S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 3/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Bydgoszczy CPV: , , , , Nazwa CPV: stacje robocze, monitory ekranowe, komputery przenośne, oraz routery sieciowe i licencje na oprogramowanie ZATWIERDZAM PRZEDKŁADANE DOKUMENTY I WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA Bydgoszcz dnia 10 grudnia 2013 r. Andrzej Kozłowski Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 1

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ II. Nazwa i adres zamawiającego. III. Tryb udzielenia Zamówienia IV. Opis przedmiotu Zamówienia. V. Informacje dot. ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania Zamówienia. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami XI. Wymagania dotyczące wadium. XII. Termin związania ofertą. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XV. Opis sposobu obliczania ceny. XVI. Informacje dot. walut obcych przy rozliczeniach miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawi Zamówienia publicznego XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie Zamówienia publicznego. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego XXII. Informacje o podwykonawcach XXIII. Pozostałe postanowienia. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 2

3 I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) i we wszystkich dokumentach do niej dołączonych, występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: a) Zamawiający Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 b) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie; c) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. d) Specyfikacja niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część; e) Przedmiot Zamówienia dostawy wynikające z opisu przedmiotu Zamówienia (rozdz. IV SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ; f) Oferta przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z cena za wykonanie przedmiotu zamówiania; g) Cena kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97. poz ze zmianami); h) Najkorzystniejsza oferta oferta z najniższą ceną; i) Podwykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu Zamówienia; j) Pełnomocnictwo oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia- podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Adres: Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4 Telefon: (52) Fax: (52) internet : Maile: Godziny urzędowania: Konto bankowe: NBP O/O Bydgoszcz Numer NIP: Numer REGON: III. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp lub Pzp. IV. Opis przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Kod CPV: , , , , Nazwa: stacje robocze, monitory ekranowe, komputery przenośne, oraz routery sieciowe i licencje na oprogramowanie Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, przeznaczonego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Miejsce dostawy sprzętu dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, pok. 130 (I piętro). 2. Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia dotyczy dostawy następujących sprzętów komputerowych: a. komputer stacjonarny wraz z monitorem klawiaturą i myszą w ilości 40 szt. b. komputery przenośne (notebooki) w ilości 30 szt. c. routery w ilości 3 szt., d. oprogramowanie i licencje w ilości 92 szt. Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia znajduje się w Załącznika Nr 5 do SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia lub ograniczenia zamówienia do wysokości posiadanych środków. 3. Wymagania Zamawiającego 4

5 3.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż przedmioty wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, w razie wystąpienia awarii urządzeń objętych gwarancją, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w 7 wzoru umowy załącznik nr 6 do SIWZ 3.5. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony sprzęt minimalnych gwarancji, zawartych w Załączniku Nr 5 do oferty odrębnych dla każdego urządzenia, liczonych od dnia dostawy Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z oświadczeniem, że dostarczony sprzęt jest zgodny z umową. Pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowić będzie m.in. podstawę do odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.9.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. a. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy; ustawowa zmiana stawki podatku VAT, powodująca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; konieczność przedłużenia terminu umowy tylko i wyłącznie z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiana osób ze strony Wykonawcy, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia, po uzyskaniu zgody Zamawiającego; zmiana osób ze strony Zamawiającego, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia; konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich (podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w 5

6 zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego; b. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania na podstawie powyższych warunków w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. V. Informacje dotyczące ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania zamówiania. Okres realizacji wykonania Zamówienia do 30 grudnia 2013r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 5. Ponadto w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówiania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. 6

7 VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 i 4 SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) W celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b (aktualnych odpis) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b) zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia składając następujące dokumenty: 7

8 a) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału. b) Oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego; c) Dokument, o którym mowa w pkt. 1,2 3 niniejszego rozdziału winni złożyć wspólnie. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem (52) lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem punktu Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, a także zmiany i wycofania oferty. 4. W tych przypadkach ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdziły fakt jej otrzymania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia. Każda dokonana zmiany SIWZ zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 8. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. X. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami. Do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Dariusz Pezała Pan Mirosław Chyła Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. XI. Wymagania dotyczące wadium. 8

9 Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisana w języku polskim. 2. Oferta winna zawierać: a) Wypełniony Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ, d) Oświadczenia Wykonawcy lub deklaracje producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nie regenerowanymi w pełni kompatybilnymi ze sprzętem do którego są przeznaczone i posiadają niezbędne zgody i certyfikaty jeżeli dotyczy. 3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo to winno być podpisane przez osobę/osoby upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz jej zakres (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji Zamówienia) 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu, wstawienie poprawnego z podaniem daty dokonania poprawki i podpisem. 11. Wymagane w rozdziale VIII SIWZ dokumenty winy być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Zmiana do oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres 9

10 13. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. 15. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty, która powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz z napis: Oferta na Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Nie otwierać przed godzina dnia 18 grudnia 2013r. Koperta musi być zaadresowana na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 ustawy. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w Oddziale Gospodarczym (I piętro, pom. 132) lub na Biurze Podawczym (parter pom. 27) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18 grudnia 2013r., do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2013r. o godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 318 (poddasze). 5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. XV. Opis sposobu obliczana ceny. 1. Ceną oferty jest cena brutto za zamówienie. 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca określa w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być ceną brutto za realizację całego zamówienia i powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące, w sposób zgodny z warunkami i wytycznymi określonymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego. Cena powinna obejmować wszystkie wymagane przepisami podatki, składki i opłaty, w tym podatek VAT. 3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych. 10

11 XVI. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN (walucie złoty polski). XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena oferty 100% 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium przeprowadzona zostanie wg wzoru: P = ( Cn : Co ) x 100 pkt Cn - najniższa cena złożona przez dostawcę Co - rozpatrywana cena oferty Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 3. Zamawiający poprawi w ofercie: a) Oczywiste omyłki pisarskie, b) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 4. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, to zgodnie z art. 89. Ust. 1 pkt. 7 ustawy jego oferta zostanie odrzucona. 6. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: 11

12 a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imie i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Ponadto Zamawiający ogłosi wyniki postępowania o udzieleniu zamówienia zamieszczając informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie) 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XIX. Wymogi dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla storn postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ. 2. Wzór umowy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 12

13 Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdziału. 10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 13. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy. 14. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustaw nie stanowi inaczej. 15. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI (art ) ustawy. 13

14 XXII. Informacje o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXIII. Pozostałe postanowienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja zastosowanie przepisy: ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego (dz. U. Nr 16 z 1964r. poz. 93 ze zm.). Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 14

15 Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 3/ Dane DOSTAWCY Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 4 dot. Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zgodnie ze sposobem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przestawiamy formularz cenowy: Wartość oferty w zamówieniu: brutto. słownie.. w tym należny podatek VAT w kwocie. słownie.. Lp. 1 Nazwa 2 Ilość (w szt.) 1. Komputer stacjonarny wraz z monitorem, klawiaturą i myszą 40 szt. 2. Komputery przenośne (notebooki) 30 szt. 5. Routery 3 szt. 7. Oprogramowanie i licencje 92 szt. WARTOŚĆ BRUTTO Cena jednostkowa brutto w zł 3 4 Wartość brutto w zł 5 (kol.3xkol.4) WARTOŚĆ NETTO Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* Oferowana cena zawierającej stawki VAT obowiązujące od r. i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku. Zobowiązujemy się, w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, do spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, tj. między innymi do: 15

16 Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia jako fabrycznie nowego i nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji; Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia, zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, posiadającego pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczam/y, że: a) Zamówienie wykonam/y samodzielnie* b) Część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom* (kreślić zakres): Lp. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Oświadczamy, że do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną upoważnione niżej wymienione osoby: a...., b.. PODPISANO imię, nazwisko i podpis Wykonawcy/Wykonawców ( nazwa i adres firmy, pieczątka firmowa Wykonawcy/Wykonawców ) dnia 16

17 Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. * Niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ PN 3/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zgodnie z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych: oferuje zrealizowanie dostawy spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 18

19 Załącznik Nr 3 do SIWZ PN 3/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ PN 3/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... Informacja dotycząca grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. Informuję/informujemy że: 1) Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późń. Zm.)* 2) do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów należą następujące podmioty:* *niepotrzebne skreślić (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 20

21 Załącznik nr 5 do SIWZ PN 3/2013 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Nazwa Dostawcy:.. Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Specyfikacja asortymentowo techniczna 1. Komputer stacjonarny wraz z monitorem klawiatura i myszą 40 szt. Opis przedmiotu zamówienia Stacjonarny zestaw komputerowy Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 4200 punktów Passmark CPU Mark Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Pamięć operacyjna: 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, Parametry pamięci masowej: Min.500 GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Obudowa o Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25 zewnętrzne, 2 szt 3,5 wewnętrzne i 1 szt 3,5 zewnętrzną. o Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie. o W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; 21

22 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit oraz Windows 8 i Windows 8 Professional BIOS o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio o Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) o Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. o Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. o Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. o Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. o Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnich portów. Dodatkowe oprogramowanie o W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu Ergonomia: o Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db o Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). o Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 953mm. Wymagania dodatkowe o Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. 22

23 Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 7, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu zarówno w wersji 32 bitowej jak i 64 bitowej. o Wbudowane porty minimalnie: - 1 x VGA - 1 x DVI - 2 x PS/2-1 x RJ-45-1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-in/mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 8 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 portów z tyłu obudowy, minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) o Płyta główna z wbudowanymi: - 2 złącza PCI-Express x1-1 złącze PCI-Express 2.0 x16 Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącz SATA NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera o Klawiatura USB lub PS2 w układzie QWERTY US o Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi o Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt o Możliwość dołożenia w obudowie czytnika kart multimedialnych 24in1 wyposażony w diody sygnalizacyjne (praca, obecność karty, odczyt) Normy i standardy o Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: Deklaracja zgodności CE Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 Zamawiający wymaga: o dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001 aby Wykonawca posiadał :Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi -odpowiadającej normie ISO (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). o Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie 23

24 Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Gwarancji jakości producenta: o Na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, o Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego o W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy o Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, o W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego Wsparcie techniczne producenta o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. o Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Dołączone oprogramowanie: Microsoft Office 2013 Home& Business PKC MONITOR Format ekranu - panoramiczny Przekątna ekranu - 20" Ekran dotykowy -Nie Technologia podświetlania -Diody LED Obszar widzialny Monitor 20- Matryca Anti-Glare L20T-4LED, Tilt -5 / stopni/170 stopni, 6,7 mln kolorów, 15-pin D-Sub, DVI, Głośnik 1 x 1.5 W. Plamka matrycy mm Rozdzielczość x 900 Czas reakcji - 5 ms Jasność cd/m2 Kontrast - Contrast advanced :1 Częstotliwość pozioma - 30 khz - 83 khz Częstotliwość pionowa Hz Kąt widzenia poziomy stopni Kąt widzenia pionowy stopni Gniazda wejściowe - 15-pin D-Sub, DVI-I Wbudowane głośniki Tak Wbudowany tuner TV -brak Pivot- Nie Certyfikaty: Green IT, Energy Star, TCO, Epeat silver Pobór mocy- 15 W 24

25 Kolor K, 9300K, Custom Color Waga do 3.90 kg Pozostałe parametry: D-SUB Kabel 1,8 m, kabel audio 1,8 m, kabel zasilający do gniazdka (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m, Bezpieczeństwo - broszura, broszura gwarancyjna, Szybki start ulotka, Programy na CD 2. NOTEBOOK 30 szt. Opis przedmiotu zamówienia Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD WLED (1366x768), matryca matowa AG. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, Wydajność obliczeniowa: Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięci cache L3 3 MB Pamięć operacyjna: 4GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, Parametry pamięci masowej: Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. SMART, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki Wymagania dotyczące baterii i zasilania: 6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 6 godzin, zasilacz o mocy min. 65W Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) BIOS: o Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnego komputera wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej o Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. o Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB o Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, o Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego, 25

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272..2013 część I Załącznik nr do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080.

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080. Nr sprawy: Prz/0/0 Dębe, dnia 00r ZAPYTANIE o CENĘ Na podstawie art ustawy z dnia stycznia 00 r Prawo zamówień publicznych (DZ U Nr poz ) Szkoła Podstawowa w Dębem zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do części I SIWZ

Załącznik nr 4b do części I SIWZ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena jedn. brutto Cena RAZEM a b c d e f g = e*f 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄCHOCKU A d r e s : u l. K o ś c i e l n a 1 0; 2 7-2 1 5 W ą c h o c k tel. 41 271 50 79, fax. 41 271 58 13 adres strony internetowej - www.zpowachock.edu.pl e-mail szkolawachock@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia 2015-10-09 ul. Jedności 9 75 441 Koszalin Znak sprawy : Zapytanie ofertowe Zamawiający Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta ul. Jedności 9 w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo