2 / Dane osobowe GIODO kontra Google

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 / 2014. Dane osobowe GIODO kontra Google"

Transkrypt

1 2 / 2014 SPIS TREŚCI Dane osobowe GIODO kontra Google Prawo zamówień publicznych Wyrok Trybunału Konstytucyjnego spowoduje obniżenie opłaty od skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Prawa konsumentów Kolejne środki ochronne = nowe obowiązki przedsiębiorców SSW wyróżnione w międzynarodowym rankingu Legal 500 Personal data Polish data protection authority vs. Google Public procurement - The Ruling of the Constitutional Tribunal will result in the decrease of the amount of the fee on the complaint to the National Appeals Chamber Consumer rights Further protective means = new obligations of entrepreneurs TABLE OF CONTENTS SSW recommended in the international ranking, Legal 500 DANE OSOBOWE Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 lutego 2014 r. (I OSK 2445/12) poparł stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych w sporze z Google Inc., który stwierdził, iż funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) w spółce może pełnić konkretnie wskazana osoba fizyczna, nie zaś osoba prawna o wieloosobowej strukturze. GIODO w dniu 1 grudnia 2011 r. nakazał spółce Google usunięcie dokonanego przez nią uchybienia w procesie przetwarzania danych osobowych, to jest PERSONAL DATA The Supreme Administrative Court, in its judgement of 21st February 2014 (I OSK 2445/12), supported the position adopted by the Polish Data Protection Authority (DPA) in its decision issued towards Google Inc. The DPA had argued that only a natural person may be appointed to the function of information security administrator (i.e. the Polish equivalent to a data protection officer, DPO) in a company, and that such appointment may not include a multi-structured legal person. On December 2011 the DPA ordered Google to remedy infringement it had committed whilst processing personal data (i.e. to remedy its previous

2 wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji, którego Google do tej pory nie miało. W ramach prowadzonej przez GIODO kontroli usługi Google Street View w zakresie przetwarzania danych osobowych, GIODO dopatrzył się naruszenia przez spółkę Google przepisu o wyznaczeniu ABI, którego Google wbrew ustawie nie wyznaczył. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administrator danych wyznacza administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych, chyba że sam wykonuje te czynności. Według GIODO, tylko administrator danych będący osobą fizyczną, może być jednocześnie administratorem bezpieczeństwa informacji. W przypadku spółki, czyli osoby prawnej, powinna ona wyznaczyć na administratora bezpieczeństwa informacji osobę fizyczną. Google nie zgodził się z decyzją GIODO i wniósł o jej uchylenie, argumentując, iż z istoty czynności nadzoru nie wynika, aby takie czynności mogły być wykonywane tylko przez osobę fizyczną. Stanowiska Google nie przyjął jednak ani Wojewódzki Sąd Administracyjny, ani Naczelny Sąd Administracyjny, do którego Google złożył skargę kasacyjną. O ile w ustawie o ochronie danych osobowych zostały wskazane dwie opcje sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych poprzez wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji albo poprzez samodzielne wykonywanie tej funkcji przez administratora danych, to WSA wskazał przy tym, iż nie powinno budzić wątpliwości, że w razie wieloosobowej struktury organizacyjnej administratora danych, musi on wyznaczyć konkretną osobę odpowiedzialną za nadzór, a więc nie może to być ktoś anonimowy. Taka interpretacja przede wszystkim jest oparta na założeniu, iż konieczna jest możliwość egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie obowiązków nadzorczych, zwłaszcza że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może ono failure to appoint an information security administrator). Google had breached the Personal Data Protection Act (the Act) by having failed to appoint an information security administrator, which came to light during a DPA investigation into the processing of personal data within Google s Street View service. Pursuant to the Act, a data controller shall appoint an information security administrator to supervise compliance with the rules of personal data processing, unless such duties are performed by the data controller directly. In the DPA s opinion, only a data controller who is a natural person is capable of simultaneously being appointed as an information security administrator. As regards companies that are legal persons, they shall be required to appoint a natural person as the information security administrator. Google disagreed with the DPA s decision and filed an application for its reversal, arguing that the essence of ensuring compliance with the aforementioned rules does not demand that such actions may only be performed by a natural person. However, neither the Voivodship Administrative Court nor the Supreme Administrative Court accepted Google s position. Although the relevant statutory provision indicates two possible options for ensuring compliance with the rules of personal data processing (i.e. by appointing an information security administrator or by the data controller performing these duties independently), the Voivodship Administrative Court held that, without doubt, data controller in multistructured companies having legal personality are required to appoint a specific person who would be responsible for ensuring compliance with the statutory rules (supervise data protection compliance) in the function of the information security administrator. This interpretation was based primarily on the assumption that it is necessary to enable liability to be imposed upon those who breach such supervisory duties and that the Act stipulates that 2

3 stanowić tylko przestępstwo indywidualne. Jedynie w przypadku gdy administratorem danych i jednocześnie administratorem bezpieczeństwa informacji jest osoba fizyczna, wówczas nie ma wątpliwości co do ustalenia osoby odpowiedzialnej za dokonane naruszenia. NSA wskazał, że regułą jest, że osoby prawne działają przez swoje organy, dlatego też jeżeli osoba prawna jest administratorem danych, to jest zobowiązana do wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. Konstrukcja samodzielnego wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji z przepisu ustawy o ochronie danych osobowych jest przewidziana dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Co więcej, administrator danych, który nie wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, nie może twierdzić, iż wykonuje jego obowiązki z mocy prawa, ustawa nie wprowadza domniemań w tym zakresie. such failure can only lead to liability as an individual crime. Only when a data controller and information security administrator are the same natural person is it possible to conclude that no doubt exists as to the identity of the person responsible for any such breaches. The Supreme Administrative Court noted the rule that legal persons act via their constituent organs, with the result that where the data controller is a legal person is, it is obliged to appoint an information security administrator. The statutory conception of a DPO independently performing such duties is envisaged to apply to natural persons who carry out business activity as sole traders. Furthermore, a data controller who has failed to appoint a security information administrator is unable to claim that he is performing such duties by force of law. The Act does not create any presumptions in this regard. dr Joanna Tomaszewska Partner, Radca Prawny / Attorney at law PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W dniu 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który ma fundamentalne znaczenie dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych. Od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw zmniejszeniu ulegnie wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (która obecnie może wynosić nawet 5 milionów złotych). Środki publiczne wydatkowane na usługi, dostawy oraz roboty budowlane co do zasady stanowią zamówienia publiczne, których udzielanie powinno PUBLIC PROCUREMENT On 15 April, the Constitutional Tribunal issued the ruling that is of fundamental significance for entities competing for public contracts. Starting from the date of the ruling s publication in the Journal of Laws, the amount of the court fee on a complaint concerning the judgement of the National Appeals Chamber (which can currently amount even to PLN 5 million) shall be decreased. Public funds spent on the services, deliveries and construction works by principle constitute public contracts that should be awarded in accordance with 3

4 odbywać się zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej jako PZP ). Jeśli przepisy PZP zostaną naruszone, wykonawca ubiegający się o udzielenie ma prawo wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowania odwoławcze toczące się przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako KIO ) są szybkie i jedynie sporadycznie przekraczają instruktywny termin 15 dni wskazany w PZP. Takie skonstruowanie systemu odwoławczego ma na celu zapewnienie efektywności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako całości. KIO nie jest jednak sądem. Od orzeczenia KIO strona lub uczestnik postępowania może wnieść skargę do sądu, od której należy wnieść opłatę sądową. Zgodnie z aktualnie obowiązującą regulacją wynosi ona 5 % wartości przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż złotych (z wyjątkiem skarg dotyczących czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przed otwarciem ofert). Górna granica opłaty sądowej została zatem ustalona na bardzo wysokim poziomie. Przed nowelizacją PZP, która weszła w życie w 2009 r., opłata sądowa od skargi na orzeczenie KIO była stała i bez względu na wartość przedmiotu zamówienia wynosiła złotych. Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do sądu. Korzystanie z prawa do sądu może oczywiście podlegać ograniczeniom. W sprawach cywilnych jednym z nich jest konieczność uiszczenia stosownych opłat, które muszą być poniesione w celu wszczęcia postępowania. W sprawach o prawa majątkowe co do zasady opłata od pozwu jest stosunkowa i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, przy zakreśleniu górnej granicy opłaty sądowej na poziomie zł. Jak zatem łatwo zauważyć, górna granica stosunkowej opłaty sądowej znacząco różni się pomiędzy skargą na orzeczenie KIO ( zł) a pozwem w sprawie cywilnej ( zł). Powyższe uregulowanie było przedmiotem skargi the provisions of the Public Procurement Act (hereinafter referred to as the PPA ). If these provisions are infringed, an economic operator competing for the relevant contract is entitled to appeal to the President of the National Appeals Chamber (hereinafter referred to as the NAC ). Proceedings before the NAC are quick and rarely exceed the statutory period of 15 days, as laid down in the PPA. Such construction of the appeals system is designed to ensure the effectiveness of the whole procedure for awarding public contracts. The NAC is not, however, a court of law. Either of the parties, or any other participant in the NAC proceedings, is entitled to bring an appeal against the NAC s judgment to the common courts and a court fee should be paid. Pursuant to the currently binding legal provisions, the fee is 5% of the value of the contract, provided that such fee shall not exceed PLN 5,000,000 (with the exception of appeals concerning activities undertaken in relation to a public contract prior to commencement of the offers procedure). The upper limit of the court fee was, therefore, set at a very high level. Prior to the amendment of the PPA, which entered into force in 2009, the applicable court fee when lodging an appeal against an NAC judgment was fixed, regardless of the value of the contract, at the level of... PLN 3,000. The Constitution guarantees everyone the right of access to a court. Enjoyment of this right may, of course, be subjected to certain limitations. In civil matters, one such limitation is the obligation to pay all applicable fees for initiating the relevant proceedings. In disputes involving property rights, as a general rule, the court fee is variable and is set at a level of 5% of the value of the dispute, provided that such fees shall not exceed PLN 100,000. Accordingly, a clear discrepancy exists between the applicable fees due in respect of appeals against NAC judgments (max. PLN 5,000,000) and those due in respect of other civil litigation claims (max. PLN 100,000). The above regulation was the subject of the 4

5 konstytucyjnej, która zainicjowała postępowanie zakończone wyrokiem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny (dalej jako TK ) w dniu 15 kwietnia 2014 r. TK orzekł, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej jako UKS ) jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP, tj. że jest niezgodny z prawem do sądu. Wyrok zostanie w najbliższym czasie opublikowany w Dzienniku Ustaw i w tym dniu wejdzie w życie. Od dnia ogłoszenia wyroku przestanie obowiązywać w/w uregulowanie. Zastosowanie będzie miała norma wyrażona w art. 34 ust. 1 UKS, zgodnie z którą od skargi na orzeczenie KIO pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. W konsekwencji maksymalna wysokość skargi w żadnym przypadku nie przekroczy zł, a w wielu postępowaniach będzie niższa. Jednocześnie TK nie zakwestionował samego mechanizmu obliczania opłaty sadowej w sposób stosunkowy. Dlatego jest możliwe, że w nadchodzących miesiącach Sejm przyjmie nowelizację UKS, w której zmodyfikuje stan prawny, który będzie obowiązywał w konsekwencji wejścia w życie wyroku TK z dnia 15 kwietnia 2014 r. constitutional appeal that initiated the proceedings ended with the ruling issued by the Constitutional Tribunal (hereinafter: CT ) on 15 April The CT decided that article 34 item 2 of the Act on Court Fees in civic cases (hereinafter: CFA [Court Fee Act]) is an infringement of article 45 item 1 in relation to article 31 item 3, article 77 item 2, and article 78 of the Constitution of Poland, i.e. that it infringes the right to court. The ruling shall be published in the Journal of Laws shortly and it shall come into force on the publication day. The above-mentioned regulations shall cease to be in force from the day the ruling is announced. The norm expressed in article 34 item 1 of the CFA shall apply according to which the fixed fee on the complaint concerning the NAC ruling is paid in the amount of five times the initiation fee on the appeal against the case to which the complaint related. In consequence, the maximum amount of the complaint shall in no even exceed PLN 100,000, and wit shall be lower in numerous cases. At the same time, the CT did not question the very mechanism of calculating the court fee in a relative manner. Thus, it is possible that in the following months, the Parliament shall pass the amendment of the CFA in which it shall modify the legal state which shall be inn force as a consequence of the CT ruling of 15 April Filip Balcerzak Associate, Abogado PRAWA KONSUMENTÓW Do 13 czerwca 2014 roku polski ustawodawca powinien implementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw CONSUMER RIGHTS By 13th June 2014 the Polish legislature is required to have implemented Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council concerning 5

6 konsumentów. Ma to na celu zapewnienie większej ochrony konsumentów, jednolitej na terenie całej Unii Europejskiej, zwiększając tym samym obowiązki przedsiębiorców, w szczególności nakładając na nich szersze wymogi informacyjne wobec klientów. Zmiany dotkną w szczególności branżę e-commerce. Implementacja dyrektywy spowoduje pojawienie się w systemie prawnym nowej ustawy o prawach konsumenta oraz sporą zmianę przepisów kodeksu cywilnego, jednocześnie uchylając ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Z punktu widzenia przedsiębiorców należy zmiany podzielić na dwie kategorie: nałożenia na nich nowych obowiązków, głównie w zakresie informacyjnym, rozszerzonych uprawnień konsumenta, które wpływają na sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. W przypadku umów zawieranych na odległość bądź poza lokalem obowiązki przedsiębiorcy, wcześniej zawarte w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów, zostały rozszerzone m.in. o informacje na temat: kosztów zwrotu rzeczy przez konsumenta oraz uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w przypadku odstąpienia od umowy; kosztów dodatkowych np. przesyłka, opakowanie; przypadków braku prawa do odstąpienia od umowy; funkcjonalności treści cyfrowych, ich interakcji ze sprzętem komputerowym oraz technicznych środkach ochrony treści. Jeżeli umowa jest zawierana poza lokalem consumer rights. The Directive seeks to ensure greater consumer protection in a unified manner throughout the entire territory of the European Union, whilst simultaneously extending the scope of obligations imposed on entrepreneurs, in particular by requiring them to provide a wider scope of information to customers. These changes will have particular impact on the e-commerce sector. Implementation of the directive will result in the adoption of a new Consumer Protection Act in the Polish legal system and will also introduce certain significant amendments to the provisions of the Civil Code. Concurrently certain statutes are to be repealed, including the Protection of Certain Consumer Rights Act and the Specific Conditions of Consumer Sales Act. From an entrepreneurial perspective, these changes will be divided into two groups: those imposing new obligations on entrepreneurs as regards an extended scope of information which must be supplied to consumers, those extending consumer rights, which influence the manner of conducting business activity. As regards distance and off-premises contracts, the obligations of entrepreneurs (currently governed by the Protection of Certain Consumer Rights Act) are to be extended so as to create an obligation to supply consumers with information concerning inter alia: the costs of a consumer returning goods and any justified costs incurred by an entrepreneur in the event that a consumer withdraws from the contract; additional costs, e.g. shipment, packaging; situations in which a consumer is not entitled to withdraw from a contract; the functionality of digital content, their interactions with hardware and any technical methods for protecting their content. Where a contract has been concluded off-premises, 6

7 przedsiębiorca musi dostarczyć wszystkie informacje w formie pisemnej, chyba że konsument wyrazi zgodę na przyjęcie ich na innym trwałym nośniku. Przedsiębiorca będzie musiał również zastosować środki zapewniające, że konsument jest świadomy obowiązku zapłaty. Dostarczenie towaru powinno nastąpić niezwłocznie, czyli w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Z kolei konsumentom (nad definicją których debaty wciąż trwają) będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy albo żądania obniżenia ceny bez wcześniejszych wniosków o naprawę albo wymianę towaru. Przedsiębiorcy muszą się również przygotować na wydłużenie okresów związanych z możliwością odstąpienia przez konsumentów od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem będzie to 14 dni, a w przypadku braku poinformowania o możliwości odstąpienia prawo konsumenta może być zrealizowane w terminie 12 miesięcy zamiast dotychczasowych 3. Wydłuży się także dwukrotnie do 12 miesięcy okres domniemania istnienia wady w momencie wydania rzeczy. Ustawodawca przewidział karę grzywny (do zł) za niewypełnienie lub nierzetelne wypełnienie obowiązków informacyjnych. Ponadto, w przypadku niezawiadomienia konsumenta o kosztach odstąpienia od umowy ponosi je przedsiębiorca. Do wejścia ustawy w życie pozostały niecałe 2 miesiące, dlatego już teraz warto dostosować regulaminy i procedury do nowych wymagań. W SSW porad z zakresu praw konsumentów i obowiązków przedsiębiorców udzieli Państwu: an entrepreneur is required to provide all such information in writing, unless the consumer has consented to receive such information in another tangible format. An entrepreneur will be required to undertake measures to ensure that consumers are aware that placing an order entails the obligation to pay. Goods shall be delivered without delay, meaning no later than 30 days from the date on which the contract was concluded. Conversely, a consumer (NB. debate is ongoing as regards the precise definition of consumer ) will be entitled to withdrawal from a contract, or to demand a reduced price, without being required to have filed an earlier request for the repair or exchange of a good. Entrepreneurs should also prepare themselves for the introduction of lengthier periods during which a consumer will be entitled to withdraw from a contract as regards distance and off-premises contracts, this period will be 14 days whereas, if the consumer was not properly informed about their withdrawal right, this period will be extended to 12 months instead of the present 3 month period. The period of time during which the presumption of a defect existing will be extended twofold, up to 12 months. The Polish legislation stipulates a fine (up to PLN 5,000.00) for any entrepreneur which completely or unreasonably fails to comply with the aforementioned information obligations. Moreover, in the event of any failure to notify consumers of the costs that may be associated with their withdrawal from a contract, such costs will be incurred by the entrepreneur. The new Act will enter into force soon, so it is high time for businesses to begin to adjust their existing regulations and procedures to its new requirements. One of SSW s lawyers specializing in consumer rights and entrepreneurial obligations: Jakub Jędrzejewski Senior Associate, Radca Prawny / Attorney at law

8 Jak co roku Kancelaria została doceniona w międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych Legal 500. W tegorocznym rankingu SSW została wyróżniona w pięciu kategoriach: Banking and finance Corporate and M&A Energy and natural resources (docenienie za doskonałą znajomość branży oraz specjalizację w prawie energetycznym i wydobywczym) Real estate and construction Tax (docenienie za imponującą wiedzę na temat zagadnień podatkowych) Wśród rekomendowanych prawników znaleźli się: Wojciech Szczepaniak, Piotr Spaczyński, Patrycja Goździowska, Akinkayode Robert Phillips, Bogdan Duda i Paweł Chyb. Szczegóły dostępne są tu. SSW WYRÓŻNIONE Like every year SSW recommended in the international law firm s ranking, Legal 500. This year SSW was awarded in five categories: Banking and finance Corporate and M&A Energy and natural resources ( praised for its excellent industry knowledge, and is a specialist in energy and mining law ) Real estate and construction Tax ( displays impressive knowledge of tax issues ) Among the recommended lawyers were: Wojciech Szczepaniak, Piotr Spaczyński, Patrycja Goździowska, Akinkayode Robert Phillips, Bogdan Duda and Paweł Chyb. Details are available here. RECOMMENDATION FOR SSW Zastrzeżenie Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest poradą prawną. Aby zrezygnować z subskrypcji należy wysłać na adres upewniając się, że w polu tematu wiadomości e- mail umieszczony został wyraz "unsubscribe". Disclaimer This publication is intended merely to highlight certain issues. It is not intended to be comprehensive, nor to provide legal advice. If you wish to unsubscribe please send an to Please ensure that the subject field of your contains the word unsubscribe. 8

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce POL-2014/1 Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce I. Wyczerpanie krajowych środków odwoławczych Lista standardowych dokumentów wymaganych w przypadku wyczerpania krajowych środków

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND

COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND Manual 80/2004 POLAND (en) 1 COMPENSATION TO CRIME VICTIMS POLAND 1. National Law...2 1.1. Implementation [art. 18]...2 1.2. National Schemes on Compensation [art. 12(2)]...2 2. Responsible authorities

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data

Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej. nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Wzór Wniosku o podjęcie zobowiązania do negocjacji w ramach akredytywy dokumentowej niepotwierdzonej nazwa i adres Beneficjenta Warszawa, data Do: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Operacji Dokumentowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX

COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2015) XXX draft COMMISSION REGULATION (EU) / of XXX establishing common guidelines on deactivation standards and techniques for ensuring that deactivated firearms

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Poland Tender Bydgoszcz: DOSTAWY CZĘŚCI do ZWROTNIC TRAMWAJOWYCH. ZADANIE 1 - Dostawy części do zwrotnic tramwajowych Cogifer Polska, ZADANIE 2 - Dostawy elementów napędowych do zwrotnic Prazska Strojina

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules )

Claims Rules at DSV Road Sp. z o.o. (hereinafter the Rules ) Zasady prowadzenia postępowania reklamacyjnego przez DSV Road Sp. z o.o. (zwane dalej Zasadami ) 1. Niniejsze Zasady określają tryb i warunki rozpatrywania przez DSV Road Sp. z o.o. (dalej DSV ) reklamacji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Legal Newsletter. Newsletter prawny. PNP LAW IV kwartał of PNP LAW 4 th quarter of 2016

Legal Newsletter. Newsletter prawny. PNP LAW IV kwartał of PNP LAW 4 th quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW IV kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 4 th quarter of 2016 Zespół prawników i doradców podatkowych z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT

Bulletin. Tax Law. Revolution in VAT Tax Law Revolution in VAT Małgorzata Kucewicz Associate m.kucewicz@kochanski.pl +48 883 323 470 The latest bill on VAT is currently at the stage of interministerial discussion, and should be submitted

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Acquisition for consideration Article 11

Acquisition for consideration Article 11 11 1) new means of transport; 2) excise goods. 4. When calculating the amounts referred to in paragraph 1, subparagraph 2 and paragraph 2, one shall not include the amount of the value added tax, due or

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and:

UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund. pomiędzy/ between: a/ and: UMOWA PARTNERSKA dla Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego PARTNERSHIP AGREEMENT for the Scholarship and Training Fund pomiędzy/ between: Nazwa i adres Beneficjenta/ Name and address of the Project Promoter,

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan Independent Claims Surveyors Polska sp. z o.o. [Ltd.] based in Poznan, Jarochowskiego

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

NOTE Polish delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant

NOTE Polish delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional Courts concerning the European Arrest Warrant COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 1 September 2005 11838/05 LIMITE COPEN 130 EJN 49 EUROJUST 53 NOTE from : to : Subject : Polish delegation Delegations Decisions of Supreme Courts and Constitutional

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży

1. Umowa sprzedaży. Umowa sprzedaży Umowy gospodarcze 1. Umowa sprzedaży 1. Umowa sprzedaży Umowa sprzedaży zawarta w dniu... (data) w... (nazwa miejscowości) pomiędzy: spółką... sp. z o.o. (firma spółki) z siedzibą w... (nazwa miejscowości),

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 1. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie prawnych podstaw i form dekoncentracji kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Tax & Fiscal Alert. January May 2013. Deadline for 2012 Financial Statements Approval. Accidents at work and insurance protection

Tax & Fiscal Alert. January May 2013. Deadline for 2012 Financial Statements Approval. Accidents at work and insurance protection Tax & Fiscal Alert Deadline for 2012 Financial Statements Approval The deadline for approving the 2012 financial statements is promptly approaching for companies whose fiscal year overlaps with the calendar

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak

Zmiany w dyrektywie ATEX. Krzysztof Zawiślak Zmiany w dyrektywie ATEX Krzysztof Zawiślak Projekt nowej dyrektywy ATEX Nowa dyrektywa ATEX: była procedowana w Grupie Komisji Europejskiej w latach 2009-10; była procedowana w Grupie Harmonizacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA ACT ON CONSUMER RIGHTS. praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA praktyczny przewodnik po ustawie wraz z zestawieniem zmian w formie tabeli ACT ON CONSUMER RIGHTS a practical guide to the Act, with a list of modifications gathered in a table

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo