Umowa Nr UK/... /2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr UK/... /2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne"

Transkrypt

1 Umowa Nr UK/... /2012 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, Katowice, NIP , REGON , KRS reprezentowanym przez: Dyrektora Dariusza Jorg zwanym dalej Udzielającym zamówienia a.z siedzibą przy ul..w.. Regon:., NIP, reprezentowanym przez:...., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie". Działając na podstawie: a) przepisów Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U r. Nr 112 poz. 654) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2008 r. Nr 164 poz z późn. zm.), b) decyzji Komisji konkursowej Udzielającego zamówienia z dnia podjętej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii o następującej treści: 1. 1.Udzielający zamówienia zamawia, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych, polegających na samodzielnym sprawowaniu opieki lekarskiej przez lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii obejmującej w szczególności: 1) badanie stanu zdrowia pacjentów, 2)rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, 3)leczenie chorych, 4)udzielanie porad lekarskich, 5)opiekę nad pacjentami Udzielającego zamówienia, 6)dokonywanie wszelkich innych czynności wobec pacjentów wynikających z ich stanu zdrowia stosownie do potrzeb 2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się realizować świadczenia określone w ust. 1 w zakresie endokrynologii w następujących jednostkach organizacyjnych Szpitala: 1) w Oddziale Endokrynologii, 2) w Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej 3) w Izbie Przyjęć. 1

2 3.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania konsultacji zleconych przez Ordynatorów/ Kierowników Odcinków lub innych lekarzy Udzielającego zamówienia. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonywania świadczeń na warunkach określonych niniejszą umową Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do świadczenia usług w wymiarze od.. do... godzin w miesiącu. 2.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy: 1)w Oddziale Endokrynologii, Izbie Przyjęć w dni powszednie pomiędzy godziną 7 25 a godziną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, 2)w Przyklinicznej Poradni Endokrynologicznej w dni powszednie w godzinach ustalonych wg umowy z NFZ, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie. 3.Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych wynikających z niniejszej umowy w godzinach ustalonych w miesięcznym harmonogramie. 4.Szczegółowy harmonogram godzinowy ustala Ordynator a zatwierdza Udzielający zamówienia lub osoba przez niego wyznaczona. 5.Zmiany w harmonogramie mogą być wprowadzone tylko za obopólną zgodą Przyjmującego zamówienie i Udzielającego zamówienia. Ewidencja wykonanych godzin Przyjmującego zamówienie prowadzona będzie oddzielnie dla oddziału i poradni w sposób przyjęty u Udzielającego zamówienia. 6.Przyjmujący zamówienie w razie choroby lub wystąpienia jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie czynności objętych niniejszą umową ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Ordynatora Oddziału oraz Dział Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Organizacyjno Prawnych Udzielającego zamówienia. 7.Za dni nie wykonywania czynności wynagrodzenie nie przysługuje. 8.W razie spóźnienia, wynagrodzenie za czas spóźnienia nie przysługuje. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że personel lekarski udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do rzetelnego wykonywania świadczeń z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej i umiejętności zawodowych oraz z uwzględnieniem postępu w zakresie medycyny. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania powierzonych mu czynności z należytą starannością zawodową. 7. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek: 1)zapoznania się oraz przestrzegania przepisów określających prawa i obowiązki pacjenta, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz przestrzegania postanowień oraz przepisów wewnętrznych Udzielającego zamówienia, w szczególności w zakresie działalności podstawowej, 2)przestrzegania standardów udzielania świadczeń medycznych ustalonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, 3)prowadzenia dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi zarządzeniami Udzielającego zamówienia, z którymi ma obowiązek się zapoznać, 4)zachowania w tajemnicy wszelkich informacji podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 2

3 (Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 417 z póź. zm.) i przepisów wykonawczych, przez cały okres trwania umowy i po jej zakończeniu. 8. Udzielający zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do korzystania w trakcie udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych z obiektów i infrastruktury należącej do Udzielającego zamówienia. 9. Przyjmujący zamówienie udziela świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu materiałów medycznych, materiałów i artykułów sanitarnych dostarczonych przez Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie może używać sprzęt i aparaturę medyczną należącą do Udzielającego zamówienia wyłącznie do realizacji obowiązków określonych w niniejszej umowie. 2.Koszty konserwacji i naprawy sprzętu, aparatury medycznej, o którym mowa w ust. 1 pokrywa Udzielający zamówienia. 3.Przyjmujący zamówienie nie może wykorzystać udostępnionych przez Udzielającego zamówienia pomieszczeń, wyposażenia medycznego, środków zdrowotnych do udzielenia innych niż objęte niniejszą umową świadczeń zdrowotnych, bez pisemnej zgody Udzielającego zamówienia Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do współpracy z personelem Udzielającego zamówienia udzielającym świadczeń medycznych na rzecz pacjentów. 2.W razie zaistnienia takiej potrzeby Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do korzystania z konsultacji lekarzy specjalistów zatrudnionych u Udzielającego zamówienia lub wykonujących na jego rzecz usługi medyczne w ramach umów cywilnoprawnych lub wykonujących na jego rzecz usługi diagnostyczne zgodnie z zawartymi umowami, a także z badań diagnostycznych wykonywanych w pracowniach i w laboratoriach Udzielającego zamówienia. 3.W razie zaistnienia konieczności skorzystania z diagnostyki niemożliwej do wykonania u Udzielającego zamówienia, Przyjmujący zamówienie może wystawić skierowania na konsultację lub badanie dla danego pacjenta tylko do placówki wskazanej przez Udzielającego zamówienia. 4.Koszty konsultacji i badań, o których mowa w ust. 2 i 3 nie obciążają Przyjmującego zamówienie. 5.Koszty uzasadnionego i celowego transportu medycznego związanego z konsultacjami pacjenta poza terenem SPSK Nr 5 SUM pokrywa Udzielający zamówienia 12. Udzielający zamówienia zapewnia Przyjmującemu zamówienie przeprowadzenie niezbędnych badań i doraźne leczenie w przypadku wystąpienia wypadku w trakcie świadczenia usług medycznych. Przeprowadzenie badań nastąpi na koszt Udzielającego zamówienia pod warunkiem, że do wypadku doszło bez winy Przyjmującego zamówienie lub osób działających w jego imieniu. 13. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zapewnia na własny koszt posiadanie przez jego personel: 1)aktualnych badań profilaktycznych oraz sanitarno - epidemiologicznych, 2)aktualnych szkoleń z zakresu BHP, 3)odzieży roboczej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów oraz norm. 14. Udzielający zamówienia przy wykonywaniu niniejszej umowy odpowiada za zapewnienie leków zgodnie z obowiązującymi standardami oraz receptariuszem zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora SPSK Nr 5 SUM w Katowicach Przyjmujący zamówienie nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Udzielającego zamówienia. 2.Przyjmujący zamówienie może powierzyć wykonanie niniejszej umowy osobie trzeciej wyłącznie po 3

4 uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby działającej w imieniu Udzielającego zamówienia. 3.Osobą zastępującą Przyjmującego zamówienie w wykonywaniu niniejszej umowy może być wyłącznie lekarz posiadający kwalifikacje odpowiadające wykonywanym w oddziale procedurom i legitymujący się taką samą umową cywilnoprawną z Udzielającym zamówienia. 4.Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich, którym zlecił wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jak za czyny własne. 5.Osoby trzecie zastępujące Przyjmującego zamówienie muszą być ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej na zasadach określonych w 17 niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wynikającym z umowy zawartej przez Udzielającego zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli Udzielającego Zamówienia oraz innych, uprawnionych organów i podmiotów w zakresie wykonywanych świadczeń na podstawie niniejszej umowy, a w szczególności co do ich dostępności oraz sposobu i przebiegu ich udzielania. 17. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 1. zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.2011 r. Nr 112 poz. 654). 2. okazania przy podpisywaniu niniejszej umowy oryginału polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1) oraz dostarczenia Udzielającemu zamówienia kopii polisy, 3. utrzymania przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy stałej sumy gwarancyjnej oraz wartości ubezpieczenia, 4. w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ulegnie rozwiązaniu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przedstawić Udzielającemu zamówienia oryginał nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub inny dowód zawarcia takiego ubezpieczenia oraz przekazać Udzielającemu zamówienia kopię takiego dokumentu, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń lekarskich określonych w niniejszej umowie wg zasad określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U r. Nr 112 poz. 654) 2.Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie sprzętu i aparatury medycznej Udzielającego zamówienia, o której mowa w 10, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową, albo z właściwościami lub z przeznaczeniem sprzętu i aparatury albo, gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza sprzęt i aparaturę innej osobie, a sprzęt i aparatura nie uległa by utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy. Przyjmujący zamówienie odpowiada za w/w sprzęt i aparaturę tylko w okresie, gdy ją faktycznie używa, w pozostałym zakresie odpowiada Udzielający zamówienia. 19. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi... zł brutto (... złotych) za godzinę świadczenia usług medycznych będących przedmiotem niniejszej umowy Wynagrodzenie brutto za wykonane usługi określone w 19 niniejszej umowy płatne będzie na podstawie rachunku/faktury obejmującej okres miesiąca kalendarzowego, wystawionej przez Przyjmującego zamówienie do 10 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który rachunek/faktura jest przedkładana. 4

5 2.Do rachunku/faktury, o którym mowa w ust. 1 Przyjmujący zamówienie dołączy wykaz usług wykonanych / szczegółowy harmonogram godzinowy świadczenia usług zdrowotnych w danym miesiącu, potwierdzony przez Ordynatora Oddziału. 3.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedłożenia w Sekretariacie Udzielającego zamówienia prawidłowego i wystawionego zgodnie z umową rachunku/faktury wraz z wykazem usług, o którym mowa w ust W przypadku nieprzekazania przez Przyjmującego zamówienie prawidłowego rachunku/faktury wraz z wykazem w terminie określonym w ust. 1 wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5.Udzielający zamówienia będzie wypłacał wynagrodzenie za zrealizowane świadczenia na rachunek bankowy wskazany przez Przyjmującego zamówienie. 6.Weryfikacja świadczeń dokonana przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowić będzie podstawę do korekty rachunku/ faktury w następnym miesiącu obrachunkowym i powodować będzie obniżenie wypłaconej należności. W przypadku weryfikacji dokonanej po kontroli u Udzielającego zamówienia korekta rachunku/faktury zostanie dokonana w terminie 3 miesięcy od momentu dostarczenia wystąpienia pokontrolnego przez NFZ. W przypadku korekty rachunku/faktury po zakończeniu realizacji umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zwrócić Udzielającemu zamówienie nadpłaconą kwotę Przyjmującemu zamówienie nie wolno pobierać jakichkolwiek opłat na własną rzecz od pacjentów lub ich rodzin z tytułu wykonywania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, pod rygorem rozwiązania umowy przez Udzielającego zamówienie ze skutkiem natychmiastowym. 2.Przyjmującemu zamówienie nie wolno prowadzić żadnych działań, które można uznać za działania na szkodę Udzielającego zamówienia, w szczególności zabronione jest: 1)kierowanie pacjentów, którym udzielane jest świadczenie zdrowotne u Udzielającego zamówienia do innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod warunkiem, że nie ma możliwości realizacji tego świadczenia u Udzielającego zamówienia, 2)odsyłanie pacjentów skierowanych przez inne zakłady opieki zdrowotnej do hospitalizacji w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z powrotem do tych zakładów po wykonaniu na koszt Udzielającego zamówienia procedur medycznych, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych stanem zdrowia pacjentów, 3)zlecanie wykonywania konsultacji, badań diagnostycznych na koszt Udzielającego zamówienia osobom nie będącym pacjentami Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą sam rozlicza się z odpowiednim Urzędem Skarbowym. 2.Przyjmujący zamówienie oświadcza, iż zgłosił swoją działalność gospodarczą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych celem rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. 23. Umowa zostaje zawarta na czas określony, z mocą od dnia r. do dnia r Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwudniowego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1)utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu, 2)popełnienia w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze świadczenie usług zdrowotnych Przyjmującemu zamówienie, jeśli popełnienie przestępstwa zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest oczywiste, 3)powtarzających się uzasadnionych skarg pacjentów, złożonych zgodnie z kartą praw pacjenta, gdy wynikają one z rażącego naruszenia niniejszej umowy oraz przepisów prawa, 4)nienależytego udzielania świadczeń przez Przyjmującego zamówienie lub ograniczenia ich 5

6 zakresu, 5)ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich nieodpowiedniej jakości, braku należytej dbałości w sprawozdawaniu i dokumentowaniu wykonanych procedur oraz świadczeń medycznych i narażania Udzielającego zamówienie na straty finansowe z tego tytułu wynikające. 2.W okresie wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, zabrania się Przyjmującemu zamówienie udzielania jakichkolwiek świadczeń opieki zdrowotnej. 3.Za okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, Przyjmującemu zamówienie nie przysługuje wynagrodzenie. 4.Przyjmujący zamówienie jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania przez Udzielającego zamówienia z płatnością przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. 5.W przypadku zmian zasad kontraktowania i warunków finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób odbiegający od obowiązujących w dniu podpisania umowy oraz rozwiązania lub nie zawarcia nowego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym okresem wypowiedzenia. 6.Niemożność wykonywania przez Przyjmującego zamówienie świadczeń medycznych objętych niniejszą umową przez łączny okres dłuższy niż 60 dni, może stanowić podstawę do rozwiązania przez Udzielającego zamówienia umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. 7.Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono pisemne wypowiedzenia niniejszej umowy. 25. Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie, w przypadku: 1. udzielenia świadczeń w sposób i na warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach i w umowie; 2. nie udzielenia świadczenia w czasie ustalonym zgodnie z umową; 3. uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli przez Udzielającego zamówienia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz inne uprawnione organy i podmioty albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych; 4. nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń; 5. nieprawidłowego prowadzenie dokumentacji; 6. nieterminowego przekazania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. 26. Przyjmujący zamówienie nie ponosi odpowiedzialności za skutki złego stanu aparatury medycznej Udzielającego zamówienie wykorzystanej do udzielania świadczeń medycznych W przypadku wystawienia przez Przyjmującego zamówienie recepty osobie nieuprawnionej lub wystawienia recepty w nieuzasadnionym przypadku, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zwrotu poniesionej przez Udzielającego zamówienie nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, a ponadto Udzielający zamówienie może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 20% w/w kwoty nienależnej refundacji. 2.W przypadku wysłania przez Przyjmującego zamówienie osób nieuprawnionych na badania diagnostyczne albo konsultacje lub w wypadkach nieuzasadnionych, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Udzielającego zamówienia kosztów badania lub konsultacji, a ponadto Udzielający zamówienia może nałożyć na Przyjmującego zamówienie karę umowną w wysokości 20% kwoty poniesionych kosztów badania lub konsultacji. 28. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6

7 29. 1.Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu zamówienie przetwarzanie danych osobowych pacjentów, wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w niniejszej umowie. 2.Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie imiennego upoważnienia, które stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 3.Przetwarzanie danych osobowych przez Przyjmującego zamówienie w zakresie oraz w celach innych niż wskazane w niniejszej umowie jest niedopuszczalne. 4.Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie za pomocą środków technicznych udostępnionych przez Udzielającego zamówienia. 5.Przyjmujący zamówienie bez wiedzy i zgody Udzielającego zamówienia nie może korzystać z dokumentacji medycznej pacjentów poza godzinami udzielania świadczeń zdrowotnych i poza siedzibą Udzielającego zamówienia Strony zastrzegają poufność wszelkich postanowień umowy wobec osób trzecich. 2.W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy Strona, która nie dochowała tajemnicy zapłaci drugiej stronie umowy karę umowną w wysokości 10% kwoty wyliczonej w następujący sposób: średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Przyjmującego zamówienie pomnożone przez okres dwunastu miesięcy. 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ustawy o zawodzie lekarza, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz inne przepisy prawa pozostające w związku z niniejszym zamówieniem. 32. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Przyjmujący zamówienie: Udzielający zamówienia: 7

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE

UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy UMOWA nr. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI LEKARSKIE zawarta w Łodzi w dniu... pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE Umowa numer /2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta w Toruniu, w dniu roku zgodnie z art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY

UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ZAŁĄCZONA DO OGŁOSZENIA STANOWI TYLKO WZÓR, KTÓRY NIE POWINIEN BYĆ ZAŁĄCZONY DO OFERTY UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3 zawarta w dniu..2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu ofert zawarta w dniu. r. w Korfantowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Opolskim

Bardziej szczegółowo

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór zał. nr 3 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni chirurgii ogólnej/ w formie konsultacji lekarskich w oddziałach neurologicznym i udarowym* zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych UMOWA WZÓR na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr do SWKO zawarta pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Szpitalna 1, 6-110

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne U M O W A NR UK/../ /2013 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Sosnowcu w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej REJONOWYM POGOTOWIEM RATUNKOWYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik Nr2 do szczegółowych warunków konkursu ofert z dnia 10 lipca 2013 r. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 01.08.2013 r. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr.../... zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 Istotne warunki umów ( indywidualne umowy mogą zawierać również inne zapisy szczegółowe) Umowa numer... o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Toruniu, w dniu... roku zgodnie z art. 26 oraz 27

Bardziej szczegółowo

Materiały szczegółowe do konkursu ofert

Materiały szczegółowe do konkursu ofert Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/15 Dyrektora WSzZ w Płocku z dnia 2015.08.17 r. Znak sprawy: KO.DKP/P -2/15 Płock, dnia 17.08.2015 r. Materiały szczegółowe do konkursu ofert Dotyczy: Postępowania o

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2.3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Umowa - Zlecenie

Załącznik Nr 2.3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Umowa - Zlecenie Załącznik Nr 2.3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa - Zlecenie zawarta w dniu..r. pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015

UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 UMOWA O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr /2015 zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Spółką Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku, ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6

Załącznik Nr 2f do MI Konkurs nr ZO.5030/16/2013. Zadanie nr 6 Zadanie nr 6 UMOWA (projekt) zawarta w dniu... pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego - Dyrektora WSzS w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy., ul. Warszawska 41, NIP, zwanym w dalszej części umowy Udzielającym

Bardziej szczegółowo

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym

NIP: REGON:.. KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/. reprezentowanym UMOWA NR WSzS/DLL/./2013 (projekt) na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lekarskich dyżurów medycznych 1) zawarta w dniu. pomiędzy: SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37

O G Ł O S Z E N I E. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 O G Ł O S Z E N I E Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza z siedzibą w Krakowie, przy ul. Prądnickiej 35-37 ogłasza konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med..

UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. P.M.341( 21)2014 Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA Nr /2015 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH K O N T R A K T L E K A R S K I z lek. med.. zawarta w Józefowie, w dniu 2015 roku (dalej: Umowa) pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu 2014r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..2014r. pomiędzy przy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo