SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony Dostawa wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego CSWŁ/TI/ZP/7/2012 Gdańsk, 3 lipiec 2012 r. 1

2 Spis treści I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. III. IV. Tryb udzielenia zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. VI. VII. VIII. IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. X. Opis sposobu przygotowania ofert. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczenia ceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wzór Umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Załączniki. 2

3 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. II. III. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku ul. Jaskółcza Gdańsk Tel. /58/ Faks /58/ Tryb udzielenia zamówienia. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją fabrycznie nowego sprzętu telefonicznego i centrali telefonicznej oraz oprogramowania w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia. Zamówienie jest współfinansowane w zakresie projektu Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz z instalacją centrali telefonicznej i sprzętu telefonicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie wraz z załadunkiem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w załączniku nr 1b do siwz. 2) wykonanie instalacji teletechnicznej. 3) dostarczony przedmiot zamówienia powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 4) udzielenie bezterminowej licencji oprogramowania. 5) udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne lub prawne na dostarczony przedmiot zamówienia. 6) dostarczenie dokumentów gwarancyjnych. 7) dostarczenie instrukcji obsługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do siwz Wymagania dotyczące systemu telefonii IP. 3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta, powinien być przeznaczony do sprzedaży na rynek polski, wyprodukowany zgodnie z normami EU, musi spełniać parametry techniczne i jakościowe nie gorsze niż wskazane szczegółowo w załączniku nr 1b do siwz. Parametry zawarte w załącznikach nr 1b do siwz należy traktować jako minimalne (nie gorsze niż). Zamawiający dopuszcza zaproponowanie lepszych parametrów lub sprzętu posiadającego dodatkowe funkcjonalności poza wymienionymi w niniejszej siwz. 3

4 4. Obecnie w budynku prowadzone są roboty budowlane. Dostawca przedmiotu zamówienia winien prowadzić prace w uzgodnieniu i koordynacji z aktualnym Generalnym Wykonawcą robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań Konserwatora Zabytków. 5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na budowie. 6. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań nie spełniających norm EU, nie dopuszcza rozwiązań open source. 7. Zamawiający wymaga aby serwis przedmiotu zamówienia był realizowany przez producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta sprzętu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z niniejszą siwz, zawartą umową i ofertą przetargową. 9. Kody CPV Kod główny: Kody dodatkowe: sprzęt telefoniczny; sprzęt sieci telefonicznej; kable telefoniczne i podobny sprzęt; podłączenia telefoniczne; centrale telefoniczne; sieć telefoniczna; kable telefoniczne; 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 16. Gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne lub prawne 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dostawy. IV. Termin wykonania zamówienia: do 45 dni od daty zawarcia umowy (dostawa i podłączenie centrali), przy czym wykonanie instalacji teletechnicznej (bez podłączenia centrali) w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 4

5 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uzna, iż powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca: 2.1 wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy systemu telekomunikacyjnego VOIP (serwer VOIP, telefony IP) każda o wartości co najmniej zł brutto. 2.2 wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na poniższych stanowiskach: a) dwóch inżynierów posiadających autoryzację producenta proponowanego sprzętu w zakresie telefonii IP, b) dwóch inżynierów posiadających autoryzację producenta proponowanego systemu telefonii IP w zakresie zarządzania tym systemem, c) jeden inżynier posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu sieciowego, d) kierownik projektu legitymujący się certyfikatem PRINCE2 lub równoważnym, e) dwóch certyfikowanych instalatorów posiadających autoryzację dowolnego producenta systemu okablowania strukturalnego, f) jeden projektant posiadający certyfikat dowolnego systemu okablowania strukturalnego, g) kierownik ds. elektrycznych: wykształcenie techniczne, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, h) kierownik ds. okablowania teleinformatycznego: posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 5

6 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczące otwarcia likwidacji wobec Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości. 2. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, sporządzone wg wzoru załącznika nr 2 do siwz. 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 3 do siwz; 4. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymaganego w rozdziale V ust. 2 pkt 2.1 siwz - wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje) wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do siwz. 5. w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda wykazu osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 siwz, sporządzony wg wzoru załącznik nr 4a do siwz. 6. wypełniony druk oferty, zgodny z załącznikiem nr 1a do siwz. 7. pełnomocnictwo wskazujące, iż osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 1 siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Opis sposobu spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6

7 2) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 i 3 siwz muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) Dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 2, 4 i 5 siwz powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 10. Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się metodą spełnia/nie spełnia. 11. W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty, Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. W przypadku przekazywania korespondencji drogą faksową każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Mirosława Zalewska faks: /58/ Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia zapisów niniejszej siwz. 5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści siwz kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem. 6. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcom, w trybie art. 38 ustawy Pzp, z zachowaniem drogi porozumiewania się określonej w ust Zamawiający udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 9. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz zamieści o tym informację na stronie internetowej, na której zamieszczono siwz. 7

8 VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 6 500,00 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium nr konta: PL , z oznaczeniem: Wadium Dostawa centrali i sprzętu telefonicznego. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z ofertą. 5. Wadium w formach niegotówkowych należy złożyć w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ul. Jaskółcza 1, Gdańsk (sekretariat). 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, w tym na okres przedłużenia terminu związania ofertą. 7. Termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą. IX. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. X. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1a do siwz. 5. Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta Dostawa wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Nie otwierać przed dniem,, r. godz. 10:30. 8

9 XI. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk (sekretariat), w terminie do dnia: r. do godziny 10: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ul. Jaskółcza 1, Gdańsk w dniu: r. o godzinie 10:30. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach. 2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 4. Należy dokonać wyceny na podstawie siwz oraz załącznika nr 1b do siwz wymagania dotyczące systemu telefonii IP. 5. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie netto oraz z doliczeniem podatku od towarów i usług. 6. Cena brutto oferty winna obejmować: koszt wszystkich pozycji przedmiotu zamówienia, koszt udzielenia bezterminowych licencji do oprogramowania, koszt transportu do budynku przy ul. Strajku Dokerów 5 w Gdańsku Nowym Porcie (koszt załadunku i rozładunku), zapakowanie do transportu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena ofertowa brutto 100% 2. Sposób przyznawania punktów: (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x

10 3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O miejscu i terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% od ceny całkowitej podanej w ofercie. XVI. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy. XVIII. Załączniki. Wzór formularza oferty załącznik nr 1a; Wymagania dotyczące systemu telefonii IP załącznik nr 1b; Rysunki rzut: parteru, I, II i III piętra załącznik nr 1c; Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust 1 ustawy Pzp załącznik nr 2; Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3; Wzór wykazu dostaw załącznik nr 4; Wzór wykazu osób załącznik nr 4a; Wzór Umowy - załącznik nr 5. Zatwierdził: Dyrektor Jadwiga Charzyńska 10

11 Załącznik nr 1a do siwz O F E R T A W Y K O N A W C Y DOSTAWA WRAZ Z INSTALACJĄ CENTRALI I SPRZĘTU TELEFONICZNEGO w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia Pełna nazwa wykonawcy: adres:.. nr telefonu: nr faksu: Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, niniejszym składamy ofertę na: Dostawę wraz z instalacją centrali i sprzętu telefonicznego w ramach projektu pn. Adaptacja, rewaloryzacja i przebudowa budynku dawnej łaźni przy ul. Strajku Dokerów 5 na Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 3. Cena ofertowa na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:... zł brutto, w tym podatek VAT 4. Powyższa cena została obliczona zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi: Lp. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Ilość sztuk Cena jednostkowa netto zł Wartość netto zł (3x4) System telefonii wraz z instalacją 1 2 Aparaty telefoniczne typu A 2 3 Aparaty telefoniczne typu B 24 5 UPS 3kVA 2 6 UPS1KVA 1 7 Szafa informatyczna 42U 1 8 Szafa informatyczna 15U 1 11

12 9 Rozbudowa okablowania logicznego i elektrycznego, instalacja osprzętu 10 switce 48p POE 1 11 switce24p POE 2 12 Routery 2 1 RAZEM WARTOŚĆ NETTO [PLN] PODATEK VAT [%].% RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 6. Oświadczamy, że wyżej podana cena ryczałtowa obejmuje realizację wszystkich zobowiązań wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 7. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy. 8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 9. Oświadczamy, że Wzór Umowy został przez nas w pełni zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego podpis / podpisy uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 12

13 Załącznik nr 1b do siwz WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU TELEFONII IP I. Warunki dotyczące producenta sprzętu telefonii IP: 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być sprzętem fabrycznie nowym, nieużywanym wcześniej o minimalnych parametrach nie gorszych niż opisane w pkt. I do VII. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie składał się wyłącznie z oryginalnych części producenta. Zamawiający nie dopuszcza zamienników sprzętowych ani programowych. 3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski. 4. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności wszystkie elementy systemu telefonicznego takie jak moduł główny, moduły wyniesione, aplikacje, aparaty IP, aparaty cyfrowe, oprogramowanie powinny pochodzić od jednego producenta. Zamawiający dopuszcza, aby serwery sprzętowe służące do instalacji oprogramowania systemu telefonicznego pochodziły od innych producentów spełniających normy EU 5. Wykonawca lub Podwykonawca odpowiedzialny za instalację i serwisowanie centrali telefonicznej musi posiadać status partnera przyznany przez producenta systemu. 6. Nie dopuszcza się rozwiązań klasy open source. II. Minimalne wymagania dotyczące systemu telefonii 1. Umożliwia realizację usług telekomunikacyjnych w technologii TDM i IP, 2. Posiada możliwość obsługi sieci publicznej za pomocą traktów ISDN PRA, BRA, SIP Trunk, 3. Posiada możliwość obsługi abonentów wewnętrznych za pomocą aparatów analogowych, systemowych, aparatów IP, aplikacji softphone, DECT, VoWLAN- wymagania odnośnie rodzajów portów i aparatów podane są w dalszej części specyfikacji, 4. Posiada możliwość podłączenia i wyniesienia kilku modułów wyniesionych w innych lokalizacjach geograficznych przy zachowaniu jednolitej struktury systemu, 5. Posiada możliwość elastycznej rozbudowy w oparciu o ten sam model centrali i software do kilku modułów wyniesionych. 6. Musi wizualizować na wyświetlaczu aparatu telefonicznego prezentację numeru dzwoniącego (CLIP) na wszystkich aparatach analogowych, systemowych TDM i IP będących w posiadaniu przez Zamawiającego 7. Ma posiadać funkcję automatycznego wyboru najtańszej trasy połączenia (funkcja Least Cost Routing), 8. Ma posiadać funkcję Automatycznego Operatora, umożliwiającą wybór minimum 4 opcji z minimum 5-cioma poziomami 9. Oferowany system ma posiadać centralną książkę telefoniczną, dostępną dla wszystkich użytkowników systemu z poziomu aparatów systemowych, aparatów IP, analogowych. Centralna książka telefoniczna musi być także dostępna z poziomu przeglądarki WWW i 13

14 realizować funkcję click-to-call dla wszystkich rodzajów aparatów dostępnych w systemie. 10. Oferowany system ma posiadać możliwość tworzenia grup abonenckich i definiowanie ścieżki połączeń dla różnych abonentów w grupie (dzwonienie jednoczesne, kolejne, przechwytywanie połączeń w grupie, przekazywanie połączenia na inny numer przy określonej sytuacji np. po określonej liczbie sygnałów lub zajętości), 11. Oferowany system ma posiadać możliwość nadawania uprawnień jak i ograniczeń w zakresie realizowania połączeń i korzystania z funkcjonalności dla poszczególnych grup i poszczególnych abonentów wewnętrznych systemu, 12. Oferowany system ma posiadać możliwość utworzenia centralnej i indywidualnej dla każdego abonenta książki telefonicznej, 13. Oferowany system ma posiadać możliwość wybierania z poziomu aparatu IP dla kadry zarządzającej, numeru użytkownika (wewnętrznego i zewnętrznego) po nazwie pobieranej z centralnej książki telefonicznej i/lub zewnętrznego serwera LDAP - wymagania odnośnie rodzajów aparatów podane są w dalszej części specyfikacji. 14. Oferowany system ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o pełną redundancję procesorów sterujących (redundancja aktywna). Redundantne aktywne serwery sterujące pracują w klastrze, zapewniając bezprzerwową pracę krytycznych elementów systemu telefonicznego. Zduplikowane serwery umożliwiające stworzenie redundancji rozdzielonej geograficznie (w różnych budynkach), 15. Oferowany system ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości modułu wyniesionego o jednostkę przetrwania, umożliwiającą realizację usług w obrębie jednego modułu wyniesionego nawet przy utracie łączności z aktywnym procesorem głównym i zapasowym. 16. Oferowany system ma posiadać możliwość zestawiania do minimum 6 jednoczesnych konferencji typu ad-hoc dla maksymalnie 6 uczestników w każdej konferencji dla wszystkich użytkowników systemu. 17. Oferowany system ma posiadać możliwość tworzenia personalizowanych zapowiedzi głosowych. 18. Oferowany system ma posiadać możliwość stworzenia dwóch stanowisk operatora przy wykorzystaniu terminala IP klasy A. 19. Oferowany system ma zapewniać konwergencję systemu telefonii IP z telefonią GSM w szczególności: Możliwość wykorzystania systemu telefonii IP do realizacji połączenia z telefonu GSM Możliwość przypisania do użytkownika systemu jego telefonu GSM Możliwość ustalania takich samych restrykcji dla abonentów GSM na numerze dostępowym jak dla użytkowników stacjonarnych Możliwość prezentowania się numeru komórkowego, numerem wewnętrznym systemu telefonii IP Możliwość jednoczesnego skierowania połączenia przychodzącego na dany numer wewnętrzny oraz przypisany do tego numeru, numer GSM. (Użytkownik będzie miał wybór odebrania połączenia ta telefonie stacjonarnym lub komórkowym) Możliwość obsługi minimum 10 telefonów GSM działających konwergentnie, w tym nie więcej niż 3 modele Blackberry. 14

15 19.7. Możliwość obsługi funkcji systemu przez dodatkową aplikację zainstalowaną na telefonie komórkowym w szczególności: Zestawienie konferencji Zawieszenie rozmowy Możliwość zainstalowania aplikacja z pkt 18.7 w środowisku Symbian Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych bramek GSM do realizacji powyższych usług 20. Wymagania techniczne dla centrali IP w Lokalizacji Nowy Port: Pomieszczenie serwerowni (drugie piętro): Jednostka główna centrali IP musi być wyposażona w karty umożliwiające podłączenie interfejsów abonenckich zgodnie z ilościami: użytkowników terminali analogowych użytkowników terminali cyfrowych licencji dla użytkowników terminali IP terminal IP pracujący jako awizo/operator karta 4 linii miejskich analogowych dla podłączenia modułów komórkowych wymaga się, aby rozbudowa dostarczanej obudowy pozwalała na rozbudowę o dodatkowe cztery karty abonenckie lub liniowe 21. Łącza liniowe do współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi będą podłączone do jednostki wyniesionej do siedziby Zamawiającego. Za pomocą jednostki wyniesionej połączenia : Jednostka wyniesiona centrali IP musi być wyposażona w karty umożliwiające podłączenie interfejsów abonenckich i liniowych zgodnie z ilościami: linie wewnętrzne awaryjne ( terminali analogowych ) linie miejskie BRA linie miejskie analogowe Zamawiający wymaga, aby z systemem centralowym dostarczyć kartę liniową pełniącą rolę gorącej rezerwy na wypadek awarii 4 linii miejskich analogowych lub 4 linii miejskich BRA w ilości 1 sztuka Zamawiający wymaga, aby rozbudowa systemu IP o dodatkowe karty liniowe interfejsów analogowych lub 2B+D mogła się odbyć bez konieczności zakupu dodatkowego oprogramowania lub licencji. 22. W celu zapewnienia realizacji połączeń telefonicznych po dzierżawionym światłowodzie przez Zamawiającego pomiędzy siedzibą Nowy Port i siedzibą CSW przy ulicy Jaskółcza Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednich współpracujących z centralą IP wraz z elementami bezpieczeństwa o minimalnych parametrach: Wymaga się, aby urządzenie obsługiwało następujące funkcje oraz protokoły: 1) Tryby L3: router, NAT 2) NAT, PAT 3) Port forwarding; Port Triggering 4) Możliwość konfiguracji portu DMZ 5) VoIP SIP ALG 6) Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net 7) DNS proxy, 8) MAC Address Cloning/spoofing, 15

16 9) L3 Quality of Service (QoS),LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) 10) Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/sha-1, MD5, IPsec NAT Traversal 11) Urządzenie powinno wspierać następujące wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 12) Dodatkowo protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) 13) Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 14) Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących 15) Kreator SSL VPN 16) Kreator konfiguracji IPSec VPN 17) Interfejs GUI oparty o WWW 18) ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop 19) Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering 20) Możliwość generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach nagłych, Informowanie o wykrytych zagrożeniach, Informowanie o zdarzeniach systemowych 21) Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra , systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN 22) Dwa porty wan z możliwością pracy w trybie fail over 23) Możliwość balansowania ruchem na podstawie ilości danych 24) Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS 25) Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS 26) Możliwość tworzenia białych list 27) Możliwość tworzenia czarnych list 28) Powiadomienie o ataku poprzez 29) Możliwość skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 30) Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących 31) Możliwość blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików 32) Możliwość filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies 33) Możliwość filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika 34) Możliwość blokowania edonkey, BitTorrent, Gnutella 35) Możliwość blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mirc, Google Talk 36) Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na rok. Parametry wydajnościowe: Wydajność antywirusa minimum 45Mb/s Wydajność szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 200Mb/s Liczba jednoczesnych sesji: co najmniej Wydajność firewall co najmniej 400Mb/s Liczba reguł: co najmniej 1,2 mln Liczba rekomendowanych przez producenta użytkowników: minimum 50 Liczba obsługiwanych tuneli VPN minimum 50 Liczba obsługiwanych tuneli SSL minimum 25 16

17 Parametry fizyczne Wymiar 19, wysokość maksymalnie do1u Pamięć Flash: co najmniej 2GB Pamięć DRAM: co najmniej 1GB Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: minimum 6 x 1000Base-T (2 x WAN, 6 x LAN) Minimum 1 Port USB Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Linux/Open Source Zaproponowane urządzenia dla lokalizacji Nowy Port muszą dodatkowo obsługiwać i zabezpieczać wszystkie pozostałe urządzenia pracujące o budowaną sieć teleinformatyczną. W tym celu wraz z centralą IP Zamawiający wymaga dostarczenia jednego przełącznika 48 portowego i dwóch przełączników 24 portowych. Instalacja urządzeń informatycznych towarzyszących centrali IP zostanie wykonana po uzgodnieniu z Zamawiającym konfiguracji i architektury budowanej sieci teleinformatycznej. Wymagania minimalne dotyczące urządzeń aktywnych wymaganych dla telefonii IP i współpracujących z Systemem Telefonii: Urządzenie powinno spełniać następujące protokoły sieciowe oraz standardy IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.1Q (128 groups, static) Voice VLAN IEEE 802.1p (CoS) Port-basedQoS DSCP-basedQoS IEEE802.3ad (manualor LACP) IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol IEEE 802.1w RapidSpanningTreeProtocol SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON group 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client IEEE 802.1x Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC ACL warstwy 2 oraz 3 Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast IGMP snooping v1/v2 Limit przepustowości na wejściu SNTP Wsparcie dla Port mirroring Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem 17

18 RADIUS support TACACS+ support Syslog Maksymalna konsumpcja energii: 570W przy budżecie PoE: 384W Wymagane porty sieciowe 10/100/1000 Mbps, 4 x współdzielone SFP Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania wydajnościowe: Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward Przepustowość: min 96Gbps; Opóźnienia<2,900 ns dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward Bufor: min. 3 MB Min. czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): 147,559 godzin (~17 lat); Emisja hałasu nie większa niż 44.8dB; Warunki gwarancji dla urządzeń informatycznych wspierających telefonię IP: Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były wieczystą gwarancją producenta. Urządzenia powinny być objęte wieczystą gwarancją producenta z serwisem wymiany lub naprawy uszkodzonego sprzętu na następny dzień roboczy. 22. Oferowany system telefonii musi zostać wyposażony w lokalizacji w rozwiązanie umożliwiające przełączanie w razie awarii systemu linii analogowych miejskich na wybrane analogowe linie abonenckie. III. Minimalne wymagania dotyczące aparatów telefonicznych 1. Terminale IP typu A 2 sztuka o minimalnej charakterystyce posiadającej: a. Wyświetlacz w języku polskim b. Wyświetlacz kolorowy graficzny o minimalnej rozdzielczości 200 x 300 z minimum 4 liniami wyświetlania informacji c. Wbudowany przełącznik 10BT/100BT/1000BT d. Gwarantujący wsparcie dla standardów QoS: i. TOS diffserv ii p/q e. Możliwość zasilania PoE. Zgodność ze standardem IEEE af f. Zasilacz g. Standardy VoIP: H323, RTP, RTCP h. Kompresje VoIP: G711, G723.1, G729a i. Przycisk dostępu do poczty głosowej j. Konfiguracja adresacji IP statycznej i dynamicznej. Wbudowany klient DHCP. k. Automatyczne przypisywanie do odpowiednich VLAN za pomocą protokołów DHCP lub LLDP-MED. l. 10 wbudowanych przycisków programowalnych 18

19 m. Mozliwość rozbudowy do 60 programowalnych przycisków skróconego wybierania n. Przycisk dostępu do funkcji głośnomówiącej o. Możliwość integracji z innymi aplikacjami poprzez XML p. Przycisk ponownego wybierania q. Przycisk regulacji głośności/ wyciszania mikrofony r. Wbudowana klawiatura QUERTY umożliwiająca funkcję wybierania po nazwie z książki adresowej s. Regulowany kąt nachylenia wyświetlacza t. Możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu nagłownego poprzez dedykowane złącze z funkcją automatycznego wykrywania obecności zestawu u. Możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych poprzez Bluetooth v. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników w. Umożliwiający wykorzystanie modułów rozszerzających (przystawki klawiszowe) x. Wsparcie dla standardów bezpieczeństwa: 802.1X MD5/TLS, y. Możliwość tworzenia zestawów sekretarsko dyrektorskich. 2. Terminale IP typu B 24 sztuk o minimalnej charakterystyce posiadającej: a. Wyświetlacz w języku polskim b. Wbudowany przełącznik 10BT/1000BT c. Gwarantujący wsparcie dla standardów QoS: i. TOS diffserv ii p/q d. Zasilanie PoE. Zgodność ze standardem IEEE af e. Standardy VoIP: H323, RTP, RTCP f. Kompresje VoIP: G711, G723.1, G729a g. Przycisk dostępu do poczty głosowej h. Automatyczne przypisywanie do odpowiednich VLAN za pomocą protokołów DHCP lub LLDP-MED. i. Wyświetlacz czarno-biały, 1 linia, minimum 20 znaków j. 6 wbudowanych przycisków programowalnych k. Przycisk dostępu do funkcji głośnomówiącej l. Przycisk ponownego wybierania m. Przycisk regulacji głośności/ wyciszania mikrofony n. Wsparcie dla standardów bezpieczeństwa: 802.1X MD5/TLS, IV. Minimalne wymagania dotyczące narzędzi współpracy online dla użytkowników systemu 1. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania ułatwiającego pracę w grupach dla 10 użytkowników systemu, umożliwiające: 1.1. Telekonferencje, pracę na jednym dokumencie, prezentacje online, współdzielenie aplikacji i pulpitu 1.2. Zestawianie połączeń głosowych z listy kontaktów za pomocą funkcji click-to-call z poziomu PC 1.3. Uwierzytelnianie za pomocą loginu i hasła 1.4. Zawierające interfejs w języku polskim 19

20 2. Oferowana przez Zamawiającego dedykowana aplikacja na PC ma działając w środowisku Windows i umożliwiać: 2.1. Pop up i prezentację danych dzwoniącego pobieranych z centralnej książki telefonicznej 2.2. Zarządzanie przez użytkownika własnymi połączeniami i przekierowaniami poprzez interfejs graficzny Dostęp do rejestru własnych połączeń przychodzących i wychodzących Integrację z MS Outlook poprzez umieszczenie w aplikacji ikon umożliwiających inicjację połączenia do kontaktów z książki adresowej Zmian ustawień statusu użytkownika (presence). 3. Proponowane rozwiązanie musi być w pełni integrowane z dostarczanym systemem telekomunikacyjnym, umożliwiając wykorzystanie aparatów telefonicznych na biurku użytkownika. 4. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość zestawiania sesji współpracy online dla minimum 10 uczestników jednocześnie. 5. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość definiowania organizatorów i uczestników telekonferencji 6. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość przesyłania wiadomości tekstowych podczas telekonferencji do wszystkich uczestników lub tylko do wybranego 7. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość automatycznego lub ręcznego przydzielenie kodu dostępu 8. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość wyświetlanie listy uczestników telekonferencji 9. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami telefonu uczestników w trakcie trwania konferencji: 9.1. Wyciszenie wszystkich mikrofonów 9.2. Dodawania/ usuwanie uczestników telekonferencji w trakcje jej trwania 9.3. Możliwość wysyłania zaproszeń na telekonferencje z poziomu MS Outlook oraz IBM Lotus Notes 9.4. Zaproszenie do telekonferencji powinno dostarczać informację na temat sposobów wydzwaniania się na telekonferencję Dołączanie do konferencji poprzez wybranie numeru dostępowego wraz kodem dostępu oraz poprzez wykorzystanie linku URL i oddzwonienie systemu na wskazany przez użytkownika numer. 10. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość załączania podczas telekonferencji dowolnych dokumentów, umożliwiając uczestnikom ich zapis na własnej stacji PC. 11. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość przeprowadzania prezentacji online dla uczestników telekonferencji w formatach MS Word, Excel i Power Point. 12. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość pracy na jednym dokumencie, umożliwiając uczestnikom dokonywania zmian. 13. Proponowane rozwiązanie musi mieć możliwość współdzielenia dowolnej aplikacji lub całego pulpitu 14. Rozwiązanie musi zapewniać funkcje przesyłania wiadomości tekstowych z poziomu PC pomiędzy użytkownikami posiadającymi dostęp do aplikacji. 15. Proponowane rozwiązanie musi gwarantować dostęp do następujących funkcji: Listy własnych kontaktów 20

21 15.2. Wyświetlanie statusu kontaktów Wyświetlanie własnego statusu Zestawianie konferencji ad-hoc, rezerwacyjnych Przesyłanie wiadomości tekstowych jednocześnie do więcej niż jednej osoby V. Minimalne wymagania Aplikacji do Zarządzania systemem telefonii 1. Wraz z systemem dostarczone zostanie oprogramowanie do administracji dostępne poprzez sieć LAN/WAN. Minimalne wymagania oprogramowania to: 1.1. Proponowane rozwiązanie musi posiadać możliwość konfiguracji z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji lub za pośrednictwem przeglądarki WWW, 1.2. Dostarczona Aplikacja do Zarządzania musi być tego samego producenta co dostarczony system telefoniczny 1.3. Dostarczona Aplikacja musi umożliwiać łatwe tworzenie wszystkich użytkowników systemu (w tym użytkowników aplikacji UC) Dostarczona Aplikacja musi umożliwiać łatwe modyfikowanie dowolnych parametrów konfiguracyjnych wszystkich obiektów w systemie telefonicznym 1.5. Aplikacja ma pracować na systemie operacyjnym Windows i umożliwia obsługę w języku polskim, 1.6. Aplikacja ma gwarantować pracę w środowisku okienkowym (graficznym) umożliwiając realizację zadań administratora bez konieczności znajomości kodu programowania systemu telefonicznego, 1.7. Aplikacja ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników i możliwość przypisania ich do odpowiednich grup o ściśle określonych uprawnieniach (pełny dostęp / do odczytu), 1.8. Aplikacja ma umożliwiać tworzenie profili dla użytkowników/grup użytkowników z podziałem na parametry, które mogą być zarządzane przez tych użytkowników/grupy użytkowników w systemie telefonicznym 1.9. Aplikacja ma umożliwiać zarządzanie centralną książką telefoniczną, Centralna książka telefoniczna musi być dostępna z poziomu przeglądarki WWW i musi realizować funkcję click-to-call z poziomu przeglądarki Dane zawarte w centralnej książce telefonicznej dotyczące konkretnego użytkownika systemu telefonicznego, muszą być edytowalne z poziomu przeglądarki WWW przez tego użytkownika Aplikacja ma umożliwiać administrowanie wszystkimi typami użytkowników (analogowi, systemowymi, IP) Aplikacja ma umożliwiać dostęp do rejestru zdarzeń systemu telefonicznego, Aplikacja musi posiadać mechanizm alarmowy, który w razie wystąpienia awarii lub dowolnych nieprawidłowości, będzie informował administratorów poprzez wysłanie wiadomości . VI. Minimalne wymagania Aplikacji Taryfikacyjnej 1. Wraz z systemem dostarczone ma być oprogramowanie do administracji i taryfikacji dostępne poprzez sieć LAN/WAN. Minimalne wymagania oprogramowania to: 1.1. Posiada możliwość konfiguracji z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji lub za pośrednictwem przeglądarki WWW, 21

22 1.2. Dostarczona Aplikacja Taryfikacyjna musi być tego samego producenta co dostarczony system telefoniczny 1.3. Pracuje na systemie operacyjnym Windows i umożliwia obsługę w języku polskim, 1.4. Gwarantuje pracę w środowisku okienkowym (graficznym) umożliwiając realizację zadań administratora bez konieczności znajomości kodu programowania systemu telefonicznego, 1.5. Umożliwia uwierzytelnianie użytkowników i możliwość przypisania ich do odpowiednich grup o ściśle określonych uprawnieniach (pełny dostęp / do odczytu), 1.6. Umożliwia taryfikowanie połączeń zewnętrznych 1.7. Umożliwia tworzenie Operatorów, którzy przypisani są do odpowiednich łączy 1.8. Umożliwia kontrolę kosztów z podziałem na osoby, grupy, centra kosztów i typy połączeń 1.9. Umożliwia raportowanie z możliwością prezentacji na stronach WWW oraz eksport do formatu txt oraz xls Umożliwia automatyczne tworzenie raportów z połączeń dla poszczególnych użytkowników/grup użytkowników i automatyczne wysyłanie raportów do wskazanych użytkowników/grup użytkowników poprzez . VII. Wymagania dodatkowe do spełnienia przez dostawcę systemu telefonii IP 1. Wszystkie komponenty systemu telefonicznego (aplikacje wraz z serwerem sterującym systemu telefonii), winny być zainstalowane na jednym wspólnym serwerze, montowanym w szafie rack 19. Zamawiający wyklucza stosowanie wolnostojących stacji roboczych. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy objęty będzie 36-miesięczną gwarancją producenta sprzętu, 3. Warunki serwisowe dla centrali telefonicznej mają być realizowane w okresie 36 miesięcy po podpisaniu protokołu odbioru instalacji: - czas reakcji na zgłoszenie awarii 4 godziny, - usunięcie awarii realizowane ma być w systemie NBD - usuwanie awarii wymagane jest w trybie w dni robocze w godzinach pracy Zamawiający zastrzega sobie możliwość doprecyzowania skonfigurowania centrali telefonicznej i współpracującego sprzętu sieciowego podczas ustaleń roboczych po wyborze Wykonawcy. 4. Wraz z dostawą sprzętowa należy dostarczyć UPSy awaryjnego zasilania spełniające minimalne wymagania o parametrach nie gorszych jak w załączonej tabeli poniżej w ilości: a. model pierwszy o minimalnych wymaganych parametrach dwie sztuki Lp. Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych Konfiguracja minimalna Zamawiającego Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) Moc znamionowa 3 kva / 2,7 kw Wyjściowy współczynnik mocy (PF) 0,9 Napięcie wejściowe 230 Vac Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 Tolerancja napięcia wejściowego przy Vac 22

23 obciążeniu %; bez przechodzenia na baterie Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie Częstotliwość wejściowa Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% Sprawność AC-AC w trybie pracy Oszczędzania energii Eco Mode Tryb pracy z konwersją częstotliwości Napięcie wyjściowe Częstotliwość wyjściowa Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem Baterie Vac Wymagana Hz nie mniejsza niż 92% nie mniejsza niż 99% Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. 230 Vac 50/60Hz (programowalna) Statyczny przełącznik (SCR) z możliwością ręcznego przełączenia UPSa do trybu Bypass elektroniczny Wymagane Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 5-6 lat, umieszczone wewnątrz zasilacza UPS. ± 1% Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ± 3% nieustalonym Stabilność częstotliwości bez synchronizacji: ± 0,05% wyjściowej: Współczynnik szczytu 3:1 Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD oraz sygnalizacją akustyczną częstotliwości Złącze interfejsów Wymagane ze wskazaniem parametrów napięcia wejściowego i wyjściowego, RS232, USB, REPO Gniazda wyjściowe IEC320 na zasilaczu UPS Karta sieciowa SNMP Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) Diagnostyka parametrów urządzenia Wymagane minimum gniazd 8 szt x IEC 320-C13 Wymagane Wymagane Automatyczna diagnostyka parametrów 23

24 UPS i baterii Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego Poziom hałasu w odległości 1m, Możliwość regulacji z oprogramowania tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu Zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem napięcia niebezpiecznego do obwodu zasilającego UPS Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE Wymiary zasilacza UPS w szafie rack z bateriami wewnętrznymi Waga zasilacza kg Instrukcja w języku polskim Gwarancja urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS Wymagane < 46 dba Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury Wymagane Wymagane Wymagane Maks 2U <30 kg Wymagane 36 miesięcy Lp. b. model drugi o minimalnych wymaganych parametrach jedna sztuka Opis wymagań technicznofunkcjonalnych Zamawiającego Konfiguracja minimalna Technologia VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) Moc znamionowa 1 kva / 0,7 kw Wyjściowy współczynnik mocy 0,7 (PF) Napięcie wejściowe 230 Vac Sposób zasilania Plug&Play Gniazdo w standardzie IEC 320 Tolerancja napięcia wejściowego Vac przy obciążeniu >50-100%; bez przechodzenia na baterie Tolerancja napięcia wejściowego Vac przy obciążeniu mniejszym od 24

FORMULARZ CENOWY. Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego

FORMULARZ CENOWY. Opis szczegółowy i min. wymagania Zamawiającego Zadanie nr 3 Dostawa, montaż i uruchomienie kontrolera WLAN, sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz rutera FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1.3 do SIWZ Lp. Rodzaj sprzętu Cena netto Ilość Jednostka Opis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Ochrona obiektów Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Numer ogłoszenia: 438700-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Centrum Sztuki Współczesnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Gdańsk: Weryfikacja dokumentacji projektowej obiektów inżynierskich dla przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego oraz Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 198928-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ. GMINA MIASTKÓW KOŚCIELNY ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny Gmina Miastków Kościelny 08-420 Miastków Kościelny, ul. Rynek 6, tel. (025) 751-12-86, fax. (025) 754-40-07 NIP: 826-203-72-96, REGON: 711582322 E-mail: gmina@miastkowkoscielny.pl Strona internetowa: www.miastkowkoscielny.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość województwo. telefon/telefax:.. Internet:http://... NIP:. REGON:...

FORMULARZ OFERTY. ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość województwo. telefon/telefax:.. Internet:http://... NIP:. REGON:... FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do SIWZ... pieczęć firmowa Wykonawcy W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego (DA/MB/-232-25/14) pn: Wykonanie instalacji wizyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80

1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. (22) 551 55 80, nr fax: (22) 551 55 80 2. Adres

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A. Przenośny komputer dla ucznia - 33 szt.

Załącznik nr 1A. Przenośny komputer dla ucznia - 33 szt. Załącznik nr 1A Jeżeli opis danej pozycji asortymentu nie stanowi inaczej podane parametry/ wymagania należy traktować jako minimalne. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 2016-04-29 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 6 2014-08-27 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Część 1 - Sukcesywny druk ulotek, zaproszeń, plakatów, biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, 1 z 6 2011-09-26 13:10 Warszawa: Rozbudowa centrali telefonicznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych Numer ogłoszenia: 254715-2011; data zamieszczenia: 26.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Legnickie Pole: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu budynków nr 1,4,5,6,7

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Poznań: Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.poznan.pl Poznań: Modernizacja systemu telefonii stacjonarnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznia.pl Gdańsk: Dostawa serwera oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu pn. Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów telefonicznych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SZW w Suwałkach Numer ogłoszenia: 52378-2013; data zamieszczenia: 07.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szubin.pl ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: DA-IV-1.272.7.2015 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie

Spełnia / nie spełnia poprzez wymianę uszkodzonego modułu, bez konieczności wyłączania zasilacza UPS Baterie Załącznik nr 1 Specyfikacja produktu 1. Centralny system podtrzymania zasilania: SO Suwałki Nazwa Opis Producent: Potwierdzenie minimalnych parametrów i konfiguracji albo wskazanie konkretnego parametru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Tarnów: Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne ze Specjalistycznego Szpitala im.e.szczeklika w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 1 z 7 2015-09-14 11:58 Gdańsk: Przebudowa wejścia głównego w Szkole Podstawowej Nr 52 w Gdańsku, ul. Kościuszki 111 Numer ogłoszenia: 238934-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87 Lublin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo