Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja tworzenia grup producentów rolnych"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Warszawa 2011 r.

4 Szanowni Państwo! Pragnę zaprezentować Państwu broszurę na temat działania Grupy producentów rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działalność grup producentów rolnych wpływa mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego i rolników. Angażuje ludzi, przez co słowo integracja wypełnia się konkretną treścią, grupy producentów Fot. Archiwum MRiRW rolnych stanowią najlepszą rekomendację dla wspólnych działań. Ich członkowie już wiedzą, że warto się organizować, bo tylko wtedy poniesiony wysiłek procentuje. Nie chodzi tutaj jednak tylko o wymierny, materialny zysk. Wspólny front producentów rolnych pozwala bowiem na stawienie czoła konkurencji, na optymalizację kosztów, na podniesienie jakości produkcji i produktów rolnych. Istnienie grup producentów rolnych ułatwia producentom zbyt wytwarzanych produktów w większych, jednolitych partiach spełniających wymagania klientów. Czynnikiem motywującym do tworzenia grup producentów rolnych jest wspólne planowanie i dostosowanie produkcji do popytu pod względem asortymentu, ilości i jakości towaru. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata stanowi dobry prognostyk na przyszłość, a dotychczas zdobyte doświadczenia w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej pozwalają przypuszczać, że nie będzie problemów z ich wykorzystaniem w kolejnych latach. Broszura o grupach producentów rolnych ma do spełnienia jeden cel dotrzeć z informacją o warunkach i zasadach tworzenia grup producentów do każdego rolnika. Serdecznie zachęcam rolników i producentów rolnych do sięgnięcia po broszurę. Jestem pewien, że wskazówki i porady okażą się przydatne w podejmowaniu nowych wyzwań w działalności na krajowym rynku rolnym. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2

5 Powstawanie grup producentów rolnych oparte jest na podstawowej idei, jaką jest wspólne działanie, które pozwala sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkurencji. Dzięki właściwemu zorganizowaniu się i dostosowaniu produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów. W dniu 21 listopada 2000 r. weszła w życie ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), stanowiąca podstawę prawną tworzenia grup. Jest ona oparta na wieloletniej tradycji gospodarczej, wyrażającej się współpracą rolników. Określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy, a tych z kolei w związki grup oraz tryb ich rejestracji. Cele grupy producentów rolnych: wspólne dostosowanie produkcji do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracja podaży, organizowanie sprzedaży produktów rolnych, ochrona środowiska naturalnego. Korzyści wynikające z przynależności do grupy producentów rolnych: ograniczenie liczby pośredników, wyższe jednostkowe przychody członków (tańsze dla grupy: nawozy, środki ochrony roślin, transport), lepsze ceny za jednolity, dobry jakościowo produkt, dostarczony w terminie, jeden menedżer, wspólne inwestycje (kapitał, kredyty, maszyny, magazyny i chłodnie), wspólne przygotowanie odpowiednich partii produktów (magazynowanie, suszenie, konfekcjonowanie, pakowanie i oznakowanie), harmonogram dostaw, wspólna promocja produktów, wymiana doświadczeń technologicznych, wymiana informacji rynkowej, silniejsze partnerstwo powodujące wzmocnienie dominacji na rynku i jego lepszy monitoring (dostęp do informacji), rozłożenie ryzyka na wszystkich członków grupy i wspólne rozwiązywanie problemów oraz korzystanie z doradztwa. Kolejne etapy organizowania się grupy producentów rolnych 1. Wybór formy prawnej Zgodnie z art. 3. ustawy o grupach producentów rolnych, grupa działa jako przedsiębiorca (prowadzi działalność gospodarczą), posiadający osobowość prawną. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, 3

6 wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Grupa producentów rolnych może działać w formie: spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej, stowarzyszenia, zrzeszenia. W praktyce wybór odpowiedniej formy prawnej dokonywany jest po wcześniejszych konsultacjach z doradcami. Producenci rolni planujący wspólne działania uczestniczą w spotkaniach roboczych, podczas których omawiane są problemy dotyczące funkcjonowania przyszłej grupy, a także ustalany jest sposób i przedmiot działania oraz wybrana zostaje najlepsza dla danej działalności forma prawna. Poniższa tabela przedstawia krótką charakterystykę najczęściej wybieranych form prawnych Charakter organizacji Spółdzielnia Spółka z o.o. Zrzeszenie Stowarzyszenie gospodarczy, ale również społeczny dowolny społecznozawodowy, ale też gospodarczy społeczny Teren działania bez ograniczeń bez ograniczeń terytorium RP bez ograniczeń Członkowie organizacji Liczba członków założycieli osoby fizyczne i prawne co najmniej 5 osób fizycznych lub 3 osoby prawne osoby fizyczne i prawne 1 i więcej osoby fizyczne co najmniej 10 osób fizycznych osoby fizyczne co najmniej 15 osób fizycznych Wybór formy prawnej potwierdzany jest poprzez spisanie aktu założycielskiego. Formy prawne grup producentów rolnych w Polsce: 28% 1% 6% Spólki z o.o. Spółdzielnie Stowarzyszenie 65% Zrzeszenie Zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach (regulujących działanie określonej formy prawnej), akt założycielski powinien zawierać w szczególności: 4

7 wymóg przynależności do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów, warunek sprzedaży przez członków grupy całości produktów za pośrednictwem grupy i odstępstwa od tej zasady, zasady dostarczania przez członków informacji dotyczących wielkości sprzedaży i cen za produkty sprzedawane poza grupą, zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego, zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce, sankcje wobec członków, którzy nie wypełniają nałożonych na nich obowiązków. 2. Zebranie założycielskie Podczas zebrania założycielskiego następuje m.in.: ustalenie składu komitetu założycielskiego, przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu aktu założycielskiego, wybór władz, podjęcie uchwały o rejestrowaniu grupy w KRS/Rejestrze Przedsiębiorców i w Urzędzie Marszałkowskim. 3. Rejestracja grupy producentów rolnych w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców W konsekwencji zebrania założycielskiego, następuje rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym / Rejestrze Przedsiębiorców. Z chwilą wpisu do rejestru, grupa nabywa osobowość prawną. Rejestracji dokonuje właściwy dla siedziby grupy Wydział Gospodarczy KRS. 4. Inne obowiązki przedsiębiorcy Każda grupa w chwili zarejestrowania w KRS staje się przedsiębiorcą i jak każda firma powinna: uzyskać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, uzyskać numer identyfikacji podatkowej NIP, wyrobić własną pieczątkę, założyć rachunek bankowy (obowiązek założenia rachunku bankowego przez przedsiębiorcę jest uzależniony od wysokości wartości transakcji z innym przedsiębiorcą, co wynika z art. 22. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz j.t, z późn. zm.), powiadomić w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącą danej dziedziny działalności, stosować w prowadzonej ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości standardy klasyfikacyjne, opracowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 5

8 przekazywać nieodpłatnie informacje i dane statystyczne, związane z prowadzoną działalnością. Numer REGON można uzyskać we właściwym dla siedziby grupy Urzędzie Statystycznym. NIP wydawany jest przez Urząd Skarbowy. Grupa, rejestrując się jako przedsiębiorca, ma prawo do złożenia wraz z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, wniosku RG-1, dotyczącego pierwszego wpisu do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wniosku o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Sąd rejestrowy ma obowiązek przesłać te wnioski do właściwego urzędu statystycznego i urzędu skarbowego. 5. Rejestracja grupy producentów rolnych w Urzędzie Marszałkowskim Aby uzyskać status grupy producentów rolnych, osoby reprezentujące grupę składają do właściwego ze względu na siedzibę grupy marszałka województwa wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami. Do wniosku załącza się: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Rejestru Przedsiębiorstw, akt założycielski (statut lub umowa), listę członków grupy, plan działania grupy opracowany na okres 5 lat, zgodny z aktem założycielskim, oświadczenia członków grupy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6. Plan działania grupy Klasyczny plan działania składa się z części opisowej i finansowej i powinien zawierać podstawowe informacje o firmie (nazwa, siedziba itp.), opis firmy, i jej działalności (m.in. cel działania, kierunki rozwoju), plan marketingowy. Plan działania pozwala oszacować, jakiego kapitału potrzebuje grupa na realizację przedsięwzięcia. 6

9 Przy sporządzaniu planu działania należy wziąć pod uwagę: cele, możliwości, korzyści i efekty, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa (określić szanse i zagrożenia), sytuację wyjściową grupy co do możliwości produkcji i obrotu, środki i źródła finansowania, aspekty finansowe, w tym rozliczenia finansowe i korzyści ekonomiczne, działania, jakie grupa będzie podejmować, aby osiągnąć zaplanowane cele, Przy opracowywaniu planu działania warto skorzystać z pomocy doradcy. POMOC FINANSOWA DLA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania Grupy producentów rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zgodnie z art. 35. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z , z późn. zm.), wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów, do celów: dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup; wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych; ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności. W czerwcu 2010 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskało opinię Komisji Europejskiej, w której jednoznacznie zostało stwierdzone, iż wsparcie uzyskane przez grupy producentów rolnych w ramach działania 142 PROW , może być przeznaczane także na cele inwestycyjne, o ile grupa realizuje cele zakładania grup, zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dn. 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Grupa producentów rolnych, chcąca skorzystać z pomocy finansowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa powinna złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Grupy producentów rolnych PROW w oddziale regionalnym ARiMR. Każdego roku grupa powinna złożyć wniosek o płatność w ciągu 30 dni od zakończenia danego roku działalności. Grupa może skorzystać z takiej pomocy przez 5 kolejnych lat swojej działalności. Do wniosku o płatność załącza się: zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność, 7

10 wykazy faktur VAT i rachunków, potwierdzające: a) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, b) wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grup produktów przez poszczególnych jej członków, c) przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków. Wszelkie informacje na temat przyznawanej pomocy, wzory wniosków oraz instrukcje ich wypełniania, można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). W ramach działania Grupy producentów rolnych PROW , po pierwszym roku działalności grupa może otrzymywać pomoc finansową na założenie i działalność administracyjną oraz inwestycyjną przez 5 kolejnych lat. Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości netto sprzedanej produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekracza: w pierwszym i drugim roku 5%, w trzecim roku 4%, w czwartym roku 3%, w piątym roku 2% wartości produkcji sprzedanej do sumy równowartości EURO oraz w pierwszym i drugim roku 2,5%, w trzecim roku 2%, w czwartym i piątym roku 1,5% wartości produkcji sprzedanej powyżej sumy równowartości EURO. W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty: w pierwszym i drugim roku EURO, w trzecim roku EURO, w czwartym roku EURO, w piątym roku EURO. Grupy producentów rolnych mogą ubiegać się także o kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa (linia ngp). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę producentów rolnych w zakresie produktu, na jaki została utworzona grupa oraz pod warunkiem, że inwestycje te będą służyć członkom grupy, w tym na: 1) budowę, przebudowę, remont połączony z: a) modernizacją budynków lub budowli służących do przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji. 8

11 2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka. 3) zakup budynków lub budowli. 4) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków. 5) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 4. elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej. 6) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych. 7) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji nie przekraczające 12% kwoty kredytu, obejmujące: a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, b) opłaty za patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 9

12 Ponadto kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę w zakresie produktu ze względu, na jaki została utworzona grupa oraz pod warunkiem, że inwestycje te służyć będą członkom grupy, w tym: 1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli, np. budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków. 2) zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń do: a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności, b) przetwarzania produktów rolnych, c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży. 3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania. 4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do sterowania procesem produkcji lub magazynowania. 5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania. 6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt. 7) wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością. 8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie przekraczają 12% kwoty kredytu, obejmujące: a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, b) opłaty za patenty lub licencje, c) przygotowanie planu inwestycji, d) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Linia kredytowa przeznaczona dla grup producentów rolnych na mocy rozporządzenia z dnia 12 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.) została rozszerzona o możliwość zakupu akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych. Wprowadzona nowelizacja ma na celu m.in. umożliwienie wejścia kapitałowego grup do zakładów przetwórczych. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia przez grupy producentów rolnych akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków. Grupy producentów rolnych mają prawo do następujących zwolnień podatkowych: z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki i budowle zajęte przez grupę wpisaną do rejestru, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego, promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu, przechowywania, 10

13 konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów zgodnie z jej aktem założycielskim; z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym. Są to wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenie członków grupy producentów rolnych. ZWIĄZKI GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw umożliwia grupom producentów rolnych organizowanie się w związki w celu reprezentowania swoich interesów (art ustawy). Związek może zostać utworzony: 1) przez grupy producentów rolnych jednego produktu lub grup produktów, przy czym grupy producentów nie są członkami innego związku grup producentów tych samych produktów lub grup produktów, 2) w celu realizacji następujących celów: a) organizowania i koordynowania zaopatrzenia w środki produkcji, b) organizacji i koordynacji zbywania produktów lub grupy produktów, będących przedmiotem działalności gospodarczej grup, c) przechowywania i przygotowywania do obrotu produktów lub grupy produktów oraz ich wstępnego przetwarzania, d) reprezentowania zrzeszonych grup wobec organów samorządowych i organów administracji państwowej, e) promowania efektywnych metod produkcji i jakości oraz dostosowania produkcji do wymogów rynku przez informowanie oraz doradzanie grupom i ich członkom, f) promowania technologii produkcji korzystnych dla środowiska, g) prowadzenia analiz rynku oraz szkolenia producentów, h) prowadzenia, za zgodą grup, ich obsługi prawnej i księgowej. Rejestr związków prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po spełnieniu przez związek ww. warunków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje decyzję administracyjną i dokonuje wpisu do rejestru związków. Rejestr zawiera: 1) nazwę i siedzibę związku, 2) datę wydania decyzji administracyjnej, 3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które związek został zarejestrowany, 4) dane osób upoważnionych do reprezentowania związku zgodnie z jego aktem założycielskim. Rejestr jest jawny. Związek jest obowiązany do informowania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze. Nadzór nad działalnością związków sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 11

14 Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej dla związku powinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę związku, 2) dane osobowe osób upoważnionych do reprezentowania związku zgodnie z jego aktem założycielskim, 3) oznaczenie produktu lub grupy produktów, 4) listę członków związku. Do wniosku dołącza się: 1) wypis z rejestru sądowego dotyczący związku, 2) akt założycielski związku, 3) plan działania związku, zgodny z aktem założycielskim, opracowany na okres 5 lat, 4) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do rejestru. DZIAŁANIA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zainteresowane działalnością i funkcjonowaniem grup producentów rolnych. Dlatego też ściśle współpracuje z urzędami marszałkowskimi i jednostkami doradztwa rolniczego wszystkich szczebli, starając się znaleźć optymalne rozwiązania dla producentów. Osoby z wymienionych instytucji bezpośrednio współpracujące z liderami grup producentów rolnych przeprowadziły szereg szkoleń, które umożliwiają lepsze i szybsze przekazanie grupom odpowiednich informacji. Działania te mają na celu zwiększenie efektywności podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez producentów rolnych. Dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach realizacji działań informacyjnych i promocyjnych, Ministerstwo prowadzi spotkania z rolnikami w celu zachęcenia ich do organizowania się grupy producentów rolnych, w szczególności na terenie województw o niskim poziomie organizacji. Merytoryczni pracownicy MRiRW uczestniczą w warsztatach i seminariach organizowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz urzędy marszałkowskie, podczas których upowszechniają ideę wspólnego działania w ramach jednego przedsiębiorstwa, jakim jest grupa. Informują m.in. o innych działaniach PROW , z których grupy mogą skorzystać. Ministerstwo jest obecne na imprezach rolniczych o zasięgu regionalnym i krajowym, jak np. POLAGRA oraz dniach otwartych w ODR-ach, podczas których przekazuje informacje o zasadach organizacji i funkcjonowaniu grup producentów rolnych. W 2009 roku wprowadzono dodatkowe możliwości uzyskania wsparcia przez grupy producentów rolnych. Grupy, na preferencyjnych zasadach, mogą korzystać z kolejnego z działań PROW , tj. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Od 2010 roku wprowadzonymi zmianami do ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej umożliwiono także grupom producentów rolnych otrzymywanie wyprzedzającego finansowania. 12

15 W celu wspierania podmiotów zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz umożliwienia przekazywania aktualnych informacji na temat działań podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, uruchomiony został portal internetowy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: Portal KSOW pozwala na wymianę informacji pomiędzy członkami grup producentów rolnych oraz promuje działania związane z rozwojem najlepszych praktyk realizowanych przez grupy producentów rolnych, w tym spółdzielczość rolniczą. Przykładowe problemy, jakie występowały wśród członków grup producentów: 1) problem braku pieniędzy na rozpoczęcie działalności grupy został rozwiązany poprzez umożliwienie uzyskania wyprzedzającego finansowania na podstawie wprowadzonych zmian do Ustawy o uruchomianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, 2) szybszy zwrot podatku VAT umożliwiono grupom producentów rolnych szybsze odzyskiwanie zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego do 25 dni. W celu szybszego odzyskania podatku VAT grupa musi uzasadnić swój wniosek. GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W LICZBACH Liczba grup w poszczególnych województwach - stan na 30 listopada 2011 r. Grupy producentów rolnych wpisane do rejestrów wojewodów/marszałków w latach XI

16 Analizując powyższy wykres nietrudno zauważyć, że liczba grup producentów rolnych w Polsce systematycznie wzrasta, przy czym najwięcej grup zarejestrowało się po 1 maja 2004 r. W statystykach zdecydowanie góruje rok 2008, w którym zarejestrowało się aż 158 grup. Na dzień 30 listopada 2011 r. w rejestrach marszałków województw wpisane były 784 grupy producentów rolnych, zrzeszające niemal 25 tys. członków. Liczba grup producentów rolnych w poszczególnych województwach stan na 30 listopada 2011 r. Najwięcej grup producentów rolnych jest w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim, najmniej w małopolskim i świętokrzyskim. Stan zorganizowania grup wg produktów - stan na 30 listopada 2011 r. 14

17 Liczba członków grup producentów rolnych w poszczególnych branżach - stan na 30 listopada 2011 r. TEKST USTAWY O GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem. Art. 2. Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji 15

18 podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Rozdział 2 Zasady organizowania i działania grup Art Grupa producentów rolnych, zwana dalej grupą, prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że: 1) została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, zwanego dalej produktem, lub grupy produktów w celach określonych w art. 2., 2) działa na podstawie statutu lub umowy, zwanych dalej aktem założycielskim, spełniających wymagania określone w art. 4., 3) składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej członkami grupy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników, 4) przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, 5) określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży. Art. 3a. Spółdzielnia może również prowadzić działalność jako grupa, jeżeli: 1) w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone w art. 2., 2) jej przedmiot działalności jest zgodny z celami określonymi w art. 2., 3) działa na podstawie aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4., 4) jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów, 5) określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży. Art Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności: 1) zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który 16