Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 11 8 (23) (16) Grudzieñ Sierpieñ ISSN gazeta bezp³atna G OS PROSZOWICKI miesiêcznik regionalny Kolarskie œwiêto w Kazimierzy gazeta bezp³atna Kolarskie zmagania w Kazimierzy Wielkiej to ju tradycja. Kolejna, trzecia edycja kolarskiego kryterium zakoñczona. Zakoñczona dodajmy sukcesem. BLACHYDACHÓWKI oraz AKCESORIA DACHOWE Autoryzowany dealer firmy Regionalny dystrybutor orynnowañ firmy Struga Sk³ad fabryczny: Dojazdów 225k/ Kocmyrzowa tel. (012) fax: 012/ Oddzia³-Proszowice ul. 3-maja 120, tel BEZP ATNE pomiary, wyceny i transport NAJLEPSZE DACHY NAJTAÑSZE BLACHY W œród startuj¹cych zawodników znaleÿli siê kolarze z Kielc, Katowic, Krakowa, Jêdrzejowa, Buska, Skarzyska-Kamiennej i Kazimierzy Wielkiej. Prawie setka uczestników! Zawody rozgrywano w czterech kategoriach: dzieci, kobiety, amatorzy i wyczynowcy. Kolarze pokonywali pêtlê licz¹c¹ prawie dwa i pó³ kilometra. Iloœæ okr¹ eñ by³a oczywiœcie ró na dla OFERUJEMY ARTYKU Y W ZAKRESIE: - pieluchomajtki, wk³adki anatomiczne - sprzêt stomijny, cewniki - wózki inwalidzkie rêczne i elektryczne - laski, kule, balkoniki - glukometry, ciœnieniomierze, inhalatory - inny sprzêt rehabilitacyjny i ortopedyczny - aparaty s³uchowe bezp³atne badania s³uchu Proszowice, ul. 3-go Maja 63a tel. (12) ZAPRASZAMY pon.-pt refundacja NFZ i PFRON poszczególnych kategorii W niedzielê, 26. lipca 2009 roku kilka minut po godzinie piêtnastej kazimierscy policjanci - zabezpieczaj¹cy trasê wyœcigu - zamknêli dla ruchu drogowego spor¹ czêœæ miasta i wicestarosta pan Waldemar Trzaska móg³ oficjalnie zaprosiæ zawodników na start. Rozemocjonowani kolarze mogli stan¹æ w szranki. Emocje tym wiêksze, e to najm³odsi kolarze inaugurowali rywalizacjê. Trudno oceniæ kto bardziej PROMOCJA PIELUCHOMAJTEK I STOMII prze ywa³ te pierwsze zwody. Startuj¹ce dzieci, czy rodzice? Start i metê usytuowano na sporym podjeÿdzie i przyznam, e bardzo obawia³em siê o mo liwoœæ rozpoczêcia i zakoñczenia wyœcigu. Kilkuletnie dzieci bardzo szybko rozwia- ³y moje obawy. Duch walki, ambicja i... wsparcie rodziców pozwoli³y pokonaæ tê naprawdê trudn¹ trasê. Pierwszy wyœcig to tylko fragment dokoñczenie na str. 2 ALKOHOLE Z 4 STRON ŒWIATA DU Y WYBÓR WIN I WÓDEK GATUNKOWYCH ZAPRASZAMY W GODZ. Pn-Sob , Niedz PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 37 LOMBARD OFERUJEMY GOTÓWKÊ "OD RÊKI" pod zastaw przedmiotów wartoœciowych: Sprzêtu RTV oraz AGD, telefonów komórkowych, sprzêtu i maszyn rolniczych, laptopów, z³ota i samochodów. Bez zbêdnych formalnoœci, szybko i dyskretnie. PROSZOWICE RYNEK , STACJA KONTROLI POJAZDÓW CUM CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH S.C. ZAPRASZAMY NA PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW PRZY WJE DZIE NA GIE DÊ ROLN CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW KPR/006 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US UG: BADANIA TECHNICZNE, NAPE NIANIE KLIMATYZACJI SERWIS MECHANICZNY, NOWOCZESNA GEOMETRIA Proszowice, ul. Brodziñskiego 30 Telefon : (012) czynne: pn. - pt , sob CH Czy yny (hipermarket Carrefour Czy yny) ul. Medweckiego 2 Ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne Wybie emy dla Ciebie najlepsz¹ ofertê! CENTRUM UBEZPIECZEÑ Joanna i Marek urek Biuro: Kocmyrzów Kwiaciarnia Kolektura Lotto Czynne: pon. - pt sob niedz tel , PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , SKARBIEC pewnoœæ-gwarancja-zaufanie udzielaj¹c korzystnej po yczki UWAGA! SP ACIMY TWOJE KARTY KREDYTOWE SKOK Skarbiec Proszowice, ul. Kopernika 3a tel

2 2 Sierpieñ 2009 Nr 8 PROSZOWICE Kolarskie œwiêto w Kazimierzy dalszy ci¹g ze str. 1» ca³ej pêtli ale wszyscy, którym dane by³o obserwowaæ zmagania osobiœcie mogli mieæ powa ne obawy, czy taki podjazd dla maluchów jest w ogóle do pokonania? Byliœmy œwiadkami ma³ych dramatów, wielkiego wysi³ku, tryumfu zwyciêzców i radoœci z pokonania trudnej trasy. Czy mo e nie byæ szczêœliwym Kuba Luty, który zaledwie kilkadziesi¹t godzin przed startem nauczy³ siê jeÿdziæ? Œwietnie zaprezentowa³a siê piêcioletnia Madzia Koral wygrywaj¹c z ch³opakami. Wielki aplauz wzbudzi³a mama pani Agnieszka, która widz¹c problemy z rowerem swojej pociechy bez wahania zdjê³a szpilki i popêdzi³a boso w srebrnoczarnej sukni asekuruj¹c córkê. Obie dziewczyny po przebyciu ca³ej trasy powita³a burza braw. Ka dy kolejny wyœcig, to coraz wiêkszy potencja³ kolarski, technika jazdy na rowerze, szybkoœæ i wytrenowanie, Taka sama zawsze by³a ambicja i chêæ wygrania. Rywalizacja dotyczy³a Zanim to jednak nast¹pi chcia³bym podzieliæ moimi wra eniami z niedzielnego kolarskiego - popo³udnia. Kazimierza Wielka, a w³aœciwie Kazimierzanie to dla mnie fenomen. Niezwyk³e osi¹gniêcia tenisistek sto³owych, wspania³a p³ywalnia, zawody samochodów terenowych, maraton p³ywacki, liga futsalu... Za tym wszystkim stoj¹ konkretni ludzie. Ludzie, którzy nie tylko kochaj¹ sport. Oni jeszcze potrafi¹ poœwiêciæ siê dla ogó³u. Oni potrafi¹ swoje pomys³y przekuæ w czyn. Dla nikogo nie by³o tajemnic¹, e wy³¹cznie zmagañ na trasie. Tu przed i zaraz po kolejnym wyœcigu kolarze stanowili jedn¹ wielk¹ kolarsk¹ rodzinê. Jest rzecz¹ oczywist¹, ze ka dy chcia³ byæ pierwszy, ka dy chcia³ wygraæ. To przecie stanowi sens rywalizacji sportowej, dlatego na zakoñczenie mojej impresji dotycz¹cej kolarskiego wyœcigu w Kazimierzy Wielkiej podam wyniki. g³ównym inspiratorem kolarskiego œwiêta by³ szef Rol-Metu Pan Zbigniew Fr¹czek. Kolorowe trykoty opatrzone logiem tej firmy rzuca³y siê w oczy. Przekrój wiekowy ekipy by³ imponuj¹cy. W³aœciwie wszystkie kategorie zdominowali w³aœnie Rolmetowcy, a pan Zbigniew pokaza³ jak po przekroczeniu wieku juniora zatrzymaæ czas nie tylko dla ducha, ale i cia³a. Wnuki, dzieci, wspó³pracownicy i przyjaciele. Tylko rozmiar uniformów kolarskich ró ny. Je eli ktoœ potrafi sobie radziæ na trudnym polu biznesu i ma czas na realizacjê swoich pasji z takim skutkiem i jeszcze zara a zdrowymi pasjami innych...brawo! W barwach ekipy Rolmetu dostrzeg³em przedsiêbiorcê brylantowy transfer pana Zbigniewa - którego firma dzia³a na terenie Kazimierzy Wielkiej, Proszowic, Nowego Brzeska, Miechowa... Nienaganna sylwetka, kondycja i umiejêtnoœci kolarskie. Obu Panów ³¹czy wiêc nie tylko prowadzenie du ych firm, przyjaÿñ i podniebna wolnoœæ. Kazimierski ksi¹ ê przestworzy skorzysta³ ze swoich niebiañskich koneksji zagwarantowa³ wspania³¹ pogodê. Ciep³o, ale nie upalnie. Idealnie dla wszystkich. Rywalizacja sportowa jest demokratyczna. Podczas rywalizacji licz¹ siê: wytrenowanie, umiejêtnoœci i talent. To jest magia sporu. Im wczeœniej posmakuje siê rywalizacji tym wiêksza szansa na sukces. Mam na myœli sukces nie tylko na niwie sportu. Rywalizacja sportowa stanowi doskona³e przygotowanie do zmagañ z trudnoœciami ycia doros³ego. To jest prawdziwy dar zw³aszcza dla tych najm³odszych uczestników kolarskiej niedzieli. Mieliœmy rywalizacjê dzieci i prawdziwe popisy kolarskie. Wyczyn i rekreacjê. Rozczarowania i radoœæ. Œwietn¹ atmosferê i sprzyjaj¹c¹ aurê. Trzy godziny rozrywki. Organizatorzy zadbali o uczestników. Kie³baski z grilla, napoje i emocje dla wszystkich. Puchary, statuetki i dyplomy dla zawodników, Ceremonia nagradzania pozwoli³a wszystkim celebrowaæ radoœæ i snuæ plany na przysz³oroczn¹ rywalizacjê, bo nie wyobra am sobie przysz³orocznego lipca bez tych zawodów. Organizatorem ulicznego kryterium w Kazimierzy Wielkiej byli: Starostwo Powiatowe, FHU Rol-Met, ULKS Tempo Cudzynowice i Kazimierski Oœrodek Sportowy. Wielki wk³ad mieli policjanci, stra acy i s³u by medyczne Kazimierzy. Tak trzymaæ Panowie! Wyniki koñcowe: Dzieci do 5 lat 1 Kacper Chaber 2 Szymon Kowalski 3 Adrian Wojas 4 Szymon K³osek 5 Jakub Luty Dziewczêta do 5 lat 1 Magdalena Koral 2 Julia Baran 3 Martyna Fr¹czek 4 Zuzanna G¹dzik Dzieci 6-9 lat 1 Filip M¹czyñski 2 Filip Bry³a 3 Bartosz Kowalski 4 Jakub Beruœ 5 Bartosz Brzeszcz 6 Konrad Fr¹czek 7 Jakub Pasternak Dziewczêta 6-9 lat 1 Sylwia Baran 2 Zuzanna Chaber 3 Aleksandra Cukrowska 4 Karolina Kowalska Dzieci lat 1 Krzysztof Kozio³ 2 Artur M¹czyñski 3 Piotr Górecki 4 Piotr Pierzcha³a 5 Sidiki Coulibaly 6 Rafa³ Haja 7 Amadu Coulibaly Dziewczeta lat 1 Natalia M¹czyñska Dzieci lat 1 Kacper Œwitalski 2 Micha³ Bajo³ek 3 Karol Ga³uszka 4 Karol Kutek Kobiety 1 Ilona Jaszczyk Powstanie dru yna kolarska? Od dbaj¹cego o sprawne przeprowadzenie ca³ego przedsiêwziêcia pana Roberta Pleszyñskiego dowiedzia³em siê planach rozwoju kazimierskiego kolarstwa i przyznam, e pomys³ jest przedni. Wierzê, e pan Robert dok³adnie opowie mi o szczegó³ach tego projektu, a ja podzielê siê z naszymi czytelnikami t¹ informacj¹. 2 Agnieszka Fr¹czek 3 Kinga Kupiec Amatorzy lat 1 Rafa³ Oleœ 2 Pawe³ Rajca 3 Rafa³ Haberka 4 Wojciech Ogonowski 5 Andrzej Bia³ek Amatorzy lat 1 Micha³ Mendyka 2 S³awomir Wa³êga 3 Adam Œwitalski Amatorzy lat 1 Adam Augustyn 2 Robert Makie³a 3 Andrzej Bania 4 Piotr M³ynarczyk 5 Marian Kowalski 6 Andrzej Chaber Amatorzy lat 1 Kazimierz Rusin 2 Zbigniew Fr¹czek 3 Andrzej Lewandowski 4 Tadeusz Polakopwski 5 Stanis³aw Szymañski 6 Ryszard Durnaœ 7 Miros³aw Kutek 8 Jaros³aw Skalny 9 Wies³aw Kwaœny Amatorzy 61 lat i powy ej 1 Edward Nisztuk 2 Roman Pl¹sek 3 Jerzy Stêpieñ 4 Karol Stopa 5 Lucjan Wójcik 6 Lucjan Kusak 7 Edward Koœmider 8 Marian Jach 9 Stefan Kowalczyk 10 Kazimierz Pietrzyk Sportowcy lat 1 Leszek Pluciñski 2 Maciej Werenczuk 3 ukasz G¹dzik 4 Mateusz Seremak 5 Tomasz Guzikowski Sportowcy lat 1 Pawe³ Szymañski 2 Piotr Oleniacz Sportowcy lat 1 Alfred Urban 2 Bogus³aw M¹czyñski Sportowcy lat 1 Micha³ Po³etek 2 Andrzej Kuku³ka 3 Andrzej Sczepanik Sportowcy 61 lat i powy ej 1 Jerzy Kruk 2 Fryderyk Bodzioch 3 Bogus³aw Fortuna

3 Nr 8 Sierpieñ PROSZOWICE reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Do ynki Gminne Burmistrz GiM Proszowice serdecznie zaprasza na Do ynki Gminne 15 sierpnia 2009 r. na placu przy Remizie OSP w Klimontowie. Program: zbiórka grup do ynkowych na placu targowym przy ul. Królewskiej w Proszowicach. Przejazd korowodu do ynkowego na plac przy Remizie OSP w Klimontowie Uroczysta Masz œw. polowa od 15.00: tradycyjne obrzêdy do ynkowe prezentacje wieñców do ynkowych koncert zespo³u Masters Wypadek motocyklisty 30 lipca wieczorem o godz w miejscowoœci Opatkowice dosz³o do wypadku z udzia³em motocyklisty. Kieruj¹cy motocyklem Yamaha wyje d aj¹c z pola ornego na jezdniê wywróci³ siê wraz z motocyklem. wystêp zespo³u folklorystycznego Na Krakowsk¹ Nutê zabawa taneczna Uroczystoœæ uœwietni Orkiestra Dêta B³ysk z êbocina Organizatorzy: Burmistrz GiM Proszowice, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, proboszcz parafii Klimontów. Poszukiwani œwiadkowie wypadku Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, który mia³ miejsce 26 lipca 2009 roku, o godz. 3.50, na drodze nr W775 w miejscowoœci Szpitary. Do wypadku dosz³o na drodze relacji Proszowice Nowe Brzesko gdzie kieruj¹cy nieustalonym pojazdem potr¹ci³ pieszego. Po zdarzeniu kieruj¹cy odjecha³ z miejsca wypadku nie udzielaj¹c pomocy rannemu. Pieszy mieszkaniec gminy Nowe Brzesko lat 16 z ciê kimi obra eniami Kieruj¹cy to mieszkaniec Proszowic lat 27 kierowa³ pojazdem bez dopuszczenia go do ruchu. By³ trzeÿwy. Obra- eñ cia³a w postaci z³amania prawej nogi dozna³ motocyklista. Obecnie przebywa w szpitalu w Proszowicach. foto KPP Proszowice cia³a zosta³ przewieziony do szpitala w Krakowie. W zwi¹zku z powy szym Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach zwraca siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich, którzy mog¹ udzieliæ jakiejkolwiek pomocy w ustaleniu przebiegu zdarzenia oraz sprawcy proszeni s¹ o kontakt Wydzia³em Dochodzeniowo-Œledczym KPP Proszowice, pod numerem (012) , (012) , (012) lub z numerem dy urnym 997. Zapewniona jest pe³na anonimowoœæ PROSZOWICE, ul. 3 Maja 39 tel./ fax (012) , tel. kom OFERUJEMY PRODUKTY RENOMOWANYCH FIRM Ani Mru Mru w Proszowicach 20 lipca w m Domu Kultury wyst¹pi³ kabaret Ani Mru Mru. By³ to ju trzeci koncert lubelskich satyryków w naszym mieœcie. Micha³ i Marcim Wójcikowie po raz kolejny udowodnili, e s¹ mistrzami w rozœmieszaniu publicznoœci. Zaprezentowali skecze zarówno te doskonale znane z wczeœniejszych wizyt, z telewizyjnych programów jak i ca³kiem nowe. Po wystêpie ka dy w widzów móg³ zdobyæ autograf cz³onków grupy lub zrobiæ sobie z nimi zdjêcie. Œwiêto Policji w Proszowicach 29 lipca proszowiccy policjanci obchodzili swoje œwiêto. U roczystoœci rozpoczê³y siê w koœciele i by³y kontynuowane w sali konferencyjnej magistratu. Œwiêto rozpoczê³o siê przemówieniami, gdzie Komendant Powiatowy Policji podinsp. Mariusz Marchut po przywitaniu zaproszonych goœci w krótkich s³owach podziêkowa³ i pogratulowa³ policjantom za wykonywanie rzetelnie swoich obowi¹zków s³u bowych. Nominacje na wy sze stopnie odebra³o 29 pracowników komendy. To prawie po³owa ogólnego stanu jednostki. Awanse otrzymuj¹ coraz m³odsi policjanci. Trzeba jednak pamiêtaæ, e z awansem wi¹ e siê wy sza odpowiedzialnoœæ. Dlatego wszyscy tutejsi policjanci bêd¹ swoje obowi¹zki wype³niaæ profesjonalnie. Nominacje na wy sze stopnie oraz awanse wrêczali: zastêpca komendanta wojewódzkiego ma³opolskiej policji m³. insp. Marek WoŸniczka, Komendant Powiatowy Policji w Proszowicach podinsp. Mariusz Marchut oraz Starosta Proszowic Zbigniew Wójcik. WÊGIEL D A R I U S Z L U T Y AUTORYZOWANY DEALER SPRZEDA Y KATOWICKIEGO HOLDINGU WÊGLOWEGO OFERUJE: najwy szej jakoœci wêgiel w sortymentach: KOSTKA ORZECH I, ORZECH II MIA i KOKS TRANSPORT GRATIS KONKURENCYJNE CENY US UGI KOPARKO- ADOWARK KOPANIE FUNDAMENTÓW I WYKOPÓW RÓWNANIE TERENU SK ADY OPA OWE: Koniusza, Biórków Ma³y 12 tel./ fax dom tel Wielgus 12 tel.: lub Klimontów, tel Lista awansowanych policjantów: Na stopieñ podinspektora: Jaros³aw Duniec, Mariusz Marchut, Stanis³aw Pawlikiewicz Na stopieñ aspiranta sztabowego: Krzysztof Augustyn, Rafa³ Melczewski Na stopieñ aspiranta: El bieta Skrzypek, Maciej Pude³ek, Damian Zapart, Piotr Guga³a, Maciej Klêk, Marcin Laskosz, Robert Mlaskawa, Tomasz Muszyñski, Rafa³ Nowak Na stopieñ m³odszego aspiranta: Artur Cichy, Zbigniew Piorunowicz, Anna Skoczowska Na stopieñ sier anta sztabowego: Dariusz Olszewski, Artur Cichoñ, Micha³ Guzik, Mariusz Nowakowski. Na stopieñ sier anta: ukasz Chlebica, Rafa³ Czarny, Dawid Gudowski, Malwina Kurowska-Kisiel, Magdalena Król, Rafa³ Maj, Mateusz Matuszczyk Na stopieñ starszego posterunkowego: Rafa³ Krupiñski.

4 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 PROSZOWICE SKUP Z OMU P ATNE GOTÓWK Z OMOWANIE SAMOCHODÓW Miechów, Strze ów I 25 tel , kom WYDAWANIE ZAŒWIADCZEÑ DO WYDZIA U KOMUNIKACJI SKUP I SPRZEDA SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH I U YWANYCH, CIÊ AROWYCH I OSOBOWYCH SPRZEDA CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH, POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KOM ALTERNATORY, ROZRUSZNIKI, KOMPUTERY, CH ODNICE WSZYSTKICH TYPÓW UTYLIZACJA ODPADÓW Miechów ul. Sienkiewicza 38 tel kom ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE ODPADY PRZEWIDZIANE DO ZBIERANIA I TRANSPORTU: Agricola wygrywa w Koœcielcu Tego niedzielnego popo³udnia mimo zaciêtej rywalizacji, kibice, dzia³acze i pi³karze wiedzieli, e nie wynik jest najwa niejszy, a pamiêæ o cz³owieku, którego bardzo w Koœcielcu brakuje. Turniej od piêciu lat organizowany jest ku czci œp. Leszka Kokosiñskiego, jednego z g³ównych za³o ycieli P³omienia. Bardzo wa ne dla mnie i mojej rodziny jest to, e ludzie pamiêtaj¹ ile mój Ojciec zrobi³ dobrego w swoim yciu i jak bardzo przyczyni³ siê do rozwoju sporu w powiecie. mówi Damian Kokosiñski. Dziêkujê wszystkim tym, którzy sprawiaj¹, e pamiêæ o moim Ojcu jest wci¹ ywa. Tego dnia wiele osób wspomina³o œp. Leszka Kokosiñskiego. Pamiêtam jeden z pierwszych treningów w Koœcielcu. mówi zawodnik P³omienia. To by³o na samym pocz¹tku istnienia klubu, mia³em wtedy 13 lat i strzela³em na bramkê z innymi juniorami. W pewnym momencie pi³ka seniorów, którzy trenowali obok nas, wpad³a w krzaki. Broni¹cy bramki œp. Leszek Kokosiñski poprosi³ mnie abym po ni¹ poszed³. Widz¹c grymas na mojej twarzy powiedzia³: Ka dy tak zaczyna, kiedyœ zagrasz w pierwszej dru ynie i m³odsi od Ciebie bêd¹ chodziæ po pi³ki. wspomina³ jeden z zawodników P³omienia. Turniej by³ równie okazj¹ do zaprezentowania nowych strojów przez zawodników P³omienia Koœcielec, które ufundowa³ sponsor klubu Damian Kokosiñski. Zawodnicy mieli zagraæ w nowych strojach na inauguracjê A-klasy, jednak doszed³em do wniosku, e lepsz¹ okazj¹ na zaprezentowanie ich koœcieleckim kibicom, bêdzie V Turniej im. Leszka Kokosiñskiego. Losowanie zestawi³o ze sob¹ dru yny B-klasowego P³omienia Koœcielec i C- KOMPLEKSOWA OBS UGA. oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe. sorbenty, materia³y filtracyjne. sprzêt AGD, sprzêt komputerowy. p³yny hamulcowe, metale elazne i nie elazne. baterie i akumulatory o³owiowe. skup akumulatorów W niedzielê 26 lipca pi³karze Agricoli Klimontów wygrali V Turniej im. Leszka Kokosiñskiego, pokonuj¹c w finale po serii rzutów karnych miejscowy P³omieñ Koœcielec. Na podium znalaz³ siê równie Strumyk Jakubowice, a czwarte miejsce zajê³a dru yna Promienia Mikluszowice. klasowego Strumyka Jakubowice. W drugiej parze zagra³y zespo³y A-klasowego Promienia Mikluszowice i C-klasowej Agricoli Klimontów. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Tomasz Piróg, a asystowali mu tego dnia Piotr Gajewski i Bart³omiej Gorzkowski. Pierwszy mecz rozpocz¹³ siê dobrze dla gospodarzy, którzy prowadzili ze Strumykiem po bramce Czerwca. W drugiej po³owie ten sam zawodnik doprowadzi³ do wyrównania, strzelaj¹c niefortunnie do w³asnej bramki. Do rozstrzygniêcia rywalizacji potrzebne by³y rzuty karne, w których lepszy okaza³ siê zespó³ z Koœcielca. Z dobrej strony pokaza³ siê bramkarz P³omienia Kamil Ryñca, który obroni³ decyduj¹c¹ jedenastkê, wykonuj¹c efektown¹ paradê. Po pierwszym spotkaniu nast¹pi³o powitanie zaproszonych goœci i kibiców. Zarz¹d P³omienia z³o y³ kwiaty przy obelisku œp. Leszka Kokosiñskiego, a pamiêæ o nim uczczono minut¹ ciszy. Jerzy Bysiec, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Koœcielcu, który prowadzi³ ca³¹ imprezê, tak wspomina³ swojego przyjaciela: Cieszê siê, e praca œp. Leszka nie posz³a na marne i dalej spotykamy siê na tym stadionie. By³ to cz³owiek yczliwy, o wielkim zapale, umia³ znaleÿæ siê w ka dej sytuacji. Przyczyni³ siê nie tylko do powstania klubu w Koœcielcu. Osi¹ga³ wielkie sukcesy jako prezes trzecioligowej jeszcze Proszowianki Proszowice. Kolejny mecz pó³fina³owy pomiêdzy Promieniem Mikluszowice, wystêpuj¹cym na co dzieñ w tarnowskiej A-klasie, a C-klasow¹ Agricol¹ Klimontów, zakoñczy³ siê pewnym zwyciêstwem 2:0 dru yny z Klimontowa, po bramkach Bieleckiego. W trakcie trwania ca³ej imprezy kibice kupowali bilety, które przy odrobinie szczêœcia, mo na by³o zamieniæ na cenne nagrody. Jak siê póÿniej okaza³o warto by³o kupiæ kilkanaœcie, bo niektórzy wygrywali nawet po 6 razy. Kolejny mecz to walka o 3 miejsce pomiêdzy Promieniem Mikluszowice, a Strumykiem Jakubowice, w której ci drudzy okazali siê lepsi, po bramkach Kozery i Wawrzenia. Mecz fina³owy zupe³nie jak z przed roku. Wtedy po regulaminowym czasie gry P³omieñ Koœcielec remisowa³ z Agricol¹ Klimontów 1:1. Do rozstrzygniêcia rywalizacji potrzebne by³y rzuty karne, po których lepsi okazali siê gospodarze. Równie w tym roku pi³karze P³omienia mieli ochotê na czwarty z rzêdu triumf w turnieju. Pi³karze Agricoli wyci¹gnêli jednak wnioski z poprzedniego fina³u i po bezbramkowym remisie pokonali w serii rzutów karnych zespó³ z Koœcielca. Rok temu niewiele zabrak³o do zwyciêstwa w turnieju, dzisiaj siê uda³o i jestem bardzo szczêœliwy, bo to mi³y prezent na piêciolecie klubu. Mówi Grzegorz Cichy, prezes i zawodnik Agricoli Klimontów. Œwietna impreza i dodatkowo dobre przygotowanie do kolejnego sezonu, mam nadziejê, e w przysz³ym roku równie siê tutaj spotkamy. Turniej by³ te etapem przygotowañ P³omienia Koœcielec do meczu bara- owego z Prokocimiem Kraków, w którym zespó³ P³omienia bêdzie walczy³ o awans do A klasy. Mecz odbêdzie siê 9 sierpnia o godz.17.00, na boisku B³êkitnych w Modlnicy. Przed spotkaniem bara owym musimy poæwiczyæ strzelanie rzutów karnych, bo w finale nie by³y one nasz¹ mocn¹ stron¹. mówi trener Adam Banachowicz. Jestem dobrej myœli i wierzê, e z najwa niejszego meczu sezonu to My wyjedziemy zwyciêsko. Agricola Klimontów wygra³a V Turniej im. Leszka Kokosiñskiego, pokonuj¹c P³omieñ Koœcielec. Trzecie miejsce dla Strumyka Jakubowice, czwarte dla Promienia Mikluszowice. Królem strzelców imprezy z dwoma bramkami zosta³ Dawid Bielecki z Agricoli. Trenerzy dru yn zdecydowali, e najlepszym bramkarzem turnieju by³ Kamil Ryñca z P³omienia, a najlepszym pi³karzem Tomasz Piotrowicz z Agricoli. Podczas dekoracji zarz¹d P³omienia wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy ukaszowi Olechowi, ukaszowi Dom a³owi i Konradowi Œwieradowi, zawodnikom którzy po tym meczu rozstaj¹ siê z dru yn¹. Dziêkujê za ogromny wk³ad i zaanga- owanie w grê P³omienia. mówi prezes Wyniki Turnieju Sylwester Go³dyn. a³ujê, e nasze drogi siê rozchodz¹, ale taki jest sport, takie jest ycie. yczê wam wszystkiego najlepszego. Ciep³ych s³ów pod adresem dru yn nie szczêdzi³ Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice - Jan Makowski. Gratulujê dru ynom przede wszystkim sportowej postawy i ducha walki, to wa ne, e na wsi maj¹ miejsce takie imprezy, trzeba d¹ yæ do tego, aby ka dy mia³ dostêp do sportu. Dzisiaj zwyciê y³a sportowa rywalizacja i to jest najwiêkszy sukces. Z powodzenia imprezy cieszy³by siê zapewne œp. Leszek Kokosiñski, za³o yciel, prezes, i bramkarz P³omienia. Podczas turnieju widaæ by³o, e ludziom wci¹ brakuje tego cz³owieka, ale jak powiedzia³ jeden z kibiców t³umacz¹c sobie Jego odejœcie: W niebie te na pewno jest coœ jeszcze dobrego do zrobienia. Pó³fina³y: Strumyk Jakubowice P³omieñ Koœcielec 1:1 (0:1), karne 4:5 Bramki: 0:1 Czerwiec, 1:1 Czerwiec (samob.) Promieñ Mikluszowice Agricola Klimontów 0:2 (0:1) Bramki: 0:1 Bielecki, 1:1 Bielecki Tekst i Foto Norbert Kaczmarczyk Mecz o III miejsce: Promieñ Mikluszowice Strumyk Jakubowice 0:2 (0:1) Bramki: 0:1 Kozera, 0:2 Wawrzeñ Fina³: P³omieñ Koœcielec Agricola Klimontów 0:0 (0:0), karne 2:4 Agricola Klimontów: Baranowski, Bogacz, WoŸniak, Bogucki, Chor¹ ki, Piotrowicz, Makola, Maj, Wirek, Fr¹czek, Stachura, Cichy, P. Stanek, Bielecki, Chmiela, Kopeæ, Smach, M. Stanek, Skoczyñski, Juszczyk. P³omieñ Koœcielec: Ryñca, anecki, Œwierad, Kutela, Czekajski, Jêdrys, Zakrzewski, Olech, Chmiela, Bartosik, Nowak, Magnes, Czerwiec, Kamieñ, Machnik, Stêpieñ. Strumyk Jakubowice: Klata, Grzegorczyk, Michalik, Regnowski, Wawrzeñ, Kozera, Duraj, Ryñca, Wojcieszek, W³odarczyk, W¹sowicz, Skalski, W³odarski, Gajda, Zadaj. Promieñ Mikluszowice: KaŸmierczak, G¹siorek, Turek, Styczeñ, P. Kude³ka, Rajchel, Nosalski, Ma³ecki,. Machaj, Leœniak, S. Kude³ka, T. Machaj, Twardowski, Kowalski, Nowak, Cieœla.

5 Nr 8 Sierpieñ US UGI REMONTOWO-BUDOWLANE KOMA DOCIEPLENIA BUDYNKÓW TEL , Pó³roczna statystyka z Drogi W pierwej po³owie 2009 roku na terenie podleg³ym KPP Proszowice ³¹cznie odnotowano 177 zdarzeñ drogowych, w tym 36 wypadków drogowych i 143 kolizji. W wyniku tych zdarzeñ rannych zosta³o 37 osób i 2 osoby zabite. W iloœci wypadków drogowych, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku, odnotowano spadek o 13 wypadków drogowych, a w kategorii kolizji drogowych odnotowano wzrost o 3 kolizje. Na terenie naszego powiatu policjanci przeprowadzili dzia³ania kontrolno-represyjne sta³e pod kryptonimami: TrzeŸwoœæ, Bus:, Prêdkoœæ i,,niechronieni, Truck oraz doraÿne realizowane w okresach wzmo onego ruchu tj.: Bezpieczne Wakacje, Bezpieczny Weekend, TrzeŸwy Poniedzia³ek. Dzia³anie te mia³y na celu eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeÿwych kieruj¹cych pojazdami oraz zagro eñ maj¹cych zasadniczy wp³yw na bezpieczeñstwo w ruchu drogowym. Dzia³ania te prowadzono na terenie wszystkich gmin powiatu, ze szczególnym uwzglêdnieniem g³ównych ci¹gów komunikacyjnych powiatu ego. Najwiêksza iloœæ zdarzeñ drogowych podobnie jak w roku ubieg³ym ROZS DNE CENY TERMINOWOŒÆ, PORZ DEK mia³a miejsce na terenie gminy Proszowice. Jak w latach ubieg³ych najbezpieczniejszymi gminami pod wzglêdem bezpieczeñstwa w ruchu drogowym s¹ gminy Pa³ecznica i Radziemice. Z zestawienia zdarzeñ drogowych, które zaistnia³y na g³ównych ci¹gach komunikacyjnych powiatu wynika, i na drodze krajowej K-79, W-776, W-778 nast¹pi³ spadek iloœci wypadków drogowych, natomiast na drodze W-775 wzrost iloœci wypadków drogowych. Najbardziej zagro one odcinki na poszczególnych drogach to: - na dr. K-79 w m. Nowe Brzesko, Jaksice, Hebdów, Koszyce, Œmi³owice, - na dr. W-775 w m. Proszowice, - na dr. W-776 w m. Pos¹dza, Biórków Ma³y, Klimontów. ¹cznie wszyscy policjanci KPP w Proszowicach ujawnili 126 nietrzeÿwych kieruj¹cych wzrost o 3. W dalszym ci¹gu KPP w Proszowicach realizuje dzia³ania represyjne w stosunku do osób nie korzystaj¹cych z pasów bezpieczeñstwa lub przewo ¹cych pasa erów niezgodnie z przepisami, a tak e przewo ¹cych dzieci bez fotelików ochronnych lub innych urz¹dzeñ bezpieczeñstwa. KAZIMIERZA WIELKA P.U.H. PROGLAS - Micha³ Przenios³o ul. 3 Maja 110, Proszowice tel , kom Fachowy monta i naprawa szyb samochodowych równie u klienta Regeneracja zespolonych szyb bocznych Szklenie BUS-ów Monta autoalarmów i centralnych zamków Monta immobilizerów, blokad MULT-LOCK Monta systemów satelitarnej rejestracji tras pojazdów (GPS) CB RADIA Naprawa RTV KONKURENCYJNE CENY! Wjazd od osiedla Kopernika (warsztat przy bloku nr.1) WYKONUJE US UGI: DOCIEPLENIE I ELEWACJE BUDYNKÓW POKRYCIA I WIÊ BY DACHOWE BUDOWY OD PODSTAW KOMPLEKSOWE WYKOÑCZENIA WNÊTRZ TYNKI MASZYNOWE, GIPSOWE I CEMENTOWO-WAPIENNE UK ADANIE KOSTKI BRUKOWEJ Kazimierza Wlk., ul. Partyzantów 40a/6 tel. (041) , tel. kom Dowiedz siê jak mo esz daæ coœ z siebie i pomóc innym Centrum Wolontariatu gdzie spotkasz g³os Proszowice: - ul. 3 Maja - targowisko miejskie, - ul. Brodziñskiego Nowe Brzesko: - plac przed koœcio³em Wszystkich Œwiêtych Kazimierza Wielka: - targowisko miejskie g³os reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Centrum Wolontariatu w Proszowicach powsta³o w ramach projektu systemowego Gwiezdna Droga realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach w partnerstwie z Miejsko - Gminny Oœrodkiem Pomocy Rodzinie w Proszowicach, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII, Promocja Integracji Spo³ecznej. Dzia³anie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji, Podzia³anie Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Podzia³anie Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Oœrodki Pomocy Spo³ecznej. Wolontariuszem mo e zostaæ ka dy kto chce siê podzieliæ z innymi swoim czasem, wiedz¹, dobrymi chêciami w ka dej dziedzinie ycia spo³ecznego, wszêdzie tam gdzie taka pomoc jest potrzebna. Wolontariuszem mo e zostaæ osoba pe³noletnia jak i niepe³noletnia ( wymagana jest wtedy pisemna zgoda rodzica, opiekuna). Nie ma te przeciwwskazañ, aby pracê wolontariusza wykonywali bezrobotni, bowiem nie trac¹ oni przez to statusu bezrobotnego ani prawa do zasi³ku. Wolontariusze wspomagaj¹ dzia³ania, które czyni¹ œwiat lepszym miejscem do ycia, zw³aszcza dla najs³abszych. Takie dzia³ania pomagaj¹ nam staæ siê bardziej wra liwymi i pomocnymi wobec siebie nawzajem, dbaj¹cymi o los ludzki. Szczególnie wa ne jest to, aby ka dy wolontariusz wiedzia³, jaki jest zakres jego obowi¹zków. Równie istotne jest, by zna³ kompetencje innych osób w zespole. Jeœli wolontariusze bêd¹ wiedzieæ co maj¹ robiæ, da siê unikn¹æ niepotrzebnych nieporozumieñ. Kluczem do dobrego wykorzystania wolontariuszy jest znalezienie dla nich miejsca, w którym bêd¹ siê dobrze czuli i wykorzystywali najpe³niej jak potrafi¹ swoje umiejêtnoœci. Zapewnienie wsparcia stworzenie atmosfery zaufania i otwartoœci. Bardzo czêsto spotykan¹ motywacj¹ do pracy wolontaryjnej jest potrzeba kontaktów z innymi i prze³amanie poczucia osamotnienia lub niespe³nienia. Wa na jest równie potrzeba znalezienia swojego miejsca w grupie. Grupa daje swoim cz³onkom uczucie jednoœci i wspólnoty, poczucie oparcia i bezpieczeñstwa. Zaspokaja to równie naturaln¹ potrzebê bycia w gronie osób, z których wartoœciami i celami mo emy siê w pe³ni identyfikowaæ. Na czym polega praca wolontariusza? I czym on siê zajmuje? Wolontariusze mog¹ pomagaæ osobom b¹dÿ rodzinom, którzy tej pomocy potrzebuj¹. G³ówn¹ grup¹ odbiorców wolontariuszy s¹ osoby niepe³nosprawne. Pomoc tym osobom to przede wszystkim bycie z nimi, towarzyszenie, wspieranie i motywowanie do aktywnoœci. Mo na z nimi wyjœæ na spacer, do kina czy porozmawiaæ. Czêsto s¹ to osoby samotne, które otrzymuj¹ pomoc specjalistyczn¹, ale brakuje im zwyk³ego kontaktu z drug¹ osobom. Wolontariusze mog¹ uczestniczyæ czynnie w rehabilitacji czy terapii takich osób pod okiem przeszkolonych specjalistów. Drug¹ grup¹ odbiorców pomocy wolontariuszy s¹ osoby samotne. Tak samo jak osobom niepe³nosprawnym pomoc wolontariusza polega przede wszystkim na dotrzymaniu towarzystwa takiej osobie. Czêsto Seniorzy maj¹ du o do opowiadania, ale brakuje im osoby, która mog³aby to wys³uchaæ. Wolontariusze mog¹ równie pomagaæ dzieciom, w tym dzieciom niepe³nosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie i organizowaniu czasu wolnego. Mo na organizowaæ im ró ne zajêcia teatralne, muzyczne plastyczne, fotograficzne. Bardzo czêsto dzieci w wieku szkolnym wymagaj¹ pomocy korepetycji z ró nych przedmiotów. Wolontariusz jako czeœæ organizacji Poœwiêcaj¹c organizacji swój czas i zaanga owanie, Wolontariusz chce czuæ siê jej czêœci¹, pe³nowartoœciowym cz³onkiem grupy, który ma coœ do powiedzenia. Mo liwoœæ wp³ywu na to co siê robi ma szczególny walor motywuj¹cy. Daje poczucie e jesteœmy czêœci¹ organizacji i mamy realny wp³yw na to jak ona funkcjonuje. Wolontariat to nie tylko pomoc. Dziêki pracy jako wolontariusz mo na zdobyæ nowe umiejêtnoœci, zrobiæ coœ dla w³asnej satysfakcji, mieæ nowe zajêcie, poznaæ nowych ludzi, pracowaæ w nowym zespole, jak równie nauczyæ siê pracy w grupie. Chcemy dzia³aæ na terenie ca³ego Powiatu Proszowickiego oraz dotrzeæ do wiêkszoœci osób potrzebuj¹cych naszej pomocy. Uœwiadamiamy spo³eczeñstwu lokalnemu co to jest wolontariat, kim mo e byæ wolontariusz czym siê zajmuje. Na pozór proste zagadnienia wymagaj¹ wyjaœnienia. Bêdziemy wspó³pracowaæ ze szko³ami, Caritasem, koœcio³em, ka d¹ instytucj¹ chc¹c¹ nam pomóc. Wolontariuszem mo e zostaæ ka dy, choæ nie ukrywamy, e g³ówn¹ grup¹ naszych wolontariuszy s¹ uczniowie szkó³ œrednich i gimnazjum. Dla nas to ogromny potencja³, m³odzie jest chêtna do wspó³pracy. Podjête dzia³ania bêd¹ korzystne dla obu stron. W imieniu ca³ego Zespo³u serdecznie Zapraszam do wziêcia udzia³u w tym projekcie. PrzyjdŸ, zapytaj, sprawdÿ! - nic nie tracisz, mo esz wiele zyskaæ!!! Siedziba Centrum Wolontariatu- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. 3-go Maja 72, Proszowice pokój Nr 6/ ka dy kolejny pi¹tek miesi¹ca godz. urzêdowania ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ w Joanna Obora

6 6 Sierpieñ 2009 Nr 8 Spotkanie emerytów w Rzemienowicach Ruch to eliksir m³odoœci W tym oto malowniczym krajobrazie zawartym we fragmencie wiersza Zdzis³awa Kulisia z Donos pt. Spotkanie Emerytów, który tak w³aœnie opisuje spotkanie Emerytów, Rencistów i Inwalidów z powiatu kazimierskiego, które odby³o siê ju po raz trzeci w domku myœliwskim w Rzemienowicach w dniu dziewi¹tego lipca br. Na spotkaniu tym byli zaproszeni goœcie: Adam Bodzioch - Burmistrz Kazimierzy Wielkiej, Wac³aw Piwudzki - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Henryk Barañski - Wójt Gminy Opatowiec, Andrzej Malec - Przewodnicz¹cy Rady Gminy Opatowiec, Bo ena Zbertek - Sekretarz Gminy Opatowiec. Spotkanie zorganizowano w zwi¹zku ze Œwiatowym Dniem Inwalidy. Spotkanie przy kawie, ciastkach i kie³basce z grilla. Emeryci przed Ba antem W czêœci oficjalnej prezes kazimierskiego Oddzia³u Zwi¹zku Tadeusz ODSZKODOWANIA ALAN SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU Odszkodowania nawet po 15 latach Wypadki drogowe w kraju i za granic¹ Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale nie od tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak e wtedy gdy sprawca by³ pijany b¹dÿ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³ onek Wypadki w miejscu publicznym Pamiêtaj, e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP, MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje bezpieczeñstwo Tragiczna œmieræ osoby najbli szej Je eli najbli sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo - masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia Rekompensata za nieruchomoœci Je eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli u powsta³a autostrada lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska enia wody czy gleby - mo esz dochodziæ rekompensaty Spadki zagraniczne Je eli masz prawo do spadku to pomo emy Ci go odzyskaæ niezale nie od miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹ Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni) stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo esz dochodziæ odszkodowania. Dotyczy to równie zaka eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia w¹troby, zaka enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie szpitala. Je eli podejrzewasz, e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹. Bez op³at wstêpnych. Nasze wynagrodzenie zale y od Twojej wygranej. Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego. tel.: , tel. kom.: Alan Serwis, ul. Wodna 9a, Kraków KAZIMIERZA WIELKA Poœród malowniczych lasów w nizinie niewielkiej, otoczonej licznymi pagórkami poroœniêtymi zbo em, oddalonej od dzia³alnoœci przemys³owej wszelkiej, le ¹ stawy, licz¹ce kilkanaœcie hektarów (byæ mo e). Nad tymi stawami, na du ej polanie stoi dom myœliwski niezwykle zadbany. Emeryci i renciœci mieli tam spotkanie, w³aœnie w tym domku Ba antem nazwanym. Tam w zaciszu drzew sosen i dêbów zapachu, wyroœniêtych na metrów oko³o trzydzieœci do góry, odpoczywali spokojnie bez lêków i strachu, nabieraj¹c si³ na ³onie natury. Radziszewski podkreœli³, e inwalida to nieszczêœliwy cz³owiek, któremu powinniœmy oddaæ nale n¹ czeœæ. Na pocz¹tku zebrani uczcili minut¹ ciszy emerytów, którzy zmarli w minionym roku. Zabieraj¹c g³os kolejno zaproszeni goœcie yczyli emerytom du o zdrowia i d³ugiego ycia. Spotkanie odbywa³o siê przy kawie, ciastkach oraz œwietnie upieczonej na grillu kie³basce i kaszance przez doskonale radz¹c¹ sobie w tej dziedzinie pani¹ Aniê Jaklewicz. Nie oby³o siê bez lampki wina, a do s³uchu przygrywa³a kapela pod batut¹ Henryka Barañskiego i Antoniego Bry³y. W godzinach popo³udniowych odbywa³y siê tañce relaksacyjne i trwa³y a do zmierzchu, albowiem powszechnie wiadomo, i ruch, szczególnie dla starszych ludzi to eliksir m³odoœci, stwierdza emeryt Zdzis³aw Kuliœ. tekst i fot: Zdzis³aw Kuliœ Notatki z radiowozu Kto kierowa³ Volkswagenem? W dniu 26 lipca roku oko³o godz we wsi Podskale gm. Opatowiec mia³ miejsce wypadek drogowy. Wstêpne czynnoœci na miejscu zdarzenia pozwoli³y ustaliæ, i w pojeÿdzie m-ki VW Polo, który najprawdopodobniej z powodu nadmiernej prêdkoœci zjecha³ do przydro nego rowu, w chwili zaistnienia wypadku przebywa³o dwóch mê czyzn w wieku 23 i 26 lat. Osoby te po przyjeÿdzie policji na miejsce zdarzenia przebywa³y ju na zewn¹trz pojazdu i adna z tych osób nie przyznawa³a siê do kierowania pojazdem. Od obu uczestników by³a wyczuwalna z ust woñ alkoholu. Z uwagi, na ciê ki stan zdrowia przebadano jednego z uczestników lat 26 gdzie wynik badania wykaza³, i posiada³ on 1.09mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj uczestnicy wypadku z powa nymi obra eniami cia³a/uraz krêgos³upa i z³amania/ zostali przewiezieni do Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju. W powy szej sprawie wszczêto dochodzenie maj¹ce na celu ustalenie Kazimierski hejna³ Dnia 12 lipca Anno Domini 2009 w mieœcie Kazimierza Wielka w jego piêædziesi¹t¹ rocznicê powstania, wielkie wydarzenie nast¹pi³o za spraw¹ w³adz miasta i w tym e to dniu o godzinie dwunastej w po³udnie pierwszy hejna³ odegrano. Wykona³ go jego autor z kazimierskiej baszty na cztery strony œwiata. A oto jak widzi go poeta ludowy Kazimierskiej Ziemi Zdzis³aw Kuliœ w swym wierszu pt. Hejna³. HEJNA Gdy wybi³a godzina dwunasta, A s³oñce prawie w zenicie Zebra³ siê t³um z ca³ego miasta Gdy hejnalista zjawi³ siê na Baszty szczycie. Wprzódy pokona³ wstêgê schodów krêtych Tak w³aœnie to wszystko siê zaczê³o, Trzymaj¹c w rêku jak skarb swój instrument dêty, Na którym mia³ wykonaæ oczekiwane dzie³o. Wyszed³ na szczyt, trochê stan¹³ nieruchomo, Ludzie st³oczeni na dole stali wszyscy razem, Tymczasem on popatrzy³ na natury ³ono Jak gdyby chcia³ siê zapoznaæ z piêknym krajobrazem. Niebawem uj¹³ tr¹bkê mocniej w lew¹ rêkê, Praw¹ uniós³ do góry, ale jeszcze nie dotkn¹³ klawiszy, Jakby chcia³ pog³askaæ urocz¹ panienkê, A t³um sta³ z zadartymi g³owami w absolutnej ciszy. Wtem powoli w skupieniu do ust j¹ przystawi³, Usta lekko nawil y³ k³ad¹c tr¹bkê na nie, Nogi dot¹d zwarte nieznacznie rozstawi³ Daj¹c tym samym znak, e rozpocznie granie. Dmuchn¹³ i w tym czasie nacisn¹³ klawisze, Ptaki bêd¹ce obok wzbi³y siê do góry, A g³os tr¹bki rozdar³ przejmuj¹c¹ ciszê I poszybowa³ wysoko, a pod same chmury. A lud stoj¹cy na dole z zadartymi g³owy Tak poch³onê³a ta ca³a zabawa, I oniemia³ z wra enia nie mówi¹c ni s³owy I dopiero po chwili zaczêto biæ brawa. Burmistrz stoj¹c z radnymi i goœæmi lekko siê uœmiecha³ To od chwili pomys³u parê lat minê³o. Cieszy³ siê, e zamiaru swego nie zaniecha³ I krok po kroku doprowadzi³ do koñca swe dzie³o. Ów hejna³ o znaczeniu historycznym Pop³yn¹³ na cztery strony œwiata. Bêdzie on przypomina³ potomnym licznym Co siê wydarzy³o w Kazimierzy tego pamiêtnego lata. okolicznoœci wypadku a w szczególnoœci kieruj¹cego w/w pojazdem. Czysta bez zezwolenia W dniu 25 lipca roku funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego KPP Kazimierza Wielka ujawnili Zdzis³aw Kuliœ Donosy, 12 lipiec 2009 r. sprzeda alkoholu bez wymaganego zezwolenia w sklepie spo ywczoprzemys³owym we wsi Szarbia gm. Skalbmierz. W chwili wykonywania czynnoœci na miejscu zdarzenia w sklepie na ladzie sprzeda nej i w zamra arce znajdowa³y siê dwie butelki wódki czystej, natomiast pozosta³e 12 sztuk w baga niku pojazdu m-ki Fiat Punto, stanowi¹cego w³asnoœæ w³aœcicielki (lat 47) zarówno sklepu jak i pojazdu. W/w przyzna³a, i sprzedawa³a alkohol nie posiadaj¹c stosownego zezwolenia. Wed³ug ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci (art. 43) sprzeda lub podawanie napojów alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie (do 5 tys. z³)

7 Nr 8 Sierpieñ G³os Proszowicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Proszowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Wojciech Wachowicz. Adres redakcji: G³os Proszowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. NOWE BRZESKO INFORMACJE KAZIMIERZA WIELKA Motory w Kazimierzy Wielkiej Kazimierski Oœrodek Sportowy razem z Ko³em Automobilklubu Kieleckiego w Kazimierzy Wielkiej przygotowali smakowite danie dla mi³oœników motoryzacji, Po wielkiej imprezie dla samochodów terenowych, w³aœnie motocykliœci mogli zaprezentowaæ swoje maszyny i umiejêtnoœci. Z lot gwiaÿdzisty w Kazimierzy stanowi³ preludium zmagañ i prezentacji mi³oœników jednoœladów. Przybyli z Proszowic, Buska Zdroju, Jêdrzejowa spotkali siê z kolegami z Kazimierzy Wielkiej 12 lipca 2009 roku. Warkot silników, zapach spalin, wspania³e maszyny to budzi³o prawdziwy podziw licznych obserwatorów. Piêædziesiêciu gladiatorów szos uformowa³o kolumnê, która majestatycznie przemieœci³a siê do Opatowca na Œwiêtokrzyski M³odzie owy Championat Koni Ma³opolskich. Tu mogliœmy skonfrontowaæ piêkno koni mechanicznych i tych, które od wieków s³u ¹ cz³owiekowi. Trudno LKS Nadwiœlanka Nowe Brzesko Nowy sezon, nowe nadzieje Ubieg³oroczne ambicje na awans do VI ligi poparte dobrym 3 miejscem w tabeli rundy jesiennej, pêk³y jak mydlana bañka po s³abych wystêpach zespo³u rundzie rewan owej. Mizerny dorobek na wiosnê (1 zwyciêstwo, 7 remisów i 5 pora ek) zepchn¹³ Nadwiœlankê na 9 miejsce w tabeli koñcowej. By³o to najgorsze miejsce od 3 lat a tak s³ab¹ rundê nowobrzesczanie zanotowali chyba 10 lat temu gdy spadali z ligi okrêgowej.g³ówn¹ bol¹czk¹ zespo³u okaza³o sie odejœcie przed sezonem kilku czo³owych zawodników decyduj¹cy przede wszystkim o sile ofensywnej dru yny. O ile poprawnie spisywa³ siê blok defensywny, bo obok lidera Nadwiœlanka straci³a najmniej goli, to nagle okaza³o siê e ze strzelaniem bramek u podopiecznych trenera Paw³a Tomany jest fatalnie. Kiepsk¹ postawê seniorów os³odzili trochê juniorzy. Podopieczni trenera Dariusza Oraczewskiego wygrali rozgrywki III ligi wielickiej i w nowym sezonie wystêpowaæ bêd¹ w II lidze. Trzon tej dru yny stanowili zawodnicy którzy mocno dobijali siê ju do dru yny seniorów. Tym wiêksze uznanie dla nich e potrafili czêsto ³¹czyæ wystêpy w obu zespo³ach. powiedzieæ, których pasjonatów jest wiêcej, ale nie ma w¹tpliwoœci, e s¹ to ludzie bez koñca oddani swojej pasji. Ca³a kawalkada zaprezentowa³a siê równie na Rynku w Kazimierzy Wielkiej uœwietniaj¹c IV Miêdzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej. Jednoœlady nie s¹ w tym wypadku precyzyjnym okreœleniem, bo obok œcigaczy, motocykli turystycznych i zabytkowych znalaz³y siê trójko³owce. Nie by³by sob¹ pan Robert Pleszyñski, gdyby nie zorganizowa³ prób sprawnoœciowych w okolicach kazimierskiej hali. Tutaj mieliœmy okazjê zobaczyæ z bliska jak trudn¹ sztuk¹ jest dosiadanie stalowego rumaka. Pokonanie i to bezb³êdne placu z przeszkodami wymaga³o naprawdê du ych umiejêtnoœci. Motocyklowe popisy, to naprawdê przedni pomys³, który ju w trakcie pokazów wywo³ywa³ entuzjazm kibiców i obserwatorów. Zaraz pojawia³y siê pytania. Czy to jednorazowy zlot? Mogê odpowiedzieæ. Organizatorzy ju teraz planuj¹ powtórkê w przysz³ym roku. Starostwo Powiatowe, firma Awans, KOS Kazimierza. Mo e ktoœ jeszcze w³¹czy siê w przygotowanie nastêpnego SHOW. Pozytywnie wypad³ tak e wystêp zespo³u trampkarzy starszych Nadwiœlanki. Dru yna prowadzona równie przez Dariusza Oraczewskiego, choæ oparta w wiêkszoœci na zawodnikach którzy mogliby graæ jeszcze w rozgrywkach trampkarzy m³odszych, w rywalizacji z czêsto starszymi rywalami radzi³a sobie dzielnie. Ostatecznie zajmuj¹c miejsce w œrodku tabeli. W nowym sezonie je eli uda siê tylko skompletowaæ dwie dru yny, to klub chcia³by zg³osiæ do rozgrywek zespo³y trampkarzy starszych i m³odszych. Nieudany sezon nie za³amuje jednak dzia³aczy w d¹ eniach do lepszego SZKO A ZDROWIA Jak chroniæ siê przed kleszczem? Wakacje, letni urlop w koñcu chwila na odpoczynek. Przez ten czas chcemy zrelaksowaæ siê i nabraæ energii, byœmy pe³ni zapa³u mogli wróciæ do pracy czy szko³y. S³oneczna pogoda zachêca nas do spacerów. Wybieramy siê do lasu, na ³¹kê, czy nad jezioro. Nie zapominajmy jednak, e wszêdzie mog¹ znajdowaæ siê kleszcze, przenosz¹ce boreliozê i mnóstwo innych niebezpiecznych dla cz³owieka chorób. Kleszcze to krwiopijne pajêczaki nale ¹ce do typu stawonogów. Ich g³ównym po ywieniem jest krew zwierz¹t i ludzi. Atakuj¹c, znieczulaj¹ miejsce wk³ucia, by spokojnie erowaæ nawet kilka dni. Poprzez uk¹szenie kleszcz w swojej œlinie wprowadza do organizmu ywiciela ró ne substancje, które wzmagaj¹ przep³yw krwi i rozszerzaj¹ naczynia krwionoœne. Kleszcze podczas wysysania krwi przenosz¹ wirusy zapalenia opon mózgowo rdzeniowych i mózgu (KZM), a tak e bakterie wywo³uj¹ce boreliozê. Kleszcze bytuj¹ g³ównie w trawach i zaroœlach, na obrze ach lasów, polanach, ³¹kach nad rzekami i jeziorami, w zagajnikach. Regionami najwiêkszego zagro enia wystêpowaniem nosicieli wirusa KZM s¹ tereny Polski pó³nocno - wschodniej oraz po³udniowe obrze a kraju. Wiosenny wzrost temperatur powoduje wzmo on¹ aktywnoœæ paso ytów: ma to zwykle miejsce w kwietniu maju i trwa do paÿdziernika listopada. Niekiedy, po szczególnie ³agodnych zimach, ryzyko zaka enia mo e siê pojawiæ ju w lutym. Jak siê broniæ? Nale y: w obszarach zagro onych nosiæ odpowiedni¹ odzie ochronn¹ zakrywaj¹c¹ jak najwiêksz¹ powierzchniê cia³a stosowaæ preparaty odstraszaj¹ce owady gotowaæ mleko pochodz¹ce od krów, kóz i owiec po pobycie w obszarze zagro onym wystêpowaniem kleszcza dok³adnie obejrzeæ ca³e cia³o jeœli nast¹pi uk¹szenie jak najszybciej usun¹æ kleszcza ze skóry i zdezynfekowaæ zaatakowane miejsce. Kleszcza nale y usun¹æ jak najszybciej i w ca³oœci. Nie wolno go ani zgniataæ, ani kaleczyæ. Nale y chwyciæ go tak blisko skóry jak to tylko mo liwe np. cienk¹ pêset¹. Pewnym ruchem, nie obracaj¹c, oderwaæ cia³o kleszcza od skóry. Jeœli pozostan¹ jednak jakieœ fragmenty paso yta trzeba je jak najszybciej usun¹æ. Smarowanie mas³em, olejem lub innym t³uszczem mo e spowodowaæ przeciwne do zamiarów wstrzykniêcie do organizmu cz³owieka wiêkszej iloœci materia³u zakaÿnego. Nie powinno siê tak e stosowaæ p³on¹cych zapa³ek, arz¹cych siê papierosów, ostrych koñcówek pilników do paznokci czy innych ostrych narzêdzi. Jeœli pojawi¹ siê problemy z usuniêciem kleszcza, nale y niezw³ocznie zg³osiæ siê do lekarza. Info i fot.: Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie Nowy sezon pi³karski dru yna seniorów Nadwiœlanki rozpocznie 16 sierpnia meczem na stadionie beniaminka wielickiej A klasy Sparty Winiary. Wszyscy w Nowym Brzesku z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na inauguracjê rozgrywek, bo o poprzednim sezonie chcieliby jak najszybciej zapomnieæ. wyniku sportowego ale tak e w wysi³kach na rzecz poprawy bazy sportowej. Do nowego sezonu dru yna seniorów rozpoczê³a przygotowania od 16 lipca, nadal pod wodz¹ trenera Paw³a Tomany. Z zespo³em trenuj¹ dwaj nowi napastnicy. Wszystkim doskonale znany Dariusz Profic który po pó³rocznym pobycie w IV ligowym BKS Bochnia powróci³ do klubu oraz pozyskany z KS Ro nowa 22- letni Zdzis³aw WoŸniak, król strzelców wielickiej A klasy w ostatnich dwóch sezonach. W sezonie 2007/2008 obaj ci zawodnicy do spó³ki zdobyli koronê króla strzelców. Przyjœcie tych zawodników powinno znacznie wzmocniæ si³ê uderzeniow¹ Nadwiœlanki. W meczach sparingowych klub testuje jeszcze kilku innych zawodników. Wszyscy w Nowym Brzesku licz¹ e te wzmocnienia sprawi¹ e ich pupile w tym sezonie skutecznie zaatakuj¹ VI ligê. Wiele bêdzie siê dzia³o tak e na obiekcie Nadwiœlanki. Nowobrzeski samorz¹d od lat yczliwie wspiera dzia³alnoœæ klubu. Kilka lat temu z programu SAPARD uda³o siê przeprowadziæ pierwsz¹ modernizacjê obiektu. Tym razem korzystaj¹c z nowego programu Urzêdu Marsza³kowskiego nazywaj¹cego siê ORLIK Plus i przeznaczonego na modernizacjê boisk trawiastych oraz przystosowanie ich do wymogów ligowych, Gmina Nowe Brzesko pozyska³a na remont i modernizacjê obiektów Nadwiœlanki 141 tys z³. Jeœli dodamy do tego wymagany jak w ka dym zadaniu udzia³ w³asny inwestora, to obiekty klubowe wzbogac¹ siê o infrastrukturê wart¹ ok.200 tys z³. Zakres planowanych prac obejmuje budowê energooszczêdnego oœwietlenia treningowego boiska g³ównego, monta pi³kochwytów za bramkami, monta nowych boksów 12 miejscowych dla zawodników rezerwowych, wkopanie siatek zabezpieczaj¹cych boisko przed gryzoniami, monta wiaty na sprzêt gospodarczy oraz zakup przenoœnych bramek aluminiowych. Po wy³onieniu w przetargu wykonawcy robót inwestycja rozpocz¹æ siê we wrzeœniu tego roku. Termin zakoñczenia listopad 2009 roku. Wszyscy w Nowym Brzesku maj¹ nadzieje e w nadchodz¹cym sezonie na zmodernizowanym obiekcie pi³karze Nadwiœlanki wreszcie siêgn¹ po upragniony awans. Jacek Zawartka Prezes LKS Nadwiœlanka Nowe Brzesko

8 8 Sierpieñ 2009 Nr 8 KAZIMIERZA REKLAMAWIELKA MEDYCZNE SZKO Y - w oœwiacie od 1996r. Zapraszamy do nowego Punktu Sprzeda y ŒRODKI OCHRONY ROŒLIN NAWOZY NASIONA PASZE MASZYNY ROLNICZE czêœci zamienne PALIWA Proszowice, ul. Kolejowa 9a tel , Zapraszamy: pon.-pt. 8-16, sob CITROEN - uprawnienia szkó³ publicznych. TECHNIK FARMACEUTYCZNY. ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA. HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Kraków (Nowa Huta) Os. Szkolne 18 (budynek Zespo³u Szkó³ Budowlanych Nr 2) tel (0-12) PEUGEOT RENAULT CZÊŒCI NOWE WYSY KA CA Y KRAJ Kraków, ul. Lea 137 SKUP I SPRZEDA WARZYW I OWOCÓW Tropiszów 216, Igo³omia Tel , Tel/fax Dzia³ Handlowy: , AGROCENTRUM Kazimierza Wielka ul. Przemys³owa 18 tel. 041/ Miechów ul. Kiliñskiego 3 tel. 041/ Nr 1 na œwiecie kryta p³ywalnia i hala sportowa w Kazimierzy Wielkiej obiekt przystosowany dla osób niepe³nosprawnych reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga Oferujemy: naukê p³ywania grupow¹ i indywidualn¹, karnety atrakcyjne ceny - bilety grupowe ju od 3 z³/godz. NOWOCZESNE SOLARIUM Do dyspozycji: basen sportowy i rekreacyjny zje d alnia 43 m, si³ownia oraz sala treningowa jaccuzi, bicze wodne, sauna fiñska i parowa zadzwoñ: Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie ww WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ WULKANIZACJA MECHANIKA NAPRAWA I WYMIANA UK ADU WYDECHOWEGO NOWE OPONY DÊBICA CALI OD RÊKI Proszowice ul. 3-go Maja 102 tel. (012) , w OGRODZENIA Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (15) Marzec 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski www.limanowski.glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (54) Maj 2011 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Lokale œwieci³y pustkami gazeta bezp³atna 15 maja mieszkañcy gminy Wieliczka

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5.

Wielki sukces oleckich policjantów s. 5. ISSN 1505-0246 Nagroda NIKE przyznana Otrzyma³ j¹ Wies³aw Myœliwski za Traktat o ³uskaniu fasoli Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 40 (509) Nr 40 (509) 9 paÿdziernik 2007 r. Cena 1,40 z³ 16 paÿdziernika

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN 22pap2845 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 26 paÿdziernika 2009 r. Nr 22/238/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Nr 11 Listopad 2008 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis,

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo