Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 11 7 (22) (16) Grudzieñ Lipiec ISSN gazeta bezp³atna G OS PROSZOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna 50 lat kap³añskiej pos³ugi W niedzielê 21 czerwca, ksi¹dz kanonik Józef Kuc, proboszcz parafii pw. Œwiêtej Anny w Bobinie, obchodzi³ jubileusz piêædziesiêciolecia kap³añstwa. Parafianie mocno przyczynili siê do powodzenia uroczystoœci. Nie zabrak³o kwiatów, yczeñ, podziêkowañ, orkiestry dêtej i radosnych œpiewów na czeœæ jubilata. Wœród zaproszonych goœci obecny by³ biskup diecezji kieleckiej ksi¹dz Kazimierz Ryczan, który nie szczêdzi³ ciep³ych s³ów pod adresem proboszcza: Wytrwa- ³eœ pó³ wieku w wierze, która towarzyszy³a Ci w radoœci i smutku. Dziêki Twojej niez³omnoœci i gorliwoœci mogliœmy siê dzisiaj tu spotkaæ. Ksi¹dz Józef Kuc nie kry³ wzruszenia opowiadaj¹c, dlaczego w yciowej OFERUJEMY ARTYKU Y W ZAKRESIE: - pieluchomajtki, wk³adki anatomiczne - sprzêt stomijny, cewniki - wózki inwalidzkie rêczne i elektryczne - laski, kule, balkoniki - glukometry, ciœnieniomierze, inhalatory - inny sprzêt rehabilitacyjny i ortopedyczny - aparaty s³uchowe bezp³atne badania s³uchu Proszowice, ul. 3-go Maja 63a tel. (12) ZAPRASZAMY pon.-pt refundacja NFZ i PFRON wêdrówce wybra³ sutannê: Proces nies³usznie oskar onego biskupa Czes³awa Kaczmarka w 1953 roku, wywar³ na mnie ogromne wra enie. Wiedzia³em, e fa³szywie oskar ony biskup ogromnie cierpi, torturowany przez w³adze. Poczu³em, e muszê siê temu przeciwstawiæ i wst¹pi³em do seminarium. Wielkiej uroczystoœci towarzyszy³a te niepewnoœæ parafian, czy ksi¹dz kanonik Józef Kuc opuœci bobiñsk¹ parafiê. Aby rozwiaæ te w¹tpliwoœci zada³em proboszczowi kilka pytañ. Opuszcza ksi¹dz bobiñsk¹ parafiê? PROMOCJA PIELUCHOMAJTEK I STOMII Mam ju 75 lat i jest to wiek, w którym powinienem odejœæ na emeryturê. Takie jest prawo i trzeba mu siê podporz¹dkowaæ. Kiedy to nast¹pi? Sam dok³adnie nie wiem. Najprawdopodobniej na prze³omie lipca i sierpnia zjawi siê w Bobinie nowy proboszcz. Jaki powinien byæ nowy proboszcz, by trafi³ do serc parafian? Powinien yæ radoœciami i problemami parafian. Ksi¹dz nie mo e stroniæ od ludzi, parafianie musz¹ czuæ, e mog¹ na niego liczyæ w ka dej sytuacji. Czy bêdzie ksi¹dz odwiedza³ swoich parafian? Tak, bêdê, ale je eli nowy proboszcz bêdzie uwa a³, e moje odwiedziny w jakimœ stopniu psuj¹ jego dokoñczenie na str. 2 ALKOHOLE Z 4 STRON ŒWIATA DU Y WYBÓR WIN I WÓDEK GATUNKOWYCH ZAPRASZAMY W GODZ. Pn-Sob , Niedz PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 37 LOMBARD OFERUJEMY GOTÓWKÊ "OD RÊKI" pod zastaw przedmiotów wartoœciowych: Sprzêtu RTV oraz AGD, telefonów komórkowych, sprzêtu i maszyn rolniczych, laptopów, z³ota i samochodów. Bez zbêdnych formalnoœci, szybko i dyskretnie. PROSZOWICE RYNEK , Autoryzowany dealer firmy Regionalny dystrybutor orynnowañ firmy Struga STACJA KONTROLI POJAZDÓW CUM CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH S.C. ZAPRASZAMY NA PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW PRZY WJE DZIE NA GIE DÊ ROLN CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH (blachy szwedzkie) Blacha kolor ju od z³ brutto za 1 m 2 ca³k. OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW KPR/006 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US UG: BADANIA TECHNICZNE, NAPE NIANIE KLIMATYZACJI SERWIS MECHANICZNY, NOWOCZESNA GEOMETRIA Proszowice, ul. Brodziñskiego 30 Telefon : (012) czynne: pn. - pt , sob CH Czy yny (hipermarket Carrefour Czy yny) ul. Medweckiego 2 Ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne Wybie emy dla Ciebie najlepsz¹ ofertê! CENTRUM UBEZPIECZEÑ Joanna i Marek urek Biuro: Kocmyrzów Kwiaciarnia Kolektura Lotto Czynne: pon. - pt sob niedz tel , PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , SKARBIEC pewnoœæ-gwarancja-zaufanie udzielaj¹c korzystnej po yczki UWAGA! SP ACIMY TWOJE KARTY KREDYTOWE SKOK Skarbiec Proszowice, ul. Kopernika 3a tel

2 2 Lipiec 2009 Nr 7 PROSZOWICE Znaki Znam- Je d ê Sam 50 lat kap³añskiej pos³ugi dalszy ci¹g ze str. 1» relacje z parafianami, to bêdê siê stara³ ograniczaæ. Co zatrzyma³o ksiêdza w Bobinie na 21 lat? Nigdy nie odczuwa³em niechêci ze strony ludzi, a je eli tak jest, to znaczy, e jestem na w³aœciwym miejscu. 21 lat to równie praca, która wype³nia³a mój czas. Cieszê siê, e tyle uda³o nam siê wspólnie zrobiæ. Elewacja, dach, plebania, otoczenie koœcio³a, prace na cmentarzu, odrestaurowane XVII wieczne o³tarze, to wszystko efekt wspólnego dzia³ania, za co chcia³em wszystkim serdecznie podziêkowaæ. Jak przyci¹gn¹æ m³odych ludzi do koœcio³a? Sam¹ gitar¹, sportem, rowerem i pi³k¹ ksi¹dz nie za³atwi sprawy. Owszem chwilowo mo e tak, ale trzeba daæ z siebie coœ g³êbszego. S³owo bo e, m¹droœæ i postawa s¹ najwa niejsze. W dzisiejszych czasach nie jest ³atwo byæ dobrym ksiêdzem, dawne apodyktyczne podejœcie nie zdaje egzaminu. Trzeba s³uchaæ m³odych ludzi, za przyk³adem Jana Paw³a II, bo przysz³oœæ jest w m³odych. Je eli nie wychowamy ich pod k¹tem wiary, to jak w przysz³oœci bêdzie wygl¹daæ ich ycie? Na koniec ksi¹dz proboszcz artowa³ mówi¹c, by parafianie mieli siê na bacznoœci, bo w ka dej chwili mo e ich odwiedziæ i sprawdziæ czy siê nie opuszczaj¹, po chwili jednak z powag¹ doda³: yczê parafianom aby byli otwarci na Pana Boga, zdecydowani w swoich dzia³aniach i aby nie tracili wiary w tych trudnych czasach, w jakich przysz³o nam yæ. Tekst i Fot. Norbert Kaczmarczyk W miesi¹cu czerwcu w Zespole Szkó³ w Winiarach gmina Pa³ecznica zosta³ przeprowadzony egzamin praktyczny na kartê rowerow¹. DKomenda Powiatowa Policji w Proszowicach prowadzi program prewencyjny ZNAKI ZNAM JE D Ê SAM. Celem tego programu jest edukacja dzieci, które mog¹ nabyæ swoje pierwsze uprawnienia do kierowania w postaci karty rowerowej. W miesi¹cu czerwcu byliœmy w Zespole Szkó³ w Winiarach na terenie gminy Pa³ecznica. W³aœnie tam odby³ siê egzamin praktyczny. Dzieci pokazywa³y swoje umiejêtnoœci w jeÿdzie na rowerze. W egzaminie tym udzia³ wziê³y dzieci ze Szkó³ Podstawowych z terenu gminy Pa³ecznica (Szko³a Podstawowa w Pa³ecznicy, Szko³a Podstawowa w Ibramowicach, Szko³a Podstawowa w Pa³ecznicy).Chocia by³o trudno i du o stresu wszyscy pozytywnie przejechali tor egzaminacyjny. Na zakoñczenie Czy tak musi byæ??? ul. Zamkowa, Proszowice. Taki stan trwa od oko³o miesi¹ca...! fot. nades³ana przez mieszkañców uczestnicy programu ZNAKI ZNAM JE D Ê SAM otrzymali pami¹tkowe W³amanie do sklepu Smak dyplomy oraz skromne upominki. Foto KPP Proszowice Bezpieczny wyjazd na wakacje W trosce o bezpieczne podró owanie samochodem w czasie wakacji nowootwarta Stacja Kontroli Pojazdów CUM proponuje przez ca³y lipiec - bezp³atny przegl¹d samochodu. Statystyki wypadków samochodowych s¹ zatrwa aj¹ce. Warto wiêc przyklasn¹æ tej niezwyk³ej inicjatywie. Stan techniczny pojazdu to obok zat³oczonych dróg i zmêczenia kierowcy podstawowy czynnik bezpieczeñstwa na drogach szczególnie w czasie wakacji. Szczegó³owych informacji dotycz¹cych akcji Bezpieczny wyjazd na wakacje udziel¹ pracownicy CUM w Proszowicach przy ul. Brodziñskiego 30, tel W pi¹tek 5 czerwca po po³udniu dosz³o do w³amania do sklepu SMAK w Rynku w Proszowicach. Dwóch sprawców wesz³o do œrodka sklepu drzwiami od strony ulicy Królewskiej, gdzie znajduje siê rampa wy³adowcza. Nastêpnie sprawcy ci weszli do pomieszczenia kierownika sklepu, gdzie znajdowa³ siê sejf. Z sejfu skradli oko³o 20 tyœ. z³. Kierownik w tym czasie znajdowa³ siê na terenie sklepu. Sprawcy wiedzieli o usytuowaniu kamer, sejfu (jedn¹ z kamer znajduj¹c¹ siê w pokoju kierownika przestawili). Przestêpcy mieli na g³owach za³o one kaptury. T¹ sam¹ drog¹ uciekli. Sprawê ujawni³ kierownik po up³ywie oko³o 10 minut. W czasie wykonywania czynnoœci policjanci z ej komendy ustalili, e sprawców by³o czterech: jeden który kierowa³, dwóch którzy dokonali w³amania i kradzie y oraz pomocnik który otworzy³ drzwi od strony rampy i pod byle pretekstem wyci¹gn¹³ kierownika z jego pokoju. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców obydwaj mieszkañcy Proszowic w wieku 33 i 26 lat. jeden znany policjantom, wczeœniej karany 26 latek. Zosta³y przestawione im zarzuty. W zwi¹zku z tym, e nie zachodzi³a adna obawa matactwa czy tez ukrywania siê zatrzymanych prokuratura zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i porêczenia maj¹tkowego. Dotychczas na wolnoœci pozostaj¹ dwie osoby zamieszane w sprawê w³amania do sklepu ich zatrzymanie to kwestia kilku dni. Za to przestêpstwo grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 10. Sprawa w toku. BEZ NASZEJ POMOCY ANETKA NIE PRZE YJE Zwracam siê z ogromn¹ proœb¹ o pomoc dla naszej Anetki. Anetka w sierpniu skoñczy 5 lat. Po wielokrotnych pobytach szpitalnych lekarze zdiagnozowali u Anetki ceroidolipofuscynozê. Dziœ to w Polsce nieuleczalna choroba jednak jest szansa dziêki terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Zabiegi s¹ wykonywane w USA i tam Anetka jest na liœcie rekrutacyjnej, a jesieni¹ mo e mieæ wykonan¹ operacjê. Gor¹co prosimy o pomoc, by nasza Anetka mog³a wygraæ wyœcig ze œmierci¹. Bez pañstwa pomocy sami nie jesteœmy w stanie podo³aæ ogromnym kosztom. Dla naszej Anetki Fundacja Doroœli Dzieciom udostêpni³a subkonto, na które mo na wp³acaæ pieni¹dze. Numer konta Fundacji Doroœli Dzieciom: Konieczny jest dopisek dla Anetki Gierczyk. Na stronie Fundacji Doroœli dzieciom (http://www.doroslidzieciom.org) jest umieszczony artyku³ o Anetce. Wiêcej o Anetce mo na te przeczytaæ na blogu:

3 Nr 7 Lipiec PROSZOWICE reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW Dla drobiu i trzody chlewnej Niskie Ceny Wysoka Jakoœæ SKUP ZBÓ SPRZEDA KUR BROJLERÓW ODCHOWANYCH Rafa³ Biernat Klimontów 177 tel./ fax Czynne: pon-pt: 7-15, sob: PYSZNE LODY Dni Proszowic zakoñczone Kolejne, XVI ju œwiêto Proszowic mamy za sob¹. Nie ma w¹tpliwoœci. Zabawa by³a przednia. W³aœciwie ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. T en cel z pewnoœci¹ zosta³ osi¹gniêty. Profesjonalna scena i moc muzyki. Naprawdê ciekawi wykonawcy, konkursy, pokaz sztucznych ogni i pyszna zabawa. A przecie by³o tyle w¹tpliwoœci. Tygodniowe opady i zachmurzone niebo w sobotê nie pozwala³y na przesadny optymizm. Amfiteatr epicentrum œwiêta bardziej przypomina³ wodny park, ni miejsce popisów artystycznych. Na szczêœcie tu przed rozpoczêciem zabawy niebo okaza³o siê ³askawe i wszyscy nie tylko organizatorzy odetchnêliœmy z ulg¹. zy, Princess przedszkolacy, m³odzie szkolna, Adagio, Dukat, High School Musical, Na Krakowsk¹ Nutê...To istny coctail form artystycznych.. Ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Swoje piêæ minut mieli równie si³acze. Kolejny Memoria³ Kuby Lenczowskiego zorganizowany przez pana Jaros³awa Goldê jak zwykle cieszy³ PROSZOWICE RYNEK 2 czynne: PN. - PT i d³u ej SOB.-ND i jeszcze d³u ej siê wielkim zainteresowaniem. Nie mam w¹tpliwoœci. e tegoroczne œwiêto miasta by³o bardzo udane. Niestety dobra zabawa w Proszowicach nie mog³a staæ siê udzia³em wszystkich. Okolice Proszowic nawiedzi³a powódÿ. Zniszczone uprawy, zalane gospodarstwa, zniszczona nowa droga... ten dramat dotkn¹³ wiele osób. Teraz trwa porz¹dkowanie i szacowanie strat. W nastêpnym wydaniu naszej gazety wrócimy do tego kataklizmu. Oficjalne otwarcie Dni Ziemi Proszowickiej 2009 High School Musical w wyk. formacji Pestka z CKiW Czarnoksiê nik z krainy OZ Koncert zespo³u zy Przedszole nr 2 w Proszowicach Koncert zespo³u The Shout Koncert zespo³u Neverlove Wystêp zespo³u Na Krakowsk¹ Nutê z CKiW Proszowice

4 4 Lipiec 2009 Nr 7 PROSZOWICE SKUP Z OMU P ATNE GOTÓWK WYDAWANIE ZAŒWIADCZEÑ DO WYDZIA U KOMUNIKACJI SKUP I SPRZEDA SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH I U YWANYCH, CIÊ AROWYCH I OSOBOWYCH SPRZEDA CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH, POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KOM ALTERNATORY, ROZRUSZNIKI, KOMPUTERY, CH ODNICE WSZYSTKICH TYPÓW 85-lecie OSP Przes³awice Z OMOWANIE SAMOCHODÓW Miechów, Strze ów I 25 tel , kom UTYLIZACJA ODPADÓW Miechów ul. Sienkiewicza 38 tel kom ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE ODPADY PRZEWIDZIANE DO ZBIERANIA I TRANSPORTU: KOMPLEKSOWA OBS UGA W niedzielê 31 maja 2009 r. odby³y siê obchody 85-lecia jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w Przes³awicach.. oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe. sorbenty, materia³y filtracyjne. sprzêt AGD, sprzêt komputerowy. p³yny hamulcowe, metale elazne i nie elazne. baterie i akumulatory o³owiowe. skup akumulatorów J ednostka OSP Przes³awice za³o- ona zosta³a w 1924 roku, kiedy to odby³o siê zebranie organizacyjne wszystkich mieszkañców wsi. Na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci jednostka liczy³a 30 druhów a na jej wyposa- eniu by³a rêczna sikawka oraz 400- litrowy beczkowóz konny. W 1928 roku zosta³ zakupiony i poœwiêcony sztandar wspólny dla czterech jednostek OSP z gminy Koniusza. W latach zosta³a w czynie spo³ecznym wybudowana remiza OSP. O umundurowanie dla reprezentantów stra y zatroszczy³y siê w³adze gminy. He³my wówczas zakupione po odnowieniu s³u ¹ a do dziœ. W roku 1936 za zajêcie I miejsca w powiatowych zawodach sportowopo arniczych jednostka z Przes³awic otrzyma³a motopompê. W czasie wojny liczna grupa stra aków czynnie dzia³a³a w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie jednostka OSP nadal dobrze siê rozwija³a. W latach 50-tych systematycznie uzupe³niano umundurowanie oraz sprzêt po arowy, a za œrodki uzyskane z urz¹dzania ró nego rodzaju przedstawieñ i jase³ek zosta³a zakupiona syrena alarmowa. W 1962 r. Komenda Powiatowa Stra y w Proszowicach przekaza³a Prezes Andrzej Guzik s³u y w OSP Przes³awice ju 50 lat Dekoracja odznaczonych stra aków jednostce z Przes³awic samochód terenowy oraz now¹ motopompê z ca³ym wyposa eniem. W latach 70-tych przyst¹piono do budowy nowej wielofunkcyjnej remizy OSP, która w 1984 r. zosta³a przekazana stra akom i mieszkañcom wsi. W 1988 roku jednostka zakupi³a w³asny sztandar stra acki. Stra ca³y czas bra³a i bierze czynny udzia³ w akcjach po arniczych oraz w zawodach sportowo po arniczych. W chwili obecnej Ochotnicza Stra Po arna liczy 40 druhów seniorów i juniorów, jej prezesem jest Andrzej Guzik a naczelnikiem Adolf Szopa. Jednostka jest dobrze wyposa ona, a sale remizy s¹ przystosowane do urz¹dzania spotkañ. Jednostka posiada równie samochód bojowy. Obok remizy zosta³ wybudowany amfiteatr, na którym corocznie odbywaj¹ siê do ynki wiejskie organizowane wspólnie z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Przes³awicach. Z okazji 85-lecia zosta³y nadane odznaczenia: Z³otymi medalami za zas³ugi dla po arnictwa zostali odznaczeni: Leszek Cichy, Marek Solarz, Grzegorz Kawalec Srebrne medale za zas³ugi dla po arnictwa, otrzymali: Stanis³aw ¹tka, Andrzej Lasek, Br¹zowe medale, otrzymali: Jacek Tomasik, Andrzej Dynur, Andrzej Kawalec, Piotr Wójcik, Wies³aw Ostrowski, Rafa³ Szymañski Odznakê Stra ak Wzorowy otrzymali: Rafa³ ach, Piotr Lasek, Janusz Z¹bek, Jan Guzik, Jacek Doniec, Ryszard Krawiec, ukasz Jag³a, Tomasz Gorczyca, Zdzis³aw Szopa, Mariusz Guzik, Jerzy Adamczyk, Zbigniew Z¹bek Odznaki za wys³ugê lat otrzymali: Za wys³ugê 70 lat: Antoni Wojciech Guzik Za wys³ugê 60 lat: Jerzy Kuca³, Zdzis- ³aw Szopa, Lucjan Ostrowski Za wys³ugê 50 lat: Andrzej Guzik, Adolf Szopa Za wys³ugê 45 lat: Józef Adamczyk, Wies³aw Kawalec, W³adys³aw Cichy Za wys³ugê 35 lat: Andrzej Szopa, Jan Sekunda, Tadeusz Wawrzeñ Za wys³ugê 30 lat: Zdzis³aw Szopa Za wys³ugê 25 lat: Mieczys³aw Szopa, Za wys³ugê 15 lat: Ryszard Krawiec, Jerzy Adamczyk Za wys³ugê 10 lat: Jacek Doniec, Stanis³aw ¹tka, Zbigniew Z¹bek, Leszek Cichy, Marek Solarz, Grzegorz Kawalec Za wys³ugê 5 lat: Andrzej Lasek Poparzona w wyniku zderzenia W dniu 8 czerwca roku o godzinie w miejscowoœci Wierzbno teren gminy Koniusza zaistnia³ wypadek drogowy gdzie ciê ko ranna zosta³a pasa erka ci¹gnika rolniczego. Kieruj¹cy samochodem Mercedes mieszkaniec powiatu kieleckiego na prostym odcinku drogi najecha³ na ty³ ci¹gnika rolniczego Ursus który jecha³ w tym samym kierunku. W wyniku zderzenia pojazdów pasa erka, która by³a nieprawid³owo przewo ona ci¹gnikiem rolniczym wypad³a z pojazdu na jezdniê wprost pod pojazd Mercedes. Wyla³ siê na ni¹ p³yn ch³odz¹cy powoduj¹c oparzenia 1 i 2 stopnia. Pasa erka i kieruj¹cy ci¹gnikiem to mieszkañcy gminy Koniusza Kieruj¹cy ci¹gnikiem nie Wizyta w stolicy Dyplomy za zas³ugi dla OSP Przes³awice otrzymali: Dawid Guzik, Hubert Szopa, Dariusz Krawiec, Marcin Gudowski, Kamil Wielgus, Mariusz Jakubowski, ukasz Guzik, Damian Doniec, Jakub Rudek, Adam Batko, Piotr Guzik, Kacper Kawalec, Adam Guzik, Robert Solarz a tak e ko³o Gospodyñ Wiejskich w Przes³awicach, które aktywnie wspó³pracuje z jednostk¹ stra y. Tekst: Jadwiga Koperczak Wilk, fot: Archiwum OSP Przes³awice posiada uprawnieñ do kierowania. Poszkodowana zosta³a przetransportowana œmig³owcem do Szpitala w Krakowie. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Ukradli rower W nocy z 3 na 4 czerwca na ulicy Leœnej w Proszowicach dosz³o do kradzie y roweru o wartoœci oko³o 3,2 tys. z³otych. Policjanci zatrzymali z³odziei. Jak siê okaza³o, sprawcami kradzie y okazali siê dwaj mieszkañcy Proszowic w wieku 20 i 21 lat. Rower zosta³ przekazany w³aœcicielowi. Zatrzymani przyznali siê do kradzie y, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. W dniu 21 czerwca 2009 kupcy i ich sympatycy oraz cz³onkowie Towarzystwa Turystyki Regionalnej zorganizowali wycieczkê do Warszawy przy bardzo piêknej pogodzie. Celem wycieczki by³o zwiedzane miêdzy innymi Muzeum Powstania Warszawskiego.

5 Nr 7 Lipiec US UGI REMONTOWO-BUDOWLANE KOMA ROZS DNE CENY TERMINOWOŒÆ, PORZ DEK DOCIEPLENIA BUDYNKÓW TEL , IV Miêdzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej lipca 2009 r. Program uroczystoœci: 11 lipca 2009 r. (sobota) godz Koncert Zespo³ów Artystycznych z Kazimierskiego Oœrodka Kultury. 12 lipca 2009 r. (niedziela) godz Prezentacje Szkó³ Podstawowych - Legenda o Kazimierzy Wielkiej KAZIMIERZA WIELKA P.U.H. PROGLAS - Micha³ Przenios³o ul. 3 Maja 110, Proszowice tel , kom Fachowy monta i naprawa szyb samochodowych równie u klienta Regeneracja zespolonych szyb bocznych Szklenie BUS-ów Monta autoalarmów i centralnych zamków Monta immobilizerów, blokad MULT-LOCK Monta systemów satelitarnej rejestracji tras pojazdów (GPS) CB RADIA Naprawa RTV KONKURENCYJNE CENY! Wjazd od osiedla Kopernika (warsztat przy bloku nr.1) Rewitalizacja parku w Kazimierzy Wielkiej gdzie spotkasz g³os Proszowice: - ul. 3 Maja - targowisko miejskie, - ul. Brodziñskiego Nowe Brzesko: - plac przed koœcio³em Wszystkich Œwiêtych Kazimierza Wielka: - targowisko miejskie - Koncert Gminno-Szkolnej Orkiestry Dêtej Nowiny - Biesiada Krakowska - Przemówienia Okolicznoœciowe - Biesiada Zakopiañska - Zespó³ Skafander - Koncert Krzysztofa Kasowskiego K.A.S.A. - Pokaz Sztucznych Ogni Imprezy towarzysz¹ce: Ciuchcia dla dzieci i doros³ych, weso³e g³os OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PIK Ryszard Mazurek Proszowice, ul. Partyzantów 59 tel , KURSY KWALIFIKACYJNE NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY DLA KIEROWCÓW POSIADA- J CYCH PRAWO JAZDY KAT. B, C, C+E, D Yaris, Punto, Iveco, Suzuki Prowadzi szkolenie na prawo jazdy kategorii: - A, B, C, D, B+E, C+E miasteczko, stoiska z upominkami, stoiska Kó³ Gospodyñ Wiejskich, wystawy plac plastycznych Kazimierskiego Oœrodka Kultury i Warsztatów Terapii Zajêciowej. 24 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej UMiG w Kazimierzy Wielkiej mia³o miejsce podpisanie umowy na realizacjê zadania pn.: Rewitalizacja zaniedbanych czêœci miasta Kazimierza Wielka Etap I: Rewitalizacja Parku Miejskiego, Etap II: Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorz¹dowego. Podpisy pod umow¹ z³o yli ze strony zamawiaj¹cego Adam Bodzioch - Burmistrz Kazimierzy Wielkiej oraz Zofia Nocoñ - Skarbnik Gminy, zaœ ze strony wykonawcy umocowany przedstawiciel konsorcjum Prezes firmy PAGRO Pan W³odzimierz Piotrowski. W wyniku rozstrzygniêtego przetargu, do którego zg³osi³o siê a 5 oferentów, wykonawc¹ zadania zosta³o konsorcjum firm z siedzib¹ w Krakowie o bogatym doœwiadczeniu w tego typu przedsiêwziêciach: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa P.H.U. Sp. z o.o. oraz Firma Budpol Sp. z o.o. To du y sukces poprzedzony wielomiesiêczna prac¹. Termin wykonania zadania okreœlono na 350 dni. Przypomnijmy, e jest to inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego. Przedmiot rewitalizacji obejmuje: przebudowê i budowê placów, alejek, œcie ek i tras o ³¹cznej powierzchni m2, demonta istniej¹cej oraz budowê nowej instalacji oœwietlenia terenu (160 punktów œwietlnych), przebudowê amfiteatru z widowni¹ na 300 miejsc (³¹czna pow. 606 m2), budowê systemu monitoringu wizyjnego (16 kamer), budowê i monta elementów ma³ej architektury tj. ³awki, kosze na œmieci, stojaki na rowery, skate park, fontanna, œcie ka zdrowia wraz z urz¹dzeniami gimnastycznymi, place zabaw, œcianka wspinaczkowa, gry terenowe (szachy, boule), œcie ka dydaktyczna (21 tablic informacyjnych), altany grillowe, miasteczko ruchu drogowego, budowê ogrodzenia parku oraz przedszkola, kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych (przecinka drzew, likwidacja posuszu, liczne nasadzenia drzew i krzewów, pielêgnacja oraz zak³adanie trawników). Zadanie obejmie równie rewitalizacjê terenu kortów tenisowych o powierzchni 2460 m2 (ogrodzenie, oœwietlenie, trybuny oraz ci¹gi piesze). Zmiana cennika na P³ywalni Od 1 lipca zmienia siê cennik biletów za korzystanie z P³ywalni Wodny Raj w Kazimierzy Wielkiej: - w ka dy weekend od pi¹tku od godz BILET ULGOWY 5 Z BILET NORMALNY 7 Z W pozosta³e dni tygodnia bilet ulgowy 4 z³, bilet normalny 6 z³ za godzinê. - kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, obiektach firmowych - modernizacja i remonty istniej¹cych instalacji elektrycznych - bramy wjazdowe przesówane i skrzyd³owe - instalacje alarmowe i domofonowe - monta i serwis klimatyzacji - monta anten siatkowych i satelitarnych reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: F.H.U ELEKTRO DIS GWARANCJA na wszystkie wykonnywane przez nas us³ugi Posi³ów 17, tel , Wyniki Koñcowe Wiosennej Ligi P³ywackiej 2009 Kategoria 2000: Julia Kwiecieñ, Magdalena Pato³a, Wiktoria Wojas, Oliwia Wójcik, Wiktoria Gawor Kategoria 1999: Wiktoria Morys, Weronika Kozio³, Justyna Skinder Kategoria 1998: Julia Kita, Weronika Kita, Sylwia Baran, Paulina Iwanowska, Szymañska Paulina Kategoria 1999 ch³opcy: Kwiecieñ Kacper Kategoria 1998 ch³opcy: Micha³ Kusak, Amadou Coulibaly Kategoria 1997 ch³opcy: Sidiki Coulibaly, Skinder Tomasz Kategoria 1997 dziewczêta: Zuzanna Kletschka, Kornelia Cypryœ Kategoria gimnazja dziewczêta: Kinga Oracz, Anna Oracz, Ola Michalec, Paula Kowalska, Ewa Lalewicz, Anna Kita, Wioletta Radziszewska Kategoria 1996 ch³opcy: Bartosz Kwiecieñ, Jakub Przebieracz, Mateusz Kieruzal Kategoria gimnazja ch³opcy: Robert Ciapa³a, Micha³ Sydoryk, Dominik Dziewiecki Kategoria liceum: Micha³ Tytko, Anna Lalewicz, Micha³ Czeka³a Kategoria 41 i wiêcej: Marek Szmuc, Robert Lalewicz, Marek Szymañski

6 6 Lipiec 2009 Nr 7 Jak z gangsterskiego filmu Kazimierscy policjanci zatrzymali na pocz¹tku czerwca czterech m³odzieñców w wieku od 17 do 19 lat, rodem z Nowego Korczyna, Pacanowa i Opatowca, którzy s¹ podejrzewani o dokonanie rozboju na parze 21-latków, podró uj¹cej po okolicach Kazimierzy Wielkiej. 21-latek i jego dziewczyna przystanêli w czasie podró y na poboczu polnej drogi, eby odpocz¹æ. Do samochodu, z którego nie zd¹ yli jeszcze wysi¹œæ, podesz³o czterech mê czyzn. Mieli twarze zas³oniête kominiarkami a w d³oniach dzier yli metalowe rurki i ³omy. Za ¹dali wydania pieniêdzy i telefonów komórkowych, zagrozili pobiciem. 21-latek, próbuj¹c chroniæ towarzyszkê, odda³ napastnikom telefon komórkowy i 100 z³otych, które mia³ przy sobie. Za dziewczynê decyzjê podj¹³ jeden z rozbójników, wyrwa³ jej torebkê i zabra³ z niej z³otych. Zamaskowani sprawcy oddalili siê do ukrytego, kilka metrów dalej samochodu i odjechali. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, kryminalni z Kazimierzy Wielkiej zatrzymali czterech m³odych mieszkañców powiatu, a w domu jednego z nich, odnaleÿli ukradziony telefon komórkowy i metalowe pa³ki, stanowi¹ce narzêdzie pracy. Okaza³o siê, e dwaj z czterech zatrzymanych to osoby, które jeszcze zanim osi¹gnê³y pe³noletnoœæ, by³y karane za kradzie e i pobicia. NajwyraŸniej postanowili zaraziæ swoja pasj¹ dwóch innych kolegów, dla których ten skok by³ pierwszym konfliktem z prawem. KAZIMIERZA WIELKA Kazimierza Wielka Moja Ma³a Ojczyzna Za kilka miasto dni Kazimierza Wielka obchodziæ bêdzie 50-cio lecie swego istnienia. Powsta³o ono pierwszego stycznia 1959 roku. Ile trzeba by³o troski, by powsta³o miasto z wioski piszê w jednym z moich wierszy. I rzeczywiœcie. By³em œwiadkiem jak to miasto powstawa³o. Troskê przejawia³y nie tylko ówczesne w³adze, ale tak e mieszkañcy. Du o robót wykonywano w tzw. czynach spo³ecznych. Rozbudowê, ulepszenie, upiêkszenie prowadz¹ do dnia dzisiejszego obecne w³adze z burmistrzem panem Adamem Bodziochem na czele. Nale y przy tym nadmieniæ, e obecny burmistrz jedn¹ pi¹t¹ istnienia miasta, czyli dziesiêæ lat by³ jego gospodarzem i jest nadal. W szybko rozwijaj¹cym siê m³odym mieœcie powstawa³y nowe obiekty. Powstawa³y ma³e zak³ady gospodarcze. A, e wczeœniej Kazimierza Wielka zosta³a siedzib¹ powiatu, szybko wzrasta³a liczba ludnoœci. W zwi¹zku z tym zaczêto budowaæ bloki mieszkalne. Powsta³o nowe osiedle domków jednorodzinnych tzw. Dzia³ki licz¹ce oko³o sto numerów. Niemal wszystko co jest w Kazimierzy Wielkiej za wyj¹tkiem Koœcio³a pod wezwaniem Krzy a Œwiêtego, Szko³y Podstawowej Nr 1, Cukrowni i Stacji Kolejowej, której ju nie ma, wybudowano w minionym 50-cio leciu. Du o by zajê³o miejsca, aby je wszystkie wymieniæ, wiêc wymieniê niektóre. W zwi¹zku z nap³ywem ludnoœci przybywa³o dzieci, których Szko³a Nr 1 nie mog³a pomieœciæ, a zatem wybudowano Szko³ê Nr 3. Szko³¹ Nr 2 by³a Szko³a Specjalna, do której uczêszcza³y dzieci upoœledzone. Wybudowano Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a niedawno Gimnazjum. Na bazie dawnego budynku powiatu powsta³ Szpital Powiatowy, wybudowano Bank PKO i Bank Spó³dzielczy, Pocztê, S¹d, Budynek Policji, Salê Widowiskow¹ przy Domu Kultury na oko³o 600 miejsc, piêkny budynek Biblioteki, Dom Towarowy, wczeœniej zalew, budynek Urzêdu Miasta i Starostwa. W niedalekiej przesz³oœci wybudowano Przychodniê Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe, Halê Sportow¹, kryt¹ p³ywalniê czyli Basen, odnowiono Basztê. Wybudowano k³adkê p³ywaj¹c¹ na wyspê na zalewie, a tak e piêkne przejœcie przez rzekê Ma³oszówkê do parku. Powsta³ w Kazimierzy Wielkiej nowy Koœció³ w drugiej czêœci miasta na tzw. Dzia³kach. Œmiem twierdziæ, e nasze m³ode miasto dorównuje tego typu miastom o ponad 600-letnim sta u. Planuje siê przebudowê drogi Busko-Kraków przez miasto, rewitalizacjê parku miejskiego, budowê zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego na obrze ach miasta oraz budowê stra nicy. Wyrasta³em obok tego miasta razem z nim, dlatego kocham to miasteczko. Na jego czeœæ napisa³em wiersz pt. Moja Ma³a Ojczyzna. Dedykujê go wszystkim mieszkañcom Kazimierzy Wielkiej, którzy pozytywnie patrz¹ na zachodz¹ce zmiany w naszym mieœcie. Zdzis³aw Kuliœ, Donosy MOJA MA A OJCZYZNA Jak e Ciebie nie kochaæ Piêkna Ziemio Kazimierska, Jak za Tob¹ nie szlochaæ, Wie tylko ten kto tu nie mieszka. Jak e nie kochaæ Ciebie, Jak nie myœleæ dniami ca³ymi, Pachn¹cy przaœny chlebie Wypieczony z ziarna tej Ziemi. Ty krwi¹ przodków skrwawiona Chocia nie z w³asnej woli, Grzeba³aœ, bo by³aœ zmuszona, Poleg³ych w Skalbmierzu i Topoli. Zapach Twych malowniczych ³¹k Ma³ymi rzeczkami poprzecinanych Jakoby w zaklêty kr¹g Zaprasza na spacer zakochanych. Liczne pagórki wokó³ po³o one, Które tworz¹ gleby urodzajne, Skierowane w ka d¹ œwiata stronê Daj¹ plony niezwykle wydajne. Nieskazitelnie czyste powietrze Jest zdrojem naszego ycia, Aby ono by³o lepsze Do drogi jak¹ mamy do przebycia. Ty wyda³aœ na œwiat zacnych ludzi, Którzy tworz¹ historiê tej ziemi I póki ranek o œwicie nas budzi S¹ w sercach naszych tu miêdzy swymi. Niepowtarzalne uroki Twoje Z kazimiersk¹ ziemi¹ yzn¹ Otwieraj¹ dla wszystkich podwoje, Ty jesteœ nasz¹ Ma³¹ Ojczyzn¹. Zdzis³aw Kuliœ Donosy, kwiecieñ 2009 r. Nie odk³adaj ycia na póÿniej poœwiêæ 15 minut na mammografiê L.P. Nazwa Œwiadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Tel. 1 Nzoz Specjalistyczne Centrum Medyczne "Remedium" Bochnia Kazimierza Wiel (014) Zoz Brzesko Brzesko Koœciuszki (014) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w D¹browie Tarnowskiej D¹browa Tarnowska Szpitalna (014) Nzoz Lek. Med. Stanis³aw Korpacki Gorlice Piekarska (018) Szpital Uniwersytecki w Krakowie Kraków Kopernika (012) Diagammed Sp. z o.o. Pracownia Rentgenowska Krakow Wiœlna 9/ (012) Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Paw³a II Kraków Pr¹dnicka (012) Nzoz "Polikmed" Kraków Garncarska 1/ (012) Nzoz Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. Kraków Komorowskiego (012) Nzoz Kraków - Po³udnie Kraków Szwedzka (012) Nzoz Szpital Na Siemiradzkiego Im. Rafa³a Czerwiakowskiego Kraków Siemiradzkiego (012) Spec. Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Medicina" Sp. z o.o. Kraków Rogoziñskiego (012) Centrum Medyczne "Ujastek" Sp. z o.o. Kraków Ujastek (012) Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna Kraków Teligi (012) Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna Kraków Smoleñsk 25a/ (012) Nzoz Centrum Medyczne Zdrowie Kobiety Kraków Koœciuszki (012) Nzoz Z³ota Jesieñ Kraków Os.Z³ota Jesieñ (012) Miejskie Centrum Medyczne Libi¹ 9 Maja (032) Nzoz Certus- Certus Sp. z o.o. Myœlenice Drogowców (012) Nzoz "Opti-Med" Henryk Kaczmarek Nowy S¹cz D³ugosza (018) Spzoz w Nowym Targu Nowy Targ Szpitalna (018) Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu Oœwiêcim Wysokie Brzegi (033) Zespó³ Opieki Zdrowotnej W Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka Szpitalna (033) Moœcickie Centrum Medyczne Tarnów Kwiatkowskiego (014) Szpital Wojewódzki Im.Œw. ukasza w Tarnowie Tarnów Lwowska 178a (014) Zaproszenie na bezp³atne badanie mammograficzne* Badanie mammograficzne jest to badanie, które kobieta w wieku lat powinna wykonywaæ regularnie, co 24 miesi¹ce, poniewa rak piersi wykryty wczeœnie mo e byæ wyleczony. Wczeœnie to znaczy w okresie, kiedy choroba nie daje adnych objawów. Badanie jest bezpieczne i niek³opotliwe. Je eli niepokoimy siê o Pani¹ nies³usznie zyskamy spokój. Je eli jest Pani chora lub zagro ona chorob¹ to: MO E PANI WYGRAÆ YCIE Badanie mammograficzne mo e Pani wykonaæ bezp³atnie w jednej z placówek medycznych, bior¹cych udzia³ w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Ich wykaz jest dostêpny w siedzibie Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ lub na stronach internetowych pod adresem: a tak e pod numerami telefonów: , * Prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu to samoœci z numerem PESEL oraz dowodu ubezpieczenia (wa ny 1 miesi¹c). Jeœli ma Pani wyniki i zdjêcia z wykonanych wczeœniej badañ mammograficznych, prosimy przynieœæ je ze sob¹ sfinansowano ze œrodków Ministerstwa Zdrowia

7 Nr 7 Lipiec Jubileuszowy Œwiêtokrzyski M³odzie owy Championat Koni Ma³opolskich Lipca 2009 (b³onia w Opatowcu). Program: G³os Proszowicki ul. Przewóz 2a Kraków DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel INFORMACJE WULKANIZACJA MECHANIKA NAPRAWA I WYMIANA UK ADU WYDECHOWEGO NOWE OPONY DÊBICA CALI OD RÊKI 11 Lipca 2009r. 10:00 Wycena koni w poszczególnych klasach Biesiada przy ognisku dla hodowców, wystawców i mi³oœników koni. 12 Lipca 2009r Otwarcie X Jubileuszowego Œwiêtokrzyskiego M³odzie owego Championatu Koni Ma³opolskich 11:30 Ocena i prezentacja najlepszych koni. 12:30 Wybór Championa i wrêczenie nagród 14:30 Pokazy jeÿdzieckie 15:30 Wystêp Szwadronu U³anów z Niepo³omic 16:10 Zakoñczenie wystawy 17:00 Wystêpy artystyczne po³¹czone z zabaw¹ ludow¹ Proszowice ul. 3-go Maja 102 tel. (012) , kryta p³ywalnia i hala sportowa w Kazimierzy Wielkiej obiekt przystosowany dla osób niepe³nosprawnych Oferujemy: naukê p³ywania grupow¹ i indywidualn¹, karnety atrakcyjne ceny - bilety grupowe ju od 3 z³/godz. NOWOCZESNE SOLARIUM Do dyspozycji: basen sportowy i rekreacyjny zje d alnia 43 m, si³ownia oraz sala treningowa jaccuzi, bicze wodne, sauna fiñska i parowa Bezpiecznie nad wod¹ - spotkanie z policj¹ Kolarski Wyœcig Uliczny o Puchar Starosty Powiatu Kazimierskiego 26 lipca 2009 r. Nad skalbmierskim zbiornikiem wodnym odby³a siê impreza plenerowa po has³em Bezpieczne wakacje nad wod¹. Organizatorem spotkania, jak co roku, by³o Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu. Nie zabrak³o równie funkcjonariuszy policji, stra y po arnej, ratowników medycznych oraz przedstawicieli samorz¹du lokalnego. 4 czerwca 2009 roku na terenie skalbmierskiego zbiornika retencyjno rekreacyjnego odby³o siê spotkanie plenerowe pod has³em Bezpieczne wakacje nad wod¹. W programie imprezy znalaz³y siê prezentacje technik wydobycia i podnoszenia ludzi realizowane przez zespó³ p³etwonurków kazimierskiej stra y po arnej, a tak e spektakl dotycz¹cy zasad udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez pracowników pogotowia ratunkowego. Swoje piêæ minut mieli równie funkcjonariusze kazimierskiej policji. Wykorzystali je w pe³ni. W trosce o bezpieczeñstwo m³odych widzów m³. asp. Mariusz akota przeprowadzi³ prelekcjê na temat bezpiecznego spêdzania wolnego czasu nad wod¹. Przestrzega³ by w czasie wakacji unikaæ dzikich k¹pielisk, nie pozostawiaæ na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Stanowczo podkreœli³, i to czy nasz wypoczynek bêdzie bezpieczny zale y wy³¹cznie od nas. Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Proszowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Wojciech Wachowicz. Adres redakcji: G³os Proszowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Organizatorem wyœcigu jest Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, F.H.U. Rolmet Kazimierza Wielka i Kazimierski Oœrodek Sportowy. Cel to popularyzacja czynnego uprawiania sportu i promocja powiatu kazimierskiego. Wyœcig rozegrany zostanie w dniu 26 lipca 2009 r., start pierwszej kategorii o godzinie Trasa wyœcigu przebiegaæ bêdzie ulicami: Szkolna, Jana Paw³a II, Broniewskiego, Partyzantów, Koœciuszki. D³ugoœæ jednego okr¹ enia oko³o 2300m. Zapisy przyjmowane bêd¹ w dniu wyœcigu w godzinach PóŸniejsze zg³oszenia nie bêd¹ uwzglêdnione. Odprawa techniczna o godzinie Prawo startu maj¹ zawodnicy: Klasa Sportowcy posiadaj¹cy licencjê 2009 Amatorzy posiadaj¹cy sprawny rower i kask Osoby niepe³noletnie udzia³ w wyœcigu za pisemn¹ zgod¹ rodziców lub prawnych opiekunów. Wyœcig zostanie rozegrany w czterech kategoriach: kobiety sportowcy (przedzia³y wiekowe: lat; lat; lat; powy ej 51 lat) amatorzy (przedzia³y wiekowe: lat; lat; lat; lat, 61 lat i powy ej ) dzieci ( przedzia³y wiekowe: do 5 lat, 6-9 lat; lat, lat) Wyœcig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami sportowymi PZKOL. Organizatorzy pokrywaj¹ wszystkie koszty organizacyjne, w tym ubezpieczenie uczestników wyœcigu. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii za miejsca 1-3 otrzymaj¹ puchary, a wszyscy uczestnicy wyœcigu otrzymaj¹ pami¹tkowe medale. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (p. Pawe³ Szamañski). Wernisa konkursu plastycznego DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Mali zwyciêzcy ubieg³orocznej edycji wyœcigu. Czy uda im siê powtórzyæ sukces? Autorzy wyró nionych 12 prac, wraz z opiekunami i zaproszonymi goœæmi.

8 8 Lipiec 2009 Nr 7 KAZIMIERZA REKLAMAWIELKA SKUP I SPRZEDA WARZYW I OWOCÓW Tropiszów 216, Igo³omia Tel , Tel/fax Dzia³ Handlowy: , AGROCENTRUM Kazimierza Wielka ul. Przemys³owa 18 tel. 041/ Miechów ul. Kiliñskiego 3 tel. 041/ Nr 1 na œwiecie SZKO A ZDROWIA S³odki i zdrowy miodzio Miód jako antybiotyk Miód hamuje b¹dÿ niszczy rozwój bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, grzybów, wirusów, pierwotniaków, paciorkowców. Te cenne w³aœciwoœci zawdziêcza swemu sk³adowi chemicznemu. Warto zapamiêtaæ, e aktywnoœæ antybiotyczna miodu wzrasta nawet do 220 razy gdy go rozcieñczymy z wod¹. Miód a choroby narz¹du wzroku Miód zwalcza drobnoustroje. Zalecany jest w leczeniu zapalenia spojówek, rogówki, jêczmienia, których przyczyn¹ s¹ ropotwórcze gronkowce i paciorkowce. Miód a choroby skóry Miód przyspiesza gojenie ran, oparzeñ i odmro eñ, zabezpiecza je przed zaka eniem bakteriami i drobnoustrojami. Dzia³a wiêc przeciwzapalnie, regeneruj¹co oraz przeciwbólowo. Stosuje siê wiêc miód do leczenia oparzeñ, odmro eñ skóry, trudno goj¹cych siê ran, owrzodzeñ, ropni, czyraków, wyprysków. Miód a choroby uk³adu kr¹ enia Miód dziêki du ej zawartoœci cukrów prostych (glukozy i fruktozy), mikroelementów i enzymów ma korzystny wp³yw w schorzeniach uk³adu kr¹ enia. Glukoza dostarcza sercu niezbêdn¹ energiê. Fruktoza zaœ jest magazynowana jako glikogen w w¹trobie, stanowi rezerwê energetyczn¹ organizmu. Miód reguluje pracê serca, rozszerza naczynia wieñcowe serca, obni a ciœnienie krwi, polepsza kr¹ enie. Zapobiega powstawaniu obrzêków poprzez zwiêkszone wydzielanie moczu. Zmniejsza napiêcie nerwowe, polepsza sen i ogólne samopoczucie, dlatego stosowany jest w nerwicach naczyniowych i serca, chorobie wieñcowej, nadciœnieniu, zespole p³uco-sercowym. Miód a choroby uk³adu moczowego Miód dzia³a moczopêdnie, zwiêksza przep³yw naczyniowy w nerkach zapobiegaj¹c powstawaniu z³ogów, zmniejsza obrzêki spowodowane niewydolnoœci¹ nerek. Stosowany jest jako œrodek wspomagaj¹cy w chorobach uk³adu moczowego, takich jak ostre i przewlek³e zapalenie nerek, pêcherza moczowego i miedniczek nerkowych, kamica nerkowa i pêcherza moczowego. Miód a choroby uk³adu nerwowego Miód wzmacnia uk³ad nerwowy, dzia³a uspokajaj¹co, przeciwspazmatycznie, poprawia samopoczucie. Stosuje siê go w leczeniu nerwic, apatii, depresji, pobudzenia nerwowego, wyczerpania nerwowego, bezsennoœci, nadpobudliwoœci (szczególnie dzieci). W tych chorobach stosuje siê du e dawki miodu. Miód a choroby uk³adu oddechowego Miód znalaz³ zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu schorzeñ uk³adu oddechowego. Ma dzia³anie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, wykrztuœne, uodporniaj¹ce. Zwiêksza wiêc odpornoœæ organizmu i chroni drogi oddechowe przed rozwojem zaka enia. Stosowany jest w leczeniu stanów przeziêbieniowych, chrypki, kaszlu, zapalenia gard³a, py³kownicy na tle alergicznym, suchoœci w gardle, zapalenia zatok, kataru, dreszczy, podwy szonej temperatury. Miód a choroby uk³adu pokarmowego Miód reguluje czynnoœci trawienne o³¹dka, poprawia przemianê materii, przyspiesza gojenie wrzodów, ³agodzi skutki stresów, poprawia sen i ³aknienie. Pobudza perystaltykê, zmniejsza kurcze jelit, skraca czas trwania biegunek. Zmniejsza szkodliwe dzia³anie u ywek jak kawa, herbata, tytoñ, alkohol. Dobrze od ywia komórki w¹trobowe, dzia³a odtruwaj¹c organizm. Z powodzeniem jest stosowany leczniczo w chorobie wrzodowej o³¹dka i dwunastnicy, w nie ytach o³¹dka, zapaleniu i stanach kurczowych jelit, biegunkach, zaparciach, zapaleniu w¹troby, woreczka ó³ciowego. Miód a osteoporoza Spo ywanie przez d³ugi okres bia³ego cukru jest przyczyn¹ próchnicy zêbów i rozrzedzenia koœci. Do strawienia cukru z³o onego (sacharozy) organizm ludzki potrzebuje wiele ró nych sk³adników mineralnych, w tym wapnia. Bia³y cukier nie zawiera adnych innych sk³adników poza sacharoz¹, wiêc potrzebny wapñ zabierany jest z naszego organizmu. Miód zawiera w swoim sk³adzie cukry proste, przechodz¹ce bezpoœrednio do krwi bez trawienia. Zawiera równie wiele cennych minera³ów. Tak wiêc zastêpuj¹c w naszej diecie cukier miodem zapobiegamy osteoporozie. OGRODZENIA Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (15) Marzec 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Marzy³o nam siê, e zostanie prawnikiem

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 11 Listopad 2008 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Nie odk³adaæ Nowe i u ywane - Sprzeda, wynajem - serwis,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (51) Sierpieñ 2011 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 Déja vu? S towarzyszenie BKS z koñcem 1995 roku stanê³o przed widmem

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN 22pap2845 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 26 paÿdziernika 2009 str. 1 str. 3 poniedzia³ek 26 paÿdziernika 2009 r. Nr 22/238/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 08 grudnia 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 08 grudnia 2008 r. Nr 25/216/ 2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (18) Styczeñ 2009 ISSN 1898-4371 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS WADOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna WADOWICE, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, ANDRYCHÓW, SPYTKOWICE, BRZE NICA, STRYSZÓW,

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (22) Maj 2009 ISSN 1898-438X gazeta bezp³atna G OS KRZESZOWICKI miesiêcznik regionalny Z naszych stron Patriota Dziœ Jego wojenne zmagania odkrywa p. Krzysztof Pachla, który podj¹³ siê opracowania

Bardziej szczegółowo

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ

KREDYTY GOTÓWKOWE KREDYTY SAMOCHODOWE TEL. (068) 384 27 20 TEL. (068) 384 27 20. masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 02 marzec 2009 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 02 marzec 2009 r. Nr 5/222/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê...

CZARNE NA BIA YM... Tak sobie myœlê... PIÓREM DZIOBEM I PAZUREM CZARNEGO KRUKA felieton fr. feuilleton - zeszycik, odcinek powieœci), specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS

Bardziej szczegółowo