SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego CSWŁ/TI/ZP/7/2012 Gdańsk, 3 lipiec 2012 r. 1

2 Spis treści I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki. 2

3 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. II. III. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk Tel. /58/ Faks /58/ Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego sprzętu telefonicznego i centrali telefonicznej oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia. Zamówienie jest współfinansowane w zakresie projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z instalacją centrali telefonicznej i sprzętu telefonicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1b do siwz. 2) wykonanie instalacji teletechnicznej. 3) dostarczony przedmiot zamówienia powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 4) udzielenie bezterminowej licencji oprogramowania. 5) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne lub prawne na dostarczony przedmiot zamówienia. 6) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych. 7) dostarczenie instrukcji obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do siwz Wymagania dotyczące systemu telefonii IP. 3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, powinien być przeznaczony do sprzedaży na rynek polski, wyprodukowany zgodnie z normami EU, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane szczegółowo w załączniku nr 1b do siwz. Parametry zawarte w załącznikach nr 1b do siwz należy traktować jako minimalne (nie gorsze niż). Zamawiający dopuszcza zaproponowanie lepszych parametrów lub sprzętu posiadającego dodatkowe funkcjonalności poza wymienionymi w niniejszej siwz. 3

4 4. Obecnie w budynku prowadzone są roboty budowlane. Dostawca przedmiotu zamówienia winien prowadzić prace w uzgodnieniu i koordynacji z aktualnym Generalnym Wykonawcą robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań Konserwatora Zabytków. 5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na budowie. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie spełniających norm EU, nie dopuszcza rozwiązań open source. 7. Zamawiający wymaga aby serwis przedmiotu zamówienia był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą siwz, zawartą umową i ofertą przetargową. 9. Kody CPV Kod główny: Kody dodatkowe: sprzęt telefoniczny; sprzęt sieci telefonicznej; kable telefoniczne i podobny sprzęt; podłączenia telefoniczne; centrale telefoniczne; sieć telefoniczna; kable telefoniczne; 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 16. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne lub prawne 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. IV. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od daty zawarcia umowy (dostawa i podłączenie centrali), przy czym wykonanie instalacji teletechnicznej (bez podłączenia centrali) w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 4

5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 2.1 wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy systemu telekomunikacyjnego VOIP (serwer VOIP, telefony IP) każda o wartości co najmniej zł brutto. 2.2 wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach: a) dwóch inżynierów posiadających autoryzację producenta proponowanego sprzętu w zakresie telefonii IP, b) dwóch inżynierów posiadających autoryzację producenta proponowanego systemu telefonii IP w zakresie zarządzania tym systemem, c) jeden inżynier posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu sieciowego, d) kierownik projektu legitymujący się certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym, e) dwóch certyfikowanych instalatorów posiadających autoryzację dowolnego producenta systemu okablowania strukturalnego, f) jeden projektant posiadający certyfikat dowolnego systemu okablowania strukturalnego, g) kierownik ds. elektrycznych: wykształcenie techniczne, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, h) kierownik ds. okablowania teleinformatycznego: posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5

6 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 3 do siwz; 4. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymaganego w rozdziale V ust. 2 pkt 2.1 siwz - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do siwz. 5. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wykazu osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 siwz, sporządzony wg wzoru załącznik nr 4a do siwz. 6. wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr 1a do siwz. 7. pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6

7 2) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 i 3 siwz muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2, 4 i 5 siwz powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 10. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia. 11. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mirosława Zalewska faks: /58/ Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej siwz. 5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści siwz kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 7

8 VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium nr konta: PL , z oznaczeniem: Wadium Dostawa centrali i sprzętu telefonicznego. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z ofertą. 5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ul. Jaskółcza 1, Gdańsk (sekretariat). 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu związania ofertą. 7. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. IX. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1a do siwz. 5. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta Dostawa wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Nie otwierać przed dniem,, r. godz. 10:30. 8

9 XI. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: r. do godziny 10: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk w dniu: r. o godzinie 10:30. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach. 2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 4. Należy dokonać wyceny na podstawie siwz oraz załącznika nr 1b do siwz wymagania dotyczące systemu telefonii IP. 5. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług. 6. Cena brutto oferty winna obejmować: koszt wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia, koszt udzielenia bezterminowych licencji do oprogramowania, koszt transportu do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie (koszt załadunku i rozładunku), zapakowanie do transportu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa brutto 100% 2. Sposób przyznawania punktów: (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x

10 3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ceny całkowitej podanej w ofercie. XVI. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. XVIII. Załączniki. Wzór formularza oferty załącznik nr 1a; Wymagania dotyczące systemu telefonii IP załącznik nr 1b; Rysunki rzut: parteru, I, II i III piętra załącznik nr 1c; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 2; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; Wzór wykazu dostaw załącznik nr 4; Wzór wykazu osób załącznik nr 4a; Wzór Umowy - załącznik nr 5. Zatwierdził: Dyrektor Jadwiga Charzyńska 10

11 Załącznik nr 1a do siwz O F E R T A W Y K O N A W C Y DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ CENTRALI I SPRZĘTU TELEFONICZNEGO w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Pełna nazwa wykonawcy: adres:.. nr telefonu: nr faksu: Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, niniejszym składamy ofertę na: Dostawę wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3. Cena ofertowa na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:... zł brutto, w tym podatek VAT 4. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: Lp. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Ilość sztuk Cena jednostkowa netto zł Wartość netto zł (3x4) System telefonii wraz z instalacją 1 2 Aparaty telefoniczne typu A 2 3 Aparaty telefoniczne typu B 24 5 UPS 3kVA 2 6 UPS1KVA 1 7 Szafa informatyczna 42U 1 8 Szafa informatyczna 15U 1 11

12 9 Rozbudowa okablowania logicznego i elektrycznego, instalacja osprzętu 10 switce 48p POE 1 11 switce24p POE 2 12 Routery 2 1 RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] PODATEK VAT [%].% RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego podpis / podpisy uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 1b do siwz WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU TELEFONII IP I. Warunki dotyczące producenta sprzętu telefonii IP: 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem fabrycznie nowym, nieużywanym wcześniej o minimalnych parametrach nie gorszych niż opisane w pkt. I do VII. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie składał się wyłącznie z oryginalnych części producenta. Zamawiający nie dopuszcza zamienników sprzętowych ani programowych. 3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski. 4. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności wszystkie elementy systemu telefonicznego takie jak moduł główny, moduły wyniesione, aplikacje, aparaty IP, aparaty cyfrowe, oprogramowanie powinny pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza, aby serwery sprzętowe służące do instalacji oprogramowania systemu telefonicznego pochodziły od innych producentów spełniających normy EU 5. Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie centrali telefonicznej musi posiadać status partnera przyznany przez producenta systemu. 6. Nie dopuszcza się rozwiązań klasy open source. II. Minimalne wymagania dotyczące systemu telefonii 1. Umożliwia realizację usług telekomunikacyjnych w technologii TDM i IP, 2. Posiada możliwość obsługi sieci publicznej za pomocą traktów ISDN PRA, BRA, SIP Trunk, 3. Posiada możliwość obsługi abonentów wewnętrznych za pomocą aparatów analogowych, systemowych, aparatów IP, aplikacji softphone, DECT, VoWLAN- wymagania odnośnie rodzajów portów i aparatów podane są w dalszej części specyfikacji, 4. Posiada możliwość podłączenia i wyniesienia kilku modułów wyniesionych w innych lokalizacjach geograficznych przy zachowaniu jednolitej struktury systemu, 5. Posiada możliwość elastycznej rozbudowy w oparciu o ten sam model centrali i software do kilku modułów wyniesionych. 6. Musi wizualizować na wyświetlaczu aparatu telefonicznego prezentację numeru dzwoniącego (CLIP) na wszystkich aparatach analogowych, systemowych TDM i IP będących w posiadaniu przez Zamawiającego 7. Ma posiadać funkcję automatycznego wyboru najtańszej trasy połączenia (funkcja Least Cost Routing), 8. Ma posiadać funkcję Automatycznego Operatora, umożliwiającą wybór minimum 4 opcji z minimum 5-cioma poziomami 9. Oferowany system ma posiadać centralną książkę telefoniczną, dostępną dla wszystkich użytkowników systemu z poziomu aparatów systemowych, aparatów IP, analogowych. Centralna książka telefoniczna musi być także dostępna z poziomu przeglądarki WWW i 13

14 realizować funkcję click-to-call dla wszystkich rodzajów aparatów dostępnych w systemie. 10. Oferowany system ma posiadać możliwość tworzenia grup abonenckich i definiowanie ścieżki połączeń dla różnych abonentów w grupie (dzwonienie jednoczesne, kolejne, przechwytywanie połączeń w grupie, przekazywanie połączenia na inny numer przy określonej sytuacji np. po określonej liczbie sygnałów lub zajętości), 11. Oferowany system ma posiadać możliwość nadawania uprawnień jak i ograniczeń w zakresie realizowania połączeń i korzystania z funkcjonalności dla poszczególnych grup i poszczególnych abonentów wewnętrznych systemu, 12. Oferowany system ma posiadać możliwość utworzenia centralnej i indywidualnej dla każdego abonenta książki telefonicznej, 13. Oferowany system ma posiadać możliwość wybierania z poziomu aparatu IP dla kadry zarządzającej, numeru użytkownika (wewnętrznego i zewnętrznego) po nazwie pobieranej z centralnej książki telefonicznej i/lub zewnętrznego serwera LDAP - wymagania odnośnie rodzajów aparatów podane są w dalszej części specyfikacji. 14. Oferowany system ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o pełną redundancję procesorów sterujących (redundancja aktywna). Redundantne aktywne serwery sterujące pracują w klastrze, zapewniając bezprzerwową pracę krytycznych elementów systemu telefonicznego. Zduplikowane serwery umożliwiające stworzenie redundancji rozdzielonej geograficznie (w różnych budynkach), 15. Oferowany system ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości modułu wyniesionego o jednostkę przetrwania, umożliwiającą realizację usług w obrębie jednego modułu wyniesionego nawet przy utracie łączności z aktywnym procesorem głównym i zapasowym. 16. Oferowany system ma posiadać możliwość zestawiania do minimum 6 jednoczesnych konferencji typu ad-hoc dla maksymalnie 6 uczestników w każdej konferencji dla wszystkich użytkowników systemu. 17. Oferowany system ma posiadać możliwość tworzenia personalizowanych zapowiedzi głosowych. 18. Oferowany system ma posiadać możliwość stworzenia dwóch stanowisk operatora przy wykorzystaniu terminala IP klasy A. 19. Oferowany system ma zapewniać konwergencję systemu telefonii IP z telefonią GSM w szczególności: Możliwość wykorzystania systemu telefonii IP do realizacji połączenia z telefonu GSM Możliwość przypisania do użytkownika systemu jego telefonu GSM Możliwość ustalania takich samych restrykcji dla abonentów GSM na numerze dostępowym jak dla użytkowników stacjonarnych Możliwość prezentowania się numeru komórkowego, numerem wewnętrznym systemu telefonii IP Możliwość jednoczesnego skierowania połączenia przychodzącego na dany numer wewnętrzny oraz przypisany do tego numeru, numer GSM. (Użytkownik będzie miał wybór odebrania połączenia ta telefonie stacjonarnym lub komórkowym) Możliwość obsługi minimum 10 telefonów GSM działających konwergentnie, w tym nie więcej niż 3 modele Blackberry. 14

15 19.7. Możliwość obsługi funkcji systemu przez dodatkową aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym w szczególności: Zestawienie konferencji Zawieszenie rozmowy Możliwość zainstalowania aplikacja z pkt 18.7 w środowisku Symbian Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych bramek GSM do realizacji powyższych usług 20. Wymagania techniczne dla centrali IP w Lokalizacji Nowy Port: Pomieszczenie serwerowni (drugie piętro): Jednostka główna centrali IP musi być wyposażona w karty umożliwiające podłączenie interfejsów abonenckich zgodnie z ilościami: użytkowników terminali analogowych użytkowników terminali cyfrowych licencji dla użytkowników terminali IP terminal IP pracujący jako awizo/operator karta 4 linii miejskich analogowych dla podłączenia modułów komórkowych wymaga się, aby rozbudowa dostarczanej obudowy pozwalała na rozbudowę o dodatkowe cztery karty abonenckie lub liniowe 21. Łącza liniowe do współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi będą podłączone do jednostki wyniesionej do siedziby Zamawiającego. Za pomocą jednostki wyniesionej połączenia : Jednostka wyniesiona centrali IP musi być wyposażona w karty umożliwiające podłączenie interfejsów abonenckich i liniowych zgodnie z ilościami: linie wewnętrzne awaryjne ( terminali analogowych ) linie miejskie BRA linie miejskie analogowe Zamawiający wymaga, aby z systemem centralowym dostarczyć kartę liniową pełniącą rolę gorącej rezerwy na wypadek awarii 4 linii miejskich analogowych lub 4 linii miejskich BRA w ilości 1 sztuka Zamawiający wymaga, aby rozbudowa systemu IP o dodatkowe karty liniowe interfejsów analogowych lub 2B+D mogła się odbyć bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania lub licencji. 22. W celu zapewnienia realizacji połączeń telefonicznych po dzierżawionym światłowodzie przez Zamawiającego pomiędzy siedzibą Nowy Port i siedzibą CSW przy ulicy Jaskółcza Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich współpracujących z centralą IP wraz z elementami bezpieczeństwa o minimalnych parametrach: Wymaga się, aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje oraz protokoły: 1) Tryby L3: router, NAT 2) NAT, PAT 3) Port forwarding; Port Triggering 4) Możliwość konfiguracji portu DMZ 5) VoIP SIP ALG 6) Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net 7) DNS proxy, 8) MAC Address Cloning/spoofing, 15

16 9) L3 Quality of Service (QoS),LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) 10) Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/sha-1, MD5, IPsec NAT Traversal 11) Urządzenie powinno wspierać następujące wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 12) Dodatkowo protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) 13) Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 14) Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących 15) Kreator SSL VPN 16) Kreator konfiguracji IPSec VPN 17) Interfejs GUI oparty o WWW 18) ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop 19) Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering 20) Możliwość generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach nagłych, Informowanie o wykrytych zagrożeniach, Informowanie o zdarzeniach systemowych 21) Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra , systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN 22) Dwa porty wan z możliwością pracy w trybie fail over 23) Możliwość balansowania ruchem na podstawie ilości danych 24) Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS 25) Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS 26) Możliwość tworzenia białych list 27) Możliwość tworzenia czarnych list 28) Powiadomienie o ataku poprzez 29) Możliwość skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 30) Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących 31) Możliwość blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików 32) Możliwość filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies 33) Możliwość filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika 34) Możliwość blokowania edonkey, BitTorrent, Gnutella 35) Możliwość blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mirc, Google Talk 36) Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na rok. Parametry wydajnościowe: Wydajność antywirusa minimum 45Mb/s Wydajność szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 200Mb/s Liczba jednoczesnych sesji: co najmniej Wydajność firewall co najmniej 400Mb/s Liczba reguł: co najmniej 1,2 mln Liczba rekomendowanych przez producenta użytkowników: minimum 50 Liczba obsługiwanych tuneli VPN minimum 50 Liczba obsługiwanych tuneli SSL minimum 25 16

17 Parametry fizyczne Wymiar 19, wysokość maksymalnie do1u Pamięć Flash: co najmniej 2GB Pamięć DRAM: co najmniej 1GB Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: minimum 6 x 1000Base-T (2 x WAN, 6 x LAN) Minimum 1 Port USB Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Linux/Open Source Zaproponowane urządzenia dla lokalizacji Nowy Port muszą dodatkowo obsługiwać i zabezpieczać wszystkie pozostałe urządzenia pracujące o budowaną sieć teleinformatyczną. W tym celu wraz z centralą IP Zamawiający wymaga dostarczenia jednego przełącznika 48 portowego i dwóch przełączników 24 portowych. Instalacja urządzeń informatycznych towarzyszących centrali IP zostanie wykonana po uzgodnieniu z Zamawiającym konfiguracji i architektury budowanej sieci teleinformatycznej. Wymagania minimalne dotyczące urządzeń aktywnych wymaganych dla telefonii IP i współpracujących z Systemem Telefonii: Urządzenie powinno spełniać następujące protokoły sieciowe oraz standardy IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.1Q (128 groups, static) Voice VLAN IEEE 802.1p (CoS) Port-basedQoS DSCP-basedQoS IEEE802.3ad (manualor LACP) IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol IEEE 802.1w RapidSpanningTreeProtocol SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON group 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client IEEE 802.1x Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC ACL warstwy 2 oraz 3 Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast IGMP snooping v1/v2 Limit przepustowości na wejściu SNTP Wsparcie dla Port mirroring Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem 17

18 RADIUS support TACACS+ support Syslog Maksymalna konsumpcja energii: 570W przy budżecie PoE: 384W Wymagane porty sieciowe 10/100/1000 Mbps, 4 x współdzielone SFP Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania wydajnościowe: Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward Przepustowość: min 96Gbps; Opóźnienia<2,900 ns dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward Bufor: min. 3 MB Min. czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 147,559 godzin (~17 lat); Emisja hałasu nie większa niż 44.8dB; Warunki gwarancji dla urządzeń informatycznych wspierających telefonię IP: Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były wieczystą gwarancją producenta. Urządzenia powinny być objęte wieczystą gwarancją producenta z serwisem wymiany lub naprawy uszkodzonego sprzętu na następny dzień roboczy. 22. Oferowany system telefonii musi zostać wyposażony w lokalizacji w rozwiązanie umożliwiające przełączanie w razie awarii systemu linii analogowych miejskich na wybrane analogowe linie abonenckie. III. Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych 1. Terminale IP typu A 2 sztuka o minimalnej charakterystyce posiadającej: a. Wyświetlacz w języku polskim b. Wyświetlacz kolorowy graficzny o minimalnej rozdzielczości 200 x 300 z minimum 4 liniami wyświetlania informacji c. Wbudowany przełącznik 10BT/100BT/1000BT d. Gwarantujący wsparcie dla standardów QoS: i. TOS diffserv ii p/q e. Możliwość zasilania PoE. Zgodność ze standardem IEEE af f. Zasilacz g. Standardy VoIP: H323, RTP, RTCP h. Kompresje VoIP: G711, G723.1, G729a i. Przycisk dostępu do poczty głosowej j. Konfiguracja adresacji IP statycznej i dynamicznej. Wbudowany klient DHCP. k. Automatyczne przypisywanie do odpowiednich VLAN za pomocą protokołów DHCP lub LLDP-MED. l. 10 wbudowanych przycisków programowalnych 18

19 m. Mozliwość rozbudowy do 60 programowalnych przycisków skróconego wybierania n. Przycisk dostępu do funkcji głośnomówiącej o. Możliwość integracji z innymi aplikacjami poprzez XML p. Przycisk ponownego wybierania q. Przycisk regulacji głośności/ wyciszania mikrofony r. Wbudowana klawiatura QUERTY umożliwiająca funkcję wybierania po nazwie z książki adresowej s. Regulowany kąt nachylenia wyświetlacza t. Możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu nagłownego poprzez dedykowane złącze z funkcją automatycznego wykrywania obecności zestawu u. Możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych poprzez Bluetooth v. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników w. Umożliwiający wykorzystanie modułów rozszerzających (przystawki klawiszowe) x. Wsparcie dla standardów bezpieczeństwa: 802.1X MD5/TLS, y. Możliwość tworzenia zestawów sekretarsko dyrektorskich. 2. Terminale IP typu B 24 sztuk o minimalnej charakterystyce posiadającej: a. Wyświetlacz w języku polskim b. Wbudowany przełącznik 10BT/1000BT c. Gwarantujący wsparcie dla standardów QoS: i. TOS diffserv ii p/q d. Zasilanie PoE. Zgodność ze standardem IEEE af e. Standardy VoIP: H323, RTP, RTCP f. Kompresje VoIP: G711, G723.1, G729a g. Przycisk dostępu do poczty głosowej h. Automatyczne przypisywanie do odpowiednich VLAN za pomocą protokołów DHCP lub LLDP-MED. i. Wyświetlacz czarno-biały, 1 linia, minimum 20 znaków j. 6 wbudowanych przycisków programowalnych k. Przycisk dostępu do funkcji głośnomówiącej l. Przycisk ponownego wybierania m. Przycisk regulacji głośności/ wyciszania mikrofony n. Wsparcie dla standardów bezpieczeństwa: 802.1X MD5/TLS, IV. Minimalne wymagania dotyczące narzędzi współpracy online dla użytkowników systemu 1. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania ułatwiającego pracę w grupach dla 10 użytkowników systemu, umożliwiające: 1.1. Telekonferencje, pracę na jednym dokumencie, prezentacje online, współdzielenie aplikacji i pulpitu 1.2. Zestawianie połączeń głosowych z listy kontaktów za pomocą funkcji click-to-call z poziomu PC 1.3. Uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła 1.4. Zawierające interfejs w języku polskim 19

20 2. Oferowana przez Zamawiającego dedykowana aplikacja na PC ma działając w środowisku Windows i umożliwiać: 2.1. Pop up i prezentację danych dzwoniącego pobieranych z centralnej książki telefonicznej 2.2. Zarządzanie przez użytkownika własnymi połączeniami i przekierowaniami poprzez interfejs graficzny Dostęp do rejestru własnych połączeń przychodzących i wychodzących Integrację z MS Outlook poprzez umieszczenie w aplikacji ikon umożliwiających inicjację połączenia do kontaktów z książki adresowej Zmian ustawień statusu użytkownika (presence). 3. Proponowane rozwiązanie musi być w pełni integrowane z dostarczanym systemem telekomunikacyjnym, umożliwiając wykorzystanie aparatów telefonicznych na biurku użytkownika. 4. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość zestawiania sesji współpracy online dla minimum 10 uczestników jednocześnie. 5. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość definiowania organizatorów i uczestników telekonferencji 6. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość przesyłania wiadomości tekstowych podczas telekonferencji do wszystkich uczestników lub tylko do wybranego 7. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego lub ręcznego przydzielenie kodu dostępu 8. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość wyświetlanie listy uczestników telekonferencji 9. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami telefonu uczestników w trakcie trwania konferencji: 9.1. Wyciszenie wszystkich mikrofonów 9.2. Dodawania/ usuwanie uczestników telekonferencji w trakcje jej trwania 9.3. Możliwość wysyłania zaproszeń na telekonferencje z poziomu MS Outlook oraz IBM Lotus Notes 9.4. Zaproszenie do telekonferencji powinno dostarczać informację na temat sposobów wydzwaniania się na telekonferencję Dołączanie do konferencji poprzez wybranie numeru dostępowego wraz kodem dostępu oraz poprzez wykorzystanie linku URL i oddzwonienie systemu na wskazany przez użytkownika numer. 10. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość załączania podczas telekonferencji dowolnych dokumentów, umożliwiając uczestnikom ich zapis na własnej stacji PC. 11. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość przeprowadzania prezentacji online dla uczestników telekonferencji w formatach MS Word, Excel i Power Point. 12. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość pracy na jednym dokumencie, umożliwiając uczestnikom dokonywania zmian. 13. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość współdzielenia dowolnej aplikacji lub całego pulpitu 14. Rozwiązanie musi zapewniać funkcje przesyłania wiadomości tekstowych z poziomu PC pomiędzy użytkownikami posiadającymi dostęp do aplikacji. 15. Proponowane rozwiązanie musi gwarantować dostęp do następujących funkcji: Listy własnych kontaktów 20

21 15.2. Wyświetlanie statusu kontaktów Wyświetlanie własnego statusu Zestawianie konferencji ad-hoc, rezerwacyjnych Przesyłanie wiadomości tekstowych jednocześnie do więcej niż jednej osoby V. Minimalne wymagania Aplikacji do Zarządzania systemem telefonii 1. Wraz z systemem dostarczone zostanie oprogramowanie do administracji dostępne poprzez sieć LAN/WAN. Minimalne wymagania oprogramowania to: 1.1. Proponowane rozwiązanie musi posiadać możliwość konfiguracji z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji lub za pośrednictwem przeglądarki WWW, 1.2. Dostarczona Aplikacja do Zarządzania musi być tego samego producenta co dostarczony system telefoniczny 1.3. Dostarczona Aplikacja musi umożliwiać łatwe tworzenie wszystkich użytkowników systemu (w tym użytkowników aplikacji UC) Dostarczona Aplikacja musi umożliwiać łatwe modyfikowanie dowolnych parametrów konfiguracyjnych wszystkich obiektów w systemie telefonicznym 1.5. Aplikacja ma pracować na systemie operacyjnym Windows i umożliwia obsługę w języku polskim, 1.6. Aplikacja ma gwarantować pracę w środowisku okienkowym (graficznym) umożliwiając realizację zadań administratora bez konieczności znajomości kodu programowania systemu telefonicznego, 1.7. Aplikacja ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników i możliwość przypisania ich do odpowiednich grup o ściśle określonych uprawnieniach (pełny dostęp / do odczytu), 1.8. Aplikacja ma umożliwiać tworzenie profili dla użytkowników/grup użytkowników z podziałem na parametry, które mogą być zarządzane przez tych użytkowników/grupy użytkowników w systemie telefonicznym 1.9. Aplikacja ma umożliwiać zarządzanie centralną książką telefoniczną, Centralna książka telefoniczna musi być dostępna z poziomu przeglądarki WWW i musi realizować funkcję click-to-call z poziomu przeglądarki Dane zawarte w centralnej książce telefonicznej dotyczące konkretnego użytkownika systemu telefonicznego, muszą być edytowalne z poziomu przeglądarki WWW przez tego użytkownika Aplikacja ma umożliwiać administrowanie wszystkimi typami użytkowników (analogowi, systemowymi, IP) Aplikacja ma umożliwiać dostęp do rejestru zdarzeń systemu telefonicznego, Aplikacja musi posiadać mechanizm alarmowy, który w razie wystąpienia awarii lub dowolnych nieprawidłowości, będzie informował administratorów poprzez wysłanie wiadomości . VI. Minimalne wymagania Aplikacji Taryfikacyjnej 1. Wraz z systemem dostarczone ma być oprogramowanie do administracji i taryfikacji dostępne poprzez sieć LAN/WAN. Minimalne wymagania oprogramowania to: 1.1. Posiada możliwość konfiguracji z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji lub za pośrednictwem przeglądarki WWW, 21

22 1.2. Dostarczona Aplikacja Taryfikacyjna musi być tego samego producenta co dostarczony system telefoniczny 1.3. Pracuje na systemie operacyjnym Windows i umożliwia obsługę w języku polskim, 1.4. Gwarantuje pracę w środowisku okienkowym (graficznym) umożliwiając realizację zadań administratora bez konieczności znajomości kodu programowania systemu telefonicznego, 1.5. Umożliwia uwierzytelnianie użytkowników i możliwość przypisania ich do odpowiednich grup o ściśle określonych uprawnieniach (pełny dostęp / do odczytu), 1.6. Umożliwia taryfikowanie połączeń zewnętrznych 1.7. Umożliwia tworzenie Operatorów, którzy przypisani są do odpowiednich łączy 1.8. Umożliwia kontrolę kosztów z podziałem na osoby, grupy, centra kosztów i typy połączeń 1.9. Umożliwia raportowanie z możliwością prezentacji na stronach WWW oraz eksport do formatu txt oraz xls Umożliwia automatyczne tworzenie raportów z połączeń dla poszczególnych użytkowników/grup użytkowników i automatyczne wysyłanie raportów do wskazanych użytkowników/grup użytkowników poprzez . VII. Wymagania dodatkowe do spełnienia przez dostawcę systemu telefonii IP 1. Wszystkie komponenty systemu telefonicznego (aplikacje wraz z serwerem sterującym systemu telefonii), winny być zainstalowane na jednym wspólnym serwerze, montowanym w szafie rack 19. Zamawiający wyklucza stosowanie wolnostojących stacji roboczych. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy objęty będzie 36-miesięczną gwarancją producenta sprzętu, 3. Warunki serwisowe dla centrali telefonicznej mają być realizowane w okresie 36 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru instalacji: - czas reakcji na zgłoszenie awarii 4 godziny, - usunięcie awarii realizowane ma być w systemie NBD - usuwanie awarii wymagane jest w trybie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania skonfigurowania centrali telefonicznej i współpracującego sprzętu sieciowego podczas ustaleń roboczych po wyborze Wykonawcy. 4. Wraz z dostawą sprzętowa należy dostarczyć UPSy awaryjnego zasilania spełniające minimalne wymagania o parametrach nie gorszych jak w załączonej tabeli poniżej w ilości: a. model pierwszy o minimalnych wymaganych parametrach dwie sztuki Lp. Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych Konfiguracja minimalna Zamawiającego Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) Moc znamionowa 3 kva / 2,7 kw Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9 Napięcie wejściowe 230 Vac Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 Tolerancja napięcia wejściowego przy Vac 22

23 obciążeniu %; bez przechodzenia na baterie Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie Częstotliwość wejściowa Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% Sprawność AC-AC w trybie pracy Oszczędzania energii Eco Mode Tryb pracy z konwersją częstotliwości Napięcie wyjściowe Częstotliwość wyjściowa Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem Baterie Vac Wymagana Hz nie mniejsza niż 92% nie mniejsza niż 99% Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. 230 Vac 50/60Hz (programowalna) Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością ręcznego przełączenia UPSa do trybu Bypass elektroniczny Wymagane Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 5-6 lat, umieszczone wewnątrz zasilacza UPS. ± 1% Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ± 3% nieustalonym Stabilność częstotliwości bez synchronizacji: ± 0,05% wyjściowej: Współczynnik szczytu 3:1 Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją akustyczną częstotliwości Złącze interfejsów Wymagane ze wskazaniem parametrów napięcia wejściowego i wyjściowego, RS232, USB, REPO Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS Karta sieciowa SNMP Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) Diagnostyka parametrów urządzenia Wymagane minimum gniazd 8 szt x IEC 320-C13 Wymagane Wymagane Automatyczna diagnostyka parametrów 23

24 UPS i baterii Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego Poziom hałasu w odległości 1m, Możliwość regulacji z oprogramowania tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu Zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem napięcia niebezpiecznego do obwodu zasilającego UPS Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE Wymiary zasilacza UPS w szafie rack z bateriami wewnętrznymi Waga zasilacza kg Instrukcja w języku polskim Gwarancja urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS Wymagane < 46 dba Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury Wymagane Wymagane Wymagane Maks 2U <30 kg Wymagane 36 miesięcy Lp. b. model drugi o minimalnych wymaganych parametrach jedna sztuka Opis wymagań technicznofunkcjonalnych Zamawiającego Konfiguracja minimalna Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) Moc znamionowa 1 kva / 0,7 kw Wyjściowy współczynnik mocy 0,7 (PF) Napięcie wejściowe 230 Vac Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 Tolerancja napięcia wejściowego Vac przy obciążeniu >50-100%; bez przechodzenia na baterie Tolerancja napięcia wejściowego Vac przy obciążeniu mniejszym od 24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin. Nr postępowania: P/104/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sieci trankingowej dla Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Nr postępowania: P/104/11 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia. stycznia 2012 r. 1 S t r o n a ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA 2 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od daty zawarcia umowy.

TERMIN WYKONANIA 2 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni od daty zawarcia umowy. Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe w Piszu Pl. Daszyńskiego 7 12-200 Pisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Or.3421/8/09 DOSTAWA CYFROWEJ CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: e Pacjent Rozbudowa systemu usług elektronicznych I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : Załączniki:

SPIS TREŚCI : Załączniki: SPIS TREŚCI : Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Rozdział VII Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Rozdział XIV Rozdział XV Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) w Warszawie Znak sprawy ADZ-23-04/2015 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP /54 / D / SE-AG / 08 Czeladź, listopad 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKRE- ŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: Rozbudowę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) DOSTAWA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DLA IPN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) DOSTAWA SYSTEMU POCZTY ELEKTRONICZNEJ DLA IPN ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2013 Narol, dnia 17.01.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo