Bruksanvisning för elverk 650 W. Bruksanvisning for elverk 650 W. Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för elverk 650 W. Bruksanvisning for elverk 650 W. Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för elverk 650 W Bruksanvisning for elverk 650 W Instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego 650 W Operating Instructions for Generator 650 W SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR... 5 Användningsområden... 5 Avsedd användning... 5 Felaktig användning... 5 Kvarstående risker... 5 Livsfara... 5 Risk för personskada... 6 Risk för miljöskada... 6 Skada på elverket... 6 Skada på annan egendom... 6 Funktionsnedsättning... 6 Behörig personal... 6 Personlig skyddsutrustning... 6 Allmänna säkerhetsanvisningar... 6 Drift... 7 Underhåll... 7 Avställning... 7 Symboler... 7 Riskområden och arbetsområden... 8 TEKNISKA DATA... 8 Generator... 8 Motor... 8 Driftmiljökrav... 9 Nedstämpling... 9 Distributionsnät... 9 BESKRIVNING... 9 HANDHAVANDE Transport Uppställning Bränslepåfyllning Blandningsförhållande Start Avställning Tömning av bränsletank Motorkonservering Rengöring av luftfilter UNDERHÅLL Underhållsschema Underhåll Elsäkerhet FELSÖKNING NORSK 14 SIKKERHETSANVISNINGER Bruksområder Forskriftsmessig bruk Feil bruk Eksisterende farer Livsfare Fare for personskade Fare for miljøskade Skade på aggregatet Skade på annen eiendom Funksjonsreduksjon Autorisert personell Personlig verneutstyr Generelle sikkerhetsanvisninger Drift... 16

3 Vedlikehold Pakke ned Symboler Risikområder og arbeidsområder TEKNISKE DATA Generator Motor Driftsmiljøkrav Nedstempling Distribusjonsnett BESKRIVELSE BRUK Transport Oppstilling Påfylling av drivstoff Blandingsforhold Start Pakke ned Tømming av drivstofftank Vedlikehold av motoren Rengjøring av luftfilter VEDLIKEHOLD Vedlikeholdsskjema Vedlikehold El-sikkerhet FEILSØKING POLSKI 23 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Zakres użytkowania Przeznaczenie Niepoprawne użytkowanie Pozostałe czynniki ryzyka Zagrożenie życia Ryzyko obrażeń ciała Zagrożenie dla środowiska naturalnego Uszkodzenie agregatu Uszkodzenie innego sprzętu Obniżenie sprawności Uprawniony personel Środki ochrony indywidualnej Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Praca Konserwacja Czasowe odstawianie agregatu Symbole Obszary zagrożenia i obszary pracy DANE TECHNICZNE Generator Silnik Warunki środowiska pracy Spadek sprawności Sieć dystrybucji energii OPIS OBSŁUGA Transport Ustawianie Tankowanie paliwa Stosunek mieszanki Uruchamianie Czasowe odstawianie agregatu Opróżnianie zbiornika paliwa... 29

4 Konserwacja silnika Czyszczenie filtra powietrza KONSERWACJA Schemat konserwacyjny Konserwacja Bezpieczeństwo elektryczne WYKRYWANIE USTEREK ENGLISH 33 SAFETY INSTRUCTIONS Use Intended use Improper use Other risks Danger to life Risk of injury Environmental hazards Damage to the generator Damage to other property Reduced performance Qualified personnel Personal safety equipment General safety instructions Operation Maintenance Shutting down Safety symbols Hazard areas and work areas TECHNICAL DATA Generator Engine Operating environment requirements Reduced output Distribution network DESCRIPTION USE Transport Setting up Refuelling Petrol/oil mix Starting Shutting down Draining the fuel tank Engine preservation Cleaning the air filter MAINTENANCE Maintenance schedule Maintenance Electrical safety TROUBLESHOOTING... 40

5 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Användningsområden Elverket uppfyller vid tiden för tillverkningen gällande tekniska standarder och säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan felaktig användning medföra risker för personskada eller egendomsskada. Beakta all information rörande risker som finns på elverket och/eller i den tekniska dokumentationen. Avsedd användning Elverket är ett reservaggregat för mobil användning. Elverket får endast användas utomhus, inom angivna gränsvärden för spänning, effektuttag och märkvarvtal. Elverket får inte anslutas till andra spänningskällor eller generatorer. Elverket får inte användas i potentiellt explosiv miljö. Elverket får inte användas där brandrisk föreligger. Elverket får endast användas i enlighet med den tekniska dokumentationen. Tillverkaren påtar sig inget ansvar om elverket används på något annat sätt än i enlighet med dessa anvisningar. Felaktig användning Felaktig användning kan vara: användning i potentiellt explosiv miljö användning i där brandrisk föreligger användning i slutet utrymme användning exponerat för regn eller snö användning utan erforderliga säkerhetsåtgärder användning anslutet till andra spänningskällor bränslepåfyllning av varmt elverk bränslepåfyllning under drift spolning av elverket med högtryckstvätt eller brandsläckningsutrustning användning utan att alla säkerhetsanordningar är monterade underlåtenhet att utföra underhåll underlåtenhet att utföra nödvändiga kontroller samt felsökning underlåtenhet att byta ut slitdelar felaktigt underhåll och/eller felaktiga reparationer otillräckligt underhåll och/eller otillräckliga reparationer Kvarstående risker Livsfara Elverket är konstruerat för att vara så säkert som möjligt. Vissa risker kan dock inte helt elimineras. Följ alltid alla anvisningar och säkerhetsanvisningar i denna handbok, liksom alla varningsmärken på elverket, för att undvika risk för dödsfall, personskada och skada på elverket eller annan egendom, samt för att elverket ska fungera korrekt och med maximal livslängd. Livsfara kan uppkomma vid användning av elverket: vid felaktig användning vid defekt eller felaktig säkerhetsutrustning om elektriska komponenter är defekta eller skadade om elverket vidrörs med våta händer eller kroppsdelar till följd av bensinångor till följd av motoravgaser. 5

6 Risk för personskada SVENSKA Risk för personskada kan uppkomma vid användning av elverket: vid felaktig användning under transport till följd av varma delar när motorstartsnöret dras in. Risk för miljöskada Miljörisker kan uppstå vid användning av elverket: vid felaktig användning till följd av bränsle, smörjmedel, motorolja etc. till följd av avgaser till följd av buller till följd av brand. Skada på elverket Elverket kan skadas: vid felaktig användning till följd av överbelastning till följd av överhettning om anvisningar för drift och underhåll inte följs om olämpligt bränsle, smörjmedel, olja etc. används. Skada på annan egendom Annan egendom i närheten av elverket kan skadas: vid felaktig användning till följd av över- eller underspänning. Funktionsnedsättning Elverkets kapacitet och funktion kan försämras: vid felaktig användning vid felaktigt underhåll eller felaktig reparation om olämpligt bränsle, smörjmedel, olja etc. används vid användning mer än 100 meter över havet vid omgivningstemperatur högre än 27 C om distributionsnätet är för stort. Behörig personal All personal som använder, underhåller eller hanterar elverket måste följa gällande säkerhetsregler för elverket och känna till dess kapacitet och begränsningar. Personlig skyddsutrustning Använd alltid hörselskydd och skyddshandskar vid arbete med och underhåll av elverket. Allmänna säkerhetsanvisningar Användaren måste känna till och kunna använda elverkets komponenter. Användaren är ansvarig för att elverket används korrekt och säkert och inte används av obehöriga. Användaren ska bära lämplig skyddsutrustning. Alla märken och etiketter på elverket ska vara fullständiga och läsbara. Ändra eller modifiera aldrig elverket på något sätt. Motorns märkvarvtal är inställt från fabrik och får inte ändras. Kontrollera före och efter varje användning att elverket fungerar säkert och korrekt. Elverket får endast användas utomhus. Öppen låga, gnistgenererande utrustning och rökning är förbjudna inom elverkets riskområde. Under drift måste elverket skyddas från fukt, regn/snö, smuts och främmande föremål. 6

7 Drift SVENSKA Kontrollera elverket med avseende på elsäkerhet före varje användning. Apparaten får inte täckas över. Luftintaget får inte blockeras. Starthjälpmedel får inte användas. Ingen last får vara ansluten till elverket när det startas. Använd endast lämpliga, godkända kablar. Belastningen får inte överskrida elverkets märkuteffekt. Kör inte elverket utan ljuddämpare. Kör inte elverket utan luftfilter eller med luftfilterlocket öppet. Underhåll Stäng alltid av elverket före underhåll. Låt alltid elverket svalna före underhåll. Användaren får endast utföra underhåll och reparationer som beskrivs i dessa anvisningar. Underhåll och reparationer som inte beskrivs i dessa anvisningar ska utföras av behörig servicerepresentant. Lossa alltid tändstiftskabeln från tändstiftet före service och reparation. Följ underhållsschemat i dessa anvisningar. Avställning Elverket ska ställas av om det inte ska användas på en månad eller mer. Förvara elverket i torrt utrymme inomhus. Använd lämplig bränsletillsats för att motverka avlagringar i bränslesystemet. Symboler Varning! Starta och kör aldrig elverket inomhus eller i slutet utrymme, inte ens om dörrar och fönster är öppna. Risk för personskada. Risk för elektrisk stöt. Använd eller förvara inte utrustningen i våta eller fuktiga utrymmen eller på ledande underlag, som metalldäck eller stålställning. Använd inte utrustningen i regn. 7

8 SVENSKA Bensin och bensinångor är starkt antändliga och kan under vissa omständigheter vara explosiva. Brand och/eller explosion kan orsaka allvarlig brännskada eller dödsfall. Använd hörselskydd. Läs dessa anvisningar noga före användning och följ alla varningar och säkerhetsanvisningar. Riskområden och arbetsområden Riskområden och arbetsområden för elverket beror på den aktuella arbetsuppgiften. Arbetsuppgift Arbetsmoment Riskområde Arbetsområde Transport Transport i fordon Inget Drift Manuell transport utförd av driftpersonal Uppställning Radie 1,0 m Drift Radie 5,0 m Bränslepåfyllning Radie 2,0 m Radie 1,0 m Underhåll Rengöring Avställning Radie 1,0 m Underhåll Generator Motor Nätspänningsfrekvens Märkspänning Utgående toppeffekt (AC) Nominell utgående effekt (AC) Effektfaktor (cos ()) Antal faser TEKNISKA DATA 50 Hz 110, 120, 220, 230, 240 VAC En eller två spänningar 780 W 650 W Enfas Motortyp 2-takt, en cylinder, luftkyld Cylindervolym 69 cm3 Maximal uteffekt 1,3 kw Tändsystem CDI Startsystem Snörstart Bränsle Oljeblandad bensin (50:1) Bränsletankens volym 4,0 l Ungefärlig drifttid per tank, 75 % belastning 8 h Uppmätt ljudeffektsnivå, LwA 91 db(a) Garanterad ljudeffektsnivå, LwA 94 db(a) Ljudtrycksnivå, LpA 72 db(a) Netto-/bruttovikt (cirka) 18 kg/20 kg 8

9 Driftmiljökrav SVENSKA Förhållande Värde Enhet Uppställningshöjd över havet < 100 m Temperatur < 25 C Relativ luftfuktighet < 30 % Nedstämpling Uteffektminskning Per ytterligare Enhet 1 % 100 m 4 % 10 C Distributionsnät Kablage Max. kretslängd Enhet 1,5 mm2, H0 7RN-F eller motsvarande 60 m 2,5 mm2, H0 7RN-F eller motsvarande 100 m Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. Varning! Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). 1. Bränsletank 2. Bränslekran 3. Startapparat 4. Bränsletanklock 5. Tändstiftshatt 6. Jordfelsbrytarskyddat uttag BESKRIVNING 7. Strömbrytare 8. Motorströmbrytare 9. Chokereglage 10. Luftfilter 11. DC-utgång 12. Anslutning jordplint 9

10 Transport Elverket ska vara avstängt och ha svalnat. Lyft i bärhandtagen. Gå långsamt. SVENSKA HANDHAVANDE VARNING! Apparaten kan orsaka skada på händer och fötter om den tappas. Uppställning Elverket ska placeras på plant, stabilt underlag utomhus. Driftområdet ska vara fritt från antändliga och/eller explosiva material. VARNING! Se till att inte olja och/eller bränsle läcker ut och förorenar mark och/eller grundvatten. Bränslepåfyllning Apparaten ska vara avstängd och ha svalnat. Lufttillförsel och ventilation ska vara tillräckliga. Använd endast oljeblandad bensin. Blandningsförhållandet bensin:olja ska vara 50:1. Fyll inte tanken helt. Fyll inte över bränslefiltrets överkant. VARNING! Bränsle och bensinångor är antändliga och kan explodera. Undvik bränslespill och -läckage. Apparaten måste vara avstängd. Undvik öppen låga och gnistor. Bränslespill förorenar mark och/eller grundvatten. Blandningsförhållande Blandningsförhållandet bensin:olja ska vara 50:1. 50 DELAR BENSIN 1 DEL OLJA 1 liter 0,02 liter 2 liter 0,04 liter 3 liter 0,06 liter 4 liter 0,08 liter Start Inga elektriska förbrukare får vara anslutna när elverket startas. 1. Öppna bränslekranen. 2. För chokereglaget till läge I. 3. Sätt motorströmbrytaren i läge ON. 4. Dra försiktigt i startsnöret tills det tar emot och dra sedan kraftigt. 5. För chokereglaget till läge 2 när motorn har startat. Avställning Om elverket används sällan kan det vara svårt att starta det. Elverket bör köras 30 minuter varje vecka för att undvika startproblem. Om elverket inte ska användas på en längre tid ska alla förbrukare ska vara avstängda eller bortkopplade från elverket. VARNING! Bränslespill förorenar mark och/eller grundvatten. Tömning av bränsletank 1. Stäng bränslekranen. 2. Placera en lämplig uppsamlingsbehållare bredvid elverket. 3. Lossa bränsleledningen från förgasaren och dra den till uppsamlingsbehållaren. 4. Öppna bränslekranen och låt bränslet rinna ut. 5. Stäng bränslekranen. 6. Anslut bränsleledningen till förgasaren igen när allt bränsle tömts ur bränsletanken. 10

11 SVENSKA OBS! Begagnad olja, överblivet bränsle och liknande ska återvinnas i enlighet med gällande regler. Motorkonservering Apparaten måste vara avstängd. Allt bränsle ska vara avtappat ur bränsletanken. Bränslekranen ska vara stängd. 1. Ta av tändstiftshatten. 2. Avlägsna tändstiftet med tändstiftsnyckel. 3. Häll i omkring 1 ml olja i tändstiftshålet. 4. Sätt tillbaka tändstiftet och dra åt. 5. Dra långsamt i startsnöret några gånger för att fördela oljan i cylindern. 6. Sätt tillbaka tändstiftshatten. Rengöring av luftfilter 1. Avlägsna luftfilterlocket från filterhuset. 2. Tvätta luftfiltret med fotogen i lämpligt kärl. 3. Häll lite motorolja på filtret och krama ut överflödsoljan. 4. Sätt tillbaka luftfilterlocket på filterhuset. OBS! Begagnad olja, överblivet bränsle och liknande ska återvinnas i enlighet med gällande regler. UNDERHÅLL Det här avsnittet beskriver underhåll av elverket. Underhållsåtgärder och reparationer som inte beskrivs i det här avsnittet ska utföras av behörig servicerepresentant. Underhållsschema Nedanstående underhållsåtgärder ska utföras med angivna intervall. Underhåll Kontroll av elsäkerhet Rengöring av luftfilter Rengöring av området kring ljuddämpare, länkage och fjädrar Byte av tändstift Byte av bränslefilter Kontroll av skruvförband Kontroll av tomgångsvarvtal Kontroller av bränsleledningar och -anslutningar med avseende på täthet och skick. Rengöring av förbränningsrum Underhållsintervall efter 8 h efter 25 h/varje år efter 50 h/varje år efter 100 h/varje år varje år X X Före varje användningstillfälle. (X)1) 500 h 3) 1. Rengör oftare under dammiga förhållanden, om föroreningar ansamlas samt vid långvarig körning i högt, torrt gräs. 2. Om tillämpligt. 3. Ska utföras av behörig servicerepresentant. X X (X)2) (X)3) 11

12 Underhåll SVENSKA Underhållsarbete får endast utföras av personal med tillräckliga kunskaper. Underhållsuppgifterna enligt underhållsschemat ska utföras enligt bruksanvisningen för motorn. Vi rekommenderar att dessa underhållsuppgifter utförs av behörig servicerepresentant. Elsäkerhet Kontroll av elsäkerhet får endast utföras av personal med behörighet för detta. FELSÖKNING I det här avsnittet beskrivs möjliga problemorsaker och lämpliga åtgärder för att avhjälpa dem. Om problemet inte kan avhjälpas med hjälp av felsökningsschemat, ska elverket stängas av och behörig servicerepresentant kontaktas. Problem Möjlig orsak Åtgärd Ingen utgående För lågt motorvarvtal. Justera motorvarvtalet.* spänning. Ledaravbrott eller Kontrollera belastningen. kortslutning. Defekt kondensator. Byt kondensatorn.* Avbrott eller kortslutning i rotor- eller statorlindning. Mät lindningsresistansen och byt lindningen, om så behövs.* Strömbrytare i frånslaget Sätt strömbrytaren i tillslaget läge. läge. Låg utgående För lågt motorvarvtal. Justera motorvarvtalet.* spänning utan belastning. Defekt likriktare. Prova likriktaren och byt ut den, om så behövs.* Defekt kondensator. Byt kondensatorn.* Avbrott eller kortslutning i rotor- eller statorlindning. Mät lindningsresistansen och byt lindningen, om så behövs.* Generator inte Magnetisera generatorn.* magnetiserad. Hög utgående För högt motorvarvtal. Justera motorvarvtalet.* spänning utan belastning. För lågt motorvarvtal. Justera motorvarvtalet.* Låg utgående Defekt likriktare. Prova likriktaren och byt ut den, om så behövs.* spänning med belastning. För lågt varvtal vid full Justera motorvarvtalet.* belastning. För stor belastning. Minska belastningen. Ojämn utgångsspänning. Ojämn belastning. Koppla bort samtliga förbrukare och anslut dem var för sig för att avgöra vilken förbrukare som orsakar ojämn belastning. Buller under drift. Lösa skruvförband. Dra åt alla skruvförband. Avbrott eller kortslutning i statorlindning eller i förbrukare. Defekt lager. Resistansprova statorlindningen och byt den, om så behövs. Om statorlindningen fungerar korrekt, resistansprova förbrukarna och koppla bort defekta förbrukare.* Byt ut lagret.* 12

13 SVENSKA Motorn startar inte. Bränslebrist. Fyll på bränsle. Bränslekranen är stängd. Öppna bränslekranen. Strömbrytare i frånslaget Sätt strömbrytaren i tillslaget läge. läge. Tändstiftshatten är Rengör tändstiftshatten. smutsig eller lös. Tändstiftet är smutsigt eller defekt. Rengör tändstiftet. Justera gnistgapet. Byt tändstiftet, om så behövs. * Kontroll/reparation bör utföras av behörig servicerepresentant. Rätten till ändringar förbehålles Jula AB, Box 363, SKARA Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 13

14 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! Bruksområder SIKKERHETSANVISNINGER På produksjonstidspunktet oppfyller aggregatet gjeldende tekniske standarder og sikkerhetsforskrifter. Til tross for dette kan feil bruk medføre fare for personskade eller skade på eiendom. Vær oppmerksom på all informasjon om farer som finnes på aggregatet og/eller i den tekniske dokumentasjonen. Forskriftsmessig bruk Aggregatet er et reserveaggregat for mobil bruk. Aggregatet skal kun brukes utendørs og innenfor angitte grenseverdier for spenning, effektuttak og merketurtall. Aggregatet må ikke kobles til andre spenningskilder eller generatorer. Aggregatet må ikke brukes i potensielt eksplosive miljøer. Aggregatet må ikke brukes på steder der det foreligger brannfare. Aggregatet må kun brukes i henhold til den tekniske dokumentasjonen. Produsenten påtar seg intet ansvar hvis aggregatet brukes på en måte som ikke er i samsvar med disse anvisninger. Feil bruk Feil bruk kan være: bruk i et potensielt eksplosivt miljø bruk på steder hvor det foreligger brannfare bruk i lukkede rom bruk under forhold eksponert for regn eller snø bruk uten nødvendige sikkerhetsforanstaltninger bruk koblet til andre spenningskilder påfylling av drivstoff når aggregatet er varmt påfylling av drivstoff under drift spyling av aggregatet med høytrykkspyler eller brannslukkingsutstyr bruk uten at alle sikkerhetsanordninger er montert at produktet ikke er vedlikeholdt at nødvendige kontroller samt feilsøking ikke er utført at slitedeler ikke er byttet ut feil vedlikehold og/eller feil reparasjoner utilstrekkelig vedlikehold og/eller utilstrekkelige reparasjoner. Eksisterende farer Livsfare Aggregatet er konstruert for å være så sikkert som mulig. Visse risikoer kan imidlertid aldri elimineres helt. Følg alltid disse anvisningene og sikkerhetsanvisningene i denne håndboken, i tillegg til alle varselmerker på aggregatet, for å unngå fare for dødsfall, personskade og skade på aggregatet eller annen eiendom, samt for at aggregatet skal fungere korrekt og ha maksimal levetid. Livsfare kan oppstå ved bruk av aggregatet: ved feil bruk ved defekt eller feil sikkerhetsutstyr hvis elektriske komponenter er defekte eller skadde hvis aggregatet berøres med våte hender eller kroppsdeler på grunn av bensindamp på grunn av avgasser fra motoren. 14

15 Fare for personskade NORSK Fare for personskade kan oppstå ved bruk av aggregatet: ved feil bruk under transport på grunn av varme deler når det trekkes i motorens startsnor. Fare for miljøskade Miljøfare kan oppstå ved bruk av aggregatet: ved feil bruk på grunn av drivstoff, smøremiddel, motorolje osv. på grunn av avgasser på grunn av støy på grunn av brann. Skade på aggregatet Aggregatet kan ta skade under bruk: ved feil bruk på grunn av overbelastning på grunn av overoppheting hvis anvisninger for drift og vedlikehold ikke følges hvis det brukes uegnet drivstoff, smøremiddel, olje eller annet. Skade på annen eiendom Annen eiendom i nærheten av aggregatet kan ta skade: ved feil bruk på grunn av over- eller underspenning. Funksjonsreduksjon Aggregatets kapasitet og funksjon kan reduseres: ved feil bruk ved feil vedlikehold eller feil reparasjon hvis det brukes uegnet drivstoff, smøremiddel, olje eller annet ved bruk på mer enn 100 meter over havet ved omgivelsestemperaturer på mer enn 27 C hvis distribusjonsnettet er for stort. Autorisert personell Alt personell som bruker, vedlikeholder eller håndterer aggregatet, må følge gjeldende sikkerhetsregler for aggregatet og kjenne til utstyrets kapasitet og begrensninger. Personlig verneutstyr Bruk alltid hørselvern og vernehansker når du arbeider med eller vedlikeholder aggregatet. Generelle sikkerhetsanvisninger Brukeren må ha kjennskap til og kunne bruke aggregatets ulike komponenter. Brukeren er ansvarlig for at aggregatet brukes korrekt og sikkert og ikke brukes av uvedkommende. Brukeren skal ha på seg egnet verneutstyr. Alle merker og etiketter på aggregatet skal være hele og leselige. Du må aldri utføre endringer eller modifikasjoner på aggregatet. Motorens merketurtall er stilt inn fra fabrikken og skal ikke endres. Kontroller før og etter hver bruk at aggregatet fungerer på en sikker og korrekt måte. Aggregatet er kun til utendørs bruk. Åpen ild, gnistskapende utstyr og røyking er forbudt innenfor aggregatets risikoområde. Under drift må aggregatet beskyttes mot fukt, regn/snø, smuss og fremmedlegemer. 15

16 Drift NORSK Kontroller aggregatet med tanke på el-sikkerhet før hver bruk. Apparatet skal ikke dekkes til. Luftinntaket skal ikke blokkeres. Ikke bruk starthjelpemidler. Det skal ikke være koblet noe last til aggregatet når det startes. Bruk kun egnede, godkjente kabler. Belastningen må ikke overstige aggregatets merkeeffekt. Ikke kjør aggregatet uten lyddemper. Ikke kjør aggregatet uten luftfilter eller med luftfilterlokket åpent. Vedlikehold Slå alltid av aggregatet før vedlikehold utføres. La alltid aggregatet kjøle seg ned før vedlikehold utføres. Brukeren skal kun utføre det vedlikehold og de reparasjoner som beskrives i disse anvisningene. Vedlikehold og reparasjoner som ikke er beskrevet i disse anvisningene, skal utføres av autorisert servicerepresentant. Løsne alltid tennpluggkabelen fra tennpluggen før service og reparasjoner utføres. Følg vedlikeholdsskjemæt i disse anvisningene. Pakke ned Aggregatet skal pakkes ned hvis det ikke skal brukes på en måned eller mer. Oppbevar aggregatet på et tørt sted innendørs. Bruk egnet drivstofftilsetningsstoff for å motvirke avleiringer i drivstoffsystemet. Symboler Advarsel! Aggregatet skal aldri startes eller kjøres innendørs eller i lukkede rom, uansett om dører og vinduer står åpne. Fare for personskade. Fare for elektrisk støt. Ikke bruk eller oppbevar utstyret på våte eller fuktige steder eller på ledende underlag som metalldekk eller stålstativ. Utstyret må ikke brukes i regn. 16

17 NORSK Bensin og bensindamp er svært antennelig og kan under visse omsendigheter være eksplosiv. Brann og/eller eksplosjon kan forårsake alvorlige brannskader eller dødsfall. Bruk hørselvern. Les disse anvisningene før bruk, og følg alle advarsler og sikkerhetsanvisninger. Risikområder og arbeidsområder Risikoområdene og arbeidsområdene for aggregatet avhenger av den aktuelle arbeidsoppgaven. Arbeidsoppgave Arbeidsmoment Risikoområde Arbeidsområde Transport Transport i kjøretøy Ingen Manuell transport utført av Radius 1,0 m driftspersonell Drift Oppstilling Drift Radius 5,0 m Påfylling av drivstoff Radius 2,0 m Radius 1,0 m Vedlikehold Rengjøring Nedpakking Radius 1,0 m Vedlikehold Generator Motor Nettspenningsfrekvens Merkespenning Utgående toppeffekt (AC) Nominell utgående effekt (AC) Effektfaktor (cos ()) Antall faser TEKNISKE DATA 50 Hz 110, 120, 220, 230, 240 VAC Én eller to spenninger 780 W 650 W Énfase Motortype 2-takts, 1-sylindret, luftkjølt Sylindervolum 69 cm3 Maks uteffekt 1,3 kw Tenningssystem CDI Startsystem Snorstart Drivstoff Oljeblandet bensin (50:1) Drivstofftankens volum 4,0 l Omtrentlig driftstid per tank, 75 % belastning 8 h Uppmätt ljudeffektsnivå, LwA 91 db(a) Garanterad ljudeffektsnivå, LwA 94 db(a) Ljudtrycksnivå, LpA 72 db(a) Netto-/bruttovekt (cirka) 18 kg/20 kg 17

18 Driftsmiljøkrav NORSK Forhold Verdi Enhet Oppstillingshøyde over havet < 100 m Temperatur < 25 C Relativ luftfuktighet < 30 % Nedstempling Uteffektreduksjon Per ytterligere Enhet 1 % 100 m 4 % 10 C Distribusjonsnett Kabler Maks. kretslengde Enhet 1,5 mm2, H0 7RN-F eller tilsvarende 60 m 2,5 mm2, H0 7RN-F eller tilsvarende 100 m Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. Advarsel! Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden). 1. Drivstofftank 2. Drivstoffkran 3. Startapparat 4. Lokk til drivstofftanken 5. Tennplugghette 6. Uttak beskyttet med jordfeilsbryter BESKRIVELSE 7. Strømbryter 8. Motorstrømbryter 9. Choke-innstilling 10. Luftfilter 11. DC-utgang 12. Jordplint 18

19 NORSK Transport Aggregatet skal være slått av og nedkjølt. Løft i bærehåndtakene. Gå forsiktig. BRUK ADVARSEL! Apparatet kan forårsake skader på hender og føtter hvis det mistes. Oppstilling Aggregatet skal plasseres på et plant og stabilt underlag utendørs. Driftsområdet skal være fritt for antennelige og/eller eksplosive materialer. ADVARSEL! Pass på at det ikke lekker ut olje og/eller drivstoff som kan forurense jord eller grunnvann. Påfylling av drivstoff Aggregatet skal være slått av og nedkjølt. Det skal være tilstrekkelig lufttilførsel og ventilasjon. Bruk kun oljeblandet bensin. Blandingsforholdet mellom bensin og olje skal være 50:1. Ikke fyll tanken helt full. Bruk trakt ved påfylling av drivstoff. ADVARSEL! Drivstoff og drivstoffdamp er antennelig og kan eksplodere. Unngå drivstoffsøl og -lekkasje. Apparatet må være slått av. Unngå åpen ild eller gnister. Drivstoffsøl forurenser jord og/eller grunnvann. Blandingsforhold Blandingsforholdet mellom bensin og olje skal være 50:1. 50 DELER BENSIN 1 DEL OLJE 1 liter 0,02 liter 2 liter 0,04 liter 3 liter 0,06 liter 4 liter 0,08 liter Start Ingen elektriske apparater skal være koblet til aggregatet når det startes. 1. Åpne drivstoffkranen. 2. Sett choken på I. 3. Still motorstrømbryteren på ON. 4. Trekk forsiktig i startsnoren til du kjenner motstand, og trekk deretter kraftig. 5. Sett choken på 2 når motoren har startet. Pakke ned Hvis aggregatet brukes sjelden, kan det være vanskelig å få startet det. Aggregatet bør kjøres i 30 minutter hver uke for å unngå startproblemer. Hvis aggregatet ikke skal brukes på en god stund, skal det pakkes ned i henhold til anvisningene nedenfor. ADVARSEL! Drivstoffsøl forurenser jord og/eller grunnvann. Tømming av drivstofftank 1. Steng drivstoffkranen. 2. Plasser en egnet oppsamlingsbeholder ved siden av aggregatet. 3. Løsne drivstoffslangen fra forgasseren og legg slangens ende i oppsamlingsbeholderen. 4. Åpne drivstoffkranen og la drivstoffet renne ut. 5. Steng drivstoffkranen. 6. Koble drivstoffledningen til forgasseren igjen når drivstofftanken er tømt for drivstoff. 19

20 NORSK OBS! Brukt olje, overflødig drivstoff og lignende skal gjenvinnes i henhold til gjeldende regler. Vedlikehold av motoren Apparatet må være slått av. Drivstofftanken skal være tømt for drivstoff. Drivstoffkranen skal være stengt. 1. Fjern tennplugghetten. 2. Fjern tennpluggen med en tennpluggnøkkel. 3. Hell i ca. 1 ml olje i tennpluggåpningen. 4. Sett tennpluggen tilbake på plass og stram til. 5. Trekk langsomt i startsnoren noen ganger for å fordele oljen i sylinderen. 6. Sett tennplugghetten tilbake på plass. Rengjøring av luftfilter 1. Fjern luftfilterlokket fra filterhuset. 2. Vask luftfilteret med parafin i et passende kar. 3. Hell litt motorolje på filteret og klem ut den overflødige oljen. 4. Sett luftfilteret tilbake på plass. 5. Sett luftfilterlokket tilbake på filterhuset. OBS! Brukt olje, overflødig drivstoff og lignende skal gjenvinnes i henhold til gjeldende regler. VEDLIKEHOLD Dette avsnittet beskriver vedlikeholdet av aggregatet. Vedlikehold og reparasjoner som ikke er beskrevet i disse anvisninger, skal utføres av autorisert servicerepresentant. Vedlikeholdsskjema Følgende vedlikehold skal utføres i henhold til angitt intervall. Vedlikehold Kontrollere el-sikkerhet Rengjøre luftfilter Rengjøre området rundt lyddemper, X koblinger og fjær Bytte tennplugg X Bytte drivstoffilter (X)2) Kontrollere skrueforbindelsene Kontrollere tomgangsturtallet Kontrollere drivstoffledninger og -tilkoblinger for tetthet og generell tilstand. Rengjøre forbrenningsrommet Vedlikeholdsintervall etter 8 t etter 25 h/varje år efter 50 h/varje år efter 100 h/varje år varje år Før hver bruk. (X)1) 500 h 3) 1. Apparatet bør rengjøres oftere under støvete forhold, hvis det har samlet seg forurensninger eller ved langvarig bruk i høyt og tørt gress. 2. Om mulig. 3. Skal utføres av autorisert servicerepresentant. X X (X)3) 20

21 Vedlikehold NORSK Vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av personell med tilstrekkelige kunnskaper. Vedlikeholdsoppgavene som angis i vedlikeholdsskjemæt skal utføres i henhold til bruksanvisningen for motoren. Vi anbefaler at disse vedlikeholdsoppgavene utføres av en autorisert servicerepresentant. El-sikkerhet Kontroll av el-sikkerhet skal kun utføres av personell med autorisasjon for dette. FEILSØKING I dette avsnittet beskrives mulige problemer og egnede tiltak for å avhjelpe disse. Hvis problemet ikke kan løses ved hjelp av feilsøkingsskjemæt, skal aggregatet slås av og autorisert servicerepresentant kontaktes. Problem Mulig årsak Tiltak Ingen utgående For lavt motorturtall. Juster motorturtallet.* spenning. Lederavbrudd eller Kontroller belastningen.* kortslutting. Defekt kondensator. Bytt kondensator.* Avbrudd eller kortslutning i Mål spoleresistansen og bytt spole om nødvendig.* rotor- eller statorspole. Strømbryteren i avslått Sett strømbryteren i påslått posisjon. posisjon. Lav utgående For lavt motorturtall. Juster motorturtallet.* spenning uten belastning. Defekt likeretter. Kontroller likeretteren og bytt den ut om nødvendig.* Defekt kondensator. Bytt kondensator.* Avbrudd eller kortslutning i Mål spoleresistansen og bytt spole om nødvendig.* rotor- eller statorspole. Generator ikke Magnetiser generatoren.* magnetisert. Høy utgående For høyt motorturtall. Juster motorturtallet.* spenning uten belastning. For lavt motorturtall. Juster motorturtallet.* Lav utgående Defekt likeretter. Kontroller likeretteren og bytt den ut om nødvendig.* spenning med belastning. For lavt turtall ved full Juster motorturtallet.* belastning. For stor belastning. Reduser belastningen. Ujevn utgangsspenning. Ujevn belastning. Koble fra samtlige apparater og koble dem til én etter én for å avgjøre hvilket apparat som forårsaker ujevn belastning. Støy under drift. Løsne skrueforbindelsene. Stram alle skrueforbindelsene. Avbrudd eller kortslutting i statorspole eller i apparat. Test statorspolens resistanse og bytt den ut om nødvendig. Hvis statorspolen fungerer korrekt, test apparatenes resistanse og koble fra defekte apparater.* Defekt lager. Bytt ut lager.* Motorn starter ikke. Drivstoffmangel. Fyll på drivstoff. Drivstoffkranen er stengt. Åpne drivstoffkranen. Strømbryteren i avslått Sett strømbryteren i påslått posisjon. posisjon. Tenplugghetten er skitten Rengjør tennplugghetten. eller løs. Tennpluggen er skitten Rengjør tennpluggen. Juster gnistgapet. Bytt 21

22 NORSK eller defekt. tennplugg om nødvendig. *Kontroll/reparasjon bør utføres av autorisert servicerepresentant. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 22

23 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zakres użytkowania W momencie produkcji agregat spełnia obowiązujące standardy techniczne i przepisy bezpieczeństwa. Mimo to nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do obrażenia ciała lub szkód materialnych. Zwróć uwagę na wszelkie informacje dotyczące ryzyka, które znajdują się na agregacie i/lub w dokumentacji technicznej. Przeznaczenie Agregat jest przenośnym źródłem zasilania rezerwowego. Agregat może być używany wyłącznie na wolnym powietrzu, w obrębie określonych wartości granicznych napięcia, zużycia mocy i znamionowej prędkości obrotowej. Agregatu nie wolno podłączać do innych źródeł napięcia i generatorów. Agregatu nie należy używać w środowisku narażonym na wybuch. Agregatu nie należy używać w miejscach, gdzie zachodzi ryzyko pożaru. Agregatu należy używać wyłącznie zgodnie z dokumentacją techniczną. Producent nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli agregat używany jest w sposób odbiegający od niniejszej instrukcji. Niepoprawne użytkowanie Niepoprawne użytkowanie może oznaczać: użytkowanie w środowisku narażonym na wybuch; użytkowanie w miejscach, gdzie zachodzi ryzyko pożaru; użytkowanie w zamkniętych pomieszczeniach; użytkowanie w miejscach narażonych na deszcz lub śnieg; użytkowanie bez wymaganych środków bezpieczeństwa; użytkowanie urządzenia podłączonego do innych źródeł napięcia; napełnianie paliwem ciepłego agregatu; uzupełnianie paliwa podczas pracy urządzenia; spłukiwanie agregatu myjką ciśnieniową lub sprzętem gaśniczym; użytkowanie agregatu bez zamontowanych urządzeń zabezpieczających; zaniedbanie dokonywania konserwacji; zaniedbanie kwestii koniecznych przeglądów i wyszukiwania usterek; brak dbałości o wymienianie zużytych części; nieprawidłową konserwację i/lub błędnie dokonywane naprawy; niedostateczną konserwację i/lub niewystarczające naprawy. Pozostałe czynniki ryzyka Agregat skonstruowano tak, by zapewniał możliwie najwyższe bezpieczeństwo. Niektórych czynników ryzyka nie można jednak wyeliminować. Zawsze przestrzegaj wskazówek i zasad bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji, przestrzegaj również wszystkich symboli ostrzegawczych na agregacie, aby uniknąć ryzyka śmierci, obrażenia ciała, uszkodzenia agregatu lub innego sprzętu, a także aby agregat funkcjonował poprawnie i zachował maksymalną żywotność. Zagrożenie życia W poniższych sytuacjach może wystąpić zagrożenie życia: przy nieprawidłowym użytkowaniu; przy uszkodzonym lub niewłaściwym sprzęcie zabezpieczającym; w przypadku wad lub uszkodzenia komponentów elektrycznych; w przypadku dotknięcia agregatu mokrymi rękoma lub innymi częściami ciała; na skutek oparów benzyny; na skutek spalin silnikowych. 23

24 Ryzyko obrażeń ciała POLSKI W poniższych sytuacjach może wystąpić ryzyko obrażenia ciała: przy nieprawidłowym użytkowaniu; podczas transportu; na skutek kontaktu z gorącymi elementami; podczas wciągania linki rozruchowej. Zagrożenie dla środowiska naturalnego W poniższych sytuacjach może wystąpić zagrożenie dla środowiska naturalnego: przy nieprawidłowym użytkowaniu; na skutek paliwa, środków smarujących, oleju silnikowego itd.; na skutek spalin silnikowych; na skutek hałasu; na skutek pożaru. Uszkodzenie agregatu Agregat może ulec uszkodzeniu: przy nieprawidłowym użytkowaniu; na skutek przeciążenia; na skutek przegrzania; w przypadku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji i konserwacji; w przypadku użycia niewłaściwego paliwa, środka smarującego, oleju itd. Uszkodzenie innego sprzętu Inny sprzęt w pobliżu agregatu może ulec uszkodzeniu: przy nieprawidłowym użytkowaniu; na skutek zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia. Obniżenie sprawności Wydajność i sprawność agregatu mogą ulec obniżeniu: przy nieprawidłowym użytkowaniu; w przypadku niewłaściwej konserwacji lub błędnie dokonanej naprawy; w przypadku użycia niewłaściwego paliwa, środka smarującego, oleju; w przypadku użytkowania na wysokości powyżej 100 m n.p.m.; przy temperaturze otoczenia przekraczającej 27 C; przy zbyt dużej sieci dystrybucji energii. Uprawniony personel Wszystkie osoby używające, konserwujące lub obsługujące agregat muszą przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa eksploatacji agregatu i znać jego wydajność oraz ograniczenia. Środki ochrony indywidualnej Podczas pracy z urządzeniem oraz podczas jego konserwacji stosuj zawsze środki ochrony słuchu i rękawice ochronne. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa Użytkownik powinien znać i potrafić stosować komponenty agregatu. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, by agregat używany był poprawnie i bezpiecznie przez osoby do tego uprawnione. Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Wszystkie oznaczenia i etykiety na agregacie powinny być kompletne i czytelne. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian ani modyfikacji w agregacie. Znamionowa prędkość obrotowa silnika jest ustawiona fabrycznie i nie należy jej zmieniać. Przed każdym użyciem i po jego zakończeniu sprawdź, czy agregat pracuje bezpiecznie i prawidłowo. Agregatu można używać wyłącznie na wolnym powietrzu. W obrębie obszaru zagrożenia wokół agregatu zabrania się stosowania otwartego płomienia, sprzętu wytwarzającego iskry oraz palenia. 24

25 Praca POLSKI Pracujący agregat należy chronić przed wilgocią, deszczem/śniegiem, zabrudzeniem i ciałami obcymi. Przed każdym użyciem sprawdzaj agregat pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. Urządzenia nie należy zakrywać. Nie należy blokować wlotu powietrza. Nie można używać środków wspomagających rozruch. W momencie uruchamiania do agregatu nie może być podłączone żadne obciążenie. Używaj wyłącznie odpowiednich i atestowanych kabli. Obciążenie nie może przekraczać znamionowej mocy wyjściowej. Nie używaj agregatu bez tłumika. Nie używaj agregatu bez filtra powietrza ani z otwartą pokrywą filtra powietrza. Konserwacja Zawsze wyłączaj agregat przed przystąpieniem do konserwacji. Przed rozpoczęciem konserwacji odczekaj, aż agregat ostygnie. Użytkownik może dokonywać tylko tych prac konserwacyjnych i naprawczych, które opisane są w niniejszej instrukcji. Prace konserwacyjne i naprawcze nieopisane w niniejszej instrukcji powinny być wykonywane przez uprawnionego przedstawiciela serwisu. Przed przystąpieniem do serwisu i napraw zawsze odłączaj kabel zapłonowy od świecy zapłonowej. Stosuj schemat konserwacji zawarty w niniejszej instrukcji. Czasowe odstawianie agregatu Symbole Agregat należy odstawić, jeżeli nie będzie używany przez miesiąc lub dłużej. Przechowuj agregat w suchym pomieszczeniu. Stosuj odpowiedni dodatek do paliwa, aby zapobiec osadom w układzie paliwowym. Ostrzeżenie! Nigdy nie uruchamiaj i nie używaj agregatu wewnątrz pomieszczeń ani w zamkniętej przestrzeni, nawet jeżeli drzwi i okna są otwarte. Ryzyko obrażeń ciała. Ryzyko porażenia prądem. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w mokrych i wilgotnych miejscach ani na podłożu przewodzącym prąd, takim jak pokłady metalowe lub stalowe podstawy. 25

26 POLSKI Nie używaj urządzenia w deszczu. Benzyna i jej opary są bardzo łatwopalne i w niektórych przypadkach mogą przyczynić się do wybuchu. Pożar i/lub wybuch może spowodować poważne poparzenia lub śmierć. Używaj środków ochrony słuchu. Przeczytaj dokładnie niniejsze wskazówki przed użyciem urządzenia i stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa. Obszary zagrożenia i obszary pracy Obszary zagrożenia i pracy agregatu zależą od konkretnej czynności. Czynność Faza czynności Obszar zagrożenia Obszar pracy Transport Transport w pojeździe Brak Transport wykonywany ręcznie przez obsługujących Promień 1,0 m urządzenie Praca Ustawianie Praca Promień 5,0 m Tankowanie paliwa Promień 2,0 m Promień 1,0 m Konserwacja Czyszczenie Czasowe odstawianie agregatu Promień 1,0 m Konserwacja Generator Silnik Częstotliwość napięcia w sieci Napięcie znamionowe DANE TECHNICZNE Szczytowa moc wyjściowa (AC) Nominalna moc wyjściowa (AC) Współczynnik mocy (cos ()) Liczba faz Typ silnika Pojemność skokowa Maksymalna moc wyjściowa System zapłonowy Hz 110, 120, 220, 230, 240 VAC Jedno lub dwa napięcia 780 W 650 W Jedna faza Dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony powietrzem 69 cm3 1,3 kw CDI

27 Warunki środowiska pracy POLSKI System rozruchowy Rozrusznik linkowy Paliwo Mieszanka benzyny z olejem (50:1) Pojemność zbiornika paliwa 4,0 l Przybliżony czas pracy na jednym baku przy obciążeniu 75% 8 h Poziom mocy akustycznej, LwA 91 db(a) Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LwA 94 db(a) Poziom cisnienia akustycznego, LpA 72 db(a) Masa netto/brutto (przybliżona) 18 kg/20 kg Warunek Wartość Jednostka Wysokość ustawienia nad poziomem morza < 100 m Temperatura < 25 C Względna wilgotność powietrza < 30 % Spadek sprawności Obniżenie mocy wyjściowej Na każde Jednostka 1 % 100 m 4 % 10 C Sieć dystrybucji energii Okablowanie Maks. długość obwodu Jednostka 1,5 mm2, H0 7RN-F lub porównywalne 60 m 2,5 mm2, H0 7RN-F lub porównywalne 100 m Deklarowana wartość drgań, zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia na działanie drgań. Ostrzeżenie! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, za wyjątkiem czasu rozruchowego) wymagane są, aby chronić użytkownika. 27

28 POLSKI OPIS 1. Zbiornik paliwa 2. Kurek paliwowy 3. Rozrusznik 4. Korek zbiornika paliwa 5. Nasadka świecy zapłonowej 6. Gniazdko z bezpiecznikiem różnicowoprądowym 7. Przełącznik 8. Przełącznik silnika 9. Dźwignia ssania 10. Filtr powietrza 11. Wyjście DC 12. Przyłącze zacisku uziemienia Transport OBSŁUGA Agregat powinien być wyłączony i wystudzony. Podnoś za uchwyty do przenoszenia. Idź powoli. OSTRZEŻENIE! W przypadku upuszczenia urządzenie może spowodować obrażenia dłoni i stóp. Ustawianie Agregat należy umieścić na płaskim, stabilnym podłożu na wolnym powietrzu. W miejscu pracy agregatu nie może być materiałów łatwopalnych i/lub wybuchowych. OSTRZEŻENIE! Dopilnuj, by olej i/lub paliwo nie wyciekało z urządzenia i nie zanieczyszczało gleby i/lub wód gruntowych. Tankowanie paliwa Urządzenie powinno być wyłączone i wystudzone. Należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza i właściwą wentylację. Stosuj wyłącznie mieszankę benzyny z olejem. Stosunek mieszanki benzyna:olej powinien wynosić 50:1. Nie napełniaj baku całkowicie. Nie nalewaj paliwa powyżej górnej krawędzi filtra paliwa. OSTRZEŻENIE! Benzyna i jej opary są łatwopalne i mogą przyczynić się do wybuchu. Unikaj rozlewów i wycieków paliwa. Urządzenie musi być wyłączone. Unikaj otwartego płomienia i iskier. 28

29 POLSKI Rozlewy paliwa zanieczyszczają glebę i/lub wody gruntowe. Stosunek mieszanki Stosunek mieszanki benzyna:olej powinien wynosić 50:1. 50 CZĘŚCI BENZYNY 1 CZĘŚĆ OLEJU 1 litr 0,02 litra 2 litry 0,04 litra 3 litry 0,06 litra 4 litry 0,08 litra Uruchamianie W momencie uruchamiania do agregatu nie mogą być podłączone żadne odbiorniki elektryczne. 1. Otwórz kurek paliwowy. 2. Ustaw dźwignię ssania w pozycji I. 3. Ustaw przełącznik silnika w pozycji ON (WŁ). 4. Ostrożnie pociągnij za linkę rozruchową, aż poczujesz opór, a następnie mocno szarpnij. 5. Po uruchomieniu silnika ustaw dźwignię ssania w pozycji 2. Czasowe odstawianie agregatu Jeżeli agregat używany jest rzadko, mogą wystąpić problemy z jego uruchomieniem. Aby uniknąć problemów z rozruchem, należy raz na tydzień włączać agregat na 30 minut. Jeżeli agregat nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć lub odłączyć od niego wszystkie odbiorniki elektryczne. OSTRZEŻENIE! Rozlewy paliwa zanieczyszczają glebę i/lub wody gruntowe. Opróżnianie zbiornika paliwa 1. Zamknij kurek paliwowy. 2. Umieść przy agregacie odpowiedni pojemnik zbiorczy. 3. Odłącz przewód paliwowy od gaźnika i poprowadź go do pojemnika zbiorczego. 4. Otwórz kurek paliwowy i odczekaj, aż paliwo spłynie z baku. 5. Zamknij kurek paliwowy. 6. Po opróżnieniu zbiornika paliwa podłącz z powrotem przewód paliwowy do gaźnika. UWAGA! Zużyty olej, resztki paliwa i podobne substancje należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konserwacja silnika Urządzenie musi być wyłączone. Należy spuścić całe paliwo ze zbiornika. Kurek paliwowy musi być zamknięty. 1. Zdejmij nasadkę świecy zapłonowej. 2. Świecę wykręcaj przy pomocy klucza do świec. 3. Wlej około 1 ml oleju do otworu gniazda świecy zapłonowej. 4. Załóż świecę z powrotem i dokręć ją. 5. Kilka razy pociągnij powoli linkę rozruchu, aby rozprowadzić olej w cylindrze. 6. Załóż z powrotem nasadkę świecy zapłonowej. Czyszczenie filtra powietrza 1. Zdejmij pokrywę filtra powietrza z obudowy filtra. 2. Wypierz filtr powietrza w nafcie w odpowiednim naczyniu. 3. Wlej odrobinę oleju silnikowego na filtr, a nadmiar oleju wyciśnij. 4. Załóż z powrotem pokrywę filtra powietrza na obudowę filtra. UWAGA! Zużyty olej, resztki paliwa i podobne substancje należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 29

30 POLSKI KONSERWACJA Niniejszy rozdział opisuje sposób konserwacji agregatu. Czynności konserwacyjne i naprawcze nieopisane w niniejszym rozdziale powinny być wykonywane przez uprawnionego przedstawiciela serwisu. Schemat konserwacyjny Poniższe czynności konserwacyjne należy wykonywać z podaną częstotliwością. Konserwacja Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego Czyszczenie filtra powietrza Czyszczenie powierzchni wokół tłumika, elementów łączących i sprężyn Wymiana świecy zapłonowej Wymiana filtra paliwa Kontrola połączeń śrubowych Kontrola prędkości biegu jałowego Kontrole szczelności i stanu technicznego przewodów oraz połączeń paliwowych. Czyszczenie komory spalania Częstotliwość konserwacji po 8 h po 25 h / co roku po 50 h / co roku po 100 h / co roku co roku X (X)1) Przed każdym użyciem. 500 h 3) 1. Czyść częściej w przypadku eksploatacji w zapylonym środowisku, nagromadzenia zanieczyszczeń oraz przy długiej pracy w wysokiej, suchej trawie. 2. Opcja. 3. Czynność powinna być przeprowadzona przez uprawnionego przedstawiciela serwisu. Konserwacja X X X (X)2) (X)3) Prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłączenie przez osoby z właściwymi kompetencjami. Czynności konserwacyjne ze schematu konserwacyjnego należy wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi silnika. Zalecamy, aby wszelkie prace konserwacyjne wykonywał wykwalifikowany przedstawiciel serwisu. Bezpieczeństwo elektryczne Kontrolę bezpieczeństwa elektrycznego może przeprowadzać jedynie personel do tego uprawniony. 30

31 POLSKI WYKRYWANIE USTEREK W niniejszym rozdziale opisane są możliwe przyczyny problemów i odpowiednie środki do ich usunięcia. Jeżeli nie można zlikwidować problemu przy pomocy schematu wykrywania usterek, należy wyłączyć agregat i skontaktować się z uprawnionym przedstawicielem serwisu. Usterka Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Brak napięcia Za niskie obroty silnika. Wyreguluj obroty silnika.* wyjściowego. Przerwany przewód lub Sprawdź obciążenie. zwarcie. Uszkodzony kondensator. Wymień kondensator.* Przerwa lub zwarcie w uzwojeniu wirnika lub stojana. Zmierz opór uzwojenia i wymień je, jeśli zachodzi taka potrzeba.* Niskie napięcie wychodzące przy braku obciążenia. Wysokie napięcie wychodzące przy braku obciążenia. Niskie napięcie wychodzące przy obciążeniu. Nierówne napięcie wychodzące. Przełącznik jest wyłączony. Za niskie obroty silnika. Ustaw przełącznik w pozycji włączonej. Wyreguluj obroty silnika.* Uszkodzony prostownik. Sprawdź prostownik i wymień go w razie potrzeby.* Uszkodzony kondensator. Wymień kondensator.* Przerwa lub zwarcie w Zmierz opór uzwojenia i wymień je, jeśli zachodzi uzwojeniu wirnika lub stojana. taka potrzeba.* Generator nie jest Namagnetyzuj generator.* namagnetyzowany. Za wysokie obroty silnika. Wyreguluj obroty silnika.* Za niskie obroty silnika. Uszkodzony prostownik. Za niskie obroty przy pełnym obciążeniu. Za duże obciążenie. Nierówne obciążenie. Hałas podczas pracy. Poluzowane śruby. Przerwa lub zwarcie w uzwojeniu stojana lub w odbiorniku. Silnik się nie uruchamia. Uszkodzone łożysko. Brak paliwa. Kurek paliwowy jest zamknięty. Przełącznik jest wyłączony. Nasadka świecy zapłonowej jest zanieczyszczona lub poluzowana. Świeca zapłonowa jest zanieczyszczona lub uszkodzona. Wyreguluj obroty silnika.* Sprawdź prostownik i wymień go w razie potrzeby.* Wyreguluj obroty silnika.* Zmniejsz obciążenie. Odłącz wszystkie odbiorniki i podłączaj każdy pojedynczo, aby sprawdzić, który z nich powoduje nierówne obciążenie. Dokręć wszystkie śruby. Sprawdź opór w uzwojeniu stojana i wymień je, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli uzwojenie stojana działa poprawnie, sprawdź opór odbiorników i odłącz te, które są uszkodzone.* Wymień łożysko.* Uzupełnij paliwo. Otwórz kurek paliwowy. Ustaw przełącznik w pozycji włączonej. Wyczyść nasadkę świecy zapłonowej. Oczyść świecę zapłonową. Wyreguluj przerwę iskrową. Jeżeli trzeba, wymień świecę zapłonową. * Kontrole/naprawy powinny być wykonywane przez uprawnionego przedstawiciela serwisu. 31

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router 040-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 220-119 Bruksanvisning för eldriven högtryckstvätt Bruksanvisning for strømdrevet høytrykksspyler Instrukcja obsługi elektrycznej myjki wysokociśnieniowej User Instructions for Electric High-pressure Washer

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Bruksanvisning för kap gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Operating Instructions for Crosscut/Mitre Saw 242-125 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej

Bruksanvisning för invertsvets. Bruksanvisning for invertersveiseapparat. Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Bruksanvisning för invertsvets Bruksanvisning for invertersveiseapparat Instrukcja obsługi spawarki inwerterowej Operating Instructions for Inverter Welder 210-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw

721-340. Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw 721-340 Bruksanvisning för motorsåg Bruksanvisning for motorsag Instrukcja obsługi pilarki łańcuchowej User instructions for chainsaw SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL -

Bardziej szczegółowo

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28

SVENSKA 4 NORSK 16 POLSKI 28 721-323 Bruksanvisning för kompostkvarn Bruksanvisning for kompostkvern Instrukcja obsługi rozdrabniacza do kompostu User Instructions for compost shredder SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 Allmänna säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB

210-020 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 08.09.2014 Jula Postorder AB Bruksanvisning för svetstransformator 160 A Bruksanvisning for sveiseapparat 160 A Instrukcja obsługi transformatora spawalniczego 160 A Operating instructions for Welding Transformer 160 A 210-020 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump

731-109. Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump 731-109 Bruksanvisning för hydroforpump Bruksanvisning for trykkpumpe Instrukcja obsługi pompa hydroforowa User instructions for hydrophore pump SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för värmepump luft/vatten. Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda

Bruksanvisning för värmepump luft/vatten. Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann. Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Bruksanvisning för värmepump luft/vatten Bruksanvisning for varmepumpe luft/vann Instrukcja obsługi pompy ciepła powietrze-woda Operating Instructions for Heat pump air/water 416-107 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Buddy. Arc 145. Bruksanvisning

Buddy. Arc 145. Bruksanvisning SE Buddy Arc 145 Bruksanvisning 0463 276 001 SE 20120502 Valid for serial no. 01107071701 - 2 - 1 SÄKERHET... 4 2 INLEDNING... 6 2.1 Utrustning... 6 3 TEKNISKA DATA... 6 4 INSTALLATION... 7 4.1 Placering...

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W

Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W. Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W. Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Bruksanvisning för mikrovågsugn 800 W Bruksanvisning for mikrobølgeovn 800 W Instrukcja obsługi kuchenki mikrofalowej 800 W Installation Instructions for Microwave Oven 800 W 801-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

416-115. Bruksanvisning för fläktkonvektor Bruksanvisning for viftekonvektor Instrukcja obsługi klimakonwektora User Instructions for fan convector

416-115. Bruksanvisning för fläktkonvektor Bruksanvisning for viftekonvektor Instrukcja obsługi klimakonwektora User Instructions for fan convector 416-115 Bruksanvisning för fläktkonvektor Bruksanvisning for viftekonvektor Instrukcja obsługi klimakonwektora User Instructions for fan convector SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles.

Bardziej szczegółowo

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB

380-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 30.06.2011 Jula Postorder AB Monteringsanvisning för vedklyv, 6 ton Monteringsanvisning for vedkløyver, 6 tonn Instrukcja obsługi łuparki do drewna, 6 tony Installation Instructions for Log Splitter, 6 tonnes 380-026 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

731-104 731-105 731-106

731-104 731-105 731-106 731-104 731-105 731-106 Bruksanvisning för dränkbar pump Bruksanvisning for nedsenkbar pumpe Instrukcja obsługi pompy zanurzeniowej User instructions for submersible pump SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for

416-117. Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for 416-117 Bruksanvisning för luft/luftvärmepump Bruksanvisning for Instrukcja obsługi User Instructions for SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Manual TPA-2700. Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny

Manual TPA-2700. Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny 2012-03-07 Manual TPA-2700 Portabel Luftkonditionering Portable Air Conditioning Portabelt Air Condition Anlegg Klimatyzator przenośny SE GB NO PL ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL BRUKERMANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-02 Jula AB

Date of production: 2015-04-02 Jula AB 974-240 974-247 Bruksanvisning för skyddssko S1P Bruksanvisning for vernesko S1P Instrukcja obsługi obuwia bezpiecznego S1P User instructions for safety shoes S1P SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes

Bruksanvisning för skyddssko. Bruksanvisning for vernesko. Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego. User Instructions for Safety Shoes Bruksanvisning för skyddssko Bruksanvisning for vernesko Instrukcja użytkowania obuwia ochronnego User Instructions for Safety Shoes 973-534 973-544 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight 423-364 Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift Bruksanvisning för MC-lyft Bruksanvisning for MC-jekk Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego Operating Instructions for Motorcycle Lift 601-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo