Pat na drodze w Cedzynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pat na drodze w Cedzynie"

Transkrypt

1 Wybory sołtysów i rad sołeckich - czytaj na stronie 4 20 stycznia - 20 lutego 2007 r. ISSN MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (1/91) Rodzinne zdjęcie jubilatów w Urzędzie Gminy w Górnie. Złote Gody w gminie Górno Pół wieku na wspólnym kobiercu Piłka po stronie GDDKiA - Jak ten czas leci! ani się spostrzegliśmy, a już minęło pół wieku od daty naszego ślubu! wspominały pary małżeńskie, które wójt gminy Górno Jarosław Królicki zaprosił do urzędu, by pogratulować im Złotych Godów oraz wręczyć medale Za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane im przez Prezydenta RP. dokończenie na stronie 5 Jasełka w Leszczynach Hej kolęda, kolęda Pat na drodze w Cedzynie Droga krajowa nr 74, biegnąca przez Cedzynę, należy do najniebezpieczniejszych w regionie, o czym świadczy liczba wypadków, z ofiarami śmiertelnymi. Mieszkańcy tej miejscowości, z małżeństwem, które straciło w wypadku dziecko, podjęli heroiczną walkę o poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku, poruszając przysłowiowe niebo i ziemię. Ta walka trwa już ponad 2 lata i zyskała, jak na razie, jedynie wydźwięk medialny, prasa oraz telewizja lokalna co pewien czas powracają, dopingowanie przez mieszkańców, do tematu, nie wiedzieć czemu przypisując winę za ten stan rzeczy władzom gminy Górno. Tymczasem problem jest bardziej złożony... dokończenie na stronie 2 Z sesji Rady Gminy Diety radnych, wynagrodzenie wójta Maria Kotomska - zastępcą wójta czytaj na stronie 3 Piękne widowisko jasełkowe przygotowała młodzież Szkoły Podstawowej w Leszczynach 10 stycznia tego roku. Wieczorem, w sali gimnastycznej szkoły, zebrali się: rodzice uczniów, mieszkańcy wsi, nauczyciele oraz goście, m.in. przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora i radny Piotr Gil. Wszystkich powitała gorąco dyrektor SP Adela Iwańska, po czym oddała głos młodym aktorom... W jasełkowy klimat wprowadzała okolicznościowa scenografia ze stajenką dokończenie na stronie 4 Fragment jasełek w wykonaniu uczniów szkoły w Leszczynach.

2 Piłka po stronie GDDKiA Pat na drodze w Cedzynie dokończenie ze strony 1 Przypomnijmy, że administratorem drogi krajowej nr 74 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i jej obowiązkiem jest dbałość o bezpieczeństwo na tej trasie. Zobligowana kampanią medialną, dyrekcja oddziału kieleckiego GDDKiA przyrzekła poprawić sytuację na tym odcinku, publicznie przedstawiła program poprawy bezpieczeństwa, twierdząc nawet, że są na ten cel środki w wysokości 10 milionów złotych. Realizację tego programu uzależniła jednak od... odwodnienia odcinka drogi w Cedzynie, którego brak nie pozwala na wprowadzenie programu w życie. Obowiązkiem odwodnienia drogi dyrekcja obarczyła... wójta gminy, który rzekomo podjął się tego dzieła na jednym ze spotkań z mieszkańcami. Tymczasem tak nie jest. - Nigdzie i nigdy nie przyrzekałem, że gmina odwodni drogę w Cedzynie mówi wójt Jarosław Królicki. Żeby tego dokonać, trzeba m.in. wejść z robotami na prywatne posesje, do czego gmina nie ma uprawnień. Owszem, zobowiązałem się do przedstawienia koncepcji odwodnienia tego odcinka drogi i wywiązałem się z tych obietnic: zleciłem wykonanie koncepcji biegłemu i taką wykonano. Została ona przesłana do GDDKiA, Oddział Kielce, 11 grudnia ubiegłego roku. Teraz piłka jest po stronie dyrekcji, jako administratora drogi, gdyż tylko ona jest władna wykonać dalsze prace... Dla poparcia swojego stanowiska wójt pokazuje Uzupełnienie do koncepcji odwodnienia terenu na południe i południowy wschód od drogi krajowej nr 74 Kielce - Opatów, w Cedzynie, wykonane przez biegłego mgr inż. Czesława Stanka. Czytamy w nim m.in.: Opracowanie projektu budowlanego jak też i realizacja robót budowlanych leży po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ponieważ, stosownie do przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, na właścicielu Przepraszam......Pana Mariana Kwietnia, byłego Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług Rolniczych w Radlinie, za zniesławienie go w dniu 30 sierpnia 2004 roku. Jarosław Królicki Wójt Gminy Górno. gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian powstałych w odpływie wody na jego gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich (art.29, ust.2) Wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż jezdni spowodowało zmianę przepływu wód powierzchniowych, polegającą na skoncentrowanym spływie tych wód z przepustów drogowych i zalewanie terenów położonych poniżej przepustów. Rów przydrożny wraz z przepustami i jezdnią jest położony w obrębie pasa drogowego, zarządcą którego jest GDDKiA O/Kielce. Stad też na dyrekcji spoczywa obowiązek utrzymania w należytym stanie tego terenu oraz usunięcia przeszkód w przepływie wód deszczowych. Tym samym podtrzymuję stwierdzenie zawarte w mojej opinii z 24 kwietnia 2005 r., że odpowiedzialność z tytułu spływu wód opadowych z terenu jezdni na tereny sąsiednie oraz wywołane tym szkody, wg. obowiązującego Prawa Wodnego, spoczywa wyłącznie na zarządcy drogi krajowej nr 74, tj. GDDKiA. Ostatnie publikacje prasowe, zarzucające wójtowi gminy indolencję i bierność do podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze w Cedzynie, podsycane przez GDDKiA, a także korespondencja pod adresem UG, spowodowała, iż wójt wystosował stanowcze pismo do GDDKiA Oddział Kielce. Czytamy w nim m.in.: Z przykrością stwierdzamy, iż nie podejmowanie działań z waszej strony w zakresie polepszenia bezpieczeństwa ruchu w m. Cedzyna, usiłujecie uzasadniać biernością gminy, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. (...) W przedmiotowej sprawie gmina Górno zadeklarowała zlecenie opracowania mającego na celu odprowadzenie wody z drogi nr 74. Wykonując swoje zobowiązania, gmina zleciła sporządzenie Koncepcji odwodnienia terenu, która to koncepcja została Państwu przesłana. Innych deklaracji gmina nie składała, co wynika również z waszego pisma z 28 kwietnia 2006 r. Przytoczone pismo zawiera Czy będą zmiany w komunikacji? Komunikacja w gminie, to temat, który jest najczęściej poruszany podczas interpelacji na sesjach Rady Gminy, wiele wniosków i krytycznych opinii na ten temat pada na zebraniach wiejskich, to także jeden z częściej poruszanych problemów podczas indywidualnych wizyt mieszkańców u wójta gminy. Nic też dziwnego, że z inicjatywy wójta, 11 stycznia br. w UG, odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców i gospodarzy gminy z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach oraz właścicielami BUS-ów obsługujących gminę. Główne wnioski dotyczyły: - zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii MPK nr 43, zwłaszcza w soboty i niedziele, przede wszystkim zaś wprowadzenia kursu nocnego, którym mieszkańcy mogliby wrócić do gminy po II zmianie, - przedłużenia linii MPK nr 47 Kielce Bęczków do Krajna - zwiększenia liczby kursów BUS-a z Górna Zawady, zwłaszcza w soboty i niedziele. Czy są to wnioski realne? Zdaniem przedstawiciela ZTM, nocny kurs linii 43 do gminy jest nierentowny, w związku z czym są małe szanse na jego realizację, pozostałe postulaty zostaną rozpatrzone. W związku z powyższym wójt gminy obiecał osobiste wstawiennictwo u dyrektora ZTM w sprawie nocnego kursu z Kielc. Jeśliby i ta interwencja nie pomogła, gmina rozważy wprowadzenie innego przewoźnika. (J.) także deklaracje z Państwa strony, tj. wykonanie doraźnych prac dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie zatok autobusowych, polegających na: wykonaniu remontu nawierzchni, zmianie organizacji ruchu (w tym oznakowania) oraz montażu azyli dla pieszych, z terminem do 30 sierpnia 2006 r. Faktem jest, że częściowo wykonaliście swoje zobowiązania, polegające na zmianie organizacji ruchu (w tym oznakowania). Należy jednak uznać, że te działania są doraźne i nie rozwiązują całości problemu bezpieczeństwa ruchu w Cedzynie. Brak ostatecznego rozwiązania tłumaczycie brakiem odwodnienia drogi, które wymagałoby zaprojektowania i wykonania urządzeń odwadniających poza pasem drogowym, a tym samym uważacie, że jest to zadanie gminy. Wg. informacji zawartych w opinii oraz jej uzupełnienia Czesława Stanka, w archiwum gospodarki wodnej ŚUW w Kielcach nie ma dokumentacji wodnoprawnej o udzieleniu waszej dyrekcji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (rowów i przepustów) na odcinku drogi krajowej nr 74 w Cedzynie, pomimo, że droga była wielokrotnie modernizowana i naprawiana. W świetle powyższego zarzut, jakoby prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia zostało zakłócone na skutek niewłaściwego prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy uważamy za nieuzasadniony.(...) Zgodnie z Prawem Wodnym, na właścicielu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian powstałych w odpływie na jego gruncie (pas drogowy) ze szkodą dla gruntów sąsiednich (osoby prywatnej). Reasumując, należy stwierdzić, iż poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 74 i związane z tym inwestycje należą do właściwości GDDKiA. Jak więc widać, to nie gmina opóźnia wdrażanie programu poprawy bezpieczeństwa na drodze w Cedzynie. Jeżeli GDDKiA ma rzeczywiście 10 milionów złotych na ten cel, to niech je szybko uruchomi i podejmie zdecydowane działania. Tym bardziej, że do wójta dotarły pisemne deklaracje mieszkańców Cedzyny, że zgadzają się na nieodpłatne udostępnienie własnego terenu dla prac związanych z odwodnieniem drogi. (Kos.) Centrum Obsługi Inwestora powstanie w gminie Górno jako uczestnik, wraz z 10 innymi gminami, Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, włącza się w cykl przedsięwzięć mających na celu aktywizację gminy na wielu płaszczyznach działania. Jedną z nich jest wspieranie działalności inwestycyjnej. Z inicjatywy prezydenta Kielc, w poszczególnych gminach tworzy się Centrum Obsługi Inwestora, które powstanie także w naszej gminie. Jego celem będzie wspieranie lokalnych działań inwestycyjnych poprzez m.in.: przygotowanie ofert inwestycyjnych, ich prezentacji, opracowanie promocji gminy itp. Koordynatorem działania centrum na terenie naszej gminy jest Justyna Skrzyniarz pracownica UG. Więcej informacji na ten temat ukaże się niebawem na stronie internetowej gminy Górno: (J) 2 GO OBORZE

3 Z sesji Rady Gminy Diety radnych, wynagrodzenie wójta Maria Kotomska - zastępcą wójta Kolejne posiedzenie Rady Gminy - 28 grudnia 2006 r. - poświęcone było m.in. ustaleniu wynagrodzenia funkcyjnych członków Rady Gminy przewodniczącego i jego zastępców, przewodniczących komisji rady oraz radnych, a także poborów wójta gminy. Radni przyjmują jedną z uchwał. Podczas sesji wójt poinformował o zmianie na stanowisku zastępcy wójta. Sesję otworzył przewodniczący rady Jan Sikora, witając jej uczestników z wójtem gminy Jarosławem Królickim. Po przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Rada przyjęła uchwały w sprawach: - ustalenia zryczałtowanych diet dla przewodniczącego RG i jego zastępców: wysokość diet utrzymano na poziomie poprzedniej kadencji: 1200 zł dla przewodniczącego oraz po 600 zł dla zastępców. - ustalenia zryczałtowanych diet dla przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji Rady Gminy: utrzymano ich wysokość na dotychczasowym poziomie, tzn.: 500 zł dla przewodniczących komisji oraz 400 zł dla ich zastępców, - ustalenia diet dla radnych: - w poprzedniej kadencji dieta wynosiła 300 zł, obecnie podniesiono ją o 50 zł, - ustalenia warunków pracy i płacy wójta gminy: przewodniczący rady Jan Sikora poinformował, iż zrobił rozeznanie w sąsiednich gminach, co do wysokości poborów wójta, stwierdzając, że płacę podstawową ustalono tam na wysokości 4000 zł i taką kwotę zaproponował obecnemu wójtowi (dotychczasowa płaca była niższa o 300 zł). Rada przyjęła tę propozycję. W związku z tym odpowiednio wzrosły: dodatek stażowy (20 % płacy zasadniczej) oraz dodatek specjalny. Zgodnie z przepisami, wójtowi przysługuje także dodatek funkcyjny. W sumie pobory brutto wójta wzrosły o niespełna 600 zł i wynoszą obecnie zł brutto. Prezydium rady, od lewej: Janina Rubak, Jan Sikora i Jerzy Janus. Rada przyjęła także wysokość odliczeń od diet radnych i funkcyjnych członków RG za nieobecność na sesji rady oraz na posiedzeniach komisji. - zmiany w budżecie gminy na 2006 rok przedstawił skarbnik gminy Henryk Opaliński. Wynikają one z przeniesienia środków budżetowych w wysokości zł między działami, a dotyczyły głównie dofinansowania komunikacji w gminie. Wicewójt Barbara Raczyńska poinformowała, iż przyznaną dotację na wyposażenie nowego obiektu gimnazjum w Krajnie, w wysokości 140 tys. zł, wykorzystano dotychczas w kwocie 77 tys. zł. Wnioskowała, by pozostałą kwotę zarezerwować, by wykorzystać te środki w nowym roku na dalsze doposażenie placówki w Krajnie. Radni zaakceptowali te propozycje. - przyjęcia programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2007 r. program ten przedstawił wójt gminy, podkreślając, iż rada co roku przyjmuje taki program, by wesprzeć społeczne działania tych organizacji. W ten sposób dotuje się imprezy: kulturalne, sportowe, ekologiczne, konkursy itp. Rada przyjęła uchwałę. - najniższego wynagrodzenia pracowników nowo uruchamianego, Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. W kolejnym punkcie obrad wójt złożył informację o swojej działalności między sesjami RG: uchwały z ostatniej sesji RG zostały przekazane do wojewody żadnej nie uchylono. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej już praktycznie zaczął działać: zorganizowano wigilię (w remizie OSP w Górnie) dla niepełnosprawnych, w której wójt uczestniczył, składając podopiecznym domu życzenia świąteczne i noworoczne. Jeśli idzie o inwestycje, oddano do użytku nowy budynek gimnazjum w Krajnie, gmina złożyła wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kielce, na budowę chodników w Radlinie i Skorzeszycach oraz koncepcję odwodnienia drogi nr 74 w Cedzynie. Wójt powierzył kierownikowi GOPS obowiązki koordynatora ŚDS w Woli Jachowej. W sprawach kadrowych: wójt odwołał z funkcji swojego zastępcy Barbarę Raczyńską, powierzając jej kierownictwo Samorządowego Zespołu Obsługi Szkół oraz powołał na stanowisko zastępcy wójta Marię Kotomską, która równolegle będzie sprawować funkcję kierownika GOPS. W interpelacjach głos zabrali: Janina Rubak, która zgłosiła wniosek budowy chodnika przez Górno, w kierunku Zawady i dokończenia budowy chodnika w kierunku starej kopalni oraz Henryk Klimek, który podziękował wójtowi i przewodniczącego RG za życzenia świąteczne oraz zgłosił wniosek uruchomienia kursu autobusowego po godz.23,00 z Kielc, przedłużenia linii MPK nr 47 do Krajna Parceli, zamontowania tablic z nazwami wsi w m. Krajno oraz rozbudowę mostu, przy posesji p. Ziacha, w Krajnie, przy wjeździe na drogę powiatową. Wójt odpowiedział, że gmina wystąpiła do PZD w Kielcach w sprawie budowy chodnika w Górnie, zaś wnioski komunikacyjne zostaną przedstawione na spotkaniu z przedstawicielami ZTM i właścicielami BUS w styczniu 2007 r. Jan Orliński przedstawiciel Polskiego Związku Gołębiarzy zwrócił się z wnioskiem o wydzierżawienia działki w Cedzynie, przy oczyszczalni ścieków, dla potrzeb związku. Wójt obiecał rozważyć tę prośbę. Radca prawny UG Jan Sinda zapoznał uczestników sesji ze sprawą skierowaną do sądu przeciwko gminie przez małżeństwo Ż. z Górna. Chodzi o odszkodowanie w wysokości 270 tys. zł z tytułu wydanego przez pracownika gminy pozwolenia (przed wielu laty) na budowę domu z naruszeniem prawa. Wg. skarżących, działka ta nie ma dostępu do drogi publicznej. Zdaniem gminy, stan faktyczny jest inny: pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania przestrzennego gminy a uwidoczniona droga na tym planie w tym czasie była dostępna. Drogę zlikwidowali samorzutnie sąsiedzi. Istotne w tej sprawie jest to, że gminie wszystkie instancje: wojewoda, główny inspektor nadzoru budowlanego oraz NSA odmówiły prawa strony. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił i uznał za niezgodną z prawem decyzję pozwolenia na budowę dla małżonków Ż., co stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem cywilnym. Sprawa, ze względu na specyfikę, będzie trudna do rozstrzygnięcia... Po wyczerpaniu porządku obrad sesję zamknięto. (Kos.) MARIA KOTOMSKA Zarządzeniem wójta gminy z 21 grudnia 2006 r., z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązki zastępcy wójta gminy powierzono Marii Kotomskiej, która łączyć będzie tę funkcję ze stanowiskiem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Maria Kotomska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach: Wydział Pedagogiki Opiekuńczej i Wychowawczej oraz Wydział Resocjalizacji Dzieci i Młodzieży, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła studia podyplomowe na WSP Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz na Akademii Świętokrzyskiej Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Posiada długi staż pracy na różnych stanowiskach: była m.in. specjalistą ds. organizacji a później p.o. dyrektora w Spółdzielni Pracy Oświata w Kielcach, pełniła funkcję pedagoga szkolnego w SP nr 33 w Kielcach, a od 2000 r. jest kierownikiem GOPS w Górnie. Jako zastępca wójta gminy Górno zajmować się będzie m.in.: oświatą, kładąc nacisk na rozwój opieki przedszkolnej, nauki języków obcych oraz na rozwój intelektualny i osobowy uczniów, służbą zdrowia i opieką społeczną, a także bezrobociem w zakresie aktywizacji osób bez pracy r. GO OBORZE 3

4 Na zebraniach wiejskich Wybory sołtysów i rad sołeckich Gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora spotkali się 8 stycznia br. z sołtysami naszej gminy kończącymi swoją, 4-letnią kadencję. Przedstawicielom wsi podziękowano za ich owocną i wydajną pracę na rzecz dalszego rozwoju gminy. Sołtysi są organem doradczym wójta, przenoszą decyzje podjęte przez Radę Gminy na grunt swoich miejscowości, to oni zbierają podatki, służą poradą, pośredniczą w przekazywaniu mieszkańcom najważniejszych informacji z życia gminy. Słowem są prawdziwymi gospodarzami wsi. W związku z ogłoszonymi wyborami sołtysów na nową kadencję, wójt złożył im życzenia odniesienia sukcesów wyborczych. W imieniu sołtysów, Marian Grzegolec z Górna podziękował władzom gminy za codzienną współpracę, za uwzględnianie wniosków, dotyczących rozwoju ich miejscowości. Podczas spotkania ustalono harmonogram zebrań wiejskich (publikujemy go poniżej), poinformowano także o wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Po części oficjalnej, przy kawie i słodyczach, rozmawiano o bieżących problemach gminy i poszczególnych sołectw. Harmonogram zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich L.p. Miejscowoś Data 2007r Miejsce spotkania 1 Krajno Parcele 14 stycznia Szkoła Podstawowa w Krajnie 2 Krajno I 21 stycznia, godz.:13,30 SP w Krajnie 3 Bęczków 21 stycznia, godz.: 16,30 SP Bęczków 4 Górno 28 stycznia, godz.: SP Górno 5 Górno Parcele 28 stycznia, godz.: SP Górno 6 Podmąchocice 4 lutego, godz.:16,30 SP w Mąchocicach 7 Krajno Zagórze 4 lutego, godz.: SP w Krajnie 8 Cedzyna 11 lutego, godz.: SP Cedzyna 9 Leszczyny 11 lutego, godz.: SP Leszczyny 10 Radlin 18 lutego, godz.: SP Radlin 11 Krajno II 18 lutego, godz.: SP Krajno 12 Skorzeszyce 25 lutego, godz.: SP Skorzeszyce 13 Wola Jachowa 25 lutego, godz.:17.00 SP Wola Jachowa W przypadku braku wymaganej obecności - co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectw - wybory odbędą się w tzw. drugim terminie, czyli 30 minut później od zapowiedzianej godziny, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 4 lutego br. Gośćmi przedstawienia byli: przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora i radny Piotr Gil, w towarzystwie dyrektor SP - Adeli Iwańskiej. Jasełka w Leszczynach Hej kolęda, kolęda dokończenie ze strony 1 i żłóbkiem z dzieciątkiem oraz stroje kolędników. Chór rozpoczął przedstawienie kolędą i za chwilę przenieśliśmy się do Betlejem, do stajenki, do Jezusa i Panienki... Wydarzenia sprzed przeszło 2000 lat przypomnieli nam m.in.: Józef (Mateusz Ozga), Maryja (Agnieszka Doleżyńska), Herod (Paweł Budzisz), Archanioł (Dominika Waldon), Trzech Królowie (Bartek Gołąbek, Szymon Ozga i Bartek Krawczyk) i pastuszkowie z najaktywniejszym z nich (Marysia Sańpruch). Widowisko, bogato okraszone kolędami, było wzruszające, bardzo refleksyjne i wzniosłe... Na koniec wszyscy wykonawcy, a było ich kilkadziesiąt osób, odśpiewali: Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten Nowy Rok... Publiczność nie szczędziła braw, długo nie puszczając artystów ze sceny. Podziękował im pięknie, w imieniu władz gminy, radny Piotr Gil, dołączyła do tych słów dyrektor szkoły, podkreślając duży udział w tworzeniu jasełek nauczycieli: Elżbiety Sańpruch, Doroty Tokarskiej i Sylwestra Wiecha. Po jasełkach zaprezentowali się jeszcze laureaci konkursu kolęd w Kielcach: Marysia Sańpruch i chór szkolny. Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej W niedziele, 4 lutego br., w godz.: , w regionie świętokrzyskim odbędą się wybory delegatów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. W wyborach mogą wziąć udział rolnicy, którzy posiadają bierne i czynne prawo wyborcze Powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza, odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów w naszym okręgu (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Górnie) W jej skład weszli: Henryka Rubak, Dariusz Szlufik, Marta Łysak, Marianna Nowakowska i Marianna Piwowar Warto zaapelować do rolników z naszej gminy, by wzięli udział w glosowaniu. Świętokrzyska Izba Rolnicza, to instytucja, której głównym zadaniem jest niesienie rolnikom pomocy w różnych aspektach ich działalności, m.in. szkoleniu, służeniu dobrą radą itp. W naszym okręgu rolnicy wybiorą dwóch przedstawicieli do Rady Powiatu ŚIR. Dotychczas, w czteroletniej kadencji, interesy naszych mieszkańców w izbie reprezentowali: Helena Jamrożek z Krajna oraz Jerzy Janus ze Skorzeszyc. (J.) Józef i Maryja (Mateusz Ozga i Agnieszka Doleżyńska). 4 GO OBORZE

5 Zmiany w Urzędzie Gminy Gratulacje od wójta i przewodniczącego Rady Gminy dla jubilatów: Leokadii i Władysława Gawlików. Złote Gody w gminie Górno Pół wieku na wspólnym kobiercu dokończenie ze strony 1 Na wniosek wójta, Prezydent RP uhonorował 11 par z naszej gminy: Leokadię i Władysława Gawlików z Krajna Zagórze, Zofię i Jacka Michtów z Leszczyn, Antoninę i Tadeusza Stochmalów z Krajna II, Weronikę i Jana Bednarzów z Leszczyn, Florentynę i Stanisława Kołodziejów z Górna, Helenę i Stanisława Kołodziejów z Cedzyny, Stanisławę i Antoniego Bednarskich z Górna, Janinę i Władysława Cedro z Woli Jachowej, Antoninę i Stanisława Krzyśków ze Skorzeszyc oraz Anielę i Antoniego Krzyśków z Woli Jachowej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 17 stycznia br. w Urzędzie Gminy, a obok jubilatów i ich rodzin, uczestniczyli niej także: przewodniczący Rady Gminy Jan Sikora oraz zastępca kierownika USC Łucja Nowak. Zwracając się do jubilatów, wójt gminy powiedział m.in.: - Jest mi bardzo miło, że wraz z przewodniczącym Rady Gminy możemy Was gościć z okazji tak pięknego jubileuszu przeżycia ze sobą pół wieku. Obchodząc Wasze Złote Gody, cieszymy się, że możemy być z Wami w tej, wiosennej atmosferze, choć w kalendarzu zima. Niech ta atmosfera towarzyszy nam podczas dzisiejszego spotkania. Gratuluję Wam tego jubileuszu i życzę długich lat życia w zdrowiu i szczęściu... Następnie odbyła się ceremonia dekoracji: wójt wręczył odznaczonym medale, przewodniczący rady - kwiaty a kierowniczka USC - upominki od gminy: komplety pościeli oraz bombonierki. Po części oficjalnej wójt wzniósł szampański toast za zdrowie Jubilatów, po czym odbyło się spotkanie przy kawie i słodyczach. Małżonkowie wspominali stare, dobre czasy... Poprosiliśmy Anielę i Antoniego Krzyśków z Woli Jachowej o krótką rozmowę z okazji tego, pięknego jubileuszu: - Jakie cechy męża wyróżnia pani szczególnie podczas wspólnego półwiecza? zapytaliśmy p. Anielę - Cenię u niego pogodną naturę, zgodność, wyrozumiałość, cierpliwość oraz fakt, że nie pije i nie pali... - A Pan u żony? - Opiekuńczość, pracowitość, także wyrozumiałość i skłonność do zgody... Państwo Krzyśkowie mają pięcioro dzieci: cztery córki i syna, którzy się usamodzielnili, mają własne rodziny. Za swój osobisty sukces p. Krzyśkowie uważają wychowanie dzieci na prawych ludzi... Z życzeń na pierwszym miejscu stawiają zdrowie oraz zgodę w rodzinie, która jak wiadomo buduje... Wszystkim odznaczonym parom, które obchodziły Złote Gody, życzymy właśnie zdrowia i satysfakcji z dzieci! (Kos.) Wójt dekoruje Anielę Krzysiek z Woli Jachowej. Jak nas poinformował sekretarz gminy Jacek Piróg, od 1 lutego br. obowiązywać będzie nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy, który przewiduje kilka zmian w funkcjonowaniu urzędu. Główne z nich, to: Wydłuża się dzień pracy urzędu w każdy wtorek miesiąca, godz.: , Zwiększa się liczbę referatów UG z dwóch do czterech: 1. Referat budżetu i finansów kierownik - skarbnik gminy - Henryk Opaliński, 2. Referat budownictwa, geodezji i rozwoju infrastruktury kierownik: Barbara Wołczyk, 3. Referat Spraw Obywatelskich i USC kierownik: Agnieszka Anioł, 4. Referat rolnictwa i ochrony środowiska kierownik: Helena Jamrożek. Utworzony zostanie Punkt Obsługi Interesantów na parterze budynku. Petenci będą mogli otrzymać w punkcie wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, a także: potrzebne druki, np. wniosek na dowód osobisty, druczek o zameldowanie itp. Działalność Gminnego Centrum Informacji ogranicza się tylko do jednego stanowiska komputerowego. * Urząd Gminy informuje, że od 1 stycznia 2007 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące opłaty skarbowej. Nowa ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225 poz. 1635) zmieniła częściowo katalog podmiotów podlegających opłacie skarbowej. Najważniejsze zmiany to: - zlikwidowanie opłaty skarbowej w formie znaków skarbowych, - zniesienie opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, wniosków, odwołań, zażaleń i weksli, - zmiana momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, którą należy uiścić z góry gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy, - został ustalony nowy wykaz przedmiotu opłat skarbowych, w którym zostały podwyższone stawki opłaty skarbowej, które określa załącznik do powyższej ustawy. Wykazy opłat skarbowych znajdują się w Urzędzie Gminy. Są środki na organizację ferii zimowych! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak co roku, przyznała ze swojego budżetu środki - w br.: zł na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. W ramach tej kwoty organizatorzy zimowego wypoczynku będą mogli zaoferować atrakcyjne imprezy kulturalne i sportowe, włącznie z konkursami, w których nagród nie powinno zabraknąć. GKRPA życzy wszystkim uczestnikom zimowych ferii miłego spędzenia wolnego od nauki czasu r. GO OBORZE 5

6 Najważniejsze wydarzenia 2006 roku STYCZEŃ: Ruszyły prace adaptacyjne w starej szkole w Woli Jachowej. Budynek po przebudowie służył będzie niepełnosprawnym, dwa garaże otrzyma także miejscowa OSP. Mimo zajęć lekcyjnych, w szkołach w Górnie i Radlinie trwały roboty remontowe: układano parkiet w sali gimnastycznej w Górnie, w Radlinie remontowano m.in. łazienki. W szkołach odbywały się przedstawienia jasełek, które obejrzeli rodzice uczniów, nauczyciele i zaproszeni goście. Szczególnie piękne widowisko zaprezentowali uczniowie z Leszczyn, w przedstawieniu wystąpili szkolni laureaci konkursu kolęd w Kielcach. LUTY: Mieszkanka Krajna Bronisława Zając ukończyła 100 lat! Z tej okazji jubilatkę odwiedzili gospodarze gminy: wójt Jarosław Królicki i przewodniczący RG Jan Sikora, którzy przekazali jej najgorętsze życzenia. Z pozdrowieniami przyszedł także ks. proboszcz Bogusław Bodziony. Złote Gody obchodziło w Urzędzie Gminy 12 par z całej gminy. Prezydent RP, na wniosek wójta, przyznał im medale Za długoletnie pożycie małżeńskie, Od władz gminy jubilaci otrzymali okolicznościowe upominki. Z wyciągu narciarskiego w Krajnie, od jego inauguracji w sezonie 2005/2006, skorzystało 10 tys. narciarzy. Kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorców z gminy spotkało się w Hotelu Echo, gdzie powołano Gminne Forum Firm. MARZEC: Radni uchwali budżet gminy na sesji 9 marca. Zakładał on przychody w wysokości zł, oraz wydatki zł. W jednostkach OSP odbywała się kampania sprawozdawczo-wyborcza, podczas której podsumowano dorobek tej organizacji oraz wybrano nowe władze. Prezesem OSP w Woli Jachowej został Przemysław Kobyłecki, zaś naczelnikiem Czesław Kaleta, w OSP Górno, odpowiednio: Krzysztof Grzegolec i Stanisław Synowiec. Tradycyjne spotkanie seniorów odbyło się w Radlinie. Życzenia ludziom złotego wieku złożyli gospodarze gminy. Finał ludowego karnawału odbył się szkole, w Woli Jachowej. Były piękne występy uczniów, wystawy twórczości ludowej, degustacja potraw. A wszystko w ramach programu unijnego Szkoła Marzeń. KWIECIEŃ: Z okazji Świąt Wielkanocnych gospodarze gminy, za naszym pośrednictwem, złożyli mieszkańcom serdeczne życzenia. VI Festiwal Piosenki Turystycznej Cedzyna 2006 odbył się w hotelu Echo. Przez cały dzień rozbrzmiewały tutaj piękne, turystyczne piosenki w wykonaniu dzieci ze szkół całej gminy Górno. Z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II, w Szkole Podstawowej imienia tego Wielkiego Polaka w Skorzeszycach, odbyła się okolicznościowa akademia, podczas której złożono hołd Patronowi. Rada gminy udzieliła absolutorium wójtowi gminy za 2005 rok. MAJ: Odbył się Zjazd Oddziału Gminnego OSP, na którym podsumowano działalność tej organizacji w ostatniej, 5-letniej kadencji. Wybrano nowe władze oddziału: prezesem ZG OSP został Wiesław Kaleta, zaś komendantem gminnym OSP Stanisław Synowiec. Mateusz Gil uczeń kl. II Gimnazjum w Górnie został laureatem (III miejsce) IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Tytuł mistrza ortografii w II Gminnym Konkursie Ortograficznym zdobyła Urszula Kupis uczennica kl. VI SP w Bęczkowie. CZERWIEC: Wójt gminy wręczył akty nominacyjne dyrektorom szkół na okres pięciu lat. Otrzymali je: Jolanta Czerwiak Gimnazjum w Woli Jachowej, Stanisław Niestój Gimnazjum w Górnie, Agnieszka Bujak Gimnazjum w Krajnie, Zofia Pałyga Gimnazjum w Bęczkowie, Adela Iwańska SP w Leszczynach, Elżbieta Kasperek SP w Bęczkowie, Jolanta Borycka- SP w Woli Jachowej do czasu wyboru dyrektora w konkursie na to stanowisko. Wielki festyn rodzinny odbył się na terenie szkoły w Woli Jachowej,- w ramach realizacji programu unijnego Szkoła Marzeń. Na 30 Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju wyróżnienia otrzymali: Bęczkowianie oraz solistka Krystyna Mochocka z Górnianecek. LIPIEC: Dramatyczna susza nawiedziła region świętokrzyski, w tym i naszą gminę. W związku z tym, wójt gminy wystąpił do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej spowodowanej długotrwała suszą. Rada Gminy uchwaliła gminny regulamin czystości i porządku Wybory Miss Cedzyny oraz Miss Mokrego Podkoszulka odbyły się, z inicjatywy Echa Dnia, nad zalewem w Cedzynie. Miss Cedzyny została 17-letnia kielczanka Judith Kowalczyk. * 30 lipca gmina Górno powitała swoją, 13-tysięczną mieszkankę. Jest nią Julita Alicja Kobiec z Leszczyn. SIERPIEŃ: Komisja gminna ogłosiła skutki lipcowej suszy: straty zgłosiło 1395 gospodarstw, objęły one użytki rolne o pow ha, co stanowi 69% wszystkich użytków rolnych. Wojewoda świętokrzyski przeznaczył środki w wysokości zł na utworzenie w Woli Jachowej Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na adaptację starej szkoły 300 tys. zł. Ruszyła długo oczekiwana przebudowa tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej, obejmującej także drogi na terenie naszej gminy. WRZESIEŃ: Rada Gminy powołała Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej, uchwaliła także jego statut. Wójt podpisał umowę z konsorcjum CSK Ekoplast w Jędrzejowie na budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej o poj.1000 m.sześc. w Cedzynie. Rozpoczął się nowy rok szkolny w ławach szkolnych w gminie zasiadło 1817 uczniów. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej został Jerzy Snopek 21 września oficjalnie oddano do użytku nowe gimnazjum w Górnie. Nowy obiekt poświęcił ks. biskup Kazimierz Ryczan ordynariusz Diecezji Kieleckiej. PAŹDZIERNIK: Szkoła Podstawowa w Radlinie otrzymała imię Karola Wojtyły. Rozpoczęła się kampania wyborcza do samorządów terytorialnych. Na naszych łamach opublikowaliśmy listę kandydatów na radnych do Rady Gminy. Regionalną Prezentację Projektu Szkoła Marzeń zorganizowano w kieleckim WDK. Prawdziwą furorę zrobiła na niej gmina Górno, z której w projekcie wzięło udział aż siedem szkół. W SP w Ćmińsku obradował Powiatowy Zjazd Sołtysów z udziałem reprezentantów z naszej gminy: Stanisława Gałki, Wiesława Jamrożka, Edwarda Waldona i Janusza Bednarza. LlSTOPAD: Najważniejsze wydarzenie miesiąca, to wybory samorządowe oraz wójtów. 12 listopada wybrano 15 nowych radnych do Rady Gminy. Żaden z trzech kandydatów na wójta: Jarosław Królicki, Przemysław Łysak oraz Mieczysław Pindral nie uzyskał więcej niż połowę głosów wyborców. Do II tury przeszli: Jarosław Królicki i Przemysław Łysak. 26 listopada odbyła się II tura wyborów, którą wygrał Jarosław Krolicki, uzyskując 3210 głosów 52,2 % i on został wójtem gminy Górno- Przewodniczącym Rady Gminy został ponownie Jan Sikora GRUDZIEŃ: 13 grudnia oddano oficjalnie do użytku zmodernizowany ośrodek zdrowia w Radlinie. Pierwszych użytkowników kanalizacji podłączono w Radlinie. Na sesji Rady Gminy uchwalono podatki w nowym roku Harmonogram wywozu śmieci w 2007 r. L.p. Nazwa miejscowości Styczeń/ dnia Luty/dnia Marzec/dnia 1 Cedzyna Leszczyny Radlin Krajno I (Zagórze, Wymyślona, Stara Wieś, Pogorzele) 5 Krajno II (Południowa, Parcele, Łęki) Bęczków, Podmąchocice Górno (Parcele, Zawada, Bór) Wola Jachowa Skorzeszyce Zakład Usług Komunalnych będzie zbierał worki na śmieci z jednoczesną wymianą na pusty worek. Prosimy wystawić worki poza posesją, o godz.: 7,30. 6 GO OBORZE

7 Bawili się przy choince W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej odbyła się zabawa choinkowa (na zdjęciu), w której, obok dzieci ze szkoły w Woli Jachowej, udział wzięły także dzieci z Domu Dziecka z Pacanowa wraz z siostrami zakonnymi opiekunkami. W szkole, w Górnie Obowiązywało przebranie: za interesujący strój dzieci otrzymały nagrody. Czas umilał zespół muzyczny Czarownica, który zadeklarował swój bezinteresowny udział w imprezie, za co dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania. W czasie wspólnej zabawy uczniowie i zaproszeni goście przedstawili układ taneczny i uczestniczyli w licznych konkursach. Przedstawiciele rodziców zatroszczyli się o poczęstunek dla małych tancerzy. Po wesołym i miłym spotkaniu dzieci z Domu Dziecka zaprosiły przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej do stolicy bajki z rewizytą. Dyrektor Jerzy Snopek obiecał, iż do takiego spotkania na pewno dojdzie latem. (J.S.) Ten szczególny dzień... - Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Po to, aby nigdy, w codziennym zagonieniu, nie znikało z naszych oczu Betlejem prawda, że Bóg się nam narodził, a wraz z nim narodziła się miłość, sprawiedliwość, nadzieja i radość, jak również narodził się pokój dla ludzkości. Z tej okazji zorganizowano 21 grudnia 2006 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Górnie misterium bożonarodzeniowe. Mottem przewodnim, które zawisło nad głowami gości i uczniów szkoły, stały się słowa, iż warto być człowiekiem, bo Bóg zechciał nim zostać. W tym dniu, w którym rozum milknie, a do głosu dochodzi serce, zamilkł gwar na szkolnym korytarzu, zaś cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, podziwiając młodych aktorów, występujących pod okiem katechetki Jolanty Gawęckiej i księdza Piotra Bosia. Teatralne odtworzenie biblijnych wydarzeń związanych z przyjściem Chrystusa na świat, w kulturze polskiej zwane jasełkami, rozpoczęły dzieci z lampionami symbolicznie poszukujące Boga, gdyż złe uczynki oddaliły ludzi od Niego, a On nieustannie szukając drogi do ich serc, posłał im Zbawcę. Na uwagę zasługują słowa grającego postać Jana Chrzciciela Kuby Bujaka: Porzućcie zło, przestańcie złem się bawić (oby niektórzy zechcieli je wprowadzić w życie).w przedstawieniu nie zabrakło złowrogiego Heroda i Trzech Króli, składających hołdy i dary Dzieciątku Jezus. Wyróżniała się Biała Śmierć zabierająca złego monarchę. Ale najpiękniej odegrali swe role święty Józef (Samuel Borek) i Maryja (Iwona Gajewska), pierwszy wołając o pociechę dla utrudzonej Matki, druga tuląc do swego łona figurkę Chrystusa i pięknie przemawiając do wyobrażonego Maleńkiego. Równie wspaniale deklamowała swoją kwestię Ola Małecka, wcielając się a mamę nakrywającą wraz ze swoją rodziną wigilijny stół. Mama uczyła swoje dzieci (uczniów klasy III i IV), iż Boże Narodzenie, to święto miłości i należy wznosić oczy ku niebu i prosić, żeby świat nie stracił tych resztek uczucia, które mu zostały, bo miłość wypływa przede wszystkim z serca... Na zakończenie chór dzieci, w bordowych krawatach, odśpiewał Maleńką Miłość, a pan dyrektor i pani dyrektor złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Życzeniami zaszczycili nas również ks. proboszcz Edward Kupis oraz p. Danuta Kisiel, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum, która złożyła pokaźną sumę na potrzeby szkoły. Marzena Chajska Z życia szkół Sukces Filipa Krzyśka Filip Krzysiek, uczeń kl. III a Gimnazjum w Woli Jachowej zajął I miejsce w XXIX Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Literatury Regionalnej. Organizatorem Konkursu było Starachowickie Centrum Kultury, które też ufundowało nagrody. W konkursie. zmagało się 38 uczestników z całej Polski, w tym 16 z województwa świętokrzyskiego. Filip zachwycił recytacją utworów: Ireneusza Iredyńskiego Sama słodycz, fragment Pieśni XXI Mikołaja Reja. Znalazł się w gronie 6 laureatów (po 3 w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Warto dodać, że Filip od kilku lat pracuje pod okiem instruktora p. Lecha Sulimierskiego i co rok odnosi sukcesy na szczeblu woj. i ogólnopolskim w wielu konkursach i turniejach. Talent chłopca dostrzegł p. wójt gminy Górno, który wielokrotnie udzielił swojej akredytacji. I miejsce sportowców z Woli Jachowej Zespół sportowców z Gimnazjum w Woli Jachowej, zajął I miejsce w Wojewódzkich Masowych Biegach Przełajowych organizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości. Uczniowie wraz ze swym opiekunem Tomaszem Krzyśkiem przywieźli z zawodów dyplomy i puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Kielc Wojciecha Lubawskiego. Gminne zawody w tenisie stołowym W Szkole Podstawowej w Woli Jachowej odbyły się drużynowe zawody w tenisie stołowym. W pierwszym dniu rywalizowali chłopcy, a następnego dnia dziewczęta. Po grach półfinałowych i finałowych wyłoniono zwycięzców turnieju. Klasyfikacja końcowa: Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Chłopców: I miejsce SP Radlin opiekun Wojciech Szyda, II miejsce SP Wola Jachowa opiekun Jerzy Krzyszczak, III miejsce SP Górno opiekun Marzena Pawlik. Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt: I miejsce SP Górno opiekun Marzena Pawlik, II miejsce SP Wola Jachowa opiekun Jerzy Krzyszczak, III miejsce SP Radlin opiekun Wojciech Szyda. Zwycięskie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy. W trakcie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz gorącą herbatę ufundowane przez Radę Rodziców. * * * W ramach integracji grup przedszkolnych, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej Dorota Strycharz zorganizowała zabawę andrzejkową, na którą zostały zaproszone dzieci z kl. 0 ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach z nauczycielką Moniką Wojsław. Gości powitał dyrektor szkoły Jerzy Snopek, który życzył wszystkim miłej zabawy. Dzieci bawiły się przy muzyce wyśmienicie i nawiązały wiele przyjaźni. Przy okazji dzieci umówiły się na wspólną wycieczkę r. GO OBORZE 7

8 Na estradach Kielc Piękne akordy Bęczkowian w orkiestrze Owsiaka Już po raz piętnasty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, przeznaczając tym razem środki zebrane w ogólnonarodowej zrzutce, na pomoc dzieciom-ofiarom wypadków. Główne uroczystości w Kielcach odbywały się w niedzielę, 14 stycznia br., na deptaku - ul. Sienkiewicza, gdzie zlokalizowano aż trzy estrady. Na dwóch z nich zaprezentowali się nasi Beczkowianie, dając kilkudziesięciominutowe koncerty. Na Placu Artystów zainaugurowali działalność tej właśnie sceny. Występ spodobał się publiczności, tym bardziej, że nasz zespół przygotował piosenki ze słowami nawiązującymi do orkiestry Owsiaka. Swój występ Beczkowianie powtórzyli następnie przy scenie, obok Puchatka, gdzie licytację przedmiotów na rzecz orkiestry prowadzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach. Występ Bęczkowian, to z jednej strony wyróżnienie dla naszego zespołu, z drugiej zaś promocja gminy! Na zdjęciu: Bęczkowianie na scenie Placu Artystów w Kielcach. Dla dzieci Gdy mnie nie będzie, nie płacz I nie chodź w żałobie Bo wszędzie gdzie ty będziesz Ja zawsze będę przy tobie Będę wiatrem wiosennym Słowików śpiewaniem Kroplą deszczu ciepłego Spadnę na twoje dłonie Odnajdziesz mnie wśród ciszy Południa lipcowego, Wcisnę się do twej duszy Wonią ziela polnego Jesienną gałązką mokrą Zastukam do twego okna Albo błędnym ognikiem Zapłonę ci na bagnach Gdy mnie nie będzie, nie płacz I nie chodź w żałobie Tylko kwiatek narcyza Czasem połóż na grobie ANNA KOWALSKA Haneczka Anna Kowalska. Szlachetna, szczera, bezinteresowna, życzliwa i wyrozumiała w stosunku do ludzi. Miała dla nich pogodny uśmiech i dobre słowo. Służyła radą i pomocą. Wyrosła wśród kwiecistych łąk i poprzecinanych wywarami pól u podnóża garbatych pagórków świętokrzyskich. Urok i niepowtarzalne piękno tej ziemi, jej odległą przeszłość i codzienność zwykłych niezwykłych ludzi utrwaliła w wielu, pisanych najczystszą gwarą, wierszach i utworach prozą. Legendy, niewielkie utwory dramatyczne, scenariusze, refleksyjne wiersze, a zwłaszcza jej gadki stały się znane nie tylko w kręgu najbliższych. Prezentowała je, między innymi, podczas Ogólnopolskich Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej, zajmując w 2004 r. drugie, a w pierwsze miejsca. Pani Hania była inicjatorką, duszą i motorem wielu działań na rzecz rozwoju kultury wsi Bęczków, gminy Górno i Ziemi Świętokrzyskiej. Wydeptywała ścieżki, by stworzyć we wsi zespół ludowy. Powstali Bęczkowianie. Potem zespół etnograficzny Niwa, z którym w wielu wsiach, miasteczkach i miastach odnosiła znaczące sukcesy. Repertuar stanowiły wysupłane z pamięci pieśni dzieciństwa i młodości. Hania umiała i chciała dzielić się swoim talentem, wiedzą i umiejętnościami. W ostatnich latach weszła, jak to sama określała, na ścieżkę edukacji regionalnej. Przekazywała swoją wiedzę przedszkolakom, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom. Chętnie wspierała nauczycieli w ich działaniach na rzecz edukacji regionalnej. Udostępniała swoje utwory, prowadziła z uczniami zajęcia z rękodzieła artystycznego, pisała scenariusze tradycyjnych obrzędów i zwyczajów, współpracowała podczas ich realizacji. Projektowała i nieodpłatnie, często z własnych materiałów, szyła kostiumy dla małych artystów. Wielokrotnie w domu Pani Ani odbywały się wielogodzinne nagrania dla radia i telewizji kieleckiej. Powstało też kilkugodzinne nagranie dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ukazywały się liczne utwory, wywiady z Panią Kowalską i artykuły w prasie lokalnej i regionalnej. Ania promowała swoją wieś, gminę i region, występując indywidualnie i z zespołem Niwa, podczas licznych prezentacji, festiwali, przeglądów i konkursów. Otrzymała wiele wyróżnień. Brała udział w pracach Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół Bęczkowa. Jej przemyślane projekty, wyważone opinie i niezwykła chęć działania zyskały zasłużone uznanie w kręgu regionalistów. Była naszą chlubą. Ksiądz, poeta Jan Twardowski pozostawił w jednym ze swoich wierszy przesłanie dla potomnych : śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Wielu zdążyło pokochać Panią Hanię. Na trwałe zapisała się w ich pamięci, a w sercach pozostawiła głęboki ślad. Haneczkę pożegnaliśmy na cmentarzu w Cedzynie 3 stycznia 2007 roku. Na zakończenie uroczystości pogrzebowych córka Pani Hani, Ewa, odczytała wiersz Zmarłej pt. Dla dzieci... Kamilla Juchnowska - Marzec Gołoborze - Miesięcznik Samorządowy - wydanie dla gminy Górno Adresy: Agencja KOS-PRESS, Kielce, ul. Chęcińska 19/3, tel , ko Urząd Gminy Górno, tel Redagują: Jerzy Kosowski oraz zespół

20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Wybory Miss Cedzyny

20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Wybory Miss Cedzyny Wschód Biznesu - wsparcie dla przedsiębiorczych - czytaj na stronie 4 20 lipca - 20 sierpnia 2007 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (7/97) Z sesji Rady Gminy Już wakacje......a

Bardziej szczegółowo

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

TERESIŃSKI MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 2 Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło w roku 2013 sześć par zamieszkałych na terenie gminy Teresin. Tradycyjnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Druckich-Lubeckich w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007

Budżet 2007 Radni gminy Zebrania wiejskie Bezpieczna gmina? Trudne decyzje. Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Nr 1(7) marzec 2007 Magazyn Informacyjny Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ISSN 1732-7563 Dobranowice Igołomia Odwiśle Pobiednik Mały Rudno Górne Stręgoborzyce Tropiszów Wawrzeńczyce Wygnanów Złotniki Zofipole Żydów Nr 1(7) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Wzbogaca się majątek gminy!

Wzbogaca się majątek gminy! Wraca Fundusz Alimentacyjny - czytaj na stronie 6 20 sierpnia - 20 września 2008 r. ISSN 1508-3578 MIESIÊCZNIK SAMORZ DOWY - WYDANIE DLA GMINY GÓRNO (8/110) Inwestujemy za środki własne i unijne Wzbogaca

Bardziej szczegółowo

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie

NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007. Święto szkoły w Borzęcinie NR 10-11 (132-133) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2007 Święto szkoły w Borzęcinie 2 Dziś 24 strony! W numerze Okładka Kwiaty dla kombatantów - Święto ZSP im. AK Grupy Kampinos

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420

Wesołych Świąt BRZOZOWSKA. Gazeta Powiatowa. Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny ISSN 1642-8420 BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa ISSN 1642-8420 Nr 57 Listopad / Grudzień 2007 numer bezpłatny Wesołych Świąt Ozdoby świąteczne wykonane w DPS Brzozów Filia w Orzechówce Kochają taniec - str. 7 Haczów 2007

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra NR 273 MARZEC 2013 ISSN 1425-4735 Cena 2,50 zł Karol Kurpiński 1785-1857 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str.

Wspólne kolędowanie. Kolumbowie z naszej gminy. Radni uchwalili budżet na 2014 rok. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. Rozmowa z wójtem gminy - Maciejem Lubeckim - czytaj na str. 3 Luty 2014 Nr 1 (132) Z sesji Rady Gminy Radni uchwalili budżet na 2014 rok Justyna Błaszczyk nowym skarbnikiem gminy 30 grudnia 2013 r. odbyła

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK

RADA GMINY OJRZEŃ UDZIELIŁA ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY OJRZEŃ ZA 2014 ROK BIULETYN INFORMACYJNY Gminy Ojrzeń nakład 1.000 EGZ. / kwartalnik / Nr 2 / czerwiec 2015 / egzemplarz bezpłatny / issn 2354-0303 W numerze: Z OBRAD RADY GMINY OJRZEŃ INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 Nr 2/67

CZERWIEC 2008 Nr 2/67 CZERWIEC 2008 Nr 2/67 Nr 2/67 czerwiec 2008 1 Z obrad Rady Gminy Najważniejszym punktem kwietniowej sesji Rady było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2007 r. Jak zauważył

Bardziej szczegółowo

Potwierdzone ślubowania Jubilatów

Potwierdzone ślubowania Jubilatów Dwumiesięcznik rozdawany bezpłatnie nr 4 (37) lipiec 2011 r., nakład 3000 egz. ISNN 1895-07-60 1 Potwierdzone ślubowania Jubilatów Jubileuszowe obchody Złotych i Srebrnych Godów, które odbyły się 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY SAMORZĄDU GMINY GÓRNO ISSN2299-5110 NR 2 (30) LUTY 2015

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY SAMORZĄDU GMINY GÓRNO ISSN2299-5110 NR 2 (30) LUTY 2015 GŁOS GÓRNA MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY SAMORZĄDU GMINY GÓRNO ISSN2299-5110 NR 2 (30) LUTY 2015 Najserdeczniejsze życzenia z okazji 8 Dnia Kobiet, wszystkim Paniom składają marca Janusz Bednarz Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA

GAZETA GMINY CHEŁMŻA GAZETA GMINY CHEŁMŻA Nr 2 (150) Luty 2010 ISSN 1506-1957 Wakacje 1997: -w Ostaszewie -na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym nad jeziorem Hartowiec wypoczywało 22 dzieci z naszej gminy. Organizatorem obozu

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 1 Drodzy Państwo W styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Gminy Pątnów NR 1/2015 STYCZEŃ - MARZEC Szanowni Mieszkańcy, Trafia do Państwa rąk pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Pątnów. Chciałbym, aby za jego pomocą byli Państwo

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy, by Nowy 2015 Rok był bogaty w osobiste doznania, by spełnił

Bardziej szczegółowo

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20 Ferie na półmetku patrz str. 20 w styczniu 01.01. radośnie i z nadzieją powitaliśmy Nowy Rok 2014. Tradycyjnie, o północy, Burmistrz Piotr Iwanus złożył noworoczne życzenia wszystkim, którzy przyszli na

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn!

Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! Apel do Mieszkańców Gminy Nowy Korczyn! W związku z działaniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmierzającymi do należytego przygotowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego lub

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DZIECKA w GOK-u

DZIEŃ DZIECKA w GOK-u Nr ISSN 1509-4103 Numer 6 (64) czerwiec 2011 Wydawca: Urząd Gminy Wiązowna DZIEŃ DZIECKA w GOK-u W NUMERZE: fot. ES MARSZAŁEK W WIĄZOWNIE /str. 8-9/ PIERZYNA /str. 2/ 5 LAT GKTS /str. 4/ Cichociemni w

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo