FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno. tekst str. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno. tekst str. 10"

Transkrypt

1 FILATELISTA Po³udniowej Wielkopolski Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno tekst str. 10 Rocznik 2011

2 Wystawa 350 lat nadania praw miejskich Kêpnutekst str.13 Wigilijne spotkanie w Ostrzeszowie tekst str.28 Œwi¹teczna Poczta Szkolna tekst str.29 Wakacyjne warsztaty filatelistyczne tekst str.30 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia sk³adamy Pañstwu moc najlepszych yczeñ. Niech nadchodz¹cy czas przyniesie Pañstwu wiele dobra i radoœci, a Nowy 2012 Rok pomyœlnoœæ i niegasn¹cy optymizm, szczêœcie i pomyœlnoœæ nigdy Pañstwa nie opuszcz¹. yczy Zespó³ Redakcyjny Filatelisty Po³udniowej Wielkopolski

3 Szanowni i Drodzy Czytelnicy! Kolejny, czwarty rocznik pt. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski , stanowi kontynuacjê naszego wydawnictwa filatelistycznego. Przedstawia dokonania filatelistyczne w Po³udniowej Wielkopolsce z regionu Ostrowa, Ostrzeszowa, Kêpna i Wieruszowa, informacje o dokonaniach, opracowania oraz tematy, które nurtuj¹ filatelistów naszego regionu. Integracja œrodowiska filatelistycznego na naszym terenie przynosi o ywienie filatelistyki jedynie na terenie regionu ostrzeszowskiego i kêpiñskiego. Trudno by³o to przenieœæ na teren ca³ego Okrêgu Kaliskiego, gdzie tkwi przyzwyczajenie do starego systemu i starych uk³adów. Najwiêkszym zadowoleniem jest dla tych dzia³aczy otrzymywanie najwy szych odznaczeñ zwi¹zkowych z or³em bez korony, które nie zawsze maj¹ uzasadnienia w rzeczywistych dokonaniach na rzecz filatelistyki.. Narodzi³a siê nowa forma promocji filatelistyki wœród m³odzie y.wakacyjne warsztaty filatelistyczne zapocz¹tkowane w Kêpnie, przynios³y efekt w postaci zawi¹zania siê nowego Ko³a M³odzie owego w Kêpnie. Sposób i forma jest godna do polecenia i naœladowania. Filateliœci z Ostrzeszowa(Ko³o PZF przy OCK) i Kêpna aktywnie w³¹czyli siê w obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, organizuj¹c Okrêgow¹ Tematyczn¹ Wystawê Filatelistyczn¹. Rok 2011 przejdzie do historii dla Kó³ PZF Ostrzeszowa i Kêpna. Dzia³ania Zarz¹du Okrêgu Kaliskiego w stosunku do naszych dzia³añ spowodowa³y wyjœcie Kó³ PZF z Kêpna, Wieruszowa i Ko³a przy OCK w Ostrzeszowie z Okrêgu w Kaliszu i wst¹pienie do Oddzia³u PZF w Zabrzu, w ramach Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego. Trudno zrozumieæ decyzjê rozwi¹zania najlepiej dzia³aj¹cych Kó³ PZF w Okrêgu Kaliskim. Zachowanie Kolegów Zarz¹du Okrêgu Kaliskiego w myœl Statutu PZF Art. 6 pkt. 2c, pozostawiamy ocenie czytelnikom. Rocznik zosta³ w ca³oœci wydany drukiem, dostêpne s¹ równie wszystkie wydane roczniki na stronie internetowej Ko³a PZF - REDAKTOR NACZELNY Henryk Dembski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

4 Sekretniki Sekretnik, rodzaj ca³ostki pocztowej, druk pocztowy zaopatrzony w wydrukowany znak op³aty, sk³ada siê z prostok¹tnego arkusika papieru, którego 3 marginesy zosta³y podgumowane i przeperforowane. Po sklejeniu nagumowanych marginesów tworzy nie dostêpn¹ dla postronnych starsz¹ formê listu sk³adanego. Pierwszy sekretnik w Europie wyda³a w 1882 roku poczta Belgii. Edward Stankowiak Poczta Polska przedrukowa³a w 1919 roku sekretniki austriackie nadrukiem Poczta Polska z nowym nomina³em. Sekretnik niemiecki w rozwiniêciu - przedruk DANZIG Sekretnik - Poczty Polskiej z b³êdnym nadrukiem Polska Poczta Austria Niemcy Austria 4

5 Argentyna Brazylia Kalisz Szwecja Serbia-wydanie militarner. Turcja Rumunia 1894 r. Holandia Dania Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

6 Wielka Brytania Rosja z przedrukiem Sekretnik z op³acon¹ odpowiedzi¹ Sekretnik z op³acon¹ odpowiedzi¹, rodzaj sekretnika podwójnego sk³adaj¹cego siê z po³¹czonych ze sob¹ pojedynczych sekretników: zwyk³ego i na odpowiedÿ. Stosowany stosunkowo rzadko do 1900 roku. Portugalia Sekretniki pochodz¹ ze zbiorów E. Stankowiaka Kolonia Angielska - Cejlon 6

7 Wydarzenia w yciu filatelistycznym Po³udniowej Wielkopolski E. Stankowiak Ko³a PZF w Wieruszowie, Kêpnie oraz Ko³o przy OCK w Ostrzeszowie wyst¹pi³y z dniem z Okrêgu PZF w Kaliszu. Przyczyn¹ rezygnacji by³a ci¹gle pogarszaj¹ca siê atmosfera pomiêdzy Ko³ami PZF Ostrzeszowa i Kêpna a Zarz¹dem Okrêgu w Kaliszu. Brak w³aœciwej atmosfery i wspó³pracy rozpocz¹³ siê od chwili powstania nowego Ko³a PZF w Ostrzeszowie. Przyczyny to: lekcewa enie przez Zarz¹d Okrêgu Kó³ PZF, brak mo liwoœci wgl¹du do protoko³ów Komisji Rewizyjnej, odrzucanie wniosków o odznaczenia, brak dostêpu do protoko³u ostatniego Zebrania Delegatów, brak corocznych spotkañ wszystkich prezesów Kó³ PZF, zgodnie z regulaminem obowi¹zuj¹cego Zarz¹d Okrêgu. G³ówna przyczyna to w tajemnicy utrzymywany termin Walnego Zebrania Delegatów, który winien byæ ustalony w Ordynacji Wyborczej, zatwierdzonej roku przez ZO PZF w Kaliszu. Informacja o terminie zosta³a uzyskana od kol. M. Bukczyñskiego w dniu roku.termin ten ju nie pozwala³ na rezygnacjê z udzia³u w pielgrzymce do Watykanu kol. H. Dembskiego, z uwagi na zaawansowane przygotowanie Poczty Pielgrzymkowej dla ponad 100 filatelistów. Dwukrotnie wnioskowano o prze³o enie Walnego Zebrania, nie uwzglêdniono zas³aniaj¹c siê Zarz¹dem G³ównym i du ym nak³adem przygotowañ obrad Walnego. Przedstawiamy wiarygodne informacje o sytuacji jaka zaistnia³a na przestrzeni roku 2011 w uk³adzie kalendarza zdarzeñ W dniu tym odby³o siê Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okrêgu PZF w Kaliszu. Do muzeum Ziemi Kaliskiej zjecha³o 17 delegatów oraz przedstawiciel ZG PZF. Na pocz¹tku zebrania szybko rozprawiono siê z propozycjami programowo-organizacyjnymi z³o onymi przez kol. H. Dembskiego, które mog³yby przyczyniæ siê do ratowania upadaj¹cej filatelistyki Okrêgu Kaliskiego. Pan Bielawski przekaza³ Komisji Wyborczej swoje propozycje kandydatów do w³adz statutowych Okrêgu, innych kandydatów komisja nie przyjê³a. Z kandydatem na prezesa Okrêgu nie by³o problemów, poniewa urzêduj¹cy prezes sam wyeliminowa³ swojego kontrkandydata poprzez perfidne wyznaczenie terminu zebrania na dzieñ Pielgrzymki do Watykanu, w której kol. H. Dembski uczestniczy³ i organizowa³ dla filatelistów pocztê pielgrzymkow¹, z której skorzysta³ sam prezes J. Bielawski. O uczestnictwie kol. Dembskiego w pielgrzymce wiadomo by³o niemal od pocz¹tku roku. Budzi zdziwienie fakt, e przewodnicz¹cy Kaliskiego Klubu Œwiêty Gabriel, wykorzysta³ Beatyfikacje Jana Paw³a II do wyeliminowania drugiego kandydata. W wyborach ca³kowicie wyeliminowano cz³onków z Kó³ PZF Wieruszowa, Kêpna i Ostrzeszowa w strukturach zwi¹zkowych Okrêgu. Wybrano przedstawiciela do Zarz¹du dla obszaru Kêpna, Wieruszowa i Ostrzeszowa, którego nie konsultowano i nie jest akceptowany przez Ko³a. Przedstawiciele w/w Kó³ nie zostali dopuszczeni do adnych struktur zwi¹zkowych, pomimo, e nale ¹ do najaktywniejszych Kó³ filatelistycznych w Okrêgu Kaliskim i znane s¹ ich dokonania w ca³ej Polsce. Nale y przypomnieæ, e wszystko to dzia³o siê pod czujnym okiem przedstawiciela ZG PZF. 14 maja 2011 W dniu tym w Ostrzeszowskim Centrum Kultury spotkali siê przedstawiciele Kó³ PZF z Wieruszowa, Kêpna, Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie, w celu omówienia sytuacji i uwarunkowañ filatelistów po³udniowej Wielkopolski po Walnym ZjeŸdzie Delegatów Okrêgu Kaliskiego z dnia r. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

8 Po dyskusji pojêto wniosek o utworzeniu przez Ko³a PZF Kêpna, Wieruszowa i Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie - Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. Przedmiotowy wniosek przed³o ono zgodnie ze statutem do Zarz¹du Okrêgu PZF w Kaliszu w sprawie podjêcia uchwa³y o utworzeniu Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska( Art.. 17 pkt 1 Statutu PZF z r.). Ustanowiono pe³nomocnictwo dla Henryka Dembskiego do samodzielnego wystêpowania w imieniu zebranych w sprawach dotycz¹cego utworzenia i organizacji przedmiotowego Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. W dniu roku na rêce prezesa J. Bielawskiego zosta³a przes³ana informacja.jesteœmy gotowi do spotkania siê z wszystkimi prezesami Kó³ Okrêgu Kaliskiego w celu omówienia i wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji na linii Ostrzeszów-Kêpno a Zarz¹d Okrêgu. Takiego spotkania prezesów Kó³ PZF nie by³o w 2009 i 2010 roku, a zgodnie z regulaminem Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu podj¹³ negatywn¹ uchwa³ê nr 1.VIII/2011/ZO w sprawie powo³ania oddzia³u, nie przyj¹³ naszej propozycji spotkania siê z Zarz¹dem Okrêgu Na spotkaniu przedstawicieli trzech Kó³ PZF podjêto decyzje o rezygnacji przez Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna i Ko³a Przy OCK w Ostrzeszowie z cz³onkostwa w Okrêgu PZF w Kaliszu z dniem roku W dniu tym w Kêpnie spotkali siê przedstawiciele Kó³ PZF z Wieruszowa, Kêpna, Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie w celu omówienia sytuacji filatelistów naszego regionu po negatywnej decyzji Zarz¹du Okrêgu PZF w Kaliszu dotycz¹cego utworzenia oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. Po dyskusji podjêto wniosek o tworzeniu przez Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna oraz Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie Okrêgu Po³udniowa Wielkopolska. Przedmiotowy wniosek przed³o ono zgodnie ze statutem PZF do Zarz¹du G³ównego PZF w Warszawie W wniosku przedstawiono szerokie uzasadnienie o uwarunkowaniach i pe³nej samodzielnoœci organizacyjnej i finansowej. Prezesi Kó³ z Ostrzeszowa i Kêpna z³o yli propozycje wziêcia udzia³u podczas podejmowania decyzji odnoœnie powo³ania nowego Okrêgu przez Zarz¹d G³ówny. Nie komentujemy zachowañ ZOPZF jak równie Zar z¹du G³ównego PZF Informacja mail od Informujê, ze otrzymaliœmy wniosek skierowany do ZG PZF o utworzenie Okrêgu PZF Po³udniowa Wielkopolska(pismo z , wp³ynê³o , L.dz. 266/2011). Wniosek zostanie przedstawiony Zarz¹dowi G³ównemu. Z filatelistycznymi pozdrowieniami Ludwik K. Malendowicz Prezes ZGPZF Komitet Organizacyjny Okrêgowej WF 350lat nadania praw miejskich Kêpnu w klasie tematycznej, z uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê o braku obecnie przynale noœci organizatorów wystawy tj. Ko³a PZF w Ostrzeszowie i Kêpnie do w³aœciwego Okrêgu PZF, zwróci³ siê do Prezydium ZG PZF zgodnie z Art Regulaminu Ogólnego Wystaw Konkursowych(GREX-PZF) o powo³anie przewodnicz¹cego S¹du Konkursowego z zaopiniowanego sk³adu. W za³¹czeniu by³a opinia OKS w Kaliszu. 8

9 OdpowiedŸ ZGPZF na nasze pismo z dnia Jesteœmy zaskoczeni wy ej dekretowanym pismem skierowanym do Prezydium ZGPZF.Nie ma adnej decyzji dotycz¹cej utworzenia nowego Okrêgu PZF, a wiêc wszelkie sprawy zwi¹zane z organizacja wystawy podlegaj¹ decyzji ZOPZF w Kaliszu lub jego Prezydium. Równoczeœnie informujemy, e do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy opinii ZOPZF w Kaliszu dotycz¹cej powo³ania Okrêgu PZF Po³udniowa Wielkopolska(pismo kolegi i wspó³kolegów z , L.dz.266/2011). Jesteœmy przekonani, e pismo to- w myœl zasad obowi¹zuj¹cych w PZF(droga s³u bowa) zosta³o skierowane do ZOPZF w Kaliszu. Z filatelistycznymi pozdrowienia Podpisali Sekretarz ZG PZF Roman Babut i Ludwik K. Malendowicz prezes ZGPZF Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu przes³a³ Uchwa³ê nr 6/VIII/2011 ZO z dnia 14 wrzeœnia 2011 roku W zwi¹zku z Decyzj¹ o wyst¹pieniu z Okrêgu PZF w Kaliszu z dniem 1 lipca 2011 r. Kó³ PZF w Kêpnie, OCK w Ostrzeszowie i Wieruszowie, podpisan¹ przez prezesów tych kó³, Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu w myœl art.20,pkt 4 Statutu Polskiego Zwi¹zku Filatelistów rozwi¹zujê powy sze Ko³a i skreœla z ewidencji Kó³ w Okrêgu.Uchwa³a sankcjonuje stan Kó³ PZF w Okrêgu Kaliskim zaistnia³y w dniu 1 lipca 2011 roku. Podpis z³o yli: Jerzy Bielawski, Jerzy Rajewicz, Tomasz G¹s³owski, Andrzej Stefaniak, Marian Berkowski, Maciej Bukczyñski, Ryszard Krawulski W tej sprawie wyst¹piono pismem w dniu do Prezesa Zarz¹du G³ównego PZF o anulowanie Uchwa³y. Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu rozwi¹za³ Ko³a w dniu 14 wrzeœnia 2011 roku pomimo, e Ko³a te nie podlega³y jurysdykcji Zarz¹dowi Okrêgu Kaliskiego, poniewa wyst¹pi³y ze struktur Okrêgu z dniem 1 lipca 2011 roku. Brak uzasadnienia do podjêtej decyzji: Ko³a mia³y op³acone sk³adki cz³onkowskie za I pó³rocze, nie dzia³a³y na szkodê Zwi¹zku( utrata cz³onkostwa nastêpuje w przypadku - art. 6 pkt 3 b, c, Statutu). Prowadzone by³y z powodzeniem dzia³ania z m³odzie ¹, organizowano ró norodne konkursy, pokazy i wystawy filatelistyczne, zawsze kierowane na rzecz promocji i rozwoju Polskiego Zwi¹zku Filatelistycznego. Brak oficjalnej odpowiedzi ze strony Zarz¹du G³ównego PZF na z³o ony wniosek odnoœnie nowego Okrêgu jak i odwo³ania siê od uchwa³y Zarz¹du Okrêgu w Kaliszu.. Koniec wrzeœnia 2011 Prezes Bielawski po ca³ej Polsce przekazywa³ informacjê, e organizowana wystawa filatelistyczna 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu jest nie konkursowa, organizatorzy wystawy zostali rozwi¹zani. Na XX ZjeŸdzie PZF G³ówna Komisja Sêdziowska straszy sêdziów, jeœli bêd¹ uczestniczyli w S¹dzie Konkursowym zostan¹ skreœleni z listy sêdziów Ko³a PZF z Wieruszowa, Kêpna oraz Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie zwróci³y siê do Zarz¹du Okrêgu PZF Œl¹sko-D¹browskiego oraz do Oddzia³u PZF w Zabrzu o przyjêcie w/w Kó³ PZF Uchwa³a nr 7/ZO/XX/2011 Zarz¹d Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF jednog³oœnie przyj¹³ uchwa³ê w sprawie przyjêcia 3 kó³ do Oddzia³u PZF Zabrze z dniem wykreœlenia ich z ewidencji Okrêgu Kaliskiego dla zapewnienia ci¹g³oœci ich cz³onkostwa w strukturach PZF to jest od dnia paÿdziernik 2011 Dziêki Kolegom z Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego oraz nowo wybranego prezesa Zarz¹du G³ównego PZF- Henryka Monkosa, wystawa filatelistyczna z okazji 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu odby³a siê zgodnie z planem. Cieszy³a siê ona du ym powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych oraz zosta³a wysoko oceniona przez w³adze samorz¹dowe Miasta Kêpna i zwi¹zkowe. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

10 Beatyfikacja Jana Paw³a II Henryk Dembski Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie wspólnie z Urzêdem Pocztowym w Ostrzeszowie zorganizowa³o pocztê pielgrzymkow¹ z okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II. Przygotowano specjaln¹ kopertê, wydan¹ przez CP ORJ w Kaliszu. Koperty zosta³y zaadresowane z dodatkow¹ informacj¹ w postaci stempla ( Przewieziono ) z naklejonymi znaczkami Poczty Watykañskiej w Ostrzeszowie i zosta³y przewiezione do Watykanu przez uczestnika pielgrzymki Henryka Dembskiego. W dniu r. zosta³y wrzucone do skrzynki pocztowej na Placu œw. Piotra. W ka dej kopercie umieszczono specjaln¹ kartkê pami¹tkow¹, przygotowan¹ wspólnie przez G. Nelec i H. Dembskiego. Specjalne kartki zosta³y wydrukowane na zlecenie Ko³a PZF przy OCK. Na kopercie dodatkowo naklejono znaczek Poczty polskiej z podobizn¹ JP II, ostemplowano datownikiem dziennym Ostrzeszów 1, dat¹ wyjazdu na Beatyfikacjê tj r. Przewieziono ³¹cznie 220 szt przesy³ek zaadresowanych dla 180 adresatów. Poczta Watykañska ostemplowa³a wszystkie przesy³ki stemplem okolicznoœciowym z okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II, które szczêœliwie wszystkie dotar³y do adresatów. Znaczek personalizowany proj. H. Dembski, G. Nelec Zaadresowana koperta poczty pielgrzymkowej wydana przez CP ORJ w Kaliszu wg proj. H. Dembskiego Specjalna kartka pami¹tkowa proj. H. Dembski, G. Nelec 10

11 Kartki beznomina³owe wydane przez CP ORJ w Kaliszu wg proj. P. Naskrêckiego z okazji 5-tej rocznicy œmierci JPII z dodatkowym nadrukiem z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II, wykonane przez Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie w iloœci 30 szt. Wszystkie zosta³y zaadresowane i wraz z kopertami wys³ane z Placu Œw Piotra w Watykanie w dniu r. Karta 149x103 wg projektu H. Dembskiego i G. Nelec, z naklejonym znaczkiem personalizowanym, ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Czêstochowa 1, z okazji beatyfikacji Papie a Jana Paw³a II. Wykonano 8 szt. Karta 149 x103 wg projektu H. Dembskiego i G. Nelec, z naklejonym znaczkiem personalizowanym, ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Czêstochowa 25, z okazji beatyfikacji Papie a Jana Paw³a II. Wykonano 4szt. Dodatkowo zosta³y wykonane kartki formatu A4 i ostemplowane przez Pocztê Czêstochowa 1 i Czêstochowa 25 w iloœci po 3 sztuki Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

12 Blok wydany przez Pocztê Polsk¹ wg proj. M. D¹browskiej, jako wspólna emisja Polski i Watykanu, z naklejonym znaczkiem Watykañskim i stemplem okolicznoœciowym, stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Wykonano bloki o numerach do sztuk, Karta Maximum 148x105 wed³ug projektu Marzanny D¹browskiej z autografem na jej odwrocie, z naklejonym znaczkiem Poczty Watykañskiej (wg projektu M. D¹browskiej), ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Karty Maximum, wykonano- 8 sztuk. Karta Maximum 148x103 wed³ug projektu Henryka Dembskiego i Gra yny Nelec, z naklejonym znaczkiem Poczty Watykañskiej (wg projektu M. D¹browskiej), ostemplowana stemplem okolicznoœciowym, stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Karty Maximum - 4 sztuk, zosta³y wydane i ostemplowane z inicjatywy Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie 12

13 Tematyczna Wystawa Filatelistyczna 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Edward Stankowiak W dniach 15 do 22 paÿdziernika br. w Klubie Nauczyciela w Kêpnie mia³a miejsce Tematyczna Wystawa Filatelistyczna III stopnia 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, która odby³a siê w ramach obchodów jubileuszu miasta Kêpna. Wystawa zosta³a zorganizowana przez Ko³o PZF im. T. P. Potworowskiego w Kêpnie oraz Ko³o PZF przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury w Ostrzeszowie. Kêpno wpisa³o siê na listê miast, w których zorganizowano wystawê filatelistyczn¹ - konkursow¹. W jednej klasie konkursowej, klasie tematycznej uczestniczy³o 19 eksponatów z ca³ej Polski. Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy przewodniczy³ Henryk Dembski wraz Edwardem Stankowiakiem Komisarzem Wystawy. Oceny eksponatów dokona³ S¹d Konkursowy pod przewodnictwem Jana Duera z Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego, sekretarz Henryk Dembski (Okrêg-Œl¹sko-Dabrowski) oraz koledzy: Leszek Bednarek (Okrêg Koszaliñski), Mieczys³aw Ro ek (Okrêg Wielkopolski),Joachim Hans Kuhnert (Okrêg Wroc³awski), Edward Stankowiak (Okrêg Œl¹sko-Dabrowski) i aspirant Lech Król (Okrêg Koszaliñski). Przewodnicz¹cy S¹du Konkursowego J. Duer nadzoruje pracê S¹d Konkursowy od lewej; Henryk Dembski, Lech Król(aspirant), sêdziów. Leszek Bednarek, Hans Joachim Kuhnert, Mieczys³aw Ro ek, Jan Duer, Edward Stankowiak. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

14 W uroczystoœci otwarcia wystawy uczestniczy³o szereg zaproszonych goœci, m. in.: Szymon Szczêsny z-ca Burmistrza M i G Kêpno, W³odzimierz Mazurkiewicz Starosta Kêpiñski, Andrzej Mroziñski radny sejmiku wielkopolskiego, Joanna Nowicka Centrala Poczty Polskiej, Henryk Monkos nowo wybrany prezes Zarz¹du G³ównego PZF, Andrzej Nowak prezes ZOPZF Œl¹sko-D¹browskiego, Jan Duer prezes Oddzia³u PZF Zabrze, cz³onkowie S¹du Konkursowego, Ryszard Gruszka prezes Ko³a PZF w Wieruszowie, cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego, filateliœci i sympatycy filatelistyki. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak i przewodnicz¹cy KOW Henryk Dembski podczas otwarcia wystawy. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak przedstawia informacje o wystawie. Od lewej: prezes ZG PZF H.Monkos,(..), Zd. Filipczak,K. Schefss, Przedstawicielka Centrum Poczty Polskiej J. Nowicka oraz przedstawiciele P.P. J. Nowicka i R.Nowicki, T. Hanuszewicz, z-ca Burmistrza Sz. Szczêsny przygotowuj¹ siê do przeciêcia prezes ZOPZF A. Nowak, prezes ZOddzia³u PZF wzabrzu wstêgi wspólnie z prezesem ZG PZF. J. Duer, M. Kucharzak. Zwiedzanie wystawy filatelistycznej przez zaproszonych goœci. 14

15 Migawki z wystawy Klub Nauczyciela Stoisko pocztowe Wystawca Wiktor Bystry (w œrodku) prezentuje eksponat dyrektorowi Jerzemu. Wojciechowskiemu i Agacie Moska Wywiad dla telewizji lokalnej prezesa ZG PZF H. Monkosa Przedszkolaki wystawie. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

16 Migawki z wystawy M³odzie szkolna zainteresowana wystaw¹. Z ksiêgi pami¹tkowej 16

17 W uroczystoœci zakoñczenia wystawy uczestniczyli: Szymon Szczêsny - z-ca Burmistrza M i G, Marian Lorenz - sekretarz Starostwa Kêpiñskiego, Andrzej Mroziñski - radny sejmiku wielkopolskiego oraz liczni wystawcy z ca³ej Polski i filateliœci. Grand Prix wystawy, za najlepszy eksponat zosta³ uznany eksponat Jerzego Salamona pt. Ptaki, który otrzyma³ dyplom w randze medalu z³otego i trofeum kryszta³owe z nagrod¹ przyznan¹ przez Burmistrza M i G Kêpno Anielê Kempa. Wrêczenie nagrody Grand Prix Jerzemu Salomon przez zastêpcê Burmistrza Szymona Szczêsnego Sekretarz Starostwa Kêpiñskiego M. Lorenz w imieniu Starosty wrêcza puchar wraz z nagrod¹ Wiktorowi Bystremu. NAGRODÊ SPECJALN w konkursie na naj³adniejszy eksponat filatelistyczny w oczach zwiedzaj¹cych wystawê zosta³ wybrany w g³osowaniu podczas zwiedzania wystawy. Zdoby³ eksponat Wiktora Bystrego pt. Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka. Eksponat otrzyma³ puchar z nagrod¹ rzeczow¹ starosty kêpiñskiego W³odzimierza Mazurkiewicza. NAGRODÊ SPECJALN Komitetu Organizacyjnego Wystawy w konkursie na najlepszy eksponat filatelistyczny o tematyce religijnej, otrzyma³ eksponat Joachima Cebuli pt. Adwent-symbolika i obyczaje okresu przedbo onarodzeniowego, otrzyma³ puchar z dyplomem redaktora naczelnego Tygodnika Kêpiñskiego Miros³awa apy.. Od lewej; z-ca Burmistrza Sz. Szczêsny, radny Sejmiku Wielkopolskiego Od lewej; M. Kucharzak, T. Hanuszewicz, W. Bystry, R. Gruszka A. Mroziñski, Komisarz Wystawy E. Stankowiak A. Jarzynkowski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

18 PALMARES Wyci¹g z PROTOKO U Z POSIEDZENIA S DU KONKURSOWEGO TEMATYCZNEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu III stopnia Kêpno, paÿdziernika 2011 r. Z ksiêgi pami¹tkowej 1. S¹d Konkursowy powo³any zosta³ decyzj¹ Prezydium ZO Œl¹sko- D¹browskiego PZF w Katowicach Uchwa³a nr 9/ZO/XX/2011 z roku w nastêpuj¹cym sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Sekretarz Cz³onkowie Aspirant Jan Duer (O/Œl¹sko-D¹browski) Henryk Dembski (O/Œl¹sko-D¹browski) Leszek Bednarek (O/Koszaliñski) Hans Joachim Kuhnert ( O/Wroc³awski) Mieczys³aw Ro ek (O/Wielkopolski) Edward Stankowiak (O/Œl¹sko-D¹browski) Lech Król(O/Koszaliñski) S¹d Konkursowy obradowa³ w dniach paÿdziernika 2011 r. w Klubie Nauczyciela w Kêpnie. S¹d dokona³ oceny metod¹ punktow¹ w oparciu o Zasady Wystawiennictwa PZF, Dokonano oceny wszystkich dostarczonych eksponatów w klasie konkursowej i stwierdza, e spe³nione s¹ wymagania wystawy konkursowej stopnia III, specjalistycznej dla jednej klasy. 2. S¹d Konkursowy w drodze g³osowania, zgodnie z Regulaminem Wystawy, przyzna³: GRAND PRIX WYSTAWY, za najlepszy eksponat w klasie konkursowej, eksponatowi nr 17 Kolegi Jerzego Salomona p.t. Ptaki, który otrzyma³ dyplom w randze medali z³otego 80 pkt. wraz z nagrod¹ nr 1, przyznan¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno- Anielê Kempa. 3 Pe³ny wykaz przyznanych wyró nieñ w klasie konkursowej 18

19 Nr Eksp. Wystawca Nazwa eksponatu Wiktor Bystry (O/Œl¹sko-D¹browski) Wiktor Bystry (O/Œl¹sko-D¹browski) Joachim Cebula (O/Œl¹sko-D¹browski) Tadeusz Gawlicki (O/Wa³brzych) Jacek Dro d ak (O/Ma³opolski) Stanis³aw Firkowski (O/Koszaliñski) Ewa Jankowiak (O/Wielkopolski) Andrzej Jarzynkowski (O/Warszawski) Miros³aw Jasicki ()/Wielkopolski) Marian Kazieczko (O/Œl¹sko-D¹browski) Edmund Kosiarz (O/Pomorski) Edmund Kosiarz (O/Pomorski) Marek Mik³aszewicz (O/Warmiñsko-Mazurski) Marcin Kupryciuk (O/Kalisz) Jan Nowakowski (O/Warmiñsko-Mazurski) Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka Wielki Pontyfikat Papie a Polaka Adwent-symbolika i obyczaje okresu Przedbo onarodzeniowego 200 lat kolei na œwiecie Tatry polskie Wskrzesi³ Narodu Gloryje Architektura Szybownictwo. Historia rozwój - Pojazdem konnym przez stulecia Ptaki drapie ne Okrêty od pary do atomu Ratownictwo na morzu Od ga³¹zki oliwnej do medalu olimpijskiego Jeszcze raz wszystko o zwierzêtach Ognie ycia pal¹ siê dla tych, ca na morzu Liczba Pkt. 16 Swidurski Andrzej O/Wielkopolski A s³owo cia³em siê sta³o Jerzy Salamon (O/Œl¹sko-D¹browski) Ptaki 80 Z 18 Marek Szymañski (O/Kalisz) Bo e Narodzenie 60 S 19 Marek Szymañski (O/Kalisz) ycie Jezusa Chrystusa 57 PS Ka dy eksponat wystawiony w klasie konkursowej ma wype³niony arkusz oceny, z przyznan¹ punktacj¹ i ewentualnymi uwagami Jury. S¹d Konkursowy dziêkuje wszystkim wystawcom bior¹cych udzia³ w klasie konkursowej, za przygotowanie i udostêpnienie swoich eksponatów oraz sk³ada im serdeczne gratulacje i yczenia dalszych sukcesów na kolejnych wystawach w kraju i zagranic¹. S¹d Konkursowy sk³ada podziêkowanie wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za pomoc w organizacji Wystawy i ufundowanie nagród dla wystawców. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak Filatelista Po³udniowej Wielkopolski Medal S PS DPZ B B DPZ B PZ DPZ DPZ DPZ DS PS B PS PS

20 Wydawnictwa i nagrody TWF Datownik okolicznoœciowy proj. P. Naskrêcki Nagroda Grand Prix proj. P. Naskrêcki W projekcie kartki wykorzystana zosta³a praca plastyczna Tomka Tomalika, ucznia kl. 4b ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Kêpnie przekazana Edwardowi Stakowiak na zakoñczeniu warsztatów filatelistycznych. proj. P. Naskrêcki fot. G. Nowicki Medal wystawy 20

21 Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Edward Stankowiak Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, zainaugurowano w dniu 3 stycznia 2011 roku w Urzêdzie Pocztowym w Kêpnie. Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno Aniela Kempa wykona³a pierwsze stemplowania przesy³ek pocztowych datownikiem ze zmienn¹ dat¹. Datownik okolicznoœciowy ze zmienn¹ dat¹ proj. P. Naskrêcki Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno Aniela Kempa wykona³a pierwsze stemplowania przesy³ek pocztowych okolicznoœciowym datownikiem. Pierwsza przesy³ka pocztowa ostemplowana z autografem Burmistrza Anieli Kempy. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

22 Wydawnictwa pocztowe Kêpno rozkwit³o w po³owie XVII wieku. W 1660 roku król Jan Kazimierz zezwoli³ Adamowi z Rudnik Biskupskiemu na nadanie praw miejskich Kêpnu. Starosta wieluñski Adam z Rudnik Biskupski 2 grudnia 1661 roku wyda³ przywilej lokacyjny opart na prawie magdeburskim oraz nada³ miastu herb. Projekty wydawnictw; P. Naskrêcki 22

23 Projekty wydawnictw; P. Naskrêcki Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

24 XI Dzieñ Papieski - Jan Pawe³ II- Cz³owiek Modlitwy Komitet Organizacyjny Wystawy pt. 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu dodatkowo zorganizowa³ w ramach wystawy pokaz filatelistyczny z okazji XI Dnia Papieskiego pt. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II. Zbiory udostêpnili: Wiktor Bystry i Henryk Dembski Z okazji pokazu wydano: znaczek personalizowany z wizerunkiem JP II, trzy karki pocztowe beznomina³owe przedstawiaj¹ce etapy ods³oniêcia obrazu na placu œw. Piotra.Wydano kartkê do wykonania okolicznoœciowej maxicard oraz, kalendarz filatelistyczny na 2012 r. Stosowany by³ datownik okolicznoœciowy. Zgodê na u ycie wizerunku JPII na wydawnictwach, wyda³ Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski dla Ko³a PZF w Ostrzeszowie. Autorem pomys³u wydawnictw by³ Henryk Dembski, opracowanie graficzne Gra yna Nelec. fot. H. Dembski, proj. G. Nelec Plakat pokazu 940x1180mm Henryk Dembski Maxicard- nak³ad 130szt Pokaz filatelistyczny -B³ogos³awiony Jan Pawe³ II 24

25 Wydawnictwa XI Dnia Papieskiego Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie przygotowa³o szereg wydawnictw z okazji XI Dnia Papieskiego - Cz³owiek Modlitwy.Kartki pocztowe upamiêtniaj¹ chwilê og³oszenia i ods³oniêcia obrazu B³ogos³awionego Jana Paw³a II na placu œw. Piotra o godzinie Jest to najwa niejsza chwila dla ka dego wielbiciela B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Znaczek personalizowany. Datownik okolicznoœciowy. fot. H. Dembski, proj. G. Nelec proj. H.Dembski Wydawnictwa uzyska³y zgodê Sekretariatu Episkopatu Polski na u ycie wizerunku Jana Paw³a II. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

26 Dzieñ Filatelisty Otwarciu wystawy filatelistycznej towarzyszy³ obchodzony Dzieñ Filatelisty w Po³udniowej Wielkopolsce. Podczas uroczystoœci prezes ZG PZF Henryk Monkos dokona³ uhonorowania Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Joannê Nowick¹ - kierownika wydzia³u filatelistyki Centrali Centrum Poczty. Prezes Andrzej Nowak ZO PZF Œl¹sko-D¹browskiego oraz prezes Jan Duer Zarz¹du Oddzia³u w Zabrzu dokonali wrêczenia Komitetowi Organizacyjnego w Kêpnie Dyplomu wraz z Statuetk¹ LAUR FILATELISTYKI, za wieloletni¹ pracê na rzecz rozwoju filatelistyki Regionu Prezes ZGPZF H. Monkos wrêcza odznaczenie J. Nowickiej WIELKOPOLSKI. Podczas zakoñczenie wystawy dokonano wrêczenia Srebrnej Odznaki Honorowej redaktorowi naczelnemu Tygodnika Kêpiñskiego Miros³awowi apie. Uroczystoœæ otwarcia wystawy i Dnia Filatelisty zakoñczono spotkaniem przy specjalnie przygotowanym torcie, kaw¹ i herbat¹. Henryk Dembski Od lewej:a. Nowak, R. Gruszka, H. Dembski, J. Duer, E. Stankowiak, H. Monkos Komitet Organizacyjny Wystawy odznaczony zosta³ przez Oddzia³ PZF w Zabrzu Dyplomem i Statuetk¹ LAUR FILATELISTYCZNY Z r¹k prezesa H. Monkosa, legitymacjê wst¹pienia do rodziny filatelistów otrzyma³ R. Nowicki 26

27 Jimiway blues festival Jimiway Blues Festiwal w Ostrowie Wlkp. jest cyklicznym Festiwalem kontynuowanym od kilkunastu lat, jest znany w Polsce i poza jej granicami od XX lat. W 2011 roku odby³ siê paÿdziernika w Ostrowskim Centrum Kultury. Koperta okolicznoœciowa, proj. P. Naskrêcki Marek Sikora JOE KUBEK& BNOIS KING -USA Dodatkowy stempel okolicznoœciowy Kartka okolicznoœciowa, proj. P. Naskrêcki KENNY NEAL - USA. Gitarzysta, wokalista, harmonijkarz, kompozytor. ALVON JOHNSON BAND - USA TERRY EVANS - USA. Wokalista, gitarzysta, kompozytor Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

28 Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie Henryk Dembski W dniu 14 grudnia, po raz czwarty, odby³o siê spotkanie przy wigilijnym stole filatelistów z Kêpna i Ko³a PZF przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz przyjació³ filatelistów. Wœród uczestników spotkania byli: Burmistrz M i G Ostrzeszów M. Witek, Starosta Ostrzeszowski L. Janicki, naczelnik Urzêdu Poczty w Kêpnie- A. Weiss, przedstawiciele firm z Ostrzeszowa i êki Opatowskiej: Jan Mucha - Unimebel, Alina IdŸczak - IdŸczak-Meble, Sz. Rubik Malbud i inni. Spotkanie posumowa³o dokonania Kó³ PZF dzia³aj¹cych na rzecz filatelistyki w regionie po³udniowej Wielkopolski. Obecnie Ko³a z Kêpna, Wieruszowa i Ko³o w Ostrzeszowie dzia³aj¹ce przy OCK dzia³aj¹ w strukturze Oddzia³u PZF w Zabrzu podleg³ego Okrêgowi Œl¹sko- D¹browskiemu w Katowicach. Dokonano odznaczenia dyrektora OCK w Ostrzeszowie Artura Derewieckiego Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PZF przyznan¹ przez ZG PZF. Ko³a PZF z Wieruszowa, Kêpna i przy OCK w Ostrzeszowie ustanowi³y nadawania od 2011 roku Tytu³u: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolsce. Dokonano wrêczenia pierwszych Tytu³ów za pomoc i wspieranie filatelistyki dla: Jana Muchy- Fabryka Mebli- Unimebel, Romana IdŸczaka IdŸczak-Meble z Kêpna oraz dla Zarz¹du Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF w Katowicach. Uroczystoœæ wigilijn¹ rozpocz¹³ ks. Jacek Pochanke od przeczytania fragmentów Pisma Œwiêtego, odœpiewania kolêdy i z³o enia wszystkim yczeñ bo onarodzeniowych. Przy daniach wigilijnych kontynuowano integracyjne spotkanie filatelistów i ich przyjació³. Ks. Jacek Pochanke podczas czytania Pisma Œw. Prezes Edward Stakowiak przedstawia dokonania w 2011roku Wzajemne sk³adanie sobie yczeñ, Edward Stankowiak ³amie siê Prezes Ko³a H. Dembski z upowa nienia Prezesa ZGPZF odznacza op³atkiem z Gra yn¹. Nelec. Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ dyrektora OCK Artura Derewieckiego. 28

29 Od lewej;e. Stankowiak, J. Mucha- Fabryka mebli Unimebel, A. IdŸczak - IdŸczak-Meble, H. Dembski. O lewej:r. apa, E. Stankowiak, M. Kucharzak, A. IdŸczak, T. Hanuszewicz, W. Bystry, A. Weiss, K. Schefss Œwi¹teczna Poczta Szkolna Henryk Dembski Po raz drugi w dniu 14 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie zorganizowano Œwi¹teczn¹ Pocztê Szkoln¹. M³odzie w³asnorêcznie przygotowywa³a przez siebie kartki œwi¹teczne, plastycznie i komputerowo. Ze wszystkich kartek zosta³y wybrane przez nauczycieli jêzyka polskiego, plastyki i informatyki kartek z naj³adniejszymi yczeniami oraz naj³adniejsze kartki opracowane plastycznie i komputerowo. Laureaci zostan¹ uhonorowani dyplomami i nagrodami na apelu szkolnym w styczniu 2012.roku.Organizatorem zabawy by³o M³odzie owe Ko³o filatelistyczne przy Gimnazjum nr 2 - opiekun Artur Zaremski. Specjalny datownik oraz znaczki przygotowa³o Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie. Stoisko poczty szkolnej podczas pracy i opiekun A. Zaremski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

30 Wakacyjne warsztaty filatelistyczne Henryk Dembski Z ciekaw¹ inicjatyw¹ wysz³o naprzeciw promocji filatelistyki wœród m³odzie y. Ko³o PZF w Kêpnie organizuj¹c wspólnie z Kêpiñskim Oœrodkiem Kultury wakacyjne zajêcia dla m³odzie y. Zajêcia zainicjowa³ prezes Ko³a PZF w Kêpnie Kol. Edward Stankowiak pod nazw¹ Wakacyjne warsztaty filatelistyczne.pomys³ wczeœniej by³ promowany poprzez plakaty w szko³ach oraz informacje zamieszczane i ponawiane w Tygodniku Kêpiñskim. Warsztaty spodoba³y siê dzieciom, co spotkanie liczebnoœæ ros³a. Pocz¹tek spotkañ potraktowany zosta³ jako zabawa; wycinanie znaczków z listów, odklejanie, suszenie i uk³adanie w klaserze. Edward Stankowiak z m³odzie ¹ podczas warsztatów M³odzie podczas odklejania znaczków Celem zajêæ prowadzonych by³o pokazanie, e zbieranie znaczków mo e byæ dobr¹ zabaw¹, a zarazem hobby i pasj¹. Podczas zajêæ filatelistycznych, dzieci swoje umiejêtnoœci doskonali³y siê g³ównie na znaczkach odzyskiwanych z korespondencji. Jak zaczyna siê filatelistykê na znaczkach odzyskiwanych, pozyskanych w³asnorêcznie, wtedy ma siê najwiêksz¹ satysfakcjê- na spotkaniach dodawa³ E. Stankowiak. W roku szkolnym 2011/2012 kontynuowane s¹ dalej zajêcia warsztatów filatelistycznych, uczestniczy grupa 10 osób. Z nowym rokiem szkolnym jest nadzieja odrodzenia siê m³odzie owego ko³a filatelistycznego w Kêpnie. 30

31 30 wrzeœnia 2011 roku podsumowano wakacyjne warsztaty filatelistyczne. Nasze wakacyjne zajêcia dobieg³y koñca, pewnie pamiêtacie, jak po raz pierwszy do Kêpiñskiego Oœrodka Kultury przyszliœcie tylko z zeszytami, dziœ ju prawie ka dy z was ma swój klaser z du ¹ iloœci¹ znaczków. Myœlê, e wasze zainteresowanie zosta³o na tyle pobudzone, e bêd¹ kontynuowane rozpocz¹³ spotkanie inicjator prowadzenia zajêæ filatelistycznych w Kêpnie,a zarazem prezes Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów w Kêpnie E. Stankowiak. Wszyscy m³odzi filateliœci w zamian za uczestnictwo w zajêciach otrzymali pami¹tkowe dyplomy, klasery i szk³a powiêkszaj¹ce. Dodatkowo bloczki znaczków przekazali: naczelnik Urzêdu Pocztowego w Kêpnie Andrzej Weiss oraz z-ca prezesa Ko³a PZF w Kêpnie Wiktor Bystry. Namalowany znaczek wraz z wierszem. Spotkanie m³odych filatelistów z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia Uczestnik Tomek Tomalik uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 w Kêpnie, wrêczy³ namalowany przez siebie znaczek wraz u³o onym wierszykiem Edwardowi Stankowiakowi. Znaczek zosta³ wykorzystany w wydawnictwach pocztowych wydanych z okazji wystawy filatelistycznej w Kêpnie. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

32 300 lat koœcio³a na Pólku k/ Bralina Koœció³ na Pólku pod Bralinem, lokalnie okreœlany po prostu jako Pólko, to zabytkowy drewniany koœció³ rzymskokatolicki pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Zosta³ wybudowany w 1711 roku i po³o ony jest w szczerym polu oko³o 1700 metrów od centrum Bralina. Pe³ni funkcjê koœcio³a odpustowego i jest popularnym miejscem lokalnych pielgrzymek. Koœció³ osnuty jest legend¹, pocz¹tki koœcio³a siêgaj¹ prze³omu XIII i XIV wieku i zwi¹zane s¹ z cudownym przenoszeniem siê parafialnego obrazu Matki Boskiej na pole pod Bralinem. Aby upamiêtniæ te zdarzenia postawiono w ich miejscu najpierw krzy, a nastêpnie kapliczkê. W 1630 roku podczas epidemii cholery zosta³o uzdrowionych 10 osób. W podziêkowaniu z³o yli przysiêgê, e przyczyni¹ siê do wybudowania wiêkszego koœcio³a, którego budowê ukoñczono w 1711 roku. Wydawnictwa z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Braliñskiej Antoni Gabriel Edward Stankowiak Marian Kucharzak Antoni Gabriel urodzi³ siê 18 maja 1911 r. w Mnichowicach ko³o Bralina, jako syn Jana, rolnika, i Pauliny z domu Stodek. Po ukoñczeniu szko³y pow sze chn ej wyu czy ³ siê rze mio s³a kowalskiego. S³u bê wojskow¹ odby³ W latach w 3. Pu³ku Lotniczym na awicy w Poznaniu. Skonstruowa³ samodzielnie dwuosobowy samolot Œl¹sk, na którym 8 listopada 1936 roku wykonywa³ loty w okolicach Bralina. Wydawnictwa z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin W 1939 roku dosta³ siê do niewoli radzieckiej. W roku 1942 wst¹pi³ do armii Andersa. Walczy³ z Japoñczykami w indyjskich formacjach RAF-u, odby³ szkolenie w RPA, pilotuj¹c najnowszy typ samolotów. Wydawnictwa z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Braliñskiej W roku 1947 wyjecha³ do Rio de Janeiro (Brazylia), gdzie zajmowa³ siê projektowaniem i produkcj¹ sk³adanych rusztowañ do budowy wysokoœciowców, silników i ³odzi, przêse³ mostowych, hangarów lotniczych. Zmar³ 23 wrzeœnia 1991 roku w Rio de Janeiro. 32

33 Tytu³: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski Henryk Dembski Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna i przy OCK z Ostrzeszowa postanowi³y od 2011 roku osobom prywatnym, organizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy i instytucjom, które w szczególny sposób wspomagaj¹ dzia³ania na rzecz filatelistyki regionu Po³udniowej Wielkopolski nadawaæ Tytu³: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski. Podczas spotkania wigilijnego w dniu 14 grudnia 2011 roku dokonano wrêczenia pierwszych tytu³ów: Akt.01-Zarz¹d Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF w Katowicach Akt.02- Roman IdŸczak- Firma ID CZAK- MEBLE Akt.03-Jan Mucha - FABRYKA MEBLI Unimebel Regulamin tytu³u Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski 1 Jest wyró nieniem Polskiego Zwi¹zku Filatelistów regionu Po³udniowej Wielkopolski, nadawanym w uznaniu trwa³ego, istotnego wk³adu w rozwój filatelistyki w Po³udniowej Wielkopolsce. 2. Tytu³ nadawany jest osobom prywatnym, organizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy i instytucjom, które w sposób znacz¹cy przyczyni³y siê do rozwoju filatelistyki. 3 Tytu³ nadawany jest raz w roku, za dzia³ania na rzecz filatelistyki w roku kalendarzowym z uwzglêdnieniem dorobku w ostatnich lat Tytu³ nadaje Kapitu³a tytu³u Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski, zwany dalej Kapitu³¹. 2. Kapitu³ê stanowi¹ prezesi Kó³ PZF z terenu Po³udniowej Wielkopolski, przewodnicz¹cym Kapitu³y jest prezes Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie. Postanowienia Kapitu³y o nadaniu tytu³u s¹ autonomiczne i ostateczne. 5 Wnioski o nadanie Tytu³u przedstawiaj¹ Kapitule prezesi Kó³ PZF na spotkaniu w miesi¹cu listopada bie ¹cego roku Aktu wrêczenia Tytu³u dokonuj¹ cz³onkowie Kapitu³y. 2. Wrêczenie Tytu³u odbywa siê podczas uroczystoœci filatelistycznych. 3. Tytu³ stanowi dyplom jako akt nadania Tytu³u z kolejnym numerem ewidencyjnym. 7 Kapitu³a prowadzi ewidencjê nadanych Tytu³ów i zawieraj¹c¹ liczbê porz¹dkow¹ nadania tytu³ów, imiê i nazwisko laureata, nazwa zak³adów i instytucji oraz rok nadania. 8 Informacje o nadaniu Tytu³ów, Kapitu³a publikuje w roczniku Filatelista Po³udniowej Wielkopolski. 9 Niniejszy Regulamin zosta³ zatwierdzony w dniu 25 listopada 2011 roku przez prezesów Kó³ PZF Kêpna, Wieruszowa i Ostrzeszowa. Prezes Prezes Prezes Ko³a PZF w Kêpnie Ko³a PZF w Wieruszowie Ko³a PZF przy OCK Edward Stankowiak Ryszard Gruszka Henryk Dembski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

34 Statuetka Przyjaciel Kêpna Na ur oc zy stoœci wrêczania statuetek Przyjaciel Kêpna która odby³a siê 26 lutego 2011 roku zosta³ w ósmej edycji uhonorowany tytu³em Edward Stankowiak - prezes Ko³a PZF im T.P. Potworowskiego w Kêpnie. W uzasadnieniu przedstawiono: cz³onek Polskiego Zwi¹zku Filatelistów od 1965 roku, od 11 paÿdziernika 1997 roku pe³ni funkcje prezesa kêpiñskiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. E. Stankowiak bierze aktywny udzia³ we wszelkich dzia³aniach maj¹cych na celu propagowanie filatelistyki wœród starszych i m³odszych -wystawach, pokazach i wydawnictwach. Opracowa³ publikacje pt. Historia poczty na Ziemi Kêpiñskiej do 1920 roku. Jest równie wspó³autorem publikacji 50 lat Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kêpnie E Stankowiak stara siê, by wa ne wydarzenia i wybitne postacie naszego regionu upamiêtniane by³y na kartkach, stemplach, znaczkach. To z jego inicjatywy powsta³a pocztówka i stempel upamiêtniaj¹cy tegoroczny jubileusz 350-lecia lokacji Kêpna.Warto dodaæ, e jest tak e inicjatorem i wspó³organizatorem wielu ekspozycji w Laureaci z w³adzami miasta Muzeum Ziemi Kêpiñskiej i wyró niony br¹zow¹, srebrna i z³ot¹ odznak¹ Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Filatelistów oraz br¹zow¹ Za Zas³ugi dla Polskiej Filatelistyki. W roczniku: - Sekretniki 4 - Wydarzenia w yciu filatelistycznym Po³udniowej Wielkopolski 7 - Beatyfikacja Jana Paw³a II 10 - TWF 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu 13 - Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu 21 - XI Dzieñ Papieski - Jan Pawe³ II- Cz³owiek Modlitwy 24 - Dzieñ Filatelisty 26 - Jimiway blues festival 27 - Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie 28 - Œwi¹teczna Poczta Szkolna 29 - Wakacyjne warsztaty filatelistyczne lat koœcio³a na Pólku k/bralina 32 - Antoni Gabriel 32 - Tytu³ Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski 33 - Statuetka Przyjaciel Kêpna 34 - Osi¹gniêcia filatelistów Po³udniowej Wielkopolski

35 Osi¹gniêcia filatelistów Po³udniowej Wielkopolski w wystawach filatelistycznych w 2011 roku Krajowa Wystawa Filatelistyczna TARNÓW 2011 Dyplom w randze medalu z³otego: Henryk Dembski - Kalisz - historia poczty Dyplom w randze medalu du ego poz³acanego: Henryk Dembski - Sport olimpijski na œniegu i lodzie Dyplom w randze srebrnego: Henryk Dembski - literatura Filatelista Po³udniowej Wielkopolski rocznik 2008, 2009, 2010 Dyplom w randze srebrnego: Henryk Dembski - literatura Katalog KWF 750 lat Ostrzeszowa TWF 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Dyplom w randze srebrnego: Wiktor Bystry - Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka Dyplom w randze posrebrzanego: Wiktor Bystry - Wielki Pontyfikat Papie a Polaka ************ ************ Zdjêcia Henryk Dembski, Marian Kobielski, Edward Stankowiak, Piotr Naskrêcki, Marek Sikora Rocznik: FILATELISTA PO UDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Okrêg Œl¹sko-D¹browski PZF REDAGUJE ZESPÓ : Edward Stankowiak, Marian Kucharzak, Marek Sikora Redaktor naczelny -Henryk Dembski OPRACOWANIE KOMPUTEROWE I GRAFICZNE: Henryk Dembski tel Wydawca: Polski Zwi¹zek Filatelistów Ko³o przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury w Ostrzeszów ul. Gorgolewskiego 2 tel DRUK: ANC, Ostrzeszów ul. Prof.A.Piekary 4/3, Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

36 Kalendarz filatelistyczny proj. H. Dembski

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno

FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno FILATELISTA Po³udniowej Wielkopolski Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno Rocznik 2012 Szanowni i Drodzy Czytelnicy! Jubileuszowy, pi¹ty rocznik pt. Filatelista Po³udniowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia GreenNet. Dział I. Postanowienia ogólne.

Statut Stowarzyszenia GreenNet. Dział I. Postanowienia ogólne. Statut Stowarzyszenia GreenNet Dział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie będzie działać pod nazwą: Stowarzyszenie "Greennet" i zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji", zwane dalej, Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r.

P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. P3/07/2014/ ZG PZL Warszawa, 07. 07. 2014r. Protokół Nr 3 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 07 lipiec 2014r. Pani Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zebranych członków ZG (Joanna Grabowska-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 16 czerwca 2016 roku Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Vantage Development

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long

Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long Warszawa, dnia Protokół Zebrania Założycielskiego Polskiego Stowarzyszenia Wushu Shen Long W zebraniu, które się odbyło w Warszawie przy ul. Smoczej 1 zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe TvO CHEŁMSAT, nazwa skrócona TvO CHEŁMSAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo