszystkich emisji total number of shares wartoêç nominalna akcji par value wartoêç ksi gowa na dzieƒ r. book value at 31 December 2006 PLN , PLN 2,00 PLN ,52 O r g a n i z a c j a S p ó ł k i T h e o r g a n i s a t i o n wartoêç rynkowa akcji na dzieƒ r. PLN ,00 market value at 31 December 2006 Struktura akcjonariatu Shareholders Stan na / as at % Pozostali akcjonariusze Other 5.31% ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5.34% Legg Mason Zarzàdzanie Aktywami SA 6.34% Winterthur OFE 7.64% Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesieƒ Pension Fund 10.90% ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Pension Fund 11.65% Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny Pension Fund 11.98% American Life Insurance and Reinsurance Company (zwane ALICO) poêrednio przez AMPLICO LIFE, AIG OFE, AIG FIO Stabilnego Wzrostu i AIG FIO Akcji liczba akcji równa liczbie głosów number of shares equal to number of votes udzia procentowy w liczbie g osów i kapitale zak adowym % of votes and share capital ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

7 Schemat organizacyjny Biuro Zarzàdu Head Office DA The organisation chart Walne Zgromadzenie General Meeting Rada Nadzorcza Supervisory Board Zarzàd Spó ki Management Board Prezes Zarzàdu, Dyrektor Spó ki President, C.E.O. D Zarzàdzanie Zasobami Ludzkimi Human Resources DP Przedmiot dzia alnoêci ELEKTROBUDOWA Êwiadczy kompleksowe usługi budowlano-monta owe, realizujàc inwestycje zwiàzane z przemysłem energetycznym, chemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów u ytecznoêci publicznej w systemie pod klucz. Spó ka jest liderem w zakresie produkcji urzàdzeƒ elektroenergetycznych, a w obszarze energetyki wiodàcym wykonawcà i dostawcà aparatury rozdzielczej Êrednich i niskich napi ç, jak równie stacji i systemów elektroenergetycznych. W sektorze wytwarzania energii Kompleksowa realizacja instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi cia w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki zawodowej, w tym: doradztwo techniczne projektowanie kompletacja dostaw materiałów i urzàdzeƒ pełny zakres prac elektromonta owych pomiary pomonta owe i rozruch serwisowanie eksploatowanych instalacji i urzàdzeƒ. W sektorze dystrybucji energii Produkcja rozdzielnic wn trzowych SN w izolacji powietrznej i rozdzielnic NN oraz realizacja pod klucz stacji Êrednich i wysokich napi ç: nowych, remontowanych i modernizowanych. Ponadto serwis, przeglàdy i badania okresowe zabezpieczeƒ i układów automatyki elektroenergetycznej istniejàcych obiektów energetycznych i realizacja systemów dystrybucji energii elektrycznej dla sektora publicznego i odbiorców przemysłowych. W sektorze przemysłu Wykonawstwo kompletnych instalacji elektroenergetycznych w zakresie Êredniego i niskiego napi cia dla zakładów przemysłowych oraz nowych, modernizowanych i remontowanych budynków i obiektów u ytecznoêci publicznej. W ramach budownictwa ogólnego w zakresie generalnego wykonawstwa: obiekty u ytecznoêci publicznej, biurowce, centra handlowe obiekty przemysłowe, budowle specjalistyczne budynki mieszkalne. W sektorze automatyki przemysłowej Realizacja kompleksowych projektów automatyki i instalacji teletechnicznych dla nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektów energetyki, przemysłu, budownictwa i przedsi biorstw u ytecznoêci publicznej w oparciu o rozwiàzania techniczne renomowanych producentów, w tym: doradztwo i konsultacje techniczne projektowanie dostawy monta uruchomienie serwis. Realizacje pod klucz: sterowania zabezpieczenia procesów technologicznych sterowania i zabezpieczenia układów elektroenergetycznych uk ady sterowania i bezpieczeƒstwa dla budynków. Oddzia Spó ki Rynek Wytwarzania Energii Power Generation Division RWE Zarzàdzanie Systemami Quality and Safety Management DJ Oddzia Spó ki Rynek Dystrybucji Energii Power Distribution Division RDE Zarzàdzanie Finansami Finance Management Oddzia Spó ki Rynek Przemys u Industry Division RP DE Oddzia Spó ki Rynek Automatyki Automation Division RA Basic activity ELEKTROBUDOWA provides a complete range of construction and installation services, executing projects for power sector, chemical industry or mining and also turnkey supply of public utility facilities. The Company is a Polish leader in manufacturing electric power equipment and a principal supplier of medium and low voltage distribution equipment, power substations and systems for the power sector. For power generation sector Overall electrical installations, low and medium voltage, for greenfield, modernized or retrofitted power stations, including: technical consulting engineering procurement of materials and equipment whole range of electrical works testing, commissioning and start-up service of plant and equipment. For power distribution sector Manufacture of indoor MV air insulated switchgears and low voltage panels; also turnkey supply of medium and high-voltage substations: new, modernized or overhauled. Furthermore, the Company offers servicing, surveys and routine inspections of protection and automation systems in the existing power plants and supplies electricity distribution systems for the public sector and industrial users. For other industries Supply of complete low voltage and medium voltage installations for industrial plants and newly built, modernized or repaired public buildings and facilities. For civil construction, turnkey supply is provided of: public utility facilities, office buildings, retail centres industrial facilities, special structures residential buildings. For industrial automation sector Supply of complete automation systems, data and communication systems for new or modernized power generation plants, industrial facilities, civil, industrial and residential construction, public utility facilities based on technical solutions provided by recognized producers, including: technical consulting engineering procurement installation commissioning service Turnkey supply of: process control and protection systems control and protection of power systems control and security systems for buildings. 10 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

8 Rok 2006 w skrócie WYNIKI FINANSOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDA Y ELEKTROBUDOWA osiàgn ła przychody ze sprzeda y w wysokoêci tys. zł, wypracowała zysk brutto w kwocie tys. zł i osiàgn ła zysk netto tys. zł. Przychody z usług budowlano-monta owych, podstawowej działalnoêci firmy, stanowiły 79,2% przychodów ze sprzeda y i wyniosły tys. zł. Sprzeda urzàdzeƒ elektrotechnicznych stanowiła 18,7% przychodów ze sprzeda y i wyniosła tys. zł. Sprzeda pozostałych usług wyniosła 1,5% przychodów ze sprzeda y produktów, a materiały i towary 0,6%. Zysk z działalnoêci operacyjnej był na poziomie tys. zł, a rentownoêç na poziomie zysku operacyjnego w wysokoêci 4,0%, czyli na poziomie wy szym ni w roku ubiegłym, kiedy wskaênik ten wyniós 3,3%. EKSPORT KIERUNKI ROZWOJU Eksport w 2006 roku wyniósł tys. zł i był wy szy o 52,2% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost eksportu Spółka osiàga dzi ki aktywnej sprzeda y produktów i materiałów. Główny kierunek eksportu, który odbywa si za poêrednictwem spółki KRUELTA, gdzie ELEKTROBUDOWA posiada 51% udziałów, to Rosja i rynki wschodnie. Jednà z najlepszych konstrukcji spełniajàcych oczekiwania doêç wymagajàcych klientów rosyjskich sà rozdzielnice D-12P i D-12PT, obok przenoênych stacji kontenerowych, w których istnieje mo liwoêç monta u rozdzielnic oraz innych urzàdzeƒ energetycznych in brief FINANCIAL RESULTS SALES REVENUES ELEKTROBUDOWA s revenues amounted to PLN thousand, gross profit was PLN thousand and net profit PLN thousand. Income from construction and installation services, the Company s core business, represented 79.2% of total sales revenues and amounted to PLN thousand. Sales of electric power equipment accounted for 18.7% of the revenues and generated PLN thousand. Other services had 1.5% share in total revenues, while materials and merchandise 0.6% share. The Company generated operating profit of PLN thousand and a 4.0% rate of return on operating profit, which is higher than in 2005, when it was 3.3%. EXPORT DIRECTIONS OF GROWTH In 2006 export revenues amounted to PLN thousand, by 52.2% higher on the previous year. The growth is the result of active selling of products and materials. The main direction of export, through KRUELTA Ltd. in which ELEKTROBUDOWA has 51% interest, is Russia and other East European markets. D-12P and D-12PT switchgears, the main exported products, are one of the best designs which meet the requirements of demanding Russian customers; the second best marketable product is mobile substation, which can be equipped with switchgear panels and other electrical equipment. Rosja 85,4% tys. zł BiałoruÊ 4,4% tys. zł Ukraina 2,9% tys. zł INWESTYCJE Nakłady inwestycyjne dokonane w 2006 roku wyniosły tys. zł. W ramach unowoczeêniania fabryki w Koninie kontynuowano modernizacj budynku usług technicznych, realizowano modernizacj malarni proszkowej oraz dokonano modernizacji pokrycia dachów hal produkcyjnych. Nakłady inwestycyjne przeznaczono na zakup sprz tu usprawniajàcego proces produkcji i technologi monta u oraz na wymian sprz tu komputerowego i zakupy nowoczesnego oprogramowania. Dla usprawnienia transportu zakupiono 40 samochodów ci arowo-osobowych i osobowych. ZARZÑDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Przeci tne zatrudnienie kształtowało si na poziomie etatów i było o ok. 8,5% wy sze ni w roku ubiegłym. ZARZÑDZANIE BHP Obni enie składki wypadkowej ZUS o 20% osiàgni to dzi ki niskim wskaênikom charakteryzujàcym wypadki przy pracy w 2006 r. oraz małej iloêci wyst pujàcych zagro eƒ na stanowiskach pracy, w porównaniu ze wskaênikami osiàgni tymi przez bran budowlanà. Systemowe podejêcie do zarzàdzania jakoêcià, Êrodowiskiem oraz bhp, a tak e wdra anie najnowszych rozwiàzaƒ technologicznych przyjaznych Êrodowisku to tylko niektóre z podj tych skutecznych działaƒ. WA NIEJSZE PRACE PROWADZONE W DZIEDZINIE ROZWOJU TECHNICZNEGO W zakresie niskich napi ç: kontynuowano prace nad Modułowym systemem rozdziału energii typu PONTIS wdro enie systemu do produkcji zaplanowano na pierwsze półrocze 2007 r. opracowano konstrukcj rozdzielnic niskich napi ç oraz przeprowadzono badania tych rozdzielnic pozwalajàce na powi kszenie ich parametrów pràdowych do 6300 A W zakresie Êrednich napi ç: przeprowadzono badania rozdzielnicy typu D-17P pod kàtem przystosowania jej do wymogów rynku arabskiego przeprowadzono badania rozdzielnicy typu D-12P pod kàtem kompatybilnoêci elektromagnetycznej opracowano nowy wariant rozdzielnicy UNIPANEL o zwi kszonej odpornoêci na działania łuku wewn trznego opracowano rozdzielnic typu PREM-G1dM ze zdalnym sterowaniem uziemnika i członu wysuwnego oraz sterownikami polowymi dla rozdzielnicy typu PREM GJ uzyskano dopuszczenie Prezesa Wy szego Urz du Górniczego do stosowania w górnictwie podziemnym. NAGRODY System wizualizacji i nadzoru EMAC został wyró niony podczas Mi dzynarodowych Energetycznych Targów w Bielsku-Bia ej ENERGETAB W rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm Polskich ELEKTROBUDOWA zaj ła 5. miejsce wêród firm ze Âlàska. Russia 85.4% PLN thousand Belarus 4.4% PLN thousand Ukraine 2.9% PLN thousand INVESTMENTS Total capital expenditure in 2006 amounted to PLN 9196 thousand. Modernization of the factory in Konin was continued and comprised the technical services building, powder paint shop and the production halls roofing. Substantial expenditure was earmarked for purchase of equipment to streamline the production process and assembly technology and also for replacement of computer hardware and supply of modern software. In order to improve transport, forty vans and motor cars were purchased. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Average employment in the Company was 1251 job equivalents and was higher by 8.5% than in the previous year. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT The decrease of accident contribution of the obligatory social insurance by 20% was achieved due to low ratios of accidents at work in 2006 and low level of hazards at workplace, which were significantly better than average for the whole construction industry. Systemic approach to quality, environmental and safety management and implementation of new environment friendly technical solutions are only some of the effective measures adopted by the Company. MAJOR DEVELOPMENT WORKS In the range of low voltages: continuation of the project Modular electricity distribution system type PONTIS its implementation is planned for the first half of 2007; development of low voltage switchgear design, including tests which proved the possibility to increase their current rating up to 6300 A. In the range of medium voltages: tests on the switchgear type D-17P to adapt it to the requirements of the Arab market; electromagnetic compatibility tests of the switchgear type D-12P; development of a new version of type UNIPANEL switchgear with increased internal arc resistance; development of type PREM-G1dM switchgear with remotely controlled earthing switch and withdrawable part, and with cubicle controllers; type PREM GJ switchgear obtained the approval for use in underground mines issued by the Chairman of the State Mining Authority (WUG). AWARDS Visualisation and supervision system EMAC was awarded an honorable mention at the 19th International Bielsko-Biała Power Industry Fair ENERGETAB In the ranking of 500 Most Innovative Polish Companies ELEKTROBUDOWA was the 5th best Silesian company. 12 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

9 Segmenty rynku Market segments Najwi ksze kontrakty 2006 Major contracts in % Energetyka Power industry generation 8.0% Eksport produktów Export of products 1.2% Przemys papierniczy Paper & pulp 14.3% 12.0% Budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej Housing and public utility building Przemysł metalurgiczny Metallurgy Transport 5.9% 1.2% Obiekty handlowe Retail centres 4.2% Energetyka dystrybucja Power distribution 1.1% Przemys motoryzacyjny Automotive 9.9% Przemysł chemiczny Chemical industry 1.5% Przemysł materiałów budowlanych Building materials 0.6% Automatyka przemys owa Industrial automation 9.2% Przemysł wydobywczy Mining 1.2% Obiekty ochrony Êrodowiska Environmental protection 2.2% Pozosta e obszary Other areas Tradycyjnie najwi kszym êródłem przychodów w roku 2006 był sektor energetyki wytwarzania (28,5% w bran owej strukturze sprzeda y), gdzie od lat ELEKTROBUDOWA zaznacza swojà obecnoêç, oferujàc wyroby elektroenergetyczne oraz Êwiadczàc pełny zakres robót energetycznych we wszystkich mo liwych obiektach energetyki zawodowej. Drugim co do wielkoêci obszarem działania w 2006 r. było budownictwo mieszkaniowe i u ytecznoêci publicznej, gdzie udział wyniósł 14,3% przychodów. Obok wykonawstwa instalacji zwiàzanych z ochronà Êrodowiska (1,2% przychodów), Spółka realizuje inwestycje w przemyêle wydobywczym, w obszarach kopalƒ w gla brunatnego, kamiennego oraz miedzi. Udział przychodów w tej bran y wynosi 9,2%. W 2006 r. wysoki udział w przychodach ogółem, wynoszàcy 12,0%, miały dostawy i roboty wykonywane na rzecz nowych i modernizowanych obiektów handlowych, tj. w supermarketach i sieciach handlowych KAUFLAND, Hypernova, Biedronka oraz LIDL. Ten specyficzny rodzaj prac ELEKTROBUDOWA realizuje z powodzeniem ju od 2 lat. Prace dla przemysłu chemicznego stanowiły 9,9% ogółu przychodów i to głównie na rzecz PKN ORLEN SA w Płocku. Pozostałe segmenty rynku pozwoliły na uzupełnienie sprzeda y Spółki poza podstawowe bran e gospodarki. Traditionally, the power generating sector was the biggest source of income in 2006 (28.5% in the sales breakdown by industries) where ELEKTROBUDOWA has been present for years with its products and full range of electric installation works on all power generation facilities. The second biggest sector for ELEKTROBUDOWA in 2006 was residential building and public utility building, which generated 14.3% of total revenues. The Company provides environmental protection installations (1.2% of revenue) and also supplies products and services for lignite, hard coal and copper mining. Revenue from this industry had a 9.2% share in total. In 2006, supplies and works performed in new and modernized retail centres, i.e. supermarkets and chains of stores such as KAUFLAND, Hypernova, Biedronka and LIDL had a large, 12.0%, share in the Company s total income. These specific works have been performed by ELEKTROBUDOWA for two years. Yet another important client of ELEKTROBUDOWA was oil & gas industry, mainly PKN ORLEN SA in P ock, which accounted for 9.9% of the company s total proceeds. The remaining market segments allowed the Company to considerably supplement its sales outside the forenamed basic branches of economy. MOSTOSTAL WARSZAWA SA budowa stacji metra A-19 Marymont, A-20 Park Kaskada oraz odcinka I linii ze stacjami A-21 Stare Bielany i Wawrzyszew Fabryka Kotłów RAFAKO SA kompleksowa modernizacja układu wyprowadzenia mocy bloków 3 i 4 oraz instalacji IOS bloków 1-4 w Elektrowni Pàtnów I VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co (Mittal Steel Poland O/Kraków dawna Huta Sendzimira) instalacje elektryczne wraz z instalacjami teletechnicznymi i automatyki, a tak e udział w rozruchu instalacji VATTENFALL HEAT POLAND SA przebudowa rozdzielni R15 w EC Siekierki PKE SA cz Êç elektryczna bloku o mocy 460 MW w El. Łagisza PKE SA modernizacja zasilania potrzeb ogólnych w El. Jaworzno III SNC LAVALIN POLSKA Sp. z o.o. kompleksowa dostawa oraz monta rozdzielnic 0,4 kv i transformatorów 6/0,4 kv dla El. Pàtnów II (PAK) ST BAU prace pod klucz w budynku handlowo-usługowym TESCO w Polkowicach BOT KWB Bełchatów SA roboty elektryczne na pompowniach i dostawa stacji kontenerowych POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA monta instalacji stacji elektroenergetycznych baterii koksowniczej Koksowni Przyjaêƒ TELEWIZJA POLSKA SA budowa stacji energetycznej dla nowych budynków TVP rozdzielnia 15 kv ENERGOPOL SA budowa infrastruktury technicznej na terenie Polickiego Parku Przemysłowego Polskie Radio SA Warszawa modernizacja maszynowni w Polskim Radiu Warszawa I kwartał 2007 r. Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Łódê Sp. z o.o. modernizacja 10 podstacji trakcyjnych Zajàczkowo Windfarm Sp. z o.o. wykonanie linii przesyłowej 30 k V oraz 110 kv wraz z siecià Êwiatłowodowà podstacji 110/30 kv oraz rozruch i uruchomienie instalacji elektroenergetycznych na Farmie Siłowni Wiatrowych 48 MW w Zajàczkowie NORD DEVELOPMENT VILLA HEL sp. z o.o. budowa pod klucz pi ciokondygnacyjnego apartamentowca na Półwyspie Helskim Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. modernizacja systemu sterowania i nadzoru wraz z układem elektrycznym bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów PKN Orlen SA modernizacja rozdzielni OPR P33 w zakresie sieci kablowej i rozdzielni OPT-P332N2 MOSTOSTAL WARSZAWA SA construction of the underground station A-19 Marymont, A-20 Park Kaskada and a section of Line I with the A-21 Stare Bielany and Wawrzyszew stations RAFAKO SA complete modernization of generator busduct connection in units 3, 4 and the FGD plant for units 1-4 in the Pàtnów I Power Station VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH & Co (Mittal Steel Poland O/Kraków former Sendzimir Steel Mill) electrical installations, including data & communication and I & C, also the participation in start up VATTENFALL HEAT POLAND SA modernization of the R15 switchgear in the Siekierki Heat & Power Plant PKE SA electrical part of the 460 MW unit in the agisza Power Station PKE SA modernization of the common auxiliaries supply in the Jaworzno III Power Station SNC LAVALIN POLSKA Sp. z o.o. EPC supply of 0.4 kv switchgears and 6/0.4 kv transformers for the Pàtnów II Power Station (PAK) ST BAU turnkey works in TESCO retail in Polkowice BOT KWB Bełchatów SA electrical works in pump houses; supply of mobile substations POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA electrical installations of the coking battery in the Przyjaêƒ Coking Plant TELEWIZJA POLSKA SA construction of an electrical substation for new TVP buildings 15 kv switchgear ENERGOPOL SA technical infrastructure in the Police Industrial Park Polskie Radio SA Warszawa modernization of the machine hall in the premises of Polish Radio Warsaw 1st quarter 2007 Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Łódê Sp. z o.o. modernization of 10 traction substations for the municipal transport company in ódê Zajàczkowo Windfarm Sp. z o.o. supply of the 30 kv and 110 kv transmission lines with the fibre optic network in the 110/30 kv substation, including commissioning and start up of power installations in the 48 MW Wind Farm Zajàczkowo NORD DEVELOPMENT VILLA HEL sp. z o.o. turnkey construction of a five-storey apartment building located on the Hel peninsular Emerson Process Management, Power and Water Solutions Sp. z o.o. modernization of the control and supervision system, including the electrical system for units 3 and 4 in the Be chatów Power Station PKN Orlen SA modernization of the OPR P33 substation (cabling) and OPT-P332N2 substation 14 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

10 Zarzàdzanie kapita em ludzkim W 2006 roku przeci tne zatrudnienie ukształtowało si na poziomie 1.250,62 etatów i było o ok. 8,5% wy sze ni w roku Stan zatrudnienia ogółem na koniec 2006 roku wyniósł osób i był o ok. 16,4% wy szy ni na koniec roku Zwi kszenie stanu zatrudnienia było zwiàzane przede wszystkim z rozszerzeniem skali działalnoêci. W 2006 roku Spółka nie odnotowała wi kszych problemów z pozyskiwaniem nowych pracowników. Nie odnotowano równie problemów zwiàzanych z odejêciami pracowników. W ogólnej liczbie zatrudnionych 758,58 etatów stanowili pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, natomiast 492,05 etatów pracownicy na stanowiskach nierobotniczych. W obu grupach nastàpił wzrost w stosunku do roku 2005 odpowiednio o około 7,1 i 10,8%. Konsekwentna realizacja polityki kadrowej, jak równie powiàzanie wysokoêci wynagrodzenia z efektywnoêcià ekonomicznà sprawiły, e zarówno w zakresie produktywnoêci zatrudnienia oraz poziomu wydajnoêci, jak i w zakresie produktywnoêci wynagrodzeƒ w 2006 roku Spółka odnotowała znaczàcà popraw tych wskaêników w stosunku do roku ProduktywnoÊç zatrudnienia obrazujàca poziom przychodów ze sprzeda y na jednego zatrudnionego ukształtowała si w 2006 roku na poziomie o ok. 24% wy szym ni w roku 2005 r. W zakresie produktywnoêci wynagrodzeƒ, obrazujàcej jakà wysokoêç przychodu generuje ka da złotówka wydatkowana na wynagrodzenia pracowników, w 2006 roku uzyskano popraw o ok. 15% w stosunku do roku ubiegłego. Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników jest zagadnieniem kluczowym dla rozwoju Spółki. Zatem równie w 2006 roku w sposób planowy realizowano polityk szkoleniowà. Ogółem na szkolenia wydatkowano 782,2 tys. zł, tj. prawie dwukrotnie wi cej ni w roku Poziom wydatków na szkolenia osiàgnàł w 2006 roku wysokoêç ok. 625 zł na jednego zatrudnionego. Zwi kszenie inwestycji w szkolenia było zwiàzane przede wszystkim z kontynuacjà budowania kultury organizacyjnej zorientowanej na zarzàdzanie projektami oraz korzystaniem z otwartych projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Odnoszàc poziom wydatków na szkolenia do osobowego funduszu płac w 2006 roku udział ten wynosił 1,63%, co jest zgodne z długofalowà politykà rozwoju pracowników. W 2006 roku nie odnotowano adnych konfliktów ze zwiàzkami zawodowymi. Współpraca z partnerami społecznymi układa si w sposób konstruktywny, z wzajemnym poszanowaniem swoich uprawnieƒ. Godne odnotowania jest wdro enie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Spółka w 2006 roku wspierała oraz respektowała powszechnie przyj te prawa człowieka, przestrzegała standardów pracowniczych w zakresie prawa do zrzeszania si i rokowaƒ zbiorowych oraz przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym. Perspektywy rozwoju dzia alnoêci Istotne czynniki ryzyka i zagro eƒ ELEKTROBUDOWA odnotowała w 2006 roku nie tylko wzrost przychodów ze sprzeda y, ale równie ponadprzeci tnà wysokoêç portfela zamówieƒ, który na dzieƒ 31 grudnia wynosił 345,7 mln zł, a wartoêç otrzymanych zamówieƒ w 2005 roku 566,2 mln zł. Rekordowo wysokie wyniki były mo liwe do osiàgni cia dzi ki: rozwijaniu dalszych kompetencji w zakresie Generalnego Wykonawstwa Inwestycji dywersyfikacji portfela zamówieƒ konsekwentnej budowie terytorialnej sieci obsługi klientów. Oferta sprzeda y nie zmieniła si w sposób drastyczny w porównaniu z ubiegłymi latami i w dalszym ciàgu opiera si na produktach takich jak: sieci elektroenergetyczne niskiego, Êredniego i wysokiego napi cia instalacje elektryczne siłowe i oêwietleniowe instalacje w strefach zagro onych stacje energetyczne NN, SN, WN pomiary i rozruchy projektowanie urzàdzeƒ usługi serwisowe generalne wykonawstwo inwestycji prace koncepcyjne i doradztwo. Powstanie nowego centrum biznesu Rynku Automatyki uzupełniło i uatrakcyjniło dotychczasowà ofert. Głównym celem oddziału, który powstał w wyniku rozwoju zasobów i kompetencji własnych oraz dzi ki rekrutacji specjalistów spoza firmy, znanych w bran y, posiadajàcych wysokie kwalifikacje techniczne, jest kompleksowa realizacja projektów automatyki i elektryki pod klucz. W ubiegłym roku oprócz kształtowania struktury organizacyjnej oraz ustalania zakresu biur marketingowych, przede wszystkim trafnie zdefiniowano projekty do realizacji, a efekty spodziewane sà w tym roku. Potencjał, który posiada ELEKTROBUDOWA, pozwala na samodzielnà realizacj zdecydowanej wi kszoêci skomplikowanych projektów, a to dzi ki kompleksowoêci realizowanych projektów, poczàwszy od projektowania i prefabrykacji urzàdzeƒ, przez dostaw, monta, rozruch wraz z eksploatacjà w okresie próbnym, a do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. W niektórych sektorach gospodarki ELEKTROBUDOWA jest niekwestionowanym liderem, a w innych dopiero buduje swojà pozycj. Rozwój ka dej firmy zale y od aktywnoêci klientów, ELEKTROBUDOWA stawia na aktywnoêç w bran y: energetycznej, budowlanej, petrochemicznej, górnictwie, hutnictwie, handlu oraz w wojsku. Na realizacj przyszłych dochodów niewàtpliwy wpływ b dà miały takie czynniki jak: koniunktura w bran y energetycznej, chemicznej, metalurgicznej i budowlanej poziom cen materiałów elektrycznych i urzàdzeƒ energetycznych oraz wyrobów hutniczych intensyfikacja działaƒ akwizycyjnych, zwłaszcza na rynku Europy Ârodkowo-Wschodniej przebieg procesów prywatyzacyjnych, szczególnie w energetyce systematyczne obni anie kosztów funkcjonowania Spółki. KoniecznoÊç dostosowania do standardów Unii Europejskiej spowoduje wzrost realizacji inwestycji w energetyce. O ile oczekiwany wzrost nastàpi w perspektywie kilku lat, o tyle napływ funduszy unijnych, powodujàcy znaczàcy wzrost inwestycji w infrastrukturze i ochronie Êrodowiska, spodziewany jest ju w 2007 r. Growth prospects Significant risk and threats Human capital management In 2006 average employment in the Company was job equivalents and was higher by 8.5% than in the year At the end of 2006 the Company employed 1329 persons, 16.4% more than at the end of The increase in the number of employees was to the great extend a result of expanding the Company s activity. In 2006 the Company did not encounter any major difficulties with recruiting personnel. Neither did it have problems caused by personnel resignations. Out of the total number of employees job equivalents fell to manual positions, whereas job equivalents to nonmanual positions. In both groups there was an increase on 2005, by 7.1% and 10.8% respectively. Consistent adherence to the adopted staffing policy and tying the wages with economic efficiency resulted in substantial improvement, compared with 2005, both in productivity of employment or output level and productivity of remuneration. Productivity of employment, which shows the amount of sales revenues per one employee, was in 2006 by about 24% higher than in Remuneration productivity index, which shows the amount of income generated by each złoty spent on remuneration, was in 2006 by 15% higher on previous year. The development of employee qualifications and competence is a crucial issue for the Company growth. In 2006 training policy was implemented as planned. The total of PLN thousand was spent on training: the amount nearly doubled as compared with The level of expenditure spent on training in 2006 was PLN 625 per one employee. The increase in training expenditure resulted from the continued building of the corporate culture based on project management and was also the result of utilization of open training projects co-financed by the European Social Fund. Referring the level of expenditure spent on training to the personnel wages fund in 2006 this share made up 1.63%, which is conformable with the long-term policy of personnel development. In 2006 no conflicts with the trade unions were noted. Co-operation with social partners has been developing in a constructive way with mutual respect of the partners rights. It is worth mentioning that the company implemented the requirements of the Act of 7 April 2006 on informing and consulting employees. In 2006 ELEKTROBUDOWA supported and respected generally accepted human rights as well as observed worker standards in the scope of the right of association and collective negotiations and counteracting discrimination practices. In 2006 ELEKTROBUDOWA not only noted the increase in revenues but also a record volume of order backlog which as on 31 December 2006 amounted to PLN million, whereas the value of orders received was PLN million. The record high was possible to achieve due to: continual building of competences for General Realization of Investments diversifying the order portfolio consistent building of a customer service area network. The sale offer has not changed dramatically as compared with the previous years and it is still based on the following products: low, medium and high voltage network electric power and lighting systems installations in danger zones low, medium and high voltage substations commissioning and start-up electrical engineering servicing general realization of investments conceptual work and technical consulting. The above offer has been enlarged and has become more attractive after a new business centre, Automation Division was established. The purpose of the division, formed through developing the Company s own resources and competencies supported by specialists recruited outside, already recognized in the market, is the execution of turnkey automation and electrical projects. Last year the Division implemented corporate structure, outlined the scope of operation of its marketing units, but what is noteworthy, appropriately defined projects for realization, the first outcome of which is expected in the beginning of this year. The existing potential allows ELEKTROBUDOWA to put into effect the majority of complex projects with the use of own means, as the company offers overall supply of projects, starting with engineering and prefabrication of equipment through delivery, installation, start-up together with trial-run operation, up to after-sales service. In some sectors ELEKTROBUDOWA is an undisputed leader, while in others it is just establishing its position. A company development depends on activity of its customers; ELEKTROBUDOWA counts on the activity in the following branches: power industry, building and petrochemical industries, mining, metallurgy, retail trade and the army. Future income will undoubtedly depend on such factors as: favourable economic situation in the power, chemical, metallurgic and building branches price level of electrical materials and equipment as well as metallurgic products intensification of marketing activities, particularly on the markets of Central and Eastern Europe course of privatization processes, especially in the power industry systematic reducing the Company operating costs. The necessity to adjust to the EU standards will boost the investments in power industry. While the expected growth will take place in the perspective of several years, a fairly quick inflow of EU funds, which should contribute to a considerable increase of investments in infrastructure and environmental protection, is expected still in ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

11 Rynek kapitałowy Rok 2006 był kolejnym bardzo udanym dla posiadaczy akcji notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów WartoÊciowych. W 2006 r. główny indeks warszawskiej giełdy WIG wzrósł o 39,9%, a indeks WIG20, grupujàcy 20 najwi kszych i najbardziej płynnych spółek, zyskał na wartoêci 21,9%. Akcje ELEKTROBUDOWY wchodzà w skład indeksu WIG oraz subindeksu sektorowego WIG-Budownictwo. Indeks ten w trakcie 2006 r. wzrósł o 144%, co dawało najwi kszy wzrost spoêród wszystkich subindeksów sektorowych GPW. W 2006 r. wzrost na rynku akcji nie był równomiernie rozło ony w czasie. W pierwszej dekadzie stycznia ceny akcji notowały dynamicznie wzrosty. Przez pozostałà cz Êç pierwszego kwartału wartoêci indeksów wahały si w dosyç szerokiej strefie konsolidacji. Pod koniec marca rynek akcji zaczàł dynamicznie rosnàç, wyznaczajàc lokalny szczyt 12 maja, po którym nastàpiła silna korekta cen akcji wi kszoêci spółek. Od połowy czerwca do koƒca lipca kursy akcji na GPW ponownie rosły, wskutek czego indeks WIG dotarł do rekordowych poziomów ustanowionych w maju 2006 r. W nast pnych tygodniach, po małej korekcie spadkowej, ceny akcji weszły w faz konsolidacji. Z poczàtkiem paêdziernika ceny akcji na GPW zacz ły doêç systematycznie zyskiwaç na wartoêci. W drugiej dekadzie grudnia główne indeksy GPW spadły do poziomów z pierwszej dekady listopada, a wycena akcji poprawiła si nieznacznie pod koniec grudnia. Warszawska giełda, podobnie jak w latach poprzednich, zachowywała si lepiej ni Êwiatowe rynki rozwini te. Najistotniejszym powodem relatywnej siły polskiego rynku był napływ rekordowych Êrodków do krajowych funduszy inwestycyjnych. Wyraênie pozytywny wpływ na notowania akcji miały te dobre i bardzo dobre wyniki finansowe wi kszoêci spółek. Kurs akcji ELEKTROBUDOWY w 2006 r. zachowywał si zdecydowanie lepiej od giełdowych indeksów du ych, czy Êrednich spółek. Na pierwszej sesji w 2006 r. 2 stycznia, kurs zamkni cia akcji wyniósł 37,30 zł, natomiast na ostatniej sesji 29 grudnia 2006 r. kurs zamkni cia osiàgnàł wartoêç 107,00 zł. W skali całego 2006 roku wzrost kursu akcji ELEKTROBUDOWY wyniósł 186,9%. Najni szy kurs akcji na zamkni ciu został wyznaczony 2 stycznia 37,30 zł, natomiast najwy szy 18 grudnia, kiedy to osiàgnàł poziom 118,00 zł. Ârednioroczna cena akcji Spółki z cen zamkni cia w 2006 r. wyniosła 67,33 zł i była istotnie wy sza od Êredniej ceny 29,60 zł z 2005 r. Na poczàtku ubiegłego roku ceny akcji Spółki były dodatnio skorelowane z głównymi indeksami rynku. Od poczàtku drugiej dekady marca akcje Spółki zachowywały si zdecydowanie lepiej ni rynek, notujàc lokalne maksimum w połowie maja. Majowo-czerwcowa korekta w przypadku akcji ELEKTROBUDOWY była relatywnie łagodna. W póêniejszym okresie, do połowy lipca, kurs akcji Spółki, podobnie jak główne indeksy GPW, wszedł w konsolidacj, z której nastàpiło dynamiczne wybicie w gór. W przeciàgu miesiàca cena akcji Spółki wzrosła a o 51%, póêniej trend wzrostowy był kontynuowany, ale z mniejszà dynamikà. Do koƒca drugiej dekady grudnia notowania akcji, liczàc od połowy lipca, wzrosły o 112%, ustanawiajàc w trakcie tej fali wzrostu, 18 grudnia historyczne maksimum notowaƒ. Koƒcówka roku była dla notowaƒ Spółki du o słabsza ni wczeêniejsze tygodnie, cena akcji ELEKTROBUDOWY spadła o 9,3% od szczytu. Łàczny wolumen obrotu akcjami ELEKTROBUDOWY w notowaniach ciàgłych w 2006 r. wyniósł akcji i był wy szy od zarejestrowanego w 2005 r. o 29%. Âredni wolumen obrotu na sesj wyniósł akcji. Najwy szy wolumen obrotu odnotowano na sesji 28 lutego, kiedy to właêciciela zmieniło akcji Spółki. On the equity market 2006 was another successful year for the holders of shares listed on the Warsaw Stock Exchange. The main WSE index, WIG, rose by 39.9%, while WIG20 which lists 20 biggest and most liquid companies, increased its value by 21.9%. ELEKTROBUDOWA s shares are in the WIG index and WIG-Construction sector subindex, which over the space of 2006 rose by 144%, the biggest growth in all WSE sector subindexes. Share market growth was not evenly spread in time during the year. In the first week of January share prices violently jumped. Till the end of the first quarter, however, indexes fluctuated in a relatively broad rally. Near the end of March the market began to grow rapidly and registered local peak on 12 May, after which a strong correction of most share prices occurred. From the middle of June until the end of July the WSE shares were in a constant upward movement, boosting the WIG index to its record levels established in May Within the following weeks, after a slight downturn correction, share prices rebounded and since the beginning of October they were systematically improving. In mid-december WSE main indexes slipped to the levels from the beginning of November, but near the end of December the prices slightly increased. As in previous years, the Warsaw Stock Exchange behaved better than the world s developed markets. The most significant reason for the relative strength of the Polish market was a record inflow of resources to national investment funds. Evidently positive influence on the share prices is attributed to good and very good results of the majority of companies. ELEKTROBUDOWA s share prices in 2006 behaved much better than indexes of big or mid size companies. The closing price on the first trading of 2006, on January 2, was PLN 37.30, while the last trading of the year, on December 29, closed at PLN The annual rise of ELEKTROBUDOWA s share price was 186.9%. The quotation reached its closing low PLN on January 2, and its high PLN on December 18, Average closing price for 2006 was PLN 67.33, remarkably higher than average PLN of At the beginning of last year the Company s share prices were positively correlated with the main market indexes. Since mid- March its prices behaved better than the market, reaching local high in the middle of May. The correction of May-June was relatively mild for ELEKTROBUDOWA s shares. In the later period, until the middle of July, its quotation staged a rally, as did main WSE indexes, after which it dynamically sprang up. Within a month the Company s share price increased by as much as 51%, then the upturn was continued, though at a slower rate. From the middle of July until December 18, when the historic high of this growth wave was established, the quotation price rose by 112%. The end of the year was much less favourable than previous weeks and the share price of ELEKTROBUDOWA dropped by 9.3% on its peak. Total trading volume of ELEKTROBUDOWA s shares on continuous trading in 2006 was shares, which is by 29% higher on Average volume per trading day was shares. The highest trading volume was noted on 28 February, when shares in ELEKTROBUDOWA changed their owners. PLN /06 2/06 3/06 4/06 5/06 ELEKTROBUDOWA SA WIG20 WIG Odpowiedzialny biznes 6/06 Zrównowa ony rozwój, zgodny z zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu, le y, obok działaƒ przynoszàcych zysk właêcicielom, u podstaw strategii biznesowej ELEKTROBUDOWY. B dàc firmà o profilu produkcyjno-monta owym ELEKTROBUDOWA jest Êwiadoma cià àcego na niej obowiàzku ochrony Êrodowiska naturalnego, dlatego te w zakładach produkcyjnych skupia uwag na minimalizowaniu emisji zanieczyszczeƒ do Êrodowiska. Zaanga owanie proekologiczne ELEKTROBUDOWY to przede wszystkim posiadanie certyfikatu ISO 14001:2005 na system zarzàdzania Êrodowiskowego. Jednak to nie jedyny sposób, w jaki dbamy o Êrodowisko, bowiem nieprzerwanie audytujemy wszelkie procesy produkcyjne. ELEKTROBUDOWA konsekwentnie prowadzi działalnoêç prospołecznà, koncentrujàc si na wsparciu instytucji ochrony zdrowia Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 ÂlAM w Katowicach, a tak e aktywnie uczestniczàc w pracach Fundacji na Rzecz Kardiologii w GórnoÊlàskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu. Wspiera te wszelkà działalnoêç sportowà, nie tylko pracowników ELEKTROBUDOWY, pomagajàc OÊrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Koninie, ale nie zapomina tak e o sporcie profesjonalnym, sponsorujàc mistrzowskà dru yn hokejowà GKS Tychy. ELEKTROBUDOWA nie pozostaje oboj tna na przyszłoêç m odego pokolenia, pomagajàc zarówno uczniom szkół zawodowych, jak i studentom wy szych uczelni, w tym: katowickiej Akademii Ekonomicznej oraz Politechniki Âlàskiej. Odpowiedzialny biznes to nie moda to nowy model prowadzenia działalnoêci gospodarczej. Corporate social responsibility 7/06 8/06 9/06 In its business activity ELEKTROBUDOWA implements the sustainable development strategy which combines the activities aimed at increasing value for the owners with social responsibility. As a manufacturer and installation services provider we are aware of our responsibility for protecting the natural environment. Therefore in our production facilities we are focused on minimizing the emissions. Pro-ecological involvement of ELEKTROBUDOWA is reflected by implementing the requirements of the environmental management system certified to ISO 14001:2005. However, it is not the only way we care for the environment, as we are constantly auditing every production process in our company. Another aspect of our social responsibility is regular support of public health care institutions the Public Clinical Centre of the Medical University of Silesia in Katowice, and active participation in the Foundation for Cardiology at the Upper-Silesian Medical Centre in Katowice-Ochojec. ELEKTROBUDOWA also supports all kinds of sports activities, not only of its employees: the company provides aid for the Childcare and Education Centre in Konin and also supports professional sport by sponsoring a Polish hockey champion GKS Tychy. We are also concerned about those who are our future: young people. ELEKTROBUDOWA supports both secondary school pupils and university students from the University of Economics in Katowice and the Silesian University of Technology. Corporate Social Responsibility is not only a fashion, it is a new model of conducting business activity. 10/06 11/06 12/06 Notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA na GPW oraz indeksy WIG i WIG20 w 2006 roku (kursy zamkni cia, wartoêci indeksów wystandaryzowane). Share price of ELEKTROBUDOWA SA in the WSE against WIG and WIG20 indexes in 2006 (closing prices, standardized index values). 18 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

12 Zarzàdzanie zasobami finansowymi W y n i k i f i n a n s o w e F i n a n c i a l s t a t e m e n t s DziałalnoÊç finansowa ELEKTROBUDOWY w 2006 roku prowadzona była w oparciu o Êrodki własne oraz linie kredytowe otwarte w bankach, dzi ki którym Spółka posiadała pełnà zdolnoêç wywiàzywania si z zaciàgni tych zobowiàzaƒ. Rok 2006 charakteryzował si stabilnym poziomem stóp procentowych, jak równie korzystniejszymi warunkami przyznawanych Spółce linii kredytowych oraz linii na gwarancje i akredytywy. Powy sze czynniki oraz umiej tne wykorzystanie mo liwoêci wynikajàcych z podpisanej w 2005 r. Umowy na Program Emisji Obligacji, a tak e oferowanych przez banki produktów takich jak: bilansowanie rachunków, automatyczne lokaty nadwy ek Êrodków pieni nych, negocjowane kursy realizacji płatnoêci walutowych, w sposób istotny wpłyn ły na obni enie poziomu kosztów finansowych. Czynnikiem determinujàcym w 2006 r. działania Spółki w obszarze eksportu był poziom kursów walut. Utrzymujàcy si przez cały 2006 r. trend powodujàcy wzmacnianie si polskiej waluty wpłynàł bardzo korzystnie na obni enie wydatków Spółki zwiàzanych z importem. Z tego samego powodu ni szy poziom przychodów z eksportu miał wpływ na zintensyfikowanie działaƒ zwiàzanych z wykorzystaniem transakcji zabezpieczenia wahania kursów walut (forward, opcje zerokosztowe). W efekcie zrealizowano dodatnie ró nice kursowe na poziomie 1,2 mln złotych. W 2006 r. całoêç działaƒ Spółki zmierzała do wynegocjowania z bankami nowych, korzystniejszych warunków udzielanych Spółce linii kredytowych i gwarancyjnych. W wyniku tych działaƒ zostały zrestrukturyzowane umowy kredytowe, które w wi kszoêci banków przyj ły charakter linii wielocelowych obejmujàcych: linie kredytowe, linie na gwarancje, akredytywy, linie na transakcje rynku finansowego. Ponadto w 2006 roku w Spółce wyraênie zauwa alna była tendencja do obni ania stanu wykorzystywanego kredytu, co wpłyn ło na zmniejszenie kwoty zapłaconych od niego odsetek. W tym samym czasie ugruntowała si współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi w sferze gwarancji ubezpieczeniowych. Odzwierciedleniem wymienionych powy ej działaƒ sà: bardzo dobra sytuacja kredytowa Spółki, wysoki poziom dost pnych linii na gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, elastyczne wykorzystanie wszystkich êródeł finansowania na poziomie, który jest podstawà decyzji przed zawarciem kontraktu. Dobra sytuacja finansowa Spółki wpływa na to, e banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe ch tnie udzielajà Spółce ró nego rodzaju gwarancji, co niezaprzeczalnie jest atutem wpływajàcym na poziom i zakres składanych ofert na realizacj kontraktów. Obecna sytuacja finansowa pozwala na terminowà realizacj zobowiàzaƒ Spółki oraz daje mo liwoêci prowadzenia działalnoêci inwestycyjnej i elastycznej polityki finansowej. Istotne zagro enia, które mogà mieç wpływ na działalnoêç Spółki to sytuacja w polskiej gospodarce, wielkoêç i kierunki realizowanych inwestycji, poziom stóp procentowych, a tak e sytuacja gospodarcza w skali makro, wpływajàca w istotny sposób na poziom kursów walut. Financial resources management The financial activity of ELEKTROBUDOWA in 2006 was based on the Company s own funds and credit lines opened in banks, which gave the Company full power to discharge itself of the contracted obligations. The year 2006 was the period of stable interest rates and more favourable terms on which the Company was granted credit lines and guarantee and L/C lines. The above factors as well as competent use of opportunities provided by the Bonds Issue Programme Agreement signed in 2005, and bank products such as: balancing the accounts, automatic deposits of cash surplus, negotiated exchange rates of effecting the currency payments, significantly contributed to financial costs level reduction. An important determinant for export activity of the Company in 2006 was the level of currency exchange rates. The tendency of strengthening Polish currency, prevailing during the whole year 2006, was favourable for reducing import expenses of the Company. For the same reason the lower level of export revenue had an impact on intensifying the activities related with the utilization of exchange rates fluctuations hedging instruments (forward agreements, zero-cost options). In result, positive exchange differences were realized on the level of PLN 1.2 million. Totally, the Company s activities in 2006 were aimed at negotiating with banks new, more favourable terms and conditions of credit and guarantee lines granted to the Company. As a result the credit agreements were restructured, and in most banks they are now multi-purpose facilities which cover: credit lines, L/C, guarantee lines, lines for financial market transactions. Furthermore, in 2006 there was a noticeable tendency in the Company to reduce the amount of used loan, which consequently reduced the amount of interest paid on those loans. During the same time cooperation with insurance companies in the area of insurance guarantees developed significantly. These activities were reflected in: a very good credit situation of the Company, high level of lines for bank and insurance guarantees, flexible use of all sources of financing on the level which is the base for decisions before concluding a contract. A good financial standing of the Company encourages the banks and insurance companies to grant ELEKTROBUDOWA various types of guarantees, which is an undeniable advantage in providing offers for contracts, both in respect of their level and scope. The present financial situation allows the Company to meet its obligations in time and provides the opportunities for investing activity and flexible financial policy. Vital threats which can have impact on the Company s activities are posed by the situation of the Polish economy, volume and directions of carried out investments, interest rates, and macroeconomic situation, which essentially influences currency rates. 20 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

13 Bilans Balance sheet statement Bilans Balance sheet statement AKTYWA ASSETS Aktywa trwa e Non-current assets Rzeczowe aktywa trwa e Property, plant and equipment WartoÊci niematerialne Intangible assets Udziały w jednostkach zale nych Interest in subsidiaries Aktywa finansowe dost pne do sprzeda y Available-for-sale financial assets Nale noêci handlowe oraz pozostałe Trade and other receivables Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Deferred income tax assets Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Non-current prepayments Aktywa obrotowe Current assets Zapasy Inventories Nale noêci handlowe oraz pozostałe Trade and other receivables Pochodne instrumenty finansowe Derivative financial instruments Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Current prepayments Kwoty nale ne z tytułu umów budowlanych Amounts due from customers for construction contract work Ârodki pieni ne i ich ekwiwalenty Cash and cash equivalents Razem aktywa Total assets KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIÑZANIA EQUITY AND LIABILITIES Kapitał własny Equity Kapitał zakładowy Share capital Kapitał zapasowy Reserve capital Kapitał z wyceny inwestycji dost pnych do sprzeda y Capital from valuation of available-for-sale investment Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporzàdkowanych Foreign currency translation differences of subsidiaries Strata z lat ubiegłych Prior years loss Zysk netto Net profit Razem kapitał własny przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki Total equity attributable to equity holders of the Company Kapitały mniejszoêci Minority interest stan na /as at w tys. z /in PLN 000 jednostkowy separate skonsolidowany consolidated stan na /as at w tys. z /in PLN 000 jednostkowy separate skonsolidowany consolidated 50,665 49,841 44,298 43,868 33,232 33,725 29,822 30,142 3,066 3,117 2,101 2,207 1, ,768 10,768 9,707 9, , , , ,540 17,602 23,216 3,499 6, , ,136 92,089 94, ,310 31,310 20,650 20,650 15,649 22,267 7,069 10, , , , ,408 82,897 87,765 69,311 71,593 25,320 25,320 24,821 24,821 61,090 61,256 58,186 58, ,980-17,289-22,431-22,215 14,395 15,377 8,735 9,280 82,897 84,539 69,311 70,086 3,226 1,507 ZOBOWIÑZANIA LIABILITIES Zobowiàzania długoterminowe Non-current liabilities Zobowiàzania z tytułu Êwiadczeƒ pracowniczych Employee benefit obligations Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe Trade and other payables Zobowiàzania krótkoterminowe Current liabilities Zobowiàzania handlowe oraz pozostałe Trade and other payables Zobowiàzania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Corporate income tax liabilities Pochodne instrumenty finansowe Derivative financial instruments Kredyty i po yczki oraz dłu ne papiery wartoêciowe Loans, borrowings and debt securities Rezerwy Provisions Rozliczenia mi dzyokresowe Accrued expenses Kwoty zobowiàzaƒ wobec odbiorców z tytułu umów budowlanych Amounts due to customers for construction contract work Razem zobowiàzania Total liabilities Razem kapita w asny i zobowiàzania Total equity and liabilities 5,010 5,010 3,726 3,929 1,946 1,946 1,837 2,040 3,064 3,064 1,889 1, , ,068 95,010 99, , ,454 60,879 65,577 1,905 2,121 1,181 1, ,098 22,098 16,415 16, ,717 5,717 3,224 3,224 19,978 19,978 12,677 12, , ,078 98, , , , , , ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

14 Rachunek zysków i strat Income statement Rachunek przep ywów pieni nych Cash flow statement Przychody ze sprzeda y produktów, towarów i materiałów Revenues Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Cost of products, goods and materials sold Zysk brutto ze sprzeda y Gross profit on sales Koszt sprzeda y Selling costs Koszty ogólnego zarzàdu Administrative expenses Pozostałe zyski (straty) netto Other gains (losses) - net Zysk operacyjny Operating profit Przychody finansowe Financial income Koszty finansowe Financial expenses Przychody (koszty) finansowe netto Financial income (cost) - net Zysk brutto Gross profit Podatek dochodowy Income tax Zysk netto roku obrotowego Profit for the year z tego: attributable to: przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki Company equity holders przypadajàcy na udziały mniejszoêci minority interest za okres/for w tys. z /in PLN 000 za okres/for w tys. z /in PLN 000 jednostkowy separate skonsolidowany consolidated jednostkowy separate skonsolidowany consolidated 451, , , , , , , ,437 28,500 35,933 21,962 25,481-2,342-2,798-1,785-2,068-7,124-8,341-7,527-8, ,788-1,722-1,966 18,212 23,006 10,928 12,958 1, ,011 1,897-1,260-1,260-2,074-2, ,308 22,253 10,865 12,781-3,913-5,047-2,130-2,686 14,395 17,206 8,735 10,095 15,377 9,280 1, Zysk na akcj przypadajàcy na akcjonariuszy Spółki w trakcie okresu (wyra ony w zł na jednà akcj ) Earnings per share for profit attributable to equity holders of the Company in the period (in PLN per share) - podstawowy basic - rozwodniony - diluted Przepływy pieni ne z działalnoêci operacyjnej Zysk brutto Gross profit Amortyzacja Depreciation and amortisation Straty z tytułu ró nic kursowych Foreign exchange loss Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Interest and share in profit (dividends) Strata ze sprzeda y rzeczowych aktywów trwałych Loss on sale of property, plant an equipment Zmiana stanu z tytułu odroczonego podatku dochodowego Change in deferred income tax assets Zmiana stanu zapasów Change in inventories Zmiana stanu nale noêci handlowych oraz pozostałych Change in trade and other receivables Zmiana stanu zobowiàzaƒ, z wyjàtkiem po yczek i kredytów Change in liabilities, except loans and borrowings Zapłacony podatek dochodowy Income tax paid Zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeƒ mi dzyokresowych Change in current prepayments and accrued expenses Zmiana stanu długoterminowych rozliczeƒ mi dzyokresowych Change in non-current prepayments and accrued expenses Zmiana stanu rozrachunków z tytułu umów budowlanych Change in settlements of construction contracts Inne korekty Other adjustments Wpływy pieni ne netto z działalnoêci operacyjnej Net cash generated from operating activities Przepływy pieni ne z działalnoêci inwestycyjnej Zbycie wartoêci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Proceeds from sale of property, plant & equipment and intangible assets Nabycie wartoêci niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Purchase of property, plant & equipment and intangible assets Wypływy pieni ne netto z działalnoêci inwestycyjnej Net cash used in investing activities Przepływy pieni ne z działalnoêci finansowej Wpływy netto z emisji akcji Net proceeds from issuance of shares Kredyty i po yczki Loans and borrowings Emisja dłu nych papierów wartoêciowych Issuance of debt securities Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właêcicieli Dividends and other payments to equity holders Wykup dłu nych papierów wartoêciowych Redemption of debt securities Spłaty kredytów i po yczek Repayment of loans and borrowings PłatnoÊci zobowiàzaƒ z tytułu umów leasingu finansowego Payment of financial lease commitments Odsetki Interest Pozostałe wypływy Other cash outflows Wp ywy i wyp ywy netto z działalnoêci finansowej Net cash generated from / used in financing activities Zwi kszenie netto stanu Êrodków pieni nych Net increase in cash Stan Êrodków pieni nych na poczàtek okresu Cash at beginning of period Stan Êrodków pieni nych na koniec okresu Cash at end of period za okres/for w tys. z /in PLN 000 jednostkowy skonsolidowany separate consolidated za okres/for w tys. z /in PLN 000 jednostkowy separate skonsolidowany consolidated Cash flows from operating activities 18,308 22,253 10,865 12,781 4,510 4,666 4,929 5, ,260 1,674 1, ,103-17,019 8,334 6,141-50,934-54,207 5,510 3,884 59,247 66,002-3,836-1,920-3,189-4,285-2,315-2,693 2,683 2,682 2,187 2, ,359-3,359-10,242-10,242-1,393-1, ,155 16,022 17,259 17,273 Cash flows from investing activities ,621-7,905-6,201-6,411-7,120-7,404-5,311-5,521 Cash flows from financial activities 5,093 5, ,696 4, ,950 8,950 7,964 7,964-5,957-5,957-3,971-3,971-7,964-7, ,031-13, ,204-1,204-1,635-1, ,545 3,545-10,721-10,721 8,580 12,163 1,227 1,031 7,069 10,104 5,842 9,073 15,649 22,267 7,069 10, ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

15 Zestawienie zmian w kapitale własnym Statement of changes in equity Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Consolidated statement of changes in equity 1 stycznia 2006 r. 1 January 2006 zysk netto net profit wycena inwestycji dost pnych do sprzeda y valuation of available-for-sale investments podatek odroczony dotyczàcy wyceny inwestycji investment valuation deferred tax suma przychodów za 2006 r. total 2006 revenues podział zysku profit distribution pokrycie straty z lat ubiegłych coverage of prior years loss emisja akcji serii C issue of series C shares koszty emisji akcji serii C series C shares issue costs wypłata dywidendy dividend payment pozostałe zmiany other changes 31 grudnia 2006 r. 31 December 2006 Kapitał zak adowy Share capital Kapitał zapasowy z nadwy ki ponad cenà nominalnà akcji Reserve capital from share premium Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z wyceny inwestycji dost pnych do sprzeda y Capital from valuation of available-forsale investment Zysk (strata) z lat ubiegłych Prior years profit (loss) Zysk netto Razem Kapitał własny Other reserve capital Net profit Total equity 24,821 10,369 47, , , ,395 14, ,395 14, , , , , , , , , ,320 15,127 45, ,980 14,395 82,897 1 stycznia 2006 r. 1 January 2006 ró nice kursowe z przeliczenia currency translation differences zysk netto net profit wycena inwestycji dost pnych do sprzeda y valuation of available-for-sale investments podatek odroczony dotyczàcy wyceny inwestycji investment valuation deferred tax suma przychodów za 2006 r. total 2006 revenues podział zysku profit distribution pokrycie straty z lat ubiegłych coverage of prior years loss emisja akcji serii C issue of series C shares koszty emisji akcji serii C series C shares issue costs wypłata dywidendy dividend payment pozostałe zmiany other changes 31 grudnia 2006 r. 31 December 2006 Przypadajàce na akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Share capital Kapitał zapasowy z nadwy ki ponad cenà nominalnà akcji Pozostały kapitał zapasowy Attributable to equity holders of the Company Kapitał z wyceny inwestycji dost pnych do sprzeda y Zysk (strata) z lat ubiegłych Reserve capital from share premium Other reserve capital Capital from valuation of available-forsale Prior years profit (loss) Net profit Attributable to minority interest Total equity investment 24,821 10,369 47, , ,507 71,593 Zysk netto Ró nice kursowe z przeliczenia jednostek podporzàdkowanych Foreign currency translation differences of subsidiaries Przypadajàce na udziały mniejszoêci Razem Kapitał własny , ,829 17, , ,719 17, , , , , , , , , ,320 15,127 46, ,289 15, ,226 87,765 1 stycznia 2005 r. 1 January 2005 zysk netto net profit podział zysku profit distribution wypłata dywidendy dividend payment koszt obsługi wypłaty dywidendy dividend servicing 31 grudnia 2005 r. 31 December ,821 10,369 46, , , ,735 8, , , , , ,821 10,369 47, ,431 8,735 69,311 1 stycznia 2005 r. 1 January 2005 ró nice kursowe z przeliczenia currency translation differences zysk netto net profit suma przychodów za 2005 r. total 2005 revenues podział zysku profit distribution wypłata dywidendy dividend payment koszt obsługi wypłaty dywidendy dividend servicing 31 grudnia 2005 r. 31 December ,821 10,369 46, , , , , , , , , , , ,821 10,369 47, ,215 9, ,507 71, ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

16 Opinia niezale nego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Elektrobudowy SA PrzeprowadziliÊmy badanie załàczonego sprawozdania finansowego Elektrobudowy SA (zwanej dalej Spółkà ) z siedzibà w Katowicach, przy ulicy Porcelanowej 12, obejmujàcego: a. bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiàzaƒ wykazuje sum tys. zł; b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujàcy zysk netto w kwocie tys. zł; c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujàce zwi kszenie kapitału własnego o kwot tys. zł; d. rachunek przepływów pieni nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujàcy wpływy pieni ne netto w kwocie tys. zł; e. informacj dodatkowà o przyj tych zasadach rachunkowoêci oraz inne informacje objaêniajàce. Za sporzàdzenie zgodnego z obowiàzujàcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalnoêci odpowiedzialny jest Zarzàd Spółki. Naszym zadaniem było wyra enie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliêmy stosownie do obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a. przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 wrzeênia 1994 r. o rachunkowoêci ( Ustawa Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póêniejszymi zmianami); b. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskaç wystarczajàcà pewnoêç, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych bł dów i przeoczeƒ. Badanie obejmowało mi dzy innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajàcych kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało równie ocen zasad rachunkowoêci stosowanych przez Spółk oraz istotnych oszacowaƒ dokonywanych przy sporzàdzeniu sprawozdania finansowego, a tak e ogólnà ocen jego prezentacji. Uwa amy, e nasze badanie stanowiło wystarczajàcà podstaw dla wyra enia opinii. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalnoêci Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. uwzgl dniajà postanowienia Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 19 paêdziernika 2005 r. w sprawie informacji bie àcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoêciowych i sà zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załàczone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: a. zostało sporzàdzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiàg rachunkowych; b. jest zgodne w formie i treêci z obowiàzujàcymi Spółk przepisami prawa oraz statutem Spółki; c. przedstawia rzetelnie i jasno sytuacj majàtkowà i finansowà Spółki na dzieƒ 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami SprawozdawczoÊci Finansowej zatwierdzonymi przez Uni Europejskà. e. notes to the financial statements comprising information on the accounting policies adopted and additional notes and explanations. The Company s Management Board is responsible for preparing the financial statements and a Directors Report which comply with the applicable regulations. Our responsibility was to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the following regulations applicable in the Republic of Poland: a. the provisions of Chapter 7 of the Accounting Act of 29 September 1994 (Journal of Laws of 2002, No. 76, item 694 with subsequent amendments, hereinafter referred to as the Act ); b. the auditing standards issued by the National Council of Registered Auditors in Poland. Our audit was planned and performed to obtain reasonable assurance that the financial statements were free of material misstatements and omissions. The audit included examining, on a test basis, accounting documents and entries supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit also included assessing the accounting policies used by the Company and significant estimates made during the preparation of the financial statements, as well as evaluating the overall presentation thereof. We believe that our audit provided a reasonable basis for our opinion. The information in the Directors Report for the Group has been prepared in accordance with the provisions of the Decree of the Minister of Finance of 19 October 2005 concerning the publication of current and periodic information by issuers of securities and is consistent with the information presented in the audited consolidated financial statements. In our opinion, and in all material respects, the accompanying consolidated financial statements: a. have been prepared on the basis of properly maintained consolidation documentation; b. comply in their form and contents with the applicable laws; c. give a fair and clear view of the Group s financial position as at 31 December 2006 and of its results of operations for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union. Katowice, 27 March 2007 On behalf of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.: Tomasz Reinfuss Member of the Management Board Registered Auditor No /7274 Registered Audit Company No. 144 Katowice, 27 marca 2007 r. Działajàcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzajàcy badanie: Tomasz Reinfuss Cz onek Zarzàdu Bieg y Rewident Numer ewidencyjny 90038/7274 Spó ka wpisana na list podmiotów uprawnionych do badania sprawozdaƒ finansowych pod numerem 144 Independent Registered Auditor s Opinion to the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board of Elektrobudowa SA We have audited the accompanying financial statements of Elektrobudowa SA (hereinafter referred to as the Company ), with its registered office in Katowice, ul. Porcelanowa 12, which comprise: a. the balance sheet as at 31 December 2006, showing total assets and total equity and liabilities of PLN thousand; b. the income statement for the year ended 31 December 2006, showing a net profit of PLN thousand; c. the statement of changes in equity for the year ended 31 December 2006, showing an increase in the equity of PLN thousand; d. the cash flow statement for the year ended 31 December 2006, showing an increase in cash and cash equivalents of PLN thousand; 28 ELEKTROBUDOWA SA 2006 ELEKTROBUDOWA SA

17 ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 tel. +48 (32) , fax +48 (32)

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne r. 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego ELEKTROBUDOWA przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Warszawa, 13 grudnia 2010 r. grudzień 2010 1 1 Akcjonariat ELEKTROBUDOWY SA (wrzesień 2010 r.) POLSAT OFE 3,23% NORDEA OFE 2,98% Pozostali 30,84% AVIVA

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI www.elbudowa.com.pl 1 ELEKTROBUDOWA SA KIM JESTEŚMY I CO ROBIMY www.elbudowa.com.pl 2 ELEKTROBUDOWA SA Firma istnieje na rynku od 1953 roku. Notowana na

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII

SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI XII ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Jaworze, 1 kwietnia 2009 r. 1 1 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu i Dyrektor Spółki 1974 1990 1990 1995 Dyrektor 1995 1997 Prezes i Dyrektor 1998 1999 Prezes

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI

ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI ELEKTROBUDOWA SA LIDER POLSKIEJ ELEKTROENERGETYKI Informacje ogólne styczeń 2009 r. styczeń 2009 1 1 Historia firmy 1953 1992 1995 1996 1997 2000 2002 utworzenie Przedsiębiorstwa MontaŜu Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2013) październik 2013 (10/2013) October 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo