2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe (Dyrektywa 2004/17/WE) Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: EDF POLSKA S.A. Adres pocztowy: ul. Złota 59 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie ul. Ciepłownicza 1, Kraków Osoba do kontaktów: Dominika Rosa Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.I ) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.II ) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny ( proszę wypełnić załącznik A.III ) I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 28

2 Sektor wodny Inny: I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 2 / 28

3 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Design, construction and start-up of a flue gas desulfurization wastewater treatment plant (FGD WWTP) in power plant located in Rybnik, Poland / Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie instalacji oczyszczania ścieków z odsiarczania spalin w elektrowni położonej w Rybniku, w Polsce. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: Roboty budowlane Dostawy Usługi Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr: Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa Zob. kategorie usług w załączniku Wykonanie, za pomocą dowolnych Najem C1 środków, obiektu budowlanego Leasing odpowiadającego wymogom Połączenie powyższych form określonym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku ul. Podmiejska, Rybnik Kod NUTS: PL Kod NUTS: PL227 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 3 / 28

4 Design, studies, purchasing, fabrication, transport, erection, tests and commissioning of waste water treatment plant for treating effluents of wet limestone desulfurization installations at EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, Rybnik. Detailed description of the object of the Works will be included in the Technical Specification, constituting a part of Terms of Reference, which will be released to the Economic Operators invited to participate in the tendering procedure. / Zaprojektowanie, badania, zakupy, produkcja, transport, montaż, próby i uruchomienie oczyszczalni ścieków dla obrabiania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w EDF Polska SA Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, Rybnik. Szczegółowy opis przedmiotu Robót będzie zawarty w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej część SIWZ, który zostanie udostępniony Wykonawcom zaproszonym do udziału w przetargu. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych : Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) Design, studies, purchasing, fabrication, transport, erection, tests and commissioning of waste water treatment plant for treating effluents of wet limestone desulfurization installations at EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, Rybnik. / Zaprojektowanie, badania, zakupy, produkcja, transport, montaż, próby i uruchomienie oczyszczalni ścieków dla obrabiania ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w EDF Polska SA Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, Rybnik. (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 4 / 28

5 (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu : tak nie Liczba możliwych wznowień : (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i : (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji : Okres w miesiącach : 20 albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) Zakończenie: (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 5 / 28

6 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) Prior to the deadline for submission of final bids, the Contracting Authority shall request the Economic Operator to submit a bid bond (deposit) in the amount of: PLN (in words: five hundred thousand PLN) in one of the forms in the Article 25 section 3 of the Rules of Preparing and Conducting Contract Award Procedures Based on EU Directive by Companies of EDF Group in Poland (hereinafter: the Rules) Note: at the stage of submitting applications to participate in the proceeding, the bid bond (deposit) is not required. Performance Security is required when signing the contract, in one of the forms in Article 26 sec. 2 of the Rules and on the basis of the conditions foreseen in the Rules. / Przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający będzie wymagać od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości PLN (pięćset tysięcy złotych) w jednej z form przewidzianych w paragrafie 25 ustęp 3 Regulaminu Przygotowywania i Prowadzenia Postępowań o Udzielenie Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej EDF w Polsce (dalej Regulamin"), przygotowanego na podstawie i zgodnie z Dyrektywą UE. Uwaga: wadium nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie wymagał na etapie podpisywania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z form przewidzianych w paragrafie 26 ustęp 2 Regulaminu i na zasadach przewidzianych w Regulaminie. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Detailed conditions and dates of payments for the works being the object of the award shall be defined in the draft contract to be provided to selected participants at the later stage of the proceedings, in due time before the deadline for bids submission. / Szczegółowe warunki i terminy płatności za prace będące przedmiotem zamówienia zostaną określone we wzorze umowy, który zostanie przekazany w późniejszej fazie postępowania Wykonawcom zakwalifikowanym do dalszych jego etapów, w odpowiednim czasie przed upływem terminu składania ofert. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Economic Operators competing jointly for the award should appoint a proxy acting based on power of attorney (being one of the consortium members or a third party) to represent them in the proceedings, or to represent them in the proceedings and to conclude the contract. The power of attorney should clearly define the proceedings to which it refers and the range of activities to which the attorney is authorized. It shall also indicate the attorney, and all the Economic Operators who have jointly applied for the contract. The power of attorney (signed by authorized persons) must accompany the application for admission to participate in the proceedings, as an original document or a certified true copy (a notarized copy). Economic Operators acting jointly shall be jointly and severally liable for the obligations arising from the contract. Before concluding the contract the Contracting Authority will require the contract governing cooperation rules between the members of the Consortium (Consortium Agreement) jointly applying for the contract to be submitted. / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (będącego jednym z członków konsorcjum lub osobą PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 6 / 28

7 trzecią) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywać pełnomocnika, jak również wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (podpisanej przez upoważnione osoby ) należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania wynikające z umowy. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowy konsorcjum). III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Only Economic Operators satisfying the conditions for participation in the proceedings set forth in this contract notice will be admitted to the further stages of the proceedings. The assessment of Economic Operators will be conducted on the basis of provided documents and statements. The Economic Operators who will not meet the requirements will be excluded from proceedings. In confirmation of fulfillment of conditions for participation in the proceedings, the Economic Operator shall submit: A. Statement of compliance with the conditions laid down in Article 9 sec. 3 of the Rules, i.e., that the Economic Operators meets the conditions relating to: - holding a permission to perform specific work activities or actions, if laws are required by their possession, - having knowledge and experience, - having appropriate technical capacity and personnel capable of performing the contract, - economic and financial situation, - requirements concerning work safety and hygiene and environment protection in business activity, - reliability and correctness of performance of contracts so far entrusted to the economic operators by any of EDF Group companies in Poland and around the world. (Note: For Economic Operators jointly applying for the award of the contract, the statement can be filed jointly by the members of the consortium). B. Statement of the Economic Operator, confirming that: - the Economic Operator, and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not and/or are not becoming bankrupt or insolvent, going into liquidation, having a receiving or administration order made against them, compounding with their creditors, or carrying on business under a receiver, trustee or manager for the benefit of their creditors, or any act done or event occurring which (under any applicable laws) has a similar effect to any of these acts or events; and - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 shall satisfy in due time their payment obligations; - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not in arrears with payment of taxes, or that they obtained an exemption, deferral or PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 7 / 28

8 payment in installments of overdue payments or suspension in whole of the execution of the decision of the competent authority; - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not in arrears with payment of health and social security insurance contributions, or that they obtained an exemption, deferral or payment in installments of overdue payments, or suspension in whole of the execution of the decision of the competent authority; - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 have not been convicted for anything related to their professional integrity and behavior; - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 have not committed a serious professional misdeed; - the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not in conflict of interest with the objectives of the Contracting Entity." Based on the template provided by the Contracting Authority (Note: For Economic Operators jointly applying for the award of the contract, the documents should be filed by each of the members of the consortium). Any time prior to the selection of the most advantageous tender, the Contracting Entity may require Economic Operators to evidence him by the means of submitting documents required by the Contracting Entity which prove the items specified in this statement. The Contracting Entity may require in particular but not limited to the following documents: - Current certificate of the head of the competent tax office confirming that the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not in arrears with payment of taxes, or certificate that they obtained an exemption, deferral or payment in installments of overdue payments or suspension in whole of the execution of the decision of the competent authority, - Current certificate of the competent branch of the Social Insurance Institution (ZUS) or Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) stating that the Economic Operator and any of its dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 are not in arrears with payment of health and social security insurance contributions, or confirmation that they obtained an exemption, deferral or payment in installments of overdue payments, or suspension in whole of the execution of the decision of the competent authority. For Economic Operators or their dominant entities within the meaning of the Accountancy Act dated 29 September 1994 established or having a place of residence outside the Republic of Poland, the Contracting Entity may require the document or documents issued in the country in which the Economic Operator or a given dominant entity has his registered office or has a place of residence If the Contracting Entity finds failure to comply on the basis of documents or refusal to submit required documents it may lead to exclusion of the Economic Operator from the procedure. C. Recent extract from the register, if separate regulations require registration, to demonstrate that there are no grounds for exclusion under Article 30 sec. 1 item (b) of the Rules, issued not earlier than 6 months before the deadline for filing applications for participation in the proceedings. (Note: For Economic Operators jointly applying for the award of the contract, the documents should be filed by each of the members of the consortium); D. Foreign Persons/Economic Operators: For Economic Operators established or having a place of residence outside the Republic of Poland, then instead of the documents referred to in point C, - the Economic Operator shall submit the appropriate document or documents issued in the country in which he has his registered office or has a place of residence, confirming that no liquidation proceedings have been opened in respect of the Economic Operators and the Economic Operator has not been declared bankrupt. The documents referred to in items C and D) above should be issued not earlier than 6 months before the deadline for filing applications for participation in the proceedings., If, in the place of residence of the individual or the country where the Economic Operator has his registered office or place of residence the documents referred to in items C and D above are not issued, they shall be replaced by a document containing a statement made before a notary public, competent judicial, administrative authority or professional or trade government body having jurisdiction over the place of residence of such person or the country in which the Economic Operator has its registered office or place of residence. The validity periods of documents referred to in items C and D above shall apply accordingly. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 8 / 28

9 Evaluation Criteria Qualifying evaluation shall be made on the basis of required documents and declarations, according to the criterion: meets or does not meet the criterion. / III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do udziału w dalszych etapach postępowania zostaną dopuszczeni wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w tym ogłoszeniu. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie dostarczonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają tych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: A. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w par. 9 ust. 3 Regulaminu dotyczących: - posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej - dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w prowadzonej działalności, - rzetelności i prawidłowości realizacji przez wykonawców dotychczasowych zamówień udzielonych przez którąkolwiek ze spółek z grupy EDF w Polsce i na świecie. (Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie przez członków konsorcjum). B. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę, potwierdzające, że: - Wykonawca ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie jest lub nie grozi jej upadłość lub niewypłacalność lub likwidacja, nakaz egzekucji lub nakaz administracyjny wydany wobec niego, zawarcie ugody z jego wierzycielami lub prowadzenie działalności pod nadzorem zarządcy, syndyka lub kierownika z korzyścią dla jego wierzycieli, lub dowolne wykonane działanie lub powstałe zdarzenie, które (zgodnie z prawem właściwym) ma podobne skutki do tychże działań bądź zdarzeń; i - Wykonawca i każda z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości realizuje i nie przestanie terminowo realizować swoich zobowiązań płatniczych; - Wykonawca ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - Wykonawca ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - Wykonawca, ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie została skazana za żadne przestępstwo związane z ich zawodową działalnością; - Wykonawca, ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie dopuściła się poważnego zawodowego wykroczenia; - Wykonawca, ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie pozostaje w konflikcie interesów z celami Zamawiającego. Zgodne z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. (Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty powinny być złożone przez każdego członka konsorcjum). W każdym momencie do chwili dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców przedstawienia dowodów w postaci złożenia dokumentów wymaganych przez Zamawiającego PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 9 / 28

10 na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniu. Zamawiający może żądać w szczególności, ale nie wyłącznie następujących dokumentów: - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca ani żadna z jego jednostek dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca lub jego jednostka zależna lub dominująca w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może żądać dokumentów, wystawionych w kraju, w którym Wykonawca lub dana jednostka dominująca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Stwierdzenie przez Zamawiającego nieprawidłowości złożonych oświadczeń na podstawie dokumentów albo w przypadku odmowy przedstawienia wymaganych dokumentów może prowadzić do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. C. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o par. 30 ust. 1 pkt (b) Regulaminu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy członek konsorcjum); D. Podmioty zagraniczne: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie C - Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w powyższych punktach C i D powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C i D powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Okresy ważności dokumentów, o których mowa w powyższych punktach C i D stosuje się odpowiednio. Kryteria Oceny Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, według formuły: spełnia / nie spełnia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Economic Operators may apply for a contract awarding if they satisfy all the following conditions: A. Economic Operators who within the last 3 (three) business years before the deadline for filing applications for participation in the proceedings or if the time in which they run their business is shorter - in such PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 10 / 28

11 a time - have obtained an average annual turnover not lower than PLN (in words: one hundred million PLN); and B. Economic Operators who have financial resources or creditworthiness of at least PLN (in words: twenty million PLN); and C. Economic Operators who have current third party liability insurance covering their activities related to scope of the award in an amount not lower than PLN (in words: ten million PLN). II. Documents required to confirm that the conditions of economic and financial capacity are met: The Economic Operator shall submit the following documents in order to prove that he meets the conditions specified for participants in the proceedings and described in item I (A, B and C) above: 1. Financial statement or relevant part of the financial statement (i.e. at least annual balance sheet and income statement) for the last 3 (three) business years, or if the time in which the Economic Operator runs his business is shorter - for such a time, confirming the average annual turnover not lower than PLN (in words: one hundred million PLN); if the financial statements are subject to audit, the chartered auditors' opinion has to be enclosed in compliance with accountancy regulations; in the case where Economic Operators are not obliged to prepare financial statements, other documents confirming their turnover shall be submitted; 2. Statement of the bank or savings and loan institution, in which the Economic Operator has an account, that confirms the amount of financial resources or creditworthiness of at least PLN (in words: twenty million PLN), issued not earlier than 3 months before the deadline for filing applications for participation in the proceedings. 3. Paid-in insurance policy or, in the absence of such policy, another document confirming that the Economic Operator has a third party liability insurance in place covering his activity in the scope of conducted business activity connected with the scope of the award for the amount not lower than PLN (in words: ten million PLN). In the case when there is no possibility to check that such document was paid-in, the Economic Operator shall provide evidence of payment of the insurance policy. Evaluation Criteria Qualifying evaluation shall be made on the basis of required documents and declarations, according to the criterion: meets or does not meet the criterion. In case of entities jointly submitting an application for participation in the proceedings, their capacity will be evaluated jointly. PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 11 / 28

12 I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy jednocześnie: A. posiadają średni roczny obrót w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat obrotowych poprzedzających termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż PLN (sto milionów złotych); oraz B. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż PLN (dwadzieścia milionów złotych); oraz C. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż PLN (dziesięć milionów złotych). II. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej: Wykonawca przedstawi następujące dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, opisanych powyżej w punkcie I (A, B oraz C): 1. Sprawozdanie finansowe lub odpowiednią część sprawozdania finansowego (tj. przynajmniej bilans oraz rachunek zysków i strat) za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - za ten okres, określające średni roczny obrót na poziomie przynajmniej PLN (sto milionów złotych); jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości należy załączyć również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części; w przypadku, gdy Wykonawcy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, należy złożyć inne dokumenty określające ich obrót; 2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż PLN (dwadzieścia milionów złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż PLN (dziesięć milionów złotych). W przypadku, gdy niemożliwe będzie zweryfikowanie, czy taki dokument został opłacony, Wykonawca dostarczy dowód poświadczający opłacenie polisy ubezpieczeniowej. Kryteria Oceny Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 12 / 28

13 w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, według formuły: spełnia / nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ocena spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana łącznie. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Economic Operators may apply for a contract awarding if they satisfy all the following conditions: 1. The Economic Operators who have their own technology or license for FGD wastewater treatment. 2. The Economic Operators who have performed over the past 10 years before the deadline for filing applications for participation in the proceedings, or if the time in which the Economic Operator runs his business is shorter - in such shorter time, at least 2 (two) supplies constituting turnkey contracts including the design and erection of FGD wastewater treatment plants/systems according to European codes and standards, wherein FGD is defined as wet flue gas desulfurization process. The references shall be comparable in size, application and limits, which is understood as compliance with the followings (to be met jointly): Raw effluent from FGD system having concentrations of at least: - chlorides mg/dm³ - solids mg/dm³ Treatment effectiveness achieved to reduce the level of: - solids concentration - heavy metals concentration to values below the limits stipulated by Regulation of the Minister of the Environment dated 24 July 2006 on conditions to be fulfilled at the discharge of effluents to water or soil and on substances posing particular threat to aquatic environment (Dz.U no. 137, item 984) with further amendments The flow rate of raw wastewater at least 15 m³/h (designed hourly average yield). 3. The Economic Operators shall demonstrate having implemented and maintained a quality, an environmental and a health and security management systems preferably according to the standards of: EN ISO 9001; ISO 14001; OHSAS or MASE or VCA respectively or equivalent. In case the Economic Operators have no implemented and maintained systems according to above mentioned standards, and present their own (equivalent) system, as the minimum requirement within this area there is at least one year of the keeping of quality management PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 13 / 28

14 system with documented relevant policy and records allowing to confirm its implementation. II. Documentation to be provided by the Economic Operators in order to justify the compliance to the technical qualification criteria: Ad 1. Patent or evidence of proprietary technologies, or a valid license, giving the area of licensing for FGD wastewater treatment plant. Ad 2. Table with the list of supplies (FGD wastewater treatment plant turnkey contracts) performed properly, in the scope defined in item I condition 2 above, over the last 10 years before the deadline for filing applications for participation in the proceedings, or if the time in which the Economic Operator runs his business is shorter -over such shorter time. Such table shall precise: subject matter (including FGD and FGD WWTP type, receiver of wastewater type, raw wastewater flow rate, inlet concentrations of chlorides and solids, guaranteed performances for solids and heavy metals concentrations, main codes and standards implemented), commercial operating dates and buyers, as well as documents confirming that the scope of the works included in the list have been taken over by the buyers properly. Ad 3. Copies of the valid (i) EN ISO9001, (ii) ISO14001 and (iii) OHSAS 18001, or (alternatively) MASE, or (alternatively) VCA - or equivalent certificates certified by the Economic Operators as true copies. For non-certified management systems the Economic Operators are obliged to make an appropriate statement and to present the adequate evidence of keeping such systems. Qualifying evaluation shall be made on the basis of required documents and declarations, according to the criterion: meets or does not meet the condition. In case of entities jointly submitting an application for participation in the proceedings, their technical capacity will be evaluated jointly. I. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia o ile spełniają wszystkie poniższe warunki: 1. Wykonawcy, którzy posiadają własną technologię lub licencję dla oczyszczania ścieków z odsiarczania spalin. 2. Wykonawcy, którzy w okresie poprzednich 10 lat przed terminem na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawców jest krótszy - w takim krótszym okresie, wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy obejmujące zamówienia pod klucz w tym projekt oraz budowę, dotyczące instalacji oczyszczania ścieków z prowadzonego metodą mokrą odsiarczania spalin, według przepisów (kodeksów) i norm europejskich. Referencje muszą być porównywalne pod względem wielkości, zastosowania oraz parametrów, co rozumiane jest jako zgodność z poniższymi warunkami, (które należy spełnić łącznie): PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 14 / 28

15 Oczyszczane ścieki z odsiarczania spalin mające stężenia co najmniej: - chlorków mg/dm³ - zawiesiny mg/dm³ Osiagniętą skuteczność oczyszczania ścieków do poziomów stężeń: - zawiesiny - metali ciężkich poniżej granic określonych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wraz z następnymi zmianami (Dz. U nr 137, poz. 984) Przepływ ścieków surowych co najmniej 15 m³/h (projektowa wydajność średniogodzinna) 3. Wykonawcy wykażą wdrożenie oraz utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001, systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO oraz systemów zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem zgodnie z a) OHSAS 18001, lub (alternatywnie) b) MASE lub (alternatywnie) c) VCA - lub równoważnych systemów zarządzania jakością, środowiskiem, zdrowiem oraz bezpieczeństwem. W przypadku, gdy Wykonawcy nie mają wdrożonych i utrzymywanych systemów zarządzania zgodnych z wymienionymi normami (standardami) i przedstawiają swój własny (równoważny) system, wymaganiem minimum w tym zakresie jest co najmniej rok utrzymywania systemu zarządzania jakością z udokumentowaną odnośną polityką i zapisami pozwalającymi potwierdzić jej realizację. II. Wykonawca przedstawi następujące dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej: Ad 1. Patent lub dowód własności dla technologii lub ważną licencję określającą obszar licencji dla instalacji oczyszczania ścieków z odsiarczania spalin. Ad 2. Tabela zawierająca listę prawidłowo wykonanych dostaw (zamówienia instalacji oczyszczania ścieków z odsiarczania spalin pod klucz) w zakresie określonym w punkcie I warunek 2 powyżej w okresie poprzednich 10 lat przed terminem na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawców jest krótszy - w takim krótszym okresie. Tabela ta określać będzie: przedmiot zamówienia (w tym rodzaj instalacji odsiarczania oraz instalacji oczyszczania ścieków z odsiarczania, rodzaj odbiornika ścieków, stężenia chlorków i zawiesiny na wlocie, gwarantowane osiągi dla stężenia zawiesiny i metali ciężkich, główne wdrożone przepisy/kodeksy oraz normy), daty rozpoczęcia eksploatacji komercyjnej oraz nabywców, jak również dokumenty potwierdzające PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 15 / 28

16 należyte przejęcie przedmiotu zamówienia przez nabywcę Ad 3. Kopie ważnych certyfikatów (i) EN ISO9001, (ii) ISO14001, and (iii) OHSAS 18001, lub (alternatywnie) MASE lub (alternatywnie) VCA - lub równoważnych certyfikatów, potwierdzonych przez Wykonawców za zgodność z oryginałem. Dla niecertyfikowanych systemów zarządzania, od Wykonawców wymaga się złożenia stosownego oświadczenia i przedstawienia odpowiednich dowodów utrzymywania takich systemów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, według formuły: spełnia / nie spełnia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ich zdolność techniczna będzie podlegała łącznej ocenie. III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu : tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi : tak nie PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 16 / 28

17 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: (jeżeli dotyczy) CK/DR/ /01 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 17 / 28

18 IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych: Data: 16/10/2013 Godzina: 12:00 Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Podać cenę: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: 17/10/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: EN, PL Inny: IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Do: : albo Okres w miesiącach : albo w dniach : (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: Data : (dd/mm/rrrr) Godzina: (jeżeli dotyczy)miejscowość : Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) : tak nie (jeżeli tak)dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia : PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 18 / 28

19 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie (jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy) Applications for admission to bargaining with announcement, called hereinafter the "Application", should be submitted according to the following rules: 1. Templates of application documents will be available on the following Contracting Authority s website: polska.edf.com/edf-w-polsce/przetargi/przetargi-i-postypowania html. 2. Warning! Written Applications are mandatory for all Economic Operators who wish to apply to the tender procedure. The Application may be submitted in writing on a form conforming to the model on the website Contracting Authority however applications which are not made on the official form will also be admitted, provided they contain all the required information (i.e. the contents of the application should be decisive rather than the format). 3. The present procedures are subject to provisions of the Rules of Preparing and Conducting Contract Award Procedures Based on EU Directive by Companies of EDF Group in Poland (Rules) available on the website: 4. The contract notice is available in both Polish and English languages. In case of any discrepancies between this two language versions, the English version shall prevail. 5. Application must be accompanied by all documents and statements referred in this announcement. Application form must be signed by an authorized representative of the Economic Operator or Economic Operators jointly applying for participation in the procedure. Power of attorney to sign the Application has to be attached to the Application if the authorization to represent the Economic Operator is not clear from other documents submitted with the Application (e.g. registration documents). The contents of the power of attorney should clearly identify scope of the authorization. A power of attorney shall be submitted in writing (original) or in a copy certified by a notary public. 6. Application form and other annexes should be completed according to the requirements established in the contract notice without changing the contents of these documents. Contracting Authority allows to submit the documents on the forms prepared by the Economic Operators, provided that their contents and information will correspond to requirements established in the contract notice or the entry forms specified by the Contracting Authority. If the Economic Operator runs out of space in the annexes, such annexes must be accompanied with additional pages. Each page of the Application and the annexes should be numbered. 7. The Economic Operators should submit documents, other than a power of attorney referred to in these requirements, in the form of original or photocopies certified as true copy by the Economic Operator. Certification as a true copy should be made in the manner allowing for identification of the signature (e.g. along with the personal stamp of the person certifying the copies with the original if possible). In the case of a document in a foreign language, the Economic Operators shall include a translation into Polish or English. 8. If an Application is made jointly by several Economic Operators, such Economic Operators should obey the rules mentioned in Section III.1.3) of the contract notice. 9. The Application with attachments must be legible, drawn in a written form, in Polish or English for its original hard copy. All pages of the application and documents submitted with the application should be numbered consecutively. The Application should be filed in a package preventing the content from being viewed before the expiry of the deadline for submitting applications. A package must bear a stamp or note containing the PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 19 / 28

20 Economic Operator's name and registered address and the following " Design, construction and start-up of a flue gas desulfurization wastewater treatment plant (FGD WWTP) in power plant located in Rybnik, Poland. Nie otwierać przed dniem: r. przed godz. 12:00". 10. The hardcopies shall obligatorily be submitted in the following manner: original hardcopy in Polish or English (should be marked as an "Original") and 1 copy (should be marked as a "Copy") as well as in an electronic form (on a CD version of the application containing scan of the original Polish or English hardcopy along with the written application) in the pdf (full-text searchable format). In case of any differences in the contents between the counterparts marked as "Original" and "Copy", and/or submitted in electronic and written versions, and/ or the Application made in Polish and English, the Contracting Authority will take into account the "ORIGINAL" English hard copy for the purpose of the evaluation. Original written Application and any of its copies in each of the language versions, as well as the electronic Application shall indicate the reference number of this proceeding: CK/DR/ /01. The Application shall be delivered to: EDF Polska S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie Dyrekcja Zakupów i Logistyki ul. Ciepłownicza Kraków 11. The information contained in the Application, which is the secret of the company within the meaning of the Act of 16 April 1993 on combating unfair competition, which the Economic Operators has reserved no later than the deadline for submission of Applications, that may not be available, must be submitted in a separate envelope marked clause: "Do not share - information constituting a business secret in the meaning of Article 11 sec. 4 of the Act on combating unfair competition". 12. Contracting Authority shall qualify to the next step of the procedure all Economic Operators who meet the participation requirements. 13. In the case of amounts denominated in a foreign currency, to confirm the fulfillment of the conditions stipulated in Section III.2.2), the stated amounts should be converted from such foreign currency into the PLN equivalent at the National Bank of Poland's mid exchange rate of the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union - stating the value in PLN (and if the National Bank of Poland's mid exchange rate of the date of publication of this notice in the Official Journal of the European Union is not available, the stated amounts should be converted from the foreign currency into the PLN equivalent at the National Bank of Poland's mid exchange rate prevailing most recently before the date of publication of this notice). 14. Any additional statements, notifications and information shall be provided by the Contracting Authority and Economic Operators in writing, or by fax. 15. Awarding Authority shall conduct the bargaining procedure in cycles and reserve the right to reduce the number of Contractors after each such cycle based on conditions defined in the invitation to the particular bargaining cycle. 16. In order to fulfill the conditions for participation in the contract award procedure, the Economic Operator may rely on other entities, irrespective of the nature of their legal relationship, as per conditions determined in the contract notice. In such case, the Economic Operator is required to prove to the awarding entity that he shall dispose of the resources necessary to perform the contract, in particular by presenting to this end a written commitment of those entities whereby they undertake to put the necessary resources at the Economic Operator's disposal for the time of their use in performance of the contract. The awarding entity may require that the entity which the Economic Operator relies upon in respect of the fulfillment of conditions for participation in the award procedure shall take part in the execution of the contract as a subcontractor. Should the above mentioned third entity not meet terms and conditions for participation in the procedure, the awarding entity shall be entitled to communicate this fact to the Economic Operator and call him to present a subcontractor who would satisfy the awarding entity's requirements, under pain of excluding this Economic Operator from the procedure. Such entities shall provide representations and documents listed in item III.2.1 herein: A-D. 17. The awarding entity may require from the Economic Operators to make representations or submit documents confirming that Economic Operator and his subcontractors meet conditions for participation in the procedure at each stage of the proceeding. 18. Any time prior to the selection of the most advantageous tender, the Awarding Entity may require Economic Operators to enable him to perform a technical, financial and organizational audit in order to examine and confirm whether a given Economic Operator or his subcontractors dispose of indispensable resources ensuring PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 20 / 28

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7125-2014:text:pl:html Polska-Jastrzębie-Zdrój: Autobusy transportu publicznego 2014/S 006-007125 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:36868-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 2015/S 022-036868

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2013/S 186-321627. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2013/S 186-321627. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321627-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2013/S 186-321627 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17512-2013:text:pl:html PL-Łódź: Artykuły informacyjne i promocyjne 2013/S 013-017512 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195204-2016:text:pl:html -Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 109-195204 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233356-2016:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2016/S 130-233356 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340598-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2011/S 209-340598 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29243-2014:text:pl:html Polska-Warka: Olej napędowy 2014/S 019-029243 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221-2014:text:pl:html Polska-Chęciny: Implanty ortopedyczne 2014/S 001-000221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83156-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne 2015/S 048-083156 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25928-2016:text:pl:html Polska-Chojnice: Usługi udzielania kredytu 2016/S 017-025928 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165147-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu 2012/S 99-165147 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy o PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2013/S 085-144113 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Świętokrzyskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1702-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczeniowe 2012/S 1-001702 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227062-2015:text:pl:html Polska-Inowłódz: Gaz ziemny 2015/S 124-227062 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324789-2015:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31117-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Aparatura kontrolna i badawcza 2016/S 020-031117 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo