MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Mój Rynek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Mój Rynek"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Mój Rynek Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Publikacja opracowana przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca PROW Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2

3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Mój Rynek Warszawa 2011 r.

4 Szanowni Państwo! Rozwój obszarów wiejskich wiąże się z realizacją inwestycji, które będą odpowiedzią na potrzeby mieszkańców i przyczynią się do poprawy jakości ich życia. Celem inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji targowisk jest stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój i poprawa Fot. Archiwum MRiRW warunków sprzedaży, poprzez budowę i modernizację lokalnej infrastruktury handlowej. Targowiska mają istotne znaczenie dla skrócenia łańcucha pośredników, promocji regionu i przybliżenia konsumentom specyfiki produktów lokalnych. Zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej umożliwiają inwestowanie środków wspólnotowych na stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc sprzedaży, które przyczynią się do skrócenia łańcucha pośredników, a w konsekwencji obniżenia marż handlowych. W dniu 1 lipca 2011 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów rozporządzenia wykonawczego dla działania do zmian wprowadzonych w Programie, a dotyczących możliwości współfinansowania ze środków Programu operacji z zakresu budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk stałych w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców. Niniejsza broszura ma na celu przybliżyć Państwu warunki, na jakich możliwe jest ubieganie się o wsparcie na budowę lub modernizację targowisk oraz zachęcić Państwa do sięgnięcia po środki finansowe, dzięki którym razem zmienimy obszary wiejskie na lepsze. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2

5 Spis treści 1. Podstawa prawna Zakres pomocy Kryteria dostępu Forma i wysokość pomocy Kto przyjmuje wnioski? Kiedy? Warunki obowiązkowe dla działania Koszty kwalifikowalne Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk Planowane efekty... 8 Informacje ogólne na temat wymagań higienicznych i weterynaryjnych przy sprzedaży żywności na targowiskach Ważne akty prawne Ważne adresy

6 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi wprowadzono możliwość współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) inwestycji polegających na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu targowisk stałych. Inwestycje dotyczące rozwoju targowisk obejmują zarówno poprawę standardów już istniejącej infrastruktury (zwłaszcza w celu zapewnienia dobrych i bezpiecznych warunków prowadzenia działalności handlowej), jak i budowę oraz wyposażanie nowych obiektów. Wsparcie inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji targowisk przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wyrównania szans rozwojowych między miastem a obszarami wiejskimi, a tym samym wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. 1. Podstawa prawna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 142, poz.883). 2. Zakres pomocy: Beneficjentami pomocą są gminy bądź też związki międzygminne. Pomoc udziela się na realizacje projektów w zakresie: wykonania targowiska w określonym miejscu, a także odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejącego targowiska, przebudowy lub remontu targowiska, wyposażenia targowiska. 3. Kryteria dostępu: Pomocy może być przyznana na projekt: 1) realizowany w miejscowości liczącej nie więcej niż 50 tys. mieszkańców, 2) niemający charakteru komercyjnego, 3) spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do projektu. 4

7 4. Forma i wysokość pomocy: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów dotyczących targowisk w jednej gminie w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć zł. W przypadku gdy beneficjentem jest związek międzygminny, refundacja nie może przekroczyć w okresie realizacji Programu kwoty 1 mln złotych na związek międzygminny. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części, związanych z realizacją operacji kosztów budowy, przebudowy, remontu, lub wyposażenia targowiska. Poziom pomocy z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. Na przedmiotowy zakres tego działania realokowane zostały środki finansowe w wysokości euro (przeszło 210 mln złotych), stanowiące wkład EFRROW. 5. Kto przyjmuje wnioski? Kiedy? Podmiotem wdrażającym są samorządy województw, które mogą już planować i ogłaszać terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje związane z budową lub modernizacją targowisk. Jako pierwsze terminy naborów ogłosiły następujące województwa: województwo dolnośląskie r. województwo lubuskie r. województwo podlaskie r. województwo mazowieckie r. Pozostałe województwa planują uruchomienie naborów wniosków na to działanie w następujących terminach: kujawsko pomorskie II kwartał 2012 r. lubelskie I kwartał 2012 r. łódzkie grudzień 2011 r. małopolskie I kwartał 2012 r. (marzec - kwiecień) opolskie I kwartał 2012 r. podkarpackie r. pomorskie I kwartał 2012 r. śląskie grudzień 2011 r. świętokrzyskie I kwartał 2012 r. warmińsko-mazurskie I kwartał 2012 r. wielkopolskie grudzień 2011 r. zachodniopomorskie I kwartał 2012 r. 5

8 Wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność dla działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW zostały przygotowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski te, wraz z instrukcją ich wypełniania można pobrać ze strony internetowej ARiMR. Ponadto formularz wniosku o przyznanie pomocy udostępnia się na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości informacji, o ustaleniu kryterium regionalnego, opartego na mierzalnym wskaźniku i uwzględniającym specyfikę województwa, oraz terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.... Znak sprawy (wypełnia UM) I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 1. NUMER IDENTYFIKACYJNY Numer NIP 3.4. Numer KRS Ulica WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wniosek składany w zakresie: gospodarki wodno -ściekowej tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego 2. RODZAJ WNIOSKODAWCY 2.1. Gmina 2.3. Gminny zakład budżetowy 3. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 3.1. Nazwa 4. SIEDZIBA I ADRES WNIOSKODAWCY 4.1. Województwo 4.2. Powiat 4.3. Gmina 4.8. Kod pocztowy Adres 5. ADRES DO KORESPONDENCJI ( należy wypełnić jeżeli jest inny niż w pkt 4) 5.1. Województwo 5.2. Powiat 5.4. Ulica 5.8. Kod pocztowy rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). Tekst rozporządzenia, a także 2 Dotyczy jednoosobowej spółki gminy oraz związku międzygminnego. rozporządzeń wprowadzających do niego zmiany oraz informacje dotyczące programu Mój Rynek są dostępne w informacji prasowej oraz materiałach informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa, samorządu województwa i ARiMR Poczta 5.9. Poczta 2.2. Jednoosobowa spółka gminy 2.4. Związek międzygminny 4.5. Nr domu 5.5. Nr domu Nr telefonu Nr telefonu 3.2. REGON 4.6. Nr lokalu Adres www Nr lokalu Potwierdzenie przyjęcia... Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia UM) Nr faksu 5.7. Miejscowość /pieczęć/ W-1_321 wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 4.7. Miejscowość 5.3. Gmina Nr faksu * W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW , która jest zamieszczona razem z wnioskiem na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. 1 Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 6. Warunki obowiązkowe dla działania: Zgodnie z PROW , projekty dotyczące budowy lub modernizacji targowiska mają być zgodne z wytycznymi krajowymi, dotyczącymi standardów wykonania targowiska. Jednakże biorąc pod uwagę, iż działalność targowisk wpisana jest w lokalną tradycję, którą należy respektować, warunki określone zostały w sposób bardzo ogólny. Samorząd, znający lokalne uwarunkowania, powinien mieć swobodę w podejmowaniu decyzji o wielkości targowiska, liczbie miejsc parkingowych, tak aby dostosować obiekt do potrzeb mieszkańców. W związku z tym warunki, jakie powinno spełniać targowisko stałe w ramach realizacji operacji dotyczącej jego budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia, zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, targowisko modernizowane lub budowane w ramach PROW powinno być: 1) utwardzone; 2) oświetlone; 3) przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej; 4) wyposażone w: 6

9 a) odpływ wody deszczowej, b) zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, c) miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne; 5) podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane danego rodzaju towary, z tym, że produkty rolno-spożywcze powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska; 6) zorganizowane tak, aby umożliwić dostęp rolników do punktów sprzedaży w sposób określony w regulaminie targowiska; 7) oznaczone nazwą Mój Rynek. 7. Koszty kwalifikowalne: Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach omawianego działania obejmuje koszty: 1) budowy, przebudowy, remontu budynku lub budowli; 2) rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji; 3) zakupu i montażu maszyn, urządzeń oraz instalacji, które są niezbędne do osiągnięcia celów operacji; 4) zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych, 5) zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji operacji; 6) ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. 7

10 8. Korzyści z inwestowania w rozwój targowisk: Stworzenie warunków do sprzedaży bezpośredniej. Tworzenie więzi handlowych odbiorca w prosty sposób może kontrolować pochodzenie towaru. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości (lokalne centra zbytu skupiają wokół siebie inne rodzaje aktywności gospodarczej). Bliskość rynku zbytu dla producenta. Tworzenie miejsc pracy obsługa targowiska. Bezpośrednia konkurencja wymusi poprawę jakości produkowanych towarów. Podtrzymanie tradycji kupieckich. 9. Planowane efekty Zakłada się, że w ramach Programu zrealizowanych zostanie około 300 projektów. Wsparcie tworzenia i modernizacji targowisk ułatwi zbyt produktów rolnych poprzez skrócenie łańcucha pośredników i w konsekwencji spowoduje obniżenie marż handlowych, kosztów transportu i osiąganie przez producentów rolnych wyższych dochodów. Możliwość lepszego, bezpośredniego dotarcia do odbiorcy jest również atrakcyjna dla innych lokalnych producentów. Z punktu widzenia klientów, rozwój struktur drobnego handlu stwarza lepsze możliwości zaopatrzenia się w produkty lokalne, często charakteryzujące się specyficznymi właściwościami, nieprzetworzone, świeże i atrakcyjne cenowo. 8

11 Informacje ogólne na temat wymagań higienicznych i weterynaryjnych przy sprzedaży żywności na targowiskach 1) Pomieszczenia żywnościowe usytuowane na stałe na targowiskach - ogólne wymagania higieniczne, jakie muszą być spełnione w tego rodzaju pomieszczeniach (sklepach detalicznych): muszą być te pomieszczenia utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej, a wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń mają umożliwić utrzymanie czystości lub dezynfekcję oraz zapobieganie lub minimalizowanie dostawania się zanieczyszczeń do żywności. W takich pomieszczeniach powinny być zapewnione warunki do przechowywania żywności w odpowiedniej temperaturze z możliwością jej monitorowania lub w razie potrzeby zapisywania. 2) Ruchome lub tymczasowe pomieszczenia żywnościowe na targowiskach oraz automaty uliczne - tego rodzaju pomieszczenia lub przez odpowiednie urządzenia (np. stragany, duże namioty, ruchome punkty sprzedaży specjalistyczne przyczepy lub środki transportu, automaty uliczne, w tym mlekomaty lub urządzenia) muszą być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym, a wszelkie czynności związane z obróbką i sprzedażą żywności (jej przygotowywanie, przechowywanie z zachowaniem odpowiednich temperatur, serwowanie) muszą być wykonywane w taki sposób i z zachowaniem takich warunków, aby zabezpieczyć żywność przed zanieczyszczeniem. Pomieszczenia powinny być tak usytuowane i skonstruowane, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia żywności w szczególności przez zwierzęta i szkodniki. 3) Miejsca lub punkty sprzedaży na targowiskach - wymagania w odniesieniu do tego rodzaju miejsc lub punktów sprzedaży niewielkich ilości środków 9

12 spożywczych wyprodukowanych we własnych gospodarstwach przez podmioty, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Najbardziej szczegółowe wymagania weterynaryjne określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej dla pomieszczeń sprzedaży, które mogą być usytuowane na targowiskach, odnoszą się do sprzedaży tuszek drobiowych i tuszek zajęczaków, co wymaga zachowania szczególnych warunków higienicznych i szczególnej staranności. Natomiast w odniesieniu do sprzedaży np. jaj konsumpcyjnych, miodu, mleka surowego czy też produktów rybołówstwa na targowisku obowiązują tylko niektóre z wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. W tym przypadku miejsca prowadzenia sprzedaży powinny być przede wszystkim utrzymywane w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję, a sprzedawane produkty powinny być przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Na targowisku powinna być umieszczona informacja na temat producenta, tj. jego imię i nazwisko lub nazwa oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Wymagania higieniczne określone dla sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego w rozporządzeniu w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych dotyczą przede wszystkim urządzeń, sprzętu, wyposażenia oraz narzędzi, które mogą znaleźć się w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Ww. urządzenia powinny być w dobrym stanie technicznym i higienicznym oraz z właściwą częstotliwością czyszczone i dezynfekowane. 10

13 Ważne akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 142, poz.883); 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW (Dz.U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31); 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717, z późn. zm.); 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. z 2007 r., Nr 5, poz. 38); 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. Nr 112, poz. 774); 8. Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), (Dz.Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.); 11

14 Ważne adresy: Instytucja zarządzająca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Agencja płatnicza: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Samorządy województw: Dolnośląskie: Kujawsko-Pomorskie: Lubelskie: Lubuskie: Łódzkie: Małopolskie: Mazowieckie: Opolskie: Podkarpackie: Podlaskie: Pomorskie: Śląskie: Świętokrzyskie: Warmińsko-Mazurskie: Wielkopolskie: Zachodniopomorskie: 12

15

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna Warszawa tel fax

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013. pod redakcją: EWY WILK. 1 października 2008 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2008-2013 pod redakcją: EWY WILK 1 października 2008 r. Finansowanie w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Szkolenie realizowane w ramach operacji:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Klaudia Kluczniok dr inż. Maciej Oziembłowski Mariola Szachowicz

Redakcja: Klaudia Kluczniok dr inż. Maciej Oziembłowski Mariola Szachowicz Poradnik dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne oraz oferujących produkty tradycyjne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

"MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020"

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020 "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020" Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich o to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Produkty tradycyjne i regionalne, zasady rejestracji Karniowice 2013 Opracowanie: Dział Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki MODR

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X

Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Prace nad kształtem WPR po roku 2013 STR. VIII Dobre praktyki. Przykłady zrealizowanych projektów STR. X Tabelaryczne dane o realizacji PROW na lata 2007-2013 STR. XI Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 IW_421 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo