KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy marzec 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. Z. Burda marca (czwartek niedziela) Jazz Spring Czêstochowa 2009 KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 LUTY 2009 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 27 lutego - 13 marca - godz. 9.00, 12.15, Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas, czyli jedna z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji ostatnich lat, krêcona m.in. w Czêstochowie, która przedstawia ycie i œmieræ ksiêdza Jerzego. Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska 6-12 marca (pi¹tek - czwartek) 20 filmów na 20-lecie OKF, czyli coctail dobrych filmów z ostatnich lat, m.in.: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu, itd... Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 8 marca (niedziela) - godz Koncert nie tylko dla Pañ, czyli klasyk krakowskiej piosenki literackiej Grzegorz Turanu z Zespo³em i towarzyszeniem czêstochowskich filharmoników (pod dyrekcj¹ Micha³a Nesterowicza) - w koncercie z niespodziankami. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona marca (pi¹tek) godz Koncert z cyklu Jazz kameralnie, czyli legenda polskiego jazzu Jan Ptaszyn Wróblewski z wydatn¹ pomoc¹ Paw³a Tartanusa odœwie a klasyczne formy i kompozycje z³otej ery jazzu Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 13 marca (pi¹tek) - godz Koncert Free Tibet, czyli mieszanka jazzu, rocka alternatywnego i muzyki etnicznej w wykonaniu Tymañski Yass Ensemble; w sk³adzie gwiazdy trzech pokoleñ alternatywnego polskiego jazzu: Tymon Tymañski - gitara, g³os, Antoni Ziut Gralak - tr¹bka, tuba, Aleksander Korecki - saksofon altowy, flet, Ireneusz Wojtczak - saksofon tenorowy, Nikola Ko³odziejczyk - instrumenty klawiszowe, Kuba Staruszkiewicz - perkusja. Miejsce i organizacja: Klub Jazzowy Paradoks, ul. Wilsona marca (sobota) - godz Stachura, czyli muzyczna teatralna czêstochowska premiera w roku 30. rocznicy samobójczej œmierci znanego poety i kultowego pieœniarza: ycie, to nie teatr, Bia³a lokomotywa, Tango triste, Nie brookliñski most, Ballada dla Potêgowej, Opad³y mg³y, czy Ach, kiedy znowu rusz¹ dla mnie dni w wykonaniu samego artystycznego dyrektora czêstochowskiej sceny Piotra Machalicy. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca (czwartek - niedziela) Jazz Spring Czêstochowa 2009, czyli m.in. Five O'Clock Orchestra i inni (Hot Jazz Day), Dorota Miœkiewicz, Henryk Miœkiewicz, Andrzej Jagodziñski i inni ( Uniesienie), Marysia Sadowska z Zespo³em ( Tribute to Komeda ), a na fina³ Siggy Davis Ensemble... Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Zapraszamy!

3 niedziela 1marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska Cena biletu: 11 z³ ( istnieje mo liwoœæ nabycia albumiku o ks. Jerzym wydanego przez Niedzielê w cenie 2 z³) Zg³oszenia grup zorganizowanych (szko³y, parafie, zak³ady pracy): Miros³aw Kopeæ, tel , ; e - mail: Sprzeda biletów indywidualnych: Jasnogórskie Centrum Informacji I Bieg Narciarski po Lasku Anio³owskim Miejsce: Promenada im. Czes³awa Niemena i Lasek Anio³owski Organizator: Wydzia³ Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel oraz Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji do 4 marca Wystawa rysunków Paw³a Jarosza godz Miejsce: Galeria Oœrodka Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Spektakl teatralny: Scena familijna bajka dla najm³odszych Klonowi Bracia - godz i (Œl¹ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum Katowice) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , tel (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel do 8 marca IV Miêdzynarodowe Biennale Pasteli Nowy S¹cz wystawa pokonkursowa - Sala Œl¹ska i Poplenerowa Justyna Rybak, 3nastego w pi¹tek - Grafika i multimedia - Galeria Promocji M³odych Antresola Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeñstwo - Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 1 marca 30 kwietnia Konkurs: Przedszkolak w œwiecie sztuki - V Edycja Zawsze i wszêdzie bezpiecznie Organizator: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 do 31 marca Wystawa ilustruj¹ca historiê 2. Dywizjonu Poci¹gów Pancernych, który stacjonowa³ w Niepo³omicach w latach Miejsce: Wy sza Szko³a Zarz¹dzania w Czêstochowie, ul. 1 Maja 40 Organizator: Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych 1

4 2marca poniedzia³ek Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska Szczegó³owe informacje na str. 1 Stammtisch - spotkanie dyskusyjne w jêzyku niemieckim godz Skierowane do osób zainteresowanych zjawiskami z ycia politycznego i codziennoœci Polski i Niemiec, pragn¹cy jednoczeœnie pog³êbiæ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Prowadzi nauczyciel z Niemiec - p. Dieter Pohl Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert muzyki kameralnej,,od duetu do kwintetu - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa kszta³cenia s³uchu PSM I st. - nauczyciel prowadz¹cy Mariusz Skuza - godz Miejsce: Sala 25 Lekcja pokazowa gry na klarnecie PSM I st. nauczyciel prowadz¹cy W³odzimierz Go³êbiowski - godz Miejsce: Sala Szczegó³y na stronie: Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) 2 20 marca Nigdy mi, kto szlachetny, nie by³ obojêtny - konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów z okazji Roku Juliusza S³owackiego Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia nr 6 (ul. Orkana 56 A, tel ) Marzec - co to za miesi¹c? - zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci z osiedla Trzech Wieszczów Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Warsztaty bêbniarskie i fire show godz W ka dy poniedzia³ek mo na wpaœæ i przy³¹czyæ siê do warsztatów prowadzonych przez Teatr Tancerzy Ognia. Obecnie poszukiwane s¹ osoby Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 2

5 poniedzia³ek 2marca zainteresowane udzia³em w nowym widowisku ogniowo-œwietlnym. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: tel lub Wstêp wolny Jeœli padam na kolana, to tylko przed Bogiem! - godz Wieczór poezji, muzyki i wspólnego œpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek w ho³dzie Stanis³awowi Sojczyñskiemu Warszycowi, o³nierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego i wszystkim o³nierzom Polski Podziemnej walcz¹cym z sowiecko-komunistycznym zniewoleniem. Miejsce: Sala teatralna Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. S³owackiego, Aleja Koœciuszki 8 Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski Wstêp wolny, œpiewniki bezp³atne wtorek 3marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) 2-4 marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert uczennic Wydzia³u rytmiki,,temat, improwizacja, muzyka i taniec - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa Historii muzyki PSM II st. nauczyciel prowadz¹cy Marta Popowska - godz Miejsce: sala 45 Szczegó³y na stronie: Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4marca œroda Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spotkanie informacyjne: Fundusze Unijne Szans¹ Rozwoju Turystyki w Regionie - godz Adresatami spotkania s¹ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w bran y turystycznej oraz instytucje i organizacje zaanga owane w rozwój turystyki w regionie. Miejsce: Wy sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie Audytorium Multimedialne, ul. Ogrodowa 47 Organizator: Wy sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie oraz Firma Doradcza NEXUM Wiêcej informacji na stronie internetowej: oraz Z Tytu³em Mistrza Ortografii do Gimnazjum II edycja godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Ka da œroda jest nasza zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) 2-4 marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert uczennic Wydzia³u rytmiki,,temat, improwizacja, muzyka i taniec - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa Historii muzyki PSM II st. nauczyciel prowadz¹cy Marta Popowska - godz Miejsce: sala 45 Szczegó³y na stronie: Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia - godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Premiera Studencka Spektakl teatralny Nocn¹ por¹ - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów. Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie 27. Pielgrzymka Braci Zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 4

7 czwartek 5marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spektakle teatralne: Zemsta - godz Scena du a Pokaz przedpremierowy Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych. Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel CLASSIC TEA Muzyczne Wieczory Kameralne godz Aleksandra Szwejkowska-Belica skrzypce oraz Cezary Sanecki - fortepian Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie 27. Pielgrzymka Braci Zakonnych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6marca pi¹tek Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 XIII Edycja - Liga Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w Warcabach 100 polowych godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Wiosenne kwiaty - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków inspirowane twórczoœci¹ Marii Konopnickiej Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Spektakle teatralne: Zemsta - godz Scena du a Prapremiera Polska Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Od 13 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa - Magia Grafiki Japoñskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 6

9 pi¹tek 6marca Poranek z seniorami: Przemys³ w Czêstochowie do 1989 r. - godz Spotkanie zainspirowane wystaw¹ fotografii Piotra Majchrzaka Czêstochowa poprzemys³owa. Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych - Aleja Pokoju 15/17, tel ) Wernisa wystawy malarstwa Zdzis³awa Wiatra godz Miejsce: Galeria Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Koncert zespo³u Coma godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 35 z³ (przedsprzeda ), 42 z³ w dniu koncertu Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny marca Makroregionalne Mistrzostwa Œl¹ska Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzików w Taekwon-do Miejsce: Czêstochowa Organizator: Czêstochowska Akademia Teakwon-do, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7marca sobota Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Trening przed matur¹ z jêzyka angielskiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Jeszcze jeden do puli?! Dzieñ Kobiet w Teatrze: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Koncert dla Pañ z pokazem kolekcji wiosna-lato 2009 Domu Mody Caterina Collection godz Wyst¹pi: Grzegorz Turnau Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Koncert: Lejdi End D entelmen Tur godz Gwiazd¹ koncertu bêdzie niemiecki kwintet Trustgame, graj¹cy rock i alternatywê, który zadebiutowa³ albumem pod tym samym tytu³em w roku Wyst¹pi¹ równie : punk'n'rollowi Kuœka Brothers oraz czêstochowska kapela powerpopowa Vena Valley. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 25 z³ (przedsprzeda ), 30 z³ w dniu koncertu Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Zawody w Strzelectwie Sportowym Miejsce: Strzelnica sportowa, ul. œw. Andrzeja 8/10 Organizator: Klub Œrodowiskowy AZS Strzelectwa Sportowego, tel marca Makroregionalne Mistrzostwa Œl¹ska Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzików w Taekwon-do Miejsce: Czêstochowa Organizator: Czêstochowska Akademia Teakwon-do, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych Pielgrzymka Maturzystów Diec. Toruñskiej Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i Fot: Piotr D³ubak 8

11 niedziela 8marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Dzieñ Kobiet w Teatrze: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Koncert nie tylko dla Pañ godz Szczegó³owe informacje na str. 39 Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Labirynt Fauna" Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Dzieci i M³odzie y w Tenisie Sto³owym Miejsce: Akademickie Centrum Sportu, ul. Dembiñskiego 6 Organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana D³ugosza, tel wew. 162, Grand Prix Adeptów Badmintona Nie Za ywaj ycie Wygrywaj Miejsce: Czêstochowa Organizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 9marca poniedzia³ek Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str marca Warsztaty pisania projektu Projekt w praktyce - godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13a Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Warsztaty bêbniarskie i fire show godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Od 13 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa malarstwa ukasza Huculaka Kalendarium Jasnogórskie Spotkanie Dyrektorów Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 10

13 wtorek 10 marca Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spektakle teatralne: ó³ta ci emka (Tìšinskie Divadlo) godz i Scena du a Drugi pokój (Scena Polska) - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Zwiastuny wiosny w literaturze, muzyce i sztuce - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków prowadzi Anna Mys³ek Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) 9-10 marca Warsztaty pisania projektu PROJEKT W PRAKTYCE - godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Spotkanie z muzyk¹ country godz The Teenage Idol RICKY NELSON w stylu country Prowadzenie: Miros³aw Desperak Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kalendarium Jasnogórskie Spotkanie Dyrektorów Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 11 marca œroda Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, szczegó³owe informacje na str. 1 Ozdoby wielkanocne - bibu³kowe kwiaty - godz Zajêcia dla dzieci z klas III szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Spektakl teatralny: Drugi pokój - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Jubileuszowe XX. Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czêstochowskiej - godz Miejsce: Pa³ac Œlubów, ul. Focha 19/21 (wejœcie od ul. Jana III Sobieskiego) W drug¹ rocznicê powo³ania towarzystwa prelekcjê na temat najstarszego osadnictwa rejonu Czêstochowy wyg³osi mediewista dr Jacek Laberschek, dokumentalista z Pracowni S³ownika Historyczno-Geograficznego Ma³opolski w Œredniowieczu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Bli sze informacje o dzia³alnoœci Towarzystwa mo na uzyskaæ na stronie internetowej: Wstêp wolny Promocja ksi¹ ki Czes³awa Ryszki pt. Powrót do Lourdes - godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 12

15 czwartek 12 marca Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Tradycyjne ozdoby wielkanocne - godz Zajêcia dla dzieci z klas 0 szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Ludowe zwyczaje i obrzêdy - wiosna, lato (topienie Marzanny, Œwiêta Wielkiej Nocy, Zielone Œwi¹tki, Noc Œwiêtojañska) godz Zajêcia literackie i plastyczne dla wszystkich zainteresowanych z dzielnicy Pó³noc Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 10 (ul. Micha³owskiego 20, tel ) Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Spektakl teatralny: Pierwszy raz - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70, 80 i 90-tych godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert zespo³u Renton godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Renton Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 13 marca pi¹tek Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Konkurs Taneczny dla Przedszkolaków Tañcz i Ty - godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Pokazy przedpremierowe: Spektakl teatralny: Stachura - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncert Dyplomantów - godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Wernisa wystawy: Magia Grafiki Japoñskiej godz Sala Œl¹ska Wernisa wystawy malarstwa ukasza Huculaka Obok jest brak - godz Sala Poplenerowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawê mo na ogl¹daæ od 14 marca do 10 kwietnia Wystêp Krzysztofa Daukszewicza w Stajni Bia³y Borek - godz Miejsce: Stajnia Bia³y Borek, ul. Zrêbska 93, Biskupice k. Olsztyna, tel , Koncert z cyklu Jazz kameralnie Jan Ptaszyn Wróblewski i Pawe³ Tartanus godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Koncert zespo³u Rockaway - godz Trasa promuj¹ca now¹ p³ytê zespo³u, suport - grupa Opodatkowanie Powietrza. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Cena biletu: 8 z³ Koncert Free Tibet - godz Zagra Tymañski Yass Ensemble w sk³adzie: Tymon Tymañski gitara, g³os Antoni Ziut Gralak tr¹bka, tuba, Aleksander Korecki saksofon altowy, flet, Ireneusz Wojtczak - saksofon tenorowy, Nikola Ko³odziejczyk instrumenty klawiszowe, Kuba Staruszkiewicza perkusja Miejsce: Klub Jazzowy Paradoks, ul. Wilsona 16, tel , Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie Wernisa wystawy fotografii Krzysztofa Ziêtkowskiego Miejsce: Galeria ART.-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Wystawa prezentowana bêdzie do 3 kwietnia marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Arch. Wroc³awskiej Pielgrzymka Maturzystów Diec. Œwidnickiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 14

17 sobota 14 marca Trening przed matur¹ z jêzyka angielskiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Poci¹gi pod specjalnym nadzorem" Kabaret Moralnego Niepokoju godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert z okazji Dnia Œw. Patryka (folk morski szanty) godz Zagraj¹: Rycz¹ce Dwudziestki: RO'20, Yank Shippers, Drake (Sea Folk Group) Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 14 z³ (przedsprzeda ), 18 z³ w dniu koncertu marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sandomierskiej, Gdañskiej, GnieŸnieñskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 15 marca niedziela Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego Czêstochowa Michaœ CUP godz Miejsce: Sala Technicznych Zak³adów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Czêstochowska Szko³a Tañca Marty Dobrowolskiej, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl teatralny: Stachura - godz Spektakl zamkniêty Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel Zdjêcie ze spektaklu "Historia ó³tej ci emki" Fot: Katerina Czerna Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 16

19 poniedzia³ek 16 marca Kadr z filmu "Hanami, kwiat wiœni" Przegl¹d XXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z powiatów: czêstochowskiego, k³obuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciañskiego godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Stammtisch - spotkanie dyskusyjne w jêzyku niemieckim godz Skierowane do osób zainteresowanych zjawiskami z ycia politycznego i codziennoœci Polski i Niemiec, pragn¹cych jednoczeœnie pog³êbiæ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Prowadzi nauczyciel z Niemiec - p. Dieter Pohl Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Warsztaty bêbniarskie i fire show - godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. GnieŸnieñskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 17 marca wtorek marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk francuski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Spektakl teatralny: Stachura - godz i (Premiera Studencka) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Od 20 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa druku cyfrowego i animacji Bartosza Wi³una Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 18

21 œroda 18 marca marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk niemiecki godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Z Mistrzem Twardowskim na Ksiê yc - godz Z okazji Œwiatowego Dnia S³oñca o S³oñcu, Ksiê ycu, Ziemi, lotach w kosmos i literaturze fantastycznej zajêcia dla dzieci z III klas szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Dzieci, Aleja Pokoju 16, tel ) Dzieñ S³oñca - godz Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Spektakle teatralne: Tajemniczy ogród - godz Scena du a Œroda Studencka: Pierwszy raz - godz Scena na Scenie Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Spotkania z IPN-em Wspó³zawodnictwo pracy w Polsce Ludowej - godz Wyk³ad otwarty wyg³osi Robert Ciupa Zaprasza: Biblioteka Publiczna (Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel ) Przeboje mistrzów - ycie i twórczoœæ Mieczys³awa Kar³owicza - audycja muzyczna - godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Pielgrzymka Maturzystów Diec. Warszawsko- Praskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 19 czwartek marca Spektakle teatralne: Tajemniczy ogród - godz i Scena du a Œroda Studencka: Pierwszy raz - godz Scena na Scenie Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk angielski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Idzie wiosna - impreza dla dzieci godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 (ul. œw. Barbary 32, tel ) Spotkanie z Ann¹ Jantar - audycja muzyczna Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 20

23 pi¹tek 20 marca marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk angielski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Wiosenne kwiaty - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków inspirowane twórczoœci¹ Marii Konopnickiej Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Poranek z seniorami: Dzia³alnoœæ konspiracyjna na Rakowie w latach okupacji godz (w 15. rocznicê œmierci Jana Pietrzykowskiego) Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych Aleja Pokoju 15/17, tel ) O ksi¹ ce Kaliny Je ykowskiej i Wojciecha Karwackiego 13 skrytka rozmawiaæ bêd¹ dzieci z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wernisa wystawy: Bartosz Wi³un BezNazwy_02 - Druk cyfrowy i animacja godz Galeria Promocji M³odych Antresola Wernisa wystawy po XXI Plenerze Miejskim KLUCZ-ymy po Czêstochowie godz Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawa czynna od 21 marca do 10 kwietnia Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Fot: Piotr D³ubak Koncert II etap przes³uchañ Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Koncert charytatywny na rzecz B³a eja Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. Legnickiej, P³ockiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

24 21 sobota marca Salon Poezji/Salonik dla Dzieci godz Sala kameralna/histrion Spektakl teatralny: Mayday - godz Scena du a Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncert Fina³owy Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert Indios Bravos godz Koncert promuj¹cy czwart¹ p³ytê zespo³u pt. indios bravos. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 23 z³ (przedsprzeda ), 27 z³ w dniu koncertu Indios Bravos II Z³az Turystyczny Wioœnie na Spotkanie Miejsce: Czêstochowa Zawodzie Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel marca Targi Œlubne Miejsce: M 1 Centrum Handlowe Czêstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. P³ockiej 29. Pielgrzymka Obroñców ycia Pielgrzymka Ruchu Szensztackiego Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 22

25 niedziela 22 marca Won! Spektakl Teatru Syrena godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Bracia Karamazow" Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego marca Targi Œlubne Miejsce: M 1 Centrum Handlowe Czêstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, tel Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Ruchu Szensztackiego czasowe, muzea, galerie - patrz strony

26 23 poniedzia³ek marca Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Warsztaty bêbniarskie i fire show godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Kalendarium Jasnogórskie marca Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej 24 wtorek marca Festiwal Nauki - Dni Otwarte Na Dni Otwarte s¹ zapraszani maturzyœci z wszystkich szkó³ œrednich z regionu czêstochowskiego w celu zaprezentowania przez w³adze uczelni oraz dyrektorów instytutów programu kszta³cenia Akademii Polonijnej. Podczas czêœci pokazowej uczniowie szkó³ œrednich mog¹ wzi¹æ udzia³ w wyk³adach, warsztatach, quizach i konkursach jêzykowych, informatycznych oraz bogatej ofercie kulturalnorozrywkowej. Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kalendarium Jasnogórskie marca Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 24

27 œroda 25 marca V Forum Bibliotekarzy Województwa Œl¹skiego - godz Temat: Przysz³oœæ bibliotek - biblioteki przysz³oœci Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe Akademii Polonijnej w Czêstochowie, ul. Pu³askiego 4/6. Zapraszamy bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek oraz osoby zainteresowane sprawami czytelnictwa i bibliotek. Zg³oszenia: Informacje: NB" Renata Sowada tel ; Udzia³ w konferencji jest bezp³atny Spektakl teatralny: Igraszki z Diab³em - godz i (Œroda Studencka) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Wyk³ad w jêzyku niemieckim Brandteigkrapfen: Wittgenstein und Bernhard - godz Spotkanie poprowadzi Peter Langkammer. Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Ozdoby wielkanocne - bibu³kowe kwiaty - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci z klas II szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Turniej Jednego Wiersza o nagrodê Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Recital Fortepianowy Agaty Ho³dyk w ramach cyklu Spotkania z muzyk¹ Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), czasowe, muzea, galerie - patrz strony

28 26 czwartek marca Koncerty szkolne z cyklu Szko³a na Parnasie Szklana harfa czy anielskie organy - godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Spektakle teatralne: Jaœ i Ma³gosia - godz i Scena du a Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Rady nie od parady: wiersze z mora³em Ma³gorzaty Strza³kowskiej - godz Konkurs recytatorski dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny marca Jazz Spring Czêstochowa Hot Jazz Day - Dzieñ Jazzu Tradycyjnego - godz Wyst¹pi¹: Five O Clock Orchestra, Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. M.J. ebrowskiego w Czêstochowie pod dyrekcj¹ W³odzimierza Go³êbiowskiego oraz Josho Stephan (Niemcy) gitara + Siergiej Wowkotrub Trio Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie, tel , marca Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Jêzyki i Kultury w kontakcie dawniej i dziœ Szczegó³y na stronie internetowej: Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Pielgrzymka Maturzystów Diec. W³oc³awskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 26

29 pi¹tek 27 marca Koncerty szkolne z cyklu Szko³a na Parnasie Szklana harfa czy anielskie organy - godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Poranek z seniorami: Alkohol Ÿród³em biedy w rodzinach na Rakowie w kontekœcie Miêdzynarodowego Dnia TrzeŸwoœci (29 marca) - godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych - Aleja Pokoju 15/17, tel ) Seanse filmowe: Gry wojenne - godz Poca³unek o pó³nocy - godz Gomorra - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru Maraton teatralny: Patrz s³oñce zachodzi - godz Scena na Scenie Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca Jazz Spring Czêstochowa Uniesienie - godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej, Bohdan Jarmo³owicz dyrygent, Henryk Miœkiewicz saksofon, Dorota Miœkiewicz vocal, Trio jazzowe: Andrzej Jagodziñski fortepian, S³awomir Kurkiewicz kontrabas, Micha³ Miœkiewicz perkusja. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie, tel , Biotronic vol. IV godz Kolejna ods³ona cyklicznej imprezy z muzyk¹ heavy roots, dubwise i dubstep. Rise Up! Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Cena biletu: 6 z³ Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), marca Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Jêzyki i Kultury w kontakcie dawniej i dziœ Szczegó³y na stronie internetowej: Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Uroczyste otwarcie Czêstochowskiego Uniwersytetu M³odzie owego Miejsce i organizator: Politechnika Czêstochowska, ul. D¹browskiego 69, tel , Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diecezji W³oc³awskiej, Bielsko- ywieckiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel.

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel. 2 œroda godz. 8.30 12 z³ 2 œroda godz. 11.15 12 z³ czwartek 3 34 pi¹tek godz. 11.30 37 poniedzia ³ek godz. 17.00 Galeria,,Oblicza'' Wstêp wolny. 38 wtorek I miejsca: 50 z³ II miejsca: 40 z³ balkon: 30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie

LUTY 2 0 1 3. w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zakretki.info Pomagamy nie tylko przyrodzie LUTY 2 0 1 3 w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator kontynuacja kontynuacja (wg ustalonego harmonogramu) H A R M O N O G R A M Zakretki.info Pomagamy

Bardziej szczegółowo

Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009. co, gdzie, kiedy. w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009. co, gdzie, kiedy. w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy kwiecieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. Z. Burda 2. ŒWIÊTO PALMY WIELKANOCNEJ Czêstochowa 3 5 2009 KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

6 listopada (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia

6 listopada (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia Urz¹d Miasta Czêstochowy listopad 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie 6 (pi¹tek) Inauguracja VII Triennale Sztuki Sacrum Dom droga istnienia KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s.

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s. ZAJECIA OTWARTE - LIPIEC/2016 MUZYKA MIROSŁAW GRZANKA - WAKACYJNE MUZYKOWANIE 11.07 (poniedziałek) 19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12 13.07 (środa) 13.30-15.30Próba

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Szkoły zapraszają MARZEC:

Szkoły zapraszają MARZEC: Szkoły zapraszają MARZEC: We wszystkich dzielnicach szkoły oferują dni otwarte dla rodziców i dzieci oraz zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli nauczania początkowego w szkołach dla wychowanków

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH Termin planowanej imprezy 14.02.2009 r. Nazwa imprezy Wspomnień czar Bal Zaproszenie osób, które zapoznały się w Miejsce imprezy Główny organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU

PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU PLAN IMPREZ I INICJATYW KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W SUCHEJ BESKIDZKIEJ W 2013 ROKU LP. DATA IMPREZY NAZWA IMPREZY MIEJSCE GŁÓWNY ORGANIZATOR 1. Styczeń Wystawa

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w lutym 2012

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w lutym 2012 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w lutym 2012 2 lutego, C.K. i Szt. Siedlce Udział zespołu wokalnego ECHO w koncercie laureatów IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek Kolędowe

Bardziej szczegółowo

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000 MAŁE GRANTY - OSTRÓW WIELKOPOLSKI DO 2000 ZŁ Tutuł 01 M Fabryka Spektakli Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych 02 M Artystyczno-edukacyjne wyprawy po wielkopolsce w poszukiwaniu wartości-aktywizacja i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek

PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011. 16. 09. Piątek PROGRAM OGÓLNY III MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI KAMERALNEJ MUZYKA NA SZCZYTACH ZAKOPANE 2011 16. 09. Piątek Hotel Bukovina / Bukowina Tatrzańska Wystawa poświęcona Stanisławowi Wisłockiemu połączona

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności we wrześniu 2010 2 września, godz. 16.00 20.00 MOK, ul. Norwida 10 Spotkanie organizacyjne grup teatralnych: KLAMKA, GONG, REMONT, TEATR

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do

DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do DATA NAZWA WYDARZENIA MIEJSCE OPIS INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA 05.04.2016 Targi pracy i edukacji Hala sportowo Targi pracy skierowane do widowiskowa pracodawców działających w w Nidzicy, ul.polna 8 ramach

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r.

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r. ZARZĄDZENIE NR 13/211 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 211r. W sprawie przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 211 roku w zakresie

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW. dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM. Kraków 5-8 listopada 2015 III MIĘDZYNARODOWY KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW dla dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II st. BĘDĘ WIRTUOZEM Kraków 5-8 listopada 2015 REGULAMIN I. Wstęp: Konkurs BĘDĘ WIRTUOZEM adresowany jest do młodych

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów

Kierunki i specjalności studiów Kierunki i specjalności studiów na Wydziale Akademii Muzycznej w Gdańsku Kierunek Specjalność Formy studiów Dyrygentura chóralna stacjonarne 3-letnie I 2-letnie II Edukacja muzyczna z językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I-III NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I- NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Składka ustalona została na 3 zł od dziecka i zbierana będzie do końca września. Udział w konkursach i zawodach

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

12.00-14.00 warsztaty break dance dla początkujących - zajęcia otwarte 14.00-16.00 warsztaty break dance dla zaawansowanych - zajęcia otwarte

12.00-14.00 warsztaty break dance dla początkujących - zajęcia otwarte 14.00-16.00 warsztaty break dance dla zaawansowanych - zajęcia otwarte ARTYSTYCZNE FERIE 2010 18 stycznia (poniedziałek) Zespół,,Body and Soul klub Energetyk - sala nr 011 Studio Tańca,,FART 10.00-11.00 TANECZNE ABC - zajęcia otwarte dla dzieci 5-8 lat /sala 14 19 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Lp. Nazwa uroczystości (imprezy, konkursu) Przewidywany termin Główny organizator 1. XXX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne Jesteś tu: Bossafx.pl Szkolenia stacjonarne kiedy gdzie temat prowadzący szczegóły 17.01.2012 15:30-18:00 Łódź- Centrum Biznesowe SYNERGIA, ul. Wólczańska 128/134 Harmoniczna strategia rynkowa rejestracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin. z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 223/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublin Na podstawie art. 12 pkt 11 i

Bardziej szczegółowo

WSZiNS Tychy Ekonomia Klasy I i II realizowane w szkole

WSZiNS Tychy Ekonomia Klasy I i II realizowane w szkole Plan zaj dodatkowych realizowanych w ramach opieki naukowej sprawowanej przez uczelnie wy sze nad klasami Liceum Uczelnia / wydzia Przedmiot Adresaci (klasa) Uwagi Instytut Matematyki Matematyka 1D realizowane

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy Muzyka w Sercu Miasta 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy PROGRAM NA GRUDZIEŃ 2012 2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy 9 grudnia (niedziela) godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy luty 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie FERIE ZIMOWE w mieœcie Fot. R. Majer Fot. A. Markowski KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Bardziej szczegółowo

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r.

Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. ~ Uchwala XVI/351/2000 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2000r. w sprawie: zmiany za³¹cznika nr 2d do uchwa³y nr XIV/315/99 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 1999r. w sprawie bud etu miasta na

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016

KALENDARZ IMPREZ 2016 KALENDARZ IMPREZ 2016 1.rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w marcu 2009 1 marca, godz. 15.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 Lufcik Malucha Film animowany pt.: Horton słyszy Ktosia 5 marca, godz.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie

Informacje o programie Szkolny Zestaw Programów Nauczania (SZPN) oraz Szkolny zestaw podręczników z przedmiotów ogólnomuzycznych dopuszczony do użytku w PSM I st. im. J. Zeidlera w Gostyniu w roku szkolnym 2013/2014 i zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR STYCZEÑ - Spotkanie Noworoczne - Dzieñ Babci i Dziadka LUTY - 7.02. Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Piotrkowskiego

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek)

PAŹDZIERNIK 1 października 2012r. (poniedziałek) KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 PIJARSKICH SZKÓŁ W WARSZAWIE WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnego spotkania w klasach 3 września 2012 r. 9.00 informacje w kościele po mszy św. i przejście do klas Spotkania

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

V Toruńskie Dni Kariery

V Toruńskie Dni Kariery Inauguracja: 20.10.2014 godz. 12:00 aula Centrum Kształcenia Ustawicznego - otwarcie Prezydent Miasta Torunia p. Michał Zaleski - panel dyskusyjny Kariera zawodowa a wykształcenie V Toruńskie Dni Kariery

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia w różnych konkursach. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa konkursu Szczebel/ etap Liczba uczniów biorących udział Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Bardziej szczegółowo

Oferty spełniające wymagania formalne

Oferty spełniające wymagania formalne Oferty spełniające wymagania formalne Uchwała Nr 1707/2015 Zarządu Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07)

W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) W krainie Chopina 2008 (19.06.2008, 00:00) - Autor WjK - mod: (23.08.2008, 20:07) Recitale, koncerty muzyki organowej, kameralnej, jazzowej, a także wystawy i warsztaty artystyczne w zabytkowych kościołach,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Rozstrzygnięcia i wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2010 r. Kultura i sztuka - lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie na zadania publiczne Miasta Gliwice

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Program działania na grudzień 2011:

Program działania na grudzień 2011: M i e j s k i O ś r o d e k K u l t u r y w S i e d l c a c h ul. Pułaskiego 6; tel. 63-227-50, 63-283-49 pegaz@mok.siedlce.pl Program działania na grudzień 2011: DATA IMPREZA MIEJSCE GODZINA 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH Data spotkania dyskusyjnego Lp. Nr ESOG Tytuł projektu 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 3 156 Żłobek dla Malucha 4 157 Żłobek dla Malucha 5 158 Żłobek dla Malucha 6 395 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 9 placówek:

W skład Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka wchodzi 9 placówek: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK Sieć bibliotek publicznych Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy została powołana na mocy Uchwały Nr V/47/99 Rady Gminy Warszawa Białołęka z

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy styczeñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. A. Markowski Œwi¹teczna promocja Czêstochowy nagrodzona przez PAP KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA www.bckbialapodlaska.pl III kwartał 2015 KALENDARZ WYDARZE KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA SUMMER OFF 28 Luxtorpeda, Łona, Webber & The Pimps, Etna Kontrabande, DJ SET - DJ Grubaz, DJ Bulb, DJ

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej. 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Towarzystwo Kultury Teatralnej 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Warszawa 2016 Regulamin I. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2014/2015 Cele i zadania: Celem działania Samorządu Szkolnego jest: - pomoc w planowianiu życia i pracy szkoły; - kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów; - organizowanie

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień

FERIE ZIMOWE 2011 I tydzień FERIE ZIMOWE I tydzień data godzina wydarzenie uczestnicy miejsce cena 31 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK 10:00 12:00 Kółko plastyczne dla dzieci dla dzieci 13:15 14:15 AKWARELKI plastyka dla dzieci w wieku 5-7

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl, Z e s p ó ł S z k ó ł n r 2 i m. K. K. B a c z y ń s k i e g o w E ł k u II Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel./fax 876104323, sekretariat@zs2.elk.pl,

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel XII Festiwal Kultury Łowieckiej - Knieja Termin: 18 lipca 2015 r. Miejsce: Sierakowice Ostrzyce Organizatorzy: Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Słupsku, Komisja Kultury Łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 726/10

Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Zarządzenie Nr 726/10 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Milicz na kulturę fizyczną

Bardziej szczegółowo

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007

Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Informator o białostockich gimnazjach piątek, 23 marzec 2007 Niedługo rozpocznie się nabór do gimnazjów. Przez ten czas szóstoklasiści i ich rodzice powinni przemyśleć, w której szkole najlepiej kontynuować

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

TARNÓW na LATO - lipiec 2017

TARNÓW na LATO - lipiec 2017 TARNÓW na LATO - lipiec 2017 Data 2.07 2.07. 2.07-22.00 3.07 3.07 g. 9.00-10.00-20.30 g. 9.00-13.00 17.00-20.00 g. 18.00 Dzień tygodnia Wydarzenie Muzyczna podróż dookoła świata Aleksandro Crosta flet

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 18 marca 2011 (piątek) 10:00-17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15-10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo