POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012"

Transkrypt

1 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA POLSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 19 stron. Ewentualny brak zg o przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego egzamin. 2. Rozwi zania zada zamie w miejscu na to przeznaczonym. 3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem. 4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie b d oceniane. 6. Mo esz korzysta ze s ownika poprawnej polszczyzny i s ownika ortograficznego. 7. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejk z kodem. 8. Nie wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla egzaminatora. Czas pracy: 170 minut Liczba punktów do uzyskania: 70 Cz I 20 pkt Cz II 50 pkt MPO-P1_1P-122

2 2 Egzamin maturalny z j zyka polskiego Cz I rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uwa nie tekst, a nast pnie wykonaj zadania umieszczone pod nim. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko w asnymi s owami chyba e w zadaniu polecono inaczej. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jeste proszona/y. WIKIPEDIA, CZYLI JESZCZE NIGDY 1. Encyklopedie, zw aszcza powszechne, s uwa ane za najbardziej ambitny, najtrudniejszy rodzaj popularyzacji. Wielotomowe dzie o obejmuj ce ca o wiedzy z najró niejszych dziedzin, napisane z naukowym rygoryzmem, przeznaczone dla odbiorcy nie tylko nieznaj cego si na jakiej konkretnej dziedzinie, ale cz sto dopiero pobieraj cego nauki czy mo na sobie wyobrazi trudniejsze zadanie? 2. S owo encyklopedia pochodzi od greckich s ów enkyklios ogólny i paideia (wy)kszta cenie. Od lat u ywa si go na okre lenie wydawnictwa informacyjnego zawieraj cego zbiór wiedzy ogólnej lub z wybranej dziedziny. Pierwsze ksi ki pod takim tytu em zacz y si pojawia w XVI wieku, cho zbiory o podobnym charakterze, tyle e inaczej nazywane, by y tworzone ju w staro ytno ci i w redniowieczu. 3. Popularyzatorski charakter, przydatno dla szerokich kr gów u ytkowników, nadawa y encyklopediom wyj tkowe znaczenie. By y przez wieki tym, czym Internet jest dzi. Trudno przeceni rol, jak odegra a w historii Wielka Encyklopedia Francuska, wydawana przez Diderota i dalemberta w latach W tym samym czasie zacz to wydawa kilka encyklopedii, które kontynuowane s do dzi, jak na przyk ad Encyclopaedia Britannica. Tworzenie encyklopedii to wielkie przedsi wzi cie organizacyjne, finansowe i edytorskie. Nowa wersja XV wydania Encyclopaedia Britannica, powsta a w 1974 roku, by a dzie em przesz o czterech tysi cy autorów ze 131 krajów. Koszt przygotowania (nie licz c kosztów druku) wyniós 32 miliony ówczesnych dolarów, co przek ada si na sum oko o 100 milionów dolarów dzisiejszych. Mo na powiedzie, e ka de spo ecze stwo ma tak encyklopedi, na jak je sta, jakiej potrzebuje i jak jest w stanie stworzy, ale te na jak pozwalaj warunki. 4. Od 15 stycznia 2001 roku realizowany jest bezprecedensowy projekt stworzenia najwi kszej encyklopedii w dziejach ludzko ci Wikipedii, czyli wolnej encyklopedii, któr ka dy mo e redagowa. Inicjatorem tego przedsi wzi cia jest Jimmy Wales, ameryka ski biznesmen o wielkim, idealistycznym zaci ciu. Nazwa pochodzi z j zyka hawajskiego; wiki wiki to po hawajsku szybko. Wales wpad na genialny pomys : zamiast tworzy zespó specjalistów, który przez dziesi ciolecia budowa by kolejne dzie o encyklopedyczne, postanowi wykorzysta entuzjazm, dobr wol, a przede wszystkim wiedz milionów ochotników na ca ym wiecie encyklopedystów XXI wieku. 5. Dzi Wikipedia istnieje w ponad dwustu wersjach j zykowych, z tego w trzydziestu dwóch ma ponad 50 tysi cy hase, a w oko o siedemdziesi ciu ponad 10 tysi cy. Najwi ksza jest wersja angielska, zawieraj ca ponad 3 miliony hase. Polska Wikipedia ma przesz o 600 tysi cy hase i jest czwart co do wielko ci, po angielskiej, niemieckiej i francuskiej, ale przed hiszpa sk, japo sk, chi sk czy rosyjsk. We wszystkich wersjach j zykowych Wikipedia zawiera przesz o 10 milionów hase. czne nak ady poniesione przez Walesa na Wikipedi wynios y zaledwie oko o 500 tys. dolarów. Jimmy Wales nazwa swoje dzie o prób stworzenia i rozpowszechnienia wieloj zycznej wolnej encyklopedii o najwy szym mo liwym poziomie dla ka dej osoby na Ziemi w jej w asnym j zyku. Ocenia si, e korzysta z niej oko o siedmiuset milionów u ytkowników rocznie (przez co rozumie si liczb wej na jej strony, a nie liczb fizycznych osób). Równie imponuj ca

3 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 3 jak liczba hase, wersji j zykowych i u ytkowników jest liczba autorów. Wikipedi stworzy o oko o 100 tysi cy autorów. Ich praca nie by a op acana. Jest to chyba najwi kszy czyn spo eczny w dziejach! Ochotniczy zaci g do grona autorów, swoboda tworzenia hase, brak hierarchicznej redakcji, ucieranie wersji has a w toku sporów i dyskusji, no nik (Internet) to nie jedyne ró nice pomi dzy Wikipedi a tradycyjnymi encyklopediami. Niezwykle wa ne jest to, e korzysta z niej mo e ka dy za darmo. 6. Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudza y wielkie emocje, oskar enia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolno ciowym i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej. Prawda le y po obu stronach. 7. Brak kontroli nad standardami hase to najcz stszy zarzut. Obro cy mówi, e ka dy mo e przecie has o poprawi, u ci li czy rozbudowa. Tylko sk d laik ma wiedzie, które has o nale y do jakiej kategorii? (Obecnie przy wielu has ach znajduje si uwaga, e wymagaj one uzupe nienia). Wikipedia pad a te (i pada nadal) ofiar aktów wandalizmu. Niektórzy lubi umieszcza bazgro y na murach, ama awki w parku czy niszczy przystanki autobusowe inni korzystaj z okazji, by zdewastowa niezabezpieczone has a w najwi kszych encyklopediach wiata. 8. Niestety, niektóre has a trzeba by o chroni przed swobodnym dost pem pseudoautorów. Dotyczy to zw aszcza biogramów najbardziej znanych (i kontrowersyjnych) osób oraz bie cych wydarze politycznych. Ten wandalizm bywa dzie em zaskakuj cych o rodków. Skandalem zako czy o si ledztwo w sprawie dewastacji stron dotycz cych przeciwników politycznych prezydenta G. W. Busha. Okaza o si, e niektórych aktów wandalizmu dokonywano z komputerów znajduj cych si w Bia ym Domu. 9. Inny cz sty zarzut pod adresem Wikipedii to rzekomo nijaki, pozbawiony autorskiej werwy charakter artyku ów, b d cy wynikiem ucierania si pogl dów i kompromisów zawieranych przez wielu autorów. Có, to zarówno wada, jak i zaleta. Anarchiczny sposób powstawania tej ksi gi wp ywa te na bardzo przypadkowy dobór hase. Nawet w obszernej polskiej wersji cz sto brakuje artyku ów na, wydawa oby si, bardzo wa ny temat, a mo na znale szczegó y na temat czego ma o istotnego. 10. Moje osobiste do wiadczenie z u ywaniem i tworzeniem hase w Wikipedii pokazuje, e jest to ród o informacji niezwykle u yteczne, ale wymagaj ce du ej ostro no ci. Nadaje si jako szybki i atwy podr czny odno nik, zbiór odsy aczy, który w adnym wypadku nie mo e by traktowany jako materia ród owy, a tym bardziej nie powinien zast powa podr cznika czy akademickich rozpraw i monografii. wietne rezultaty przynosi porównanie tre ci tego samego has a w kilku wersjach j zykowych. 11. Wielki sukces Wikipedii wynika nie tylko z entuzjazmu autorów, niebywa ego pospolitego ruszenia ludzi chc cych si podzieli swoj wiedz, ale i z tego, co odziedziczono po poprzednikach. Newton w s ynnym li cie do Hookea napisa : Je li widzia em dalej, to tylko dlatego, e sta em na ramionach gigantów. Szybki start projektu by mo liwy dzi ki wch oni ciu zbiorów hase z kilku encyklopedii i s owników, które sta y si publicznie dost pne w sieci. Bior c pod uwag popularno Wikipedii, mo na powiedzie, parafrazuj c Churchilla, e jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzi cza o tak wiele tak nielicznym. Pami taj c jednak o wielkiej liczbie autorów, mo e lepiej powiedzie : Jeszcze nigdy tak wielu czytelników nie zawdzi cza o tak wiele tak licznym autorom. Na podstawie: Stanis aw Bajtlik, Wikipedia, czyli jeszcze nigdy [w:] Ksi ki w Tygodniku, Tygodnik Powszechny, nr 45/2009

4 4 Egzamin maturalny z j zyka polskiego Zadanie 1. (1 pkt) Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsi wzi ciem. Wymie trzy powody. Zadanie 2. (1 pkt) Podaj dwa powody uzasadniaj ce celowo u ycia liczb w akapicie 5. Zadanie 3. (1 pkt) Wymie trzy ró nice mi dzy Wikipedi a tradycyjn encyklopedi. Lp. Wikipedia Encyklopedia Zadanie 4. (1 pkt) Jak funkcj w kompozycji ca ego tekstu pe ni akapit 6.? Zadanie 5. (1 pkt) Wymie dwa powody uzasadniaj ce uznanie przez autora sposobu tworzenia Wikipedii za anarchiczny. Zadanie 6. (2 pkt) Jakie rodki j zykowe w akapitach 5. i 7. nadaj tekstowi zabarwienie emocjonalne? Okre l dwa i podaj przyk ad ka dego z nich.

5 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 5 Zadanie 7. (2 pkt) W akapitach 7.9. zosta y wyliczone zarzuty formu owane pod adresem Wikipedii. Wymie dwa, z którymi autor artyku u si zgadza. Zadanie 8. (1 pkt) W akapicie 8. autor pos u y si przyk adem. Wyja nij, jakie zjawisko nim zobrazowa. Zadanie 9. (1 pkt) Wyja nij, jak autor ocenia Wikipedi jako ród o informacji (akapit 10). Zadanie 10. (1 pkt) Czym na tle ca ego tekstu wyró nia si sposób formu owania opinii o Wikipedii w akapicie 10.? Zadanie 11. (2 pkt) Wyja nij, jakie funkcje w tek cie pe ni zacytowana w akapicie 11. metafora, któr pos u y si Newton. Wymie dwie.

6 6 Egzamin maturalny z j zyka polskiego Zadanie 12. (2 pkt) Ka demu punktowi linearnego planu artyku u przyporz dkuj numery akapitów (pami taj, e jest to pe ny plan ca ego tekstu, a wi c obejmuje wszystkie akapity). Numery akapitów 1. Informacje dotycz ce tradycyjnej encyklopedii Historia Wikipedii Niebywa y sukces internetowej encyklopedii Zalety i wady nowego ród a informacji Subiektywne odczucia autora Podsumowanie rozwa a... Zadanie 13. (2 pkt) Doko cz zdania, wybieraj c s owa spo ród podanych: wnioskowanie, definiowanie, porównywanie, przeciwstawienie 1. Zdanie: Encyklopedie to wielotomowe dzie a obejmuj ce ca o wiedzy z najró niejszych dziedzin jest przyk adem Zdanie: Ten anarchiczny sposób tworzenia encyklopedii oraz jej darmowy charakter wzbudza y wielkie emocje, oskar enia, próby dyskredytacji z jednej strony, a deklaracje o prawdziwie wolno ciowym i demokratycznym sposobie dystrybucji i upowszechniania wiedzy z drugiej jest przyk adem Zdanie: Bior c pod uwag popularno Wikipedii, mo na powiedzie, [] e jeszcze nigdy tak wielu czytelników nie zawdzi cza o tak wiele tak licznym autorom jest przyk adem... Zadanie 14. (2 pkt) Uzupe nij tabel, wpisuj c w odpowiedniej rubryce liter I, je li zdanie zawiera informacj, lub liter O, je li w zdaniu jest wyra ona opinia. Lp. Zdanie Odpowied Pierwsze encyklopedie, ksi ki pod takim tytu em, zacz y si pojawia w XVI wieku. Tworzenie encyklopedii to wielkie przedsi wzi cie organizacyjne, finansowe i edytorskie. [] jest to ród o informacji niezwykle u yteczne, ale wymagaj ce du ej ostro no ci. wietne rezultaty przynosi porównanie tre ci tego samego has a w kilku wersjach j zykowych.

7 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 7 Cz II pisanie w asnego tekstu w zwi zku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. Wybierz temat i napisz wypracowanie nie krótsze ni dwie strony (oko o 250 s ów). Temat 1. Wyja nij symbolik lewej i prawej strony oraz jej znaczenie dla wymowy utworu, analizuj c przytoczony fragment III cz ci Dziadów Adama Mickiewicza. Zwró uwag na posta Nowosilcowa i postawy innych bohaterów wobec niego. DZIADY, cz III Akt I, scena VIII (fragmenty) LOKAJ Cz owiek kupca Kanissyna Czeka i jaki Panu rejestr 1 przypomina. [...] SEKRETARZ (wstaj c od stolika) On powiada, e je li Pan zap at zwleka, On zrobi proces. SENATOR Napisz grzecznie, niechaj czeka. (zamy la si ) A propos 2 ten Kanissyn trzeba mu wzi syna Pod ledztwo. Oj, to ptaszek! SEKRETARZ To ma y ch opczyna. SENATOR Oni to wszyscy mali, ale patrz w ich serce; Najlepiej ogie zgasi, dopóki w iskierce. Syn Kanissyna w Moskwie. SEKRETARZ SENATOR W Moskwie? a, voyez-vous 3, Emisaryjusz klubów. Czas zabie e temu, Wielki czas. SEKRETARZ On podobno u kadetów s u y. SENATOR U kadetów? voyez-vous, on tam wojsko burzy. [...] Rozumiesz! Hej, de urny! We dwadzie cia cztery Godzin wys a kibitk i zabra papiery. Zreszt ojciec l ka si nie ma przyczyny, Je li syn dobrowolnie przyzna si do winy. [...] (Muzyka gra menueta z Don Juana z lewej strony stoj czynownicy, czyli urz dnicy i urz dniczki z prawej kilku z m odzie y, kilku m odych oficjerów rosyjskich, kilku starych ubranych po polsku i kilka m odych dam. Na rodku menuet. Senator ta czy []) 1 rejestr tu: wykaz d ugów. 2 à propos (fr.) w zwi zku z tym, przy sposobno ci. 3 voyez-vous (fr.) widzicie.

8 8 Egzamin maturalny z j zyka polskiego BAL SCENA PIEWANA Z PRAWEJ STRONY DAMA Patrz, patrz starego, jak si wije, Jak sapie, oby skr ci szyj. (do Senatora) Jak licznie, lekko ta czysz Pan! (na stron ) Il crévera dans l`instant 4. M ODY CZ OWIEK Patrz, jak on asi si i li e, Wczora mordowa, ta czy dzi ; Patrz, patrz, jak on oczyma strzy e, Skacze jak w klatce ry. DAMA Wczora mordowa i katowa, I tyle krwi niewinnej wyla ; Patrz, dzisiaj on pazury schowa I b dzie si przymila. Z LEWEJ STRONY KOLLESKI REGESTRATOR 5 (do Sowietnika 6 ) Ta czy Senator, czy widzicie? Ej, Sowietniku, pód my w tan! Uwa aj, czy to przyzwoicie, By ze mn ta czy Pan. Ale tu znajdziem kilka dam. Ale nie o to idzie rzecz: Ja sobie wol ta czy sam Ni z tob pójd e precz. Sk d e to? SOWIETNIK REGESTRATOR SOWIETNIK REGESTRATOR SOWIETNIK Jestem sowietnikiem. REGESTRATOR Ja jestem oficerski syn. SOWIETNIK Mój Panie, ja nie ta cz z nikim, Kto ma tak niski czyn 7. 4 Il (fr.) on p knie za chwil. 5 kolleski regestrator (z ros.) urz dnik o niskiej randze. 6 sowietnik (z ros.) radca, urz dnik o randze wy szej ni kolleski regestrator. 7 czyn ranga s u bowa.

9 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 9 (do Pu kownika) Pód, Pu kowniku, pód e w taniec, Widzisz, e ta czy sam Senator. [...] LEWA STRONA, chórem DAMY Ah! Quelle beauté, guelle grâce! 8 M CZY NI Jaka to wietno, przepych jaki! PRAWA STRONA, chórem M CZY NI Ach, otry, szelmy, ach, ajdaki! eby ich piorun trzas. SENATOR (ta cz c, do Gubernatorowej) Chc zrobi znajomo Starosty, On pi kn on, córk ma; Ale zazdro ny GUBERNATOR (bieg c za Senatorem) To cz ek prosty; Niech Pan to na nas zda. (podchodzi do Starosty) A ona Pa ska? A córki? W domu siedzi. STAROSTA GUBERNATOR STAROSTA Jedn tylko mam. I córka balu nie odwiedzi? Nie! Pan tu sam? I ona nie zna Senatora? GUBERNATOROWA STAROSTA GUBERNATOROWA STAROSTA Ja sam. GUBERNATOR STAROSTA Dla siebie tylko on mam. GUBERNATOROWA Chcia am wzi córk Pa sk wczora. 8 Ah! Quelle (fr.) Ach! Co za pi kno, co za gracja.

10 10 Egzamin maturalny z j zyka polskiego Us u no Pani znam. Tu w menuecie para zbywa, Senator potrzebuje dam. STAROSTA GUBERNATOR STAROSTA Moja córka w parach nie bywa, Jej par znajd sam. Mówiono, e ta czy i grywa, Senator chcia zaprosi sam. GUBERNATOROWA STAROSTA Widz, e pan Senator wzywa Na raz po kilka dam. LEWA STRONA, chórem Jaka muzyka, jaki piew, Jak pi knie meblowany dom. PRAWA STRONA, chórem Te szelmy z rana pij krew, A po obiedzie róm 9. SOWIETNIK (pokazuj c Senatora) Drze ich, to prawda, lecz zaprasza, Takiemu da si drze nie al. STAROSTA Po turmach siedzi m odzie nasza, Nam ka i na bal. [...] PANNA (ta cz c, do Matki) Nazbyt ohydni, nazbyt starzy. MATKA (z prawej strony) Je li ci zbrzydn, to go rzu. SOWIETNIKOWA (z lewej strony) Jak mojej córeczce do twarzy. STAROSTA Jak od nich rumem czu! SOWIETNIKOWA DRUGA (do córki stoj cej obok) Tylko, Zosie ku, podnie wzrok, Mo e Senator ci obaczy. STAROSTA Je eli o mnie si zahaczy, Dam r koje ci (bior c za karabel ) w bok. 9 róm rum.

11 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 11 LEWA STRONA, chórem Ach, jaka wietno, przepych jaki! Ah! Quelle beauté, guelle grâce! PRAWA STRONA Ach, szelmy, otry, ach, ajdaki! eby ich piorun trzas. Z PRAWEJ STRONY MI DZY M ODZIE JUSTYN POL 10 (do Bestu ewa 11, pokazuj c na Senatora) Chc mu scyzoryk mój w brzuch wsadzi Lub zamalowa w pysk. BESTU EW Có st d, jednego otra zg adzi Lub obi, co za zysk? Oni wyszukaj przyczyny, By uniwersytety znie, Krzykn, e ucznie jakubiny, I wasz m odzie zje. JUSTYN POL Lecz on zap aci za m czarnie, Za tyle krwi i ez. BESTU EW Cesarz ma u nas liczne psiarnie, Có, e ten zdechnie pies. POL Nó wierzbi w r ku, pozwól ubi. BESTU EW Ostrzegam jeszcze raz! POL Pozwól przynajmniej go wyczubi 12. BESTU EW A zgubi wszystkich was. POL Ach, szelmy, otry, ach, zbrodniarze! BESTU EW Musz ciebie wywie za próg. POL Czy go to za nas nikt nie skarze? Nikt si nie pom ci? (odchodz ku drzwiom) KS. PIOTR Bóg! (Nagle muzyka si zmienia i gra ari Komandora 13 ) Adam Mickiewicz, Utwory dramatyczne, Warszawa Justyn Pol jeden z filaretów, organizator powstania na Litwie. 11 Bestu ew Aleksander Bestu ew; rosyjski poeta i powie ciopisarz; uczestnik powstania dekabrystów. 12 wyczubi obi. 13 aria Komandora aria pochodz ca z ko cowej sceny opery Mozarta Don Juan (w a c. Don Giovanni); tytu owy bohater dzie a, zdemoralizowany uwodziciel, zabi Komandora, broni cego czci swojej córki; w finale opery kamienny pos g Komandora przybywa, aby dokona zemsty.

12 12 Egzamin maturalny z j zyka polskiego Temat 2. Porównaj postawy yciowe Izabeli ckiej i Joanny Podborskiej ukazane w podanych fragmentach Lalki Boles awa Prusa i Ludzi bezdomnych Stefana eromskiego. Odwo uj c si do znajomo ci utworów, zwró uwag na okoliczno ci, które mia y wp yw na ukszta towanie osobowo ci bohaterek. LALKA (fragment) Ciekawym zjawiskiem by a dusza panny Izabeli. Gdyby j kto szczerze zapyta : czym jest wiat, a czym ona sama? niezawodnie odpowiedzia aby, e wiat jest zaczarowanym ogrodem, nape nionym czarodziejskimi zamkami, a ona bogini czy nimf uwi zion w formy cielesne. Panna Izabela od kolebki y a w wiecie pi knym i nie tylko nadludzkim, ale nadnaturalnym. Sypia a w puchach, odziewa a si w jedwabie i hafty, siada a na rze bionych i wy cie anych hebanach lub palisandrach, pi a z kryszta ów, jada a ze sreber i porcelany kosztownej jak z oto. Dla niej nie istnia y pory roku, tylko wiekuista wiosna, pe na agodnego wiat a, ywych kwiatów i woni. Nie istnia y pory dnia, gdy nieraz przez ca e miesi ce k ad a si spa o ósmej rano, a jada a obiad o drugiej po pó nocy. Nie istnia y ró nice po o e jeograficznych, gdy w Pary u, Wiedniu, Rzymie, Berlinie czy Londynie znajdowali si ci sami ludzie, te same obyczaje, te same sprz ty, a nawet te same potrawy: zupy z wodorostów Oceanu Spokojnego, ostrygi z Morza Pó nocnego, ryby z Atlantyku albo z Morza ródziemnego, zwierzyna ze wszystkich krajów, owoce ze wszystkich cz ci wiata. Dla niej nie istnia a nawet si a ci ko ci, gdy krzes a jej podsuwano, talerze podawano, j sam na ulicy wieziono, na schody wprowadzano, na góry wnoszono. Woalka chroni a j od wiatru, kareta od deszczu, sobole od zimna, parasolka i r kawiczki od s o ca. I tak y a z dnia na dzie, z miesi ca na miesi c, z roku na rok, wy sza nad ludzi, a nawet nad prawa natury. Dwa razy spotka a j straszna burza, raz w Alpach, drugi na Morzu ródziemnym. Truchleli najodwa niejsi, ale panna Izabela ze miechem przys uchiwa a si oskotowi druzgotanych ska i trzeszczeniu okr tu, ani przypuszczaj c mo liwo ci niebezpiecze stwa. Natura urz dzi a dla niej pi kne widowisko z piorunów, kamieni i morskiego odm tu, jak w innym czasie pokaza a jej ksi yc nad Jeziorem Genewskim albo nad wodospadem Renu rozdar a chmury, które zakrywa y s o ce. To samo przecie robi co dzie maszyni ci teatrów i nawet w zdenerwowanych damach nie wywo uj obawy. Ten wiat wiecznej wiosny, gdzie szele ci y jedwabie, ros y tylko rze bione drzewa, a glina pokrywa a si artystycznymi malowid ami, ten wiat mia swoj specjaln ludno. W a ciwymi jego mieszka cami by y ksi niczki i ksi ta, hrabianki i hrabiowie tudzie bardzo stara i maj tna szlachta obojej p ci. [...] Ca a ta ludno, mi dzy któr ostro nie przesuwali si wygalonowani lokaje, damy do towarzystwa, ubogie kuzynki i akn cy wy szych posad kuzyni, ca a ta ludno obchodzi a wieczne wi to. [...] Poza tym czarodziejskim by jeszcze inny wiat zwyczajny. [...] I jeszcze wiedzia a panna Izabela, e jak w oran eriach rosn kwiaty, a w winnicach winogrona, tak w tamtym, ni szym wiecie wyrastaj rzeczy jej potrzebne. Stamt d pochodzi jej wierny Miko aj i Anusia, tam robi rze bione fotele, porcelan, kryszta y i firanki, tam rodz si froterzy, tapicerowie, ogrodnicy i panny szyj ce suknie. B d c raz w magazynie kaza a zaprowadzi si do szwalni i bardzo ciekawym wyda si jej widok kilkudziesi ciu pracownic, które kraja y, fastrygowa y i uk ada y na formach fa dy ubra. By a pewna, e robi im to wielk przyjemno, poniewa te panny, które bra y jej miar albo przymierza y suknie, by y zawsze u miechni te i bardzo zainteresowane tym, a eby strój le a na niej dobrze. [...] W ogóle dla ludzi z ni szego wiata mia a serce yczliwe. Przychodzi y jej na my l s owa Pisma wi tego: W pocie czo a pracowa b dziesz. Widocznie pope nili oni jaki ci ki grzech, skoro skazano ich na prac ; ale tacy jak ona anio owie nie mogli nie ubolewa nad ich losem. Tacy jak ona, dla której najwi ksz prac by o dotkni cie elektrycznego dzwonka albo wydanie rozkazu. Boles aw Prus, Lalka, Warszawa 1981

13 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 13 LUDZIE BEZDOMNI (fragment) 5 listopada. Ma o snu, bo dopiero nad ranem zapadam w stan drzemania i dzi a z wdzi kiem zmok ej kury. Lekcje odbywa am jak ci kie roboty. Zgn bienie dusi, sprawia, e cz owiek usuwa si, kurczy, n dznieje. Postanowi am z tej dusznej ciasnoty, gdziem by a zatarasowana przez gorzk wiadomo, si si wydoby. Nie, nie opuszcz Henryka! B d dwa razy wi cej pracowa a, wezm nowe lekcje, mo e nawet ranne. Niech sko czy cho jakiekolwiek kursa, to przecie b dzie móg tutaj l ej pracowa. Nigdy nie od a uj, e nie zda do politechniki ale to trudno. [...] 13 listopada. Wzi am now lekcj. Wcisn am j mi dzy Lipeckich i Zosi K. Nowa robota jest to przygotowanie dziewczynki, Heni L., do klasy wst pnej na pensj. Nie zna si jeszcze na niczym. Ani dyktanda, ani tabliczki mno enia, ani adnej rzeczy. Pokój du y, ciemny jak piwnica, o jednym oknie wychodz cym na ciasny dziedziniec. W tej porze jeszcze s o ce nie zachodzi, ale tam ju jest wieczór. [...] Stamt d, wysiedziawszy godzin, p dz co ko skoczy na gumach kaloszowych w g bie Powi la do Blumów z piln wiadomo ci, e trybem oznajmuj cym wypowiadamy czynno ci w stosunku do odno nego podmiotu rzeczywiste rozkazuj cym rozkazane lub zakazane, warunkowym czynno ci tylko mo ebne, przypuszczone, zamierzone... Teraz dzie ju jest napchany, formalnie napchany jak torba, lekcjami. Tak si przyuczy am do systematycznego chodzenia w oznaczonych terminach, e w niedziel, trawi c poobiednie godziny lekcyj na czczej gaw dzie albo czytaniu, doznaj co chwila odruchów przestrachu i zrywam si jak wariatka. Same nogi skacz i wykonywuj jakie logarytmy kursów na Smocz lub na Dobr. Któ by uwierzy, e ja, n dzny twór kielecki, dojd kiedy w samym rodku Warszawy do 62 rubli miesi cznego zarobku z wysiewania po ró nych ulicach tajemnic wiedzy! 17 listopada. [...] Jak e szcz liwe s te damy, które mijam, wolnym krokiem id ce na spacer czy tam dok d. Tocz mi e, urocze, weso e rozmowy z modnie ubranymi panami. Kto s ci ludzie? Co oni robi, gdzie mieszkaj? Nie znam ich wcale. wiat jest taki ma y, taki ciasny, a taki zarazem olbrzymi! Cz owiek na nim jest to biedny niewolnik, biegaj cy wci t sam cie k, tam i z powrotem, jak wilanowska kolejka. Cofn am si my l do miejsc, gdziem dawniej by a, i sam siebie przypomnia am sprzed lat kilku. By am wtedy lepsza. Dzi nie mog abym ju tak zam cza si prac, byle co dobrego zrobi. [...] Mam jeszcze du o entuzjazmu dla dobrych i p on cych natur, dla wszystkich, co si m cz a pogardzaj z em ukrytym, ale to jest ju inne. Nie wiem, nie mog tego szczerze wyzna, czy kocham takich ludzi, czy tylko chcia abym i z nimi w szeregu z tego wyrachowania, e jest to szereg, w którym i najbezpieczniej, bo do zwyci stwa. Stefan eromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 2000

14 14 Egzamin maturalny z j zyka polskiego WYPRACOWANIE na temat nr...

15 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 15

16 16 Egzamin maturalny z j zyka polskiego

17 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 17

18 18 Egzamin maturalny z j zyka polskiego

19 Egzamin maturalny z j zyka polskiego 19 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

20

21 PESEL MPO-P1_1P-122 WYPE NIA ZDAJ CY Miejsce na naklejkê z nr PESEL WYPE NIA EGZAMINATOR Temat: 1 2 Nr zad Punkty 1 2 T R E Œ Æ Punkty Kom Styl Jêz Zap Wal SUMA PUNKTÓW D J

22 KOD EGZAMINATORA Czytelny podpis egzaminatora KOD ZDAJ CEGO

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MJR-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2007 POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla zdaj cego Czas pracy 120 minut 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja MMA-R1_1P-07 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 007 Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 1 3 1 7 WPISUJE ZDAJ 1 7CY KOD Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz 1 7cia egzaminu. PESEL 1 7 1 7 miejsce na naklejk 1 7 MJR 2015 dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z J 1 7ZYKA ROSYJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 016 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY DATA: 9

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPE NIA UCZE PESEL miejsce na naklejk z kodem BADANIE

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI CZERWIEC 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem szko y dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-061 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1 stron.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II Czas pracy 150 minut ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdaj cego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Instrukcja dla zdającego (poziom rozszerzony) Czas pracy 120 minut 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 17 MAJA 2016 POZIOM

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Miejsce na naklejk MMA-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 2008 Czas pracy 180 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MHS-R1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI MAJ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 0 KOD UCZNIA UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Opracowała Anna Kaszkowiak

Opracowała Anna Kaszkowiak Scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej dla klasy II W czytelni biblioteki szkolnej Opracowała Anna Kaszkowiak TEMAT LEKCJI: W czytelni biblioteki szkolnej CEL GŁÓWNY: Poznanie zbiorów czytelni.

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW LICEUM MARZEC ROK 015 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron..

Bardziej szczegółowo

Czas pracy 170 minut

Czas pracy 170 minut ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MARZEC ROK 013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron.. W zadaniach od

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 014 Czas pracy: 170 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22

Elementy typografii. Technologia Informacyjna Lekcja 22 Elementy typografii Technologia Informacyjna Lekcja 22 Jakie sąs zalety komputerowego tworzenia tekstu? Podstawowe kroje pisma Krój szeryfowy uŝywany jest do składu gazet, ksiąŝ ąŝek, wypracowań,, małe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH

REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH REJESTRACJA NA LEKTORATY Z JĘZYKÓW OBCYCH Rejestracja na lektoraty jest dwuetapowa i odbywa się w dwóch różnych serwisach internetowych UW, które muszą dokonać migracji danych. Należy poczekać po pierwszym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI

ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI 1 3Miejsce na identyfikacj 0 1 szko 0 0y ARKUSZ PR 0 7BNEJ MATURY Z OPERONEM J 0 0ZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdaj 0 2cego 1. Sprawd 0 2, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. pobrano z www.sqlmedia.pl Uk ad graficzny CKE 00 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw P POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla pisz cego 1. Sprawd, czy arkusz zawiera 17 stron.. W zadaniach od 1. do 0. s podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Założenia ogólne: Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Założenia ogólne Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie

Bardziej szczegółowo

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy

Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 2014 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy 3 Poziom podstawowy Wypełnia uczeń Numer PESEL Kod ucznia Próbna Nowa Matura z WSiP Październik 0 Egzamin maturalny z matematyki dla klasy Poziom podstawowy Informacje dla ucznia. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY rosyjski Zadanie 1. Język rosyjski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Język POZIOM PODSTAWOWY Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. 1.1. Ванесса Мэй очаровала зрителей

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII SZTUKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWNIE NAPISAĆ PODANIE? PORADNIK

JAK POPRAWNIE NAPISAĆ PODANIE? PORADNIK JAK POPRAWNIE NAPISAĆ PODANIE? PORADNIK 1. Podania piszemy zawsze na arkuszu A4 (210x297mm), niezależnie od tego, czy podanie będzie wydrukowane, czy też będzie to pismo odręczne. Prawidłowo napisane podanie

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY ZESTAW ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Styczeń 2013 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron. 2. W zadaniach od 1. do 25. są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: wiadczenie us ug opieku czych Oznaczenie kwalifikacji: Z.05 Numer zadania: 01 Wype

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Płaziak Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 1.6 Temat zajęć: Moje kompetencje przedsiębiorcze 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pozytywne i negatywne cechy własnej osobowości, zna cechy osoby przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w 1 3EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z J 0 0ZYKA HINDI NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich cz 0 1 0 2ci egzaminu do 0 0 0 2czone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO REGULAMIN X GMINNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Podolu-Górowej. 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo