4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu."

Transkrypt

1 Regulamin otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Wisła, realizowanych w 2014 roku, przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty 1 1. Konkurs ofert na projekty dotyczące wykonywania przez organizacje pozarządowe zadań Gminy Wisła zwany dalej Konkursem jest formą finansowego wspierania zadań z budżetu gminy. 2. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów i zlecenie im realizacji zadań publicznych Gminy Wisła. Cele realizowanych zadań muszą odpowiadać celom oraz rodzajom zadań określonych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Wisły Nr XXXII/499/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. 3. Wysokość dotacji podlegających rozdziałowi w drodze konkursu wynosi: a) w zakresie kultury fizycznej i sportu zł (dział 926 kultura fizyczna i sport ) 4. Wykaz środków przyznanych na realizację zadań publicznych w roku 2013 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu O udzielenie zlecenia zadania, mogą ubiegać się podmioty realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działań Gminy Wisła. 2. Udzielenie zlecenia zadania będącego w kompetencjach gminy polega na wsparciu zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w konkursie określonym w 1, ust. 3, lit. a d są: a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w sferze zadań określonych w art. 4 ustawy,

2 d) spółdzielnie socjalne, Załącznik do Zarządzenia e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151 poz. 1014, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ust. 3, mogą złożyć na realizację zadania publicznego ofertę wspólną. Oferta oprócz standardowych wymagań powinna wskazywać, jakie działania będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w ust. 3 oraz sposób reprezentacji podmiotów Dotacje, o które mogą ubiegać się podmioty wymienione w 2 mogą być udzielone na zadania o terytorialnym zakresie działania Gminy Wisła lub na rzecz jej mieszkańców. 2. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja będzie przebiegać w 2014 roku, tj. w okresie od r. do r Konkurs obejmują następujące rodzaje zadań: 1.1 Kultura fizyczna i sport: 1/ w zakresie: a) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz zawodów w ramach propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia b) rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży: realizacja szkoleń, przeprowadzanie treningów i edukacji sportowej dla dzieci i młodzieży c) promocja aktywności ruchowej wśród mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży - inicjowanie aktywności ruchowej poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń sportowo rekreacyjnych szczególnie dla mieszkańców miasta d) wspieranie realizowanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia zadań mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych, e) wspieranie organizacji i uczestnictwa klubów sportowych oraz stowarzyszeń z terenu miasta w rozgrywkach i zawodach w różnorodnych dyscyplinach o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,

3 f) wspieranie działań mających na celu lepsze i efektywniejsze wykorzystanie posiadanej bazy sportowej, w szczególności przygotowania bazy sportowej i rekreacyjnej do przeprowadzenia zawodów. 1. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na: a/ zakup gruntów, lokali lub budynków oraz zadania inwestycyjne b/ działalność gospodarczą, c/ działalność polityczną i religijną, 5 d/ pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczającej potrzeby obsługi zadania, na które została udzielona dotacja e/ odsetki od kredytów i pożyczek f/ zakupy środków trwałych g/ finansowe kary regulaminowe (np. kartki wystawiane podczas meczów) h/ zakup alkoholu 1. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na koszty bezpośrednie: a/ zakup materiałów materiały biurowe nagrody (np. puchary, medale, dyplomy, inne nagrody rzeczowe) sprzęt niezbędny do realizacji zadania, który zostanie wykorzystany w trakcie jego realizacji b/ usługi księgowe, dotyczące obsługi zadania, na które przyznano dotację transport wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu usługi wydawnicze (np. zaproszenia, materiały promocyjne itp.) zakwaterowanie wyżywienie (30% ogólnych kosztów projektu) c/ koszty osobowe obsługa szkoleniowa obsługa sędziowska obsługa techniczna i organizacyjna obsługa medyczna artyści, zespoły artystyczne eksperci, rzeczoznawcy, itp. d/ podróże służbowe e/ inne koszty utrzymanie konta wyodrębnionego do obsługi dotacji z budżetu miasta ubezpieczenie uczestników ubezpieczenia sportowe ubezpieczenie imprez prawa autorskie

4 f/ Wydatki na realizację zadania nie mogą przekraczać zwykle ponoszonych przez organizację i podmioty realizujące zadania kosztów, zaś stawki uposażenia nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem. 2. Przyznana na realizację dotacja może stanowić maksymalnie 80% kwoty niezbędnej do jego realizacji Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Wiśle w terminie do 10 listopada 2014 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U nr 6 poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami. 2. Oferty można składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle ( Wisła Pl. Hoffa 3) lub wysłać drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. 3. Do oferty winny być dołączone następujące dokumenty: a/ aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, b/ oświadczenie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące przetwarzania i przekazywania danych osobowych, w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert i realizacją zadania publicznego c/ ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób składających ofertę (w szczególności dotyczy to oddziałów terenowych organizacji). 4. Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci potwierdzonej za zgodność kserokopii oraz podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego w zakresie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jednocześnie wymienione z imienia i nazwiska w jego aktualnym wyciągu rejestracyjnym lub upoważnieniu. 5. W przypadku, gdy oferent składa więcej niż jedną ofertę, dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu obowiązkowych dokumentów do jednej oferty, pod warunkiem zamieszczenia w pozostałych informacji. 6. Formularze ofert dostępne są:

5 a/ w Urzędzie Miejskim w Wiśle Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (Informacja Turystyczna Dom Zdrojowy) b/ na stronie internetowej dział Miasto Organizacje Pozarządowe Konkurs ofert c/ na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wisła: Obwieszczenia Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 7. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się w Gminie Wisła o wsparcie finansowe tylko części zadania, musi przedstawić w ofercie informacje i kosztorys dotyczący realizacji całego zadania, z uwzględnieniem wkładu własnego oraz dotacji przekazywanych z innych źródeł. 8. Oferty niekompletne, złożone po terminie, bez wymaganych załączników lub złożone na niewłaściwym druku nie podlegają ocenie merytorycznej. 9. Oferty, których treść merytoryczna nie odpowiada danemu zakresowi zadania, nie będą rozpatrywane. 10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji Wysokość przyznanej dotacji na jedną ofertę nie może przekroczyć 80 % kosztów projektu. 2. Oceny zadania dokonuje się w oparciu o Kartę oceny oferty (załącznik nr 1 do Regulaminu). 3. Dofinansowanie mogą otrzymać zadania, które otrzymały min. 60 punktów przy jego ocenie. 4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków finansowych w budżecie Gminy Wisła przeznaczonych na wsparcie zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków finansowych lub ich nie dofinansowania W celu oceny i zaopiniowania złożonych ofert Burmistrz Miasta Wisły lub osoba przez niego upoważniona, w drodze zarządzenia powołuje najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert, odpowiednie komisje konkursowe. 2. Procedurę ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej określa Burmistrz w drodze zarządzenia. 3. Komisja konkursowa składa się, z co najmniej dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta oraz z dwóch osób reprezentujących organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe, biorące udział w danym konkursie.

6 4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 pkt. 2da ustawy: a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu 5. Dla ważności posiedzenia komisji konkursowej niezbędne quorum wynosi 50% składu komisji. 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 7. W ocenie oferty złożonej w konkursie, nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności. 8. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji, którym jest przedstawiciel Burmistrza Miasta. 9. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zarządzić inny tryb pracy Komisji. 10. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na: a/ ocenie możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta b/ zgodności z rodzajami zadań, o których mowa w 4 c/ ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem d/ sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym, w tym kalkulacja kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego e/ zakres finansowania zadania: planowany wkład środków własnych, dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania f/ planowany wkład rzeczowy oraz osobowy (świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków) g/ ocenie użyteczności zadania pod kątem pożytku dla mieszkańców miasta Wisły, rangi i zasięgu jego oddziaływania

7 h/ dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym opinie i rekomendacje Dla każdej ocenianej oferty komisja konkursowa sporządza kartę oceny merytorycznej wg kryteriów określonych w 9 ust. 8, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oraz zakres koniecznych zmian. 2. Ocena łączna danej oferty wystawiona przez członka komisji jest sumą wystawionych ocen cząstkowych. 3. Ocena końcowa danej oferty jest średnią obliczoną z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z ocen łącznych wystawionych przez poszczególnych członków komisji. 4. W przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, komisja konkursowa opisuje na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu i/lub harmonogramu i/lub zakresu rzeczowego zadania. 5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. 6. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatne. 7. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi Miasta. 8. Opinia komisji konkursowej nie jest wiążąca dla Burmistrza, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji Burmistrz Miasta Wisły po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją, podejmuje w drodze Zarządzenia decyzję dotyczącą zlecenia realizacji zadania publicznego oraz stopnia jego dofinansowania. 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej kwoty w ofercie. 3. Gmina Wisła zastrzega sobie prawo przyznania dofinansowania na realizację więcej niż 1 oferty w ramach poszczególnych przedsięwzięć 4. Burmistrz zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu. 5. Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 15 listopada 2014 r Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu poprzez ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wiśle na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie miasta

8 2. Burmistrz Miasta Wisły, powiadamia pisemnie podmioty, które złożyły oferty realizacji zadania o podjętej decyzji Jeżeli środki budżetu miasta przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w roku 2014 przez organizacje pozarządowe, nie zostaną wykorzystane w całości w określonych niniejszym regulaminem lub umową terminach, dopuszczalne jest rozpatrywanie dalszych ofert, które napłynęły w ramach konkursów, aż do wyczerpania środków, przeznaczonych w budżecie na ten cel w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej lub zwiększenie dofinansowania na zadania, które otrzymały już dotacje w konkursie. 2. Zwiększenie dofinansowania nie może jednak przekraczać wnioskowanej przez oferenta kwoty Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji na jego realizację jest pisemna umowa z wybranym podmiotem. 2. Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U nr 6 poz. 25). 3. Umowy ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Urząd Miejski w Wiśle. 1. Oferent przed podpisaniem umowy winien złożyć wymagane załączniki: 15 a/ oświadczenie (załącznik Nr 2 do umowy) b/ zaktualizowany kosztorys (załącznik Nr 3 do umowy) c/ harmonogram realizacji zadania i opis działań (załącznik Nr 4 do umowy) 2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem. 3. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zależności do specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy, sporządzonej w oparciu o ofertę realizacji zadania publicznego (załącznik Nr 1 do umowy), o której mowa w 6 ust. 1 Regulaminu oraz złożone załączniki, na wskazany rachunek bankowy. 4. Przekazanie kolejnej raty środków na realizację zadania nastąpi w terminie 14 dni po przyjęciu rozliczenia poprzedniej raty, w przypadku umowy na czas krótszy niż rok budżetowy. 5. Zawarcie umowy winno nastąpić przed rozpoczęciem realizacji zadania. Nie dotrzymanie terminu, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

9 16 Załącznik do Zarządzenia 1. Wkład własny może stanowić wkład finansowy oraz pozafinansowy. Za wkład pozafinansowy (osobowy) uważa się wniesienie określonych prac do projektu nie powodując powstania faktycznego wydatku pieniężnego. 2. Jako wkład osobowy wnoszone mogą być np. koszty nieodpłatnej i dobrowolnej pracy wolontariuszy oraz praca społeczna członków danej organizacji w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.). wartość pracy wolontariuszy oraz praca społeczna członków organizacji powinna uwzględniać ilość przepracowanego czasu oraz standardową stawkę godzinową lub dzienną za dany rodzaj wykonywanej pracy. 3. Do wkładu własnego zalicza się dotacje innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów. 4. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki w przedstawionym kosztorysie muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania (np. liczba uczestników, liczba materiałów itp.). 17 Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo do ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne trzy lata Podmioty, którym udzielono wsparcia finansowego, w terminach ustalonych w umowie, składają sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz.U nr 6 poz. 25), w terminie 30 dni od daty realizacji poprzedniej raty lub zakończenia zadania. 2. Do rozliczenia finansowego należy dołączyć kopie ważnych dyspozycji płatniczych zrealizowanych z dotacji oraz do wglądu w siedzibie organizacji, ich oryginały. 3. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Ostateczne rozliczenie środków przyznanych na realizację zadań winno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego. 4. W przypadku zawarcia umowy na okres krótszy niż rok, okresem sprawozdawczym jest okres, na który umowa została zawarta.

10 19 Załącznik do Zarządzenia 1. Burmistrz Miasta Wisły za pomocą komórki merytorycznej Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, na podstawie sprawozdań, wizytacji oraz innych działań sprawdzających, sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją i wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 2. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Gmina Wisła, zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: a/ stan realizacji b/ efektywność c/ rzetelność i jakość wykonania zadania d/ prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji 3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 4. Burmistrz Miasta ma prawo odmówić dalszego finansowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego realizacji lub wykorzystania dotacji na inne cele niż zawarte w umowie. 5. Burmistrz Miasta ma prawo zażądać zwrotu przyznanej kwoty wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, jeśli środki te zostały wykorzystane na inne cele niż zawarte w umowie W rozliczeniu zadania przyjmuje się zasadę proporcjonalnego dofinansowania zadania dotacją tzn., że w przypadku braku pełnego zaangażowania środków własnych organizacji obniżeniu ulegnie również kwota przyznanej dotacji, a co za tym idzie zwrotowi ulegnie proporcjonalnie część przydzielonej dotacji. 2. Zleceniobiorcy, realizujący dofinansowywane zadania, zobowiązani są do informowania o źródle pochodzenia dotacji ze środków Urzędu Miasta w Wiśle. 3. Faktury lub rachunki muszą być dokładnie opisane tak, aby wyraźnie wskazywały ilość oraz koszt, jak również wysokość dotacji, która pochodziła z budżetu Gminy Wisła. 4. Wkład własny powinien zostać rozliczony na podstawie np. umowy wolontariatu, oświadczenia o pracy społecznej członka danej organizacji, na jej rzecz itp. 5. W przypadku dofinansowania nagród dla uczestników zadania do rozliczenia końcowego należy dołączyć listę osób nagrodzonych.

11 6. Burmistrz Miasta Wisły ma prawo odmówić dalszego finansowania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż zawarte w umowie.

12 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia KARTA OCENY OFERTY Nazwa zadania: Wnioskodawca: Sposób obliczania punktów: każde kryterium podlega ocenie w skali 0-4, ilość punktów kryterium mnoży się przez wartość w pozycji Waga ( Waga jest to ocena ważności kryterium) ogólna ocena wniosku powstaje poprzez z sumowanie wyników z pozycji Suma maksymalna wartość punktowa wniosku = 100 pkt., minimalna wartość punktowa, decydująca o akceptacji wniosku = 60 pkt. wniosek, który w kryterium Nr 1 lub 2 uzyskał 0 punktów, nie podlega dalszemu rozpatrywaniu. L.p. Kryteria oceny Waga Ilość punktów (0-4) Iloczyn (waga x pkt.) Zakres oceny poszczególne pkt. oferty 1. ocena formalna wniosku (właściwy druk, terminowość, wymagane załączniki, podpisy) 1 całość 2. zgodność z rodzajami zadań, określonych w Regulaminie w 4 3 pkt. III 3. możliwość realizacji zadania publicznego 2 całość proponowana jakość wykonania zadania 4. i kwalifikacje osób zaangażowanych 2 pkt. V w realizację zadania 5. użyteczność zadania dla mieszkańców Gminy Wisła oraz ranga i zasięg oddziaływania 3 pkt. III zadania, 6. atrakcyjność oferty: program, baza, kadra, uczestnicy, wydarzenie wpisane na stałe w 3 pkt. III kalendarz wydarzeń Miasta Wisły 7. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do 3 pkt. IV zakresu rzeczowego zadania 8. planowany wkład środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 2 pkt. IV przeznaczonych na realizację zadania 9. planowany wkład rzeczowy oraz osobowy (świadczenia wolontariuszy oraz praca 2 pkt. IV społeczna członków), 10. kontynuacja wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne 2 pkt. V itp.), doświadczenie organizacji 11. ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 2 pkt V OGÓLNA PUNKTACJA WNIOSKU SUMA : Propozycja dofinansowania:

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Cekcyn na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), art.

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo