Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 1(30) Styczeñ 2011 ISSN gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny ROZK ADY JAZDY BUSÓW» str. 5 8 podhalañski NOWY TARG, ZAKOPANE, RABKA, CZARNY DUNAJEC, BUKOWINA TATRZAÑSKA, BIA KA TATRZAÑSKA FryŸlewicz z opozycyjn¹ rad¹ gazeta bezp³atna Trzysta czterdzieœci dwa g³osy zadecydowa³y, e drug¹ turê wyborów na burmistrza Nowego Targu wygra³ dotychczasowy w³odarz miasta Marek FryŸlewicz. A le niespodziewanie ma mniejszoœciow¹ radê miasta, poniewa mimo startu z listy Prawa i Sprawiedliwoœci Gabriela Samoleja, pierwsze wa ne g³osowanie na sesji upad³o. By³o tajne, ale w¹tpliwoœci nie mia³ nikt. Ostatnia prosta kampanii wyborczej w Nowym Targ by³a ostra. Po konkretny argument siêgn¹³ sztab Podhalañskiej Wspólnoty Samorz¹dowej: zarzuci³ KW Nasze Miasto podanie nieprawdy w filmie nagranym na potrzeby kampanii i s¹d w trybie wyborczym nakaza³ sprostowanie informacji, jakoby nowotarski basen by³ na etapie tylko baneru ustawionego w miejscu gdzie ma staæ inwestycja. Nie ca³y wniosek PWS zosta³ uwzglêdniony, bowiem s¹d obni y³ nawi¹zkê do zap³acenia przez Nasze Miasto, a tak e nie zakaza³ dalszej dystrybucji owego filmu, ale z prostej przyczyny na sali s¹dowej pe³nomocnik komitetu Joanna Iskrzyñska-Steg oznajmi³a, e posiada zaledwie kilka kopii. Zatem co mia³o byæ rozpowszechnione, to ju zosta³o. Przed drug¹ tur¹ nie by³o ju debat. Janusz Tarnowski odmówi³ dyskusji na ³amach Tygodnika Podhalañskiego. Postawi³ na plakaty, samochód wojsko-» dokoñczenie na str. 4

2 2 Styczeñ 2011 Nr 1 KULTURA NOWY TARG Miejski Oœrodek Kultury Nowy Targ, Al. Tysi¹clecia 37 tel. (018) fax (018) STYCZEÑ 5 œroda, , , , Intershow 2011 przes³uchania festiwalowe. Wstêp wolny, MOK, Sala widowiskowa 6 czwartek, 14.30, Op³atek zwi¹zku Podhalan, wstêp wolny, ZP, Sala regionalna 7 pi¹tek, Prezentacje, , Koncert laureatów Intershow 2011, wstêp wolny, MOK, Sala widowiskowa 8 sobota, 16.00, Otwarcie wystawy laureatów XXXIV Konkursu ATP, wstêp wolny, MOK, hol 9 niedziela, XIX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, MOK, Rynek 11 wtorek, 10.00, Konkurs recytatorów i gawêdziarzy im. A. Skupnia Florka, PCK, Sala czwartek, , Koncert szko³y Yamaha, wstêp wolny, Sala widowiskowa 14 pi¹tek, 18.00, Promocja przewodnika Adama Percha³a, Rodzinny przewodnik turystyczny Narty w Ma³opolsce, wstêp wolny, Sala sobota, 17.00, Spektakl teatralny w wyk. m³odzie y Gimnazjum nr1, wstêp wolny, Sala widowiskowa 16 niedziela, 11.00, Salon poezji Rafa³ Jêdrzejczyk Z mojej optyki, wstêp wolny, Ratusz, Rynek 1 17 poniedzia³ek, 8.30, 10.00, 11.30, Spektakl dla dzieci Okruszek nieba. Sala widowiskowa 18 wtorek, 14.00, Koncert kolêd, wstêp wolny, Sala widowiskowa 20 czwartek, 10.00, Spektakl teatralny dla m³odzie y Zemsta, bilet: 17 z³, Sala widowiskowa 20 czwartek, 8.30, Dzieñ Babci Akademii przedszkolaka, Sala regionalna 20 czwartek,16.00 Warsztaty decou- page dla dzieci , Warsztaty decoupage dla doros³ych, MOK, Sala pi¹tek, 11.00, Koncert, Sala widowiskowa 22 sobota, 15.00, Uroczyste podsumowanie projektu Transgraniczny Trakt Tradycji, Otwarcie wystawy fotograficznej, Promocja Przewodnika, wstêp wolny, MOK, Hol, sala widowiskowa 23 niedziela, 17.00, Teatr Baletu Svetlany Gaidy (Cracow Centre Ballet) w Nowym Targu w widowisku baletowym Bajkowe rozmaitoœci bilet: 35z³, MOK, Sala widowiskowa 24 poniedzia³ek, 8.20, Spektakl teatralny dla dzieci Calineczka, Ania z Zielonego Wzgórza Bilet: 13 z³, Sala widowiskowa 26 œroda, 18.00, Spotkanie organizacyjne kurs jêzyka japoñskiego poprowadzi dr Krzysztof Strebeyko, MOK, Sala czwartek, 9.00, 11.00, Spektakl teatralny dla m³odzie y Ten obcy, bilet: 18 z³, Sala widowiskowa Bajkowe rozmaitoœci Teatr Baletu Svetlany Gaidy (Cracow Centre Ballet) w Nowym Targu w widowisku baletowym Bajkowe rozmaitoœci. Miejski Oœrodek Kultury zaprasza 23 stycznia o godz do sali widowiskowej na spektakl Bajkowe rozmaitoœci. To widowisko baletowe z udzia³em uczniów Krakowskiej Zawodowej Szko³y Baletowej - jednoaktowy balet. Wykorzystano w nim muzykê znanych kompozytorów, m.in.: Piotra Zapraszamy do udzia³u w konkursie. Oto pytanie: Chopok - szczyt w Tatrach Niskich w S³owacji ma wysokoœæ: a m n.p.m. b m n.p.m. c m n.p.m. Odpowiedzi, wy³¹cznie mailem, prosimy przesy³aæ do 21 stycznia 2011 na adres: W mailu nale y podaæ: prawid³ow¹ odpowiedÿ na pytanie konkursowe nick b¹dÿ nazwisko mailowy adres zwrotny miejscowoœæ zamieszkania Czajkowskiego (Taniec arabski z baletu "Dziadek do orzechów"), Ludwika Minkusa (wariacja mêska z baletu "Paquita", wariacja Gamzatti z baletu "Bajadera"), Leo Deliba, Kamila Saint- Saensa ("Umieraj¹cy ³abêdŸ"), Cesare Pugni (wariacja Esmeraldy z baletu "Esmeralda"), Petera Hertela (wariacja Lizy z baletu "Córka Ÿle strze ona"), Aleksandra G³azunova (Panaderas z baletu "Rajmonda") i Fryderyka Chopina. G³ówny choreograf i re yser: Svetlana Gaida Do wygrania: jednodniowe skipassy o wartoœci 29 Euro do kultowych oœrodków narciarskich na S³owacji - Jasna Chopok i Tatrzañska omnica - w sumie 51 km nartostrad. Skipassy mo na wykorzystaæ od 10 stycznia 2011 do koñca sezonu. Spektakl sk³ada siê z wariacji i uk³adów baletowych w wykonaniu artystów "Teatru Baletu Svetlany Gaidy", po³¹czonych z miniaturami baletowymi w wykonaniu uczniów Krakowskiej Zawodowej Szko³y Baletowej. Wszystko to tworzy piêkne widowisko urzekaj¹ce widza (w ka dym wieku) ciekaw¹ i spójn¹ choreograficzno-re ysersk¹ koncepcj¹ spektaklu baletowego. Bilety w cenie 35z³.

3 Nr 1 Styczeñ Wielkie Odkrywanie Ma³opolski 2010 Znamy laureatów plebiscytu Wielkie Odkrywanie Ma³opolski Najlepsz¹ baz¹ gastronomiczn¹ Ma³opolski zosta³a nowotarska Karcma u Borzanka! Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Ma³opolski wy³ania, a tak e promuje najciekawsze i najbardziej wartoœciowe oferty dla turysty goszcz¹cego w Ma³opolsce. 8 paÿdziernika 2010r., ówczesny Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Marek Nawara oraz Wicemarsza³ek Leszek Zegzda wrêczyli nagrody laureatom plebiscytu. W kategorii baza gastronomiczna zwyciê y³a najstarsza w Nowym Targu Karcma u Borzanka. Uroczysta gala po³¹czona by³a z Ma³opolskimi Obchodami Œwiatowego Dnia Turystyki i mia³a miejsce w Tarnowie. Ma³opolskê odkrywany wspólnie ju od 11 lat w ramach plebiscytu Kasyno w Nowym Targu? Nowy Targ ma szanse staæ siê podhalañskim Las Vegas, a pierwszy ku temu krok podjê³a rada miasta uchwalaj¹c pozytywn¹ opiniê na lokalizacjê kasyna dla firmy Estrada Opolska z Opola. Firma chce otworzyæ je w galerii Buy&Fly. Zanim jednak us³yszymy no more bets i charakterystyczny stukot kulki o krêc¹c¹ siê ruletkê, opolska firma musi uzyskaæ zgodê Ministerstwa Finansów. A takiej zgody nie mo na uzyskaæ bez pozytywnej opinii miejscowego samorz¹du. Dodatkowo nowe, obostrzone przepisy dotycz¹ce hazardu daj¹ radnym pe³n¹ dowolnoœæ przy uchwalaniu decyzji. Podkreœlone to zosta³o podczas sesji, e nawet negatywnej decyzji nie trzeba uzasadniaæ. Janusz Tarnowski chcia³ jeszcze dowiedzieæ czym kierowa³ siê burmistrz Marek FryŸlewicz kieruj¹c do rady wniosek o pozytywn¹ opiniê, ale us³ysza³ lakoniczn¹ odpowiedÿ obowi¹zuj¹cymi przepisami i zdrowym rozs¹dkiem. Sam kontrkandydat FryŸlewicza nie ukrywa³, e pyta burmistrza o opiniê z ciekawoœci, bo nie ma nic przeciwko takim przybytkom i zreszt¹ sam Wielkie Odkrywanie Ma³opolski, wspó³organizowanego przez Samorz¹d Województwa. Poszukujemy miejscowoœci, atrakcji i wydarzeñ, które stanowi¹ o wyj¹tkowoœci naszego regionu, promujemy najbardziej wartoœciowe oferty dla turysty goszcz¹cego w Ma³opolsce mówi³ Marek Nawara. Przekonywa³, e dla Ma³opolski sfera rozwoju gospodarczego zwi¹zana z turystyk¹ jest niezwykle wa nym obszarem, w który bardzo mocno zaanga owa³ siê tak e ma³opolski samorz¹d. Jednym z siedmiu wa nych priorytetów zwi¹zanych z Ma³opolskim Regionalnym Programem Operacyjnym jest w³aœnie g³osowa³ za pozytywn¹ opini¹. Przesz³a ona szesnastoma g³osami, przy trzech przeciw i dwóch wstrzymuj¹cych. Krok podjêty przez radnych to pocz¹tek doœæ d³ugiej drogi do otwarcia kasyna, co mo e potrwaæ nawet i rok. Kasyno w Buy&Fly ma mieæ 400 m kw. (zapewne nie ca³a powierzchnia do dyspozycji graczy, bo tego rodzaju atrakcje maj¹ doœæ rozbudowane zaplecze) i bêdzie jedynym poza Krakowem kasynem w Ma³opolsce. Z przepisów wynika, e w naszym województwie mo e ich byæ nie wiêcej ni piêæ. Trzy s¹ ju w jego stolicy. W Zakopanem funkcjonowa³o, ale zosta³o zamkniête. Teraz jest szansa przed Nowym Targiem. Nietrudno ukrywaæ, e choæ kasyna kojarz¹ siê nie zawsze pozytywnie, to jednak s¹ spor¹ atrakcj¹ turystyczn¹, a jeœli galeria Buy&Fly ma byæ poszerzona o hotel funkcjonuj¹cy na wy - szych kondygnacjach piêtrowca, to kasyno niew¹tpliwie przyci¹gnie temu hotelowi klientów. Wzbogaci siê te bud et miasta, bo chocia firma Estrada jest zarejestrowana poza Nowym Targiem, to jednak czêœæ podatku dochodowego trafi G³osowanie rady miasta w sprawie powstania w Nowym Targu kasyna. rozwój turystyki, na który przeznaczyliœmy ponad 160 mln z³otych doda³ Marek Nawara. Serdecznie gratulujê wszystkim wyró nionym odznak¹ "Za Zas³ugi dla Turystyki", Dyplomem Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego "Za wk³ad w rozwój i promocjê turystyki w Ma³opolsce" oraz laureatom tegorocznego plebiscytu i yczê pañstwu dalszych sukcesów w realizacji Waszych przedsiêwziêæ - mówi³ marsza³ek Nawara. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: baza gastronomiczna Karcma u Borzanka w Nowym Targu najlepsza baza noclegowa Pensjonat Nowak w apszach Ni nych najlepsze wydarzenie impreza "Wielkie Spiskie Granie" najpopularniejsza atrakcja turystyczna Kopalnia Soli w Wieliczce Grand Prix w kategorii miejscowoœæ/gmina apsze Ni ne w³aœnie do kasy miasta. Ponadto ka dy z czterystu metrów kwadratowych u ytkowanych przez firmê, to 19 z³ podatku od nieruchomoœci bêd¹cego w ca³oœci dochodem miasta (a wiêc blisko 8 tys. z³ rocznie). Jest szansa, a nawet deklaracja, e oko³o trzydzieœci osób znajdzie w kasynie nowe miejsca pracy. Co prawda referuj¹ca uchwa³ê na sesji Zofia Jêdrysko naciskana przez radnego W³odzimierza Zapiórkowskiego odmówi³a potwierdzenia deklaracji firmy dotycz¹cej zatrudnienia miejscowych pracowników ( - nie jestem rzecznikiem firmy, nie wypowiem siê w jej imieniu zastrzeg³a), to jednak wydaje siê rozs¹dne, e po przeszkoleniu nowej obsady przez kadry Estrady Opolskiej miejsca za sto³ami krupierskimi zajm¹ górale. Lodowy zator Poznaj jêzyk i kulturê japoñsk¹ Ponad stumetrowy zator lodowy utworzy³ siê w Wigiliê na Bia³ym Dunajcu. Swój pocz¹tek mia³ na moœcie na ul. Waksmundzkiej. Losy mostu by³y niepewne. Wahania temperatur, które synoptycy odnotowali przed œwiêtami doprowadzi³y do pêkniêcia kry na Bia³ym Dunajcu. Niedu e, ale liczne od³amki zatrzyma³y siê przed mostem na ul. Waksmundzkiej i spowodowa³y zator. Kolejne nap³ywaj¹ce z p³ytkim nurtem potoku kawa³ki uzbiera³y siê w ponad stumetrowy odcinek. Lód zatamowa³ normalny nurt Dunajca i ten musia³ sobie szukaæ ujœcia nad powierzchni¹ lodu. Jednak nie wyst¹pienie z brzegów by³o najgroÿniejsze, a to co mog³o nast¹piæ w Miejski Oœrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza mieszkañców na nowy kurs kulturowo-jêzykowy, prowadzony od pocz¹tku lutego. Zaproszenie skierowane jest zarówno do osób pragn¹cych kontynuowaæ naukê jêzyka japoñskiego (dotychczas prowadzon¹ w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. S. Goszczyñskiego przez p. Yuko Hirano, która pod koniec stycznia 2011 r. koñczy sw¹ dzia³alnoœæ w Nowym Targu i wraca do Japonii) jak i do tych, którzy pragn¹ j¹ dopiero rozpocz¹æ od podstaw (zapisy chêtnych prowadzone bêd¹ do 26 stycznia pod numerem telefonu ). Poniewa nowa forma zajêæ nie bêdzie subsydiowana przez Ambasadê Japonii w Polsce (jak dotychczas kurs p. Hirano w Liceum nr 1 im. S. Goszczyñskiego) ani z funduszu lokalnego samorz¹du, w zwi¹zku z tym udzia³ w zajêciach bêdzie wymaga³ wniesienia niewielkiego czesnego - wysokoœæ op³at bêdzie zale a³a od ostatecznej iloœci chêtnych, (np. przy 10 osobach wyniesie 7 z³). Niezorientowanych informujemy, e koszt indywidualnych lekcji z jêzyka japoñskiego w skali ogólnopolskiej wynosi minimum 70 z³/godz. Uwarunkowania formalne: uczestnicy w wieku od 13 lat (górna granica nieokreœlona ale seniorzy tak e bêd¹ mile widziani) zajêcia w MOK-u 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne organizatorzy zapewniaj¹ gratis potrzebne do zajêæ materia³y dydaktyczne (tak e mo liwoœæ skopiowania/ przegrania innych pomocy jêzykowych) nastêpstwie. Gdyby bowiem nie udro - niono nurtu potoku, a kra zamarz³a, o co nietrudno by³o w ostatnich dniach, przy nastêpnych roztopach mog³o dojœæ do ruszenia lodowego ywio³u i uszkodzenia mostu, który przecie po powodzi w 1997 r. ju jeden powa ny remont prze y³. Na szczêœcie zanim zwa³y lodu ponownie zamarz³y, uda³o siê udro niæ Bia³y Dunajec i ju nazajutrz, czyli w Bo e Narodzenie zalega³y ju tylko resztki kry i to nie w œrodku koryta, gdzie stanowi³y najwiêksze zagro enie, a przy jego brzegach, co w przyrodzie jest naturalnie spotykane. - dok³adny harmonogram zajêæ po ustaleniu z uczestnikami kursu - poza zajêciami jêzykowymi przewidziane s¹ warsztaty z historii kultury i sztuki japoñskiej (tematyka do uzgodnienia, np. origami, kirigami, chirigami) - spotkanie informacyjne odbêdzie siê 26 stycznia (œroda) o godz. 18:00 w sali nr 44 na I pietrze Ponadto: - zni ki i upusty za przed³u enie nauki o kolejny semestr, za najlepsze indywidualne wyniki w danym semestrze, za wczeœniejsze wniesienie pe³nej op³aty semestralnej itd. - w przypadku uzasadnionej nieobecnoœci zwrot 50% wniesionej op³aty Dalsze szczegó³owe informacje pod numerem telefonu lektora (dr Krzysztofa Strebeyko)

4 4 Styczeñ 2011 Nr 1 NOWY TARG Nie tylko zjazdówki Tu przed przerw¹ œwi¹teczn¹ Urz¹d Miasta wytyczy³ trasy na lotnisku i w jego s¹siedztwie. Narciarstwo biegowe to coraz bardziej popularna forma rekreacji w Nowym Targu. W Nowym Targu mo emy siê pochwaliæ, e odkryliœmy biegówki jeszcze przed ogólnopolskim sza³em na punkcie Justyny Kowalczyk, która zreszt¹ zanim zosta³a œwiatow¹ gwiazd¹, VI Bieg Podhalañski Jadwiga Guzik, Dyrektor VI Biegu Podhalañskiego im. Jana Paw³a II zaprasza do udzia³u w VI Biegu Podhalañskim im. Jana Paw³a II, który zosta³ zaplanowany na dzieñ 6 lutego 2011 r. Szósta edycja Biegu bêdzie mia³a szczególny charakter, wpisana zosta³a bowiem do kalendarza Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego jako jedna z imprez Mistrzostw Polski Amatorów w Biegach Narciarskich. Trasa zawodów poprowadzona zostanie wokó³ rezerwatu przyrody Boru Na Czerwonem. Start i meta znajdowaæ siê bêd¹ na lotnisku w Nowym Targu. Uczestnicy bêd¹ mieli do pokonania trasê 30, 15 lub 5 kilometrow¹. Do 4 lutego 2011 r. zg³oszenia do VI Biegu Podhalañskiego nale y gdzie spotkasz podhalañski g³os dwukrotnie triumfowa³a na naszym nowotarskim biegu podhalañskim. Burmistrz Miasta Nowy Targ serdecznie zaprasza mi³oœników biegania na nartach na przygotowane ratrakiem sk³adaæ wy³¹cznie on-line poprzez internetowy formularz zg³oszeniowy dostêpny na stronie internetowej W dniu 5 lutego 2011 r. zg³oszenia mo na sk³adaæ osobiœcie w biurze zawodów na lotnisku Nowy Targ: - Rynek, ul. D³uga, Ogrodowa, Kazimierza Wielkiego, Szaflarska, stacje paliw: ul. Krakowska, Mix Electronics, CH ul. LudŸmierska, Plac Evry, nowa Galeria Buy&Fly (poczekalnia dla busów), parking Castorama Zakopane: - Tesco, ul. Chramcówki, stacje benzynowe Bia³ka Tatrzañska: delikatesy Centrum Rabka: centrum Sieæ marketów podhalañski - Rabka, Nowy Targ, Jab³onka, Czarny Dunajec g³os nowotarskie trasy biegowe. Warunki œniegowe przed Œwiêtami pozwoli³y na przygotowanie dziewiêciokilometrowej pêtli, która rozpoczyna siê na lotnisku, wiedzie wzd³u Boru w stronê Szaflar, nastêpnie skrêca w kierunku Gronkowa i wraca z powrotem na lotnisko. Druga siedmiokilometrowa czêœæ trasy biegnie od k³adki wzd³u Dunajca w stronê Szaflar, skrêca w stronê Boru i wraca z powrotem na lotnisko. Skoro ju jesteœmy przy narciarstwie, to warto wspomnieæ, e zarówno D³uga Polana, jak i Zadzia³ funkcjonuj¹ ju normalnie i zapraszaj¹ narciarzy nie tylko z Nowego Targu na ³yk œwie ego powietrza podczas œmigów i szusów. w Nowym Targu od godz. 10:00 do 16:00, oraz w dniu 6 lutego od godz. 8:00 do 10:00. Zgodnie z regulaminem op³aty startowej nale y dokonywaæ przy odbiorze numeru startowego, gotówk¹ w biurze zawodów. Program VI Biegu Podhalañskiego Sobota r. Wydawanie numerów startowych oraz przyjmowanie zapisów do biegu w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 10:00 do 16:00 Niedziela r. 8:00 10:00 przyjmowanie zg³oszeñ zawodników oraz wydawanie numerów startowych w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu 10:30 weryfikacja uczestników biegu i zajmowanie miejsc w polu startowym 11:00 start stylem klasycznym na dystansie 30 km K+M 11:10 start stylem klasycznym na dystansie 15 km K+M 11:20 start stylem klasycznym na dystansie 5 km K+M ok 13:00-14:00 wrêczenie nagród w biegu na wszystkich dystansachlotnisko w Nowym Targu FryŸlewicz z opozycyjn¹ rad¹» dokoñczenie ze str. 1 wy z megafonami i... przegra³. Jeszcze w wyborcz¹ noc pod ratuszem zap³onê³y czapki FryŸlewicza oraz jego szefa komitetu wyborczego, Marcina Ozorowskiego. To taka hokejowa nowotarska tradycja palenia nakryæ g³owy trenera i kierownika dru yny po zdobyciu mistrzostwa Polski. W minionym roku hokeiœci po raz kolejny dope³nili rytua³u, a z hokejowego wzoru skorzystali te cz³onkowie sztabu FryŸlewicza. Jednak ju daj¹c podpaliæ swoj¹ czapkê nowy-stary burmistrz wiedzia³, e zwyciêstwo nie jest pe³ne. Na pierwszej sesji rady miasta odby³a siê pierwsza próba si³. Z 21 radnych na ³awach zasiad³o 19. Z przyczyn rodzinnych nieobecny by³ Grzegorz Watycha, nie pojawi³ siê tak e marek FryŸlewicz, który teoretycznie mandat radnego w wyborach zdoby³, ale przecie czeka³ na drug¹ turê. Uk³ad si³ by³ pozornie prosty: Nowotar anie, Nasze Miasto i Platforma pozostaj¹ce w opozycji do burmistrza mieli 9 radnych (licz¹c bez Watychy), a PWS wraz ze Zwi¹zkiem Nowotar an i PiS mieli 10 radnych (licz¹c bez FryŸlewicza, którego ju po drugiej turze zast¹pi³a w radzie Ewa Pawlikowska). Teoretycznie wiêc to radni burmistrza powinni zadecydowaæ o wyborze przewodnicz¹cego rady miasta. Jednak na samym pocz¹tku sesji opozycja zg³osi³a wniosek o jej przerwanie na kilka dni. Przewodnicz¹cy senior Józef Trzciñski uzna³, e pogrzeb zmar³ej matki radnego jest jak najbardziej powodem do kilkugodzinnej przerwy, ale nadchodz¹ca druga tura absolutnie nie i odmówi³ kilkudniowej przerwy ograniczaj¹c j¹ do owych kilku godzin potrzebnych na udzia³ w uroczystoœciach koœcielnych. W kuluarach szeptano, e przerwa by³a potrzebna po to, eby ewentualnie przegranego Tarnowskiego zg³osiæ jako kandydata na przewodnicz¹cego rady miasta. Wybór przed drug¹ tur¹ móg³ odebraæ mu g³osy u co mniej zorientowanej czêœci elektoratu przekonanej, e wybory ju wygra³. Opozycja zg³osi³a wiêc kandydaturê Micha³a Glonka, 32- letniego nauczyciela wychowania fizycznego, przewodnika beskidzkiego i ratownika GOPR. Ze strony koalicyjnej wsta³ by³y przewodnicz¹cy rady miasta Les³aw Miko³ajski i zg³osi³ kandydaturê Janusza Kawki. Wydawa³o siê, e radny Gabriel Samolej z listy PiS jest w tym momencie pod œcian¹. G³osuj¹c na Glonka namaszcza go jako jêzyczek u wagi na przewodnicz¹cego, ale arytmetyka wyborcza jasno wska e go jako nielojalnego wobec partii i partyjnego kolegi, który by³ przy zachowaniu dyscypliny g³osowania pewnym przewodnicz¹cym. Samolej jednak musia³ zag³osowaæ na Glonka, skoro ten jednym g³osem wygra³ z Kawk¹. Wkrótce zreszt¹ zosta³ wiceprzewodnicz¹cym Rady Miasta obok Jacentego Rajskiego, co trudno odebraæ inaczej, ni jako nagrodê za przejœcie do opozycji. Rada aby ustabilizowaæ swój ca³y sk³ad potrzebowa³a w sumie a trzech sesji, które do tej pory zd¹ y³y siê odbyæ. Na drugim posiedzeniu œlubowanie z³o y³ radny Grzegorz Watycha. Wtedy te radni przeg³osowali wygaœniêcie mandatu Marka FryŸlewicza, który wygrawszy drug¹ turê i obejmuj¹c urz¹d burmistrza zrzek³ siê tym samym godnoœci rajcy. Na ostatniej w ubieg³ym roku sesji œlubowanie z³o y³a Ewa Pawlikowska, która z racji i w okrêgu nr 2 z którego startowa³ FryŸlewicz, uzyska³a kolejn¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ przejê³a mandat po burmistrzu.

5 Nr 1 Styczeñ Zakopane Nowy Targ Rabka Zdrój Dworce i przystanki czas FUn FU6n FU6,7 FUn FU6n FU7 FU6n FU6,7 FUn FU6n FU7 FU6n FUn FU6,7 FU6n Zakopane Dw. PKP 00:00 07:15 08:00 08:40 09:50 10:55 12:00 12:40 14:05 14:40 15:40 16:50 17:20 18:10 19:10 19:50 Zakopane ul. Kasprowicza 00:04 07:19 08:04 08:44 09:54 10:59 12:04 12:44 14:09 14:44 15:44 16:54 17:24 18:14 19:14 19:54 Zakopane Ustup 00:08 07:23 08:08 08:48 09:58 11:03 12:08 12:48 14:13 14:48 15:48 16:58 17:28 18:18 19:18 19:58 Poronin 00:10 07:25 08:10 08:50 10:00 11:05 12:10 12:50 14:15 14:50 15:50 17:00 17:30 18:20 19:20 20:00 Poronin PKP 00:13 07:28 08:13 08:53 10:03 11:08 12:13 12:53 14:18 14:53 15:53 17:03 17:33 18:23 19:23 20:03 Bia³y Dunajec Górny 00:16 07:31 08:16 08:56 10:06 11:11 12:16 12:56 14:21 14:56 15:56 17:06 17:36 18:26 19:26 20:06 Bia³y Dunajec UG 00:18 07:33 08:18 08:58 10:08 11:13 12:18 12:58 14:23 14:58 15:58 17:08 17:38 18:28 19:28 20:08 Bia³y Dunajec Koœció³ 00:20 07:35 08:20 09:00 10:10 11:15 12:20 13:00 14:25 15:00 16:00 17:10 17:40 18:30 19:30 20:10 Bia³y Dunajec So³ectwo 00:21 07:36 08:21 09:01 10:11 11:16 12:21 13:01 14:26 15:01 16:01 17:11 17:41 18:31 19:31 20:11 Bia³y Dunajec 00:23 07:38 08:23 09:03 10:13 11:18 12:23 13:03 14:28 15:03 16:03 17:13 17:43 18:33 19:33 20:13 Szaflary Wieœ 00:25 07:40 08:25 09:05 10:15 11:20 12:25 13:05 14:30 15:05 16:05 17:15 17:45 18:35 19:35 20:15 Szaflary PKP 00:26 07:41 08:26 09:06 10:16 11:21 12:26 13:06 14:31 15:06 16:06 17:16 17:46 18:36 19:36 20:16 Nowy Targ ul. Szaflarska CPN 00:28 07:43 08:28 09:08 10:18 11:23 12:28 13:08 14:33 15:08 16:08 17:18 17:48 18:38 19:38 20:18 Nowy Targ ul. Szaflarska ROP 00:29 07:44 08:29 09:09 10:19 11:24 12:29 13:09 14:34 15:09 16:09 17:19 17:59 18:39 19:39 20:19 Nowy Targ Galeria 00:34 07:49 08:34 09:14 10:24 11:29 12:34 13:14 14:39 15:14 16:14 17:24 18:04 18:44 19:44 20:24 Buy&Fly Parking Nowy Targ 00:35 07:50 08:35 09:15 10:25 11:30 12:35 13:15 14:40 15:15 16:15 17:25 18:05 18:45 19:45 20:25 Nowy Targ Niwa III 00:36 07:51 08:36 09:16 10:26 11:31 12:36 13:16 14:41 15:16 16:16 17:26 18:06 18:46 19:46 20:26 Nowy Targ Niwa II 00:37 07:52 08:37 09:17 10:27 11:32 12:37 13:17 14:42 15:17 16:17 17:27 18:07 18:47 19:47 20:27 Nowy Targ Niwa I 00:38 07:53 08:38 09:18 10:28 11:33 12:38 13:18 14:43 15:18 16:18 17:28 18:08 18:48 19:48 20:28 Klikuszowa 00:39 07:54 08:39 09:19 10:29 11:34 12:39 13:19 14:44 15:19 16:19 17:29 18:09 18:49 19:49 20:29 Rdzawka III 00:41 07:56 08:41 09:21 10:31 11:36 12:41 13:21 14:46 15:21 16:21 17:31 18:11 18:51 19:51 20:31 Rdzawka II 00:43 07:58 08:43 09:23 10:33 11:38 12:43 13:23 14:48 15:23 16:23 17:33 18:13 18:53 19:53 20:33 Rdzawka I 00:47 08:02 08:47 09:27 10:37 11:42 12:47 13:27 14:52 15:27 16:27 17:37 18:17 18:57 19:57 20:37 Chabówka PKP 00:51 08:06 08:51 09:31 10:41 11:46 12:51 13:31 14:56 15:31 16:31 17:41 18:21 19:01 20:01 20:41 Rabka Zdrój ul. Zakopiañska 00:52 08:07 08:52 09:32 10:42 11:47 12:52 13:32 14:57 15:32 16:32 17:42 18:22 19:02 20:02 20:42 Rabka Zdrój Wygoda 00:53 08:08 08:53 09:33 10:43 11:48 12:53 13:33 14:58 15:33 16:33 17:43 18:23 19:03 20:03 20:43 Rabka Zdrój Dw. PKP 00:55 08:10 08:55 09:35 10:45 11:50 12:55 13:35 15:00 15:35 16:35 17:45 18:25 19:05 20:05 20:45 Rabka Zdrój Dw. Busów 00:57 08:12 08:57 09:37 10:47 11:52 12:57 13:37 15:02 15:37 16:37 17:47 18:27 19:07 20:07 20:47 F kursuje w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek) 6 kursuje w sobotê 7 kursuje w niedzielê i pozosta³e œwiêta U nie kursuje i pierwszy dzieñ Wielkanocy n nie kursuje 24 i oraz w Wielk¹ Sobotê

6 6 Styczeñ 2011 Nr 1 NOWY TARG Nowy Targ Szpital Rabka Zdrój Dw. Busów Dworce i przystanki Czas FUn FU6,7 FUn FUn FUn FU6 FUn FUn FU6 FUn FU6 FUn FU6,7 FU FU6,7 FUn FUn FU6,7 Nowy Targ Szpital 00:00 6:30 7:10 7:35 8:05 8:30 9:00 9:30 10:00 10:45 11:50 12:20 13:45 14:10 15:35 16:00 17:10 18:20 19:10 Nowy Targ ul. Szpitalna 00:01 6:31 7:11 7:36 8:06 8:31 9:01 9:31 10:01 10:46 11:51 12:21 13:46 14:11 15:36 16:01 17:11 18:21 19:11 Nowy Targ ul. Kowaniec 00:02 6:32 7:12 7:37 8:07 8:32 9:02 9:32 10:02 10:47 11:52 12:22 13:47 14:12 15:37 16:02 17:12 18:22 19:12 Nowy Targ ul Parkowa 00:04 12:20 13:45 14:14 15:39 16:04 Nowy Targ Galeria Parking00:07 6:35 7:15 7:40 8:10 8:35 9:05 9:35 10:05 10:50 11:55 12:25 13:50 14:17 15:42 16:07 17:17 18:27 19:15 Nowy Targ 00:08 6:36 7:16 7:41 8:11 8:36 9:06 9:36 10:06 10:51 11:56 12:26 13:51 14:18 15:43 16:08 17:18 18:28 19:16 Niwa III 00:09 6:37 7:17 7:42 8:12 8:37 9:07 9:37 10:07 10:52 11:57 12:27 13:52 14:19 15:44 16:09 17:19 18:29 19:17 Niwa II 00:10 6:38 7:18 7:43 8:13 8:38 9:08 9:38 10:08 10:53 11:58 12:28 13:53 14:20 15:45 16:10 17:20 18:30 19:18 Niwa I 00:11 6:39 7:19 7:44 8:14 8:39 9:09 9:39 10:09 10:54 11:59 12:29 13:54 14:21 15:46 16:11 17:21 18:31 19:19 Klikuszowa 00:14 6:42 7:22 7:47 8:17 8:42 9:12 9:42 10:12 10:57 12:02 12:32 13:57 14:24 15:49 16:14 17:24 18:34 19:22 Rdzawka III 00:20 6:48 7:28 7:53 8:23 8:48 9:18 9:48 10:18 11:03 12:08 12:38 14:03 14:30 15:55 16:20 17:30 18:40 19:28 Rdzawka II 00:26 6:54 7:34 7:59 8:29 8:54 9:24 9:54 10:24 11:09 12:14 12:44 14:09 14:36 16:01 16:26 17:36 18:46 19:34 Rdzawka I 00:32 7:00 7:40 8:05 8:35 9:00 9:30 10:00 10:30 11:15 12:20 12:50 14:15 14:42 16:07 16:32 17:42 18:52 19:40 Chabówka PKP 00:36 7:04 7:44 8:09 8:39 9:04 9:34 10:04 10:34 11:19 12:24 12:54 14:19 14:46 16:11 16:36 17:46 18:56 19:44 Rabka Zdrój 00:37 7:05 7:45 8:10 8:40 9:05 9:35 10:05 10:35 11:20 12:25 12:55 14:20 14:47 16:12 16:37 17:47 18:57 19:45 ul. Zakopiañskia Krokus Rabka Zdrój Wygoda 00:38 7:06 7:46 8:11 8:41 9:06 9:36 10:06 10:36 11:21 12:26 12:56 14:21 14:48 16:13 16:38 17:48 18:58 19:46 Rabka Zdrój Dw. PKP 00:39 7:07 7:47 8:12 8:42 9:07 9:37 10:07 10:37 11:22 12:27 12:57 14:22 14:49 16:14 16:39 17:49 18:59 19:47 Rabka Zdrój Dw. Busów 00:40 7:08 7:48 8:13 8:43 9:08 9:38 10:08 10:38 11:23 12:28 12:58 14:23 14:50 16:15 16:40 17:50 19:00 19:48 F kursuje w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek) 6 kursuje w sobotê 7 kursuje w niedzielê i pozosta³e œwiêta U nie kursuje i pierwszy dzieñ Wielkanocy n nie kursuje 24 i oraz w Wielk¹ Sobotê

7 Nr 1 L E S C A T O P R O E A F M O W N A JL E P S Z A Styczeñ

8 8 Styczeñ 2011 Nr 1 NOWY TARG Rabka Zdrój Dw. Busów Nowy Targ Szpital Dworce i przystanki Czas FUn FU6,7 FUn FUn FUn FU6 FUn FUn FU6 FUn FU6 FUn FU6,7 FU FU6,7 FUn FUn FU6,7 Rabka Zdrój Dw. Busów 00:00 05:40 06:10 06:45 07:15 07:50 08:15 08:50 09:10 09:50 10:55 11:40 12:30 13:10 14:40 15:10 16:20 17:15 18:10 Rabka Zdrój Dw. PKP 00:02 05:42 06:12 06:47 07:17 07:52 08:17 08:52 09:12 09:52 10:57 11:42 12:32 13:12 14:42 15:12 16:22 17:17 18:12 Rabka Zdrój Wygoda 00:03 05:43 06:13 06:48 07:18 07:53 08:18 08:53 09:13 09:53 10:58 11:43 12:33 13:13 14:43 15:13 16:23 17:18 18:13 Rabka Zdrój ul. Zakopiañskia 00:04 05:44 06:14 06:49 07:19 07:54 08:19 08:54 09:14 09:54 10:59 11:44 12:34 13:14 14:44 15:14 16:24 17:19 18:14 Chabówka PKP 00:05 05:45 06:15 06:50 07:20 07:55 08:20 08:55 09:15 09:55 11:00 11:45 12:35 13:15 14:45 15:15 16:25 17:20 18:15 Rdzawka I 00:11 05:51 06:21 06:56 07:26 08:01 08:26 09:01 09:21 10:01 11:06 11:51 12:41 13:21 14:51 15:21 16:31 17:26 18:21 Rdzawka II 00:17 05:57 06:27 07:02 07:32 08:07 08:32 09:07 09:27 10:07 11:12 11:57 12:47 13:27 14:57 15:27 16:37 17:32 18:27 Klikuszowa 00:23 06:03 06:33 07:08 07:38 08:13 08:38 09:13 09:33 10:13 11:18 12:03 12:53 13:33 15:03 15:33 16:43 17:38 18:33 Niwa I 00:27 06:07 06:37 07:12 07:42 08:17 08:42 09:17 09:37 10:17 11:22 12:07 12:57 13:37 15:07 15:37 16:47 17:42 18:37 Niwa II 00:28 06:08 06:38 07:13 07:43 08:18 08:43 09:18 09:38 10:18 11:23 12:08 12:58 13:38 15:08 15:38 16:48 17:43 18:38 Niwa III 00:29 06:09 06:39 07:14 07:44 08:19 08:44 09:19 09:39 10:19 11:24 12:09 12:59 13:39 15:09 15:39 16:59 17:44 18:39 Nowy Targ 00:30 06:10 06:40 07:15 07:45 08:20 08:45 09:20 09:40 10:20 11:25 12:10 13:00 13:40 15:10 15:40 16:50 17:45 18:40 Nowy Targ Al lecia PKS 00:31 06:11 06:41 07:16 07:46 08:21 08:46 09:21 09:41 10:21 11:26 12:11 13:01 13:41 15:11 15:41 16:51 17:46 18:41 Nowy Targ ul. Szafl. Oœr. Zdr. 00:32 06:12 06:42 07:17 07:47 08:22 08:47 09:22 09:42 10:22 11:27 12:12 13:02 13:42 15:12 15:42 16:52 17:47 18:42 Nowy Targ ul. Kowaniec 00:34 06:14 06:44 07:19 07:49 08:24 08:49 09:24 09:44 10:24 11:29 12:14 13:04 13:44 15:14 15:44 16:54 17:49 18:44 Nowy Targ Szpital 00:36 06:16 06:46 07:21 07:51 08:26 08:51 09:26 09:46 10:26 11:31 12:16 13:06 13:46 15:16 15:46 16:56 17:51 18:46 F kursuje w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek) 6 kursuje w sobotê 7 kursuje w niedzielê i pozosta³e œwiêta U nie kursuje i pierwszy dzieñ Wielkanocy n nie kursuje 24 i oraz w Wielk¹ Sobotê

9 Nr 1 Styczeñ Zofia Kilanowicz z chórami Chór Cantata z Niepo³omic, Zespó³ Ricercar z Krakowa oraz chór Gorce z Nowego Targu da³y w Miejskim Oœrodku Kultury koncert noworoczny z udzia³em znanych solistów. Koncert kolêd i pastora³ek nosi³ tytu³ Raduj siê œwiecie przyszed³ Pan. Koncert zorganizowa³ Miejski Nauczycielski Chór Gorce, który zaprosi³ przyjació³ z Niepo³omic, chór Cantata i zespó³ instrumentalny Ricercar, którym artystycznie dyrektoruje pochodz¹cy z Nowego Targu Bogus³aw Grzybek, dyrygent odznaczony medalem zas³u onych dla Nowego Targu. Chóry œpiewa³y najpierw oddzielnie, potem wspólnie wykonuj¹c ponad 20 kolêd i pastora³ek. Nadkomplet publicznoœci na widowni Miejskiego Oœrodka Kultury nagrodzi³ artystów owacj¹ na stoj¹co, a najwiêcej braw w przerwach miêdzy utworami zebra³a oczywiœcie g³ówna gwiazda wieczoru sopranistka Zofia Kilanowicz, która równie pochodzi z Nowego Targu, a dziêki talentowi i ciê kiej pracy zdo³a³a zachwyciæ swoim g³osem melomanów wielu krajów œwiata. Nie zabrak³o te podziêkowañ od chóru Gorce, który dziêki pomocy burmistrza i prywatnych sponsorów da³ ju w tym roku ponad 50 koncertów, z czego sporo podczas tournee po Grecji, gdzie promowa³ Nowy Targ i Polskê. Najm³odsi o swoim mieœcie Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 wykazali siê najlepsz¹ wiedz¹ o mieœcie i wygrali turniej wiedzy o Nowym Targu zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 5. Gospodarze zajêli drugie miejsce. Oœmio- i dziewiêciolatkowie z nowotarskich podstawówek byli pytani w³aœciwie wy³¹cznie o to, co w przysz- ³oœci jako doroœli nowotar anie powinni wiedzieæ obowi¹zkowo. Kto jest patronem miasta, w jakim regionie ono le y, jakie s¹ najpopularniejsze sporty i gdzie znajduj¹ siê najwa niejsze budynki w mieœcie to by³y pytania dopiero na rozgrzewkê. Nieco trudnoœci sprawi³o uczestnikom konkursu rozpoznanie przy zas³oniêtym wzroku niektórych regionalnych przedmiotów u ywanych kiedyœ na co dzieñ. A na dotyk trzeba by³o wyczuæ góralskie korale, spinkê, kierpca, czy t³uczek do ziemniaków. Jedn¹ z konkurencji by³o te dopisanie jakich podstawowych elementów brakuje narysowanym postaciom w regionalnych strojach. Przyda³a siê znajomoœæ historii miasta i legend z nim zwi¹zanych. I miejsce zajê³a trzyosobowa reprezentacja SP Nr 3 w sk³adzie: Maciej Krauzowicz, Aleksandra Cyrwus, Pawe³ Jaskierski (opiekun Halina Dziedzic), II miejsce wywalczyli gospodarze - ekipa SP Nr 5, a III - dru yna SP Nr 11. Organizatorki i pomys³odawczynie konkursu to Dorota FryŸlewicz i Teresa Kuros. Wigilia dla samotnych Od piêciu lat wszystkich samotnych, potrzebuj¹cych, lub osób które akurat tego dnia nie maj¹ z kim si¹œæ do wigilijnego sto³u zaprasza rodzina Worwów prowadz¹ca restauracjê Ruczaj w Nowym Targu. Tam na Wigiliê mo e przyjœæ ka dy, bez specjalnego zaproszenia. Oprócz ca³ej rodziny gospodarzy przy stole siadaj¹ ksiê a z nowotarskich parafii i przedstawiciele w³adz miasta. Co roku goœciom sk³ada yczenia przedstawicielka rodziny Jolanta apsa, córka Czes³awy i œp. Adama Worwów, którzy wyszli z inicjatyw¹ goszczenia osób potrzebuj¹cych oraz burmistrz Marek FryŸlewicz. Modlitwê odprawi³ proboszcz parafii œw. Jadwigi Królowej ks. Henryk Paœko, a muzycznie wieczerzê uœwietni³ chór Echo Gorczañskie. Zaæmienie s³oñca Równie i mieszkañcy Podhala mieli okazjê we wtorek 4 stycznia obejrzeæ niecodzienne zjawisko zaæmienie s³oñca. W Nowym Targu by³a to pierwsza od d³u szego czasu okazja skorzystania z po³o enia miasta w kotlinie. Wszechobecna i przeszkadzaj¹ca mg³a tym razem spowodowa³a, e zaæmienie mo na by³o w pocz¹tkowej jego fazie bezpiecznie ogl¹daæ nieuzbrojonym okiem. Ogólnie ogl¹danie zaæmienia bez zabezpieczaj¹cego szk³a (maska spawalnicza, przydymione szkie³ko, klisza fotograficzna, niektórzy stosuj¹ tak e pó³przeÿroczyste p³yty CD) jest bardzo niebezpieczne i mo e prowadziæ do uszkodzenia oka. Niedopuszczalne i prowadz¹ce do utraty wzroku jest próbowanie u ycia wszelkiego rodzaju lunet, aczkolwiek umiejêtnie zastosowane do rzucenia obrazu s³oñca na p³ask¹ powierzchniê przyrz¹dów optycznych mo e byæ interesuj¹cym doœwiadczeniem. Samo zjawisko zaæmienia to wiedza ze szko³y podstawowej. Jego najrzadziej wystêpuj¹cymi odmianami s¹ zaæmienie ca³kowite i obr¹czkowe. Ziemia, ksiê yc i s³oñce znajduj¹ siê wtedy w jednej linii, a to czy zaæmienie jest pe³ne, czy obr¹czkowe zale y od odleg³oœci (zmiennej) miêdzy nimi. Ca³kowite zaæmienie s³oñca powoduje, e przez krótk¹ chwilê w œrodku dnia staje siê ciemno. Zaæmienie obr¹czkowe to piêkne zjawisko, w trakcie którego zza tarczy ksiê yca obserwujemy przedzieraj¹ce siê promienie gwiazdy naszego systemu planet. Niestety zjawisko zaæmienia obr¹czkowego wystêpuje niezwykle rzadko. Ostatnie wyst¹pi³o w ubieg³ym roku w Chinach, Indiach i na Pacyfiku. W Polsce ostatni raz obr¹czkowe obserwowane by³o w 1836 r. a pe³ne w 1914 r. Przedostatnie pe³ne zaæmienie w 1887 r. zainspirowa³o Boles³awa Prusa do umieszczenia opisu wykorzystywania tego zjawiska w staro ytnym Egipcie przez kap³anów w ksi¹ ce Faraon. W tym roku bêd¹ jeszcze trzy czêœciowe zaæmienia, ale niewidoczne z terenu Polski, najbli sze zobaczymy 20 marca 2015 r. 13 listopada przysz³ego roku natomiast mo na wybraæ siê do Australii na zaæmienie ca³kowite, a 20 maja do Chin, Japonii lub do USA na obr¹czkowe. WOŒP zagra w górach Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra 8/ ju w dwudziestu trzech schroniskach i bacówkach. S¹ to obiekty na: Hali Krupowej, Hali Lipowskiej, Hali Miziowej, Kalatówkach, Kud³aczach, Luboniu Wielkim, Maciejowej, Markowych Szczawinach, nad Morskim Okiem, na Ornaku, Polanie Chocho³owskiej, Przegibku, Przys³opie, Rycerzowej, Starych Wierchach, pod Trzema Koronami, Turbaczu, Wielkiej Raczy, na Wierchomli, Bereœniku oraz Gorczañska Chata, Chatka Skalanka i Zaolzianka. Wolontariusze kwestowaæ bêd¹ w wymienionych schroniskach, przy wyci¹gach narciarskich i na okolicznych szlakach. Ponadto w fina³owy wieczór ( ) we wszystkich "graj¹cych" schroniskach dzia³aæ bêd¹ orkiestrowe sklepiki i przeprowadzone zostan¹ licytacje, z których dochód trafi na konto WOŒP. Za wybrane potrawy bêdzie mo na zap³aciæ do puszek, trafi tam te czêœæ zysku z noclegów. Kwesta w schroniskach znacznie ró ni siê od prowadzonej na nizinach, bo tu nie wystarczy wyjœæ na ulicê, aby wrzuciæ pieni¹ ek do puszki, lecz trzeba samemu pofatygowaæ siê do skarbonki, w góry! Podczas poprzedniego Fina³u wolontariusze pobili rekord wysokoœci prowadzenia kwesty, zbieraj¹c pieni¹dze w Tatrach na 2096 m. n.p.m. Zagro enie lawinowe nie pozwoli³o im wtedy na osi¹gniêcie celu wyprawy, którym by³y Rysy. W fina³ow¹ niedzielê próba wejœcia ze skarbonk¹ na Rysy zostanie podjêta ponownie.

10 10 Styczeñ 2011 Nr 1 Dlaczego wszyscy narciarze je d ¹ na S³owacjê? artyku³ sponsorowany Od kilku sezonów najlepsze oœrodki narciarskie na S³owacji, takie jak Tatrzañska omnica czy Jasna pod Chopokiem sta³y siê wa nym punktem na narciarskiej mapie Europy. Równie coraz wiêcej Polaków zmêczonych s³ab¹ infrastruktur¹, krótkimi trasami oraz wiecznymi kolejkami do wyci¹gów w rodzimych kurortach wybiera bia³e szaleñstwo u naszych po³udniowych s¹siadów. Trzeba jednak przyznaæ, e S³owacy nie zasypuj¹ gruszek w popiele i z roku na rok przygotowuj¹ dla swych goœci coraz wiêcej atrakcji. W sezonie 2010/2011 wszyscy, którzy zdecyduj¹ siê na pobyt w Tatrzañskiej omnicy znajduj¹cej siê tylko 45 minut jazdy samochodem z Zakopanego, bêd¹ mogli skorzystaæ z nowej supernowoczesnej 6-osobowej kolejki, której otwarcie mia³o miejsce Podgrzewane siedzenia i nowoczesny system bezpieczeñstwa RPD (zapewniaj¹cy odpornoœæ na podmuchy wiatru) to nie jedyne plusy tej inwestycji. Dziêki niej o 1/3 zwiêkszy siê równie przepustowoœæ oœrodka, co powinno niemal ca³kowicie wyeliminowaæ kolejki do wyci¹gów. Koszt budowy kolejki linowej to ok. 7,7 mln EURO! A to jeszcze nie koniec œwietnych wiadomoœci z Tatrzañskiej omnicy Na odcinku z górnej stacji omnickiej Prze³êczy w dó³ do Tatrzañskiej omnicy czeka na narciarzy 6 kilometrów pierwszorzêdnej trasy i najwy - sze przewy szenie na S³owacji a 1340 metrów! Stworzenie trasy by³o mo liwe dziêki inwestycji w nowy system zaœnie aj¹cy, która wynios³a kolejne 2,9 mln EURO. Kolejnym udogodnieniem, które z pewnoœci¹ ucieszy wszystkich narciarzy planuj¹cych wypoczynek w Tatrzañskiej omnicy jest nowy, ogromny (400 miejsc dla samochodów i 10 autokarów) parking. Inwestycja powsta³a w bezpoœredniej bliskoœci kolejki krzese³kowej przewo ¹cej narciarzy z Tatrzañskiej omnicy do stacji koñcowej Start. Dziêki niej narciarze i snowboardziœci raz na zawsze bêd¹ mogli zapomnieæ o forsownym przemieszczaniu siê ze sprzêtem. Notatki z radiowozu godz. 15:30, Mieszkaniec LudŸmierza zawiadomi³ policjê, e NN sprawca po wczeœniejszym wybiciu szyby w oknie wszed³ do œrodka budynku mieszkalnego i skrad³ telewizor, butlê z gazem oraz pieni¹dze. ¹czna suma strat 3500 na szkodê zg³aszaj¹cego W nocy z 01/ ok. godz. 00:30 w Nowej Bia³ej w pubie "Big- Ben" czterech ustalonych mieszkañców Nowej Bia³ej dokona³o uszkodzenia sto³u i krzese³ wartoœci ok z³ na szkodê w³aœciciela, mieszkañca Krempach. W dniu roku o godz 23:10 funkcjonariusze KPP Nowy Targ dokonali zatrzymania w Nowym Targu mieszkañca Nowego Targu, który kierowa³ samochodem osobowym Opel Vectra bêd¹c w stanie nietrzeÿwym 1,08 promila. Po wykonaniu czynnoœci w/w zwolniono godz. 17:50, KK KPP Nowy Targ, kieruj¹cy samochodem ciê arowym Mercedes KNT mieszkaniec Frydmana potr¹ci³ piesz¹ 7 letni¹ mieszkankê Klikuszowej, która wbieg³a na jezdniê przy zapalonym czerwonym œwietle. Obra enia to st³uczenie p³uca i œledziony. Zosta³a przetransportowana helikopterem do Prokocimia godz. 17:00, Nowy Targ. N/n sprawca po uprzednim otwarciu k³ódki nieustalonym narzêdziem dosta³ siê do wnêtrza piwnicy sk¹d skrad³ piêæ butelek wina i s³oik miodu ³¹cznej wartoœci 120z³ na szkodê mieszkañca Nowego Targu godz. 02:00, Nowy Targ. Sprawcy poprzez wybicie okna dokonali w³amania do sklepu z którego skradli Laptop m-ki Toshiba, oraz dokonali uszkodzenia aluminiowych drzwi wejœciowych. ¹czna suma strat 8 tyœ. z³ na szkodê mieszkañca Nowego Targu. W dniu roku o godz 00:30 w miejscowoœci LudŸmierz przy ul. Jana Paw³a II 95 dwóch n/n sprawców w kominiarkach ubrani na czarno wtargnêli do pub-u GS Sto-piak, gdzie jeden z nich gro ¹c u yciem pistoletu doprowadzi³ w³aœciciela do stanu bezbronnoœci natomiast drugi ³omem uszkodzi³ maszynê do gier, z której skradli nieustalon¹ kwotê. Sprawcy z miejsca zdarzenia oddalili siê najprawdopodobniej samochodem (z uwagi na warunki pogodowe gêsta mg³a nie ustalono marki pojazdu). W dniu roku o godz 12:35 w Rabce na ul. S¹deckiej dosz³o do wypadku samochodowego z udzia³em 3 pojazdów. Kieruj¹ca samochodem osobowym Marki Reanult 56 letnia mieszkanka Spytkowic z nieustalonych przyczyn zjecha³a na przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹c do zderzenia z prawid³owo jad¹cym samochodem marki VW kierowanym przez 56 letniego mieszkañca D³ugopola, a na niego najecha³ kolejny samochód marki VW kierowanym przez mieszkañca Jordanowa. W wyniku zderzenie obra eñ dozna³a kieruj¹ca samochodu Renault oraz kieruj¹cy VW i zostali przewiezieni do szpitala. Trwa ustalanie obra eñ. W dniu roku o godz 13:50 kieruj¹cy samochodem osobowym marki Hyundai 40 letni mieszkaniec Nowego Targu jad¹c w kierunku Nowego Targu wpad³ w poœlizg i zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹c do zderzenia z prawid³owo jad¹cy samochodem marki Toyota. W wyniku zdarzenia pomimo reanimacji zmar³ na miejscu kieruj¹cy samochodem Hyunadi. Kierowca i pasa er z Toyoty zostali przewiezieni do szpitala. Równie Jasna pod Chopokiem (40 min. jazdy od granicy w Chy ne) znacz¹co wzbogaca w niniejszym sezonie swoj¹ infrastrukturê. W tym samym dniu co w Tatrzañskiej omnicy zosta³ tu oddany do u ytku supernowoczesny 6-osobowy wyci¹g DopperMayr, który stanowi pierwszy etap spe³nienia marzeñ narciarzy, którzy pragn¹ bezpoœredniego po³¹czenia miêdzy pó³nocnymi i po³udniowymi stokami Chopoka. Wyci¹g zaopatrzony jest w nowoczesny, zapewniaj¹cy odpornoœæ na podmuchy wiatru - system RPD, a jego czas jazdy to jedynie 5 min! Koszt tej inwestycji, to 6 mln EURO. Kolejnym powodem, dla którego warto siê w tym roku wybraæ do Jasnej pod Chopokiem jest jeszcze wy szy komfort jazdy na nartach. Dziêki 35 nowym automatycznym armatkom wodnym (wiêkszoœæ z nich to najnowoczeœniejszy model - RUBIS EVOLUTION), kolejne 2400 metrów trasy ROVNÁ HO¼A ZÁHRADKY bêdzie kusiæ narciarzy idealnymi warunkami do szusowania. ¹czna iloœæ tras w Oœrodku Jasna Chopok objêtych sztucznym naœnie aniem wzros³a do 17 km. Koszt tej inwestycji to ponad 1 mln EURO. Jeszcze taniej! Wielomilionowe inwestycje, to nie jedyny sposób na przyci¹gniêcie ogromnych rzeszy narciarzy z ca³ej Europy do S³owacji. S³owackie Tatry Wysokie oferuj¹ wszystkim goœciom jeden, ³¹czony karnet umo liwiaj¹cy korzystanie z wielu tras o ró nym stopniu trudnoœci w kilku oœrodkach. Kilkudniowy skipass zakupiony w Tatrzañskiej omnicy czy Jasnej pod Chopokiem uprawnia tak e do zabawy na stokach Strbskiego Plesa (Jezioro Szczyrbskie) w Starym Smokowcu i Liptowskiej Ciepliczce (Liptovska Teplicka). W sezonie 2010/2011 amatorzy œnie nych szaleñstw po raz pierwszy bêd¹ mogli równie skorzystaæ z nowego Slovakia Super Skipassu, który umo liwi szusowanie na jednym karnecie w oœrodkach Wysokie Tatry - Tatrzañska omnica, Stary Smokowiec, Strbske Pleso, Donovaly, Wielka Racza oraz w najwiêkszym oœrodku narciarskim na S³owacji, w Jasnej w Tatrach Niskich pod Chopokiem. Cena w przedsprzeda y ca³osezonowego Slovakia Super Skipass pozwalaj¹cego na korzystanie z ponad 83 km œwietnie przygotowanych tras - jest porównywalna z cen¹ tygodniowego karnetu w Alpach (290 Euro). Nie tylko œniegiem cz³owiek yje W Tatrzañskiej omnicy ycie têtni nawet noc¹. Po ca³ym dniu szusowania, amatorzy œnie nych szaleñstw mog¹ oddaæ siê nieskrêpowanym chwilom relaksu w nowo otwartym music clubie HUMNO. Nowy lokal, to po³¹czenie cocktail baru i dyskoteki, gdzie pyszne drinki miksowane s¹ równie dobrze, jak najmodniejsze utwory muzyczne. Równie Jasna pod Chopokiem nie zasypia szybko. A to wszystko dziêki nowo otwartemu klubowi o wdziêcznej nazwie HAPPY END. Wewn¹trz klubu narciarze bêd¹ mogli skosztowaæ miejscowych specja³ów serwowanych w restauracji na 500 miejsc. Dla spragnionych szaleñstw na parkiecie czeka natomiast dyskoteka na 1000 osób. Najlepsi Dj-e z ca³ego œwiata, fantazyjne drinki i przyjazna atmosfera z pewnoœci¹ sprawi¹, e S³owacja stanie siê symbolem wspania³ej rozrywki. Od œwitu a po zmierzch.

11 Nr 1 Styczeñ RABKA-ZDRÓJ NFZ oszuka³. Ratujmy Szpital w Rabce Trwa akcja zbierania podpisów pod petycj¹ 31 grudnia pracownicy rabczañskiego szpitala zorganizowali pikietê na placu przy koœciele œw. Krzy a na Pi¹tkowej Górze, przy zakopiance. Mieli transparenty z napisami: "NFZ oszuka³" i "Ratujmy szpital w Rabce. Chcieli w ten sposób zamanifestowaæ swój sprzeciw wobec decyzjom NFZ, który nie przyzna³ Szpitalowi Miejskiemu w Rabce Zdroju kontraktu na œwiadczenie us³ug medycznych na oddziale wewnêtrznym, poradni onkologicznej, dermatologicznej, okulistycznej oraz izby przyjêæ. Trwa tak e akcja zbierania podpisów przez mieszkañców, pacjentów i pensjonariuszy. Petycjê mo na podpisywaæ m.in. w Urzêdzie Miasta oraz w sekretariacie szpitala, a tak e u radnych Rady Miejskiej lub na stronie Fundusz likwiduje pierwszy w Ma³opolsce du y szpital, który siê nie tylko zad³u a, ale zamkn¹³ ostatni rok z zyskiem 170 tys. z³ alarmuj¹ pracownicy szpitala i zachêcaj¹ do podpisywania protestu. Decyzja urzêdników jest nie tylko niekorzystna, ale wrêcz bulwersuj¹ca z uwagi na nieprzestrzeganie przez NFZ wymogów proceduralnych obowi¹zuj¹cych w trybie konkursowym. Burmistrz Rabki Zdrój Ewa Przyby³o wystosowa³a w tej kwestii oœwiadczenie, apeluj¹c jednoczeœnie o pomoc pos³ów, senatorów i radnych sejmiku województwa ma³opolskiego w obronie szpitala. G³os Podhalañski ul. Przewóz 2a Kraków podhalañski Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Podhalañski. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c., ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Podhalañski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. OŒWIADCZENIE BURMISTRZA RABKI-ZDROJU Gmina Rabka-Zdrój jest jedynym w³aœcicielem Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Rabce- Zdroju spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, który utworzy³a w roku 2007 przejmuj¹c czeœæ maj¹tku po Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu. Od pocz¹tku istnienia Szpitala Miejskiego, samorz¹d rabczañski ponosi³ ogromne koszty zwi¹zane z jego funkcjonowaniem. Dziœ dziêki wielu wyrzeczeniom mieszkañców Gminy, pracowników Szpitala oraz w³adz samorz¹dowych Szpital funkcjonuje mog¹c stanowiæ wzór dla innych tego typu jednostek w kraju. Niezak³ócony rozwój jednostki przerwa³y jednak, nieznajduj¹ce podstaw prawnych, dzia³ania Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. W dniu 21 grudnia 2010 roku podczas spotkania negocjacyjnego Zarz¹du Szpitala z Komisj¹ Konkursow¹ z³o on¹ z przedstawicieli MOW NFZ w Krakowie, dosz³o do skandalicznego zerwania negocjacji przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Komisja Konkursowa odmówi³a jakichkolwiek negocjacji w sprawie kontraktu dla Szpitala w zakresie leczenia chorób wewnêtrznych i udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w izbie przyjêæ. Takie stanowisko Komisji Konkursowej narusza³o w sposób oczywisty obowi¹zek na³o ony na MOW NFZ w Krakowie, treœci¹ art. 142 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, zgodnie z którym komisja ma obowi¹zek przeprowadziæ negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udzia³ wiêcej ni jeden oferent. Do konkursu oprócz Szpitala Miejskiego przyst¹pi³ Podhalañski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II w Nowym Targu, co obligowa³o Komisjê do prowadzenia negocjacji z obydwoma podmiotami. W trakcie trwaj¹cego postêpowania wobec z³o enia przez Podhalañski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II w Nowym Targu oferty na ca³oœæ œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu chorób wewnêtrznych, Szpital Miejski zmuszony zosta³ do obni enia ceny za punkt rozliczeniowy, co uplasowa³o go na pierwszym miejscu w rankingu œwiadczeniodawców prowadzonym przez MOW NFZ w Krakowie. W takiej sytuacji Komisja Konkursowa mia³ obowi¹zek przeprowadzenia ostatniego etapu negocjacji i przyznania Szpitalowi Miejskiemu kontraktu w wysokoœci przedstawionej w jego ofercie. Tymczasem, jak ju wy ej wskazano, Komisja Konkursowa ³ami¹c obowi¹zuj¹ce przepisy, odmówi³a dalszego prowadzenia negocjacji i w konsekwencji podpisania kontraktu na warunkach zaproponowanych przez Szpital Miejski. Uzasadnieniem dla takiego dzia³ania MOW NFZ w Krakowie by³a, jak wskaza³ Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej, rzekoma chêæ zakontraktowania œwiadczeñ zdrowotnych o wy szym standardzie. Przedmiotowe uzasadnienie nie tylko ³ama³o treœæ obowi¹zuj¹cych przepisów prawa (art. 147 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, zgodnie z którym kryteria oceny ofert i warunki wymagane od œwiadczeniodawców s¹ jawne i nie podlegaj¹ zmianie w toku postêpowania), ale by³o tak e merytorycznie nie uzasadnione, ze wzglêdu na fakt, e Szpital Miejski spe³nia³ wszystkie wymogi okreœlone w zarz¹dzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W trakcie spotkania w dniu 21 grudnia 2010 r. dosz³o jeszcze do innych bulwersuj¹cych zaniechañ MOW NFZ w Krakowie. Zgodnie z regu³ami panuj¹cymi w MOW NFZ w Krakowie wszelkie spotkania negocjacyjne ze œwiadczeniodawcami powinny byæ nagrywane przez urz¹dzenie do zapisu dÿwiêku, chyba e oferent nie wyrazi zgody na nagrywanie. Tymczasem Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej nie tylko nie nagra³ przebiegu spotkania, ale tak e odmówi³ nagrania na wyraÿn¹ proœbê Zarz¹du Szpitala. W takich warunkach powstaje zasadnicze pytanie czego obawia³a siê Komisja Konkursowa? Maj¹c zaszczyt reprezentowaæ mieszkañców gminy Rabka-Zdrój i okolic, tj. populacjê ponad 80 tysiêcy osób, którym Szpital Miejski w Rabce- Zdroju zapewnia pe³ne bezpieczeñstwo zdrowotne, stanowczo protestujê przeciwko bezprawnym dzia³aniom Ma³opolskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Jako osoba publiczna nie potrafiê zrozumieæ, jak mo na w tak oczywisty i bezwzglêdny sposób ³amaæ obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny. Rozumiem, e w obecnym systemie spo³eczno-gospodarczym rz¹dzi wolny i nieskrêpowany rynek, tak e w s³u bie zdrowia. Tym rz¹dom podda³ siê Szpital Miejski w Rabce-Zdroju dostosowuj¹c siê do rynkowych regu³ wy³aniania œwiadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak jednak wynika ze wskazanych wy ej zarzutów na nie wiele siê to zda³o. W takich warunkach realizuj¹c rezolucjê Rady Miejskiej w Rabce- Zdroju z dnia 22 grudnia 2010 roku apelujê do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do kompleksowej kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki w Krakowie, a w szczególnoœci do kontroli postêpowañ konkursowych przeprowadzonych przez ten Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia. Pragnê nadmieniæ, e brak kontraktu dla Szpitala Miejskiego w Rabce- Zdroju w zakresie leczenia chorób wewnêtrznych na lata i udzielania œwiadczeñ zdrowotnych w izbie przyjêæ jest równoznaczny z likwidacj¹ ca³ego Szpitala i zmarnotrawieniem wysi³ku wszystkich mieszkañców Rabki- Zdroju, którzy swoj¹ prac¹ i wysi³kiem przyczyniali siê do utrzymania tej dobrze funkcjonuj¹cej placówki. Zwracam siê z proœb¹ do wszystkich pos³ów, senatorów i radnych sejmiku województwa ma³opolskiego o poparcie naszych starañ w uzyskaniu kontraktu dla Oddzia³u Wewnêtrznego oraz izby przyjêæ dzia³aj¹cych od wielu lat w Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju. fot: podhalañski JEŒLI CHCESZ SPRZEDAÆ WYNAJ Æ KUPIÆ DZIA KÊ MIESZKANIE DOM daj BEZP ATNE OG OSZENIE na stronie internetowej G³osu Bezp³atne og³oszenie "nieruchomoœci" przeznaczone dla osób prywatnych. Publikowane s¹ na stronach internetowych wszystkich G³osów. Og³oszenia zamieszczane s¹ równie w papierowych wydaniach najbli szych numerów: G³osu Beskidzkiego, G³osu Bocheñskiego, G³osu Myœlenickiego, G³osu Wielickiego.

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN 1898-4371 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Pamiêci Jana Paw³a II

Pamiêci Jana Paw³a II BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 14 kwietnia 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 15 (646) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA (7 dni

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5.

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5. ISSN 1505-0246 Nagroda NIKE przyznana Otrzyma³ j¹ Wies³aw Myœliwski za Traktat o ³uskaniu fasoli Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 40 (509) Nr 40 (509) 9 paÿdziernik 2007 r. Cena 1,40 z³ 16 paÿdziernika

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Nr 12 (13) Grudzieñ 2008 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny beskidzki Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Na pó³metku

Bardziej szczegółowo