Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 11 7 (22) (16) Grudzieñ Lipiec ISSN gazeta bezp³atna G OS PROSZOWICKI miesiêcznik regionalny gazeta bezp³atna 50 lat kap³añskiej pos³ugi W niedzielê 21 czerwca, ksi¹dz kanonik Józef Kuc, proboszcz parafii pw. Œwiêtej Anny w Bobinie, obchodzi³ jubileusz piêædziesiêciolecia kap³añstwa. Parafianie mocno przyczynili siê do powodzenia uroczystoœci. Nie zabrak³o kwiatów, yczeñ, podziêkowañ, orkiestry dêtej i radosnych œpiewów na czeœæ jubilata. Wœród zaproszonych goœci obecny by³ biskup diecezji kieleckiej ksi¹dz Kazimierz Ryczan, który nie szczêdzi³ ciep³ych s³ów pod adresem proboszcza: Wytrwa- ³eœ pó³ wieku w wierze, która towarzyszy³a Ci w radoœci i smutku. Dziêki Twojej niez³omnoœci i gorliwoœci mogliœmy siê dzisiaj tu spotkaæ. Ksi¹dz Józef Kuc nie kry³ wzruszenia opowiadaj¹c, dlaczego w yciowej OFERUJEMY ARTYKU Y W ZAKRESIE: - pieluchomajtki, wk³adki anatomiczne - sprzêt stomijny, cewniki - wózki inwalidzkie rêczne i elektryczne - laski, kule, balkoniki - glukometry, ciœnieniomierze, inhalatory - inny sprzêt rehabilitacyjny i ortopedyczny - aparaty s³uchowe bezp³atne badania s³uchu Proszowice, ul. 3-go Maja 63a tel. (12) ZAPRASZAMY pon.-pt refundacja NFZ i PFRON wêdrówce wybra³ sutannê: Proces nies³usznie oskar onego biskupa Czes³awa Kaczmarka w 1953 roku, wywar³ na mnie ogromne wra enie. Wiedzia³em, e fa³szywie oskar ony biskup ogromnie cierpi, torturowany przez w³adze. Poczu³em, e muszê siê temu przeciwstawiæ i wst¹pi³em do seminarium. Wielkiej uroczystoœci towarzyszy³a te niepewnoœæ parafian, czy ksi¹dz kanonik Józef Kuc opuœci bobiñsk¹ parafiê. Aby rozwiaæ te w¹tpliwoœci zada³em proboszczowi kilka pytañ. Opuszcza ksi¹dz bobiñsk¹ parafiê? PROMOCJA PIELUCHOMAJTEK I STOMII Mam ju 75 lat i jest to wiek, w którym powinienem odejœæ na emeryturê. Takie jest prawo i trzeba mu siê podporz¹dkowaæ. Kiedy to nast¹pi? Sam dok³adnie nie wiem. Najprawdopodobniej na prze³omie lipca i sierpnia zjawi siê w Bobinie nowy proboszcz. Jaki powinien byæ nowy proboszcz, by trafi³ do serc parafian? Powinien yæ radoœciami i problemami parafian. Ksi¹dz nie mo e stroniæ od ludzi, parafianie musz¹ czuæ, e mog¹ na niego liczyæ w ka dej sytuacji. Czy bêdzie ksi¹dz odwiedza³ swoich parafian? Tak, bêdê, ale je eli nowy proboszcz bêdzie uwa a³, e moje odwiedziny w jakimœ stopniu psuj¹ jego dokoñczenie na str. 2 ALKOHOLE Z 4 STRON ŒWIATA DU Y WYBÓR WIN I WÓDEK GATUNKOWYCH ZAPRASZAMY W GODZ. Pn-Sob , Niedz PROSZOWICE, UL. 3 MAJA 37 LOMBARD OFERUJEMY GOTÓWKÊ "OD RÊKI" pod zastaw przedmiotów wartoœciowych: Sprzêtu RTV oraz AGD, telefonów komórkowych, sprzêtu i maszyn rolniczych, laptopów, z³ota i samochodów. Bez zbêdnych formalnoœci, szybko i dyskretnie. PROSZOWICE RYNEK , Autoryzowany dealer firmy Regionalny dystrybutor orynnowañ firmy Struga STACJA KONTROLI POJAZDÓW CUM CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH S.C. ZAPRASZAMY NA PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW PRZY WJE DZIE NA GIE DÊ ROLN CENTRUM US UG MOTORYZACYJNYCH (blachy szwedzkie) Blacha kolor ju od z³ brutto za 1 m 2 ca³k. OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW KPR/006 ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH US UG: BADANIA TECHNICZNE, NAPE NIANIE KLIMATYZACJI SERWIS MECHANICZNY, NOWOCZESNA GEOMETRIA Proszowice, ul. Brodziñskiego 30 Telefon : (012) czynne: pn. - pt , sob CH Czy yny (hipermarket Carrefour Czy yny) ul. Medweckiego 2 Ubezpieczenia komunikacyjne, maj¹tkowe i inne Wybie emy dla Ciebie najlepsz¹ ofertê! CENTRUM UBEZPIECZEÑ Joanna i Marek urek Biuro: Kocmyrzów Kwiaciarnia Kolektura Lotto Czynne: pon. - pt sob niedz tel , PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , , SKARBIEC pewnoœæ-gwarancja-zaufanie udzielaj¹c korzystnej po yczki UWAGA! SP ACIMY TWOJE KARTY KREDYTOWE SKOK Skarbiec Proszowice, ul. Kopernika 3a tel

2 2 Lipiec 2009 Nr 7 PROSZOWICE Znaki Znam- Je d ê Sam 50 lat kap³añskiej pos³ugi dalszy ci¹g ze str. 1» relacje z parafianami, to bêdê siê stara³ ograniczaæ. Co zatrzyma³o ksiêdza w Bobinie na 21 lat? Nigdy nie odczuwa³em niechêci ze strony ludzi, a je eli tak jest, to znaczy, e jestem na w³aœciwym miejscu. 21 lat to równie praca, która wype³nia³a mój czas. Cieszê siê, e tyle uda³o nam siê wspólnie zrobiæ. Elewacja, dach, plebania, otoczenie koœcio³a, prace na cmentarzu, odrestaurowane XVII wieczne o³tarze, to wszystko efekt wspólnego dzia³ania, za co chcia³em wszystkim serdecznie podziêkowaæ. Jak przyci¹gn¹æ m³odych ludzi do koœcio³a? Sam¹ gitar¹, sportem, rowerem i pi³k¹ ksi¹dz nie za³atwi sprawy. Owszem chwilowo mo e tak, ale trzeba daæ z siebie coœ g³êbszego. S³owo bo e, m¹droœæ i postawa s¹ najwa niejsze. W dzisiejszych czasach nie jest ³atwo byæ dobrym ksiêdzem, dawne apodyktyczne podejœcie nie zdaje egzaminu. Trzeba s³uchaæ m³odych ludzi, za przyk³adem Jana Paw³a II, bo przysz³oœæ jest w m³odych. Je eli nie wychowamy ich pod k¹tem wiary, to jak w przysz³oœci bêdzie wygl¹daæ ich ycie? Na koniec ksi¹dz proboszcz artowa³ mówi¹c, by parafianie mieli siê na bacznoœci, bo w ka dej chwili mo e ich odwiedziæ i sprawdziæ czy siê nie opuszczaj¹, po chwili jednak z powag¹ doda³: yczê parafianom aby byli otwarci na Pana Boga, zdecydowani w swoich dzia³aniach i aby nie tracili wiary w tych trudnych czasach, w jakich przysz³o nam yæ. Tekst i Fot. Norbert Kaczmarczyk W miesi¹cu czerwcu w Zespole Szkó³ w Winiarach gmina Pa³ecznica zosta³ przeprowadzony egzamin praktyczny na kartê rowerow¹. DKomenda Powiatowa Policji w Proszowicach prowadzi program prewencyjny ZNAKI ZNAM JE D Ê SAM. Celem tego programu jest edukacja dzieci, które mog¹ nabyæ swoje pierwsze uprawnienia do kierowania w postaci karty rowerowej. W miesi¹cu czerwcu byliœmy w Zespole Szkó³ w Winiarach na terenie gminy Pa³ecznica. W³aœnie tam odby³ siê egzamin praktyczny. Dzieci pokazywa³y swoje umiejêtnoœci w jeÿdzie na rowerze. W egzaminie tym udzia³ wziê³y dzieci ze Szkó³ Podstawowych z terenu gminy Pa³ecznica (Szko³a Podstawowa w Pa³ecznicy, Szko³a Podstawowa w Ibramowicach, Szko³a Podstawowa w Pa³ecznicy).Chocia by³o trudno i du o stresu wszyscy pozytywnie przejechali tor egzaminacyjny. Na zakoñczenie Czy tak musi byæ??? ul. Zamkowa, Proszowice. Taki stan trwa od oko³o miesi¹ca...! fot. nades³ana przez mieszkañców uczestnicy programu ZNAKI ZNAM JE D Ê SAM otrzymali pami¹tkowe W³amanie do sklepu Smak dyplomy oraz skromne upominki. Foto KPP Proszowice Bezpieczny wyjazd na wakacje W trosce o bezpieczne podró owanie samochodem w czasie wakacji nowootwarta Stacja Kontroli Pojazdów CUM proponuje przez ca³y lipiec - bezp³atny przegl¹d samochodu. Statystyki wypadków samochodowych s¹ zatrwa aj¹ce. Warto wiêc przyklasn¹æ tej niezwyk³ej inicjatywie. Stan techniczny pojazdu to obok zat³oczonych dróg i zmêczenia kierowcy podstawowy czynnik bezpieczeñstwa na drogach szczególnie w czasie wakacji. Szczegó³owych informacji dotycz¹cych akcji Bezpieczny wyjazd na wakacje udziel¹ pracownicy CUM w Proszowicach przy ul. Brodziñskiego 30, tel W pi¹tek 5 czerwca po po³udniu dosz³o do w³amania do sklepu SMAK w Rynku w Proszowicach. Dwóch sprawców wesz³o do œrodka sklepu drzwiami od strony ulicy Królewskiej, gdzie znajduje siê rampa wy³adowcza. Nastêpnie sprawcy ci weszli do pomieszczenia kierownika sklepu, gdzie znajdowa³ siê sejf. Z sejfu skradli oko³o 20 tyœ. z³. Kierownik w tym czasie znajdowa³ siê na terenie sklepu. Sprawcy wiedzieli o usytuowaniu kamer, sejfu (jedn¹ z kamer znajduj¹c¹ siê w pokoju kierownika przestawili). Przestêpcy mieli na g³owach za³o one kaptury. T¹ sam¹ drog¹ uciekli. Sprawê ujawni³ kierownik po up³ywie oko³o 10 minut. W czasie wykonywania czynnoœci policjanci z ej komendy ustalili, e sprawców by³o czterech: jeden który kierowa³, dwóch którzy dokonali w³amania i kradzie y oraz pomocnik który otworzy³ drzwi od strony rampy i pod byle pretekstem wyci¹gn¹³ kierownika z jego pokoju. Policjanci zatrzymali dwóch sprawców obydwaj mieszkañcy Proszowic w wieku 33 i 26 lat. jeden znany policjantom, wczeœniej karany 26 latek. Zosta³y przestawione im zarzuty. W zwi¹zku z tym, e nie zachodzi³a adna obawa matactwa czy tez ukrywania siê zatrzymanych prokuratura zastosowa³ œrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego i porêczenia maj¹tkowego. Dotychczas na wolnoœci pozostaj¹ dwie osoby zamieszane w sprawê w³amania do sklepu ich zatrzymanie to kwestia kilku dni. Za to przestêpstwo grozi kara pozbawienia wolnoœci do lat 10. Sprawa w toku. BEZ NASZEJ POMOCY ANETKA NIE PRZE YJE Zwracam siê z ogromn¹ proœb¹ o pomoc dla naszej Anetki. Anetka w sierpniu skoñczy 5 lat. Po wielokrotnych pobytach szpitalnych lekarze zdiagnozowali u Anetki ceroidolipofuscynozê. Dziœ to w Polsce nieuleczalna choroba jednak jest szansa dziêki terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych. Zabiegi s¹ wykonywane w USA i tam Anetka jest na liœcie rekrutacyjnej, a jesieni¹ mo e mieæ wykonan¹ operacjê. Gor¹co prosimy o pomoc, by nasza Anetka mog³a wygraæ wyœcig ze œmierci¹. Bez pañstwa pomocy sami nie jesteœmy w stanie podo³aæ ogromnym kosztom. Dla naszej Anetki Fundacja Doroœli Dzieciom udostêpni³a subkonto, na które mo na wp³acaæ pieni¹dze. Numer konta Fundacji Doroœli Dzieciom: Konieczny jest dopisek dla Anetki Gierczyk. Na stronie Fundacji Doroœli dzieciom (http://www.doroslidzieciom.org) jest umieszczony artyku³ o Anetce. Wiêcej o Anetce mo na te przeczytaæ na blogu:

3 Nr 7 Lipiec PROSZOWICE reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW Dla drobiu i trzody chlewnej Niskie Ceny Wysoka Jakoœæ SKUP ZBÓ SPRZEDA KUR BROJLERÓW ODCHOWANYCH Rafa³ Biernat Klimontów 177 tel./ fax Czynne: pon-pt: 7-15, sob: PYSZNE LODY Dni Proszowic zakoñczone Kolejne, XVI ju œwiêto Proszowic mamy za sob¹. Nie ma w¹tpliwoœci. Zabawa by³a przednia. W³aœciwie ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. T en cel z pewnoœci¹ zosta³ osi¹gniêty. Profesjonalna scena i moc muzyki. Naprawdê ciekawi wykonawcy, konkursy, pokaz sztucznych ogni i pyszna zabawa. A przecie by³o tyle w¹tpliwoœci. Tygodniowe opady i zachmurzone niebo w sobotê nie pozwala³y na przesadny optymizm. Amfiteatr epicentrum œwiêta bardziej przypomina³ wodny park, ni miejsce popisów artystycznych. Na szczêœcie tu przed rozpoczêciem zabawy niebo okaza³o siê ³askawe i wszyscy nie tylko organizatorzy odetchnêliœmy z ulg¹. zy, Princess przedszkolacy, m³odzie szkolna, Adagio, Dukat, High School Musical, Na Krakowsk¹ Nutê...To istny coctail form artystycznych.. Ka dy móg³ znaleÿæ coœ dla siebie. Swoje piêæ minut mieli równie si³acze. Kolejny Memoria³ Kuby Lenczowskiego zorganizowany przez pana Jaros³awa Goldê jak zwykle cieszy³ PROSZOWICE RYNEK 2 czynne: PN. - PT i d³u ej SOB.-ND i jeszcze d³u ej siê wielkim zainteresowaniem. Nie mam w¹tpliwoœci. e tegoroczne œwiêto miasta by³o bardzo udane. Niestety dobra zabawa w Proszowicach nie mog³a staæ siê udzia³em wszystkich. Okolice Proszowic nawiedzi³a powódÿ. Zniszczone uprawy, zalane gospodarstwa, zniszczona nowa droga... ten dramat dotkn¹³ wiele osób. Teraz trwa porz¹dkowanie i szacowanie strat. W nastêpnym wydaniu naszej gazety wrócimy do tego kataklizmu. Oficjalne otwarcie Dni Ziemi Proszowickiej 2009 High School Musical w wyk. formacji Pestka z CKiW Czarnoksiê nik z krainy OZ Koncert zespo³u zy Przedszole nr 2 w Proszowicach Koncert zespo³u The Shout Koncert zespo³u Neverlove Wystêp zespo³u Na Krakowsk¹ Nutê z CKiW Proszowice

4 4 Lipiec 2009 Nr 7 PROSZOWICE SKUP Z OMU P ATNE GOTÓWK WYDAWANIE ZAŒWIADCZEÑ DO WYDZIA U KOMUNIKACJI SKUP I SPRZEDA SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH I U YWANYCH, CIÊ AROWYCH I OSOBOWYCH SPRZEDA CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH, POLSKICH I ZAGRANICZNYCH KOM ALTERNATORY, ROZRUSZNIKI, KOMPUTERY, CH ODNICE WSZYSTKICH TYPÓW 85-lecie OSP Przes³awice Z OMOWANIE SAMOCHODÓW Miechów, Strze ów I 25 tel , kom UTYLIZACJA ODPADÓW Miechów ul. Sienkiewicza 38 tel kom ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE ODPADY PRZEWIDZIANE DO ZBIERANIA I TRANSPORTU: KOMPLEKSOWA OBS UGA W niedzielê 31 maja 2009 r. odby³y siê obchody 85-lecia jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej w Przes³awicach.. oleje silnikowe, przek³adniowe i smarowe. sorbenty, materia³y filtracyjne. sprzêt AGD, sprzêt komputerowy. p³yny hamulcowe, metale elazne i nie elazne. baterie i akumulatory o³owiowe. skup akumulatorów J ednostka OSP Przes³awice za³o- ona zosta³a w 1924 roku, kiedy to odby³o siê zebranie organizacyjne wszystkich mieszkañców wsi. Na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci jednostka liczy³a 30 druhów a na jej wyposa- eniu by³a rêczna sikawka oraz 400- litrowy beczkowóz konny. W 1928 roku zosta³ zakupiony i poœwiêcony sztandar wspólny dla czterech jednostek OSP z gminy Koniusza. W latach zosta³a w czynie spo³ecznym wybudowana remiza OSP. O umundurowanie dla reprezentantów stra y zatroszczy³y siê w³adze gminy. He³my wówczas zakupione po odnowieniu s³u ¹ a do dziœ. W roku 1936 za zajêcie I miejsca w powiatowych zawodach sportowopo arniczych jednostka z Przes³awic otrzyma³a motopompê. W czasie wojny liczna grupa stra aków czynnie dzia³a³a w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie jednostka OSP nadal dobrze siê rozwija³a. W latach 50-tych systematycznie uzupe³niano umundurowanie oraz sprzêt po arowy, a za œrodki uzyskane z urz¹dzania ró nego rodzaju przedstawieñ i jase³ek zosta³a zakupiona syrena alarmowa. W 1962 r. Komenda Powiatowa Stra y w Proszowicach przekaza³a Prezes Andrzej Guzik s³u y w OSP Przes³awice ju 50 lat Dekoracja odznaczonych stra aków jednostce z Przes³awic samochód terenowy oraz now¹ motopompê z ca³ym wyposa eniem. W latach 70-tych przyst¹piono do budowy nowej wielofunkcyjnej remizy OSP, która w 1984 r. zosta³a przekazana stra akom i mieszkañcom wsi. W 1988 roku jednostka zakupi³a w³asny sztandar stra acki. Stra ca³y czas bra³a i bierze czynny udzia³ w akcjach po arniczych oraz w zawodach sportowo po arniczych. W chwili obecnej Ochotnicza Stra Po arna liczy 40 druhów seniorów i juniorów, jej prezesem jest Andrzej Guzik a naczelnikiem Adolf Szopa. Jednostka jest dobrze wyposa ona, a sale remizy s¹ przystosowane do urz¹dzania spotkañ. Jednostka posiada równie samochód bojowy. Obok remizy zosta³ wybudowany amfiteatr, na którym corocznie odbywaj¹ siê do ynki wiejskie organizowane wspólnie z Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Przes³awicach. Z okazji 85-lecia zosta³y nadane odznaczenia: Z³otymi medalami za zas³ugi dla po arnictwa zostali odznaczeni: Leszek Cichy, Marek Solarz, Grzegorz Kawalec Srebrne medale za zas³ugi dla po arnictwa, otrzymali: Stanis³aw ¹tka, Andrzej Lasek, Br¹zowe medale, otrzymali: Jacek Tomasik, Andrzej Dynur, Andrzej Kawalec, Piotr Wójcik, Wies³aw Ostrowski, Rafa³ Szymañski Odznakê Stra ak Wzorowy otrzymali: Rafa³ ach, Piotr Lasek, Janusz Z¹bek, Jan Guzik, Jacek Doniec, Ryszard Krawiec, ukasz Jag³a, Tomasz Gorczyca, Zdzis³aw Szopa, Mariusz Guzik, Jerzy Adamczyk, Zbigniew Z¹bek Odznaki za wys³ugê lat otrzymali: Za wys³ugê 70 lat: Antoni Wojciech Guzik Za wys³ugê 60 lat: Jerzy Kuca³, Zdzis- ³aw Szopa, Lucjan Ostrowski Za wys³ugê 50 lat: Andrzej Guzik, Adolf Szopa Za wys³ugê 45 lat: Józef Adamczyk, Wies³aw Kawalec, W³adys³aw Cichy Za wys³ugê 35 lat: Andrzej Szopa, Jan Sekunda, Tadeusz Wawrzeñ Za wys³ugê 30 lat: Zdzis³aw Szopa Za wys³ugê 25 lat: Mieczys³aw Szopa, Za wys³ugê 15 lat: Ryszard Krawiec, Jerzy Adamczyk Za wys³ugê 10 lat: Jacek Doniec, Stanis³aw ¹tka, Zbigniew Z¹bek, Leszek Cichy, Marek Solarz, Grzegorz Kawalec Za wys³ugê 5 lat: Andrzej Lasek Poparzona w wyniku zderzenia W dniu 8 czerwca roku o godzinie w miejscowoœci Wierzbno teren gminy Koniusza zaistnia³ wypadek drogowy gdzie ciê ko ranna zosta³a pasa erka ci¹gnika rolniczego. Kieruj¹cy samochodem Mercedes mieszkaniec powiatu kieleckiego na prostym odcinku drogi najecha³ na ty³ ci¹gnika rolniczego Ursus który jecha³ w tym samym kierunku. W wyniku zderzenia pojazdów pasa erka, która by³a nieprawid³owo przewo ona ci¹gnikiem rolniczym wypad³a z pojazdu na jezdniê wprost pod pojazd Mercedes. Wyla³ siê na ni¹ p³yn ch³odz¹cy powoduj¹c oparzenia 1 i 2 stopnia. Pasa erka i kieruj¹cy ci¹gnikiem to mieszkañcy gminy Koniusza Kieruj¹cy ci¹gnikiem nie Wizyta w stolicy Dyplomy za zas³ugi dla OSP Przes³awice otrzymali: Dawid Guzik, Hubert Szopa, Dariusz Krawiec, Marcin Gudowski, Kamil Wielgus, Mariusz Jakubowski, ukasz Guzik, Damian Doniec, Jakub Rudek, Adam Batko, Piotr Guzik, Kacper Kawalec, Adam Guzik, Robert Solarz a tak e ko³o Gospodyñ Wiejskich w Przes³awicach, które aktywnie wspó³pracuje z jednostk¹ stra y. Tekst: Jadwiga Koperczak Wilk, fot: Archiwum OSP Przes³awice posiada uprawnieñ do kierowania. Poszkodowana zosta³a przetransportowana œmig³owcem do Szpitala w Krakowie. Kieruj¹cy byli trzeÿwi. Ukradli rower W nocy z 3 na 4 czerwca na ulicy Leœnej w Proszowicach dosz³o do kradzie y roweru o wartoœci oko³o 3,2 tys. z³otych. Policjanci zatrzymali z³odziei. Jak siê okaza³o, sprawcami kradzie y okazali siê dwaj mieszkañcy Proszowic w wieku 20 i 21 lat. Rower zosta³ przekazany w³aœcicielowi. Zatrzymani przyznali siê do kradzie y, grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. W dniu 21 czerwca 2009 kupcy i ich sympatycy oraz cz³onkowie Towarzystwa Turystyki Regionalnej zorganizowali wycieczkê do Warszawy przy bardzo piêknej pogodzie. Celem wycieczki by³o zwiedzane miêdzy innymi Muzeum Powstania Warszawskiego.

5 Nr 7 Lipiec US UGI REMONTOWO-BUDOWLANE KOMA ROZS DNE CENY TERMINOWOŒÆ, PORZ DEK DOCIEPLENIA BUDYNKÓW TEL , IV Miêdzynarodowe Dni Kazimierzy Wielkiej lipca 2009 r. Program uroczystoœci: 11 lipca 2009 r. (sobota) godz Koncert Zespo³ów Artystycznych z Kazimierskiego Oœrodka Kultury. 12 lipca 2009 r. (niedziela) godz Prezentacje Szkó³ Podstawowych - Legenda o Kazimierzy Wielkiej KAZIMIERZA WIELKA P.U.H. PROGLAS - Micha³ Przenios³o ul. 3 Maja 110, Proszowice tel , kom Fachowy monta i naprawa szyb samochodowych równie u klienta Regeneracja zespolonych szyb bocznych Szklenie BUS-ów Monta autoalarmów i centralnych zamków Monta immobilizerów, blokad MULT-LOCK Monta systemów satelitarnej rejestracji tras pojazdów (GPS) CB RADIA Naprawa RTV KONKURENCYJNE CENY! Wjazd od osiedla Kopernika (warsztat przy bloku nr.1) Rewitalizacja parku w Kazimierzy Wielkiej gdzie spotkasz g³os Proszowice: - ul. 3 Maja - targowisko miejskie, - ul. Brodziñskiego Nowe Brzesko: - plac przed koœcio³em Wszystkich Œwiêtych Kazimierza Wielka: - targowisko miejskie - Koncert Gminno-Szkolnej Orkiestry Dêtej Nowiny - Biesiada Krakowska - Przemówienia Okolicznoœciowe - Biesiada Zakopiañska - Zespó³ Skafander - Koncert Krzysztofa Kasowskiego K.A.S.A. - Pokaz Sztucznych Ogni Imprezy towarzysz¹ce: Ciuchcia dla dzieci i doros³ych, weso³e g³os OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PIK Ryszard Mazurek Proszowice, ul. Partyzantów 59 tel , KURSY KWALIFIKACYJNE NA PRZEWÓZ OSÓB I RZECZY DLA KIEROWCÓW POSIADA- J CYCH PRAWO JAZDY KAT. B, C, C+E, D Yaris, Punto, Iveco, Suzuki Prowadzi szkolenie na prawo jazdy kategorii: - A, B, C, D, B+E, C+E miasteczko, stoiska z upominkami, stoiska Kó³ Gospodyñ Wiejskich, wystawy plac plastycznych Kazimierskiego Oœrodka Kultury i Warsztatów Terapii Zajêciowej. 24 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej UMiG w Kazimierzy Wielkiej mia³o miejsce podpisanie umowy na realizacjê zadania pn.: Rewitalizacja zaniedbanych czêœci miasta Kazimierza Wielka Etap I: Rewitalizacja Parku Miejskiego, Etap II: Rewitalizacja obszaru Przedszkola Samorz¹dowego. Podpisy pod umow¹ z³o yli ze strony zamawiaj¹cego Adam Bodzioch - Burmistrz Kazimierzy Wielkiej oraz Zofia Nocoñ - Skarbnik Gminy, zaœ ze strony wykonawcy umocowany przedstawiciel konsorcjum Prezes firmy PAGRO Pan W³odzimierz Piotrowski. W wyniku rozstrzygniêtego przetargu, do którego zg³osi³o siê a 5 oferentów, wykonawc¹ zadania zosta³o konsorcjum firm z siedzib¹ w Krakowie o bogatym doœwiadczeniu w tego typu przedsiêwziêciach: PAGRO Firma Brukarsko-Drogowa P.H.U. Sp. z o.o. oraz Firma Budpol Sp. z o.o. To du y sukces poprzedzony wielomiesiêczna prac¹. Termin wykonania zadania okreœlono na 350 dni. Przypomnijmy, e jest to inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego. Przedmiot rewitalizacji obejmuje: przebudowê i budowê placów, alejek, œcie ek i tras o ³¹cznej powierzchni m2, demonta istniej¹cej oraz budowê nowej instalacji oœwietlenia terenu (160 punktów œwietlnych), przebudowê amfiteatru z widowni¹ na 300 miejsc (³¹czna pow. 606 m2), budowê systemu monitoringu wizyjnego (16 kamer), budowê i monta elementów ma³ej architektury tj. ³awki, kosze na œmieci, stojaki na rowery, skate park, fontanna, œcie ka zdrowia wraz z urz¹dzeniami gimnastycznymi, place zabaw, œcianka wspinaczkowa, gry terenowe (szachy, boule), œcie ka dydaktyczna (21 tablic informacyjnych), altany grillowe, miasteczko ruchu drogowego, budowê ogrodzenia parku oraz przedszkola, kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych (przecinka drzew, likwidacja posuszu, liczne nasadzenia drzew i krzewów, pielêgnacja oraz zak³adanie trawników). Zadanie obejmie równie rewitalizacjê terenu kortów tenisowych o powierzchni 2460 m2 (ogrodzenie, oœwietlenie, trybuny oraz ci¹gi piesze). Zmiana cennika na P³ywalni Od 1 lipca zmienia siê cennik biletów za korzystanie z P³ywalni Wodny Raj w Kazimierzy Wielkiej: - w ka dy weekend od pi¹tku od godz BILET ULGOWY 5 Z BILET NORMALNY 7 Z W pozosta³e dni tygodnia bilet ulgowy 4 z³, bilet normalny 6 z³ za godzinê. - kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, obiektach firmowych - modernizacja i remonty istniej¹cych instalacji elektrycznych - bramy wjazdowe przesówane i skrzyd³owe - instalacje alarmowe i domofonowe - monta i serwis klimatyzacji - monta anten siatkowych i satelitarnych reklama w G OSIE PROSZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: F.H.U ELEKTRO DIS GWARANCJA na wszystkie wykonnywane przez nas us³ugi Posi³ów 17, tel , Wyniki Koñcowe Wiosennej Ligi P³ywackiej 2009 Kategoria 2000: Julia Kwiecieñ, Magdalena Pato³a, Wiktoria Wojas, Oliwia Wójcik, Wiktoria Gawor Kategoria 1999: Wiktoria Morys, Weronika Kozio³, Justyna Skinder Kategoria 1998: Julia Kita, Weronika Kita, Sylwia Baran, Paulina Iwanowska, Szymañska Paulina Kategoria 1999 ch³opcy: Kwiecieñ Kacper Kategoria 1998 ch³opcy: Micha³ Kusak, Amadou Coulibaly Kategoria 1997 ch³opcy: Sidiki Coulibaly, Skinder Tomasz Kategoria 1997 dziewczêta: Zuzanna Kletschka, Kornelia Cypryœ Kategoria gimnazja dziewczêta: Kinga Oracz, Anna Oracz, Ola Michalec, Paula Kowalska, Ewa Lalewicz, Anna Kita, Wioletta Radziszewska Kategoria 1996 ch³opcy: Bartosz Kwiecieñ, Jakub Przebieracz, Mateusz Kieruzal Kategoria gimnazja ch³opcy: Robert Ciapa³a, Micha³ Sydoryk, Dominik Dziewiecki Kategoria liceum: Micha³ Tytko, Anna Lalewicz, Micha³ Czeka³a Kategoria 41 i wiêcej: Marek Szmuc, Robert Lalewicz, Marek Szymañski

6 6 Lipiec 2009 Nr 7 Jak z gangsterskiego filmu Kazimierscy policjanci zatrzymali na pocz¹tku czerwca czterech m³odzieñców w wieku od 17 do 19 lat, rodem z Nowego Korczyna, Pacanowa i Opatowca, którzy s¹ podejrzewani o dokonanie rozboju na parze 21-latków, podró uj¹cej po okolicach Kazimierzy Wielkiej. 21-latek i jego dziewczyna przystanêli w czasie podró y na poboczu polnej drogi, eby odpocz¹æ. Do samochodu, z którego nie zd¹ yli jeszcze wysi¹œæ, podesz³o czterech mê czyzn. Mieli twarze zas³oniête kominiarkami a w d³oniach dzier yli metalowe rurki i ³omy. Za ¹dali wydania pieniêdzy i telefonów komórkowych, zagrozili pobiciem. 21-latek, próbuj¹c chroniæ towarzyszkê, odda³ napastnikom telefon komórkowy i 100 z³otych, które mia³ przy sobie. Za dziewczynê decyzjê podj¹³ jeden z rozbójników, wyrwa³ jej torebkê i zabra³ z niej z³otych. Zamaskowani sprawcy oddalili siê do ukrytego, kilka metrów dalej samochodu i odjechali. Jeszcze tego samego dnia wieczorem, kryminalni z Kazimierzy Wielkiej zatrzymali czterech m³odych mieszkañców powiatu, a w domu jednego z nich, odnaleÿli ukradziony telefon komórkowy i metalowe pa³ki, stanowi¹ce narzêdzie pracy. Okaza³o siê, e dwaj z czterech zatrzymanych to osoby, które jeszcze zanim osi¹gnê³y pe³noletnoœæ, by³y karane za kradzie e i pobicia. NajwyraŸniej postanowili zaraziæ swoja pasj¹ dwóch innych kolegów, dla których ten skok by³ pierwszym konfliktem z prawem. KAZIMIERZA WIELKA Kazimierza Wielka Moja Ma³a Ojczyzna Za kilka miasto dni Kazimierza Wielka obchodziæ bêdzie 50-cio lecie swego istnienia. Powsta³o ono pierwszego stycznia 1959 roku. Ile trzeba by³o troski, by powsta³o miasto z wioski piszê w jednym z moich wierszy. I rzeczywiœcie. By³em œwiadkiem jak to miasto powstawa³o. Troskê przejawia³y nie tylko ówczesne w³adze, ale tak e mieszkañcy. Du o robót wykonywano w tzw. czynach spo³ecznych. Rozbudowê, ulepszenie, upiêkszenie prowadz¹ do dnia dzisiejszego obecne w³adze z burmistrzem panem Adamem Bodziochem na czele. Nale y przy tym nadmieniæ, e obecny burmistrz jedn¹ pi¹t¹ istnienia miasta, czyli dziesiêæ lat by³ jego gospodarzem i jest nadal. W szybko rozwijaj¹cym siê m³odym mieœcie powstawa³y nowe obiekty. Powstawa³y ma³e zak³ady gospodarcze. A, e wczeœniej Kazimierza Wielka zosta³a siedzib¹ powiatu, szybko wzrasta³a liczba ludnoœci. W zwi¹zku z tym zaczêto budowaæ bloki mieszkalne. Powsta³o nowe osiedle domków jednorodzinnych tzw. Dzia³ki licz¹ce oko³o sto numerów. Niemal wszystko co jest w Kazimierzy Wielkiej za wyj¹tkiem Koœcio³a pod wezwaniem Krzy a Œwiêtego, Szko³y Podstawowej Nr 1, Cukrowni i Stacji Kolejowej, której ju nie ma, wybudowano w minionym 50-cio leciu. Du o by zajê³o miejsca, aby je wszystkie wymieniæ, wiêc wymieniê niektóre. W zwi¹zku z nap³ywem ludnoœci przybywa³o dzieci, których Szko³a Nr 1 nie mog³a pomieœciæ, a zatem wybudowano Szko³ê Nr 3. Szko³¹ Nr 2 by³a Szko³a Specjalna, do której uczêszcza³y dzieci upoœledzone. Wybudowano Liceum Ogólnokszta³c¹ce, a niedawno Gimnazjum. Na bazie dawnego budynku powiatu powsta³ Szpital Powiatowy, wybudowano Bank PKO i Bank Spó³dzielczy, Pocztê, S¹d, Budynek Policji, Salê Widowiskow¹ przy Domu Kultury na oko³o 600 miejsc, piêkny budynek Biblioteki, Dom Towarowy, wczeœniej zalew, budynek Urzêdu Miasta i Starostwa. W niedalekiej przesz³oœci wybudowano Przychodniê Zdrowia, Pogotowie Ratunkowe, Halê Sportow¹, kryt¹ p³ywalniê czyli Basen, odnowiono Basztê. Wybudowano k³adkê p³ywaj¹c¹ na wyspê na zalewie, a tak e piêkne przejœcie przez rzekê Ma³oszówkê do parku. Powsta³ w Kazimierzy Wielkiej nowy Koœció³ w drugiej czêœci miasta na tzw. Dzia³kach. Œmiem twierdziæ, e nasze m³ode miasto dorównuje tego typu miastom o ponad 600-letnim sta u. Planuje siê przebudowê drogi Busko-Kraków przez miasto, rewitalizacjê parku miejskiego, budowê zbiornika retencyjnego i rekreacyjnego na obrze ach miasta oraz budowê stra nicy. Wyrasta³em obok tego miasta razem z nim, dlatego kocham to miasteczko. Na jego czeœæ napisa³em wiersz pt. Moja Ma³a Ojczyzna. Dedykujê go wszystkim mieszkañcom Kazimierzy Wielkiej, którzy pozytywnie patrz¹ na zachodz¹ce zmiany w naszym mieœcie. Zdzis³aw Kuliœ, Donosy MOJA MA A OJCZYZNA Jak e Ciebie nie kochaæ Piêkna Ziemio Kazimierska, Jak za Tob¹ nie szlochaæ, Wie tylko ten kto tu nie mieszka. Jak e nie kochaæ Ciebie, Jak nie myœleæ dniami ca³ymi, Pachn¹cy przaœny chlebie Wypieczony z ziarna tej Ziemi. Ty krwi¹ przodków skrwawiona Chocia nie z w³asnej woli, Grzeba³aœ, bo by³aœ zmuszona, Poleg³ych w Skalbmierzu i Topoli. Zapach Twych malowniczych ³¹k Ma³ymi rzeczkami poprzecinanych Jakoby w zaklêty kr¹g Zaprasza na spacer zakochanych. Liczne pagórki wokó³ po³o one, Które tworz¹ gleby urodzajne, Skierowane w ka d¹ œwiata stronê Daj¹ plony niezwykle wydajne. Nieskazitelnie czyste powietrze Jest zdrojem naszego ycia, Aby ono by³o lepsze Do drogi jak¹ mamy do przebycia. Ty wyda³aœ na œwiat zacnych ludzi, Którzy tworz¹ historiê tej ziemi I póki ranek o œwicie nas budzi S¹ w sercach naszych tu miêdzy swymi. Niepowtarzalne uroki Twoje Z kazimiersk¹ ziemi¹ yzn¹ Otwieraj¹ dla wszystkich podwoje, Ty jesteœ nasz¹ Ma³¹ Ojczyzn¹. Zdzis³aw Kuliœ Donosy, kwiecieñ 2009 r. Nie odk³adaj ycia na póÿniej poœwiêæ 15 minut na mammografiê L.P. Nazwa Œwiadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Tel. 1 Nzoz Specjalistyczne Centrum Medyczne "Remedium" Bochnia Kazimierza Wiel (014) Zoz Brzesko Brzesko Koœciuszki (014) Zespó³ Opieki Zdrowotnej w D¹browie Tarnowskiej D¹browa Tarnowska Szpitalna (014) Nzoz Lek. Med. Stanis³aw Korpacki Gorlice Piekarska (018) Szpital Uniwersytecki w Krakowie Kraków Kopernika (012) Diagammed Sp. z o.o. Pracownia Rentgenowska Krakow Wiœlna 9/ (012) Krakowski Szpital Specjalistyczny Im. Jana Paw³a II Kraków Pr¹dnicka (012) Nzoz "Polikmed" Kraków Garncarska 1/ (012) Nzoz Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. Kraków Komorowskiego (012) Nzoz Kraków - Po³udnie Kraków Szwedzka (012) Nzoz Szpital Na Siemiradzkiego Im. Rafa³a Czerwiakowskiego Kraków Siemiradzkiego (012) Spec. Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Medicina" Sp. z o.o. Kraków Rogoziñskiego (012) Centrum Medyczne "Ujastek" Sp. z o.o. Kraków Ujastek (012) Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna Kraków Teligi (012) Zak³ad Rentgena I Usg Wyrobek Spó³ka Jawna Kraków Smoleñsk 25a/ (012) Nzoz Centrum Medyczne Zdrowie Kobiety Kraków Koœciuszki (012) Nzoz Z³ota Jesieñ Kraków Os.Z³ota Jesieñ (012) Miejskie Centrum Medyczne Libi¹ 9 Maja (032) Nzoz Certus- Certus Sp. z o.o. Myœlenice Drogowców (012) Nzoz "Opti-Med" Henryk Kaczmarek Nowy S¹cz D³ugosza (018) Spzoz w Nowym Targu Nowy Targ Szpitalna (018) Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej w Oœwiêcimiu Oœwiêcim Wysokie Brzegi (033) Zespó³ Opieki Zdrowotnej W Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka Szpitalna (033) Moœcickie Centrum Medyczne Tarnów Kwiatkowskiego (014) Szpital Wojewódzki Im.Œw. ukasza w Tarnowie Tarnów Lwowska 178a (014) Zaproszenie na bezp³atne badanie mammograficzne* Badanie mammograficzne jest to badanie, które kobieta w wieku lat powinna wykonywaæ regularnie, co 24 miesi¹ce, poniewa rak piersi wykryty wczeœnie mo e byæ wyleczony. Wczeœnie to znaczy w okresie, kiedy choroba nie daje adnych objawów. Badanie jest bezpieczne i niek³opotliwe. Je eli niepokoimy siê o Pani¹ nies³usznie zyskamy spokój. Je eli jest Pani chora lub zagro ona chorob¹ to: MO E PANI WYGRAÆ YCIE Badanie mammograficzne mo e Pani wykonaæ bezp³atnie w jednej z placówek medycznych, bior¹cych udzia³ w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Ich wykaz jest dostêpny w siedzibie Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ lub na stronach internetowych pod adresem: a tak e pod numerami telefonów: , * Prosimy o zabranie ze sob¹ dowodu to samoœci z numerem PESEL oraz dowodu ubezpieczenia (wa ny 1 miesi¹c). Jeœli ma Pani wyniki i zdjêcia z wykonanych wczeœniej badañ mammograficznych, prosimy przynieœæ je ze sob¹ sfinansowano ze œrodków Ministerstwa Zdrowia

7 Nr 7 Lipiec Jubileuszowy Œwiêtokrzyski M³odzie owy Championat Koni Ma³opolskich Lipca 2009 (b³onia w Opatowcu). Program: G³os Proszowicki ul. Przewóz 2a Kraków DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel INFORMACJE WULKANIZACJA MECHANIKA NAPRAWA I WYMIANA UK ADU WYDECHOWEGO NOWE OPONY DÊBICA CALI OD RÊKI 11 Lipca 2009r. 10:00 Wycena koni w poszczególnych klasach Biesiada przy ognisku dla hodowców, wystawców i mi³oœników koni. 12 Lipca 2009r Otwarcie X Jubileuszowego Œwiêtokrzyskiego M³odzie owego Championatu Koni Ma³opolskich 11:30 Ocena i prezentacja najlepszych koni. 12:30 Wybór Championa i wrêczenie nagród 14:30 Pokazy jeÿdzieckie 15:30 Wystêp Szwadronu U³anów z Niepo³omic 16:10 Zakoñczenie wystawy 17:00 Wystêpy artystyczne po³¹czone z zabaw¹ ludow¹ Proszowice ul. 3-go Maja 102 tel. (012) , kryta p³ywalnia i hala sportowa w Kazimierzy Wielkiej obiekt przystosowany dla osób niepe³nosprawnych Oferujemy: naukê p³ywania grupow¹ i indywidualn¹, karnety atrakcyjne ceny - bilety grupowe ju od 3 z³/godz. NOWOCZESNE SOLARIUM Do dyspozycji: basen sportowy i rekreacyjny zje d alnia 43 m, si³ownia oraz sala treningowa jaccuzi, bicze wodne, sauna fiñska i parowa Bezpiecznie nad wod¹ - spotkanie z policj¹ Kolarski Wyœcig Uliczny o Puchar Starosty Powiatu Kazimierskiego 26 lipca 2009 r. Nad skalbmierskim zbiornikiem wodnym odby³a siê impreza plenerowa po has³em Bezpieczne wakacje nad wod¹. Organizatorem spotkania, jak co roku, by³o Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu. Nie zabrak³o równie funkcjonariuszy policji, stra y po arnej, ratowników medycznych oraz przedstawicieli samorz¹du lokalnego. 4 czerwca 2009 roku na terenie skalbmierskiego zbiornika retencyjno rekreacyjnego odby³o siê spotkanie plenerowe pod has³em Bezpieczne wakacje nad wod¹. W programie imprezy znalaz³y siê prezentacje technik wydobycia i podnoszenia ludzi realizowane przez zespó³ p³etwonurków kazimierskiej stra y po arnej, a tak e spektakl dotycz¹cy zasad udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez pracowników pogotowia ratunkowego. Swoje piêæ minut mieli równie funkcjonariusze kazimierskiej policji. Wykorzystali je w pe³ni. W trosce o bezpieczeñstwo m³odych widzów m³. asp. Mariusz akota przeprowadzi³ prelekcjê na temat bezpiecznego spêdzania wolnego czasu nad wod¹. Przestrzega³ by w czasie wakacji unikaæ dzikich k¹pielisk, nie pozostawiaæ na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Stanowczo podkreœli³, i to czy nasz wypoczynek bêdzie bezpieczny zale y wy³¹cznie od nas. Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Proszowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Wojciech Wachowicz. Adres redakcji: G³os Proszowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Organizatorem wyœcigu jest Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, F.H.U. Rolmet Kazimierza Wielka i Kazimierski Oœrodek Sportowy. Cel to popularyzacja czynnego uprawiania sportu i promocja powiatu kazimierskiego. Wyœcig rozegrany zostanie w dniu 26 lipca 2009 r., start pierwszej kategorii o godzinie Trasa wyœcigu przebiegaæ bêdzie ulicami: Szkolna, Jana Paw³a II, Broniewskiego, Partyzantów, Koœciuszki. D³ugoœæ jednego okr¹ enia oko³o 2300m. Zapisy przyjmowane bêd¹ w dniu wyœcigu w godzinach PóŸniejsze zg³oszenia nie bêd¹ uwzglêdnione. Odprawa techniczna o godzinie Prawo startu maj¹ zawodnicy: Klasa Sportowcy posiadaj¹cy licencjê 2009 Amatorzy posiadaj¹cy sprawny rower i kask Osoby niepe³noletnie udzia³ w wyœcigu za pisemn¹ zgod¹ rodziców lub prawnych opiekunów. Wyœcig zostanie rozegrany w czterech kategoriach: kobiety sportowcy (przedzia³y wiekowe: lat; lat; lat; powy ej 51 lat) amatorzy (przedzia³y wiekowe: lat; lat; lat; lat, 61 lat i powy ej ) dzieci ( przedzia³y wiekowe: do 5 lat, 6-9 lat; lat, lat) Wyœcig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami sportowymi PZKOL. Organizatorzy pokrywaj¹ wszystkie koszty organizacyjne, w tym ubezpieczenie uczestników wyœcigu. Zwyciêzcy poszczególnych kategorii za miejsca 1-3 otrzymaj¹ puchary, a wszyscy uczestnicy wyœcigu otrzymaj¹ pami¹tkowe medale. Szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu (p. Pawe³ Szamañski). Wernisa konkursu plastycznego DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. Mali zwyciêzcy ubieg³orocznej edycji wyœcigu. Czy uda im siê powtórzyæ sukces? Autorzy wyró nionych 12 prac, wraz z opiekunami i zaproszonymi goœæmi.

8 8 Lipiec 2009 Nr 7 KAZIMIERZA REKLAMAWIELKA SKUP I SPRZEDA WARZYW I OWOCÓW Tropiszów 216, Igo³omia Tel , Tel/fax Dzia³ Handlowy: , AGROCENTRUM Kazimierza Wielka ul. Przemys³owa 18 tel. 041/ Miechów ul. Kiliñskiego 3 tel. 041/ Nr 1 na œwiecie SZKO A ZDROWIA S³odki i zdrowy miodzio Miód jako antybiotyk Miód hamuje b¹dÿ niszczy rozwój bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, grzybów, wirusów, pierwotniaków, paciorkowców. Te cenne w³aœciwoœci zawdziêcza swemu sk³adowi chemicznemu. Warto zapamiêtaæ, e aktywnoœæ antybiotyczna miodu wzrasta nawet do 220 razy gdy go rozcieñczymy z wod¹. Miód a choroby narz¹du wzroku Miód zwalcza drobnoustroje. Zalecany jest w leczeniu zapalenia spojówek, rogówki, jêczmienia, których przyczyn¹ s¹ ropotwórcze gronkowce i paciorkowce. Miód a choroby skóry Miód przyspiesza gojenie ran, oparzeñ i odmro eñ, zabezpiecza je przed zaka eniem bakteriami i drobnoustrojami. Dzia³a wiêc przeciwzapalnie, regeneruj¹co oraz przeciwbólowo. Stosuje siê wiêc miód do leczenia oparzeñ, odmro eñ skóry, trudno goj¹cych siê ran, owrzodzeñ, ropni, czyraków, wyprysków. Miód a choroby uk³adu kr¹ enia Miód dziêki du ej zawartoœci cukrów prostych (glukozy i fruktozy), mikroelementów i enzymów ma korzystny wp³yw w schorzeniach uk³adu kr¹ enia. Glukoza dostarcza sercu niezbêdn¹ energiê. Fruktoza zaœ jest magazynowana jako glikogen w w¹trobie, stanowi rezerwê energetyczn¹ organizmu. Miód reguluje pracê serca, rozszerza naczynia wieñcowe serca, obni a ciœnienie krwi, polepsza kr¹ enie. Zapobiega powstawaniu obrzêków poprzez zwiêkszone wydzielanie moczu. Zmniejsza napiêcie nerwowe, polepsza sen i ogólne samopoczucie, dlatego stosowany jest w nerwicach naczyniowych i serca, chorobie wieñcowej, nadciœnieniu, zespole p³uco-sercowym. Miód a choroby uk³adu moczowego Miód dzia³a moczopêdnie, zwiêksza przep³yw naczyniowy w nerkach zapobiegaj¹c powstawaniu z³ogów, zmniejsza obrzêki spowodowane niewydolnoœci¹ nerek. Stosowany jest jako œrodek wspomagaj¹cy w chorobach uk³adu moczowego, takich jak ostre i przewlek³e zapalenie nerek, pêcherza moczowego i miedniczek nerkowych, kamica nerkowa i pêcherza moczowego. Miód a choroby uk³adu nerwowego Miód wzmacnia uk³ad nerwowy, dzia³a uspokajaj¹co, przeciwspazmatycznie, poprawia samopoczucie. Stosuje siê go w leczeniu nerwic, apatii, depresji, pobudzenia nerwowego, wyczerpania nerwowego, bezsennoœci, nadpobudliwoœci (szczególnie dzieci). W tych chorobach stosuje siê du e dawki miodu. Miód a choroby uk³adu oddechowego Miód znalaz³ zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu schorzeñ uk³adu oddechowego. Ma dzia³anie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwalergiczne, wykrztuœne, uodporniaj¹ce. Zwiêksza wiêc odpornoœæ organizmu i chroni drogi oddechowe przed rozwojem zaka enia. Stosowany jest w leczeniu stanów przeziêbieniowych, chrypki, kaszlu, zapalenia gard³a, py³kownicy na tle alergicznym, suchoœci w gardle, zapalenia zatok, kataru, dreszczy, podwy szonej temperatury. Miód a choroby uk³adu pokarmowego Miód reguluje czynnoœci trawienne o³¹dka, poprawia przemianê materii, przyspiesza gojenie wrzodów, ³agodzi skutki stresów, poprawia sen i ³aknienie. Pobudza perystaltykê, zmniejsza kurcze jelit, skraca czas trwania biegunek. Zmniejsza szkodliwe dzia³anie u ywek jak kawa, herbata, tytoñ, alkohol. Dobrze od ywia komórki w¹trobowe, dzia³a odtruwaj¹c organizm. Z powodzeniem jest stosowany leczniczo w chorobie wrzodowej o³¹dka i dwunastnicy, w nie ytach o³¹dka, zapaleniu i stanach kurczowych jelit, biegunkach, zaparciach, zapaleniu w¹troby, woreczka ó³ciowego. Miód a osteoporoza Spo ywanie przez d³ugi okres bia³ego cukru jest przyczyn¹ próchnicy zêbów i rozrzedzenia koœci. Do strawienia cukru z³o onego (sacharozy) organizm ludzki potrzebuje wiele ró nych sk³adników mineralnych, w tym wapnia. Bia³y cukier nie zawiera adnych innych sk³adników poza sacharoz¹, wiêc potrzebny wapñ zabierany jest z naszego organizmu. Miód zawiera w swoim sk³adzie cukry proste, przechodz¹ce bezpoœrednio do krwi bez trawienia. Zawiera równie wiele cennych minera³ów. Tak wiêc zastêpuj¹c w naszej diecie cukier miodem zapobiegamy osteoporozie. OGRODZENIA Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ Niepo³omice, ul. Myœliwska 37, tel , fax Wieliczka, ul. Asnyka 15, tel./fax: , Serwis. Awarie

Miód a alergie na pyłki

Miód a alergie na pyłki Miód jako naturalny produkt spożywczy, słodki, wysokokaloryczny, konserwujący i leczniczy znajduje zastosowanie od wielu tysięcy lat. W zapiskach sumeryjskich sprzed 4000 lat zalecano miód jako produkt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim Regulamin lodowiska BIAŁY ORLIK przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim I. Część ogólna 1. Lodowisko jest obiektem sportowym ogólnodostępnym, którego właścicielem jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a) w kwietniu b) w lipcu c) w maju 1. Odznaka Strażak Wzorowy nadawana jest przez: a) Komendanta Wojewódzkiego PSP b) komendanta jednostki do której należy strażak c) Związek OSP RP 2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej? a)

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON** Tak (podać rok)... Nie

KORZYSTAŁEM(AM) Z DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM ZE ŚRODKÓW PFRON** Tak (podać rok)... Nie Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. Program podzielony jest na 9 modułów:

I. Program podzielony jest na 9 modułów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w dniu 28 marca br. Uchwałą nr 3/2012 Zarząd PFRON uruchomił program AKTYWNY SAMORZĄD skierowany dla osób niepełnosprawnych. I. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy

REGULAMIN. wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids. 1 Cel imprezy REGULAMIN wyścigu dla dzieci CYKLO Gdynia MTB Kids 1 Cel imprezy 1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa w Gdyni. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród dzieci.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. ST. STASZICA w NIDZICY 13 100 Nidzica ul. Jagiełły 3 tel.: 0 89 625 23 66 KARTA WYCIECZKI*

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. ST. STASZICA w NIDZICY 13 100 Nidzica ul. Jagiełły 3 tel.: 0 89 625 23 66 KARTA WYCIECZKI* 13 100 Nidzica ul. Jagiełły 3 tel.: 0 89 625 23 66 KARTA WYCIECZKI* Cel i założenia programowe............... Trasa wycieczki............... Termin... ilość dni...... klasa...... Liczba uczestników......

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O

1 9-2 2. 0 6. 2 0 1 4 M I C H A Ł O W O R E G U L A M I N X I V G R A N D P R I X P O L S K I I N D Y W I D U A L N E M I S T R Z O S T W A P O L S K I K L U B O W E M I S T R Z O S T W A P O L S K I D R U Ż Y N O W Y I I N D Y W I D U A L N

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka.

Zdrowy styl Ŝycia. Klasy I VI Szkoły Podstawowej. Promocja zdrowia. Lp. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoba współodp. pogadanka. Zdrowy styl Ŝycia Klasy I VI Szkoły Podstawowej Promocja zdrowia Zdrowo się odŝywiamy. Jaki wpływ na nasze zdrowie mają : cukry, tłuszcze, witaminy, węglowodany. mapa pojęć naucz. biologii i przyrody Wykonanie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 września 2010 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr VII/44/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31.03.2015r. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci

Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci TROPEM WILCZYM BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2015 ROKU REGULAMIN I. CEL I CHARAKTER IMPREZY Ideą projektu biegowo edukacyjnego Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 1 Żołnierzy Wyklętych jest oddanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 grudnia 2008 roku

z dnia 18 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr XXV/ /2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ w sprawie ustalenia cenników dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich

Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy Europejskich Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu na Prezentację Multimedialną dla uczniów szkól gimnazjalnych pt. Moje Miejsce w Europie Organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach IV Forum Funduszy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna. W sobotę 12 maja 2012 r. na zespole boisk przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie odbył się festyn "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany w ramach programu "Bezpieczny Olsztyn Bezpieczny Dom i Osiedle".

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski

I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski I Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi Jaszkowo 09-10 kwietnia 2011 1. Organizator: Centrum Hipiki Jaszkowo i Jeździecki Klub Sportowy Jagodne 2. Termin: Sobota niedziela 09-10.kwietnia.2011

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo