SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ"

Transkrypt

1 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, Kraków tel , fax ; uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę: 2.1. Biuro Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax ; 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalszej części SIWZ PZP. 2. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ. 2. Wymagania zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia: a) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE. b) Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% ( dla wybranych urządzeń określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy Wykonawców polskich. 3. Zamawiany sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających co najmniej opisane w załączniku A do niniejszej SIWZ wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w swojej ofercie. 4. Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u zamawiającego. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez wykonawców zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej cena wynosi brutto kwotę 00,00 zł. 4) Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie 10 (dziesięciu) tygodni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. Strona 1 z 18

2 5) Opis warunków (podmiotowych i przedmiotowych) udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 2. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 3. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 4. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 4 ustawy PZP, 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest złożyć: 2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się przy pomocy listu poleconego, faxu lub drogą elektroniczną, z tym że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 11) SIWZ. 2. Adres i osoba kontaktowa Piotr Molczyk, ul. Gołębia 6/2, Kraków; tel ; fax ; Strona 2 z 18

3 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest: 4.1. w zakresie formalnym i merytorycznym Piotr Molczyk, tel. kom ; tel ; fax ; 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności złożenia wadium. 9) Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert. 10) Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 2.1. wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców, przy czym pełnomocnictwo to może wynikać z załączonej do oferty stosownej umowy. 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. 5. Oferta powinna być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych w niniejszej SIWZ. 6. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym. 8. Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 8.1. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.; 8.2. osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 8.3. osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty; 8.4. w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub ofertę składa konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników lub uczestników konsorcjum; 8.5. w przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Zaleca się aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty. Strona 3 z 18

4 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków, w terminie do dnia 17 lipca 2012 r. do godziny 10:00 2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 3. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, na adres podany w pkt 11) 1., która będzie posiadać następujące oznaczenia: Oferta na dostawę urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego - nie otwierać przed dniem 17 lipca 2012 r. godz. 10:00 oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 lipca 2012 r. o godzinie 10:00 w Biurze Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, Kraków. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w poszczególnych ofertach dla całości lub części przedmiotu zamówienia. 9. Informacje, o których mowa w pkt 11) 7. i 8. zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert odpowiednio dla całości lub części przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zgodnie z zapisami art. 87 ust.2 PZP. 12. Zamawiający wyklucza wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 pkt 1 8 PZP. 14. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ust. 1 i 1a. 15. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wykluczeniu wykonawców, o odrzuceniu ofert, o unieważnieniu postępowania bądź o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w każdym przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne. 12) Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cenę oferty należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy dla całości przedmiotu zamówienia, wliczając w nią wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności wliczyć koszt dostawy i świadczenia usług gwarancyjnych. 2. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia. 3. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną za całość przedmiotu zamówienia. 4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy, w terminie 30 dni od odebrania zamówienia oraz doręczenia faktury. Strona 4 z 18

5 13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 2.1. Cena brutto oferty 100%. 3. Punkty przyznawane za kryterium cena brutto oferty będą liczone wg następującego wzoru: C = (C naj : C o ) x 10 gdzie: C - liczba punktów przyznana danej ofercie, C naj najniższa cena spośród ważnych ofert, C o - cena podana przez wykonawcę dla którego wynik jest obliczany, Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi Po dokonaniu ocen przyznane punkty zostaną przemnożone przez wagę kryterium. 4.1 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4.2 Oferta wykonawcy, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 14) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 15 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli tzw. progi unijne, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zostanie ono przesłane faksem lub em bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)3. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub występują inne przypadki określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 7 ustawy PZP. 15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16) Wzór umowy. WZÓR UMOWY Zawarta dnia r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą w Krakowie przy ul. Gołębiej 24, reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Zamawiającym, a., reprezentowanym przez: 1. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawarto umowę następującej treści: 1 Strona 5 z 18

6 1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie wskazanym w pkt 4) SIWZ. 2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:... zł., słownie :... zł. 00/100, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT w wysokości 22% daje kwotę brutto. zł. 3. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%. 4. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP Wykonawca, określone w 3 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury. 2. Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty odbioru i dostarczenia Zamawiającemu faktury. 3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy... miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru całości zamówienia, z zachowaniem wymagań opisanych w treści SIWZ. 3. Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne. 6 Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : a/ odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wartości niewykonanego zakresu umowy, b/ zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, c/ zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy Strona 6 z 18

7 1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. zm.). 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 11 Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Krakowie. 12 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający : Wykonawca : 17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,tzw. progi unijne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności dotyczących: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego się wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego się wykonawcy. 5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul.postępu 17a, Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem Strona 7 z 18

8 terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub em. 9. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art g ustawy PZP. 18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 19) Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 PZP. 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego z uwagi na fakt, iż dopuszcza się możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną ) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 1. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w PLN. 24) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 25) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 26) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 27) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Strona 8 z 18

9 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24, Kraków; Jednostka prowadząca sprawę Biuro Zamówień Publicznych UJ ul. Gołębia 6/2, Kraków Nazwa (Firma) Wykonawcy., Adres siedziby, Adres do korespondencji, Tel. -...; fax -...; ...; NIP -...; REGON -...; Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, składamy poniższą ofertę: 1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę..złotych netto wraz z podatkiem VAT w wysokości...%, co daje kwotę brutto... złotych (słownie:.złotych brutto). 2) oświadczamy, iż oferujemy termin realizacji zamówienia dla całości przedmiotu zamówienia w terminie do, liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia. 3) oświadczamy zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, okresem i warunkami gwarancji oraz zawartymi w niej istotnymi warunkami umowy (wzorem umowy), 4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia, 5) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 6) załącznikami do niniejszego formularza oferty są: załącznik nr 1 oświadczenie wykonawcy, załącznik nr 2 specyfikacja techniczna sprzętu wraz z ceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, inne.... Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 9 z 18

10 (Pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do formularza oferty OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy urządzeń do rozbudowy istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5. oraz że brak jest podstaw do wykluczenia nas z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) (Pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera specyfikację techniczną sprzętu wraz z ceną poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Miejscowość... dnia roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 10 z 18

11 Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego zintegrowanego systemu bezprzewodowego radiowego autoryzowanego dostępu do Internetu na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego składającego się z punktów dostępowych WiFi oraz kontrolerów sieci mobilnej WiFi. System działający zawiera następujące elementy: 1. Systemu kontrolerów sieci WiFi w postaci urządzeń : Alcatel OminiAccess 4324 (1 szt.), Alcatel OminAccess 4308 (3szt.) oraz Alcatel OmniAccess 4604 (4szt.). 2. Systemu punktów dostępowych: Acatel OAW-AP65 (110 szt.) oraz Alcatel OAW-AP80 (5szt.), Alcatel OAW-AP105 (60 szt.). 3. Serwera AAA (autoryzacji, uwierzytelniania i logowania) w postaci serwerów: LDAP z systemu Java Enterprise Server i Serwera Juniper Steel-Belted Radius. 4. Urządzeń sieciowych oraz urządzeń bezpieczeństwa sieciowego (jak np. Juniper IDP 1100, ISG-ISP 1000, routery Marconi ESR5000, switche ExtremeNetworks X450, Summit 400, itp). Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dalsza rozbudowa systemu o: 1. Dodatkowy kontroler sieci WiFi - 1 szt. 2. Dodatkowe punkty dostępowe - 32szt. w taki sposób że całość systemu WiFi UJ nie może być zaburzona pod względem integralności logicznego działania systemu. Poniżej podane są cechy obecnego i jednocześnie systemu po rozbudowie go o dodatkowe elementy. Elementy składowe systemu: 1. Kontrolery WiFi: 1.1. Cechy ogólne: Kontrolery musza integrować w jednym fizycznym urządzeniu funkcjonalności: Kontrolera sieci bezprzewodowej, Urządzenia stateful firewall (pełnostanowy firewall), Możliwość pracy jakovpn gateway (w przypadku posiadania licencji na VPN services, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia) po dokupieniu w przyszłości tylko kodu licencyjnego, Urządzenia typu IDS/IPS System kontrolerów musi mieć możliwość zbudowania systemu hierarchicznego z kontrolerów o różnej wielkości. System w przypadku awarii któregoś z kontrolerów powinien mieć możliwość automatycznego przeniesienia kontrolowanych punktów dostępowych na inne kontrolery Komunikacja pomiędzy kontrolerami oraz pomiędzy kontrolerami i punktami dostępu musi być realizowane o takie protokoły sieciowe, które nie wymuszają instalacji w sieci komputerowej urządzeń sieciowych z zainstalowanymi niestandardowymi protokołami (tj. protokołami firmowymi do obsługi tylko produktów tego samego producenta). W szczególności nie może wymuszać w sieci UJ wymiany urządzeń sieciowych Każdy kontroler bez względu na typ musi mieć następujące cechy wspólne: Obsługa następujących metod szyfrowania i kontroli połączeń: WEP, dynamic WEP, TKIP WPA, WPA2, AES-CCMP, EAP, PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST Możliwość obsługi metod szyfrowania i kontroli połączeń typu DES i3des, AES- CBC, oraz xsec-l2 AES. Opcje te musza być odblokowane po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (które nie są zamawiane w niniejszym przetargu) Obsługa szyfrowania AES-CCM, TKIP i WEP centralnie na kontrolerze Obsługa enkrypcji SSL i TLS, RC4 128-bit oraz RSA 1024 i 2048 bit Możliwość autoryzacji dostępu użytkowników: Strona 11 z 18

12 Autoryzacja użytkowników sieci przewodowej jak i mobilnej (tj. z kartami WiFi abg) Typy uwierzytelniania: IEEE 802.1X (EAP, LEAP, PEAP, EAP-TLS, EAP- TTLS, EAP-FAST), RFC 2548, RFC 2716 PPP EAP-TLS, RFC 2865 Radius Authentication, RFC 3576 Dynamic Auth Ext for Radius, RFC 3579 Radius suport for EAP, RFC 3580, Uwierzytelnianie możliwe w oparciu o captive portal, 802.1X i MAC Możliwość autoryzacji z wykorzystanie np. username, IP adresu, Mac adresu i klucza szyfrującego Wsparcie dla autoryzacji typu: Microsoft NAP, CISCO NAC, Symantec SSE Sesje użytkowników są terminowane na kontrolerze a nie na AP Możliwość utworzenia, co najmniej do 16 SSID na każdym AP Możliwość stosowania różnego typu szyfrowania na różnych SSID Możliwość przypisywania różnych VLAN-ów i captive portals dla różnych SSID Możliwość konfiguracji mieszanego szyfrowania dla każdego SSID (np. WPA/TKIP+WPA2/AES) Autoryzacja użytkowników możliwa w oparciu o lokalną bazę użytkowników Obsługa zewnętrznych serwerów autoryzacji AAA typu: RADIUS LDAP i SSL Secure LDAP TACACs Funk Steel Belted Radius Server Juniper Steel Belted Radius Server Microsoft Active Directory, IAS Radius Server Cisco ACS Server RSA ACEserver Interlink RADIUS Server FreeRadius A-10 Networks IDSentrie Infoblox W szczególności umożliwia autoryzację użytkowników w sieci UJ w oparciu o działające w niej już serwery AAA bez zmian w konfiguracjach tych serwerów i ich baz użytkowników: Musi współpracować z centralnym serwerem użytkowników sieci UJ w oparciu o LDAP z Java Enterprise System. (Termination EAP-TLS, EAP-PEAP, EAP-GTC) Musi współpracować z Sun Directory Server z hasłami kodowanymi w formacie SSHA, SHA i UNIX crypt (między innymi dla metod uwierzytelnienia PEAP+GTC) Musi w pełni współpracować z Serwerem Juniper Steel-Belted Radius (stąd obsługa miedzy innymi TTLS+PAP) Możliwość automatycznego przełączenia się z zewnętrznego serwera AAA na wewnętrzną bazę autoryzującą użytkowników w przypadku totalnej awarii zewnętrznego serwera (lub zespołu serwerów) AAA Możliwość autoryzacji każdego pakietu ( per packet indentity verification ) Możliwość definiowania ról i w oparciu o nie realizowanie różnych polityk autoryzacji i weryfikacji Obsługa XML API dla integracji z zewnętrznym captive portalem Obsługa opcjonalna xsec dla połączeń LAN (uwierzytelnianie 802.1X, 256- bitowe AES-CBC) - możliwe w przyszłości po zakupie odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Integracja różnych typów transmisji w jednej sieci (VLAN, SSID): Integracja transmisji danych i głosu Opcjonalna obsługa QoS z użyciem Voice Flow Classification po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Strona 12 z 18

13 Opcjonalna obsługa SIP, Spectralink SVP, CISCO SCCP, Vocera ALGs po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Kolejkowanie w powietrzu z użyciem QoS (stricte priority queing for over-theair QoS) Opcjonalna obsługa e-WMM, U-APSD i T-SPEC po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Opcjonalna obsługa reguł QoS poprzez e - po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Opcjonalna obsługa SIP autentication tracking - po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (licencja ta nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia), Obsługa Diffserv marking i 802.1p dla QoS Fast roaming support for mobile voice Per-user and per-role rate limits bandwidth controls Cechy Adaptive Radio Managment (ARM) kontrola punktów dostępowych (AP): Automatyczne ustalanie kanału i mocy promieniowania kontrolowanych AP Stałe monitorowanie pasm radiowych i serwisów użytkowników Self-healing coverage based on dynamic RF conditions Dense deployment options for capacity optimization AP load-balancing w oparciu o liczbę użytkowników AP load-balancing w oparciu o bandwidth ulization Coverage hole and RF interface detection Obsługa h Automatyczna lokalizacja i detekcja active RFID tags Wbudowane XML based localization API dla RFID aplikacji Detekcja Rogue AP i wbudowane oprogramowanie do wizualizacji lokalizacji Automatyczne klasyfikacja AP: Rogue, Inteferujacych i Poprawnych Over-the-air and over-the-wire AP containment Adhoc WLAN network detection and containment Detekcja Windows client bridging i wireless bridge Ochrona przed DoS (Deny Of Service) na AP i stacje końcowe Detekcja stacji źle skonfigurowanych (misconfigured standlone stations and contaiment) Możliwość w pewnym stopniu monitorowania 3rd party AP z punktu widzenia wydajności i konfliktów (performance monitoring and troubleshooting) Możliwość tworzenia sygnatur nowych ataków (flexible attacs signature creation for a New WLAN attacks) EAP handshake and sequence number analysis VALID AP impersonation detection Detekcja takich ataków jak: frame flood, fake AP, Airjack ASLEAP, death broadcast, null probe response detection Netstumbler-based network probe detection Pełnostanowy firewall (statefull firewall) wbudowany o możliwościach i cechach: Obsługa trybu transparent Inspekcja pakietów powiązana z identyfikacją użytkowników lub portów (stateful packet inspection tied to user indentity or ports) Reguły zależne od lokalizacji lub czasu dnia (localization and time-of-day aware Policy definition) IEEE awarness for WLAN firewalling Over-the-air Policy enforcement and station blacklisting Session mirroring and per-packet logs for forensic analysis Możliwość szczegółowego logowania (detailed firewall logs for usage auditing) Zgodność z ICSA corporate firewall Application Layer Gateway (ALG) support for FTP, TFTP Strona 13 z 18

14 Opcjonalny suport Application Layer Gateway (ALG) for SIP, SCCP, RTSP, Vocera, PPTP po zakupie w przyszłości odpowiedniej licencji (która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia) Source and destination NAT Dedicated flow processing hardware for high processing Detekcja i obrona przed TCP, ICMP Dos atakami Policy-based forwarding into GRE tunnels for guest traffic external service interface for 3rd party security integration for inline anti-virus, anti-spam and content filtering apps Heath checking and load balancing for external services Opcjonalna obsługa sieci VPN możliwa w przyszłości po zakupie odpowiedniej licencji (która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia): Site-to-site VPN support VPN Server emulation for easy integration into WLAN Terminacja klientów L2TP/IPSEC VPN Obsługa RSA Tokens dla mobilnych klientów XUATH/IPSEC termination for 3rd party clients PPTP VPN Termination Obsługa RADIUSA i LDAP-a serwerów dla uwierzytelniania VPN Obsługa uwierzytelniania typu : PAP CHAP, MS-CHAP i MS-CHAP Szyfrowanie typu DES, 3DES, AES i MPPE realizowane poprzez dedykowane układy scalone (hardware encryption) Obsługa point-to-point xsec szyfrowania dla L2 VPN-ów Cechy związane z siecią komputerową: Switchowanie w warstwie L2 i L3 modelu OSI over-the-air over-the-wire VLAN obsługa Proxy mobile IP i Proxy DHCPS for L3 roaming Wbudowany DHCP server oraz DHCP relay Obsługa VRRP Mechanizm redundancji kontrolerów Obsługa 802.1D, 802.1q Obsługa SNMPv2 i SNMPv3 dla zarządzania kontrolerami Zarządzanie kontrolerami poprzez HTTP, HTTPs, CLI poprzez SSH, Telnet i port konsoli Zgodność plików (wymienność) z analizatorami typu Ethereal, Airopeek i AirMagnet Centralne zarządzanie AP wraz z tworzeniem i zarządzaniem obrazów konfiguracji, oprogramowania (firmware) Cechy Zamawianego kontrolera sieci WiFi: Kontroler 1 szt. o parametrach ogólnych jak w punktach SIWZ 1.2 niniejszej specyfikacji a specyficznych poniżej: Maksymalna ilość obsługiwanych i kontrolowanych punktów dostępowych sieci bezprzewodowej (AP) nie mniej niż Zakres licencji dostarczanych z urządzeniem na ilość obsługiwanych i kontrolowanych Punktów Dostępowych sieci bezprzewodowej (AP) Maksymalna ilość użytkowników obsługiwanych na jeden kontroler minimum: nie mniej niż Maksymalna ilość na raz obsługiwanych adresów MAC (pojemność odpowiedniej tablicy w urządzeniu) Ilość portów typu GigabitEthernet (pary portów RJ-45 + SFP dual personality) nie mniej niż 4. Dodatkowo muszą być dostarczone dwa konektory typu SFP: jeden 1000BaseSX (LC) oraz jeden 1000BaseLX(LC) Urządzenie musi być przystosowane do montażu w standardowej szafie sieciowej 19-calowej. Wysokość urządzenia nie większa niż 1RU Zużycie energii nie większe niż 60W Strona 14 z 18

15 Urządzenie powinno dysponować następującymi certyfikatami: FCC part 15 Class A CE, EN Class A (CISPR 22 Class A), EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN 55024, AS/NZS Urządzenie musi obsługiwać VLAN-y, z możliwością obsługi co najmniej 128 VLAN IP interfejsów Obsługa translacji adresów NAT Wsparcie CAPWAP Jednoczesne wsparcie dla sieci WLAN scentralizowanych (kampusowych) oraz wyniesionych (zdalnych, punktów dostępowych wyniesionych), Aplikowanie polityk bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, bez restartów usługi lub urządzenia, Przesyłanie ruchu od użytkowników gości tunelem GRE w oparciu o predefiniowaną politykę Możliwość uruchomienia wybranych punktów dostępowych w trybie monitorowania spektrum radiowego Automatyczne klasyfikowanie wykrytego zagrożenia (wrogi punkt dostępowy, urządzenie powodujące zakłócenia w sieci, urządzenie nieuwierzytelnione, itp.) zarówno w sieci bezprzewodowej jak i przewodowej Wykrywanie dziur oraz przestrzeni zakłóceń (interferencji) w pokryciu zasięgiem usługi, mechanizm automatycznego i dynamicznego przeciwdziałania tego typu zjawiskom Zabezpieczenie przed atakami typu DoS dla punktów dostępowych jak i użytkowników końcowych sieci WLAN, wykrywania ataków typu flood, Airjack, fałszywych punktów dostępowych Wykrywanie i blokowanie źle skonfigurowanych punktów dostępowych podłączonych do infrastruktury sieciowej, Obsługa AP pracujących w standardzie n Roaming użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi Funkcja dynamicznego zarządzania RF(dynamic RF management) Obsługa minimum adresów MAC Wydajność po stronie przewodowej minimum 2Gb/s dla ruchu szyfrowanego AES-CCM, Interfejs API oparty o język XML dla dowolnych portali uwierzytelniających Web Kontroler musi mieć zintegrowany wewnętrzny Firewall o cechach: Wydajność przetwarzania firewalla - 4Gb/s Obsługa co najmniej 128 tys. sesji firewalla Obsługa co najmniej 1024 IPSec tuneli Wydajność przetwarzania szyfrowanych połączeń typu AES-CCM (3DES gdy opcjonalna licencja odblokuje t a funkcjonalność): co najmniej 2Gb/s Cechy oprogramowania kontrolera obsługa standardów: General Switching: RFC 1812, 1519, 1256, 1122, 768, 791, 792, 793, 826, 894, 1027, 2338, 2516, 2474, IEE802.1.d Wireless: IEEE abg (2.4GHZ, 2.4GHz High-rate, 5GHz, IEEE802.11d, IEEE802.11e, IEEE802.11h,, IEEE802.11i IEEE802.1q VLAN tagging, port-based VLANs Management and traffic analysis: RFC 2030, 854, 783, 1542, 2131, 1591, 1155, 1157, 1212, 1213, 1215, 1573, 2011, 2012,2013, 2578, 2579, 2863, 3418, 959, 2660, 1901, 2570, 2576, 2233, 2251, 1492, 2865, 2866, 2869, 3576, 3579, 3580, 2548, SSHv2 server Multiple image and multi configs BSD Syslog with multiple Server logs Security/Encrytpion: RFC 1661, 2406, 2661, 3193, 2451, 2403, 2401, 2408, 2409, 2405, 2403, 3602, 4017, 3706, 3947, 3748, 3079, 4137, 2716, 2246, 2407, Strona 15 z 18

16 Internet-draft EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-POTP e WMM, U-APSD, T-SPEC Licencje rozszerzające funkcjonalność systemu: Licencja na obsługę 32 AP ( punktów dostępowych) Licencja umożliwiająca: External Services Interface Module (64 AP license) - licencja na komunikację z zewnętrznymi serwerami serwisów i rozbudowane funkcje związane z AAA infrastrukturą, itd Policy Enforcement Firewall Module (64 AP license): Zależność reguł od użytkownika a nie tylko adresu IP, Zgodność z ICSA firewall v 4.0. Policy-based Access control, Stateful flow classification, Role-based Access control, Web based captive portal, Hardware-acceleration for encryption/decryption Licencja na Wireless Intrusion Protection Module (64 AP license) licencja na funkcje związane z ochroną przed atakami szczególnie od strony klientów mobilnych jak np.: Rogue AP protection, Dos Probing and Network Discovery, Network intrusion detection, Detection of weak encryption implementation, Client intrusion detection, Impersonation detection and prevention (MAC spoofing, AP impersonation, Man-in-the-middle attacs) 1.4. Dodatkowe punkty dostępowe: Punkty dostępowe do montażu wewnątrz budynków 32kompletów Parametry: Punkt dostępowy z zintegrowana wewnętrzną anteną Urządzenie pracuje dwukanałowo jednocześnie standardach: IEEE a oraz IEEE802.11b/g/n- minimum dwa moduły radiowe pracujące jednocześnie Maksymalne zużycie mocy na nie większe niż 13W, Interfejsy 10/100/1000 RJ-45 (Dual homing) z funkcjonalnością auto MDI/MDX Współpraca z zasilaniem 802.3af PoE oraz 802.3at PoE+ oraz możliwość podłączenia zewnętrznego zasilania 12V DC Dedykowany port konsoli Waga urządzenia nie większa niż 0.3kg Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 135 x 135 x 45 [mm], Urządzenia z funkcją monitorowania fal radiowych (Air Monitor IEEE abgn) Możliwość pracy w trybie punktu dostępowego, monitora RF (monitorowania fal radiowych) lub obu tych trybach jednocześnie Automatyczne zarządzanie mocą nadawania oraz pokrycia zasięgiem (ARM), Inkrementacja mocy nadawania co 0.5 dbm Wsparcie minimum 32 SSID VLAN load balancing Filtrowanie ruchu multicast Wsparcie dla wireless multimedia QoS (WMM), Zabezpieczenie fizyczne przed kradzieżą punktu mocowania Możliwość regulacji mocy sygnału przez system zarządzania Specyfikacja trybu IEEE a: Modulacja: BSPK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM Technologia: OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing MAC-CSMA/CA z ACK Szybkości: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s Specyfikacja trybu IEEE b Modulacja: CCK, BSPK, QPSK MAC-CSMA/CA z ACK Technologia DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Szybkości: 1, 2, 5.5, 11 Mb/s Strona 16 z 18

17 Specyfikacja trybu IEEE g Modulacja: BSPK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM MAC-CSMA/CA z ACK Technologia: OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Szybkości: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s Specyfikacja IEEE n: Technologia 2x2 MIMO Modulacja BSPK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM Rates: MCS0-NCS15 (6.5Mb/s-300Mb/s) Obsługa A-MPDU, A-MSDU Zarządzanie AP poprzez CLI, SNMP i WEB GUI AP ma posiadać port sieciowy 10/100/1000Base-TX(RJ-45) autosensing oraz port do zewnętrznego zasilania 5V Zgodność z IEEE 802.3af, IEEE 802.3, IEEE 802.3u Zestaw do montażu wewnątrz budynków (40 szt) Zasilacz do zasilania poprzez łącze ethernetowe (Power-over Ethernet) 32szt 1.5. Warunki gwarancji: Warunki dla kontrolera: Gwarancja na okres minimum 3 lata Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie większy niż 1 dzień roboczy Gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonego kontrolera (gdy nie da się naprawić na miejscu instalacji) na co najmniej równoważny (pod względem parametrów i wydajności) w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii Gwarancja obejmuje wsparcie techniczne Gwarancja obejmuje aktualizację całego oprogramowania (tj. firmwaru i innego dostarczonego) przez okres 3 lat bezpośrednio ze strony internetowej producenta poprzez zagwarantowanie dla UJ odpowiednich praw dostępu. Aktualizacja obejmuje poprawki (patche) jak i instalacje nowych wersji oprogramowania Warunki dla punktów dostępowych AP: Okres gwarancji minimum 1 rok Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie większy niż 1 dzień roboczy Gwarancja obejmuje wymianę uszkodzonego AP (gdy nie da się naprawić na miejscu instalacji), na co najmniej równoważny (pod względem parametrów i wydajności) w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii 1.6. Wykonawca ma zadanie dostarczyć zamawiany sprzęt na teren UJ. Uruchomienie i instalacja systemu będzie realizowana przez pracowników UJ Wszystkie oferowane zasadnicze elementy systemu (tj. kontrolery, punkty dostępowe) muszą pochodzić od jednego producenta Całość zamawianego systemu ma być fabrycznie nowa Cały dostarczony sprzęt musi być kompletny W przypadku zaoferowania innego sprzętu niż urządzeń firmy Alcatel (producent posiadanych urządzeń WiFi) na wykonawcy spoczywa obowiązek: Udowodnienia w swej ofercie ze oferowany sprzęt jest co najmniej równoważny, tj. spełnia wszystkie wymogi SIWZ i posiada wszystkie cechy urządzeń wzorcowych poprzez dołączenie odpowiedniej dokumentacji i oświadczenia producenta i wykazania posiadania cech wzorcowych i posiadania parametrów liczbowych o wyższych liczbach Wykazania, że oferowany sprzęt będzie realizował zapisy SIWZ. W tym celu wykonawca musi: Dostarczyć kontroler i 2 AP na teren sieci UJ w ustalonym wspólnie terminie Po otrzymaniu od odpowiednich pracowników UJ odpowiednich parametrów związanych z sewerami LDAP systemu JES skonfigurować dostarczony sprzęt tak aby zintegrował się z istniejącym systemem i w działaniu nie różnił się od istniejących już elementów tego systemu. Miedzy innymi należy pokazać, że pracownik lub student UJ, który ma aktywny rekord w bazie centralnego serwera LDAP może przy pomocy odpowiedniego Strona 17 z 18

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kompas innowacji realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy licencji rocznej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ (Nr postępowania: CRZP/UJ/514/2014) 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227.

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/227/2015 80.272.227. DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1. Uniwersytet Nr sprawy CRZP/UJ/269/2014 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 16 maja 2013 r.

Kraków, dnia 16 maja 2013 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 16 maja 2013 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 sierpnia 2007 r.

Kraków, dnia 6 sierpnia 2007 r. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy symulatora słonecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/33/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 29 października 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/33/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

Nr sprawy: CRZP/UJ/642/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie montażu i transportu urządzeń i elementów synchrotronu SOLARIS, w ramach projektu Narodowe Centrum DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ... (pieczęć Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń dla potrzeb zintegrowanego systemu sieci bezprzewodowej do autoryzowanego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji Postępowanie nr: BZP.2420.21.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz

Bardziej szczegółowo