POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE"

Transkrypt

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1

2 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka działalności Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m. st. Warszawie. 2. Higiena Środowiska. 3. Stan sanitarno - higieniczny zakładów pracy. 4. Obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku. 5. Stan epidemiologiczny w zakresie chorób zakaźnych. 6. Ocena stanu sanitarnego placówek oświatowo wychowawczych. 7. Działalność opiniodawcza w zapobiegawczym nadzorze sanitarnym. 8. Działalność oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. 9. Wnioski. 2

3 1. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W M.ST. WARSZAWIE Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m.st. Warszawie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Mazowiecki. Ze względu na duży obszar działania oraz określone rozmieszczenie w terenie nadzorowanych obiektów, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie posiada następujące placówki usytuowane w 3 punktach miasta: 1) Placówka PSSE ul. Kochanowskiego 21 (siedziba główna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego); 2) Placówka PSSE ul. Cyrulików 35; 3) Placówka PSSE ul. Białobrzeska 26. Łącznie w Stacji zatrudnionych jest 22 pracowników. Stan na r. w poszczególnych komórkach organizacyjnych kształtuje się następująco: 1) Dyrektor -1 osoba 2) Zastępca Dyrektora -1 osoba 3) p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno Administracyjnych -1 osoba 4) Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku -45 osób 5) Higiena Komunalna -27 osób 6) Higiena Pracy -24 osób 7) Higiena Dzieci i Młodzieży -14 osób 8) Epidemiologia -29 osób 9) Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia -8 osób 1) Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny -14 osób 11) Główny Specjalista ds. Nadzoru Jakości -1 osoba 12) Pracownicy administracyjni i samodzielne stanowiska -37 osób 3

4 Działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m. st. Warszawie kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 211 r. Nr 212, poz z późń. zm.) realizuje zadania w zakresie: 1) higieny środowiska; 2) higieny pracy w zakładach pracy; 3) higieny procesów nauczania i wychowania; 4) higieny wypoczynku i rekreacji; 5) zdrowotnym żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 6) higieniczno sanitarnym, jaki powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. W ramach sprawowanego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w m. st. Warszawie przeprowadzili w 213 roku łącznie kontroli oraz nałożyli ogółem mandatów na łączną kwotę 69 3 zł. 4

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st. Warszawie 5

6 2. HIGIENA ŚRODOWISKA W roku 213 w ewidencji Oddziału Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w m. st. Warszawie (stan na koniec roku) znajdowały się 3184 obiekty, z czego skontrolowano 1721, co stanowi około 54 %. Łącznie przeprowadzono 259 kontroli. 2.1 JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Aglomerację warszawską liczącą około 1.7. mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia zaopatruje przede wszystkim Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Woda do produkcji ujmowana jest głównie z wód powierzchniowych. Ujęcie wody zlokalizowane na Zalewie Zegrzyńskim, mieszczące się na terenie powiatu legionowskiego, zasila Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie. Źródłem wody dla dwóch pozostałych zakładów ujmujących wodę infiltracyjną tj. Zakładu Wodociągu Centralnego i Zakładu Wodociągu Praskiego jest rzeka Wisła. Wodociągi warszawskie ujmują także wody głębinowe. Teren dzielnicy Warszawy Wawer zaopatrywany jest w wodę z lokalnych stacji uzdatniania wody SUW Falenica i SUW Radość. Dzielnica Warszawa Wesoła oraz częściowo Dzielnica Warszawa Wilanów korzystają w wody z własnych studni. Warszawski system wodociągu publicznego obejmuje swym zasięgiem ok. 8 % terenów w granicach administracyjnych miasta Warszawy i zaspokaja potrzeby 95,5 % mieszkańców stolicy. Woda po uzdatnieniu za pomocą systemów pompowych oraz poprzez sieć dystrybucyjną dostarczana jest do odpowiednich stref zasilania. Lewobrzeżna Warszawa, z wyłączeniem Powiśla, Sadyby i Wilanowa zasilana jest w wodę z Zakładu Wodociągu Centralnego i uzupełniana z Zakładu Wodociągu Północnego poprzez przepompownię znajdującą się na Marymoncie. Prawobrzeżną część Warszawy oraz tereny podskarpowe (Powiśle, Sadyba, Wilanów) zaopatrywana jest przez Zakład Wodociągu Praskiego i Zakład Wodociągu Północnego poprzez stację strefową zlokalizowaną na Białołęce. Zasięg zasilania poszczególnych Zakładów nie jest stały i może ulegać zmianie w zależności od układu ciśnienia i zapotrzebowania wody. W zależności od potrzeb, jak również w sytuacjach kryzysowych poszczególne zakłady mogą się wzajemnie uzupełniać 6

7 i zastępować w dostawie wody. Wodociągi warszawskie sprawują wewnętrzną kontrolę jakości wody. Podstawowym źródłem informacji określającym jakość wody są badania prowadzone na wyjściach do sieci oraz hydrantach zlokalizowanych na terenie miasta. Aktualne wyniki z badań wody zamieszczane zostają na stronie internetowej MPWiK w m. st. Warszawie S.A. Raz w miesiącu na łamach Gazety Wyborczej pojawia się informacja o jakości wody, która opatrzona jest komentarzem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie. Na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 21 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t. j. Dz. U. z 26 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 211 r., Nr 212, poz z późn. zm.) nadzór nad urządzeniami wodnymi oraz ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia prowadzą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Bieżący nadzór sanitarny nad jakością wody sprawowany jest w formie monitoringu cyklicznych badań próbek wody, które pobiera się z ustalonych, stałych punktów, zaś oceny dokonuje się na podstawie uzyskanych wyników z w/w badań w odniesieniu do limitów przedstawionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 27 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ilość punktów pobierania próbek wody do celów monitoringowych w sieci wodociągów warszawskich wytypowano w zależności od wielkości produkcyjnej poszczególnych zakładów: Wodociąg Centralny 3 punktów w sieci + 4 wyjścia, Wodociąg Praski 16 punktów w sieci + 2 wyjścia, Wodociąg Północny 18 punktów w sieci + 1 wyjście, Wodociąg Publiczny Falenica Radość 4 punkty w sieci, Wodociąg Publiczny Warszawa Wesoła 5 punktów w sieci. W trzech, charakterystycznych dla poszczególnych ujęć wody punktach w sieci, prowadzony jest monitoring codzienny. Z punktów zlokalizowanych w sieci próbki wody pobierane są raz na miesiąc celem przeprowadzenia wymaganych, podstawowych oznaczeń mikrobiologicznych i fizyko chemicznych zaś w próbkach wody pobieranych raz na kwartał z wyjść u producenta oraz w kilku innych punktach w sieci przeprowadzane są oznaczenia w zakresie monitoringu przeglądowego, który ocenia dodatkowo poziom zawartości 7

8 metali ciężkich, pestycydów oraz innych także szkodliwych substancji wymienionych w przywołanym powyżej rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie prowadzi nadzór nad jakością wody ujmowanej z ujęć głębinowych, studni oligoceńskich, które stanowią alternatywne źródło zaopatrzenia ludności w wodę. W obecnej chwili do użytku mieszkańców przeznaczonych jest 112 takich ujęć. W 213 r. pobrano i zbadano wodę przeznaczoną do spożycia z wodociągu publicznego warszawskiego w ilości : 1992 próbki w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych w tym zakwestionowano 35, 1951 próbek w zakresie fizyko- chemicznym, zakwestionowano 133. Jakość wody w wodociągu warszawskim oraz z ujęć oligoceńskich kwestionowana była ze względu na ponadnormatywne zawartości związków żelaza, amoniaku i manganu a także związaną z tym podwyższoną mętność i barwę wody. Wystąpienie przekroczenia w/w parametrów są wynikiem wtórnego zanieczyszczenia sieci wodociągowej. W wyniku dosyć intensywnie prowadzonych prac, w zakresie rozbudowy infrastruktury sieci wodociągowej oraz wymiany głównych magistrali, zdarzały się incydentalne przypadki przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Ponowne badania nie wykazywały jednak obecności mikroorganizmów chorobotwórczych. W ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody w sieci wodociągu warszawskiego, w październiku 213 r., w sieci wodociągowej w rejonie ul. Przyczółkowej stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości parametrów bakteriologicznych. Analizy 2 próbek wody pobranych z punktów monitoringowych zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej, wykazały obecność bakterii grupy coli w sieciach wewnętrznych. Badania wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie potwierdziły obecność bakterii grupy coli. W wyniku stwierdzonego przekroczenia, które stanowiło naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm. ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 8

9 w m. st. Warszawie wydał decyzję nakazującą wyłączenie z eksploatacji w trybie natychmiastowym zanieczyszczonego mikrobiologicznie odcinka sieci wodociągowej, do czasu doprowadzenia jakości wody w sieci do obowiązujących wymagań. MPWiK w celu wykonania decyzji przeprowadziło dezynfekcję wyłączonego odcinka sieci, a skuteczność podjętych działań naprawczych potwierdzona została w kolejnych wynikach badań próbek wody. Na czas wyłączenia z eksploatacji zanieczyszczonego odcinka sieci, tj. w okresie r., przedsiębiorstwo wodociągowe realizowało zaopatrzenie w wodę poprzez ustawienie beczkowozów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego sprawuje także kontrolę nad jakością wody ciepłej w kierunku obecności pałeczek bakterii Legionella sp. W 213 r. roku pobrano 8 prób z 2 obiektów służby zdrowia (szpitalach, DPS-ach, ZOL-ach). 2.2 KĄPIELISKA Na terenie m. st. Warszawy znajduje się jedno zorganizowane miejsce przeznaczone do kąpieli Jeziorko Czerniakowskie. W 213 r. miejsce to zostało przygotowane przez Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Funkcjonowało ono w okresie r. W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego, w ramach sprawowanego nadzoru, przeprowadzono 3 kontrole stanu sanitarnego obiektu. Kontrole przeprowadzono kolejno r., r., r. W ich wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości. Woda w akwenie badana była dwukrotnie tj r. przed rozpoczęciem funkcjonowania oraz r. w trakcie trwania sezonu. W obydwu przypadkach jakość wody pod względem bakteriologicznym oraz dokonane oceny wizualne wody, odpowiadały warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia 8 kwietnia 211 w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 211 Nr 86, poz. 478). 2.3 USTĘPY PUBLICZNE W roku 213 w ewidencji znajdowało się 61 ustępów publicznych. Ogólnie stan sanitarny ustępów publicznych oceniany jest jako dobry. W jednym z kontrolowanych obiektów w związku ze stwierdzonymi uchybieniami sanitarno- 9

10 porządkowymi wydano decyzję administracyjną dotyczącej odnowienia obiektu. Ajenci stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują pomieszczenia w należytej czystości, zapewniają mydło w płynie, ręczniki jednorazowe. Grupa tych obiektów w ostatnich latach systematycznie poprawia swój stan sanitarny. Tabela 1. Ustępy publiczne - zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Ustępy publiczne Decyzja dot. odnowienia obiektu 2.4 BASENY KĄPIEOWE W ewidencji znajdowało się 59 basenów, w tym 53 to pływalnie kryte. Wszystkie zostały skontrolowane. We wszystkich obiektach egzekwowany był obowiązek wykonywania przez właścicieli lub administratorów obiektów badań wody basenowej, głównie pod względem mikrobiologicznym. Ponadto zobowiązano właścicieli basenów do badań wody ciepłej pod natryskami w kierunku oznaczenia bakterii Legionella Sp. Zalecenie było egzekwowane podczas kontroli. W obiektach skontrolowanych na podstawie przedstawionych wyników badań, nie odnotowano przypadku wystąpienia bakterii Legionella Sp. Tabela 2. Baseny kąpielowe - zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanyc h obiektów Liczba przeprowadzony ch kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowośc i w trakcie kontroli Baseny kąpielowe kryte Baseny kąpielowe odkryte , zł 6, zł mandat zły stan sanitarny w obiekcie art. 113 KW; decyzja brak nadzoru nad jakością wody. mandat zły stan sanitarny w obiekcie art. 113 KW. 1

11 2.5 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Przeprowadzono kontrolę w 16 domach pomocy społecznej znajdujących się w rejestrze domów pomocy społecznej Wojewody Mazowieckiego. W jednym ze skontrolowanych obiektów wydano decyzję administracyjną w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnej liczby bakterii Legionella Sp. w instalacji ciepłej wody, natomiast w dwóch obiektach za stwierdzone uchybienia sanitarno-porządkowe nałożono grzywny w drodze mandatu karnego. Większość skontrolowanych obiektów odpowiada wymaganiom sanitarnym, a ich stan oceniony został jako dobry lub dostateczny. Nadal zdarzają się przypadki otwierania prywatnych domów opieki bez opinii sanitarnej, gdzie warunki nie odpowiadają wymaganiom (brak windy, nieodpowiednia ilość urządzeń sanitarnych, itp.). Obserwuje się poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. W dalszym ciągu część placówek działających na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ze względu na niedostosowanie do wymaganych standardów nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego. Podczas kontroli udzielany był instruktaż dotyczący sposobu postępowania z odpadami medycznymi oraz wydawane były zalecenia zobowiązujące podmioty do właściwego przechowywania i usuwania tych odpadów. Tabela 3. Domy pomocy społecznej - zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Domy Pomocy Społecznej (umieszczone w rejestrze wojewody mazowieckiego) Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (umieszczone w rejestrze wojewody mazowieckiego) , zł przekroczenie zawartości bakterii Legionella Sp. w inst. ciepłej wody; zły stan sanit. porządkowy 4 4 5, zł brak 11

12 3 Środowiskowe Domy Samopomocy (umieszczone w wykazie wojewody mazowieckiego) brak 2.6 NOCLEGOWNIE DLA BEZDOMNYCH W roku 213 skontrolowano 18 placówek świadczących pomoc noclegową dla ludzi bezdomnych na terenie m.st. Warszawy. Łączna ilość miejsc w skontrolowanych obiektach wynosi ok Na bieżąco prowadzone są remonty, w miarę dostępności środków finansowych. Remonty wykonywane są głównie przez mieszkańców i personel. Ogólny stan sanitarno porządkowy i techniczny w skontrolowanych obiektach nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Czystość bieżąca zachowana. Zapewnione są środki do mycia i dezynfekcji. W okresie zimowym w miarę możliwości lokalowych w poszczególnych obiektach organizowane są dodatkowe miejsca noclegowe oraz posiłki. Zapewnione są koce, kołdry, bielizna pościelowa itp. Tabela 4. Noclegownie dla bezdomnych zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Noclegownie (dla bezdomnych) , zł brak 2.7 HOTELE W ewidencji znajduje się ogółem 158 obiektów hotelarskich hoteli skategoryzowanych i innych świadczących usługi hotelarskie. Łącznie przeprowadzono 19 kontroli w 146 obiektach. W większości obiektów stan sanitarno - porządkowy oraz techniczny nie budził zastrzeżeń. W kilku obiektach zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Podczas prowadzonych kontroli zwracano szczególną uwagę na wykonywanie przez 12

13 właścicieli obiektów badań wody ciepłej na obecność bakterii Legionella Sp. W 213 r., kontynuowany był wzmożony nadzór sanitarny nad tą grupą obiektów, w szczególności w kontekście organizacji Szczytu Klimatycznego w Warszawie. Dzięki jasnym i jednoznacznym przepisom możliwe jest przeprowadzenie kategoryzacji lub weryfikacji kategorii hoteli i innych obiektów tej grupy: moteli, campingów i schronisk. Tabela 5. Hotele zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Obiekty hotelarskie (skategoryzowa ne) Inne obiekty świadczące usługi hotelarskie , zł , zł mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW decyzje dot wykonania badania wody na obecność bakterii Legionella Sp.; mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW 2.8 ZAKŁADY FRYZJERSKIE, FRYZJERSKO KOSMETYCZNE, KOSMETYCZNE, ODNOWY BIOLOGICZNEJ, TATUAŻU I SOLARIA W ewidencji na koniec 213 r. znajdowały się 182 zakłady świadczące usługi fryzjerskie, fryzjersko-kosmetyczne, odnowy biologicznej oraz tatuażu, z czego skontrolowano 619. Stan sanitarny większości zakładów fryzjerskich i kosmetycznych istniejących na terenie m. st. Warszawy oceniono jako dobry, częściowo dostateczny. Gorsza ocena wiąże się z lokalizacją zakładów w starym budownictwie, z gorszą funkcjonalnością, małą powierzchnią oraz brakiem właściwego zaplecza. Najczęściej stwierdzone uchybienia to: zły stan sanitarno-porządkowy i techniczny 13

14 pomieszczeń, brak wydzielonego pomieszczenia bądź miejsca do przechowywania sprzętu porządkowego, brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego oraz nieprawidłowa dezynfekcja sprzętu fryzjerskiego. Coraz częściej obserwuje się wzrost świadomości klientów wymuszający podnoszenie standardu świadczonych usług, w tym również podnoszenie standardu zajmowanych przez usługodawców pomieszczeń. Podczas kontroli prowadzony był często instruktaż w zakresie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu fryzjerskiego i kosmetycznego. Niejednokrotnie w zakładach, w których wykonywane są zabiegi mogące powodować naruszenie ciągłości tkanki nakazywano wdrożenie procedur zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 28 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 28 r., Nr 234, poz. 157). Tabela 6. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Zakłady fryzjerskie Zakłady kosmetyczne , zł , zł decyzja nakazująca zapewnienie zmywalności ścian przy punktach wodnych; mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW; mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW 3 Zakłady tatuażu brak 4 Zakłady odnowy biologicznej , zł mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW 14

15 5 Inne zakłady w których świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu , zł decyzje dot. przygotowania procedur higienicznych, mandaty nie zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych przy świadczeniu usług art. 113 KW 2.9 OBIEKTY TRANSPORTU Nadzorem sanitarnym objęte były obiekty transportu kolejowego, zajezdnie i pętle tramwajowe, autobusowe, środki transportu wraz z ekspedycjami, dworce kolejowe. Stan sanitarno-techniczny pętli i ekspedycji nie budził zastrzeżeń. W wyniku przeprowadzonej kontroli na jednym z warszawskich dworców stwierdzono miejscowe zanieczyszczenie torowiska fekaliami. Problem ten pojawia się już od kilku lat i jest doskonale znany administratorowi dworca i może się okresowo pojawiać, dopóki w pełni nie będzie respektowany zakaz korzystania z toalet w pociągu podczas jego postoju na dworcu. Zachowania takie nie są zrozumiałe, albowiem pasażerowie z ważnym biletem na przejazd, mają prawo do bezpłatnego korzystania z toalety znajdującej się na dworcu, oraz z szeregu bezpłatnych toalet zlokalizowanych na pasażu centrum handlowego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Kontroli poddano 33 wagony pociągów pasażerskich, 79 autobusów komunikacji publicznej, 48 tramwajów, 26 samochodów służących do przewozu zwłok i szczątków wykorzystywanych przez zakłady pogrzebowe, 2 samochód do przewozu bielizny. Tabela 7. Obiekty transportu zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Autobusy komunikacji publicznej 79 79, zł brak 2 Tramwaje i trolejbusy 48 48, zł brak 15

16 3 Wagony w pociągach 33 2, zł brak 4 Dworce i stacje kolejowe , zł brak 2.1 SŁUŻBA ZDROWIA Działem wiodącym podczas prowadzonych kontroli obiektów służby zdrowia była Sekcja Epidemiologii (Nadzór Higieny Lecznictwa). W 213 r., uczestniczono w kontrolach kompleksowych w tych obiektach zgodnie z przekazywanym harmonogramem kontroli. Tabela 4. Służba zdrowia zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzony ch kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli Szpitale ogółem (w tym szpitale jednodniowe) Zakłady Pielęgnacyjno- Opiekuńcze i Opiekuńczo- Lecznicze , zł przekroczenie zawartości bakterii Legionella Sp.w ciepłej wodzie; zły ogólny stan sanitarno - porządkowy Zgodnie z przyjętym harmonogramem kontroli jakości wody w instalacjach ciepłej wody, w ramach nadzoru wykonywano badania wody na obecność bakterii Legionella Sp., a w przypadku ich stwierdzenia wszczynane było postepowanie administracyjne. W 9 przypadkach nałożono w drodze decyzji obowiązek doprowadzenia jakości wody w instalacji ciepłej wody do obowiązujących norm. 16

17 2.11 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNO HIGIENICZNEGO PRZED I W TRAKCIE TRWANIA SZCZYTU KLIMATYCZNEGO W WARSZAWIE W ramach przygotowań do listopadowego Szczytu Klimatycznego, przeprowadzono 27 kontroli w hotelach oraz innych obiektach świadczących usługi hotelarskie. Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na wykonywanie przez właścicieli obiektów badań wody ciepłej na obecność bakterii Legionella Sp., badań wody zimnej, zapewnienie odpowiedniej ilości środków do utrzymania czystości oraz sprawdzono procedury postępowania z bielizną. W dwóch przypadkach w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrole zakończyły się nałożeniem mandatu karnego. Kontrole sprawdzające wykazały, iż stwierdzone wcześniej uchybienia zostały w pełni usunięte INTERWENCJE DOTYCZĄCE STANU SANITARNEGO W 213 r., wpłynęło do Oddziału Higieny Komunalnej 7 interwencji od mieszkańców. Zdarzały się także interwencje anonimowe, które po rozpatrzeniu zagrożenia, były rozpatrywane normalnym trybem bądź zgodnie z KPA pozostawiane bez rozpoznania. Większość wniosków dotyczyła niewłaściwego stanu sanitarnego posesji, uciążliwości powodowanej pracą różnego rodzaju urządzeń oraz działalnością gospodarczą, uciążliwością zapachową, złym stanem technicznym budynków, altan śmietnikowych, złą jakością wody, bytowaniem gołębi i kotów, obecnością gryzoni w obrębie nieruchomości. Podejmowane działania polegały na przeprowadzeniu kontroli, która w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkowała ukaraniem właściciela obiektu grzywną w postaci mandatu karnego lub wszczęciem postępowania administracyjnego. Wpływały także interwencje dotyczące złej jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej oraz ujęciach oligoceńskich. Zazwyczaj były to zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców. Mieszkańcy byli informowani o prowadzonym nadzorze, badaniach monitoringowych oraz aktualnych wynikach tych badań. Analizując treść składanych wniosków można uznać, że główną przyczyną pism dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego posesji są niedociągnięcia w pracy administracji budynków. Obserwuje się również brak współpracy między administracjami a wspólnotami mieszkaniowymi. W ostatnim czasie coraz więcej 17

18 interwencji dotyczy uciążliwości hałasowych powodowanych zbyt głośną pracą urządzeń zainstalowanych w budynkach, gdzie stroną postępowania są Wspólnoty Mieszkaniowe, czy też deweloperzy zarządzający nieruchomością w okresie trwania gwarancji. Hałas przenikający do lokali mieszkalnych powstaje głównie podczas pracy urządzeń lub instalacji znajdujących się w danym budynku. Najczęstszymi źródłami tego typu hałasu są: instalacje centralnego ogrzewania, systemy pomp, mechanizmy bram garażowych lub dźwigów osobowych w budynkach. Usterki tego typu często występują szczególnie w budynkach nowych, w których dopiero trwa zawiązywanie wspólnot mieszkaniowych i przejmowanie instalacji stanowiących cześć wspólną od dewelopera. Stwarza to dodatkowe trudności podczas ustalania strony postępowania prowadzonego przez PPIS. Podstawą do stwierdzenia nieprawidłowości są pomiary hałasu wykonane w lokalu mieszkalnym przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie. Jeżeli pomiary wykażą przekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w normie PN- 87/B-2151/2, wydawana jest decyzja administracyjna nakazująca właścicielowi źródła hałasu usunięcie tych przekroczeń. Ze względu na fakt, iż wyciszenie instalacji lub urządzeń zainstalowanych w budynkach, bardzo często wymaga wprowadzenia znaczących modyfikacji technicznych i nakładów finansowych (w skrajnym przypadku również wymiany urządzenia) okres od wszczęcia postępowania do czasu ostatecznego usunięcia przekroczeń może być stosunkowo długi. Niekiedy postępowanie może trwać kilka lat. Duży problemem stanowią budynki nowe podlegające prawu rękojmi lub gwarancji. Uciążliwość powodowana pracą bramy garażowej, czy kotłowni należy traktować jako usterkę techniczną budynku, która powinna zostać usunięta w ramach rękojmi/gwarancji udzielanej przez sprzedawcę, dewelopera. Z roszczeniem takim powinni występować wówczas poszczególni mieszkańcy (nabywcy lokali) lub wspólnota mieszkaniowa. Do czasu, aż nie zostaną rozstrzygnięte spory o charakterze roszczeń konsumenckich na linii sprzedawca - nabywca nieruchomości PPIS nie ma podstawy do wszczęcia postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych. 18

19 2.13 INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Oprócz obiektów zawartych w poszczególnych grupach nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie objęte są także inne obiekty użyteczności publicznej tj. kina, teatry, pralnie wodne, magle, cmentarze, zakłady pogrzebowe, itp. Na koniec 213 r. w nadzorem objętych było 987 takich obiektów. Tabela 4. Inne obiekty użyteczności publicznej zestawienie L.p. Liczba obiektów w ewidencji Liczba skontrolowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba obiektów w złym stanie sanitarnoporządkowym Liczba obiektów w złym stanie sanitarnotechnicznym Liczba wydanych decyzji Liczba nałożonych mandatów Kwota nałożonych mandatów Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inne obiekty użyteczności publicznej , zł bieżący stan sanitarny toalet, brak dezynfekcji 2 Tereny rekreacyjne 9 2 2, zł brak 3 Cmentarze , zł brak 4 Domy przedpogrzebowe , zł brak WNIOSKI Łącznie w 213 r. przeprowadzono 259 kontroli w nadzorowanych obiektach oraz w związku z interwencjami od mieszkańców. Wydano: 432 decyzje merytoryczne w różnego rodzaju sprawach (zezwolenia na ekshumację, transport zwłok lub szczątków ludzkich poza granice RP, oraz nakładające wykonanie określonych obowiązków). W związku ze wszczętymi postępowaniami wydano 159 decyzji płatniczych, 83 postanowienia, 9 tytułów wykonawczych. W wyniku stwierdzanych w trakcie kontroli nieprawidłowości nałożono 1 mandatów karnych, na łączną kwotę 1455 PLN. Należy zauważyć, iż stan sanitarny kontrolowanych obiektów w zakresie higieny komunalnej, nieznacznie się poprawia w związku z większą świadomością osób odpowiedzialnych za utrzymywanie tych obiektów we właściwym stanie sanitarnym. Od dłuższego czasu zauważalny jest znaczny wzrost ilości interwencji 19

20 rozpatrywanych przez Oddział Higieny Komunalnej, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie ilości kontroli prowadzonych w ramach nadzoru bieżącego nad obiektami użyteczności publicznej. Z uwagi na konieczność stosowania procedur wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w szczególności konieczności zawiadamiania przedsiębiorcy o kontroli ma to wpływ ma możliwość skontrolowania faktycznego stanu obiektu. Z tego też powodu w ostatnich latach spadła ilość mandatów nakładanych za uchybienia w tym zakresie. Obecnie podstawowym zadaniem realizowanym w trakcie kontroli staje się sprawdzanie spełnienia wymagań technicznych oraz udzielanie instruktażu w zakresie zasad dobrej praktyki świadczenia poszczególnych usług (np. egzekwowanie stosowania procedur sanitarno-higienicznych, postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, prowadzenie procesów sterylizacji i dezynfekcji). 2

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Uwarunkowania dotyczące organizacji i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego Gospodarstwo agroturystyczne to przede wszystkim czynne gospodarstwo rolne. Świadczenie usług turystycznych w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE?

UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? ROZWIĄZANIA PRAWNE I INSTYTUCJONALNE W POSTĘPOWANIU Z AZBESTEM UWAGA! AZBEST W ŚRODOWISKU! - DLACZEGO NIE? dr inż. Ewa J. Lipińska Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Dlaczego o azbeście?

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo