Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa dystrybucyjna. Warszawa, 16 października 2014 r."

Transkrypt

1 Usługa dystrybucyjna Warszawa, 16 października 2014 r.

2 Agenda 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 2

3 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 3

4 IRiESD otoczenie regulacyjne Ustawa Prawo energetyczne Art. 9g. ust. 12. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy są obowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Instrukcja ta stanowi część umowy o świadczenie dystrybucji paliw gazowych lub umowy kompleksowej. Art. 4. ust. 2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych, na zasadach i w zakresie określonym w ustawie; świadczenie usług dystrybucji tych paliw odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. 4

5 IRiESD zmiany w 2014 r. (decyzja Prezesa URE z dnia r.) Do najistotniejszych zmian wprowadzonych w IRiESD należą: Utworzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju gazu. Podstawową korzyścią płynącą z utworzenia jednego obszaru dystrybucyjnego jest możliwość korzystania przez ZUD z usługi dystrybucji na obszarze całego kraju, na podstawie jednej umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz ułatwienia w zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego. 5

6 IRiESD zmiany w 2014 r. (decyzja Prezesa URE z dnia r.) Wprowadzenie zmian w zasadach bilansowania systemu dystrybucyjnego. Umożliwienie świadczenia usługi dystrybucji na zasadach przerywanych. Wprowadzenie postanowień w zakresie montażu przedpłatowych układów pomiarowych (montaż obligatoryjny lub fakultatywny). Określenie prawa OSD do pobierania zabezpieczenia finansowego na zabezpieczenie roszczeń OSD wynikających z umowy dystrybucyjnej. 6

7 IRiESD zmiany w 2014 r. (decyzja Prezesa URE z dnia r.) Określenie zasad wyznaczania ciepła spalania w obszarach rozliczeniowych ciepła spalania (ORCS). Określenie zasad wyznaczania ilości paliwa gazowego wyrażonej w jednostkach energii (kwh) w punktach wyjścia z systemu gazowego. Określenie katalogu informacji jakie będą przekazywane ZUD na potrzeby prowadzenia rozliczeń z odbiorcami w jednostkach energii. Wprowadzenie zasad funkcjonowania PZD na okres rozruchu technologicznego, które będzie składane w celu świadczenia usługi dystrybucji w okresie rozruchu technologicznego do nowego lub modernizowanego punktu wyjścia. Doprecyzowanie zasad wyznaczania obszarów dystrybucyjnych, w szczególności obszaru dystrybucyjnego dla gazu Lw. 7

8 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 8

9 UD - warunki wymagane do zawarcia umowy Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy dystrybucyjnej powinien: dostarczyć prawidłowo wypełniony wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej, przedstawić poniższe dokumenty i zaświadczenia: dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności, pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego imieniu zobowiązań, dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej, dokument poświadczający nadanie numeru statystycznego REGON, odpis koncesji, promesę koncesji lub oświadczenie, iż działalność wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej Ustawą Prawo energetyczne. 9

10 Umowa dystrybucyjna tryb zawierania umowy Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej - rozpatrywany w terminie 30 dni od jego wpływu. W przypadku konieczności uzupełniania wniosku z powodów niespełnienia wymogów formalnych za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego złożenia w prawidłowej formie. Drobne błędy lub braki formalne, nie wpływają na określenie daty złożenia wniosku. Nie później niż 7 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, OSD wzywa wnioskodawcę do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku lub uzupełnienia o wymagane dokumenty, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli wnioskodawca nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego wniosku w terminie wymienionym powyżej. OSD przekazuje wnioskodawcy informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie zawarcia umowy dystrybucyjnej - w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. 10

11 Umowa dystrybucyjna tryb zawierania umowy W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, OSD przekazuje wnioskodawcy parafowaną umowę dystrybucyjną - nie później niż 3 dni robocze od daty zakończenia jego rozpatrywania. Wnioskodawca przekazuje do OSD jednostronnie podpisaną umowę dystrybucyjną do 30 dni roboczych, licząc od dnia doręczenia parafowanej umowy dystrybucyjnej. OSD przesyła wnioskodawcy podpisaną umowę dystrybucyjną do 7 dni roboczych od dnia doręczenia umowy podpisanej przez wnioskodawcę. Po zawarciu umowy, wnioskodawca uzyskuje status ZUD. Umowa dystrybucyjna ma charakter ramowy. Do świadczenia usług dystrybucji konieczne jest złożenie PZD. PZD należy składać we właściwym Oddziale OSD ze względu na miejsce świadczenia usługi Dystrybucji, które ustalane jest w oparciu o fizyczną lokalizację punktu wyjścia, do którego świadczona będzie usługa Dystrybucji. OSD Umowa dystrybucyjna PZD PZD PZD ZUD 11

12 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 12

13 PZD Zasady zlecania usługi dystrybucji ZUD dokonuje zlecenia świadczenia usługi dystrybucji składając PZD do OSD. ZUD może złożyć Zbiorcze Zgłoszenie PZD, obejmujące wiele PZD. W PZD ZUD wskazuje obszar dystrybucyjny, wybrany punkt/punkty wejścia (np. PWE Ź ) oraz punkt wyjścia, do którego ma być świadczona usługa dystrybucji przez OSD. ZUD składa oświadczenie, iż zgodnie z IRiESP posiada status ZUP i dysponuje paliwem gazowym w odpowiednim punkcie wejścia z systemu przesyłowego lub innym punkcie wejścia PWE Ź przyłączonym do obszaru dystrybucyjnego E lub Lw. Kwalifikacja do określonego typu PZD (w szczególności PZDS lub PZDR) dokonywana jest odrębnie dla każdego punktu wyjścia w oparciu kryteria określone w Taryfie PSG. 13

14 PZD rozpatrywanie wniosku Rozpatrywanie PZD przeprowadzane jest dwuetapowo: Etap 1 weryfikacja formalna, Jeżeli PZD nie spełnia wymogów formalnych lub jeżeli w złożonym PZD występują błędy lub braki, OSD wzywa ZUD do złożenia prawidłowo wypełnionego PZD lub uzupełnienia o wymagane dokumenty i informacje - nie później niż 7 dni roboczych (5 dni roboczych dla usług krótkoterminowych) od daty otrzymania PZD, ZUD składa prawidłowo wypełnionego PZD wezwania, - w terminie 7 dni od doręczenia Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Etap 2 weryfikacja merytoryczna. Na etapie weryfikacji merytorycznej PZD OSD ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w IRiESD, w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanej usługi we wskazanych w PZD punktach wejścia i wyjścia. OSD przekazuje ZUD informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług dystrybucji do 14 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Rozpatrywanie PZD może zostać wstrzymane do czasu przedłożenia przez ZUD zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego. 14

15 Zbiorcze Zgłoszenie Zapotrzebowania (ZZZ) W celu realizacji umowy dystrybucyjnej ZUD przekazuje OSD ZZZ na kolejny rok gazowy w podziale na miesiące, odrębnie dla poszczególnych obszarów dystrybucyjnych - do 10 marca każdego roku gazowego. ZZZ składane są przez ZUD w Oddziałach OSD właściwych ze względu na miejsce świadczenia usługi Dystrybucji, które ustalane jest w oparciu o fizyczną lokalizację Punktów wyjścia, do których świadczona będzie usługa Dystrybucji. OSD przekazuje ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ - do 31 marca (w przypadku gdy OSD nie przekaże informacji o przyjęciu lub odrzuceniu ZZZ, złożone przez ZUD ZZZ traktowane jest jako zatwierdzone przez OSD). W przypadku odrzucenia ZZZ, OSD podaje przyczyny odrzucenia. W przypadku odrzucenia ZZZ ZUD przekaże OSD skorygowane ZZZ - do 10 kwietnia. OSD przekaże ZUD informację o przyjęciu lub odrzuceniu skorygowanego ZZZ - do 20 kwietnia. W przypadku nieprzekazania przez ZUD ZZZ w wyznaczonym terminie, OSD przyjmie do realizacji ostatnio zatwierdzone ZZZ, a w przypadku jego braku dane z PZD. 15

16 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 16

17 PZD - Zmiana Sprzedawcy Procedura Zmiany Sprzedawcy Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzaniem procesu zmiany sprzedawcy. Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni, licząc od dnia złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, tj. PZD, przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę do OSD. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada lub częściowo wypowiada umowę sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy i składa stosowne PZD. W PZD należy złożyć oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu umowy sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę. 17

18 PZD - Zmiana Sprzedawcy Procedura Zmiany Sprzedawcy cd. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwo gazowe Odbiorcy w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego Odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. Procedura zmiany sprzedawcy następuje poprzez złożenie PZD, dlatego też odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD, musi mieć zawartą umowę dystrybucyjną z danym OSD i status ZUD. Umowa dystrybucyjna z danym OSD powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD. 18

19 PZD - Zmiana Sprzedawcy Procedura Zmiany Sprzedawcy cd. OSD informuje nowego sprzedawcę lub Odbiorcę o terminie rozpoczęcia realizacji PZD oraz dotychczasowego sprzedawcę o terminie zakończenia realizacji PZD. Parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego sprzedawcę przysługują odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD) ( zasada plecaka ). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio w przypadku częściowej zmiany sprzedawcy. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą. OSD dokonuje odczytu nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego. 19

20 PZD Zmiana sprzedawcy Umowa dystrybucyjna Sprzedawca ZUD 1 wypowiedzenie umowy wypowiedzenie umowy Operator OSD PZD Umowa kompleksowa? Odbiorca Umowa dystrybucyjna Sprzedawca ZUD 2 Umowa kompleksowa zawarcie umowy 20 20

21 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 21

22 Rozliczenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucyjnej Rozliczanie usług dystrybucji odbywa się oddzielnie dla poszczególnych obszarów dystrybucyjnych. Rozliczenia usług dystrybucji realizują Oddziały OSD w których ZUD złożył PZD w celu realizacji tych usług. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc gazowy. Rozliczanie usługi dokonywane jest w okresie rozliczeniowym na podstawie przyjętych zasad rozliczeń określonych w taryfie, umowie dystrybucyjnej oraz IRiESD. Wysokość opłaty za usługi dystrybucji świadczone przez OSD na rzecz ZUD ustalana jest w oparciu o dane zawarte w Handlowym Raporcie Dystrybucji oraz zasady rozliczeń i stawki opłat określonych w Taryfie OSD. Wyróżnia się następujące rodzaje faktur i dokumentów księgowych: faktura wstępna wystawiana jest na podstawie rozliczenia wstępnego do piątego (5) dnia miesiąca gazowego, faktura podstawowa wystawiana jest na podstawie protokołów rozliczeniowych do siódmego (7) dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca gazowego, faktury korygująca wystawiana jest na podstawie protokołów rozliczeniowych do dwudziestego pierwszego (21) dnia miesiąca po zakończeniu miesiąca gazowego. 22

23 Rozliczenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucyjnej Handlowy Raport Dystrybucji 23

24 Rozliczenia z tytułu świadczonej usługi dystrybucyjnej Handlowy Raport Dystrybucji 24

25 1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (UD) 3. Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji (PZD) 4. PZD Zmiana sprzedawcy 5. Rozliczenia 6. Wymiana informacji 25

26 Wymiana informacji W umowie dystrybucyjnej określone są osoby upoważnione przez strony do składania oświadczeń związanych z realizacją umowy dystrybucyjnej (Załączniki nr 4 i nr 5). Elektroniczna wymiana informacji związanych z realizacją świadczenia usługi dystrybucji pomiędzy OSD i ZUD docelowo będzie oparta na standardzie elektronicznej wymiany dokumentów EDI. Termin wprowadzenia elektronicznej wymiany informacji związany będzie z implementacją przez OSD wymaganych systemów informatycznych i zostanie ogłoszony na stronie internetowej OSD przynajmniej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. Do czasu wdrożenia elektronicznego systemu wymiany informacji, opartego na standardzie elektronicznej wymiany dokumentów EDI, podstawową formą wymiany informacji są dokumenty w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w postaci plików PDF, XLS.. 26

27 Wymiana informacji Za moment przyjęcia zgłoszenia PZD lub PZD Zmiana sprzedawcy przez OSD, uznaje się dzień dostarczenia danego formularza PZD w formie papierowej na adres odpowiedniego Oddziału OSD. W terminie określonym w IRiESD, dany Oddział OSD przekazuje ZUD drogą mailową informację o przyjęciu lub odrzuceniu PZD lub PZD Zmiana sprzedawcy. Informacja przekazywana jest na adresy mailowe wskazane w Załączniku nr 4 do Umowy. 27

28 Dziękuję za uwagę Krzysztof Kołton Biuro Usług Dystrybucyjnych 28

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez:

UMOWA PRZESYŁOWA. z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: UMOWA PRZESYŁOWA Nr zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: z siedzibą w.wpisaną do..pod numerem prowadzonego przez., NIP..., REGON, o kapitale zakładowym wynoszącym., reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Wzór GUD-kompleksowy GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR. zawarta w dniu. pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa, nr identyfikacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer Umowa zawarta w dniu r. w.. pomiędzy: z siedzibą., numer NIP., reprezentowanym/ą przez: działającą/ym w imieniu własnym oraz w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON. Załącznik Nr 3 do SIWZ Uwaga! Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu Sprzedawcą w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej Załącznik Nr 3 do Umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne.

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu r. w.. pomiędzy:. z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... *wpisaną/ym do KRS pod

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego dokonaliście dobrego wyboru! Teraz pozostało jedynie 7 kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu

Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu Regulamin świadczenia usług radia i telewizji oraz usług dostępu do Internetu 1 [Przedmiot Regulaminu] 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez TV-EURO-SAT Marek Gzowski

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy

znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy znak: WAG.261.1.4.2015 OL.261.1.4.JP Lublin, dnia 14.05.2015 r. Oferenci Wszyscy Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów.

Odp. 2: Obecnie sprzedawcą energii elektrycznej jest PGE Obrót S.A., ul.8 Marca 6, Rzeszów. Oleśnica, dnia 17 marca 2014r. Nr sprawy ZP/1/2014 Dotyczy: sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru zarządzanych przez MOKiS o wartości nie przekraczającej 207 000 EURO. Miejski Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Licytacja elektroniczna

Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Data publikacji 2014-11-06 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Dostawa Licytacja elektroniczna ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o. ul. Chełmżyńska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11.08.2014 r.

Warszawa, dnia 11.08.2014 r. Warszawa, dnia 11.08.2014 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII NA POTRZEBY GMINY KIEŁCZYGŁÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, ogłoszenie

Bardziej szczegółowo