S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Bydgoszczy CPV: , , , , , , , Nazwa CPV: stacje robocze, monitory ekranowe, komputery przenośne, drukarki laserowe, serwery, routery sieciowe oraz streamer ZATWIERDZAM PRZEDKŁADANE DOKUMENTY I WYRAŻAM ZGODĘ NA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA Bydgoszcz dnia 5 grudnia 2013 r. Andrzej Kozłowski Dyrektor Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 1

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ II. Nazwa i adres zamawiającego. III. Tryb udzielenia Zamówienia IV. Opis przedmiotu Zamówienia. V. Informacje dot. ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania Zamówienia. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami XI. Wymagania dotyczące wadium. XII. Termin związania ofertą. XIII. Opis sposobu przygotowania ofert. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XV. Opis sposobu obliczania ceny. XVI. Informacje dot. walut obcych przy rozliczeniach miedzy Zamawiającym a Wykonawcą. XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawi Zamówienia publicznego XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie Zamówienia publicznego. XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego XXII. Informacje o podwykonawcach XXIII. Pozostałe postanowienia. Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 2

3 I. Słowniczek podstawowych pojęć i zwrotów używanych w SIWZ Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia (SIWZ) i we wszystkich dokumentach do niej dołączonych, występują następujące pojęcia lub zwroty należy przez to rozumieć: a) Zamawiający Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4 b) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia publicznego oraz podmioty te występujące wspólnie; c) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą. d) Specyfikacja niniejsza SIWZ oraz wszelkie załączniki i inne dokumenty stanowiące jej integralną część; e) Przedmiot Zamówienia dostawy wynikające z opisu przedmiotu Zamówienia (rozdz. IV SIWZ) oraz załączników stanowiących integralną część SIWZ; f) Oferta przygotowany przez Wykonawcę zestaw dokumentów zawierający formularz oferty, oświadczenia i dokumenty żądane w SIWZ oraz załączniki wraz z cena za wykonanie przedmiotu zamówiania; g) Cena kwota brutto należna Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97. poz ze zmianami); h) Najkorzystniejsza oferta oferta z najniższą ceną; i) Podwykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie całości lub części przedmiotu Zamówienia; j) Pełnomocnictwo oświadczenie woli mocodawcy upoważniające ściśle określoną osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie (tj. do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia- podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba wystawiająca pełnomocnictwo jest do tego uprawniona. Jako pełnomocnictwo Zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Adres: Bydgoszcz, ul. Wały Jagiellońskie 4 Telefon: (52) Fax: (52) internet : Maile: Godziny urzędowania: Konto bankowe: NBP O/O Bydgoszcz Numer NIP: Numer REGON: Sąd Rejonowy w Inowrocławiu ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza nr Inowrocław NIP III. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z art.10 ust.1 w związku z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp lub Pzp. IV. Opis przedmiotu Zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Bydgoszczy CPV: , , , , , , , Nazwa CPV: stacje robocze, monitory ekranowe, notebooki, drukarki, serwery, routery oraz streamer. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, przeznaczonego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu. Miejsce dostawy sprzętu dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz, pok. 130 (I piętro), a dla Sądu Rejonowego w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza nr Zakres zamówienia obejmuje: Zakres zamówienia dotyczy dostawy następujących sprzętów komputerowych: a. komputer stacjonarny wraz z monitorem klawiaturą i myszą w ilości 10 szt. b. komputery przenośne (notebooki) w ilości 10 szt. c. drukarki w ilości 15 szt. d. serwery w ilości 2 szt., e. routery w ilości 2 szt., f. streamery w ilości 2 szt. 4

5 g. komputery przenośne (notebooki) w ilości 3 szt. Szczegółowy zakres i opis sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia znajduje się w Załącznika Nr 5 do SIWZ Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z części zamówienia lub ograniczenia zamówienia do wysokości posiadanych środków. 3. Wymagania Zamawiającego 3.1. Zamawiający wymaga aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji Zamawiający wymaga, aby urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zakupiono w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski oraz aby posiadały pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej W pozycjach opisanych poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż przedmioty wskazane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, w razie wystąpienia awarii urządzeń objętych gwarancją, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w 7 wzoru umowy załącznik nr 6 do SIWZ 3.5. Zamawiający wymaga udzielenia na dostarczony sprzęt minimalnych gwarancji, zawartych w Załączniku Nr 5 do oferty odrębnych dla każdego urządzenia, liczonych od dnia dostawy Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w jego siedzibie, wraz z oświadczeniem, że dostarczony sprzęt jest zgodny z umową. Pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowić będzie m.in. podstawę do odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.9.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy. a. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy; ustawowa zmiana stawki podatku VAT, powodująca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy; konieczność przedłużenia terminu umowy tylko i wyłącznie z przyczyn zależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5

6 zmiana osób ze strony Wykonawcy, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia, po uzyskaniu zgody Zamawiającego; zmiana osób ze strony Zamawiającego, wskazanych do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia; konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich (podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego; b. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania na podstawie powyższych warunków w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. V. Informacje dotyczące ofert wariantowych, częściowych, informacji o możliwości zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. VI. Termin wykonania zamówiania. Okres realizacji wykonania Zamówienia do 30 grudnia 2013r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki. 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu Zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 6

7 5. Ponadto w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówiania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 3 i 4 SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ 3. Dokumenty i oświadczenia wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) W celu przedstawienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia, c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b (aktualnych odpis) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 7

8 ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. b) zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia składając następujące dokumenty: a) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 3 niniejszego rozdziału. b) Oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego; c) Dokument, o którym mowa w pkt. 1,2 3 niniejszego rozdziału winni złożyć wspólnie. IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inną korespondencję Wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, Bydgoszcz 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem (52) lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem punktu Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, a także zmiany i wycofania oferty. 4. W tych przypadkach ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu, poczty elektronicznej i potwierdziły fakt jej otrzymania. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków Zamówienia. Każda dokonana zmiany SIWZ zostanie przez Zamawiającego niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 8. Zamawiający nie przewiduje organizacji spotkania Wykonawców w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. 8

9 X. Osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami. Do kontaktowania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Dariusz Pezała Pan Mirosław Chyła Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego, wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. XII. Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca składa jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej, napisana w języku polskim. 2. Oferta winna zawierać: a) Wypełniony Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, b) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, c) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VIII SIWZ, d) Oświadczenia Wykonawcy lub deklaracje producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nie regenerowanymi w pełni kompatybilnymi ze sprzętem do którego są przeznaczone i posiadają niezbędne zgody i certyfikaty jeżeli dotyczy. 3. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonych do oferty dokumentów należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo to winno być podpisane przez osobę/osoby upoważnione (upełnomocnione) do reprezentowania Wykonawcy. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz jej zakres (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji Zamówienia) 5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wszystkie wymagane od Wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 9

10 9. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane. 10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu, wstawienie poprawnego z podaniem daty dokonania poprawki i podpisem. 11. Wymagane w rozdziale VIII SIWZ dokumenty winy być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem Zmiana do oferty oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres 13. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. 15. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale połączone i włożone do jednej koperty, która powinna być opatrzona w dane Wykonawcy oraz z napis: Oferta na Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Nie otwierać przed godzina 9 10 dnia 13 grudnia 2013r. Koperta musi być zaadresowana na adres Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która zostanie złożona po terminie w myśl art. 84 ust. 2 ustawy. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, w Oddziale Gospodarczym (I piętro, pom. 132) lub na Biurze Podawczym (parter pom. 27) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 13 grudnia 2013r., do godziny Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie wskazanym w pkt. 1 zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2013r. o godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 318 (poddasze). 5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny. 8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek. 10

11 XV. Opis sposobu obliczana ceny. 1. Ceną oferty jest cena brutto za zamówienie. 2. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, którą Wykonawca określa w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ) musi być ceną brutto za realizację całego zamówienia i powinna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszelkie koszty towarzyszące, w sposób zgodny z warunkami i wytycznymi określonymi przez Zamawiającego, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego. Cena powinna obejmować wszystkie wymagane przepisami podatki, składki i opłaty, w tym podatek VAT. 3. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych. XVI. Informacje dotyczące walut obcych przy rozliczeniach między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walucie obcej. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą realizowane w PLN (walucie złoty polski). XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena oferty 100% 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium przeprowadzona zostanie wg wzoru: P = ( Cn : Co ) x 100 pkt Cn - najniższa cena złożona przez dostawcę Co - rozpatrywana cena oferty Najkorzystniejszą jest oferta, której P jest największe. Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści SIWZ. 3. Zamawiający poprawi w ofercie: a) Oczywiste omyłki pisarskie, b) Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a które nie powodują istotnych zmian w treści oferty. 4. O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11

12 5. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, to zgodnie z art. 89. Ust. 1 pkt. 7 ustawy jego oferta zostanie odrzucona. 6. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę o: a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imie i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firm), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, który złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny oferty i łączna punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Ponadto Zamawiający ogłosi wyniki postępowania o udzieleniu zamówienia zamieszczając informacje, o których mowa w pkt. 1 lit. a, na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną) albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie) 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu o którym mowa w pkt. 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 ustawy. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XIX. Wymogi dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. Istotne dla storn postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12

13 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ. 2. Wzór umowy został określony w załączniku nr 6 do SIWZ XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8 niniejszego rozdziału, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdziału. 10. Zgodnie z treścią art. 182 ust. 1 pkt. 2 ustawy odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub drogą elektroniczną), albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie). 13

14 11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12. W przypadku wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 13. Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 ustawy. 14. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustaw nie stanowi inaczej. 15. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI (art ) ustawy. XXII. Informacje o podwykonawcach. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. XXIII. Pozostałe postanowienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia maja zastosowanie przepisy: ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego (dz. U. Nr 16 z 1964r. poz. 93 ze zm.). Załącznik Nr 1 Wzór formularza oferty Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 4 Informacja dotycząca grupy kapitałowej Załącznik Nr 5 Specyfikacja asortymentowo - techniczna Załącznik Nr 6 Wzór umowy 14

15 Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 1/ Dane DOSTAWCY Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Bydgoszcz ul. Wały Jagiellońskie 4 dot. Dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Zgodnie ze sposobem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przestawiamy formularz cenowy: Wartość oferty w zamówieniu: brutto. słownie.. w tym należny podatek VAT w kwocie. słownie.. Lp. 1 Nazwa 2 Ilość (w szt.) 1. Komputer stacjonarny wraz z monitorem, klawiaturą i myszą 10 szt. 2. Komputery przenośne (notebooki) 10 szt. 3. Drukarki 15 szt. 4. Serwery 2 szt. 5. Routery 2 szt. 6. Streamery 2 szt. 7. Komputery przenośne (notebooki) 3 szt. WARTOŚĆ BRUTTO Cena jednostkowa brutto w zł 3 4 Wartość brutto w zł 5 (kol.3xkol.4) WARTOŚĆ NETTO Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* Oferowana cena zawierającej stawki VAT obowiązujące od r. i uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: w terminie do dnia 30 grudnia 2013 roku. 15

16 Zobowiązujemy się, w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, do spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, tj. między innymi do: Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia jako fabrycznie nowego i nieużywanego, pochodzącego z bieżącej produkcji; Dostarczenia oferowanego sprzętu, stanowiącego przedmiot zamówienia, zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, posiadającego pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników na obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczam/y, że: a) Zamówienie wykonam/y samodzielnie* b) Część zamówienia zamierzam/y powierzyć podwykonawcom* (kreślić zakres): Lp. Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór Umowy Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Oświadczamy, że do współpracy merytorycznej przy realizacji przedmiotowego zamówienia zostaną upoważnione niżej wymienione osoby: a...., b.. PODPISANO imię, nazwisko i podpis Wykonawcy/Wykonawców ( nazwa i adres firmy, pieczątka firmowa Wykonawcy/Wykonawców ) 16

17 dnia Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. * Niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 2 do SIWZ PN 1/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: spełniamy warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zgodnie z art.25 ust.1 pkt.2) ustawy Prawo zamówień publicznych: oferuje zrealizowanie dostawy spełniającej wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 18

19 Załącznik Nr 3 do SIWZ PN 1/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu istnienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. jako upoważniony/eni na piśmie lub wpisany/i w odpowiednich rejestrach, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/y że: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik Nr 4 do SIWZ PN 1/2013 /oznaczenie wykonawcy (pieczęć)/ dn... Informacja dotycząca grupy kapitałowej Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Inowrocławiu Ja, niżej podpisany / My niżej podpisani, reprezentujący firmę:.. Informuję/informujemy że: 1) Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 50, poz. 331 późń. Zm.)* 2) do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów należą następujące podmioty:* *niepotrzebne skreślić (Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo