KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE"

Transkrypt

1 Urz¹d Miasta Czêstochowy marzec 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Fot. Z. Burda marca (czwartek niedziela) Jazz Spring Czêstochowa 2009 KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

2 LUTY 2009 POLECAMY SZCZEGÓLNIE: 27 lutego - 13 marca - godz. 9.00, 12.15, Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas, czyli jedna z najbardziej oczekiwanych polskich produkcji ostatnich lat, krêcona m.in. w Czêstochowie, która przedstawia ycie i œmieræ ksiêdza Jerzego. Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska 6-12 marca (pi¹tek - czwartek) 20 filmów na 20-lecie OKF, czyli coctail dobrych filmów z ostatnich lat, m.in.: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu, itd... Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 8 marca (niedziela) - godz Koncert nie tylko dla Pañ, czyli klasyk krakowskiej piosenki literackiej Grzegorz Turanu z Zespo³em i towarzyszeniem czêstochowskich filharmoników (pod dyrekcj¹ Micha³a Nesterowicza) - w koncercie z niespodziankami. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona marca (pi¹tek) godz Koncert z cyklu Jazz kameralnie, czyli legenda polskiego jazzu Jan Ptaszyn Wróblewski z wydatn¹ pomoc¹ Paw³a Tartanusa odœwie a klasyczne formy i kompozycje z³otej ery jazzu Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 13 marca (pi¹tek) - godz Koncert Free Tibet, czyli mieszanka jazzu, rocka alternatywnego i muzyki etnicznej w wykonaniu Tymañski Yass Ensemble; w sk³adzie gwiazdy trzech pokoleñ alternatywnego polskiego jazzu: Tymon Tymañski - gitara, g³os, Antoni Ziut Gralak - tr¹bka, tuba, Aleksander Korecki - saksofon altowy, flet, Ireneusz Wojtczak - saksofon tenorowy, Nikola Ko³odziejczyk - instrumenty klawiszowe, Kuba Staruszkiewicz - perkusja. Miejsce i organizacja: Klub Jazzowy Paradoks, ul. Wilsona marca (sobota) - godz Stachura, czyli muzyczna teatralna czêstochowska premiera w roku 30. rocznicy samobójczej œmierci znanego poety i kultowego pieœniarza: ycie, to nie teatr, Bia³a lokomotywa, Tango triste, Nie brookliñski most, Ballada dla Potêgowej, Opad³y mg³y, czy Ach, kiedy znowu rusz¹ dla mnie dni w wykonaniu samego artystycznego dyrektora czêstochowskiej sceny Piotra Machalicy. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca (czwartek - niedziela) Jazz Spring Czêstochowa 2009, czyli m.in. Five O'Clock Orchestra i inni (Hot Jazz Day), Dorota Miœkiewicz, Henryk Miœkiewicz, Andrzej Jagodziñski i inni ( Uniesienie), Marysia Sadowska z Zespo³em ( Tribute to Komeda ), a na fina³ Siggy Davis Ensemble... Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Zapraszamy!

3 niedziela 1marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska Cena biletu: 11 z³ ( istnieje mo liwoœæ nabycia albumiku o ks. Jerzym wydanego przez Niedzielê w cenie 2 z³) Zg³oszenia grup zorganizowanych (szko³y, parafie, zak³ady pracy): Miros³aw Kopeæ, tel , ; e - mail: Sprzeda biletów indywidualnych: Jasnogórskie Centrum Informacji I Bieg Narciarski po Lasku Anio³owskim Miejsce: Promenada im. Czes³awa Niemena i Lasek Anio³owski Organizator: Wydzia³ Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel oraz Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji do 4 marca Wystawa rysunków Paw³a Jarosza godz Miejsce: Galeria Oœrodka Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1 Spektakl teatralny: Scena familijna bajka dla najm³odszych Klonowi Bracia - godz i (Œl¹ski Teatr Lalki i Aktora Ateneum Katowice) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , tel (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel do 8 marca IV Miêdzynarodowe Biennale Pasteli Nowy S¹cz wystawa pokonkursowa - Sala Œl¹ska i Poplenerowa Justyna Rybak, 3nastego w pi¹tek - Grafika i multimedia - Galeria Promocji M³odych Antresola Dizajn w przestrzeni publicznej. Bezpieczeñstwo - Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 1 marca 30 kwietnia Konkurs: Przedszkolak w œwiecie sztuki - V Edycja Zawsze i wszêdzie bezpiecznie Organizator: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 do 31 marca Wystawa ilustruj¹ca historiê 2. Dywizjonu Poci¹gów Pancernych, który stacjonowa³ w Niepo³omicach w latach Miejsce: Wy sza Szko³a Zarz¹dzania w Czêstochowie, ul. 1 Maja 40 Organizator: Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych 1

4 2marca poniedzia³ek Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Miejsce: Klasztor Jasnogórski - Sala Papieska Szczegó³owe informacje na str. 1 Stammtisch - spotkanie dyskusyjne w jêzyku niemieckim godz Skierowane do osób zainteresowanych zjawiskami z ycia politycznego i codziennoœci Polski i Niemiec, pragn¹cy jednoczeœnie pog³êbiæ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Prowadzi nauczyciel z Niemiec - p. Dieter Pohl Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert muzyki kameralnej,,od duetu do kwintetu - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa kszta³cenia s³uchu PSM I st. - nauczyciel prowadz¹cy Mariusz Skuza - godz Miejsce: Sala 25 Lekcja pokazowa gry na klarnecie PSM I st. nauczyciel prowadz¹cy W³odzimierz Go³êbiowski - godz Miejsce: Sala Szczegó³y na stronie: Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) 2 20 marca Nigdy mi, kto szlachetny, nie by³ obojêtny - konkurs recytatorski dla uczniów gimnazjów z okazji Roku Juliusza S³owackiego Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia nr 6 (ul. Orkana 56 A, tel ) Marzec - co to za miesi¹c? - zajêcia plastyczno-literackie dla dzieci z osiedla Trzech Wieszczów Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Warsztaty bêbniarskie i fire show godz W ka dy poniedzia³ek mo na wpaœæ i przy³¹czyæ siê do warsztatów prowadzonych przez Teatr Tancerzy Ognia. Obecnie poszukiwane s¹ osoby Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 2 2

5 poniedzia³ek 2marca zainteresowane udzia³em w nowym widowisku ogniowo-œwietlnym. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: tel lub Wstêp wolny Jeœli padam na kolana, to tylko przed Bogiem! - godz Wieczór poezji, muzyki i wspólnego œpiewania ocalonych od zapomnienia piosenek w ho³dzie Stanis³awowi Sojczyñskiemu Warszycowi, o³nierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego i wszystkim o³nierzom Polski Podziemnej walcz¹cym z sowiecko-komunistycznym zniewoleniem. Miejsce: Sala teatralna Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. J. S³owackiego, Aleja Koœciuszki 8 Organizator: artysta malarz Aleksander Markowski Wstêp wolny, œpiewniki bezp³atne wtorek 3marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) 2-4 marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert uczennic Wydzia³u rytmiki,,temat, improwizacja, muzyka i taniec - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa Historii muzyki PSM II st. nauczyciel prowadz¹cy Marta Popowska - godz Miejsce: sala 45 Szczegó³y na stronie: Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) czasowe, muzea, galerie - patrz strony

6 4marca œroda Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spotkanie informacyjne: Fundusze Unijne Szans¹ Rozwoju Turystyki w Regionie - godz Adresatami spotkania s¹ przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoœæ w bran y turystycznej oraz instytucje i organizacje zaanga owane w rozwój turystyki w regionie. Miejsce: Wy sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie Audytorium Multimedialne, ul. Ogrodowa 47 Organizator: Wy sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Czêstochowie oraz Firma Doradcza NEXUM Wiêcej informacji na stronie internetowej: oraz Z Tytu³em Mistrza Ortografii do Gimnazjum II edycja godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Ka da œroda jest nasza zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci godz Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna, Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) 2-4 marca Zespó³ Szkó³ Muzycznych im. Marcina Józefa ebrowskiego w Czêstochowie, ul. Jasnogórska 17 i 30 - Dni Otwarte" - godz Program: Koncert solistów,,poznajmy ten instrument - godz Miejsce: Aula ZSM Koncert uczennic Wydzia³u rytmiki,,temat, improwizacja, muzyka i taniec - godz Miejsce: Aula ZSM Lekcja pokazowa Historii muzyki PSM II st. nauczyciel prowadz¹cy Marta Popowska - godz Miejsce: sala 45 Szczegó³y na stronie: Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia - godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Premiera Studencka Spektakl teatralny Nocn¹ por¹ - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów. Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie 27. Pielgrzymka Braci Zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 4

7 czwartek 5marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spektakle teatralne: Zemsta - godz Scena du a Pokaz przedpremierowy Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych. Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna - Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Seanse filmowe: Jeszcze dalej ni pó³noc - godz Spotkanie - godz Cztery noce z Ann¹ godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel CLASSIC TEA Muzyczne Wieczory Kameralne godz Aleksandra Szwejkowska-Belica skrzypce oraz Cezary Sanecki - fortepian Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie 27. Pielgrzymka Braci Zakonnych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

8 6marca pi¹tek Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 XIII Edycja - Liga Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w Warcabach 100 polowych godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Wiosenne kwiaty - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków inspirowane twórczoœci¹ Marii Konopnickiej Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Spektakle teatralne: Zemsta - godz Scena du a Prapremiera Polska Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Od 13 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa - Magia Grafiki Japoñskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 6

9 pi¹tek 6marca Poranek z seniorami: Przemys³ w Czêstochowie do 1989 r. - godz Spotkanie zainspirowane wystaw¹ fotografii Piotra Majchrzaka Czêstochowa poprzemys³owa. Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych - Aleja Pokoju 15/17, tel ) Wernisa wystawy malarstwa Zdzis³awa Wiatra godz Miejsce: Galeria Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Koncert zespo³u Coma godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 35 z³ (przedsprzeda ), 42 z³ w dniu koncertu Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Mój przyjaciel z kosmosu - konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych, a tak e uczniów klas integracyjnych i szkó³ specjalnych Informacje i zg³oszenia: Biblioteka Publiczna, Filia nr 1 (Aleja Niepodleg³oœci 11, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny marca Makroregionalne Mistrzostwa Œl¹ska Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzików w Taekwon-do Miejsce: Czêstochowa Organizator: Czêstochowska Akademia Teakwon-do, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

10 7marca sobota Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Trening przed matur¹ z jêzyka angielskiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskim Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Jeszcze jeden do puli?! Dzieñ Kobiet w Teatrze: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Koncert dla Pañ z pokazem kolekcji wiosna-lato 2009 Domu Mody Caterina Collection godz Wyst¹pi: Grzegorz Turnau Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Koncert: Lejdi End D entelmen Tur godz Gwiazd¹ koncertu bêdzie niemiecki kwintet Trustgame, graj¹cy rock i alternatywê, który zadebiutowa³ albumem pod tym samym tytu³em w roku Wyst¹pi¹ równie : punk'n'rollowi Kuœka Brothers oraz czêstochowska kapela powerpopowa Vena Valley. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 25 z³ (przedsprzeda ), 30 z³ w dniu koncertu Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Zawody w Strzelectwie Sportowym Miejsce: Strzelnica sportowa, ul. œw. Andrzeja 8/10 Organizator: Klub Œrodowiskowy AZS Strzelectwa Sportowego, tel marca Makroregionalne Mistrzostwa Œl¹ska Juniorów, Juniorów M³odszych, M³odzików w Taekwon-do Miejsce: Czêstochowa Organizator: Czêstochowska Akademia Teakwon-do, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych Pielgrzymka Maturzystów Diec. Toruñskiej Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i Fot: Piotr D³ubak 8

11 niedziela 8marca Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Dzieñ Kobiet w Teatrze: Spektakl teatralny: Jeszcze jeden do puli?! - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Koncert nie tylko dla Pañ godz Szczegó³owe informacje na str. 39 Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Labirynt Fauna" Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Dzieci i M³odzie y w Tenisie Sto³owym Miejsce: Akademickie Centrum Sportu, ul. Dembiñskiego 6 Organizator: Klub Uczelniany AZS Akademii im. Jana D³ugosza, tel wew. 162, Grand Prix Adeptów Badmintona Nie Za ywaj ycie Wygrywaj Miejsce: Czêstochowa Organizator: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Jedynka, tel Kalendarium Jasnogórskie 6-8 marca 25. Pielgrzymka Przewodników Turystycznych czasowe, muzea, galerie - patrz strony

12 9marca poniedzia³ek Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str marca Warsztaty pisania projektu Projekt w praktyce - godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13a Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna, Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Warsztaty bêbniarskie i fire show godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Od 13 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa malarstwa ukasza Huculaka Kalendarium Jasnogórskie Spotkanie Dyrektorów Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 10

13 wtorek 10 marca Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Spektakle teatralne: ó³ta ci emka (Tìšinskie Divadlo) godz i Scena du a Drugi pokój (Scena Polska) - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Zwiastuny wiosny w literaturze, muzyce i sztuce - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków prowadzi Anna Mys³ek Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) 9-10 marca Warsztaty pisania projektu PROJEKT W PRAKTYCE - godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Bajki Andersena - konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z dzielnicy DŸbów Informacje: Biblioteka Publiczna - Filia biblioteczna nr 22 (ul. Rydla 4) Spotkanie z muzyk¹ country godz The Teenage Idol RICKY NELSON w stylu country Prowadzenie: Miros³aw Desperak Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kalendarium Jasnogórskie Spotkanie Dyrektorów Szkó³ Katolickich Pielgrzymka Maturzystów Diec. Kieleckiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

14 11 marca œroda Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, szczegó³owe informacje na str. 1 Ozdoby wielkanocne - bibu³kowe kwiaty - godz Zajêcia dla dzieci z klas III szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Spektakl teatralny: Drugi pokój - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Jubileuszowe XX. Spotkanie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Czêstochowskiej - godz Miejsce: Pa³ac Œlubów, ul. Focha 19/21 (wejœcie od ul. Jana III Sobieskiego) W drug¹ rocznicê powo³ania towarzystwa prelekcjê na temat najstarszego osadnictwa rejonu Czêstochowy wyg³osi mediewista dr Jacek Laberschek, dokumentalista z Pracowni S³ownika Historyczno-Geograficznego Ma³opolski w Œredniowieczu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Bli sze informacje o dzia³alnoœci Towarzystwa mo na uzyskaæ na stronie internetowej: Wstêp wolny Promocja ksi¹ ki Czes³awa Ryszki pt. Powrót do Lourdes - godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 12

15 czwartek 12 marca Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Tradycyjne ozdoby wielkanocne - godz Zajêcia dla dzieci z klas 0 szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Ludowe zwyczaje i obrzêdy - wiosna, lato (topienie Marzanny, Œwiêta Wielkiej Nocy, Zielone Œwi¹tki, Noc Œwiêtojañska) godz Zajêcia literackie i plastyczne dla wszystkich zainteresowanych z dzielnicy Pó³noc Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 10 (ul. Micha³owskiego 20, tel ) Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Spektakl teatralny: Pierwszy raz - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena kameralna, ul. Kiliñskiego 15 Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70, 80 i 90-tych godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert zespo³u Renton godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Renton Przegl¹d 20 FILMÓW NA 20-LECIE OKF W programie m.in: Babel, Juno, Klimt, Labirynt Fauna, Mi³oœæ w czasach zarazy, Motyl i skafander, Niczego nie a³ujê, Rezerwat, Tango, Wszyscy jesteœmy Chrystusami, ycie na pods³uchu Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 czasowe, muzea, galerie - patrz strony

16 13 marca pi¹tek Audycje muzyczne z cyklu Filharmonia Dzieciom W pracowni lutnika, czyli co z czego wynika - godz. 8.30, 9.30, 10.30, Miejsce: Sala kameralna Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Prezentacja filmu Popie³uszko. Wolnoœæ jest w nas - godz. 9.00, 12.15, Szczegó³owe informacje na str. 1 Konkurs Taneczny dla Przedszkolaków Tañcz i Ty - godz Miejsce: M³odzie owy Dom Kultury, ul. ukasiñskiego 50/68 Pokazy przedpremierowe: Spektakl teatralny: Stachura - godz i Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncert Dyplomantów - godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Wernisa wystawy: Magia Grafiki Japoñskiej godz Sala Œl¹ska Wernisa wystawy malarstwa ukasza Huculaka Obok jest brak - godz Sala Poplenerowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawê mo na ogl¹daæ od 14 marca do 10 kwietnia Wystêp Krzysztofa Daukszewicza w Stajni Bia³y Borek - godz Miejsce: Stajnia Bia³y Borek, ul. Zrêbska 93, Biskupice k. Olsztyna, tel , Koncert z cyklu Jazz kameralnie Jan Ptaszyn Wróblewski i Pawe³ Tartanus godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1, tel Koncert zespo³u Rockaway - godz Trasa promuj¹ca now¹ p³ytê zespo³u, suport - grupa Opodatkowanie Powietrza. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Cena biletu: 8 z³ Koncert Free Tibet - godz Zagra Tymañski Yass Ensemble w sk³adzie: Tymon Tymañski gitara, g³os Antoni Ziut Gralak tr¹bka, tuba, Aleksander Korecki saksofon altowy, flet, Ireneusz Wojtczak - saksofon tenorowy, Nikola Ko³odziejczyk instrumenty klawiszowe, Kuba Staruszkiewicza perkusja Miejsce: Klub Jazzowy Paradoks, ul. Wilsona 16, tel , Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie Wernisa wystawy fotografii Krzysztofa Ziêtkowskiego Miejsce: Galeria ART.-FOTO Regionalnego Oœrodka Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Wystawa prezentowana bêdzie do 3 kwietnia marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Arch. Wroc³awskiej Pielgrzymka Maturzystów Diec. Œwidnickiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 14

17 sobota 14 marca Trening przed matur¹ z jêzyka angielskiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Poci¹gi pod specjalnym nadzorem" Kabaret Moralnego Niepokoju godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 PREMIERA!!! Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert z okazji Dnia Œw. Patryka (folk morski szanty) godz Zagraj¹: Rycz¹ce Dwudziestki: RO'20, Yank Shippers, Drake (Sea Folk Group) Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 14 z³ (przedsprzeda ), 18 z³ w dniu koncertu marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. Sandomierskiej, Gdañskiej, GnieŸnieñskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

18 15 marca niedziela Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego Czêstochowa Michaœ CUP godz Miejsce: Sala Technicznych Zak³adów Naukowych, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Czêstochowska Szko³a Tañca Marty Dobrowolskiej, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Spektakl teatralny: Stachura - godz Spektakl zamkniêty Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego marca XV Warsztaty Folklorystyczne POLSKA WIELKANOC z cyklu TRADYCJE NA JURZE Miejsce: Gospodarstwo Eko-Agroturystyczne Nad Pilic¹ w Krzêtowie Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel Zdjêcie ze spektaklu "Historia ó³tej ci emki" Fot: Katerina Czerna Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 16

19 poniedzia³ek 16 marca Kadr z filmu "Hanami, kwiat wiœni" Przegl¹d XXI Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z powiatów: czêstochowskiego, k³obuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciañskiego godz Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Spektakl teatralny: Stachura - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Stammtisch - spotkanie dyskusyjne w jêzyku niemieckim godz Skierowane do osób zainteresowanych zjawiskami z ycia politycznego i codziennoœci Polski i Niemiec, pragn¹cych jednoczeœnie pog³êbiæ znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Prowadzi nauczyciel z Niemiec - p. Dieter Pohl Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Warsztaty bêbniarskie i fire show - godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. GnieŸnieñskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

20 17 marca wtorek marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk francuski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Spektakl teatralny: Stachura - godz i (Premiera Studencka) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Od 20 marca w Miejskiej Galerii Sztuki wystawa druku cyfrowego i animacji Bartosza Wi³una Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 18

21 œroda 18 marca marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk niemiecki godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Z Mistrzem Twardowskim na Ksiê yc - godz Z okazji Œwiatowego Dnia S³oñca o S³oñcu, Ksiê ycu, Ziemi, lotach w kosmos i literaturze fantastycznej zajêcia dla dzieci z III klas szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Dzieci, Aleja Pokoju 16, tel ) Dzieñ S³oñca - godz Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Spektakle teatralne: Tajemniczy ogród - godz Scena du a Œroda Studencka: Pierwszy raz - godz Scena na Scenie Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Spotkania z IPN-em Wspó³zawodnictwo pracy w Polsce Ludowej - godz Wyk³ad otwarty wyg³osi Robert Ciupa Zaprasza: Biblioteka Publiczna (Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel ) Przeboje mistrzów - ycie i twórczoœæ Mieczys³awa Kar³owicza - audycja muzyczna - godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Pielgrzymka Maturzystów Diec. Warszawsko- Praskiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

22 19 czwartek marca Spektakle teatralne: Tajemniczy ogród - godz i Scena du a Œroda Studencka: Pierwszy raz - godz Scena na Scenie Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk angielski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Idzie wiosna - impreza dla dzieci godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 (ul. œw. Barbary 32, tel ) Spotkanie z Ann¹ Jantar - audycja muzyczna Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Hanami, kwiat wiœni - godz i Poci¹gi pod specjalnym nadzorem - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Trening przed matur¹ z jêzyka niemieckiego godz Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków Miejsce: Filharmonia Czêstochowska, ul. Wilsona 16 Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Dni skupienia dla sióstr pracuj¹cych w instytucjach koœcielnych i domach zakonnych Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 20

23 pi¹tek 20 marca marca Festiwal Piosenki Europejskiej jêzyk angielski godz Konkurs piosenki wykonywanej w jêzyku obcym eliminacje Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Wiosenne kwiaty - godz Zajêcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków inspirowane twórczoœci¹ Marii Konopnickiej Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 5 (ul. Krasiñskiego 4, tel ) Poranek z seniorami: Dzia³alnoœæ konspiracyjna na Rakowie w latach okupacji godz (w 15. rocznicê œmierci Jana Pietrzykowskiego) Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych Aleja Pokoju 15/17, tel ) O ksi¹ ce Kaliny Je ykowskiej i Wojciecha Karwackiego 13 skrytka rozmawiaæ bêd¹ dzieci z Dyskusyjnego Klubu Ksi¹ ki godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wernisa wystawy: Bartosz Wi³un BezNazwy_02 - Druk cyfrowy i animacja godz Galeria Promocji M³odych Antresola Wernisa wystawy po XXI Plenerze Miejskim KLUCZ-ymy po Czêstochowie godz Sala Gobelinowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawa czynna od 21 marca do 10 kwietnia Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Fot: Piotr D³ubak Koncert II etap przes³uchañ Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Koncert charytatywny na rzecz B³a eja Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. Legnickiej, P³ockiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

24 21 sobota marca Salon Poezji/Salonik dla Dzieci godz Sala kameralna/histrion Spektakl teatralny: Mayday - godz Scena du a Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Koncert Fina³owy Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków godz Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Salsa fever, swing godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Koncert Indios Bravos godz Koncert promuj¹cy czwart¹ p³ytê zespo³u pt. indios bravos. Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Ceny biletów: 23 z³ (przedsprzeda ), 27 z³ w dniu koncertu Indios Bravos II Z³az Turystyczny Wioœnie na Spotkanie Miejsce: Czêstochowa Zawodzie Organizator: Regionalny Oddzia³ PTTK, tel marca Targi Œlubne Miejsce: M 1 Centrum Handlowe Czêstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diec. P³ockiej 29. Pielgrzymka Obroñców ycia Pielgrzymka Ruchu Szensztackiego Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 22

25 niedziela 22 marca Won! Spektakl Teatru Syrena godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kadr z filmu "Bracia Karamazow" Spektakl teatralny: Mayday - godz Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego marca Targi Œlubne Miejsce: M 1 Centrum Handlowe Czêstochowa, ul. Kisielewskiego 8/16, tel Muzyka na du ym ekranie oraz nauka tanga argentyñskiego Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Grand Prix Amatorów Regionu Czêstochowskiego w Badmintonie Miejsce: Techniczne Zak³ady Naukowe, ul. Jasnogórska 84/90 Organizator: Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Hutnik, tel Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Ruchu Szensztackiego czasowe, muzea, galerie - patrz strony

26 23 poniedzia³ek marca Perkusja bez tajemnic warsztaty muzyczne godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Warsztaty bêbniarskie i fire show godz Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Wiêcej informacji na str. 2 Kalendarium Jasnogórskie marca Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej 24 wtorek marca Festiwal Nauki - Dni Otwarte Na Dni Otwarte s¹ zapraszani maturzyœci z wszystkich szkó³ œrednich z regionu czêstochowskiego w celu zaprezentowania przez w³adze uczelni oraz dyrektorów instytutów programu kszta³cenia Akademii Polonijnej. Podczas czêœci pokazowej uczniowie szkó³ œrednich mog¹ wzi¹æ udzia³ w wyk³adach, warsztatach, quizach i konkursach jêzykowych, informatycznych oraz bogatej ofercie kulturalnorozrywkowej. Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Komputeromania - zajêcia z internetem dla seniorów godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Filia Muzyczna (Aleja Niepodleg³oœci 41, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Kalendarium Jasnogórskie marca Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 24

27 œroda 25 marca V Forum Bibliotekarzy Województwa Œl¹skiego - godz Temat: Przysz³oœæ bibliotek - biblioteki przysz³oœci Miejsce konferencji: Centrum Kongresowe Akademii Polonijnej w Czêstochowie, ul. Pu³askiego 4/6. Zapraszamy bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek oraz osoby zainteresowane sprawami czytelnictwa i bibliotek. Zg³oszenia: Informacje: NB" Renata Sowada tel ; Udzia³ w konferencji jest bezp³atny Spektakl teatralny: Igraszki z Diab³em - godz i (Œroda Studencka) Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Scena du a, ul. Kiliñskiego 15 Wyk³ad w jêzyku niemieckim Brandteigkrapfen: Wittgenstein und Bernhard - godz Spotkanie poprowadzi Peter Langkammer. Miejsce i organizator: Centrum Jêzyków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, Aleja Jana Paw³a II 126/130, tel Ozdoby wielkanocne - bibu³kowe kwiaty - godz Zajêcia plastyczne dla dzieci z klas II szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Ka da œroda jest nasza godz Zajêcia literackie i plastyczne dla dzieci Zapraszaj¹: Biblioteka Publiczna - Filia nr 20 (ul. Gombrowicza 15, tel ) i Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Przes³uchania kandydatów do Szko³y Muzycznej I stopnia godz Miejsce i organizator: Zespó³ Szkó³ Muzycznych, ul. Jasnogórska 17, tel Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Turniej Jednego Wiersza o nagrodê Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego godz Miejsce: Sala Oœrodka Promocji Kultury, ul. D¹browskiego 1 Recital Fortepianowy Agaty Ho³dyk w ramach cyklu Spotkania z muzyk¹ Miejsce: Regionalny Oœrodek Kultury, ul. Ogiñskiego 13 a Sportowe emocje na telebimie lub koncert na du ym ekranie Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), czasowe, muzea, galerie - patrz strony

28 26 czwartek marca Koncerty szkolne z cyklu Szko³a na Parnasie Szklana harfa czy anielskie organy - godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Spektakle teatralne: Jaœ i Ma³gosia - godz i Scena du a Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego 15 Rady nie od parady: wiersze z mora³em Ma³gorzaty Strza³kowskiej - godz Konkurs recytatorski dla uczniów klas I - III szkó³ podstawowych Zaprasza: Biblioteka Publiczna, Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie y (Aleja Koœciuszki 4, tel ) Seanse filmowe: Bracia Karamazow - godz i Ksiê na - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny marca Jazz Spring Czêstochowa Hot Jazz Day - Dzieñ Jazzu Tradycyjnego - godz Wyst¹pi¹: Five O Clock Orchestra, Big Band Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. M.J. ebrowskiego w Czêstochowie pod dyrekcj¹ W³odzimierza Go³êbiowskiego oraz Josho Stephan (Niemcy) gitara + Siergiej Wowkotrub Trio Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie, tel , marca Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Jêzyki i Kultury w kontakcie dawniej i dziœ Szczegó³y na stronie internetowej: Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Studenckie czwartkowe pl¹sy muzyczne z lat 70., 80. i 90. godz Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Arch. Czêstochowskiej Pielgrzymka Maturzystów Diec. W³oc³awskiej Opisy spektakli i filmów, wystawy sta³e i 26

29 pi¹tek 27 marca Koncerty szkolne z cyklu Szko³a na Parnasie Szklana harfa czy anielskie organy - godz i Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Poranek z seniorami: Alkohol Ÿród³em biedy w rodzinach na Rakowie w kontekœcie Miêdzynarodowego Dnia TrzeŸwoœci (29 marca) - godz Zaprasza: Biblioteka Publiczna - Filia nr 7 (Wypo yczalnia dla Doros³ych - Aleja Pokoju 15/17, tel ) Seanse filmowe: Gry wojenne - godz Poca³unek o pó³nocy - godz Gomorra - godz Miejsce: Oœrodek Kultury Filmowej, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru Maraton teatralny: Patrz s³oñce zachodzi - godz Scena na Scenie Nocn¹ por¹ - godz Scena kameralna Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza, ul. Kiliñskiego marca Jazz Spring Czêstochowa Uniesienie - godz Wyst¹pi¹: Orkiestra Filharmonii Czêstochowskiej, Bohdan Jarmo³owicz dyrygent, Henryk Miœkiewicz saksofon, Dorota Miœkiewicz vocal, Trio jazzowe: Andrzej Jagodziñski fortepian, S³awomir Kurkiewicz kontrabas, Micha³ Miœkiewicz perkusja. Miejsce: Sala koncertowa Filharmonii Czêstochowskiej, ul. Wilsona 16 Organizator: Stowarzyszenie Jazzowe w Czêstochowie, tel , Biotronic vol. IV godz Kolejna ods³ona cyklicznej imprezy z muzyk¹ heavy roots, dubwise i dubstep. Rise Up! Miejsce: Galeria Teatr from Poland, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 2 Szczegó³owe informacje: Cena biletu: 6 z³ Muzyka na ywo (koncerty) Miejsce i organizator: Klub Jazzowy Paradoks, tel , (rezerwacja miejsc), marca Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Jêzyki i Kultury w kontakcie dawniej i dziœ Szczegó³y na stronie internetowej: Miejsce i organizator: Akademia Polonijna, ul. Pu³askiego 4/6, tel Uroczyste otwarcie Czêstochowskiego Uniwersytetu M³odzie owego Miejsce i organizator: Politechnika Czêstochowska, ul. D¹browskiego 69, tel , Kalendarium Jasnogórskie Pielgrzymka Maturzystów Diecezji W³oc³awskiej, Bielsko- ywieckiej czasowe, muzea, galerie - patrz strony

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej

Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV Europejski Konkurs Sztuki Ludowej Urz¹d Miasta Czêstochowy wrzesieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. W. Sowula Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XVIII KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA X Dni Europejskiej Kultury Ludowej IV

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie

Bardziej szczegółowo

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie

Uroki kulturowe Ziemi Parczewskiej Zespó³ Pa³acowy w Milanowie Powiat w obiektywie Œpiewaj¹cy S³owik 2011 w Parczewie Nr 5 (108) Maj 2011 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok X Podsumowanie konkursu ortograficznego Z³ote Pióro Starosty Parczewskiego

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (478) 2 maja 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl GABINET

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

MARIA AWARIA. co, gdzie, kiedy HOLGA IN INDIA CLUB RETRO KURY NA WYSTAWIE CAŁA GÓRA BARWINKÓW T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK

MARIA AWARIA. co, gdzie, kiedy HOLGA IN INDIA CLUB RETRO KURY NA WYSTAWIE CAŁA GÓRA BARWINKÓW T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK ANKA FUGAZI BIERNACKA ARTYŚCI SPALONEGO TEATRU MARIA AWARIA HOLGA IN INDIA T.LOVE ALTERNATIVE JAMAL * APTEKA KIM NOWAK Bezpłatny Informator Urzędu Miasta Częstochowy co, gdzie, kiedy w Częstochowie październik

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Mamy wiosnê! Kalendarzow¹, astronomiczn¹ i w rzeczywistoœci. Zima, mróz i œnieg tak oczekiwany w okresie Bo ego Narodzenia dokuczy³ i uprzykrzy³ siê chyba wszystkim. Niespotykane

Bardziej szczegółowo

Nr 12 6 (37) (19) Grudzieñ Czerwiec 2010 2008 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 www.glosbochenski.pl gazeta bezp³atna A miasto

Bardziej szczegółowo

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC

Zareklamuj się POWIAT. Szanowni Pañstwo! JE ELI JESTEŒ OSOB POKRZYWDZON PRZESTÊPSTWEM PAMIÊTAJ! MO ESZ OTRZYMAÆ BEZP ATN POMOC POWIAT W NUMERZE: POWIAT Ostatnia sesja Rady Powiatu 4 kadencja... 3 Powiatowe Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci... 4-5 Powiatowy Przegl¹d Twórczoœci Nauczycieli... 7 Poka, co potrafisz!, Darek

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V.

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V. ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Anna Skoczylas Wêdrowaæ po ob³okach Wydawnictwo SIGNO Kim jest Anna Skoczylas? Niegdyœ by³a taterniczk¹,

Bardziej szczegółowo

Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie

Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Wernisa Bo eny Czerskiej w Parczewie Nr (6) (133) Czerwiec 2013 Miesiêcznik spo³eczno-kulturalny Powiatu Parczewskiego Rok XII Autor pracy Bo ena Czerska Wydawca: Adres redakcji: Zespó³ Redakcyjny Wspó³praca

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite

IX Dni Istebnej Z Ochodzitej przez Skalite LIPIEC 2005 Informator Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 7 (144) ROK XIII LIPIEC 2005 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1000 egz. cena 1,50 z VAT Serdecznie witam wszystkich goœci, turystów i wczasowiczów,

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11

Wystawa Stra po arna w oczach dziecka, str. 11 M i e s i ê c z n i k ISSN 1733-3253 Egzemplarz bezp³atny W numerze: Wystawa "Stra po arna w oczach dziecka", str. 11 III Zjazd o³yniaków str. 2 XI Sesja Rady Gminy str. 3 Efekty realizacji projektu Nasza

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR Xl 2008 nr 11 (59) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Andrzej Mleczko Seks, myd³o i powid³o Wydawnictwo Iskry Najnowszy zbiór rysunków Andrzeja Mleczki.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie

Inwestycje 2014. Ferie w mieœcie D w u t y g o d n i k S a m o r z ¹ d u Te r y t o r i a l n e g o w C h o j n o w i e. Ch. G er 4 m nu 01 r. ny 3.2 êp st 7.0 a 0 N NR 04 (806) ROK XXII 21.02.2014 CENA 1,70 z³ Fiesta w Chojnowie Ekspresja,

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X

Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY. Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ ISSN 1732-470X ISSN 1732-470X Nr 2 (18) 2010 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. Foto: R. Serafin

Bardziej szczegółowo

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra.

RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. ISSN 1730-587X Bezp³atny informator Co Œl¹zakom w duszy gra - pó³fina³ ydu³towskie Centrum Kultury FENIKS jest organizatorem otwartego RFestiwalu Muzyki i Piosenki Œl¹skiej Co Œl¹zakom w duszy gra. Mecenasem

Bardziej szczegółowo