Pat na drodze w Cedzynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pat na drodze w Cedzynie"

Transkrypt

1 Wybory sołtysów i rad sołeckich - czytaj na stronie 4 20 stycznia - 20 lutego 2007 r. ISSN MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (1/91) Rodzinne zdjęcie jubilatów w Urzędzie Gminy w Górnie. Złote Gody w gminie Górno Pół wieku na wspólnym kobiercu Piłka po stronie GDDKiA - Jak ten czas leci! ani się spostrzegliśmy, a już minęło pół wieku od daty naszego ślubu! wspominały pary małżeńskie, które wójt gminy Górno Jarosław Królicki zaprosił do urzędu, by pogratulować im Złotych Godów oraz wręczyć medale Za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane im przez Prezydenta RP. dokończenie na stronie 5 Jasełka w Leszczynach Hej kolęda, kolęda Pat na drodze w Cedzynie Droga krajowa nr 74, biegnąca przez Cedzynę, należy do najniebezpieczniejszych w regionie, o czym świadczy liczba wypadków, z ofiarami śmiertelnymi. Mieszkańcy tej miejscowości, z małżeństwem, które straciło w wypadku dziecko, podjęli heroiczną walkę o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku, poruszając przysłowiowe niebo i ziemię. Ta walka trwa już ponad 2 lata i zyskała, jak na razie, jedynie wydźwięk medialny, prasa oraz telewizja lokalna co pewien czas powracają, dopingowanie przez mieszkańców, do tematu, nie wiedzieć czemu przypisując winę za ten stan rzeczy władzom gminy Górno. Tymczasem problem jest bardziej złożony... dokończenie na stronie 2 Z sesji Rady Gminy Diety radnych, wynagrodzenie wójta Maria Kotomska - zastępcą wójta czytaj na stronie 3 Piękne widowisko jasełkowe przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej w Leszczynach 10 stycznia tego roku. Wieczorem, w sali gimnastycznej szkoły, zebrali się: rodzice uczniów, mieszkańcy wsi, nauczyciele oraz goście, m.in. przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora i radny Piotr Gil. Wszystkich powitała gorąco dyrektor SP Adela Iwańska, po czym oddała głos młodym aktorom... W jasełkowy klimat wprowadzała okolicznościowa scenografia ze stajenką dokończenie na stronie 4 Fragment jasełek w wykonaniu uczniów szkoły w Leszczynach.

2 Piłka po stronie GDDKiA Pat na drodze w Cedzynie dokończenie ze strony 1 Przypomnijmy, że administratorem drogi krajowej nr 74 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej obowiązkiem jest dbałość o bezpieczeństwo na tej trasie. Zobligowana kampanią medialną, dyrekcja oddziału kieleckiego GDDKiA przyrzekła poprawić sytuację na tym odcinku, publicznie przedstawiła program poprawy bezpieczeństwa, twierdząc nawet, że są na ten cel środki w wysokości 10 milionów złotych. Realizację tego programu uzależniła jednak od... odwodnienia odcinka drogi w Cedzynie, którego brak nie pozwala na wprowadzenie programu w życie. Obowiązkiem odwodnienia drogi dyrekcja obarczyła... wójta gminy, który rzekomo podjął się tego dzieła na jednym ze spotkań z mieszkańcami. Tymczasem tak nie jest. - Nigdzie i nigdy nie przyrzekałem, że gmina odwodni drogę w Cedzynie mówi wójt Jarosław Królicki. Żeby tego dokonać, trzeba m.in. wejść z robotami na prywatne posesje, do czego gmina nie ma uprawnień. Owszem, zobowiązałem się do przedstawienia koncepcji odwodnienia tego odcinka drogi i wywiązałem się z tych obietnic: zleciłem wykonanie koncepcji biegłemu i taką wykonano. Została ona przesłana do GDDKiA, Oddział Kielce, 11 grudnia ubiegłego roku. Teraz piłka jest po stronie dyrekcji, jako administratora drogi, gdyż tylko ona jest władna wykonać dalsze prace... Dla poparcia swojego stanowiska wójt pokazuje Uzupełnienie do koncepcji odwodnienia terenu na południe i południowy wschód od drogi krajowej nr 74 Kielce - Opatów, w Cedzynie, wykonane przez biegłego mgr inż. Czesława Stanka. Czytamy w nim m.in.: Opracowanie projektu budowlanego jak też i realizacja robót budowlanych leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ponieważ, stosownie do przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, na właścicielu Przepraszam......Pana Mariana Kwietnia, byłego Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Radlinie, za zniesławienie go w dniu 30 sierpnia 2004 roku. Jarosław Królicki Wójt Gminy Górno. gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian powstałych w odpływie wody na jego gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich (art.29, ust.2) Wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż jezdni spowodowało zmianę przepływu wód powierzchniowych, polegającą na skoncentrowanym spływie tych wód z przepustów drogowych i zalewanie terenów położonych poniżej przepustów. Rów przydrożny wraz z przepustami i jezdnią jest położony w obrębie pasa drogowego, zarządcą którego jest GDDKiA O/Kielce. Stad też na dyrekcji spoczywa obowiązek utrzymania w należytym stanie tego terenu oraz usunięcia przeszkód w przepływie wód deszczowych. Tym samym podtrzymuję stwierdzenie zawarte w mojej opinii z 24 kwietnia 2005 r., że odpowiedzialność z tytułu spływu wód opadowych z terenu jezdni na tereny sąsiednie oraz wywołane tym szkody, wg. obowiązującego Prawa Wodnego, spoczywa wyłącznie na zarządcy drogi krajowej nr 74, tj. GDDKiA. Ostatnie publikacje prasowe, zarzucające wójtowi gminy indolencję i bierność do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze w Cedzynie, podsycane przez GDDKiA, a także korespondencja pod adresem UG, spowodowała, iż wójt wystosował stanowcze pismo do GDDKiA Oddział Kielce. Czytamy w nim m.in.: Z przykrością stwierdzamy, iż nie podejmowanie działań z waszej strony w zakresie polepszenia bezpieczeństwa ruchu w m. Cedzyna, usiłujecie uzasadniać biernością gminy, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (...) W przedmiotowej sprawie gmina Górno zadeklarowała zlecenie opracowania mającego na celu odprowadzenie wody z drogi nr 74. Wykonując swoje zobowiązania, gmina zleciła sporządzenie Koncepcji odwodnienia terenu, która to koncepcja została Państwu przesłana. Innych deklaracji gmina nie składała, co wynika również z waszego pisma z 28 kwietnia 2006 r. Przytoczone pismo zawiera Czy będą zmiany w komunikacji? Komunikacja w gminie, to temat, który jest najczęściej poruszany podczas interpelacji na sesjach Rady Gminy, wiele wniosków i krytycznych opinii na ten temat pada na zebraniach wiejskich, to także jeden z częściej poruszanych problemów podczas indywidualnych wizyt mieszkańców u wójta gminy. Nic też dziwnego, że z inicjatywy wójta, 11 stycznia br. w UG, odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców i gospodarzy gminy z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach oraz właścicielami BUS-ów obsługujących gminę. Główne wnioski dotyczyły: - zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii MPK nr 43, zwłaszcza w soboty i niedziele, przede wszystkim zaś wprowadzenia kursu nocnego, którym mieszkańcy mogliby wrócić do gminy po II zmianie, - przedłużenia linii MPK nr 47 Kielce Bęczków do Krajna - zwiększenia liczby kursów BUS-a z Górna Zawady, zwłaszcza w soboty i niedziele. Czy są to wnioski realne? Zdaniem przedstawiciela ZTM, nocny kurs linii 43 do gminy jest nierentowny, w związku z czym są małe szanse na jego realizację, pozostałe postulaty zostaną rozpatrzone. W związku z powyższym wójt gminy obiecał osobiste wstawiennictwo u dyrektora ZTM w sprawie nocnego kursu z Kielc. Jeśliby i ta interwencja nie pomogła, gmina rozważy wprowadzenie innego przewoźnika. (J.) także deklaracje z Państwa strony, tj. wykonanie doraźnych prac dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie zatok autobusowych, polegających na: wykonaniu remontu nawierzchni, zmianie organizacji ruchu (w tym oznakowania) oraz montażu azyli dla pieszych, z terminem do 30 sierpnia 2006 r. Faktem jest, że częściowo wykonaliście swoje zobowiązania, polegające na zmianie organizacji ruchu (w tym oznakowania). Należy jednak uznać, że te działania są doraźne i nie rozwiązują całości problemu bezpieczeństwa ruchu w Cedzynie. Brak ostatecznego rozwiązania tłumaczycie brakiem odwodnienia drogi, które wymagałoby zaprojektowania i wykonania urządzeń odwadniających poza pasem drogowym, a tym samym uważacie, że jest to zadanie gminy. Wg. informacji zawartych w opinii oraz jej uzupełnienia Czesława Stanka, w archiwum gospodarki wodnej ŚUW w Kielcach nie ma dokumentacji wodnoprawnej o udzieleniu waszej dyrekcji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (rowów i przepustów) na odcinku drogi krajowej nr 74 w Cedzynie, pomimo, że droga była wielokrotnie modernizowana i naprawiana. W świetle powyższego zarzut, jakoby prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia zostało zakłócone na skutek niewłaściwego prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy uważamy za nieuzasadniony.(...) Zgodnie z Prawem Wodnym, na właścicielu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian powstałych w odpływie na jego gruncie (pas drogowy) ze szkodą dla gruntów sąsiednich (osoby prywatnej). Reasumując, należy stwierdzić, iż poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 74 i związane z tym inwestycje należą do właściwości GDDKiA. Jak więc widać, to nie gmina opóźnia wdrażanie programu poprawy bezpieczeństwa na drodze w Cedzynie. Jeżeli GDDKiA ma rzeczywiście 10 milionów złotych na ten cel, to niech je szybko uruchomi i podejmie zdecydowane działania. Tym bardziej, że do wójta dotarły pisemne deklaracje mieszkańców Cedzyny, że zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie własnego terenu dla prac związanych z odwodnieniem drogi. (Kos.) Centrum Obsługi Inwestora powstanie w gminie Górno jako uczestnik, wraz z 10 innymi gminami, Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, włącza się w cykl przedsięwzięć mających na celu aktywizację gminy na wielu płaszczyznach działania. Jedną z nich jest wspieranie działalności inwestycyjnej. Z inicjatywy prezydenta Kielc, w poszczególnych gminach tworzy się Centrum Obsługi Inwestora, które powstanie także w naszej gminie. Jego celem będzie wspieranie lokalnych działań inwestycyjnych poprzez m.in.: przygotowanie ofert inwestycyjnych, ich prezentacji, opracowanie promocji gminy itp. Koordynatorem działania centrum na terenie naszej gminy jest Justyna Skrzyniarz pracownica UG. Więcej informacji na ten temat ukaże się niebawem na stronie internetowej gminy Górno: (J) 2 GO OBORZE

3 Z sesji Rady Gminy Diety radnych, wynagrodzenie wójta Maria Kotomska - zastępcą wójta Kolejne posiedzenie Rady Gminy - 28 grudnia 2006 r. - poświęcone było m.in. ustaleniu wynagrodzenia funkcyjnych członków Rady Gminy przewodniczącego i jego zastępców, przewodniczących komisji rady oraz radnych, a także poborów wójta gminy. Radni przyjmują jedną z uchwał. Podczas sesji wójt poinformował o zmianie na stanowisku zastępcy wójta. Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Sikora, witając jej uczestników z wójtem gminy Jarosławem Królickim. Po przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Rada przyjęła uchwały w sprawach: - ustalenia zryczałtowanych diet dla przewodniczącego RG i jego zastępców: wysokość diet utrzymano na poziomie poprzedniej kadencji: 1200 zł dla przewodniczącego oraz po 600 zł dla zastępców. - ustalenia zryczałtowanych diet dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Gminy: utrzymano ich wysokość na dotychczasowym poziomie, tzn.: 500 zł dla przewodniczących komisji oraz 400 zł dla ich zastępców, - ustalenia diet dla radnych: - w poprzedniej kadencji dieta wynosiła 300 zł, obecnie podniesiono ją o 50 zł, - ustalenia warunków pracy i płacy wójta gminy: przewodniczący rady Jan Sikora poinformował, iż zrobił rozeznanie w sąsiednich gminach, co do wysokości poborów wójta, stwierdzając, że płacę podstawową ustalono tam na wysokości 4000 zł i taką kwotę zaproponował obecnemu wójtowi (dotychczasowa płaca była niższa o 300 zł). Rada przyjęła tę propozycję. W związku z tym odpowiednio wzrosły: dodatek stażowy (20 % płacy zasadniczej) oraz dodatek specjalny. Zgodnie z przepisami, wójtowi przysługuje także dodatek funkcyjny. W sumie pobory brutto wójta wzrosły o niespełna 600 zł i wynoszą obecnie zł brutto. Prezydium rady, od lewej: Janina Rubak, Jan Sikora i Jerzy Janus. Rada przyjęła także wysokość odliczeń od diet radnych i funkcyjnych członków RG za nieobecność na sesji rady oraz na posiedzeniach komisji. - zmiany w budżecie gminy na 2006 rok przedstawił skarbnik gminy Henryk Opaliński. Wynikają one z przeniesienia środków budżetowych w wysokości zł między działami, a dotyczyły głównie dofinansowania komunikacji w gminie. Wicewójt Barbara Raczyńska poinformowała, iż przyznaną dotację na wyposażenie nowego obiektu gimnazjum w Krajnie, w wysokości 140 tys. zł, wykorzystano dotychczas w kwocie 77 tys. zł. Wnioskowała, by pozostałą kwotę zarezerwować, by wykorzystać te środki w nowym roku na dalsze doposażenie placówki w Krajnie. Radni zaakceptowali te propozycje. - przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. program ten przedstawił wójt gminy, podkreślając, iż rada co roku przyjmuje taki program, by wesprzeć społeczne działania tych organizacji. W ten sposób dotuje się imprezy: kulturalne, sportowe, ekologiczne, konkursy itp. Rada przyjęła uchwałę. - najniższego wynagrodzenia pracowników nowo uruchamianego, Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. W kolejnym punkcie obrad wójt złożył informację o swojej działalności między sesjami RG: uchwały z ostatniej sesji RG zostały przekazane do wojewody żadnej nie uchylono. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej już praktycznie zaczął działać: zorganizowano wigilię (w remizie OSP w Górnie) dla niepełnosprawnych, w której wójt uczestniczył, składając podopiecznym domu życzenia świąteczne i noworoczne. Jeśli idzie o inwestycje, oddano do użytku nowy budynek gimnazjum w Krajnie, gmina złożyła wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce, na budowę chodników w Radlinie i Skorzeszycach oraz koncepcję odwodnienia drogi nr 74 w Cedzynie. Wójt powierzył kierownikowi GOPS obowiązki koordynatora ŚDS w Woli Jachowej. W sprawach kadrowych: wójt odwołał z funkcji swojego zastępcy Barbarę Raczyńską, powierzając jej kierownictwo Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół oraz powołał na stanowisko zastępcy wójta Marię Kotomską, która równolegle będzie sprawować funkcję kierownika GOPS. W interpelacjach głos zabrali: Janina Rubak, która zgłosiła wniosek budowy chodnika przez Górno, w kierunku Zawady i dokończenia budowy chodnika w kierunku starej kopalni oraz Henryk Klimek, który podziękował wójtowi i przewodniczącego RG za życzenia świąteczne oraz zgłosił wniosek uruchomienia kursu autobusowego po godz.23,00 z Kielc, przedłużenia linii MPK nr 47 do Krajna Parceli, zamontowania tablic z nazwami wsi w m. Krajno oraz rozbudowę mostu, przy posesji p. Ziacha, w Krajnie, przy wjeździe na drogę powiatową. Wójt odpowiedział, że gmina wystąpiła do PZD w Kielcach w sprawie budowy chodnika w Górnie, zaś wnioski komunikacyjne zostaną przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami ZTM i właścicielami BUS w styczniu 2007 r. Jan Orliński przedstawiciel Polskiego Związku Gołębiarzy zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienia działki w Cedzynie, przy oczyszczalni ścieków, dla potrzeb związku. Wójt obiecał rozważyć tę prośbę. Radca prawny UG Jan Sinda zapoznał uczestników sesji ze sprawą skierowaną do sądu przeciwko gminie przez małżeństwo Ż. z Górna. Chodzi o odszkodowanie w wysokości 270 tys. zł z tytułu wydanego przez pracownika gminy pozwolenia (przed wielu laty) na budowę domu z naruszeniem prawa. Wg. skarżących, działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej. Zdaniem gminy, stan faktyczny jest inny: pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego gminy a uwidoczniona droga na tym planie w tym czasie była dostępna. Drogę zlikwidowali samorzutnie sąsiedzi. Istotne w tej sprawie jest to, że gminie wszystkie instancje: wojewoda, główny inspektor nadzoru budowlanego oraz NSA odmówiły prawa strony. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił i uznał za niezgodną z prawem decyzję pozwolenia na budowę dla małżonków Ż., co stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym. Sprawa, ze względu na specyfikę, będzie trudna do rozstrzygnięcia... Po wyczerpaniu porządku obrad sesję zamknięto. (Kos.) MARIA KOTOMSKA Zarządzeniem wójta gminy z 21 grudnia 2006 r., z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązki zastępcy wójta gminy powierzono Marii Kotomskiej, która łączyć będzie tę funkcję ze stanowiskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Maria Kotomska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach: Wydział Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz Wydział Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła studia podyplomowe na WSP Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz na Akademii Świętokrzyskiej Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Posiada długi staż pracy na różnych stanowiskach: była m.in. specjalistą ds. organizacji a później p.o. dyrektora w Spółdzielni Pracy Oświata w Kielcach, pełniła funkcję pedagoga szkolnego w SP nr 33 w Kielcach, a od 2000 r. jest kierownikiem GOPS w Górnie. Jako zastępca wójta gminy Górno zajmować się będzie m.in.: oświatą, kładąc nacisk na rozwój opieki przedszkolnej, nauki języków obcych oraz na rozwój intelektualny i osobowy uczniów, służbą zdrowia i opieką społeczną, a także bezrobociem w zakresie aktywizacji osób bez pracy r. GO OBORZE 3

4 Na zebraniach wiejskich Wybory sołtysów i rad sołeckich Gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora spotkali się 8 stycznia br. z sołtysami naszej gminy kończącymi swoją, 4-letnią kadencję. Przedstawicielom wsi podziękowano za ich owocną i wydajną pracę na rzecz dalszego rozwoju gminy. Sołtysi są organem doradczym wójta, przenoszą decyzje podjęte przez Radę Gminy na grunt swoich miejscowości, to oni zbierają podatki, służą poradą, pośredniczą w przekazywaniu mieszkańcom najważniejszych informacji z życia gminy. Słowem są prawdziwymi gospodarzami wsi. W związku z ogłoszonymi wyborami sołtysów na nową kadencję, wójt złożył im życzenia odniesienia sukcesów wyborczych. W imieniu sołtysów, Marian Grzegolec z Górna podziękował władzom gminy za codzienną współpracę, za uwzględnianie wniosków, dotyczących rozwoju ich miejscowości. Podczas spotkania ustalono harmonogram zebrań wiejskich (publikujemy go poniżej), poinformowano także o wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Po części oficjalnej, przy kawie i słodyczach, rozmawiano o bieżących problemach gminy i poszczególnych sołectw. Harmonogram zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich L.p. Miejscowoś Data 2007r Miejsce spotkania 1 Krajno Parcele 14 stycznia Szkoła Podstawowa w Krajnie 2 Krajno I 21 stycznia, godz.:13,30 SP w Krajnie 3 Bęczków 21 stycznia, godz.: 16,30 SP Bęczków 4 Górno 28 stycznia, godz.: SP Górno 5 Górno Parcele 28 stycznia, godz.: SP Górno 6 Podmąchocice 4 lutego, godz.:16,30 SP w Mąchocicach 7 Krajno Zagórze 4 lutego, godz.: SP w Krajnie 8 Cedzyna 11 lutego, godz.: SP Cedzyna 9 Leszczyny 11 lutego, godz.: SP Leszczyny 10 Radlin 18 lutego, godz.: SP Radlin 11 Krajno II 18 lutego, godz.: SP Krajno 12 Skorzeszyce 25 lutego, godz.: SP Skorzeszyce 13 Wola Jachowa 25 lutego, godz.:17.00 SP Wola Jachowa W przypadku braku wymaganej obecności - co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectw - wybory odbędą się w tzw. drugim terminie, czyli 30 minut później od zapowiedzianej godziny, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 4 lutego br. Gośćmi przedstawienia byli: przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora i radny Piotr Gil, w towarzystwie dyrektor SP - Adeli Iwańskiej. Jasełka w Leszczynach Hej kolęda, kolęda dokończenie ze strony 1 i żłóbkiem z dzieciątkiem oraz stroje kolędników. Chór rozpoczął przedstawienie kolędą i za chwilę przenieśliśmy się do Betlejem, do stajenki, do Jezusa i Panienki... Wydarzenia sprzed przeszło 2000 lat przypomnieli nam m.in.: Józef (Mateusz Ozga), Maryja (Agnieszka Doleżyńska), Herod (Paweł Budzisz), Archanioł (Dominika Waldon), Trzech Królowie (Bartek Gołąbek, Szymon Ozga i Bartek Krawczyk) i pastuszkowie z najaktywniejszym z nich (Marysia Sańpruch). Widowisko, bogato okraszone kolędami, było wzruszające, bardzo refleksyjne i wzniosłe... Na koniec wszyscy wykonawcy, a było ich kilkadziesiąt osób, odśpiewali: Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok... Publiczność nie szczędziła braw, długo nie puszczając artystów ze sceny. Podziękował im pięknie, w imieniu władz gminy, radny Piotr Gil, dołączyła do tych słów dyrektor szkoły, podkreślając duży udział w tworzeniu jasełek nauczycieli: Elżbiety Sańpruch, Doroty Tokarskiej i Sylwestra Wiecha. Po jasełkach zaprezentowali się jeszcze laureaci konkursu kolęd w Kielcach: Marysia Sańpruch i chór szkolny. Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej W niedziele, 4 lutego br., w godz.: , w regionie świętokrzyskim odbędą się wybory delegatów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W wyborach mogą wziąć udział rolnicy, którzy posiadają bierne i czynne prawo wyborcze Powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza, odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów w naszym okręgu (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Górnie) W jej skład weszli: Henryka Rubak, Dariusz Szlufik, Marta Łysak, Marianna Nowakowska i Marianna Piwowar Warto zaapelować do rolników z naszej gminy, by wzięli udział w glosowaniu. Świętokrzyska Izba Rolnicza, to instytucja, której głównym zadaniem jest niesienie rolnikom pomocy w różnych aspektach ich działalności, m.in. szkoleniu, służeniu dobrą radą itp. W naszym okręgu rolnicy wybiorą dwóch przedstawicieli do Rady Powiatu ŚIR. Dotychczas, w czteroletniej kadencji, interesy naszych mieszkańców w izbie reprezentowali: Helena Jamrożek z Krajna oraz Jerzy Janus ze Skorzeszyc. (J.) Józef i Maryja (Mateusz Ozga i Agnieszka Doleżyńska). 4 GO OBORZE

5 Zmiany w Urzędzie Gminy Gratulacje od wójta i przewodniczącego Rady Gminy dla jubilatów: Leokadii i Władysława Gawlików. Złote Gody w gminie Górno Pół wieku na wspólnym kobiercu dokończenie ze strony 1 Na wniosek wójta, Prezydent RP uhonorował 11 par z naszej gminy: Leokadię i Władysława Gawlików z Krajna Zagórze, Zofię i Jacka Michtów z Leszczyn, Antoninę i Tadeusza Stochmalów z Krajna II, Weronikę i Jana Bednarzów z Leszczyn, Florentynę i Stanisława Kołodziejów z Górna, Helenę i Stanisława Kołodziejów z Cedzyny, Stanisławę i Antoniego Bednarskich z Górna, Janinę i Władysława Cedro z Woli Jachowej, Antoninę i Stanisława Krzyśków ze Skorzeszyc oraz Anielę i Antoniego Krzyśków z Woli Jachowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 17 stycznia br. w Urzędzie Gminy, a obok jubilatów i ich rodzin, uczestniczyli niej także: przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora oraz zastępca kierownika USC Łucja Nowak. Zwracając się do jubilatów, wójt gminy powiedział m.in.: - Jest mi bardzo miło, że wraz z przewodniczącym Rady Gminy możemy Was gościć z okazji tak pięknego jubileuszu przeżycia ze sobą pół wieku. Obchodząc Wasze Złote Gody, cieszymy się, że możemy być z Wami w tej, wiosennej atmosferze, choć w kalendarzu zima. Niech ta atmosfera towarzyszy nam podczas dzisiejszego spotkania. Gratuluję Wam tego jubileuszu i życzę długich lat życia w zdrowiu i szczęściu... Następnie odbyła się ceremonia dekoracji: wójt wręczył odznaczonym medale, przewodniczący rady - kwiaty a kierowniczka USC - upominki od gminy: komplety pościeli oraz bombonierki. Po części oficjalnej wójt wzniósł szampański toast za zdrowie Jubilatów, po czym odbyło się spotkanie przy kawie i słodyczach. Małżonkowie wspominali stare, dobre czasy... Poprosiliśmy Anielę i Antoniego Krzyśków z Woli Jachowej o krótką rozmowę z okazji tego, pięknego jubileuszu: - Jakie cechy męża wyróżnia pani szczególnie podczas wspólnego półwiecza? zapytaliśmy p. Anielę - Cenię u niego pogodną naturę, zgodność, wyrozumiałość, cierpliwość oraz fakt, że nie pije i nie pali... - A Pan u żony? - Opiekuńczość, pracowitość, także wyrozumiałość i skłonność do zgody... Państwo Krzyśkowie mają pięcioro dzieci: cztery córki i syna, którzy się usamodzielnili, mają własne rodziny. Za swój osobisty sukces p. Krzyśkowie uważają wychowanie dzieci na prawych ludzi... Z życzeń na pierwszym miejscu stawiają zdrowie oraz zgodę w rodzinie, która jak wiadomo buduje... Wszystkim odznaczonym parom, które obchodziły Złote Gody, życzymy właśnie zdrowia i satysfakcji z dzieci! (Kos.) Wójt dekoruje Anielę Krzysiek z Woli Jachowej. Jak nas poinformował sekretarz gminy Jacek Piróg, od 1 lutego br. obowiązywać będzie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, który przewiduje kilka zmian w funkcjonowaniu urzędu. Główne z nich, to: Wydłuża się dzień pracy urzędu w każdy wtorek miesiąca, godz.: , Zwiększa się liczbę referatów UG z dwóch do czterech: 1. Referat budżetu i finansów kierownik - skarbnik gminy - Henryk Opaliński, 2. Referat budownictwa, geodezji i rozwoju infrastruktury kierownik: Barbara Wołczyk, 3. Referat Spraw Obywatelskich i USC kierownik: Agnieszka Anioł, 4. Referat rolnictwa i ochrony środowiska kierownik: Helena Jamrożek. Utworzony zostanie Punkt Obsługi Interesantów na parterze budynku. Petenci będą mogli otrzymać w punkcie wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, a także: potrzebne druki, np. wniosek na dowód osobisty, druczek o zameldowanie itp. Działalność Gminnego Centrum Informacji ogranicza się tylko do jednego stanowiska komputerowego. * Urząd Gminy informuje, że od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Nowa ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) zmieniła częściowo katalog podmiotów podlegających opłacie skarbowej. Najważniejsze zmiany to: - zlikwidowanie opłaty skarbowej w formie znaków skarbowych, - zniesienie opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, wniosków, odwołań, zażaleń i weksli, - zmiana momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, którą należy uiścić z góry gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy, - został ustalony nowy wykaz przedmiotu opłat skarbowych, w którym zostały podwyższone stawki opłaty skarbowej, które określa załącznik do powyższej ustawy. Wykazy opłat skarbowych znajdują się w Urzędzie Gminy. Są środki na organizację ferii zimowych! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak co roku, przyznała ze swojego budżetu środki - w br.: zł na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W ramach tej kwoty organizatorzy zimowego wypoczynku będą mogli zaoferować atrakcyjne imprezy kulturalne i sportowe, włącznie z konkursami, w których nagród nie powinno zabraknąć. GKRPA życzy wszystkim uczestnikom zimowych ferii miłego spędzenia wolnego od nauki czasu r. GO OBORZE 5

6 Najważniejsze wydarzenia 2006 roku STYCZEŃ: Ruszyły prace adaptacyjne w starej szkole w Woli Jachowej. Budynek po przebudowie służył będzie niepełnosprawnym, dwa garaże otrzyma także miejscowa OSP. Mimo zajęć lekcyjnych, w szkołach w Górnie i Radlinie trwały roboty remontowe: układano parkiet w sali gimnastycznej w Górnie, w Radlinie remontowano m.in. łazienki. W szkołach odbywały się przedstawienia jasełek, które obejrzeli rodzice uczniów, nauczyciele i zaproszeni goście. Szczególnie piękne widowisko zaprezentowali uczniowie z Leszczyn, w przedstawieniu wystąpili szkolni laureaci konkursu kolęd w Kielcach. LUTY: Mieszkanka Krajna Bronisława Zając ukończyła 100 lat! Z tej okazji jubilatkę odwiedzili gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki i przewodniczący RG Jan Sikora, którzy przekazali jej najgorętsze życzenia. Z pozdrowieniami przyszedł także ks. proboszcz Bogusław Bodziony. Złote Gody obchodziło w Urzędzie Gminy 12 par z całej gminy. Prezydent RP, na wniosek wójta, przyznał im medale Za długoletnie pożycie małżeńskie, Od władz gminy jubilaci otrzymali okolicznościowe upominki. Z wyciągu narciarskiego w Krajnie, od jego inauguracji w sezonie 2005/2006, skorzystało 10 tys. narciarzy. Kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorców z gminy spotkało się w Hotelu Echo, gdzie powołano Gminne Forum Firm. MARZEC: Radni uchwali budżet gminy na sesji 9 marca. Zakładał on przychody w wysokości zł, oraz wydatki zł. W jednostkach OSP odbywała się kampania sprawozdawczo-wyborcza, podczas której podsumowano dorobek tej organizacji oraz wybrano nowe władze. Prezesem OSP w Woli Jachowej został Przemysław Kobyłecki, zaś naczelnikiem Czesław Kaleta, w OSP Górno, odpowiednio: Krzysztof Grzegolec i Stanisław Synowiec. Tradycyjne spotkanie seniorów odbyło się w Radlinie. Życzenia ludziom złotego wieku złożyli gospodarze gminy. Finał ludowego karnawału odbył się szkole, w Woli Jachowej. Były piękne występy uczniów, wystawy twórczości ludowej, degustacja potraw. A wszystko w ramach programu unijnego Szkoła Marzeń. KWIECIEŃ: Z okazji Świąt Wielkanocnych gospodarze gminy, za naszym pośrednictwem, złożyli mieszkańcom serdeczne życzenia. VI Festiwal Piosenki Turystycznej Cedzyna 2006 odbył się w hotelu Echo. Przez cały dzień rozbrzmiewały tutaj piękne, turystyczne piosenki w wykonaniu dzieci ze szkół całej gminy Górno. Z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, w Szkole Podstawowej imienia tego Wielkiego Polaka w Skorzeszycach, odbyła się okolicznościowa akademia, podczas której złożono hołd Patronowi. Rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy za 2005 rok. MAJ: Odbył się Zjazd Oddziału Gminnego OSP, na którym podsumowano działalność tej organizacji w ostatniej, 5-letniej kadencji. Wybrano nowe władze oddziału: prezesem ZG OSP został Wiesław Kaleta, zaś komendantem gminnym OSP Stanisław Synowiec. Mateusz Gil uczeń kl. II Gimnazjum w Górnie został laureatem (III miejsce) IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Tytuł mistrza ortografii w II Gminnym Konkursie Ortograficznym zdobyła Urszula Kupis uczennica kl. VI SP w Bęczkowie. CZERWIEC: Wójt gminy wręczył akty nominacyjne dyrektorom szkół na okres pięciu lat. Otrzymali je: Jolanta Czerwiak Gimnazjum w Woli Jachowej, Stanisław Niestój Gimnazjum w Górnie, Agnieszka Bujak Gimnazjum w Krajnie, Zofia Pałyga Gimnazjum w Bęczkowie, Adela Iwańska SP w Leszczynach, Elżbieta Kasperek SP w Bęczkowie, Jolanta Borycka- SP w Woli Jachowej do czasu wyboru dyrektora w konkursie na to stanowisko. Wielki festyn rodzinny odbył się na terenie szkoły w Woli Jachowej,- w ramach realizacji programu unijnego Szkoła Marzeń. Na 30 Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju wyróżnienia otrzymali: Bęczkowianie oraz solistka Krystyna Mochocka z Górnianecek. LIPIEC: Dramatyczna susza nawiedziła region świętokrzyski, w tym i naszą gminę. W związku z tym, wójt gminy wystąpił do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej spowodowanej długotrwała suszą. Rada Gminy uchwaliła gminny regulamin czystości i porządku Wybory Miss Cedzyny oraz Miss Mokrego Podkoszulka odbyły się, z inicjatywy Echa Dnia, nad zalewem w Cedzynie. Miss Cedzyny została 17-letnia kielczanka Judith Kowalczyk. * 30 lipca gmina Górno powitała swoją, 13-tysięczną mieszkankę. Jest nią Julita Alicja Kobiec z Leszczyn. SIERPIEŃ: Komisja gminna ogłosiła skutki lipcowej suszy: straty zgłosiło 1395 gospodarstw, objęły one użytki rolne o pow ha, co stanowi 69% wszystkich użytków rolnych. Wojewoda świętokrzyski przeznaczył środki w wysokości zł na utworzenie w Woli Jachowej Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na adaptację starej szkoły 300 tys. zł. Ruszyła długo oczekiwana przebudowa tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej, obejmującej także drogi na terenie naszej gminy. WRZESIEŃ: Rada Gminy powołała Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej, uchwaliła także jego statut. Wójt podpisał umowę z konsorcjum CSK Ekoplast w Jędrzejowie na budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej o poj.1000 m.sześc. w Cedzynie. Rozpoczął się nowy rok szkolny w ławach szkolnych w gminie zasiadło 1817 uczniów. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej został Jerzy Snopek 21 września oficjalnie oddano do użytku nowe gimnazjum w Górnie. Nowy obiekt poświęcił ks. biskup Kazimierz Ryczan ordynariusz Diecezji Kieleckiej. PAŹDZIERNIK: Szkoła Podstawowa w Radlinie otrzymała imię Karola Wojtyły. Rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów terytorialnych. Na naszych łamach opublikowaliśmy listę kandydatów na radnych do Rady Gminy. Regionalną Prezentację Projektu Szkoła Marzeń zorganizowano w kieleckim WDK. Prawdziwą furorę zrobiła na niej gmina Górno, z której w projekcie wzięło udział aż siedem szkół. W SP w Ćmińsku obradował Powiatowy Zjazd Sołtysów z udziałem reprezentantów z naszej gminy: Stanisława Gałki, Wiesława Jamrożka, Edwarda Waldona i Janusza Bednarza. LlSTOPAD: Najważniejsze wydarzenie miesiąca, to wybory samorządowe oraz wójtów. 12 listopada wybrano 15 nowych radnych do Rady Gminy. Żaden z trzech kandydatów na wójta: Jarosław Królicki, Przemysław Łysak oraz Mieczysław Pindral nie uzyskał więcej niż połowę głosów wyborców. Do II tury przeszli: Jarosław Królicki i Przemysław Łysak. 26 listopada odbyła się II tura wyborów, którą wygrał Jarosław Krolicki, uzyskując 3210 głosów 52,2 % i on został wójtem gminy Górno- Przewodniczącym Rady Gminy został ponownie Jan Sikora GRUDZIEŃ: 13 grudnia oddano oficjalnie do użytku zmodernizowany ośrodek zdrowia w Radlinie. Pierwszych użytkowników kanalizacji podłączono w Radlinie. Na sesji Rady Gminy uchwalono podatki w nowym roku Harmonogram wywozu śmieci w 2007 r. L.p. Nazwa miejscowości Styczeń/ dnia Luty/dnia Marzec/dnia 1 Cedzyna Leszczyny Radlin Krajno I (Zagórze, Wymyślona, Stara Wieś, Pogorzele) 5 Krajno II (Południowa, Parcele, Łęki) Bęczków, Podmąchocice Górno (Parcele, Zawada, Bór) Wola Jachowa Skorzeszyce Zakład Usług Komunalnych będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty worek. Prosimy wystawić worki poza posesją, o godz.: 7,30. 6 GO OBORZE

7 Bawili się przy choince W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej odbyła się zabawa choinkowa (na zdjęciu), w której, obok dzieci ze szkoły w Woli Jachowej, udział wzięły także dzieci z Domu Dziecka z Pacanowa wraz z siostrami zakonnymi opiekunkami. W szkole, w Górnie Obowiązywało przebranie: za interesujący strój dzieci otrzymały nagrody. Czas umilał zespół muzyczny Czarownica, który zadeklarował swój bezinteresowny udział w imprezie, za co dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania. W czasie wspólnej zabawy uczniowie i zaproszeni goście przedstawili układ taneczny i uczestniczyli w licznych konkursach. Przedstawiciele rodziców zatroszczyli się o poczęstunek dla małych tancerzy. Po wesołym i miłym spotkaniu dzieci z Domu Dziecka zaprosiły przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej do stolicy bajki z rewizytą. Dyrektor Jerzy Snopek obiecał, iż do takiego spotkania na pewno dojdzie latem. (J.S.) Ten szczególny dzień... - Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Po to, aby nigdy, w codziennym zagonieniu, nie znikało z naszych oczu Betlejem prawda, że Bóg się nam narodził, a wraz z nim narodziła się miłość, sprawiedliwość, nadzieja i radość, jak również narodził się pokój dla ludzkości. Z tej okazji zorganizowano 21 grudnia 2006 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Górnie misterium bożonarodzeniowe. Mottem przewodnim, które zawisło nad głowami gości i uczniów szkoły, stały się słowa, iż warto być człowiekiem, bo Bóg zechciał nim zostać. W tym dniu, w którym rozum milknie, a do głosu dochodzi serce, zamilkł gwar na szkolnym korytarzu, zaś cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, podziwiając młodych aktorów, występujących pod okiem katechetki Jolanty Gawęckiej i księdza Piotra Bosia. Teatralne odtworzenie biblijnych wydarzeń związanych z przyjściem Chrystusa na świat, w kulturze polskiej zwane jasełkami, rozpoczęły dzieci z lampionami symbolicznie poszukujące Boga, gdyż złe uczynki oddaliły ludzi od Niego, a On nieustannie szukając drogi do ich serc, posłał im Zbawcę. Na uwagę zasługują słowa grającego postać Jana Chrzciciela Kuby Bujaka: Porzućcie zło, przestańcie złem się bawić (oby niektórzy zechcieli je wprowadzić w życie).w przedstawieniu nie zabrakło złowrogiego Heroda i Trzech Króli, składających hołdy i dary Dzieciątku Jezus. Wyróżniała się Biała Śmierć zabierająca złego monarchę. Ale najpiękniej odegrali swe role święty Józef (Samuel Borek) i Maryja (Iwona Gajewska), pierwszy wołając o pociechę dla utrudzonej Matki, druga tuląc do swego łona figurkę Chrystusa i pięknie przemawiając do wyobrażonego Maleńkiego. Równie wspaniale deklamowała swoją kwestię Ola Małecka, wcielając się a mamę nakrywającą wraz ze swoją rodziną wigilijny stół. Mama uczyła swoje dzieci (uczniów klasy III i IV), iż Boże Narodzenie, to święto miłości i należy wznosić oczy ku niebu i prosić, żeby świat nie stracił tych resztek uczucia, które mu zostały, bo miłość wypływa przede wszystkim z serca... Na zakończenie chór dzieci, w bordowych krawatach, odśpiewał Maleńką Miłość, a pan dyrektor i pani dyrektor złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Życzeniami zaszczycili nas również ks. proboszcz Edward Kupis oraz p. Danuta Kisiel, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, która złożyła pokaźną sumę na potrzeby szkoły. Marzena Chajska Z życia szkół Sukces Filipa Krzyśka Filip Krzysiek, uczeń kl. III a Gimnazjum w Woli Jachowej zajął I miejsce w XXIX Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Literatury Regionalnej. Organizatorem Konkursu było Starachowickie Centrum Kultury, które też ufundowało nagrody. W konkursie. zmagało się 38 uczestników z całej Polski, w tym 16 z województwa świętokrzyskiego. Filip zachwycił recytacją utworów: Ireneusza Iredyńskiego Sama słodycz, fragment Pieśni XXI Mikołaja Reja. Znalazł się w gronie 6 laureatów (po 3 w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Warto dodać, że Filip od kilku lat pracuje pod okiem instruktora p. Lecha Sulimierskiego i co rok odnosi sukcesy na szczeblu woj. i ogólnopolskim w wielu konkursach i turniejach. Talent chłopca dostrzegł p. wójt gminy Górno, który wielokrotnie udzielił swojej akredytacji. I miejsce sportowców z Woli Jachowej Zespół sportowców z Gimnazjum w Woli Jachowej, zajął I miejsce w Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych organizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości. Uczniowie wraz ze swym opiekunem Tomaszem Krzyśkiem przywieźli z zawodów dyplomy i puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Gminne zawody w tenisie stołowym W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej odbyły się drużynowe zawody w tenisie stołowym. W pierwszym dniu rywalizowali chłopcy, a następnego dnia dziewczęta. Po grach półfinałowych i finałowych wyłoniono zwycięzców turnieju. Klasyfikacja końcowa: Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Chłopców: I miejsce SP Radlin opiekun Wojciech Szyda, II miejsce SP Wola Jachowa opiekun Jerzy Krzyszczak, III miejsce SP Górno opiekun Marzena Pawlik. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt: I miejsce SP Górno opiekun Marzena Pawlik, II miejsce SP Wola Jachowa opiekun Jerzy Krzyszczak, III miejsce SP Radlin opiekun Wojciech Szyda. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz gorącą herbatę ufundowane przez Radę Rodziców. * * * W ramach integracji grup przedszkolnych, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej Dorota Strycharz zorganizowała zabawę andrzejkową, na którą zostały zaproszone dzieci z kl. 0 ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach z nauczycielką Moniką Wojsław. Gości powitał dyrektor szkoły Jerzy Snopek, który życzył wszystkim miłej zabawy. Dzieci bawiły się przy muzyce wyśmienicie i nawiązały wiele przyjaźni. Przy okazji dzieci umówiły się na wspólną wycieczkę r. GO OBORZE 7

8 Na estradach Kielc Piękne akordy Bęczkowian w orkiestrze Owsiaka Już po raz piętnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przeznaczając tym razem środki zebrane w ogólnonarodowej zrzutce, na pomoc dzieciom-ofiarom wypadków. Główne uroczystości w Kielcach odbywały się w niedzielę, 14 stycznia br., na deptaku - ul. Sienkiewicza, gdzie zlokalizowano aż trzy estrady. Na dwóch z nich zaprezentowali się nasi Beczkowianie, dając kilkudziesięciominutowe koncerty. Na Placu Artystów zainaugurowali działalność tej właśnie sceny. Występ spodobał się publiczności, tym bardziej, że nasz zespół przygotował piosenki ze słowami nawiązującymi do orkiestry Owsiaka. Swój występ Beczkowianie powtórzyli następnie przy scenie, obok Puchatka, gdzie licytację przedmiotów na rzecz orkiestry prowadzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach. Występ Bęczkowian, to z jednej strony wyróżnienie dla naszego zespołu, z drugiej zaś promocja gminy! Na zdjęciu: Bęczkowianie na scenie Placu Artystów w Kielcach. Dla dzieci Gdy mnie nie będzie, nie płacz I nie chodź w żałobie Bo wszędzie gdzie ty będziesz Ja zawsze będę przy tobie Będę wiatrem wiosennym Słowików śpiewaniem Kroplą deszczu ciepłego Spadnę na twoje dłonie Odnajdziesz mnie wśród ciszy Południa lipcowego, Wcisnę się do twej duszy Wonią ziela polnego Jesienną gałązką mokrą Zastukam do twego okna Albo błędnym ognikiem Zapłonę ci na bagnach Gdy mnie nie będzie, nie płacz I nie chodź w żałobie Tylko kwiatek narcyza Czasem połóż na grobie ANNA KOWALSKA Haneczka Anna Kowalska. Szlachetna, szczera, bezinteresowna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do ludzi. Miała dla nich pogodny uśmiech i dobre słowo. Służyła radą i pomocą. Wyrosła wśród kwiecistych łąk i poprzecinanych wywarami pól u podnóża garbatych pagórków świętokrzyskich. Urok i niepowtarzalne piękno tej ziemi, jej odległą przeszłość i codzienność zwykłych niezwykłych ludzi utrwaliła w wielu, pisanych najczystszą gwarą, wierszach i utworach prozą. Legendy, niewielkie utwory dramatyczne, scenariusze, refleksyjne wiersze, a zwłaszcza jej gadki stały się znane nie tylko w kręgu najbliższych. Prezentowała je, między innymi, podczas Ogólnopolskich Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej, zajmując w 2004 r. drugie, a w pierwsze miejsca. Pani Hania była inicjatorką, duszą i motorem wielu działań na rzecz rozwoju kultury wsi Bęczków, gminy Górno i Ziemi Świętokrzyskiej. Wydeptywała ścieżki, by stworzyć we wsi zespół ludowy. Powstali Bęczkowianie. Potem zespół etnograficzny Niwa, z którym w wielu wsiach, miasteczkach i miastach odnosiła znaczące sukcesy. Repertuar stanowiły wysupłane z pamięci pieśni dzieciństwa i młodości. Hania umiała i chciała dzielić się swoim talentem, wiedzą i umiejętnościami. W ostatnich latach weszła, jak to sama określała, na ścieżkę edukacji regionalnej. Przekazywała swoją wiedzę przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom. Chętnie wspierała nauczycieli w ich działaniach na rzecz edukacji regionalnej. Udostępniała swoje utwory, prowadziła z uczniami zajęcia z rękodzieła artystycznego, pisała scenariusze tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, współpracowała podczas ich realizacji. Projektowała i nieodpłatnie, często z własnych materiałów, szyła kostiumy dla małych artystów. Wielokrotnie w domu Pani Ani odbywały się wielogodzinne nagrania dla radia i telewizji kieleckiej. Powstało też kilkugodzinne nagranie dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ukazywały się liczne utwory, wywiady z Panią Kowalską i artykuły w prasie lokalnej i regionalnej. Ania promowała swoją wieś, gminę i region, występując indywidualnie i z zespołem Niwa, podczas licznych prezentacji, festiwali, przeglądów i konkursów. Otrzymała wiele wyróżnień. Brała udział w pracach Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa. Jej przemyślane projekty, wyważone opinie i niezwykła chęć działania zyskały zasłużone uznanie w kręgu regionalistów. Była naszą chlubą. Ksiądz, poeta Jan Twardowski pozostawił w jednym ze swoich wierszy przesłanie dla potomnych : śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wielu zdążyło pokochać Panią Hanię. Na trwałe zapisała się w ich pamięci, a w sercach pozostawiła głęboki ślad. Haneczkę pożegnaliśmy na cmentarzu w Cedzynie 3 stycznia 2007 roku. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych córka Pani Hani, Ewa, odczytała wiersz Zmarłej pt. Dla dzieci... Kamilla Juchnowska - Marzec Gołoborze - Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno Adresy: Agencja KOS-PRESS, Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel , ko Urząd Gminy Górno, tel Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2012 z udziałem szkół oraz pozostałych instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy 1. XX FINAŁ WIELKIEJ 8 stycznia 2012r.

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz

Protokół nr 1/11. z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz RM - KO. 0063-2/1/11 Protokół nr 1/11 z posiedzenia Komisji do spraw obywatelskich Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 3 stycznia 2011 r. w godz. 15.00 17.30 Obecni członkowie : 1. Cichal Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

P R O T O K Ó Ł N R III/ z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. P R O T O K Ó Ł N R III/ 2014 z sesji Rady Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli : - Radni Miasta Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 2/2012 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 22.09.2012 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2017 Lp. Nazwa imprezy Organizator Styczeń 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. XI Zimowy Zlot Historycznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Poznań, 04 grudnia 2015 r. Protokół Nr 4 z posiedzenia Rady Szkoły przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Posiedzenie Rady Szkoły rozpoczęło się o godz. 17.00. W spotkaniu wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta.

Głosowanie nad przyjęciem poprawki do porządku obrad: za - 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Poprawka została przyjęta. Protokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 24.11.2015r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie ul. Kolejowa 16. Sesja rozpoczęła się o godz.14.30., a zakończyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. PLAN PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 R. Lp. Treść Termin Uwagi 1. Przygotowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2013 r. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. Styczeń

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 19 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na 2017 rok Na podstawie 72 ust. 1 i 101 ust. 1 Statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ. na 2014 rok

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ. na 2014 rok HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ na 2014 rok MIESIĄC Lp NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR DATA/UWAGI 1 Zebrania w sołectwach Gmina Czarnocin 0901201 r-23012014r STYCZEŃ 2 Walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU. 2 Charakter, teren działania, siedziba związku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych STATUT ZWIĄZKU l Związek działa w ramach konstytucyjnego porządku prawnego, stosownie do przepisów o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów

Nazwa imprezy/uroczystości: Organizator: (Gmina/GOK oraz) Data: Lokalizacja: STYCZEŃ. III Gminne Spotkanie Opłatkowe r. Tuliłów Data: Nazwa imprezy/uroczystości: Lokalizacja: Organizator: (Gmina/GOK oraz) STYCZEŃ 6.01.2016 III Gminne Spotkanie Opłatkowe Tuliłów ----------- 10.01.2016 X Przegląd Kolęd i Pastorałek Rogoźnica Jutrzenka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo