FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno. tekst str. 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FILATELISTA. Po³udniowej Wielkopolski. Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno. tekst str. 10"

Transkrypt

1 FILATELISTA Po³udniowej Wielkopolski Pismo Polskiego Zwi¹zku Filatelistów Ostrów Wlkp. Ostrzeszów Kêpno tekst str. 10 Rocznik 2011

2 Wystawa 350 lat nadania praw miejskich Kêpnutekst str.13 Wigilijne spotkanie w Ostrzeszowie tekst str.28 Œwi¹teczna Poczta Szkolna tekst str.29 Wakacyjne warsztaty filatelistyczne tekst str.30 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Bo ego Narodzenia sk³adamy Pañstwu moc najlepszych yczeñ. Niech nadchodz¹cy czas przyniesie Pañstwu wiele dobra i radoœci, a Nowy 2012 Rok pomyœlnoœæ i niegasn¹cy optymizm, szczêœcie i pomyœlnoœæ nigdy Pañstwa nie opuszcz¹. yczy Zespó³ Redakcyjny Filatelisty Po³udniowej Wielkopolski

3 Szanowni i Drodzy Czytelnicy! Kolejny, czwarty rocznik pt. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski , stanowi kontynuacjê naszego wydawnictwa filatelistycznego. Przedstawia dokonania filatelistyczne w Po³udniowej Wielkopolsce z regionu Ostrowa, Ostrzeszowa, Kêpna i Wieruszowa, informacje o dokonaniach, opracowania oraz tematy, które nurtuj¹ filatelistów naszego regionu. Integracja œrodowiska filatelistycznego na naszym terenie przynosi o ywienie filatelistyki jedynie na terenie regionu ostrzeszowskiego i kêpiñskiego. Trudno by³o to przenieœæ na teren ca³ego Okrêgu Kaliskiego, gdzie tkwi przyzwyczajenie do starego systemu i starych uk³adów. Najwiêkszym zadowoleniem jest dla tych dzia³aczy otrzymywanie najwy szych odznaczeñ zwi¹zkowych z or³em bez korony, które nie zawsze maj¹ uzasadnienia w rzeczywistych dokonaniach na rzecz filatelistyki.. Narodzi³a siê nowa forma promocji filatelistyki wœród m³odzie y.wakacyjne warsztaty filatelistyczne zapocz¹tkowane w Kêpnie, przynios³y efekt w postaci zawi¹zania siê nowego Ko³a M³odzie owego w Kêpnie. Sposób i forma jest godna do polecenia i naœladowania. Filateliœci z Ostrzeszowa(Ko³o PZF przy OCK) i Kêpna aktywnie w³¹czyli siê w obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, organizuj¹c Okrêgow¹ Tematyczn¹ Wystawê Filatelistyczn¹. Rok 2011 przejdzie do historii dla Kó³ PZF Ostrzeszowa i Kêpna. Dzia³ania Zarz¹du Okrêgu Kaliskiego w stosunku do naszych dzia³añ spowodowa³y wyjœcie Kó³ PZF z Kêpna, Wieruszowa i Ko³a przy OCK w Ostrzeszowie z Okrêgu w Kaliszu i wst¹pienie do Oddzia³u PZF w Zabrzu, w ramach Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego. Trudno zrozumieæ decyzjê rozwi¹zania najlepiej dzia³aj¹cych Kó³ PZF w Okrêgu Kaliskim. Zachowanie Kolegów Zarz¹du Okrêgu Kaliskiego w myœl Statutu PZF Art. 6 pkt. 2c, pozostawiamy ocenie czytelnikom. Rocznik zosta³ w ca³oœci wydany drukiem, dostêpne s¹ równie wszystkie wydane roczniki na stronie internetowej Ko³a PZF - REDAKTOR NACZELNY Henryk Dembski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

4 Sekretniki Sekretnik, rodzaj ca³ostki pocztowej, druk pocztowy zaopatrzony w wydrukowany znak op³aty, sk³ada siê z prostok¹tnego arkusika papieru, którego 3 marginesy zosta³y podgumowane i przeperforowane. Po sklejeniu nagumowanych marginesów tworzy nie dostêpn¹ dla postronnych starsz¹ formê listu sk³adanego. Pierwszy sekretnik w Europie wyda³a w 1882 roku poczta Belgii. Edward Stankowiak Poczta Polska przedrukowa³a w 1919 roku sekretniki austriackie nadrukiem Poczta Polska z nowym nomina³em. Sekretnik niemiecki w rozwiniêciu - przedruk DANZIG Sekretnik - Poczty Polskiej z b³êdnym nadrukiem Polska Poczta Austria Niemcy Austria 4

5 Argentyna Brazylia Kalisz Szwecja Serbia-wydanie militarner. Turcja Rumunia 1894 r. Holandia Dania Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

6 Wielka Brytania Rosja z przedrukiem Sekretnik z op³acon¹ odpowiedzi¹ Sekretnik z op³acon¹ odpowiedzi¹, rodzaj sekretnika podwójnego sk³adaj¹cego siê z po³¹czonych ze sob¹ pojedynczych sekretników: zwyk³ego i na odpowiedÿ. Stosowany stosunkowo rzadko do 1900 roku. Portugalia Sekretniki pochodz¹ ze zbiorów E. Stankowiaka Kolonia Angielska - Cejlon 6

7 Wydarzenia w yciu filatelistycznym Po³udniowej Wielkopolski E. Stankowiak Ko³a PZF w Wieruszowie, Kêpnie oraz Ko³o przy OCK w Ostrzeszowie wyst¹pi³y z dniem z Okrêgu PZF w Kaliszu. Przyczyn¹ rezygnacji by³a ci¹gle pogarszaj¹ca siê atmosfera pomiêdzy Ko³ami PZF Ostrzeszowa i Kêpna a Zarz¹dem Okrêgu w Kaliszu. Brak w³aœciwej atmosfery i wspó³pracy rozpocz¹³ siê od chwili powstania nowego Ko³a PZF w Ostrzeszowie. Przyczyny to: lekcewa enie przez Zarz¹d Okrêgu Kó³ PZF, brak mo liwoœci wgl¹du do protoko³ów Komisji Rewizyjnej, odrzucanie wniosków o odznaczenia, brak dostêpu do protoko³u ostatniego Zebrania Delegatów, brak corocznych spotkañ wszystkich prezesów Kó³ PZF, zgodnie z regulaminem obowi¹zuj¹cego Zarz¹d Okrêgu. G³ówna przyczyna to w tajemnicy utrzymywany termin Walnego Zebrania Delegatów, który winien byæ ustalony w Ordynacji Wyborczej, zatwierdzonej roku przez ZO PZF w Kaliszu. Informacja o terminie zosta³a uzyskana od kol. M. Bukczyñskiego w dniu roku.termin ten ju nie pozwala³ na rezygnacjê z udzia³u w pielgrzymce do Watykanu kol. H. Dembskiego, z uwagi na zaawansowane przygotowanie Poczty Pielgrzymkowej dla ponad 100 filatelistów. Dwukrotnie wnioskowano o prze³o enie Walnego Zebrania, nie uwzglêdniono zas³aniaj¹c siê Zarz¹dem G³ównym i du ym nak³adem przygotowañ obrad Walnego. Przedstawiamy wiarygodne informacje o sytuacji jaka zaistnia³a na przestrzeni roku 2011 w uk³adzie kalendarza zdarzeñ W dniu tym odby³o siê Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okrêgu PZF w Kaliszu. Do muzeum Ziemi Kaliskiej zjecha³o 17 delegatów oraz przedstawiciel ZG PZF. Na pocz¹tku zebrania szybko rozprawiono siê z propozycjami programowo-organizacyjnymi z³o onymi przez kol. H. Dembskiego, które mog³yby przyczyniæ siê do ratowania upadaj¹cej filatelistyki Okrêgu Kaliskiego. Pan Bielawski przekaza³ Komisji Wyborczej swoje propozycje kandydatów do w³adz statutowych Okrêgu, innych kandydatów komisja nie przyjê³a. Z kandydatem na prezesa Okrêgu nie by³o problemów, poniewa urzêduj¹cy prezes sam wyeliminowa³ swojego kontrkandydata poprzez perfidne wyznaczenie terminu zebrania na dzieñ Pielgrzymki do Watykanu, w której kol. H. Dembski uczestniczy³ i organizowa³ dla filatelistów pocztê pielgrzymkow¹, z której skorzysta³ sam prezes J. Bielawski. O uczestnictwie kol. Dembskiego w pielgrzymce wiadomo by³o niemal od pocz¹tku roku. Budzi zdziwienie fakt, e przewodnicz¹cy Kaliskiego Klubu Œwiêty Gabriel, wykorzysta³ Beatyfikacje Jana Paw³a II do wyeliminowania drugiego kandydata. W wyborach ca³kowicie wyeliminowano cz³onków z Kó³ PZF Wieruszowa, Kêpna i Ostrzeszowa w strukturach zwi¹zkowych Okrêgu. Wybrano przedstawiciela do Zarz¹du dla obszaru Kêpna, Wieruszowa i Ostrzeszowa, którego nie konsultowano i nie jest akceptowany przez Ko³a. Przedstawiciele w/w Kó³ nie zostali dopuszczeni do adnych struktur zwi¹zkowych, pomimo, e nale ¹ do najaktywniejszych Kó³ filatelistycznych w Okrêgu Kaliskim i znane s¹ ich dokonania w ca³ej Polsce. Nale y przypomnieæ, e wszystko to dzia³o siê pod czujnym okiem przedstawiciela ZG PZF. 14 maja 2011 W dniu tym w Ostrzeszowskim Centrum Kultury spotkali siê przedstawiciele Kó³ PZF z Wieruszowa, Kêpna, Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie, w celu omówienia sytuacji i uwarunkowañ filatelistów po³udniowej Wielkopolski po Walnym ZjeŸdzie Delegatów Okrêgu Kaliskiego z dnia r. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

8 Po dyskusji pojêto wniosek o utworzeniu przez Ko³a PZF Kêpna, Wieruszowa i Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie - Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. Przedmiotowy wniosek przed³o ono zgodnie ze statutem do Zarz¹du Okrêgu PZF w Kaliszu w sprawie podjêcia uchwa³y o utworzeniu Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska( Art.. 17 pkt 1 Statutu PZF z r.). Ustanowiono pe³nomocnictwo dla Henryka Dembskiego do samodzielnego wystêpowania w imieniu zebranych w sprawach dotycz¹cego utworzenia i organizacji przedmiotowego Oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. W dniu roku na rêce prezesa J. Bielawskiego zosta³a przes³ana informacja.jesteœmy gotowi do spotkania siê z wszystkimi prezesami Kó³ Okrêgu Kaliskiego w celu omówienia i wyjaœnienia zaistnia³ej sytuacji na linii Ostrzeszów-Kêpno a Zarz¹d Okrêgu. Takiego spotkania prezesów Kó³ PZF nie by³o w 2009 i 2010 roku, a zgodnie z regulaminem Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu podj¹³ negatywn¹ uchwa³ê nr 1.VIII/2011/ZO w sprawie powo³ania oddzia³u, nie przyj¹³ naszej propozycji spotkania siê z Zarz¹dem Okrêgu Na spotkaniu przedstawicieli trzech Kó³ PZF podjêto decyzje o rezygnacji przez Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna i Ko³a Przy OCK w Ostrzeszowie z cz³onkostwa w Okrêgu PZF w Kaliszu z dniem roku W dniu tym w Kêpnie spotkali siê przedstawiciele Kó³ PZF z Wieruszowa, Kêpna, Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie w celu omówienia sytuacji filatelistów naszego regionu po negatywnej decyzji Zarz¹du Okrêgu PZF w Kaliszu dotycz¹cego utworzenia oddzia³u PZF Po³udniowa Wielkopolska. Po dyskusji podjêto wniosek o tworzeniu przez Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna oraz Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie Okrêgu Po³udniowa Wielkopolska. Przedmiotowy wniosek przed³o ono zgodnie ze statutem PZF do Zarz¹du G³ównego PZF w Warszawie W wniosku przedstawiono szerokie uzasadnienie o uwarunkowaniach i pe³nej samodzielnoœci organizacyjnej i finansowej. Prezesi Kó³ z Ostrzeszowa i Kêpna z³o yli propozycje wziêcia udzia³u podczas podejmowania decyzji odnoœnie powo³ania nowego Okrêgu przez Zarz¹d G³ówny. Nie komentujemy zachowañ ZOPZF jak równie Zar z¹du G³ównego PZF Informacja mail od Informujê, ze otrzymaliœmy wniosek skierowany do ZG PZF o utworzenie Okrêgu PZF Po³udniowa Wielkopolska(pismo z , wp³ynê³o , L.dz. 266/2011). Wniosek zostanie przedstawiony Zarz¹dowi G³ównemu. Z filatelistycznymi pozdrowieniami Ludwik K. Malendowicz Prezes ZGPZF Komitet Organizacyjny Okrêgowej WF 350lat nadania praw miejskich Kêpnu w klasie tematycznej, z uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê o braku obecnie przynale noœci organizatorów wystawy tj. Ko³a PZF w Ostrzeszowie i Kêpnie do w³aœciwego Okrêgu PZF, zwróci³ siê do Prezydium ZG PZF zgodnie z Art Regulaminu Ogólnego Wystaw Konkursowych(GREX-PZF) o powo³anie przewodnicz¹cego S¹du Konkursowego z zaopiniowanego sk³adu. W za³¹czeniu by³a opinia OKS w Kaliszu. 8

9 OdpowiedŸ ZGPZF na nasze pismo z dnia Jesteœmy zaskoczeni wy ej dekretowanym pismem skierowanym do Prezydium ZGPZF.Nie ma adnej decyzji dotycz¹cej utworzenia nowego Okrêgu PZF, a wiêc wszelkie sprawy zwi¹zane z organizacja wystawy podlegaj¹ decyzji ZOPZF w Kaliszu lub jego Prezydium. Równoczeœnie informujemy, e do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy opinii ZOPZF w Kaliszu dotycz¹cej powo³ania Okrêgu PZF Po³udniowa Wielkopolska(pismo kolegi i wspó³kolegów z , L.dz.266/2011). Jesteœmy przekonani, e pismo to- w myœl zasad obowi¹zuj¹cych w PZF(droga s³u bowa) zosta³o skierowane do ZOPZF w Kaliszu. Z filatelistycznymi pozdrowienia Podpisali Sekretarz ZG PZF Roman Babut i Ludwik K. Malendowicz prezes ZGPZF Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu przes³a³ Uchwa³ê nr 6/VIII/2011 ZO z dnia 14 wrzeœnia 2011 roku W zwi¹zku z Decyzj¹ o wyst¹pieniu z Okrêgu PZF w Kaliszu z dniem 1 lipca 2011 r. Kó³ PZF w Kêpnie, OCK w Ostrzeszowie i Wieruszowie, podpisan¹ przez prezesów tych kó³, Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu w myœl art.20,pkt 4 Statutu Polskiego Zwi¹zku Filatelistów rozwi¹zujê powy sze Ko³a i skreœla z ewidencji Kó³ w Okrêgu.Uchwa³a sankcjonuje stan Kó³ PZF w Okrêgu Kaliskim zaistnia³y w dniu 1 lipca 2011 roku. Podpis z³o yli: Jerzy Bielawski, Jerzy Rajewicz, Tomasz G¹s³owski, Andrzej Stefaniak, Marian Berkowski, Maciej Bukczyñski, Ryszard Krawulski W tej sprawie wyst¹piono pismem w dniu do Prezesa Zarz¹du G³ównego PZF o anulowanie Uchwa³y. Zarz¹d Okrêgu PZF w Kaliszu rozwi¹za³ Ko³a w dniu 14 wrzeœnia 2011 roku pomimo, e Ko³a te nie podlega³y jurysdykcji Zarz¹dowi Okrêgu Kaliskiego, poniewa wyst¹pi³y ze struktur Okrêgu z dniem 1 lipca 2011 roku. Brak uzasadnienia do podjêtej decyzji: Ko³a mia³y op³acone sk³adki cz³onkowskie za I pó³rocze, nie dzia³a³y na szkodê Zwi¹zku( utrata cz³onkostwa nastêpuje w przypadku - art. 6 pkt 3 b, c, Statutu). Prowadzone by³y z powodzeniem dzia³ania z m³odzie ¹, organizowano ró norodne konkursy, pokazy i wystawy filatelistyczne, zawsze kierowane na rzecz promocji i rozwoju Polskiego Zwi¹zku Filatelistycznego. Brak oficjalnej odpowiedzi ze strony Zarz¹du G³ównego PZF na z³o ony wniosek odnoœnie nowego Okrêgu jak i odwo³ania siê od uchwa³y Zarz¹du Okrêgu w Kaliszu.. Koniec wrzeœnia 2011 Prezes Bielawski po ca³ej Polsce przekazywa³ informacjê, e organizowana wystawa filatelistyczna 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu jest nie konkursowa, organizatorzy wystawy zostali rozwi¹zani. Na XX ZjeŸdzie PZF G³ówna Komisja Sêdziowska straszy sêdziów, jeœli bêd¹ uczestniczyli w S¹dzie Konkursowym zostan¹ skreœleni z listy sêdziów Ko³a PZF z Wieruszowa, Kêpna oraz Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie zwróci³y siê do Zarz¹du Okrêgu PZF Œl¹sko-D¹browskiego oraz do Oddzia³u PZF w Zabrzu o przyjêcie w/w Kó³ PZF Uchwa³a nr 7/ZO/XX/2011 Zarz¹d Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF jednog³oœnie przyj¹³ uchwa³ê w sprawie przyjêcia 3 kó³ do Oddzia³u PZF Zabrze z dniem wykreœlenia ich z ewidencji Okrêgu Kaliskiego dla zapewnienia ci¹g³oœci ich cz³onkostwa w strukturach PZF to jest od dnia paÿdziernik 2011 Dziêki Kolegom z Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego oraz nowo wybranego prezesa Zarz¹du G³ównego PZF- Henryka Monkosa, wystawa filatelistyczna z okazji 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu odby³a siê zgodnie z planem. Cieszy³a siê ona du ym powodzeniem wœród zwiedzaj¹cych oraz zosta³a wysoko oceniona przez w³adze samorz¹dowe Miasta Kêpna i zwi¹zkowe. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

10 Beatyfikacja Jana Paw³a II Henryk Dembski Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie wspólnie z Urzêdem Pocztowym w Ostrzeszowie zorganizowa³o pocztê pielgrzymkow¹ z okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II. Przygotowano specjaln¹ kopertê, wydan¹ przez CP ORJ w Kaliszu. Koperty zosta³y zaadresowane z dodatkow¹ informacj¹ w postaci stempla ( Przewieziono ) z naklejonymi znaczkami Poczty Watykañskiej w Ostrzeszowie i zosta³y przewiezione do Watykanu przez uczestnika pielgrzymki Henryka Dembskiego. W dniu r. zosta³y wrzucone do skrzynki pocztowej na Placu œw. Piotra. W ka dej kopercie umieszczono specjaln¹ kartkê pami¹tkow¹, przygotowan¹ wspólnie przez G. Nelec i H. Dembskiego. Specjalne kartki zosta³y wydrukowane na zlecenie Ko³a PZF przy OCK. Na kopercie dodatkowo naklejono znaczek Poczty polskiej z podobizn¹ JP II, ostemplowano datownikiem dziennym Ostrzeszów 1, dat¹ wyjazdu na Beatyfikacjê tj r. Przewieziono ³¹cznie 220 szt przesy³ek zaadresowanych dla 180 adresatów. Poczta Watykañska ostemplowa³a wszystkie przesy³ki stemplem okolicznoœciowym z okazji Beatyfikacji Jana Paw³a II, które szczêœliwie wszystkie dotar³y do adresatów. Znaczek personalizowany proj. H. Dembski, G. Nelec Zaadresowana koperta poczty pielgrzymkowej wydana przez CP ORJ w Kaliszu wg proj. H. Dembskiego Specjalna kartka pami¹tkowa proj. H. Dembski, G. Nelec 10

11 Kartki beznomina³owe wydane przez CP ORJ w Kaliszu wg proj. P. Naskrêckiego z okazji 5-tej rocznicy œmierci JPII z dodatkowym nadrukiem z okazji beatyfikacji Jana Paw³a II, wykonane przez Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie w iloœci 30 szt. Wszystkie zosta³y zaadresowane i wraz z kopertami wys³ane z Placu Œw Piotra w Watykanie w dniu r. Karta 149x103 wg projektu H. Dembskiego i G. Nelec, z naklejonym znaczkiem personalizowanym, ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Czêstochowa 1, z okazji beatyfikacji Papie a Jana Paw³a II. Wykonano 8 szt. Karta 149 x103 wg projektu H. Dembskiego i G. Nelec, z naklejonym znaczkiem personalizowanym, ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Czêstochowa 25, z okazji beatyfikacji Papie a Jana Paw³a II. Wykonano 4szt. Dodatkowo zosta³y wykonane kartki formatu A4 i ostemplowane przez Pocztê Czêstochowa 1 i Czêstochowa 25 w iloœci po 3 sztuki Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

12 Blok wydany przez Pocztê Polsk¹ wg proj. M. D¹browskiej, jako wspólna emisja Polski i Watykanu, z naklejonym znaczkiem Watykañskim i stemplem okolicznoœciowym, stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Wykonano bloki o numerach do sztuk, Karta Maximum 148x105 wed³ug projektu Marzanny D¹browskiej z autografem na jej odwrocie, z naklejonym znaczkiem Poczty Watykañskiej (wg projektu M. D¹browskiej), ostemplowana stemplem okolicznoœciowym stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Karty Maximum, wykonano- 8 sztuk. Karta Maximum 148x103 wed³ug projektu Henryka Dembskiego i Gra yny Nelec, z naklejonym znaczkiem Poczty Watykañskiej (wg projektu M. D¹browskiej), ostemplowana stemplem okolicznoœciowym, stosowanym przez Pocztê Watykañsk¹. Karty Maximum - 4 sztuk, zosta³y wydane i ostemplowane z inicjatywy Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie 12

13 Tematyczna Wystawa Filatelistyczna 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Edward Stankowiak W dniach 15 do 22 paÿdziernika br. w Klubie Nauczyciela w Kêpnie mia³a miejsce Tematyczna Wystawa Filatelistyczna III stopnia 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, która odby³a siê w ramach obchodów jubileuszu miasta Kêpna. Wystawa zosta³a zorganizowana przez Ko³o PZF im. T. P. Potworowskiego w Kêpnie oraz Ko³o PZF przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury w Ostrzeszowie. Kêpno wpisa³o siê na listê miast, w których zorganizowano wystawê filatelistyczn¹ - konkursow¹. W jednej klasie konkursowej, klasie tematycznej uczestniczy³o 19 eksponatów z ca³ej Polski. Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy przewodniczy³ Henryk Dembski wraz Edwardem Stankowiakiem Komisarzem Wystawy. Oceny eksponatów dokona³ S¹d Konkursowy pod przewodnictwem Jana Duera z Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego, sekretarz Henryk Dembski (Okrêg-Œl¹sko-Dabrowski) oraz koledzy: Leszek Bednarek (Okrêg Koszaliñski), Mieczys³aw Ro ek (Okrêg Wielkopolski),Joachim Hans Kuhnert (Okrêg Wroc³awski), Edward Stankowiak (Okrêg Œl¹sko-Dabrowski) i aspirant Lech Król (Okrêg Koszaliñski). Przewodnicz¹cy S¹du Konkursowego J. Duer nadzoruje pracê S¹d Konkursowy od lewej; Henryk Dembski, Lech Król(aspirant), sêdziów. Leszek Bednarek, Hans Joachim Kuhnert, Mieczys³aw Ro ek, Jan Duer, Edward Stankowiak. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

14 W uroczystoœci otwarcia wystawy uczestniczy³o szereg zaproszonych goœci, m. in.: Szymon Szczêsny z-ca Burmistrza M i G Kêpno, W³odzimierz Mazurkiewicz Starosta Kêpiñski, Andrzej Mroziñski radny sejmiku wielkopolskiego, Joanna Nowicka Centrala Poczty Polskiej, Henryk Monkos nowo wybrany prezes Zarz¹du G³ównego PZF, Andrzej Nowak prezes ZOPZF Œl¹sko-D¹browskiego, Jan Duer prezes Oddzia³u PZF Zabrze, cz³onkowie S¹du Konkursowego, Ryszard Gruszka prezes Ko³a PZF w Wieruszowie, cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego, filateliœci i sympatycy filatelistyki. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak i przewodnicz¹cy KOW Henryk Dembski podczas otwarcia wystawy. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak przedstawia informacje o wystawie. Od lewej: prezes ZG PZF H.Monkos,(..), Zd. Filipczak,K. Schefss, Przedstawicielka Centrum Poczty Polskiej J. Nowicka oraz przedstawiciele P.P. J. Nowicka i R.Nowicki, T. Hanuszewicz, z-ca Burmistrza Sz. Szczêsny przygotowuj¹ siê do przeciêcia prezes ZOPZF A. Nowak, prezes ZOddzia³u PZF wzabrzu wstêgi wspólnie z prezesem ZG PZF. J. Duer, M. Kucharzak. Zwiedzanie wystawy filatelistycznej przez zaproszonych goœci. 14

15 Migawki z wystawy Klub Nauczyciela Stoisko pocztowe Wystawca Wiktor Bystry (w œrodku) prezentuje eksponat dyrektorowi Jerzemu. Wojciechowskiemu i Agacie Moska Wywiad dla telewizji lokalnej prezesa ZG PZF H. Monkosa Przedszkolaki wystawie. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

16 Migawki z wystawy M³odzie szkolna zainteresowana wystaw¹. Z ksiêgi pami¹tkowej 16

17 W uroczystoœci zakoñczenia wystawy uczestniczyli: Szymon Szczêsny - z-ca Burmistrza M i G, Marian Lorenz - sekretarz Starostwa Kêpiñskiego, Andrzej Mroziñski - radny sejmiku wielkopolskiego oraz liczni wystawcy z ca³ej Polski i filateliœci. Grand Prix wystawy, za najlepszy eksponat zosta³ uznany eksponat Jerzego Salamona pt. Ptaki, który otrzyma³ dyplom w randze medalu z³otego i trofeum kryszta³owe z nagrod¹ przyznan¹ przez Burmistrza M i G Kêpno Anielê Kempa. Wrêczenie nagrody Grand Prix Jerzemu Salomon przez zastêpcê Burmistrza Szymona Szczêsnego Sekretarz Starostwa Kêpiñskiego M. Lorenz w imieniu Starosty wrêcza puchar wraz z nagrod¹ Wiktorowi Bystremu. NAGRODÊ SPECJALN w konkursie na naj³adniejszy eksponat filatelistyczny w oczach zwiedzaj¹cych wystawê zosta³ wybrany w g³osowaniu podczas zwiedzania wystawy. Zdoby³ eksponat Wiktora Bystrego pt. Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka. Eksponat otrzyma³ puchar z nagrod¹ rzeczow¹ starosty kêpiñskiego W³odzimierza Mazurkiewicza. NAGRODÊ SPECJALN Komitetu Organizacyjnego Wystawy w konkursie na najlepszy eksponat filatelistyczny o tematyce religijnej, otrzyma³ eksponat Joachima Cebuli pt. Adwent-symbolika i obyczaje okresu przedbo onarodzeniowego, otrzyma³ puchar z dyplomem redaktora naczelnego Tygodnika Kêpiñskiego Miros³awa apy.. Od lewej; z-ca Burmistrza Sz. Szczêsny, radny Sejmiku Wielkopolskiego Od lewej; M. Kucharzak, T. Hanuszewicz, W. Bystry, R. Gruszka A. Mroziñski, Komisarz Wystawy E. Stankowiak A. Jarzynkowski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

18 PALMARES Wyci¹g z PROTOKO U Z POSIEDZENIA S DU KONKURSOWEGO TEMATYCZNEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu III stopnia Kêpno, paÿdziernika 2011 r. Z ksiêgi pami¹tkowej 1. S¹d Konkursowy powo³any zosta³ decyzj¹ Prezydium ZO Œl¹sko- D¹browskiego PZF w Katowicach Uchwa³a nr 9/ZO/XX/2011 z roku w nastêpuj¹cym sk³adzie: Przewodnicz¹cy: Sekretarz Cz³onkowie Aspirant Jan Duer (O/Œl¹sko-D¹browski) Henryk Dembski (O/Œl¹sko-D¹browski) Leszek Bednarek (O/Koszaliñski) Hans Joachim Kuhnert ( O/Wroc³awski) Mieczys³aw Ro ek (O/Wielkopolski) Edward Stankowiak (O/Œl¹sko-D¹browski) Lech Król(O/Koszaliñski) S¹d Konkursowy obradowa³ w dniach paÿdziernika 2011 r. w Klubie Nauczyciela w Kêpnie. S¹d dokona³ oceny metod¹ punktow¹ w oparciu o Zasady Wystawiennictwa PZF, Dokonano oceny wszystkich dostarczonych eksponatów w klasie konkursowej i stwierdza, e spe³nione s¹ wymagania wystawy konkursowej stopnia III, specjalistycznej dla jednej klasy. 2. S¹d Konkursowy w drodze g³osowania, zgodnie z Regulaminem Wystawy, przyzna³: GRAND PRIX WYSTAWY, za najlepszy eksponat w klasie konkursowej, eksponatowi nr 17 Kolegi Jerzego Salomona p.t. Ptaki, który otrzyma³ dyplom w randze medali z³otego 80 pkt. wraz z nagrod¹ nr 1, przyznan¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy Kêpno- Anielê Kempa. 3 Pe³ny wykaz przyznanych wyró nieñ w klasie konkursowej 18

19 Nr Eksp. Wystawca Nazwa eksponatu Wiktor Bystry (O/Œl¹sko-D¹browski) Wiktor Bystry (O/Œl¹sko-D¹browski) Joachim Cebula (O/Œl¹sko-D¹browski) Tadeusz Gawlicki (O/Wa³brzych) Jacek Dro d ak (O/Ma³opolski) Stanis³aw Firkowski (O/Koszaliñski) Ewa Jankowiak (O/Wielkopolski) Andrzej Jarzynkowski (O/Warszawski) Miros³aw Jasicki ()/Wielkopolski) Marian Kazieczko (O/Œl¹sko-D¹browski) Edmund Kosiarz (O/Pomorski) Edmund Kosiarz (O/Pomorski) Marek Mik³aszewicz (O/Warmiñsko-Mazurski) Marcin Kupryciuk (O/Kalisz) Jan Nowakowski (O/Warmiñsko-Mazurski) Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka Wielki Pontyfikat Papie a Polaka Adwent-symbolika i obyczaje okresu Przedbo onarodzeniowego 200 lat kolei na œwiecie Tatry polskie Wskrzesi³ Narodu Gloryje Architektura Szybownictwo. Historia rozwój - Pojazdem konnym przez stulecia Ptaki drapie ne Okrêty od pary do atomu Ratownictwo na morzu Od ga³¹zki oliwnej do medalu olimpijskiego Jeszcze raz wszystko o zwierzêtach Ognie ycia pal¹ siê dla tych, ca na morzu Liczba Pkt. 16 Swidurski Andrzej O/Wielkopolski A s³owo cia³em siê sta³o Jerzy Salamon (O/Œl¹sko-D¹browski) Ptaki 80 Z 18 Marek Szymañski (O/Kalisz) Bo e Narodzenie 60 S 19 Marek Szymañski (O/Kalisz) ycie Jezusa Chrystusa 57 PS Ka dy eksponat wystawiony w klasie konkursowej ma wype³niony arkusz oceny, z przyznan¹ punktacj¹ i ewentualnymi uwagami Jury. S¹d Konkursowy dziêkuje wszystkim wystawcom bior¹cych udzia³ w klasie konkursowej, za przygotowanie i udostêpnienie swoich eksponatów oraz sk³ada im serdeczne gratulacje i yczenia dalszych sukcesów na kolejnych wystawach w kraju i zagranic¹. S¹d Konkursowy sk³ada podziêkowanie wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za pomoc w organizacji Wystawy i ufundowanie nagród dla wystawców. Komisarz Wystawy Edward Stankowiak Filatelista Po³udniowej Wielkopolski Medal S PS DPZ B B DPZ B PZ DPZ DPZ DPZ DS PS B PS PS

20 Wydawnictwa i nagrody TWF Datownik okolicznoœciowy proj. P. Naskrêcki Nagroda Grand Prix proj. P. Naskrêcki W projekcie kartki wykorzystana zosta³a praca plastyczna Tomka Tomalika, ucznia kl. 4b ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Kêpnie przekazana Edwardowi Stakowiak na zakoñczeniu warsztatów filatelistycznych. proj. P. Naskrêcki fot. G. Nowicki Medal wystawy 20

21 Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Edward Stankowiak Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu, zainaugurowano w dniu 3 stycznia 2011 roku w Urzêdzie Pocztowym w Kêpnie. Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno Aniela Kempa wykona³a pierwsze stemplowania przesy³ek pocztowych datownikiem ze zmienn¹ dat¹. Datownik okolicznoœciowy ze zmienn¹ dat¹ proj. P. Naskrêcki Burmistrz Miasta i Gminy Kêpno Aniela Kempa wykona³a pierwsze stemplowania przesy³ek pocztowych okolicznoœciowym datownikiem. Pierwsza przesy³ka pocztowa ostemplowana z autografem Burmistrza Anieli Kempy. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

22 Wydawnictwa pocztowe Kêpno rozkwit³o w po³owie XVII wieku. W 1660 roku król Jan Kazimierz zezwoli³ Adamowi z Rudnik Biskupskiemu na nadanie praw miejskich Kêpnu. Starosta wieluñski Adam z Rudnik Biskupski 2 grudnia 1661 roku wyda³ przywilej lokacyjny opart na prawie magdeburskim oraz nada³ miastu herb. Projekty wydawnictw; P. Naskrêcki 22

23 Projekty wydawnictw; P. Naskrêcki Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

24 XI Dzieñ Papieski - Jan Pawe³ II- Cz³owiek Modlitwy Komitet Organizacyjny Wystawy pt. 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu dodatkowo zorganizowa³ w ramach wystawy pokaz filatelistyczny z okazji XI Dnia Papieskiego pt. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II. Zbiory udostêpnili: Wiktor Bystry i Henryk Dembski Z okazji pokazu wydano: znaczek personalizowany z wizerunkiem JP II, trzy karki pocztowe beznomina³owe przedstawiaj¹ce etapy ods³oniêcia obrazu na placu œw. Piotra.Wydano kartkê do wykonania okolicznoœciowej maxicard oraz, kalendarz filatelistyczny na 2012 r. Stosowany by³ datownik okolicznoœciowy. Zgodê na u ycie wizerunku JPII na wydawnictwach, wyda³ Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski dla Ko³a PZF w Ostrzeszowie. Autorem pomys³u wydawnictw by³ Henryk Dembski, opracowanie graficzne Gra yna Nelec. fot. H. Dembski, proj. G. Nelec Plakat pokazu 940x1180mm Henryk Dembski Maxicard- nak³ad 130szt Pokaz filatelistyczny -B³ogos³awiony Jan Pawe³ II 24

25 Wydawnictwa XI Dnia Papieskiego Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie przygotowa³o szereg wydawnictw z okazji XI Dnia Papieskiego - Cz³owiek Modlitwy.Kartki pocztowe upamiêtniaj¹ chwilê og³oszenia i ods³oniêcia obrazu B³ogos³awionego Jana Paw³a II na placu œw. Piotra o godzinie Jest to najwa niejsza chwila dla ka dego wielbiciela B³ogos³awionego Jana Paw³a II. Znaczek personalizowany. Datownik okolicznoœciowy. fot. H. Dembski, proj. G. Nelec proj. H.Dembski Wydawnictwa uzyska³y zgodê Sekretariatu Episkopatu Polski na u ycie wizerunku Jana Paw³a II. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

26 Dzieñ Filatelisty Otwarciu wystawy filatelistycznej towarzyszy³ obchodzony Dzieñ Filatelisty w Po³udniowej Wielkopolsce. Podczas uroczystoœci prezes ZG PZF Henryk Monkos dokona³ uhonorowania Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Joannê Nowick¹ - kierownika wydzia³u filatelistyki Centrali Centrum Poczty. Prezes Andrzej Nowak ZO PZF Œl¹sko-D¹browskiego oraz prezes Jan Duer Zarz¹du Oddzia³u w Zabrzu dokonali wrêczenia Komitetowi Organizacyjnego w Kêpnie Dyplomu wraz z Statuetk¹ LAUR FILATELISTYKI, za wieloletni¹ pracê na rzecz rozwoju filatelistyki Regionu Prezes ZGPZF H. Monkos wrêcza odznaczenie J. Nowickiej WIELKOPOLSKI. Podczas zakoñczenie wystawy dokonano wrêczenia Srebrnej Odznaki Honorowej redaktorowi naczelnemu Tygodnika Kêpiñskiego Miros³awowi apie. Uroczystoœæ otwarcia wystawy i Dnia Filatelisty zakoñczono spotkaniem przy specjalnie przygotowanym torcie, kaw¹ i herbat¹. Henryk Dembski Od lewej:a. Nowak, R. Gruszka, H. Dembski, J. Duer, E. Stankowiak, H. Monkos Komitet Organizacyjny Wystawy odznaczony zosta³ przez Oddzia³ PZF w Zabrzu Dyplomem i Statuetk¹ LAUR FILATELISTYCZNY Z r¹k prezesa H. Monkosa, legitymacjê wst¹pienia do rodziny filatelistów otrzyma³ R. Nowicki 26

27 Jimiway blues festival Jimiway Blues Festiwal w Ostrowie Wlkp. jest cyklicznym Festiwalem kontynuowanym od kilkunastu lat, jest znany w Polsce i poza jej granicami od XX lat. W 2011 roku odby³ siê paÿdziernika w Ostrowskim Centrum Kultury. Koperta okolicznoœciowa, proj. P. Naskrêcki Marek Sikora JOE KUBEK& BNOIS KING -USA Dodatkowy stempel okolicznoœciowy Kartka okolicznoœciowa, proj. P. Naskrêcki KENNY NEAL - USA. Gitarzysta, wokalista, harmonijkarz, kompozytor. ALVON JOHNSON BAND - USA TERRY EVANS - USA. Wokalista, gitarzysta, kompozytor Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

28 Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie Henryk Dembski W dniu 14 grudnia, po raz czwarty, odby³o siê spotkanie przy wigilijnym stole filatelistów z Kêpna i Ko³a PZF przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury oraz przyjació³ filatelistów. Wœród uczestników spotkania byli: Burmistrz M i G Ostrzeszów M. Witek, Starosta Ostrzeszowski L. Janicki, naczelnik Urzêdu Poczty w Kêpnie- A. Weiss, przedstawiciele firm z Ostrzeszowa i êki Opatowskiej: Jan Mucha - Unimebel, Alina IdŸczak - IdŸczak-Meble, Sz. Rubik Malbud i inni. Spotkanie posumowa³o dokonania Kó³ PZF dzia³aj¹cych na rzecz filatelistyki w regionie po³udniowej Wielkopolski. Obecnie Ko³a z Kêpna, Wieruszowa i Ko³o w Ostrzeszowie dzia³aj¹ce przy OCK dzia³aj¹ w strukturze Oddzia³u PZF w Zabrzu podleg³ego Okrêgowi Œl¹sko- D¹browskiemu w Katowicach. Dokonano odznaczenia dyrektora OCK w Ostrzeszowie Artura Derewieckiego Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PZF przyznan¹ przez ZG PZF. Ko³a PZF z Wieruszowa, Kêpna i przy OCK w Ostrzeszowie ustanowi³y nadawania od 2011 roku Tytu³u: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolsce. Dokonano wrêczenia pierwszych Tytu³ów za pomoc i wspieranie filatelistyki dla: Jana Muchy- Fabryka Mebli- Unimebel, Romana IdŸczaka IdŸczak-Meble z Kêpna oraz dla Zarz¹du Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF w Katowicach. Uroczystoœæ wigilijn¹ rozpocz¹³ ks. Jacek Pochanke od przeczytania fragmentów Pisma Œwiêtego, odœpiewania kolêdy i z³o enia wszystkim yczeñ bo onarodzeniowych. Przy daniach wigilijnych kontynuowano integracyjne spotkanie filatelistów i ich przyjació³. Ks. Jacek Pochanke podczas czytania Pisma Œw. Prezes Edward Stakowiak przedstawia dokonania w 2011roku Wzajemne sk³adanie sobie yczeñ, Edward Stankowiak ³amie siê Prezes Ko³a H. Dembski z upowa nienia Prezesa ZGPZF odznacza op³atkiem z Gra yn¹. Nelec. Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ dyrektora OCK Artura Derewieckiego. 28

29 Od lewej;e. Stankowiak, J. Mucha- Fabryka mebli Unimebel, A. IdŸczak - IdŸczak-Meble, H. Dembski. O lewej:r. apa, E. Stankowiak, M. Kucharzak, A. IdŸczak, T. Hanuszewicz, W. Bystry, A. Weiss, K. Schefss Œwi¹teczna Poczta Szkolna Henryk Dembski Po raz drugi w dniu 14 grudnia w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie zorganizowano Œwi¹teczn¹ Pocztê Szkoln¹. M³odzie w³asnorêcznie przygotowywa³a przez siebie kartki œwi¹teczne, plastycznie i komputerowo. Ze wszystkich kartek zosta³y wybrane przez nauczycieli jêzyka polskiego, plastyki i informatyki kartek z naj³adniejszymi yczeniami oraz naj³adniejsze kartki opracowane plastycznie i komputerowo. Laureaci zostan¹ uhonorowani dyplomami i nagrodami na apelu szkolnym w styczniu 2012.roku.Organizatorem zabawy by³o M³odzie owe Ko³o filatelistyczne przy Gimnazjum nr 2 - opiekun Artur Zaremski. Specjalny datownik oraz znaczki przygotowa³o Ko³o PZF przy OCK w Ostrzeszowie. Stoisko poczty szkolnej podczas pracy i opiekun A. Zaremski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

30 Wakacyjne warsztaty filatelistyczne Henryk Dembski Z ciekaw¹ inicjatyw¹ wysz³o naprzeciw promocji filatelistyki wœród m³odzie y. Ko³o PZF w Kêpnie organizuj¹c wspólnie z Kêpiñskim Oœrodkiem Kultury wakacyjne zajêcia dla m³odzie y. Zajêcia zainicjowa³ prezes Ko³a PZF w Kêpnie Kol. Edward Stankowiak pod nazw¹ Wakacyjne warsztaty filatelistyczne.pomys³ wczeœniej by³ promowany poprzez plakaty w szko³ach oraz informacje zamieszczane i ponawiane w Tygodniku Kêpiñskim. Warsztaty spodoba³y siê dzieciom, co spotkanie liczebnoœæ ros³a. Pocz¹tek spotkañ potraktowany zosta³ jako zabawa; wycinanie znaczków z listów, odklejanie, suszenie i uk³adanie w klaserze. Edward Stankowiak z m³odzie ¹ podczas warsztatów M³odzie podczas odklejania znaczków Celem zajêæ prowadzonych by³o pokazanie, e zbieranie znaczków mo e byæ dobr¹ zabaw¹, a zarazem hobby i pasj¹. Podczas zajêæ filatelistycznych, dzieci swoje umiejêtnoœci doskonali³y siê g³ównie na znaczkach odzyskiwanych z korespondencji. Jak zaczyna siê filatelistykê na znaczkach odzyskiwanych, pozyskanych w³asnorêcznie, wtedy ma siê najwiêksz¹ satysfakcjê- na spotkaniach dodawa³ E. Stankowiak. W roku szkolnym 2011/2012 kontynuowane s¹ dalej zajêcia warsztatów filatelistycznych, uczestniczy grupa 10 osób. Z nowym rokiem szkolnym jest nadzieja odrodzenia siê m³odzie owego ko³a filatelistycznego w Kêpnie. 30

31 30 wrzeœnia 2011 roku podsumowano wakacyjne warsztaty filatelistyczne. Nasze wakacyjne zajêcia dobieg³y koñca, pewnie pamiêtacie, jak po raz pierwszy do Kêpiñskiego Oœrodka Kultury przyszliœcie tylko z zeszytami, dziœ ju prawie ka dy z was ma swój klaser z du ¹ iloœci¹ znaczków. Myœlê, e wasze zainteresowanie zosta³o na tyle pobudzone, e bêd¹ kontynuowane rozpocz¹³ spotkanie inicjator prowadzenia zajêæ filatelistycznych w Kêpnie,a zarazem prezes Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów w Kêpnie E. Stankowiak. Wszyscy m³odzi filateliœci w zamian za uczestnictwo w zajêciach otrzymali pami¹tkowe dyplomy, klasery i szk³a powiêkszaj¹ce. Dodatkowo bloczki znaczków przekazali: naczelnik Urzêdu Pocztowego w Kêpnie Andrzej Weiss oraz z-ca prezesa Ko³a PZF w Kêpnie Wiktor Bystry. Namalowany znaczek wraz z wierszem. Spotkanie m³odych filatelistów z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia Uczestnik Tomek Tomalik uczeñ Szko³y Podstawowej nr 3 w Kêpnie, wrêczy³ namalowany przez siebie znaczek wraz u³o onym wierszykiem Edwardowi Stankowiakowi. Znaczek zosta³ wykorzystany w wydawnictwach pocztowych wydanych z okazji wystawy filatelistycznej w Kêpnie. Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

32 300 lat koœcio³a na Pólku k/ Bralina Koœció³ na Pólku pod Bralinem, lokalnie okreœlany po prostu jako Pólko, to zabytkowy drewniany koœció³ rzymskokatolicki pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny. Zosta³ wybudowany w 1711 roku i po³o ony jest w szczerym polu oko³o 1700 metrów od centrum Bralina. Pe³ni funkcjê koœcio³a odpustowego i jest popularnym miejscem lokalnych pielgrzymek. Koœció³ osnuty jest legend¹, pocz¹tki koœcio³a siêgaj¹ prze³omu XIII i XIV wieku i zwi¹zane s¹ z cudownym przenoszeniem siê parafialnego obrazu Matki Boskiej na pole pod Bralinem. Aby upamiêtniæ te zdarzenia postawiono w ich miejscu najpierw krzy, a nastêpnie kapliczkê. W 1630 roku podczas epidemii cholery zosta³o uzdrowionych 10 osób. W podziêkowaniu z³o yli przysiêgê, e przyczyni¹ siê do wybudowania wiêkszego koœcio³a, którego budowê ukoñczono w 1711 roku. Wydawnictwa z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Braliñskiej Antoni Gabriel Edward Stankowiak Marian Kucharzak Antoni Gabriel urodzi³ siê 18 maja 1911 r. w Mnichowicach ko³o Bralina, jako syn Jana, rolnika, i Pauliny z domu Stodek. Po ukoñczeniu szko³y pow sze chn ej wyu czy ³ siê rze mio s³a kowalskiego. S³u bê wojskow¹ odby³ W latach w 3. Pu³ku Lotniczym na awicy w Poznaniu. Skonstruowa³ samodzielnie dwuosobowy samolot Œl¹sk, na którym 8 listopada 1936 roku wykonywa³ loty w okolicach Bralina. Wydawnictwa z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Gminy Bralin W 1939 roku dosta³ siê do niewoli radzieckiej. W roku 1942 wst¹pi³ do armii Andersa. Walczy³ z Japoñczykami w indyjskich formacjach RAF-u, odby³ szkolenie w RPA, pilotuj¹c najnowszy typ samolotów. Wydawnictwa z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Braliñskiej W roku 1947 wyjecha³ do Rio de Janeiro (Brazylia), gdzie zajmowa³ siê projektowaniem i produkcj¹ sk³adanych rusztowañ do budowy wysokoœciowców, silników i ³odzi, przêse³ mostowych, hangarów lotniczych. Zmar³ 23 wrzeœnia 1991 roku w Rio de Janeiro. 32

33 Tytu³: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski Henryk Dembski Ko³a PZF Wieruszowa, Kêpna i przy OCK z Ostrzeszowa postanowi³y od 2011 roku osobom prywatnym, organizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy i instytucjom, które w szczególny sposób wspomagaj¹ dzia³ania na rzecz filatelistyki regionu Po³udniowej Wielkopolski nadawaæ Tytu³: Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski. Podczas spotkania wigilijnego w dniu 14 grudnia 2011 roku dokonano wrêczenia pierwszych tytu³ów: Akt.01-Zarz¹d Okrêgu Œl¹sko-D¹browskiego PZF w Katowicach Akt.02- Roman IdŸczak- Firma ID CZAK- MEBLE Akt.03-Jan Mucha - FABRYKA MEBLI Unimebel Regulamin tytu³u Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski 1 Jest wyró nieniem Polskiego Zwi¹zku Filatelistów regionu Po³udniowej Wielkopolski, nadawanym w uznaniu trwa³ego, istotnego wk³adu w rozwój filatelistyki w Po³udniowej Wielkopolsce. 2. Tytu³ nadawany jest osobom prywatnym, organizacjom spo³ecznym, zak³adom pracy i instytucjom, które w sposób znacz¹cy przyczyni³y siê do rozwoju filatelistyki. 3 Tytu³ nadawany jest raz w roku, za dzia³ania na rzecz filatelistyki w roku kalendarzowym z uwzglêdnieniem dorobku w ostatnich lat Tytu³ nadaje Kapitu³a tytu³u Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski, zwany dalej Kapitu³¹. 2. Kapitu³ê stanowi¹ prezesi Kó³ PZF z terenu Po³udniowej Wielkopolski, przewodnicz¹cym Kapitu³y jest prezes Ko³a PZF przy OCK w Ostrzeszowie. Postanowienia Kapitu³y o nadaniu tytu³u s¹ autonomiczne i ostateczne. 5 Wnioski o nadanie Tytu³u przedstawiaj¹ Kapitule prezesi Kó³ PZF na spotkaniu w miesi¹cu listopada bie ¹cego roku Aktu wrêczenia Tytu³u dokonuj¹ cz³onkowie Kapitu³y. 2. Wrêczenie Tytu³u odbywa siê podczas uroczystoœci filatelistycznych. 3. Tytu³ stanowi dyplom jako akt nadania Tytu³u z kolejnym numerem ewidencyjnym. 7 Kapitu³a prowadzi ewidencjê nadanych Tytu³ów i zawieraj¹c¹ liczbê porz¹dkow¹ nadania tytu³ów, imiê i nazwisko laureata, nazwa zak³adów i instytucji oraz rok nadania. 8 Informacje o nadaniu Tytu³ów, Kapitu³a publikuje w roczniku Filatelista Po³udniowej Wielkopolski. 9 Niniejszy Regulamin zosta³ zatwierdzony w dniu 25 listopada 2011 roku przez prezesów Kó³ PZF Kêpna, Wieruszowa i Ostrzeszowa. Prezes Prezes Prezes Ko³a PZF w Kêpnie Ko³a PZF w Wieruszowie Ko³a PZF przy OCK Edward Stankowiak Ryszard Gruszka Henryk Dembski Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

34 Statuetka Przyjaciel Kêpna Na ur oc zy stoœci wrêczania statuetek Przyjaciel Kêpna która odby³a siê 26 lutego 2011 roku zosta³ w ósmej edycji uhonorowany tytu³em Edward Stankowiak - prezes Ko³a PZF im T.P. Potworowskiego w Kêpnie. W uzasadnieniu przedstawiono: cz³onek Polskiego Zwi¹zku Filatelistów od 1965 roku, od 11 paÿdziernika 1997 roku pe³ni funkcje prezesa kêpiñskiego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów. E. Stankowiak bierze aktywny udzia³ we wszelkich dzia³aniach maj¹cych na celu propagowanie filatelistyki wœród starszych i m³odszych -wystawach, pokazach i wydawnictwach. Opracowa³ publikacje pt. Historia poczty na Ziemi Kêpiñskiej do 1920 roku. Jest równie wspó³autorem publikacji 50 lat Ko³a Polskiego Zwi¹zku Filatelistów im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kêpnie E Stankowiak stara siê, by wa ne wydarzenia i wybitne postacie naszego regionu upamiêtniane by³y na kartkach, stemplach, znaczkach. To z jego inicjatywy powsta³a pocztówka i stempel upamiêtniaj¹cy tegoroczny jubileusz 350-lecia lokacji Kêpna.Warto dodaæ, e jest tak e inicjatorem i wspó³organizatorem wielu ekspozycji w Laureaci z w³adzami miasta Muzeum Ziemi Kêpiñskiej i wyró niony br¹zow¹, srebrna i z³ot¹ odznak¹ Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Filatelistów oraz br¹zow¹ Za Zas³ugi dla Polskiej Filatelistyki. W roczniku: - Sekretniki 4 - Wydarzenia w yciu filatelistycznym Po³udniowej Wielkopolski 7 - Beatyfikacja Jana Paw³a II 10 - TWF 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu 13 - Obchody 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu 21 - XI Dzieñ Papieski - Jan Pawe³ II- Cz³owiek Modlitwy 24 - Dzieñ Filatelisty 26 - Jimiway blues festival 27 - Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie 28 - Œwi¹teczna Poczta Szkolna 29 - Wakacyjne warsztaty filatelistyczne lat koœcio³a na Pólku k/bralina 32 - Antoni Gabriel 32 - Tytu³ Przyjaciel filatelistyki Po³udniowej Wielkopolski 33 - Statuetka Przyjaciel Kêpna 34 - Osi¹gniêcia filatelistów Po³udniowej Wielkopolski

35 Osi¹gniêcia filatelistów Po³udniowej Wielkopolski w wystawach filatelistycznych w 2011 roku Krajowa Wystawa Filatelistyczna TARNÓW 2011 Dyplom w randze medalu z³otego: Henryk Dembski - Kalisz - historia poczty Dyplom w randze medalu du ego poz³acanego: Henryk Dembski - Sport olimpijski na œniegu i lodzie Dyplom w randze srebrnego: Henryk Dembski - literatura Filatelista Po³udniowej Wielkopolski rocznik 2008, 2009, 2010 Dyplom w randze srebrnego: Henryk Dembski - literatura Katalog KWF 750 lat Ostrzeszowa TWF 350 lat nadania praw miejskich Kêpnu Dyplom w randze srebrnego: Wiktor Bystry - Pies przyjacielem i pomocnikiem cz³owieka Dyplom w randze posrebrzanego: Wiktor Bystry - Wielki Pontyfikat Papie a Polaka ************ ************ Zdjêcia Henryk Dembski, Marian Kobielski, Edward Stankowiak, Piotr Naskrêcki, Marek Sikora Rocznik: FILATELISTA PO UDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Okrêg Œl¹sko-D¹browski PZF REDAGUJE ZESPÓ : Edward Stankowiak, Marian Kucharzak, Marek Sikora Redaktor naczelny -Henryk Dembski OPRACOWANIE KOMPUTEROWE I GRAFICZNE: Henryk Dembski tel Wydawca: Polski Zwi¹zek Filatelistów Ko³o przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury w Ostrzeszów ul. Gorgolewskiego 2 tel DRUK: ANC, Ostrzeszów ul. Prof.A.Piekary 4/3, Filatelista Po³udniowej Wielkopolski

36 Kalendarz filatelistyczny proj. H. Dembski

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata

II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata Wywiad z II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata Z mgr. Leonem Prucnalem, dyrektorem administracyjnym Politechniki Opolskiej, rozmawia kd Szczêœliwego fina³u dobiegaj¹ kilkuletnie starania politechniki

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu

Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu Wywiad z Co roku odbywaj¹ siê rozliczenia merytoryczne i finansowe prowadzonych badañ naukowych finansowanych z bud etu Z in. Józefem Walusiem, kierownikiem Dzia³u Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ rozmawia

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec

INFORMATOR. Gminy Szyd³owiec INFORMATOR Gminy Szyd³owiec nr 10-11/2004 Urz¹d Miejski w Szyd³owcu, 26-500 Szyd³owiec, Rynek Wielki 1, tel. (048) 617-12-53, (048) 617-10-16 fax (048) 617-05-10, http://www.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl,

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU

145. ROCZNICA URODZIN JÓZEFA MEHOFFERA KARTA RODZINY WIELODZIETNEJ 3+ VIII GALA SPORTU GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ISSN 1508-4604 ROPCZYCKA MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ NR 3 (269) MARZEC 2014 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) IWIERZYCE OSTRÓW ROPCZYCE

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008

nr 35 W numerze m.in.: czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 czerwiec'2008 SULEJ nr 35, czerwiec`2008 Egzemplarz bezp³atny ISSN 1509-5665 Kwartalnik Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego nr 35 W numerze m.in.:

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo