Trudny wybór. -referendum CHILTONS OF KENSINGTON - STR 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trudny wybór. -referendum CHILTONS OF KENSINGTON - STR 16"

Transkrypt

1 bezp³atny polski dwutygodnik 9/2003 (24) Trudny wybór -referendum CHILTONS OF KENSINGTON - STR 16

2

3 w numerze: Fot. Tomasz Kanik w numerze Trudny wybór 4 Mo esz g³osowaæ w Wielkiej Brytanii 6 Naród siê wypowiada 8 Za i przeciw 8 Pary... 9 Trudny wybór Wszyscy powinniœmy zdawaæ sobie sprawê, e 7 i 8 czerwca zadecydujemy o przysz³oœci swojej i naszych dzieci. str. 4 S³awa nas nie zamêcza 12 Niech siê œwiêci 1 maja 14 ona bez wizy 17 Kalendarium 18 Chris Dziadul - Summary in English 20 Tajemnica SARS 21 Pary To miasto jest bli ej ni myœlisz. Dzieli Ciê od niego tylko 3 godziny jazdy poci¹giem. str. 10 Przewodnik po yciu wyspiarskim 21 Og³oszenia drobne 22 Suite 45, London House King Street, Hammersmith London W6 9LZ copies. Customer Service Tel: , Fax: Mob: , Redaktor Naczelny - Anna Machowska Reklama - A. Kozak, K.Frais Grafika - A. Kozak Wydawca - Goniec Limited Wspó³praca C. Dziadul, H. Szuplak, K. Maroszek, A. Faliñska, A. Pyka, A.Kubiak Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. S³awa nas nie zamêcza W Polsce popularnoœæ jest niekiedy niedogodna. Wszystkim wszystko mo na - tylko nie nam. Z cz³onkami zespo³u Budka Suflera rozmawia Pawe³ Chowaniec. str. 12 goniec polski 24 maja

4 Trudny wybór Wszyscy powinniœmy zdawaæ sobie sprawê, e 7 i 8 czerwca zadecydujemy o przysz³oœci swojej i naszych dzieci. Pod wzglêdem liczby ludnoœci, a co za tym idzie równie pod wzglêdem liczby pos³ów, w Parlamencie Europejskim bêdziemy nale eli do najsilniejszych pañstw w Unii Europejskiej, ale nie da siê ukryæ, e pod wzglêdem znaczenia gospodarczego jeszcze d³ugo pozostaniemy na europejskich peryferiach. Bez propagandy proszê W trakcie kampanii przed czerwcowym referendum zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy wejœcia do Unii przedstawiaj¹ mnóstwo argumentów. Niestety - bardziej kojarzy³y siê one z propagand¹ ni rzeteln¹ informacj¹. Przeciwnicy akcesji oskar aj¹ polskie w³adze o niedopuszczanie ich do g³osu. Jednoczeœnie trudno nie zauwa yæ, e eurosceptycy strasz¹ zdezorientowany naród wszelkimi plagami, które maj¹ na nas spaœæ w razie przyst¹pienia do UE. Tymczasem korzyœci trudno przeceniæ. Oczywiœcie z punktu widzenia tysiêcy Polaków mieszkaj¹cych w Londynie najwiêkszym zyskiem z przyst¹pienia do UE bêdzie mo liwoœæ legalnej pracy - jak ju wiele tygodni temu zapewni³ rz¹d brytyjski - od momentu przyst¹pienia do Unii. Równie istotna bêdzie mo - liwoœæ nauki na poziomie uniwersyteckim i pomaturalnym na takich samych zasadach jak rodowici Brytyjczycy. Dziêki temu studia w Wielkiej Brytanii stan¹ siê dostêpne dla tysiêcy Polaków. Nasz kraj wejdzie te w system wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, e praktycznie automatycznie bêdzie uznawana wiêkszoœæ dyplomów i kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce. Bêdziemy mogli te liczyæ na mo liwoœæ korzystania z prawie wszystkich œwiadczeñ socjalnych, które przys³uguj¹ Brytyjczykom. Ale to zysk tylko tych rodaków, którzy postanowili na krótszy lub d³u szy okres zamieszkaæ w Wielkiej Brytanii, chocia dla wielu jest to wystarczaj¹cy argument, eby zag³osowaæ na "tak". Co jednak z przyst¹pienia do Unii Europejskiej bêd¹ mieli wszyscy Polacy? Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo Polska znajduje siê w samym œrodku Europy, podatna na wp³ywy z zewn¹trz. Zbyt czêsto zapominamy, e jeszcze 15 lat temu by³a krajem poddanym dominacji radzieckiej ze wszystkimi tego konsekwencjami. ZSRR wprawdzie siê rozpad³, ale wci¹ istnieje Rosja ze wszystkimi swoimi imperialnymi têsknotami. Powoli rozmywaj¹ce siê NATO, w kontekœcie konfliktu pomiêdzy jego cz³onkami po obu stronach Atlantyku nie jest wystarczaj¹c¹ gwarancj¹ naszego bezpieczeñstwa w d³u szym okresie. Akcesja do UE oznacza wst¹pienie do jednego z najpotê niejszych organizmów politycznych ostatecznie wyrywaj¹c Polskê z zasiêgu sentymentów wschodniego s¹siada. Doœæ naiwny jest pogl¹d, e niewielki kraj jak Polska, po³o ony w takim miejscu, mo e zachowaæ ca³kowit¹ niezale noœæ w d³u szej perspektywie. Prêdzej, czy póÿniej wpad³aby w objêcia silniejszych s¹siadów. Inaczej mówi¹c lepiej jest szukaæ wsparcia ju teraz, na w³asnych warunkach. Kop dla gospodarki Na akcesji najbardziej zyskaæ mo e polska gospodarka, a wiêc miêdzy innymi pracownicy, którzy bêd¹ wiêcej zarabiaæ oraz bezrobotni, którzy zyskaj¹ nowe miejsca pracy. - Wst¹pienie do Unii Europejskiej przyniesie prze³om dla zwyk³ego œmiertelnika, który n dków pomocowych z bud etu Unii, przede wszystkim funduszy strukturalnych. Polska w latach mo e otrzymaæ 11,3 mld euro. Jednak - bior¹c pod uwagê doœwiadczenia innych pañstw Unii - jest ma³o prawdopodobne, by wykorzysta³a 100 proc. tej kwoty. I tu tkwi problem. Korzystanie z funduszy strukturalnych wymaga wygospodarowania przez zainteresowan¹ firmê lub gminê co najmniej 25 proc. wk³adu ze œrodków w³asnych. Tymczasem poziom zad³u enia gmin i finansowa sytuacja firm nie gwarantuj¹, e bêd¹ one w stanie wygospodarowaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ œrodków w³asnych, by w wykorzystaæ znacz¹c¹ czêœæ funduszy strukturalnych. Tu musi pomóc rz¹d, który powinien wygospodarowaæ pieni¹dze wystarczaj¹ce do wsparcia gmin chêtnych do wykorzystywania funduszy strukturalnych dla lokalnych inwestycji. Paradoksalnie taka sytuacja mo e stanowiæ szansê dla Polski. Byæ mo e zmusi ona wreszcie rz¹d do przeprowadzenia reformy finansów pañstwa, która i tak musi byæ przeprowadzona. Tak czy inaczej zmiany s¹ tu niezbêdne. Ich zaniechanie doprowadzi do d³ugotrwa³ej stagnacji i zmarnowania nadarzaj¹cej siê szansy. Adam Bany TO SIÊ OP ACI Jak obliczy³ warszawski Business Centre Club na podstawie analiz sytuacji pañstw, które wczeœniej przyst¹pi³y do UE, jeœli rz¹d zmieni politykê ekonomiczn¹ na korzystniejsz¹ dla inwestorów, to do 2010 r. mo emy liczyæ na nap³yw ³¹cznie mld dol. zagranicznych inwestycji. 4 goniec polski 24 maja 2003

5 referendum CO TO JEST REFERENDUM G³osowanie ludowe, instytucja demokracji bezpoœredniej, polegaj¹ca na wyra eniu woli w okreœlonej kwestii przez wszystkich obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze; referendum jest przeprowadzane w formie g³osowania powszechnego, w którym obywatele udzielaj¹ pozytywnych lub negatywnych odpowiedzi na pytanie postawione przez organ zarz¹dzaj¹cy referendum. Rozró nia siê nastêpuj¹ce rodzaje referendów: obligatoryjne i fakultatywne (w zale noœci od tego, czy przepisy wymagaj¹ przeprowadzenia referendum w celu rozstrzygniêcia danej sprawy), wi¹ ¹ce i konsultatywne (w zale noœci od sposobu zwi¹zania jego wynikami), ogólnokrajowe i lokalne. ród³o: Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PW SA Przysz³oœæ nale y do nas Przyst¹pienie do Unii Europejskiej tragedi¹ dla Polski nie bêdzie. Jest to z jednej strony koniecznoœæ, a z drugiej szansa. Od nas zale y, czy j¹ wykorzystamy. Mo na siê jednak obawiaæ, e polskie elity polityczne wykorzystaj¹ przyst¹pienie do UE przede wszystkim dla umocnienia swojej pozycji, jednoczeœnie powstrzymuj¹c siê od wszelkich dzia³añ niezbêdnych do pe³nego wykorzystania przynale noœci do Unii. Niestety, kolejne rz¹dy bêd¹ musia³y dokonywaæ trudnych wyborów. Konieczne bêdzie dokonanie g³êbokiej reformy finansów i systemu ubezpieczeñ spo³ecznych. Ogromny szok czeka polsk¹ wieœ. Szacuje siê, e w ci¹gu najbli szych kilkunastu lat bêdzie musia³o znikn¹æ nawet 70 proc. gospodarstw rolnych. Trzeba pamiêtaæ, e obecnie na roli pracuje niemal co czwarty Polak, podczas gdy w adnym pañstwie UE odsetek rolników nie przekracza 10 procent. Z drugiej strony miêdzy innymi dziêki dop³atom unijnym najsilniejsze gospodarstwa maj¹ szansê doskonale prosperowaæ w warunkach wspólnego rynku. Zaniechanie koniecznych zmian pogr¹ y nas w marazmie na lata. Od nas samych zale y, czy uda nam siê powtórzyæ w ramach Unii Europejskiej sukces Irlandii i Hiszpanii, czy te jak Grecja pogr¹ ymy siê w d³ugoletnim bezw³adzie. (AB) goniec polski 24 maja

6 referendum Mo esz g³osowaæ w Wielkiej Brytanii Kilka niezbêdnych informacji. To musisz wiedzieæ zanim weÿmiesz udzia³ w referendum. Na terenie Wielkiej Brytanii na mocy rozporz¹dzenia Ministra Spraw Zagranicznych utworzone zostan¹ dwa obwody g³osowania dla obywateli polsk i c h prze- Kto mo e g³osowaæ? Udzia³ w referendum mo e wzi¹æ ka dy obywatel polski, legitymuj¹cy siê wa nym polskim paszportem, który naj- listownie, telefonicznie (tel.: ), telegraficznie, telefaksem (fax: ) lub poczt¹ elektroniczn¹ ( Zg³oszenie powinno zawieraæ: 1. nazwisko i imiona g³osuj¹cego, 2. imiê ojca, 3. datê urodzenia (dzieñ, je eli g³osuj¹cy nie posiada numeru PESEL, prosimy podaæ numer wa nego polskiego paszportu oraz miejsce i datê jego wydania. Osoby zamierzaj¹ce g³osowaæ w Londynie powinny zg³osiæ siê do Konsulatu Generalnego RP. Poczt¹ mo na wys³aæ gotowy wniosek, który drukujemy poni ej. Wystarczy wyci¹æ, wype³niæ i wys³aæ na adres: 73 New Cavendish Street, London W1W 6LS, has³o "referendum". bywaj¹cych za granic¹. Polacy zamieszkali na sta³e lub przebywaj¹cy czasowo na Wyspach i bêd¹ mogli uczestniczyæ w g³osowaniu w referendum: w siedzibie Ambasady RP w Londynie oraz w Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu. Kiedy? G³osowanie odbêdzie siê w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. (sobota i niedziela) w godzinach póÿniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat. Trzeba siê zarejestrowaæ w spisie osób uprawnionych do g³osowania w referendum. Wniosek musi dotrzeæ do obwodu, w którym chcemy g³osowaæ. Mo na to zrobiæ: ustnie (osobiœcie), miesi¹c, rok), 4.miejsce sta³ego zamieszkania (osoby czasowo przebywaj¹ce za granic¹ podaj¹ adres sta³ego zameldowania w Polsce; osoby zamieszka³e za granic¹ podaj¹ adres zamieszkania za granic¹), 5. numer ewidencyjny PESEL lub, Ostatni termin Zg³aszaæ siê mo na nie póÿniej ni do dnia 3 czerwca 2003 r.! Przepisy s¹ przepisami i spóÿnialskich nie bêdzie mo na dopisaæ do spisu w dniu referendum (z wyj¹tkiem osób posiadaj¹cych zaœwiadczenie z Polski o prawie do g³osowania w referendum). Dotyczy to zarówno obywateli polskich czasowo przebywaj¹cych w Wielkiej Brytanii, jak i obywateli polskich stale zamieszka³ych za granic¹. Nie jest wa na czy ktoœ przebywa w Wielkiej Brytanii legalnie czy nie - w konsulacie nikt wizy sprawdza³ nie bêdzie. Konsulat w trakcie godzin swojego urzêdowania udziela wszelkich informacji zwi¹zanych z referendum. Informacje dotycz¹ce referendum umieszczone s¹ na stronach internetowych: Naród siê wypowiada, czyli polskie referenda 1946, czyli trzy razy "tak" - tak zwane referendum ludowe, które mia³o podbudowaæ pozycjê komunistów a jednoczeœnie odsun¹æ w czasie wybory parlamentarne. Polacy mieli odpowiedzieæ na trzy pytania skonstruowane tak, aby zminimalizowaæ mo liwoœæ pora ki: 1. Czy jesteœ za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przysz³ej konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego przez reformê roln¹ i unarodowienia podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnieñ inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic pañstwa polskiego na Ba³tyku, Odrze i Nysie u yckiej? Niezale nie od sposobu sformu- ³owania pytañ wiêkszoœæ historyków zgadza siê, e wyniki (rz¹d og³osi³, e odpowiedziano trzy razy "tak") i tak zosta³y sfa³szowane. 1987, czyli przed³u anie agonii. Referendum, które mia³o doprowadziæ do aprobaty pewnych zmian gospodarczych, przy odwlekaniu zmian politycznych. Pora ka w³adz. 1996, pierwsze referendum w III Rzeczpospolitej. Dotyczy³o prywatyzacji, sposobu zasilenia funduszy emerytalnych oraz pokrycia zobowi¹zañ pañstwa wobec emerytów, rencistów i bud etówki. 1997, referendum konstytucyjne. G³osowanie nad przyjêciem nowej konstytucji. 6 goniec polski 18 kwietnia 2003

7 referendum ZA Za... Norman Davies *brytyjski historyk specjalizuj¹cy siê w historii Polski, autor wielu ksi¹ ek o Polsce - Myœlê, e Polska nie ma wiêkszego wyboru. Owszem, jeœli Polacy tak zdecyduj¹ Polska mo e pozostaæ sama, samotna, zupe³nie suwerenna, ale otwarta na wszystkie wp³ywy globalizacji. Taki kraj œredniego obszaru nie ma, wed³ug mnie sznas na to, by przetrwaæ bez poparcia s¹siadów. Drugi aspekt to taki, e sama Unia prze yje wielki kryzys. Ja to prorokujê ju od dawna. Unia nie jest przygotowana do przyjêcia tych nowych kandydatów spokojnie i w sposób systematyczny. Myœlê, e Polacy bêd¹c w Unii bêd¹ musieli zachêcaæ Brukselê, eby budowaæ ten lepszy europejski dom. Bo teraz Unia nie jest bardzo zdrowa, co widaæ na przyk³adzie wojny w Iraku. Niektórzy popieraj¹ Amerykê, niektórzy nie. Wszystko jest w bardzo niezdrowym stanie. Z drugiej strony bez jakiegoœ kryzysu taki klub, gdzie nie ma rz¹du - komisja przecie nie jest rz¹dem - ma³o jest prawdopodobne, e taki klub zreformuje siê i znajdzie jakiœ sprawne regu³y gry. Jest bardzo ciekawe, kiedy reforma bêdzie absolutnie konieczna. I to bardzo dobrze, e Polska w³aœnie wtedy wejdzie. Przecie Polacy niedawno musieli ca³kowicie przebudowaæ swoje pañstwo. Musieli przygotowaæ konstytucjê, zreformowaæ gospodarkê. Mo liwe, e Polacy bêd¹ swego rodzaju prominentami w reformach unijnych. Zyta Gilowska *pos³anka Obywatelskiej Platformy - Przecie wiadomo, e referendum, to jest sprawa najwa niejsza od wielu lat, od wieluset lat. Tak niektórzy uwa aj¹ i ja siê z nimi zgadzam. I w³aœnie dlatego nie warto kupczyæ, nie warto do ostatniej chwili nó kami przebieraæ i ludziom wmawiaæ, e my jeszcze za³o ymy i taki kapelusik, i taki kapelusik. My powiadamy odwrotnie. Proszê idÿcie do referendum. Poniewa sprawa referendum i naszej akcesji do Unii Europejskiej jest tak wa na, to postarajcie siê panie i panowie wznieœæ ponad dysgust, który was ogarnia, gdy obserwujecie politykê. Bo chodzi o to, eby Polska dosta³a przyspieszenia. Cywilizacyjnego, ekonomicznego, modernizacyjnego, administracyjnego, inwestycyjnego. Wszelkiego. (...) Powiadam panu, e los Polsce nie da³ takiej szansy od 300 lat. Myœmy zawsze bronili cywilizacji ³aciñskiej. Zawsze wybieraj¹c Wschód, czy zachód wybierali Zachód. Nigdy Wschodu. Wiêcej, p³aciliœmy za to daninê krwi. Nagle okazuje siê, e mo emy bez utoczenia krwi z ma³ego paluszka wejœæ do ugrupowania pañstw silnych, œwiadomych swojej potêgi, œwiadomych wyzwañ, przed którymi stoimy. Mo e ten fakt, e nie musimy niczego zap³aciæ wzbudza w niektórych nieufnoœæ, a u mnie nie. (z wywiadu przeprowadzonego 24 kwietnia 2003 r. w programie "Salon Polityczny Trójki") PRZECIW Stanis³aw Wojtera *prezes Unii Polityki Realnej - Najwa niejsz¹ p³aszczyzn¹, na której nale y rozpatrywaæ kwestiê integracji europejskiej jest kwestia ekonomiczna. A zatem odpo wiedzmy sobie na pytanie: czy Polska gospodarka straci czy te zyska na wejœciu do UE? Entuzjaœci twierdz¹, e zyska z dwóch powodów: po pierwsze uzyskamy fundusze na szereg inwestycji w ramach funduszy strukturalnych. Po drugie, dziêki wejœciu do wspólnoty, nasza gospodarka zacznie siê tak szybko rozwijaæ, e zaczniemy doganiaæ Europê. Tymczasem fundusze nie zostan¹ przez Polskê wykorzystane, gdy mog¹ z nich korzystaæ samorz¹dy lokalne oraz firmy prywatne. Gminy i powiaty s¹ ju tak zad³u one, e nie staæ ich na kolejne inwestycje, a Unia Europejska wymaga tzw. wk³adu w³asnego w wysokoœci od 30 do 50% ca³ej inwestycji. Jeœli Kraków ma 58 procentowy d³ug, jeœli w Warszawie wzrost zad³u enia jest wzrostem geometrycznym to czy staæ bêdzie te samorz¹dy na wspó³finansowanie nowych inwestycji? Znacznie gorsza jest sytuacja w ma³ych gminach wiejskich. Podobnie jest z prywatnymi firmami. Sytuacja ekonomiczna firm jest tragiczna i przedsiêbiorców nie staæ na nowe, kosztowne inwestycje. Reasumuj¹c: optymistyczne szacunki mówi¹, e Polska wykorzysta zaledwie 25-30% obiecanych œrodków. Tak e system gospodarczy jaki narzuca UE nie daje adnych gwarancji rozwoju. Przeciwnie: w wiêkszoœci krajów cz³onkowskich roœnie bezrobocie, spada wzrost gospodarczy, pojawiaj¹ siê coraz wiêksze trudnoœci ekonomiczne. "To nie kryzys lecz skutek" mawia³ œp. Kisiel. I rzeczywiœcie: podwy ka podatków, olbrzymi rozrost biurokracji, zanik konkurencji na skutek ujednolicenia prawa musia³ doprowadziæ do trudnoœci gospodarczych. Polska powinna siê rozwijaæ i musi korzystaæ z dobrych wzorców, takich jak USA. Tego niestety nie znajdujemy w Unii Europejskiej. Roman Giertych *wiceprezes Ligi Polskich Rodzin - Mamy sceptyczny stosunek do Unii Europejskiej, ale pozytywny do samego referendum. Referendum oznacza, e naród bêdzie mia³ mo liwoœæ wypowiedzieæ siê w tej wa nej kwestii. Natomiast sceptyczny stosunek i przeciw do Unii Europejskiej mamy, poniewa rz¹d zgodzi³ siê na warunki skandaliczne. Kiedy do EWG przystêpowa³a Wielka Brytania wywalczy³a sobie bardzo dobre warunki, nawet lepsze ni te, które mia³y inne pañstwa cz³onkowskie. Tymczasem nam proponuje siê dop³acanie do wspólnego bud etu, a wiêc dotowanie Unii. Zebra³ (AB) Vox populi, czyli jak bêdziemy g³osowaæ? *Robert *samozatrudniony w bran y budowlanej - Pójdê do ambasady i bêdê g³osowa³ za. Dlaczego? Bo nie mamy innego wyjœcia. *Mateusz *student - Bêdê g³osowa³ za Uni¹, chocia zdecydowanie jestem eurosceptykiem. Moja decyzja spowodowana jest wzglêdami po³o enia Polski w stosunku do innych pañstw. *Krzysiek *student - Bêdê g³osowa³ na nie. Zanim zaczniemy siê z kimkoliwek jednoczyæ powinniœmy posprz¹taæ w³asne podwórko i wynegocjowaæ lepsze warunki. goniec polski 24 maja

8 24-print - OK.qxd 15/05/ :25 Page 8 SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SPEAKEASY :L]\WÏZND Z,QWHUQHFLH 1DMSURVWV]\ VSRVyE DE\ ]DLVWQLHü Z LQWHUQHFLH MXĪ RG Þ 3DNLHW p:l]\wîzndq Angielski 4x szybciej i 4x taniej! Pomoc w za³atwianiu wiz, kont bankowych, pracy! Mo liwoœæ p³acenia na raty! Mówimy po polsku! Klasy wieczorowe: Ma³e grupy ZáDVQD GRPHQD ³FR XN NRQWD SRF]W\ H PDLO 0% SU]HVWU]HQL QD G\VNX 0RéOLZRãå UR]EXGRZ\ PrzyjdŸ i wypróbuj nas za darmo! CAllAN METHOD Zni ka na kurs jeœli wspomnisz Gonca Polskiego! =DG]ZRÍ GR QDV 7HO 0RE 24 Chiswick High Road, London W4 1TE Tube: Stamford Brook tel: fax: Website: Ucz sie ³atwo, mi³o i przyjemnie! =REDF] VDP ZZZ ZL]\WRZND FR XN ',*, &(175(,17(51(7 62/87,216 ZZZ GLJLFHQWUH QHW ( PDLO LQIR#GLJLFHQWUH QHW )LQDUW SUH]HQWXMH 32/, &=(. 'ZyFK 3RODNyZ L MHGHQ &]HFK 0DODUVWZD L U]HĨE\ 5DIDáD )UDQNLHZLF]D :árgnd 3DZODND L -DNXED 6WUHWWL :\VWDZD WUZD RG GR PDMD Z &RQLQJVE\ *DOOHU\ 7RWWHQKDP 6WUHHW /RQGRQ : Z JRG] 3RQ SLąWHN 8 goniec polski 24 maja 2003

9

10 Pary... To miasto jest bli ej ni myœlisz. Dzieli Ciê od niego tylko 3 godziny jazdy poci¹giem. Aux Champs - Elysees dopiero jak us³ysza³am w radiu znan¹ mi melodiê, zrozumia³am, e naprawdê jestem w PARY U! D³ugo nie musia³am czekaæ bo muzyka zabrzmia³a pó³ godziny po naszym wjeÿdzie do s t o l i c y by³a dopiero 7 rano i nie chcieliœmy tak wczeœnie budziæ znajomych, którzy nas zaprosili - postanowiliœmy podjechaæ pod porannej prasy w maluteñkich kawiarenkach, ktoœ tam wyprowadza³ psa na spacer a ja poczu³am siê jak w filmie Jeana - Pierra Jeunet "Amelie z Montmartre". Upar³am siê, eby znaleÿæ kawiarenkê, w której pracowa³a Amelia, i chyba nam siê to uda³o. By³am za uroczona magi¹ tego miejsca. Od mojej wizyty w Pary u min¹³ ju ponad rok i wspomnienia trochê przyblad³y, a do To tak blisko! Pary, to Wie a Eiffel-a, Notre- Dame, Louvre i Moulin Rouge. To równie tanie wino Nicolas, baguette i Camembert. Pary, to miasto stworzone dla zakochanych. Od Londynu dzieli je tylko trzy godziny jazdy poci¹giem. Dlaczego wiêc nie wsi¹œæ w poci¹g (na dworcu Waterloo) któregoœ pi¹tkowego popo³udnia, by spaceruj¹c nad Sekwan¹ zapomnieæ o pracy, obowi¹zkach i problemach. Impreza nie nale y do bardzo kosztownych. Powrotny bilet na poci¹g Euro Star kosztuje 59 funtów od osoby. Na miejscu mo na znaleÿæ tanie hoteliki B&B, które w sezonie (a wiêc teraz) stoj¹ puste, cena jednej nocki wynosi oko³o 18 Euro. Francji. Poniewa Montmartre na porann¹ kawê i croisaint-a. Artyœci w³aœnie rozk³adali sztalugi, panowie i panie zasiadali do czasu, gdy spotka³am Dorotê i Piotra. W³aœnie wrócili z wycieczki do stolicy Francji. Anna Machowska Oto kilka paryskich spostrze eñ Doroty i Piotrka z ich majowego weekendu: - Francja, to kraj szczup³ych ludzi. - Wszyscy biegaj¹ tu z bagietkami pod pach¹, zajadaj¹ siê sa³at¹, pij¹ mnóstwo kawy i wypalaj¹ niezliczone iloœci papierosów. -Francuzi chodz¹ po ulicach uœmiechniêci! -Creppes - francuskie naleœniki s¹ najlepsze pod s³oñcem! -Wiêkszoœæ paryskich kawiarenek przypomina kino. Krzes³a przy sto³ach ustawiane s¹ przodem do ulicy, tak by wszyscy mogli obserwowaæ przechodniów. - Pary anki s¹ wyj¹tkowo atrakcyjne goniec polski 24 maja 2003

11 Aux Champs-Elysees Aux Champs-Elysees Au soleil, sous la pluie, a midi ou a minuit, Il y a tout c' que vous voulez, aux Champs-Elysees Na Champs-Elysees... Na Champs-Elysees... W s³oñcu, w deszczu, w po³udnie czy o pó³nocy Jest wszystko, czego pragniesz, na Champs-Elysees

12 Z cz³onkami zespo³u Budka Suflera rozmawia Pawe³ Chowaniec. Pawe³ Chowaniec: Czy Budka Suflera gra³a kiedykolwiek w Londynie? Krzysztof Cugowski: Nie. To nasz pierwszy koncert. P.CH: Czy publicznoœæ emigracyjna jest inna publicznoœci¹? KC: Nie. Tak samo gramy dla niej i tak samo - mam nadzieje - ludzie bêd¹ prze ywaæ nasz koncert w Nowym Yorku, Warszawie czy Londynie. PCH: Jaka jest wasza recepta na d³ugowiecznoœæ w tej bran y? Romuald Lipko: Zawsze staramy siê wymyœliæ coœ nowego - jakiœ nowy art, now¹ odpowiedÿ dla dziennikarzy i oczywiœcie póÿniej czytelników, ale... nam siê nie udaje. Recepty nie ma. Najproœciej jest powiedzieæ, e jakiœ dziwny przypadek spowodowa³, e ten sk³ad ludzki by³ i jest w stanie wytrzymaæ ze sob¹ w prywatnie i zawodowo. Mamy przecie ze sob¹ sta³y kontakt - jako przyjaciele, koledzy. Jesteœmy jednym z nielicznych europejskich zespo³ów, który gra tak d³ugo - bez adnych zawieszeñ, reaktywowañ. I ma tak du y dorobek artystyczny. PCH: To fenomen Budki Suflera. RL: To, co stworzyliœmy do tej pory, da³o nam dobra bazê do pielêgnacji wzajemnych stosunków. Wiarê, e mo emy nadal graæ, ze nie przera aj¹ nas trudnoœci. KC: Gdyby by³a recepta, to chyba ka dy wykonawca chcia³by graæ d³ugo i z powodzeniem. My z Romkiem Lipko znamy siê 45 lat od pierwszej klasy podstawowej szko³y muzycznej To szmat czasu...studiowaliœmy prawo i ró ne inne rzeczy, nasze losy s¹ zwi¹zane nierozerwalnie od 7 go roku ycia - 45 lat wytrzymaliœmy ze sob¹. PCH: Ale nie ze wszystkimi wytrzymujecie. /œmiech/ Z Budka Suflera gra³o do tej pory wielu artystów chocia by: Jan Borysewicz, Izabella Trojanowska czy Urszula. Jak siê dowiedzia³em - z zespo³em nie bêd¹ ju g r a l i Mieczys³aw Jurecki I Marek W Polsce popularnoœæ jest niekiedy niedogodna. Wszystkim wszystko mo na - tylko nie nam. Raduli. Jaka bêdzie ta nowa Budka? RL: By³ okres, e nie pracowaliœmy razem z Krzysztofem. Wtedy zmieniali siê wokaliœci - Iza Trojanowska czy Urszula, by³y równie zmiany gitarzystów. 30 lat to taka masa czasu. Ludzie wykruszaj¹ siê z ró nych powodów: osobistych, artystycznych, zmieniaj¹ swoje plany, swoje zainteresowania. Rdzeñ zespo³u to siedz¹cy tu obok Krzysztof Cugowski, Tomasz Zeliszewski i ja. A Mietek Mechanik i Marek Raduli...Obaj maja swoja przysz³oœæ artystyczn¹, swoje indywidualne plany... Taka jest kolej ycia. PCH: Wasza najnowsza p³yta "Mokre Oczy" oraz poprzednie dwie s¹ wyraÿnie przesuniête w stronê l ejszego repertuaru. To wasz œwiadomy wybór? KC: Ostatnie p³yty Budki Suflera (zw³aszcza trzy ostatnie) to by³ œwiadomy wybór. Nie chcemy ryzykowaæ. To zostawiamy m³odym. Gdy nagrywaliœmy pierwsz¹ p³ytê (29 lat temu), to ryzykowaliœmy i graliœmy jak nam serce dyktowa³o. Teraz jesteœmy ju doroœli. Nawet bardzo... I ju nie b a r d z o mo emy ryzykowaæ. Nasze ostatnie p³yty zosta³y zrobione z premedytacj¹ dla ludzi. Tak siê umówiliœmy. Tomasz Zeliszewski: Nasza publicznoœæ jest w przedziale od 10 do 100 lat. PCH: I takich spotka³em tutaj w kolejce. TZ: No w³aœnie. PCH: A co zrobiæ, eby polska piosenka, polscy wykonawcy pojawiali siê w angielskich stacjach radiowych. Czy jest to w ogóle mo liwe? KC: To nie jest wina polskich zespo³ów czy polskich wykonawców. Taka jest polityka firm p³ytowych. Ale... my siê takimi rzeczami nie zajmujemy, jesteœmy za starzy. Poza tym wiemy zbyt du o, eby mieæ jakiekolwiek z³udzenia. Ju nie zrobimy kariery za granic¹. Budka Suflera gra dla Polaków, którzy mieszkaj¹ za granic¹. Jesteœmy wykonawc¹ lokalnym. Kropka. PCH: Jak sprzedaje siê nowa p³yta? RL: Obiektywnie wszystko siê teraz w Polsce Ÿle sprzedaje. Mamy porównanie do sprzeda y dwóch poprzednich p³yt... Ale w porównaniu do innych wykonawców - to sprzedaje siê bardzo dobrze. PCH: W Anglii raczej wszystko nieÿle siê sprzedaje. Czy Londyn siê Panom podoba? KC: Bardzo. PCH: Macie czas eby cos zobaczyæ, zwiedziæ? KC: Jesteœmy tu dopiero trzeci dzieñ, jutro wyje d amy - wiec nie bardzo? Ale nie jest wykluczone, 12 goniec polski 18 kwietnia 2003

13 e przyjedziemy tu kiedyœ na d³u ej. RL: Krotko mówi¹c... To fantastyczne miasto. Tak mniej powa nie - pojechaliœmy wczoraj z kolegami na Piccadily i zaczêliœmy siê zastanawiaæ, co goœcie w naszym wieku, z naszymi doœwiadczeniami mog¹ tu robiæ? Nie pijemy. Do dyskoteki nie chodzimy, bo oœlepniemy i nas zabij¹ KC: Nie æpamy. RL: Nie æpamy poza tym./œmiech/ TZ: Handlu obwoÿnego nie uprawiamy./œmiech/ RL: Pochodziliœmy 2 godziny, a potem pojechaliœmy do tajskiej restauracji. By³o mi³o. PCH: A popularnoœæ i s³awa nie mêczy? TZ: S³awa? S³awa Przybylska jest bardzo przyjemna i nie mêczy nas absolutnie. Jest taktowna nad wyraz. /œmiech/ RL: W Polsce popularnoœæ jest niekiedy niedogodna. Wszystkim wszystko mo na - tylko nie nam. Do mnie ostatnio policjant powiedzia³ -Panie Lipko nie wstydzi siê pan? Jecha³em 20 km/h za szybko. PCH: Za chwilê koncert w Astoria Theater, a jakie s¹ Wasze dalsze plany? KC.W przysz³ym roku mamy trzydziestolecie powstania Budki Suflera. Bêdziemy nagrywaæ p³ytê, która ma byæ swego rodzaju klamr¹ dla tych lat. Maj¹ na niej wystêpowaæ goœcie - znani œwiatowi artyœci i mam nadzieje, e ten projekt BVS Barton Visa Services Polsko-Angielskie Biuro Prawno-Ksiêgowe oferuje: Aplikacje dla osób ubiegaj¹cych siê o Business Wizê Przygotowanie Business Planu Rejestracja podatkowa i prowadzenie ksiêgowoœci Pe³na porada prawno-ksiêgowa Generalne doradztwo finansowe Aplikacje o przed³u enie Business Wizy i Pobyt Sta³y Rozliczenia podatkowe i zwrot podatku Otwieranie Kont bankowych Pomoc w uzyskaniu CIS karty i National Insurance Number Za³atwiamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej dla pracuj¹cych na w³asn¹ rêkê nam siê uda. PCH: Ja mam nadzieje, e ju wkrótce zostan¹ Panowie na d³u ej w Londynie. Dziêkujê za rozmowê. Autoryzowani przez Immigration Services Commissioner, OISC No:F w zakresie doradztwa imigracyjnego i reprezentacji klientów w Home Office UWAGA!!! Pomoc osobom z aplikacjami w Home Office z³o onymi przez nieautoryzowane firmy Biura w samym sercu Londynu (tu przy Oxford Street). Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis oparty na wieloletnim doœwiadczeniu i wysokich kwalifikacjach personelu. Konkurencyjne Ceny!!! 50,New Bond Street, London W1S 1RD, , , goniec polski 24 maja

14 Niech sie œwiêci 1 maja Instynkt podpowiada mi jedno: robi siê gor¹co, czas siê wycofaæ... Co tam instynkt! - zwyczajnie zaczynam siê baæ, e za chwilê policja przestanie byæ po angielsku cierpliwa i spa³uje nasz¹ bandê przebierañców. A wiêc - w ty³ zwrot! Na szczêœcie stojê tu przy trzymaj¹cych siê za rêce funkcjonariuszach, którzy szczelnie oddzielaj¹ nas - "produkt uboczny wolnego œwiata" - od tego œwiata. Wola³bym uciec - Chcia³bym ju sobie pójœæ. Nudzi mi siê - uœmiecham siê nieszczerze do policjantki. Reakcja jest uprzejmie stanowcza: - Niestety, musisz poczekaæ a uznamy demonstracjê za zakoñczon¹. Koniec dyskusji. Jak koniec, to koniec. Czekam. Za chwilê identyczn¹ próbê podejmuje mê czyzna w œrednim wieku, który - s¹dz¹c po braku przebrania - dosta³ siê tu chyba przez przypadek. Policjantka... wypuszcza go poza kordon. Moja mina jest w tym momencie mieszanin¹ niemej pretensji i gor¹cej proœby. Podzia³a³o! Policyjny mur otwiera siê, mogê uciekaæ zanim zacznie siê piek³o... - Stop!!! Where are You going?!!! - krzyk stoj¹cego obok gliniarza zostaje uzupe³niony zdecydowanym chwytem za szyjê, chwytem wpó³, mocnym szarpniêciem do ty³u i... znowu jestem w t³umie "wyrzutków". Tylko teraz le ê jak d³ugi na œrodku skrzy owania High Holborn i Endell Street... Antyglobaliœci i obroñcy zwierz¹t Na chodnikach wokó³ wyjœcia ze stacji metra kilkusetosobowy t³umek - rozbawiona armia kolorowo ubranej m³odzie y. Na niektórych twarzach maski - czêœæ stylizowana na zwierzêce pyski, czêœæ to zwyk³e chusty i szaliki. Has³a na transparentach identyfikuj¹ uczestników niezwyk³ego zgromadzenia : antyglobaliœci i obroñcy praw zwierz¹t. "Weteranów pracy" i kombatantów walki "o socjalistyczn¹ przysz³oœæ Ojczyzny" jak na lekarstwo. Pomiêdzy maszeruj¹cymi uwijaj¹ siê tymczasem czarno odziane postaci. W twarze wycelowane lufy Na rogu Holborn i Endell Street okazuje siê, e jest nas ju kilka- 14 goniec polski 24 maja 2003

15 krotnie wiêcej - z bocznych uliczek wychylaj¹ siê kolejne grupki manifestantów. Nadlatuje helikopter Transparenty i flagi odwa nie id¹ w górê, przeraÿliwe walenie w bêbny zag³usza na chwilê ryk silników wisz¹cych nad budynkami helikopterów. T³um rozlewa siê na ulicê. Policjanci natychmiast tworz¹ szczelny kordon, nad wszystkim zaczyna górowaæ wycie policyjnych syren. Demonstranci chc¹ iœæ dalej, policja blokuje pochód i zamyka wszystkie boczne ulice. Zaczynaj¹ siê przepychanki. Funkcjonariusze - jeszcze chwilê temu uprzejmi i rozmowni - stanowczo spychaj¹ manifestantów pod œcianê budynku. T³um uspokaja siê, ale tylko na chwilê. Ka da próba ucieczki z policyjnego kordonu koñczy siê szarpanin¹. T³um na przemian, to spokojnie stoi, to próbuje si³¹ przerwaæ szeregi policjantów. Na plac zaje d aj¹ kolejne furgonetki. Ludzi otacza drugi kordon funkcjonariuszy. Ci, w odró nieniu od swoich poprzedników, ubrani s¹ w czarne kamizelki, na kolanach i ³okciach maj¹ plastikowe ochraniacze. Przy paskach pa³ki. Pierwsze kilka osób zostaje wrzuconych do furgonetek. Próbujê opuœciæ manifestacjê, zanim stoj¹cy ko³o mnie ludzie zaczn¹ szarpaæ siê z policj¹. Policjantka wypuszcza mnie po chwili, jednak jej kolega tego nie widzi. S¹dz¹c, e uciekam, si³¹ wrzuca mnie z powrotem do "kot³a". Policjanci wyjaœniaj¹ nieporozumienie i udaje mi siê wydostaæ "na wolnoœæ". Przeczucie mnie nie myli³o - pó³ minuty potem w miejscu gdzie sta³em zaczyna siê krótka, acz ostra bijatyka z mundurowymi. Kolejne kilka osób l¹duje w zakratowanym furgonie. Nagle policyjny kordon rusza, poci¹gaj¹c za sob¹ st³oczonych ludzi. Pochód rozpoczyna siê na nowo. Z radiowozu s³ychac radiowy meldunek o zablokowaniu skrzy owañ przed nami. Policja "czyœci" w ten sposób kolejne ulice, aby pod kontrol¹ przeprowadziæ maszeruj¹cych przez miasto. My tworzymy historiê Nauczony doœwiadczeniem bocznymi uliczkami wyprzedzam pochód, aby znaleÿæ siê przed manifestacj¹ i otaczaj¹cymi j¹ policjantami. Poczucie bezpieczeñstwa koñczy siê z chwila, gdy k¹tem oka zauwa am p l u t o n czarnych mundurów biegn¹cy co si³ w kierunku w k t ó r y m zmierzamy. Jak na komendê, wszyscy przypadkowi przechodnie zrywaj¹ siê do biegu, staraj¹c siê wyprzedziæ policjantów. Niektórym siê to udaje, gdy nagle policjanci rozwijaj¹ siê w tyralierê i zamykaj¹ ulicê. Nie zd¹ y³em. Przede mn¹ wyrasta czarny mundur i stanowczo zatrzymuje mnie i kilkadziesi¹t uciekaj¹cych osób. Chc¹c nie chc¹c maszeruj¹ dalej pod czujnym okiem policjantów. Pozdrawiani przez zbieraj¹cych siê na chodnikach przechodniów, nasze stadko mija kolejne czêœci miasta. Na Oxford Circus schodz¹ siê zewsz¹d grupki podobne do naszej. W sumie - jak potem oceniono - zebra³o siê tu 5 tysiêcy "antykapitalistów". Do ich pilnowania zmobilizowano rekordow¹ liczbê policjantów - w sumie na ka dego przypada³ wiêcej ni jeden funkcjonariusz. W t³umie okrzyki: faszyœci, faszyœci - to pod adresem policji. Dostaje siê te Bush'owi i Blair'owi za wojnê w Iraku. Obok mnie idzie Peter, 22-letni londyñczyk, fantazyjnie ubrany, w papierowej masce na twarzy. - 1 maja? Noooo mayday. to œwiêto na ca³ym œwiecie - zagadniêty nie bardzo rozumie o co mi chodzi. - Jak to "czego"? Chyba wolnoœci. Dla nas to okazja, eby pokazaæ tym draniom kapitalistom, e nie zgadzamy siê na to co wyprawiaj¹ na œwiecie. Oni realizuj¹ swój plan, ale to my tworzymy historiê - dodaje górnolotnie. Remik Maœcianica how to contact us? call: fax: goniec polski 24 maja

16 AUTOCARE SERVICES Serwis Blacharka i Lakiernictwo Naprawy powypadkowe z Ubezpieczenia i prywatne Warsztat prowadzony przez polsk¹ rodzinê Unit 3B, 253a Ealing Road Alperton, Middx HA0 1ET ZWROT PODATKU ROZLICZENIA PODATKOWE BIZNES WIZY doradztwo i pomoc SPORZ DZANIE BIZNES PLANU Tel: Fax: dla potrzeb Biznes Wizy, Ntional Insurance Number (N.I.N), POMOC W OTWORZENIU KONTA BANKOWEGO T³UMACZENIA DOKUMENTÓW FORMALNYCH Tel/Fax: Mobile: Mobile: Cope\land Road, Walthamstow, London E17 9DB Pierwszych 10-ciu klientów w maju 10% zni ki! CHILTONS Szukasz Mieszkania? Wynajem, sprzeda Du y wybór: pokoje, kawalerki, mieszkania Atrakcyjne ceny Masz wolne mieszkanie? Pomo emy Ci je sprzedaæ lub wynaj¹æ Kontakt w jêzyku polskim: Bernardeta, Simon, Joanna pokoje od 100/tydz kawalerki od 160/tydz 2-pokojowe od 180/tydz 3-pokojowe od 240/tydz 4-pokojowe od 300/tydz OF KENSINGTON Beaumont Chambers, 203 C Norh End Road London W14 9EX Tel: Fax: Stacja Metra: West Kensington LB General Limited First choice For Finance & Insurance Mortgages Residential Commercial Remortgages Buy to Let Capital Raising Business - Finance Consultants Equipment & Vehicle Leasing Accounts Receivable Finance Asset Based Working Capital Commercial Property Finance Tel: Fax: Insurance Motor Buildings Contents Commercial Life Polish spoken: speak to Stefan or Teresa Gable House 5 Devonshire Road Chiswick, London W4 2EU Your home is at risk if you don t keep up mortgage repayments or other loan secured on it. Biznes Wiza Oferujemy pomoc w: uzyskaniu wizy biznesowej Tel: uzyskaniu wizy studenckiej otwarciu kont bankowych uzyskaniu Nat. Insurance Num. sk³adaniu wniosków o CIS-kartê dla pracuj¹cych na budowie t³umaczeniach tekstów rocznych rozliczeniach finansowych Victoria Business Services, Hurlingham Studios, 1 Ranelagh Gardens, Fulham, London SW6 3PA Dzwonisz do Polski? Nie przep³acaj!!! patrz str sekund od stacji metra

17 ona bez wizy Pan Roman przyjecha³ do Londynu w paÿdzierniku 2002 roku i pod koniec miesi¹ca z³o y³ wniosek o biznes wizê. W styczniu 2003 dojecha³a do niego ona z dzieckiem - otrzyma³a wizê turystyczn¹, wa n¹ tylko do czerwca. W kwietniu tego roku pan Roman otrzyma³ biznes wizê. Czy jego ona mo e - w tej sytuacji - staraæ siê o przed³u enie swojego pobytu w UK? Na pytanie odpowiada Pawe³ K. Salinger, Prawnik (Solicitor) Ma³ onkowie i dzieci wje chawszy do Wielkiej Brytanii na wizie turystycznej, ju po z³o eniu wniosku o biznes wizê przez wspó³ma³ onka, nie maj¹ prawa do przed³u enia pobytu w Wielkiej Brytanii - ani na wizie turystycznej ani jako tzw. osoba na utrzymaniu (dependant person), w tym przypadku mê a, który ju ma biznes wizê. Dlaczego? Po pierwsze - wizy turystyczne s¹ wizami jednorazowymi i nie podlegaj¹ przed³u eniu (z ma³ymi tylko wyj¹tkami). Po drugie - osoby z najbli szej rodziny (tzn. ma³ onkowie albo dzieci do 18 lat), które przyje d aj¹ do Anglii z zamiarem ³¹czenia rodzin, powinny zg³osiæ siê do dzia³u wizowego konsulatu brytyjskiego w Warszawie. Tam powinny one otrzymaæ tzw. promesê wizow¹ (tzw. entry clearance). W naszym przypadku - przebywaj¹c ju w Anglii - nie mamy mo liwoœci z³o enia wniosku do Home Office o do³¹czenie ony i dziecka do naszej wizy. Taka mo liwoœæ istnia³a pomiêdzy styczniem i kwietniem i je eli doradca imigracyjny pana Romana, który mu pomaga³ w otrzymaniu biznes wizy Pawel K. Salinger jest prawnikiem i wiedzia³ o przyjeÿdzie jego rodziny - tak powinien mu doradziæ! Je eli ma³ onka z dzieæmi chc¹ przebywaæ legalnie w Angli,i jako osoby na utrzymaniu mê a, ale ju po wygaœniêciu obecnej wizy turystycznej - musz¹ wróciæ do Polski i z³o yæ w konsulacie brytyjskim wniosek o przyznanie im promesy wizy dla osób na utrzymaniu. Takie promesa bêdzie przyznana je eli m. in. zarobki pana Romana s¹ wystarczaj¹co du e, a eby utrzymaæ ca³¹ rodzinê (mo na to udowodniæ). Je eli doradca imigracyjny jest zarejestrowany w OISC (organizacji rz¹dowej reguluj¹cej doradców imigracyjnych, co mo na sprawdziæ poprzez wejœcie na stronê internetow¹ OISC, czêœæ pt. Adviser Finder, i wpisanie jego imienia i nazwiska) - co znaczy, e prawnik radzi jest profesjonalist¹ - i mo na z³o yæ roszczenie o rekompensatê finansow¹ za niekompetentn¹ poradê albo brak porady. Odszkodowanie mo e byæ przyznane na sumê, która bierze pod uwagê m.in.koszty, które pan Roman poniós³ na powrót ony i dzieci do Polski, koszty za³atwienia promesy itp. Je eli takowy doradca nie jest rejestrowany woisc, to OISC powinien byæ zawiadomiony o nielegalnoœci jego dzia³añ. notariuszem prowadz¹cym Kancelariê Prawn¹ w Londynie. Nie mo e udzielaæ odpowiedzi na pytania osobiœcie. Wszelkie pytania powinny byæ kierowane na adres wydawnictwa Goniec Polski. Wszelkie porady s¹ udzielane bez adnej prawnej. odpowiedzialnoœci Kredyty mieszkaniowe Mortgages Na kupno pierwszego domu/mieszkania dla posiadaj¹cych "business visa" Kredyty investycyjne na kupno domu do wynajêcia Gwarantowana obni ka wszelkich bie ¹cych sp³at kredytowych Gotówkowy dostêp do nieobci¹ onej hipoteki Twojego domu Specjalne warunki dla pracuj¹cych na w³asny rachunek - no accounts Najtañszy "overdraft" dla self-employed i employed Kredyty investycyjne dla mieszkaj¹cych poza Angli¹ Kredyty mieszkaniowe na kupno w krajach Uni Europejskiej Przewozy paczek do Polski (kursy co 2 tyg) Czas przesy³ki 7 dni Londyn - tel: tel: tel: Polska - tel: tel: Szybko - Dyskretnie - Profesjonalnie Niezale ny mortgage broker z 20 letnim doœwiadczeniem MIREK KRUCZYK Barton Lyle Ltd, 50,New Bond Street London W1S 1RD Tel. Biuro: , Mobile: lub goniec polski 24 maja

18 aktualnosci kalendarium HELVER'S NIGHT, sztuka Ingmara Villigst'a, re. Peter Czajkowski. Sztuka poruszaj¹ca problem tolerancji i praw do bycia innym maja, wt - sob 19.30,nd 16.00, White Bear Theatre Club, 138 Kennington Park Road, London SE11 Wystawa malarstwa i rzeÿby Rafa³a Frankiewicza, W³odka Pawlaka i Jakuba Stretti maja, Coningsby Gallery, 30 Tottenham Street, London W1, godz. 10: pn-pt Zwi¹zek Klubów Sportowych w WB zaprasza: 25 maja, od godz na stadionie Klubu Polskiego w Slough odbêd¹ siê rozgrywki o Puchar gen. Andersa. Graj¹ wszystkie polonijne dru yny z Wielkiej Brytanii. Teatr Komedia z Warszawy przedstawia sztukê Yasminy Rezy " ycie: trzy wersje". Re. Krzysztof Zaleski. Wyst. Krzysztof Kolberger, Edyta Olszówka, Maria Pakulnis, Piotr Machalica godz , godz Riverside Studios prezentuje: Poniedzia³ek, re. Witild Adamek, godz ; Nic, re. Dorota Kêdzierzawska, ; D³ug, re. Krzysztof Krauze, godz ; Czeœæ Tereska, re. Robert Gliñski, Crisp Road, Hammersmith, London W6 9RL Polish Cultural Institute zaprasza na filmy: Wtorek, re. Witold Adamek, godz ; Dokument?, re. Ma³gorzata Szumowska, 17.06, Portland Place, London W1B 1HQ Koncert Lady Pank, London Astoria, , godz , 157 Charing Cross Road WC2 Koncert zespo³u Akcent, 24.05, godz , Windsor Hall, 2 Windsor Road, Ealing, Londyn Jurek Jarosz zaprasza na Rewiê Radoœci, program Powitanie Lata, wykonawca: Tercet Egzotyczny, godz.19.30; 22.06, godz POSK, Kings Street, Londyn W6 0RF Uwaga! Jeœli organizujesz imprezê, wystawê, recital - zadzwoñ do Goñca. Bezp³atnie umieœcimy Twoj¹ notatkê w Kalendarium. Bal Wprost wspania³y 17-go maja bawiliœmy siê na balu zorganizowanym przez stowarzyszenie PEBA (Polish Economic and Business Association) oraz tygodnik Wprost. Zysk z biletów zosta³ przekazany na modernizacjê Centrum Zdrowia Dziecka. Wiêcej informacji w nastêpnym numerze Goñca. Tymczasem mo na zajrzeæ na strony: oraz 18 goniec polski 24 maja 2003

19 WYSOKIEJ JAKOŒCI WYROBY wêdliniarskie oraz du y wybór artyku³ów spo ywczych ENCA FOOD Tel Salisbury Pavement, Dawes Road Fulham, London SW6 Polska Telewizja Satelitarna Jan Skwara Monta i serwis Teren ca³ego Londynu Konkurencyjne ceny Tel: Polskie Delikatesy na Shepherd's Bush 362 Uxbridge Road Tel Otwarte: Pn - Sob Niedz Building Services Elektryka Hydraulika azienki Dachy Malowanie Tel/Fax: Mob: Wyp³aty gotówki z czeków Bez konta w banku Bez d³ugiego czekania, Bez zbêdnych formalnoœci Polskie Delikatesy King Street, Hammersmith London W6 ORF Tel: Elektryk W³asne narzêdzia i transport Tel: Jeœli mia³eœ wypadek w Anglii nie z twojej winy w pracy, na rowerze, motocyklu, samochodzie lub jako przechodzieñ? byæ mo e nale y ci siê ODSZKODOWANIE INFORMACJE Tel: Zwrot Podatku (Tax-u) P60, P45 i CIS vouchers -Business visa -Zagubione przesy³ki pocztowe -Ksiêgowoœæ POMO EMY SZYBKO I EFEKTYWNIE ROZWI ZAÆ TWOJE PROBLEMY JMS Services

20 goniec polski in english Chris Dziadul is a London based journalist and editor. A contributor to Goniec Polski, he below offers brief English-language summaries of some of the main articles that appear in this issue. At A Crossroads On June 7-8 Poland will hold a referendum on whether or not to join the EU. Although the result is certainly not a foregone conclusion, everyone is agreed that it will have far-reaching effects on the country not just in the short term but for generations to come. Arguments for and against membership are plentiful, with both sides usually opting for propaganda rather than hard facts. Eurosceptics also accuse the authorities of not allowing them an equal say to that afforded to pro-europeans. Yet while a balanced debate is necessary, few can deny that the potential benefits of EU membership are immense. Poles already living in London, for instance, will automatically be allowed to work legally, while those wishing to enter further education will be able to do so on the same basis as British citizens. For those in Poland, however, EU accession will promise them something the country has craved for years, namely safety and stability. Let's not kid ourselves here. Barely 15 years ago Poland was still under the Soviet sphere of influence, and membership of NATO, an organisation increasingly troubled by internal divisions, cannot now guarantee its long-term security. With Russia still harbouring imperialist dreams, joining the EU anchors Poland to a powerful block of nations, on, perhaps most importantly, its own terms. EU membership should also provide a welcome boost for Poland's economy, which stands to gain up to 11.3 billion in structural funds between However, for this to happen companies will have to contribute at least 25% of any amount they are seeking, which may prove impossible without some form of government assistance. EU membership should be regarded as both a necessity and an opportunity. While presenting the government with some difficult decisions as it embarks on major fiscal and social security reforms, it will also radically alter Polish farming, which currently employs around one in four of the population. This figure is likely to tumble in the next few years, with up to 70% of farms also going out of business, as Polish agriculture is forced to adapt to conditions in the single European marketplace. Mayday! Mayday! The anti-capitalist demonstration that marked May Day this year in London was something of an eye opener for Goniec Polski. The first thing that struck us on arriving where it began on High Holborn was the large number of police vehicles parked on side streets, as well as the two helicopters keeping an eye on 'proceedings'. The marchers, a colourful mix of anti-globalisation protesters, animal rights activists and die-hard socialists, began to walk towards Endell Street as police photographers set about taking shots of the ones that might interest them at a future date. Before long the demonstrators were joined by others and the atmosphere turned distinctly nasty, with the police throwing up a cordon to stop them from marching any further. Finding yourself in the middle of all this, and not knowing how to get out, was never going to be easy. But manage it we did, though not without a few problems. While doing so we struck up a conversation with Peter, a 22-year-old Londoner who was one of the 5,000 or so protestors who took to the streets that day. For him it was all about showing opposition to what capitalists are doing all around the world. And as for communist May Day celebrations, he assumed they only used to take place in Moscow. Needless to say, it came as something of a surprise to him when we pointed out that they also took place elsewhere, were anything but spontaneous - as he had previously thought - and, perhaps most important of all, included a strong military element. The Band Plays On Earlier this month Budka Suflera, one of Poland's longest established and indeed most popular bands, played their first ever concert in London. Speaking to Goniec Polski, Krzysztof Cugowski and Romuald Lipko, two of its founder members, revealed that they had known each other since the age of seven some 45 years ago. The fact that they, along with other musicians who played for Budka Suflera over the years, got on so well together both on a professional and personal level have helped the band - which celebrates its 30th anniversary in survive for so long. Commenting on Budka Suflera's most recent work, including the current album Mokre Oczy ('Wet Eyes'), Cugowski said the band were no longer into taking risks as they had done when first starting off. Yet despite this mature attitude, they still seem capable of attracting fans aged anything from 10 to 100. As for the future, Budka Suflera plans to record a special anniversary album next Jarek Wierzbicki independent mortgage broker year featuring a number of guest musicians. It will, no doubt, also continue to gain more fans not only in Poland but also in other parts of the world including, of course, the UK. French Impressions Paris is only three hours from London by Eurostar and provides a taste of life on the continent, even if it's just for a day. Sightseeing aside, some of the impressions two contributors to Goniec Polski came back with were: Most people in France are thin Everyone drinks endless cups of coffee and chain smokes Most French cafés remind you of a cinema French women are among the most beautiful in the world And you thought London was interesting! nowe biuro: 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: direct line: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu 157 Charing Cross Road London WC2 Start 6 pm Bilety 18 & 25, Bilety do nabycia: Zone C: , London Astoria, tel: Kasa Business Services, 1D POSK King Street, 18 collonade Walk, Victoria Green Line, Bronek s Delikatessen, 124 Northfield Avenue, Ealing W13, Rafaello Caffe, 246A King Street W6, Jazz Caffe Camden, tel: goniec polski 24 maja 2003

21 to i owo Przewodnik po yciu wyspiarskim W Polsce jest Ich Troje, a wyspiarze maj¹ królow¹ El bietê II, która gra w najbardziej znanym na œwiecie reality show pod tytu³em: ycie sfiksowanych potomków Wilhelma Zdobywcy (ten Normand, który tysi¹c lat temu dokopa³ Anglosasom). Jej poddani o ma³o, co nie wpadli w ekstazê, kiedy kilka tygodni temu podczas uroczystoœci przegl¹du pu³ku kawalerii w Windsorze ni z st¹d ni z zow¹d przylecia³ rój pszczó³ za królow¹ w poszukiwaniu ula. "Królowa przepêdza królow¹", "Zdetronizowana królowa", "Bzzz tu konkurencja" - brzmia³y tytu³y gazet. Wariacjami s³owa "królowa" bawiono siê bez reszty. O trutniach ani poddanych nie by³o mowy. S³owniczek: Queen - to królowa, ale tak e czasownik: to queen it oznacza szpanowanie, udawanie wielkiej damy. No i oczywiœcie queen oznacza homoseksualistê z powa nym sta em sukcesu. Jeœli mia³eœ kompleksy wschodniego Europejczyka, idÿ do londyñskiego metra b¹dÿ poci¹gów. Kurs relacji Nowy S¹cz-Bukareszt jest o niebo lepszy. Przynajmniej przyje d a. Natomiast tutaj poci¹gi wcale siê nie spóÿniaj¹. Po prostu siê nie zjawiaj¹. Generalna zasada w Londynie jest taka, e na wiosnê s¹ strajki, a na jesieni mokre liœcie spadaj¹ce z drzew uniemo liwiaj¹ szybk¹ jazdê poci¹giem. W zimie i w lecie kolejarze zapylaj¹, bo s¹ wakacje b¹dÿ œwiêta, na które trzeba zarobiæ. Strajki na najwiêkszej stacji, Paddington, tu przed Wielkanoc¹ by³y wstêpem. Nastêpne przewidziane s¹ na 6 i 27 maja. "Chaos" - informowa³y grzecznie gazety. Dobra rada: kup sobie rower. S³owniczek: Industrial action: strajk kojarzy siê z jak¹œ powa n¹ akcj¹, tak wiêc kiedy kolejarze chc¹ ostrzec pracodawców przeprowadzaj¹ tzw. industrial action co w zasadzie jest po prostu krótk¹ akcj¹ strajkow¹. Nie próbuj tego robiæ u siebie na budowie czy w knajpie. lekarz radzi Tajemnica SARS Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), czyli po polsku zespó³ ostrej ciê kiej niewydolnoœci oddechowej, to rodzaj nietypowego zapalenia p³uc, które po raz pierwszy pojawi³o siê na po³udniu Chin i stamt¹d rozprzestrzeni³o siê na ca³y œwiat. Pierwszy przypadek SARS odkryto ju w listopadzie ubieg³ego roku w chiñskiej prowincji Guangdong, gdzie jeden z mieszkañców zapad³ na wyj¹tkowo ostre zapalenie p³uc (rz¹d chiñski ukrywa³ ten fakt przez kilka miesiêcy). Jaki to wirus? Miesi¹c temu uda³o siê zidentyfikowaæ drobnoustrój, który najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za SARS. Pochodzi on z grupy koronawirusów, zwanych tak od bia³kowej aureoli w kszta³cie korony. U cz³owieka mikroby te wywo³uj¹ niegroÿne przeziêbienia i biegunki, natomiast u zwierz¹t (psów, kotów, kurcz¹t, œwiñ i byd³a) powa ne i czêsto œmiertelne choroby. Wirusy maj¹ nadzwyczajn¹ zdolnoœæ do przekazywania materia³u genetycznego miêdzy spokrewnionymi szczepami i nawet pojedyncza zmiana wystarczy, aby ³agodny felieton Eurosceptyk WyobraŸmy sobie, e... Jest czerwiec. Polska. W referndum unijnym pad³o niedwo³alne - NIE. Pierwsza reakcja - wszystkich, mówi¹c pospolicie, zatka³o. - O cholera... - wyj¹ka³ z niedowierzaniem zdeklarowany przeciwnik zjednoczenia. - Ja odradzalem... owszem... ale tylko tak... dla zasady... Bo przecie ³aski nam nie... tego, sami sobie poradzimy... A ty to wzi¹³eœ na powa nie!? Eurosceptyk zwraca siê do przechodzacego obok (przypadkiem) innego eurosceptyka. Ten ubrany w szary plaszcz z wysoko postawionym ko³nierzem, przedrzeÿnia go bezlitoœnie, lecz bez wdziêku: koronawirus przekszta³ci³ siê w zabójcê. Do takiej wymiany idealnym miejscem s¹ po³udniowe Chiny, gdzie miliony ludzi mieszkaj¹ na niewielkich kawa³kach ziemi, w bezpoœredniej bliskoœci zwierz¹t: œwiñ, kaczek i kurcz¹t. Wirus przenosi siê nie tylko drog¹ kropelkow¹ (gdy ktoœ kicha i kaszle), ale tak e przez dotykanie tych samych przedmiotów, takich jak klamki czy przyciski w windach. Mo e on przetrwaæ w kale i moczu œrednio 1-2 dni, ale ginie w kontakcie z powszechnie stosowanymi œrodkami dezynfekuj¹cymi. Gdy zachorujesz Infekcja rozwija siê w naszym organizmie do 10 dni od kontaktu z wirusem. Pierwszym objawem jest najczêœciej wysoka gor¹czka, powy ej 38 C. Powoli pojawiaj¹ siê bóle g³owy, os³abienie, bóle kostno-miêœniowe, brak apetytu. Po dwóch do siedmiu dniach do³¹czaj¹ siê dusznoœæ, suchy kaszel oraz trudnoœci z oddychaniem. Chorzy na SARS to g³ównie osoby doros³e, w wieku lat. Dzieci wydaj¹ siê byæ bardziej odporne. adne z zara onych dzieci nie zmar³o, a przebieg choroby by³ u nich -Cholera, cholera! Jakie to ma teraz znaczenie? Tryjumfujmy... Kurtyna opada litoœciwie. Powrót do przesz³osci, czyli znowu mamy - TERAZ. Jestem w dziwnej sytuacji. Bo czy mi sie ta Unia tak bardzo podoba? Ju s³yszê gniewny pomruk - Jak e to tak - niepodoba!? Có to znaczy? A ja przecie - nie ignorujê idei zjednoczenia. Np taka wolnoœæ handlowa i osobista nie krêpowana granicami pañstw. To s¹ sprawy fantastyczne. Bezprzecznie. No i rzecz jasna - inwestycje. Ten obcy kapita³ - niech on nap³ywa, kupuje, zarabia, p³aci podatki i zatrudnia - ja mu nie a³ujê. Na zdrowie. - No wiêc sk¹d ten brak entuzjazmu? Widownia ma prawo wiedzieæ. Smia³o! - Us³ysza³bym, gdybym rozg³asza³ swoje myœli publicznie. znacznie ³agodniejszy. Z danych WHO z dnia 7 maja wynika, e œrednio 14% do 15% przypadków infekcji wirusem SARS prowadzi do zgonu. Statystyka zale y od grupy wiekowej, u chorych poni ej 24 roku ycia w 99% przypadkach nastêpuje spontaniczne wyleczenie, gdy u osób powy ej 65 roku ycia, tylko w 50%. Ostro nie! Jak podaje WHO, do dnia 7 maja liczba przypadków SARS na œwiecie wynios³a ogó³em 6903, liczba zgonów W Europie i Ameryce do tej pory chorowali tylko ludzie, którzy niedawno powrócili z Azji Po³udniowo- Wschodniej lub osoby, które mia³y z nimi bardzo bliski kontakt. Aby zmniejszyæ ryzyko ewentualnego zaka enia nale y zachowaæ standardowe œrodki ostro noœci, a przede wszystkim myæ i dezynfekowaæ rêce. Do dzisiaj nie ma w pe³ni skutecznego leku ani szczepionki przeciw wirusowi wywo³uj¹cemu SARS. Warto pamiêtaæ, ze wiêkszoœæ dotychczasowych zgonów dotyczy³a osób starszych, choruj¹cych na inne choroby lub maj¹cych obni ona odpornoœæ. Pozostali zaka eni z regu³y szybko wracaj¹ do zdrowia. Dr med. Agnieszka Faliñska Opuszczam oczy i mówiê cicho: -Bo mi siê w Polsce bardziej podoba... -Co!? Bezrobocie, polityczne machloje?! - yczliwe mi dotychczas audytorium - trafia szlag. -Eee... nie to. Ja tak ogólnie. Sala pustoszeje. Szybko t³umaczê o co mi chodzi... e nic tylko konsumpcja, powierzchownoœæ stosunków miedzyludzkich, a u nas jeszcze tak swojsko, bezinteresownie - czêsto, lasy zamiast parków, dzika zwierzyna... Ostatni z wychodz¹cych gasi œwiat³o. Ale ja - nie z kartki tylko z g³owy i serca, wiêc pewnie krzyczê w ciemnoœæ: - Ale w referendum powiem TAK! Mam nadziejê, e us³yszeli. A jak sie ju zjednoczymy, wtedy spokojnie, bêdê sobie eurosceptykiem. Tomasz Kanik goniec polski 24 maja

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy ZADZWOÑ DO POLSKI Ju od 4 p/min Na telefon stacjonarny 0871 606 0863 6 p/min Z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

SKAZANI NA SUKCES STR.12

SKAZANI NA SUKCES STR.12 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie.

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4 Tytu³em wstêpu M ³odzi Polacy, mieszkaj¹cy w Londynie, z grubsza rzecz bior¹c dziel¹ siê na dwie kategorie. Zadowolonych i niezadowolonych. Ci pierwsi zapewniaj¹, o swoim uwielbieniu dla tego miasta i

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

29.04. 2013 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r.

NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NOWA KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO WYK AD JAMESA TOWNSENDA Warszawa, grudzieñ 2008 r. NEW STRATEGIC CONCEPT OF NATO LECTURE BY JAMES TOWNSEND Warsaw, December 2008 tom 10 volume 10 Biblioteka Bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e Tytu³em wstêpu w n u m e r z e U progu macierzyñstwa/ojcostwa rodzice dzieci dwujêzycznych staj¹ przed trudnym problemem: w jakim jêzyku mówiæ do dziecka. W swoim jêzyku rodzimym, czy w jêzyku kraju, który

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE DWUDZIESTE POSIEDZENIE SZÓSTEJ KADENCJI SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE WERSJA ROBOCZA Warszawa, dnia 18 paÿdziernika 2006 r. Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo na zg³aszaæ

Bardziej szczegółowo