PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 PROKURATURA GENERALNA AKCEPTUJĘ: PROKURATOR GENERALNY. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa serwerów Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Przedstawiam do akceptacji: Warszawa, wrzesień 2010 r.

2 Rozdział I Nazwa i adres zamawiającego, ul. Barska 28/30, Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, ul. Krasińskiego 65, pokój nr 2. Telefon: (22) (Biuro Administracyjno Finansowe Prokuratury Generalnej) Fax: (22) Strona internetowa Zamawiającego: Adres Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Tryb postępowania wybrany został zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następne ustawy. 3. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem procedur określonych dla postępowań o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartość kwoty euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 3,839 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy i Kodeksu Cywilnego. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 25 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Dostawa obejmuje wniesienie sprzętu do wskazanych pomieszczeń zgodnie z listą dystrybucyjną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 3. Nazwa i kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: serwery Szczegółowe warunki realizacji dostawy zostały opisane we Wzorze umowy załącznik nr 8 do SIWZ. Strona 2 z 37

3 Rozdział IV Informacje o możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Rozdział VI Informacje o możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VII Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2010 roku. Rozdział VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (tj. dostawa serwerów), o wartości minimalnej ,00 zł brutto każda (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) oraz potwierdzą, że dostawy zostały wykonane należycie (Zamawiający dla porównania przyjmie takie zrealizowane zamówienia, dla których określone są: odbiorca, przedmiot dostawy, data wykonania dostawy, wartość); c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. posiadać autoryzacje producenta oferowanego sprzętu oraz certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (słownie siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Strona 3 z 37

4 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, tj.: nie zachodzi w stosunku do nich żadna przesłanka określona w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 i czy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia o których mowa w pkt 2 na podstawie złożonych, przez Wykonawcę, wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego i określonych w Rozdziale IX SIWZ; b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia albo Wykonawca - nie spełnia poszczególnych warunków; c) Ocena spełnienia warunków ujęta zostanie w protokole postępowania druk ZP 17. Rozdział IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4 do SIWZ); b) wykaz wykonanych, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (tj. dostawa serwerów) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (tj.: o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (dokumentów) potwierdzającego (potwierdzających), że te dostawy zostały wykonane należycie wykaz powinien zostać przygotowany na formularzu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ; c) kopie autoryzacji producenta oferowanego sprzętu oraz certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych i gwarancyjnych; d) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00 złotych (słownie siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy (Rozdział VIII pkt 2 SIWZ), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 5 do SIWZ); b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (oświadczenie zgodne z zał. nr 6 do SIWZ); c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych); Strona 4 z 37

5 e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; g) dowodu wniesienia wadium. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty wskazanych poniżej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. Nr 226, poz. 1817): a) specyfikację techniczną oferowanych serwerów na formularzu określonym w załączniku nr 3; b) deklaracja zgodności CE dla oferowanych serwerów; c) certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny; d) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli serwerów z systemem operacyjnym MS Windows 2008 Server (załączyć wydruk ze strony Microsoft); e) aktualny certyfikat ROHS, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; f) wydruk testów wydajności w postaci wydruku w teście SPECint_rate2006 rezultat co najmniej 200 pkt. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (Rozdział VIII pkt 2 SIWZ), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów wystawionych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania i oświadczeń: a) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Strona 5 z 37

6 c) dokument lub dokumenty potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1-6 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginałów lub kopii (kserokopii) dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Uzupełnienie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których jest mowa niniejszym rozdziale jest możliwe po upływie terminu składania ofert na wezwanie Zamawiającego, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków, po wezwaniu Zamawiającego, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 11. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w oryginale określające jego zakres. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notarialnie. 12. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów (podwykonawcy), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Rozdział X Oferty wspólne 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym wspólników spółek cywilnych. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Razem z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczona kopia. Pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. 3. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do Strona 6 z 37

7 SIWZ zostanie stosownie dopasowany, w szczególności w zakresie realizacji płatności i sposobów rozliczania zamawiającego z Wykonawcami. 5. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa pomiędzy podmiotami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie: 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z Wykonawców głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej Wykonawców, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 3) oznaczała czas trwania umowy o współpracy obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z okresem gwarancji jakości, 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy współpracy przez którąkolwiek z jej stron do czasu wykonania zamówienia oraz upływu okresu gwarancji, 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 6. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 7. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1 Wykonawcy muszą spełniać łącznie. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 2 musi spełniać każdy z wykonawców oddzielnie. Dokumenty o których mowa w rozdziale IX pkt 2 ppkt a) - f) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną składa oddzielnie. Dokumenty, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 i pkt 2 ppkt g) i pkt 3 Wykonawcy składają łącznie. W przypadku warunku określonego w rozdziale VIII pkt 1 ppkt d), co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać polisę na wymaganą kwotę. Wartości polis Wykonawców nie będą sumowane. 8. Zamawiający dopuszcza wpłatę wadium w częściach przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, konieczne jest w treści dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wpisanie wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Rozdział XI Podmioty na potencjale których opiera się wykonawca 1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale IX pkt 2, ppkt a) - f). Rozdział XII Podmioty biorące udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy) Strona 7 z 37

8 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości dostaw objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. 3. Wymagania w zakresie podwykonawców zgodnie z art Kc: 1) podwykonawcy wskazani przez wykonawcę muszą być uprawnieni do wykonywania zleconej części zamówienia; 2) podwykonawcy muszą być ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie zleconej części dostaw na okres wykonania dostaw (kopię dokumentu ubezpieczenia podwykonawcy wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy); 3) podwykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad poufności w takim stopniu, w jakim zobowiązany jest wykonawca. Rozdział XIII Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują faksem na nr (22) , przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez zamawiającego i/lub nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego (PG X F 3820/3/10, ). 4. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; b) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; c) Wniosek o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ złożony może być w formie pisemnej lub faksem; d) Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy nie później jak na 6 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert; e) Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia; f) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiającego: bez ujawniania źródła zapytania; g) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ oraz treść dokumentów składających się na Strona 8 z 37

9 SIWZ. Dokonane modyfikacje Zamawiający umieści na stronie internetowej oraz prześle faksem tym Wykonawcom, którym doręczono SIWZ na podstawie złożonych wniosków oraz tym Wykonawcom, którzy potwierdzą faksem fakt pobrania SIWZ ze strony internetowej. W przypadku, gdy zmiany powodować będą konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach. 6. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Krzysztof Marciński - p.f. Naczelnik Wydziału Administracyjno Gospodarczego. Rozdział XIV Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego 1. Adres strony internetowej: 2. Adres poczty Rozdział XV Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28 października 2010 r. do godz Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Wadium ustala się w wysokości: ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Prokuratury Generalnej NBP z adnotacją Wadium - PG XF 3820/3/10,. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie innej, niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, złożony wraz z ofertą. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot. Dokument wadialny musi zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Prokuratury Generalnej, w przetargu nieograniczonym na PG X F 3820/3/10, Strona 9 z 37

10 5. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, na zasadach określonych w art. 46 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny, na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik zr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wskazać numer rachunku, na który zamawiający dokona przelewu wadium pieniężnego w przypadku jego zwrotu. 8. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Rozdział XVI Termin związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Rozdział XVII Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i załączników do SIWZ. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski, z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ. 6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90 poz. 999 z późn. zm.). 7. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 9. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 10. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Uwaga: poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez wykonawcę. Strona 10 z 37

11 11. Koperta z ofertą powinna być odpowiednio oznaczona, tj.: powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego (adres do korespondencji tj.: Warszawa, ul. Krasińskiego 65, pokój nr 2) oraz informację w widocznym miejscu o treści: Oferta w postępowaniu PG XF 3820/3/10, i Nie otwierać przed dniem 28 października 2010 r., godz. 13: Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie (stosowne oświadczenie) o wprowadzaniu zmian przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia np. stosownego oświadczenia z napisem na kopercie WYCOFANIE OFERTY. 14. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako wyrażenie zgody na ujawnienie treści całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Rozdział XVIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do dnia 28 października 2010 r. do godz. 13:00 na adres (do korespondencji) zamawiajacego: ul. Krasińskiego 65, Warszawa do Sekretariatu Biura Dyrektora Administracyjno-Finansowego, pokój nr Oferty złożone pod innym adresem, które nie dotrą do Zamawiającego do 28 października 2010 r. do godz. 13:00 zostaną uznane za złożone po terminie i odesłane Wykonawcy zgodnie z ustawą. 3. W razie przesyłania oferty drogą pocztową lub za pośrednictwem innych instytucji doręczycielskich, Zamawiający jako termin złożenia oferty uzna termin otrzymania przesyłki (oferty), a nie termin nadania przesyłki (oferty) w urzędzie pocztowym lub innej instytucji doręczycielskiej. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2010 r. do godz. 13:30 w budynku Zamawiającego przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie, w pokoju nr 3. Otwarcie ofert jest jawne. Rozdział XIX Opis sposobu obliczenia ceny 1. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto, zwaną dalej łączną ceną brutto oferty lub także ceną, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97 poz z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów. 2. Zamawiający wymaga wyliczenia ceny zgodnie z wzorem określonym w formularzu ofertowym (zał. nr 2 do SIWZ). 3. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 11 z 37

12 4. Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, zamawiający doliczy do ceny netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla wykonawców zagranicznych). 6. W cenie uwzględnione mają być wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy w tym: wartość sprzętu i oprogramowania, koszty transportu do miejsc wskazanych w rozdzielniku, załadunku i rozładunku, koszty gwarancji i rękojmi oraz serwisu w okresie gwarancji, koszty ubezpieczenia, wszelkie podatki oraz ewentualne upusty i rabaty. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty. 9. Zamawiający dokona w ofercie niezbędnych poprawek omyłek o których mowa w art. 87 ustawy. Rozdział XX Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozdział XXI Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie następującego kryterium: Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów 1. Łączna cena brutto oferty 100,00 2. Obliczenie ilości punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie niżej wymienionego wzoru wraz z następującymi współczynnikami: gdzie: Pi = (Cmin/Ci) x 100 i numer oferty, C min wartość oferty z najniższą ceną, C i wartość oferty badanej, P i ilość punktów przyznanych i-tej ofercie w tym kryterium. 3. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. Strona 12 z 37

13 4. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu spośród niewykluczonych z postępowania wykonawców, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów. Rozdział XXII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania wykonawcy określone w ofercie lub w dokumentach rejestrowych lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumentach (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona) jeżeli stosowne upoważnienie nie wynika z dokumentów zawartych w ofercie. 2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia (odpis) notarialnie poświadczona). 3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest jednoznaczny z przyjęciem warunków umowy zawartych we wzorze umowy. Rozdział XXIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XXIV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania przez zamawiającego środków finansowych, koniecznych do realizacji niniejszej umowy lub innych okoliczności, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy; b) zmiany miejsc dostarczenia przedmiotu; c) zmiany terminu wykonania umowy; d) zmiany ceny umowy wynikającej ze zmiany stawek podatku, w szczególności zmiany wysokości podatku VAT; e) zmiany osób i podwykonawców, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy; Strona 13 z 37

14 f) zmiany warunków płatności; g) aktualizacji rozwiązań technologicznych i wersji oprogramowania z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 3. Zmiana umowy, za wyjątkiem zmiany dotyczącej osób realizujących umowę, musi być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie będą wiążące dla żadnej ze stron. Rozdział XXV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy. Rozdział XXVI Inne informacje i postanowienia 1. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Spis załączników do SIWZ: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 2. Załącznik nr 2 do SIWZ: Oferta formularz ofertowy; 3. Załącznik nr 3 do SIWZ: Parametry techniczne oferowanego sprzętu; 4. Załącznik nr 4 do SIWZ: Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust Załącznik nr 5 do SIWZ: Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 1 6. Załącznik nr 6 do SIWZ: Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 2 7. Załącznik nr 7 do SIWZ: Wykaz wykonanych dostaw. 8. Załącznik nr 8 do SIWZ : Wzór umowy wraz z załącznikami nr 2, nr 3 i nr 4. Strona 14 z 37

15 Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Lp. Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 4U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zamontowania i wysuwania do celów serwisowych. Podstawa montażowa (chassis) oryginalna nieprzerabiana przez dostawcę. 2. Procesor Architektura zgodna z x86,rozszerzenie 64-bit, przystosowany do pracy w układach dwuprocesorowych. Oferowany serwer musi osiągnąć w teście SPECint_rate2006 rezultat co najmniej 200 pkt. Testy muszą być wykonane zgodnie z regułami określonymi przez SPEC na oferowanym serwerze. 3. Liczba 2 procesorów 4. Architektura 32 i 64 bitowa 5. Pamięć operacyjna 8 GB z możliwością rozszerzenia, DDR3 1066MHz (po zamontowaniu 10 wolnych slotów) z technologią ECC lub równoważną 6. Dysk twardy 5 x 1 dysk 146 GB Typu SAS Hot Swap, obr./min współpracujące z dostarczonym kontrolerem. Konfiguracja - partycja systemowa 2 dyski w RAID 1 oraz partycja danych RAID 5 7. Kontroler Kontroler macierzowy SAS io kanałowy umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0, 1, 1+0, 5, 50, 6, 60, min. 512 MB pamięci podręcznej (cache) z własnym źródłem zasilania bateryjnego, po zainstalowaniu dysków 3 kieszenie wolne na dysk. 8. Sloty PCI 7 slotów PCI-e 2.0 x8 9. Napęd DVD 1. DVD±RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD, pełna wersja nieograniczona czasowo, wersja językowa PL. 2. Stacja dyskietek: 3,5 1,44 MB (dopuszcza się urządzenia zewnętrzne USB). 3. Streamer wewnętrzny LTO 3, 200 GB bez kompresji i 400 GB po kompresji, komplet elementów do instalacji streamera w serwerze (np. kable, kontroler), maksymalna wysokość 1U. 10. Karta sieciowa Dwie karty sieciowe Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-on-LAN, RJ45 wspierająca load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine, dla każdej karty sieciowej kabel UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) 11. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 8 MB RAM, VGA interface. 12. Porty 1 x szeregowy, 5 portów - USB 2.0, w tym minimum dwa z przodu obudowy, VGA 13. Zasilacz 2 zasilacze, redundantne typ Hot-plug. 14. Konsola zarządzająca przełącznikiem konsolowym KVM z Zintegrowana konsola zarządzająca typu RACK o wysokości maksymalnie 1U po złożeniu, składająca się z: monitora 17 LCD, rozdzielczość: 1280 x oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star wersja 4.0, Klawiatury, klawiatura w układzie dutch. Wskaźnika myszy w formie trackballa lub touchpad. Konsola zamykana na kluczyk. Strona 15 z 37

16 15. Zasilanie awaryjne (UPS) System zarządzania oparty o komunikaty ekranowe, wywoływany kombinacją klawiszy na klawiaturze Aktualny certyfikat ROHS, nie starszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia oferty w toku postępowania. Przełącznik konsol serwera minimum osiem portów wejść umożliwiających podłączenie oferowanego serwera, klawiatury, myszy oraz gniazda monitora serwera, komplet kabli (USB). Konsola powinna być wysuwana i wsuwana do szafy niezależnie od zamontowanych w szafie urządzeń. Konsola zarządzająca dostarczona wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu w 19 szafie typu RACK moc 2200 VA (podtrzymanie pracy serwera co najmniej min. dla 900W) oprogramowanie w języku polskim zgodne z systemem operacyjnym serwera umożliwiające bezpieczne wyłączenie serwera (wraz ze wszystkimi pracującymi aplikacjami) w przypadku utraty zasilania zarządzany przez LAN przy użyciu SNMP, on-line lub Line interactive, dołączony kabel UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6klasa E) przystosowany do zainstalowania w szafie typy RACK 19 Gniazda wyjściowe: 8 x IEC 320 C13 (10A) Gniazdo wejściowe: 1f, N, PE Port komunikacji: 1 x DB9 RS-232; 10/100 Base TX (RJ45); 1x USB (nie dopuszcza się stosowania przejściówek z RS na USB lub odwrotnie) Możliwość zainstalowania w szafie typu RACK 19 dostarczony wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami do montażu Załączony komplet okablowania zasilającego (8 szt. kabli wyjściowych, 1 szt. kabel zasilający, kabel łączący UPS z gniazdem UTP (linka) długości 3m kat. 6 klasa E. możliwość zwiększenia mocy o min. 50% głębokość max.660mm diody sygnalizujące LED 16. Chłodzenie Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug. 17. Zarządzanie Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej min. na: wyłączenie, włączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i kart, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Możliwość przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD i FDD bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w dedykowanym slocie. Oprogramowanie zarządzające producenta serwera w języku polskim. Dołączone nośniki z oprogramowaniem dla celów serwisowych i diagnostycznych wraz z instrukcją podstawowych czynności podczas instalacji i konfiguracji. Dołączony kabel do UTP (przewód o dł. 3 m, kategorii 6 klasa E) 18. Oprogramowanie 1. Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania; Strona 16 z 37

17 19 Wymagane normy 2. MS Windows Server Enterprise Edition 2008 R2, wersja English, CAL do MS Windows Server Enterprise Edition 2008 per device lub równoważne tzn. uprawniające do korzystania z oprogramowania dwudziestu pięciu użytkowników, licencja na liczbę urządzeń. 4. Oprogramowanie do tworzenia kopii (backup-u) najnowsza wersja obowiązująca na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, spełniająca wymagania: obsługa backup-u systemu plików (z obsługą backupu otwartych plików), a. obsługa backupu maszyn wirtualnych utworzonych pod Windows 2008 Server Hyper-V (musi mieć możliwość wykonywania pełnego backupu maszyny wirtualnej celem wydajnego backupu danych z możliwością odtwarzania pojedynczych plików zawartych w VHD, backup musi być wykonywany jednoprzebiegowo - cały plik VHD backu powany raz), b. obsługa backupu Active Directory, 5. Wszystkie produkty muszą być dostarczone wraz z serwerem na nośnikach CD/DVD. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu serwera, kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu serwera z systemem MS Windows 2008 Server. Serwer wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy jakości ISO 9001 lub równoważnej na cały proces produkcji. 20 Gwarancja Gwarancja 36 miesięcy w siedzibie użytkownika licząc od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego dla dostawy, w tym gwarancja na wszystkie usługi wykonane w ramach przedmiotu umowy. 21. Warunki gwarancji Wykonawca przedstawi szczegółowe warunki serwisu oraz gwarancji na terytorium Polski dla każdej z dostarczanych pozycji i na wszystkie usługi wykonane w ramach dostawy, na podstawie następujących wymagań szczegółowych: Gwarancja przedawaryjna na procesory, dyski i pamięć, Dostawca musi dostarczyć użytkownikowi końcowemu darmowe uaktualnienia BIOS-u, firmware i sterowników, Po zakończeniu naprawy serwerów lub dostarczeniu sprzętu zastępczego, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca zainstaluje od nowa na koszt własny określone w ramach przedmiotu zamówienia oprogramowanie, W przypadku wymiany zainstalowanych dysków twardych, nośniki starych dysków muszą pozostać w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca pokrywa koszty nowych dysków twardych, Zamawiający ma prawo: Instalować i wymieniać standardowe karty i urządzenia np.: modemy, karty sieciowe, dyski, zgodnie z wymaganiami technicznymi i przez kwalifikowany personel, Zmieniać lokalizację dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany adresu siedziby (na terenie całego kraju), Przemieszczać dostarczony sprzęt do innych lokalizacji Zamawiającego, informując o tym fakcie Wykonawcę świadczącego usługi serwisu gwarancyjnego. Strona 17 z 37

18 22. Oznaczenie producenta 23. Dodatkowe wymagania Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu) symbolem typu urządzenia zgodnie z niniejszą specyfikacją. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, oprogramowania i akcesoriów oraz: Skonfigurować system dyskowy serwerów w wymaganym RAID Zainstalować oprogramowanie systemowe na dostarczonym serwerze. Udzielić gwarancji na procesory, dyski i pamięć; Udzielić gwarancji pozostawienia nośników uszkodzonych dysków twardych u Zamawiającego. Dokonywać napraw w miejscu instalacji. Dostarczyć wszystkie niezbędne kable kat.6 klasa E, jako wyposażenie do prawidłowej instalacji i pracy serwera, Zainstalować na każdym z dostarczanych serwerów do zainstalowanego oprogramowania wszystkie niezbędne i aktualne zestawy poprawek Service Pack oraz aktualne sterowniki i dostarczyć je do każdego serwera na oddzielnych nośnikach CD/DVD Dostarczyć instrukcje obsługi serwera w języku polskim lub angielskim. dostarczyć 10 szt. kaset do każdego dostarczonego streamera LTO-3 wraz z 2-ma kasetami czyszczącymi. Strona 18 z 37

19 Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, województwo, kraj: ulica, nr domu, nr lokalu: Nr telefonu: Nr faksu: URL: http: // Organ rejestrowy: Rejestr nr: NIP Nr: REGON Nr: OFERTA ul. Barska 28/ Warszawa Adres do korespondencji: ul. Krasińskiego Warszawa 1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Zakup i dostawę serwerów nr PG XF 3820/3/10 oferujemy realizację całego przedmiotu zamówienia obejmującego dostawę 25 szt. serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym o parametrach technicznych określonych w załączniku nr do oferty, na potrzeby Prokuratury Generalnej za kwotę: 1) wartość bez podatku VAT:. zł (słownie złotych:..), 2) wartość z podatkiem VAT:. zł (słownie złotych:...), w tym podatek VAT, według stawki:... %, Strona 19 z 37

20 w oparciu o cenę jednostkową, tj. za dostawę 1 serwera: 3) cena jednego serwera netto::. zł (słownie złotych:..), 4) cena jednego serwera brutto:. zł (słownie złotych:..), w tym podatek VAT.., według stawki:... %, 2. Oświadczam/y, że oferowane przez nas serwery spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, są oryginalne, fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich. 3. Oświadczamy, że oferowane przez nas serwery posiadają wymagane prawem licencje, normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. 4. Na dostarczone serwery w ramach niniejszego zamówienia udzielamy... miesięcy gwarancji (okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy), nie krócej niż gwarancja producenta, oraz... miesięcy rękojmi za wady (okres rękojmi nie może być krótszy niż 12 miesięcy). 5. Zapewniamy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ. 7. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. Ponadto w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 5 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wykazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości... w formie Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasz rachunek bankowy lub adres:... podać nazwę banku oraz nr konta - dla wnoszących wadium w pieniądzu 11. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, lub jeżeli na wezwanie zamawiającego nie uzupełnimy dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ, tracimy wniesione przez nas wadium. 12. Oświadczamy, że na dzień składania oferty posiadamy wymagane przez Zamawiającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum ,00 zł oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do systematycznego przedłużania ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamówienia. 13. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich zamawiającego. Strona 20 z 37

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Serwer Typ I Liczba sztuk: 1. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Serwer Typ I Liczba sztuk: 1. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Serwer Typ I Liczba sztuk: 1 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 9 Warszawa: System zdalnego dostępu VPN Numer ogłoszenia: 219492-2013; data zamieszczenia: 07.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę urządzenia sieciowego klasy UTM i UPS 3000V/A dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r.

Znak sprawy: PN-16/2013 Ruda Sułowska, 25 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ CIĄGNIKA SIODŁOWEGO WRAZ Z ZESTAWEM DO TRANSPORTU RYBY ŻYWEJ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo