Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ PREMIUM DO POMP (WYSOKO)PRÓśNIOWYCH 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Olej Premium do pomp (wysoko)próŝniowych Telefon w sprawach technicznych Numer produktu 13119, 13203, Pomoc medyczna Numer CAS Rodzina produktów Synonimy Kombinacja numerów. Olej smarowy Olej smarowy Pomoc chemiczna CHEMTREC (tylko w Stanach Zjednoczonych) (800) (918) (800) WAśNE: NaleŜy zapoznać się z niniejszą kartą charakterystyki przed przystąpieniem do pracy z opisanym tu produktem lub jego utylizacją oraz przekazać zawarte tu informacje pracownikom, klientom i uŝytkownikom tego produktu. Stan skupienia Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Płyn. Barwa Bezbarwny lub jasnobursztynowy. Zapach Łagodny zapach ropy naft. Chronić oczy przed produktem w postaci mgły lub sprayu. Chronić skórę przed wielokrotnym lub długotrwałym działaniem produktu. Nie przechowywać produktu w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach. Plamy oleju mogą grozić poślizgnięciem. Klasyfikacja zagroŝeń HMIS ZagroŜenie dla 0 0 zdrowia Palność 1 1 Reaktywność 0 0 * = Ryzyko trwałej utraty zdrowia NFPA Sprzęt ochronny Zalecane minimum Więcej szczegółów zob. część 8 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwy składników 1) Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) Numer w rejestrze CAS StęŜenie (%) 100

2 3. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Główna droga zakaŝenia Kontakt produktu ze skórą. Oznaki i objawy naraŝenia ostrego Drogi oddechowe Krótkotrwałe naraŝenie nie powoduje znaczących niepoŝądanych działań dla zdrowia. Kontakt z oczami MoŜliwe przejściowe podraŝnienie oczu w przypadku krótkotrwałego kontaktu z produktem w sprayu lub jako mgła olejowa. Produkt moŝe powodować łagodne podraŝnienie skóry w przypadku Kontakt ze skórą długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu. ZakaŜenie podskórne moŝe wywołać zapalenie i opuchliznę. ZakaŜenie podskórne węglowodorami pod ciśnieniem moŝe prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanek. Początkowo objawy nie są powaŝne. ZakaŜenie podskórne węglowodorami ropy naftowej wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Połknięcie duŝych ilości produktu moŝe powodować ogólne pogorszenie stanu Przewód zdrowia, bóle głowy, senność, nudności, wymioty i biegunkę. Połknięcie niewielkich ilości moŝe mieć skutek przeczyszczający. Przedostanie się pokarmowy produktu w postaci płynnej do płuc moŝe powodować uszkodzenie płuc. Długotrwałe Produkt zawiera oleje mineralne na bazie ropy naftowej. Długotrwały lub działanie produktu wielokrotny kontakt ze skórą moŝe powodować łagodne podraŝnienia i stany Zestawienie zapalne, których objawami jest wysuszenie, pękanie skóry, (wysypka) lub trądzik olejowy. Wielokrotne lub długotrwałe wdychanie mgły oleju mineralnego na bazie ropy naftowej w stęŝeniu przewyŝszającym dopuszczalne poziomy naraŝenia w miejscu pracy moŝe powodować Schorzenia mogące ulec pogorszeniu w wyniku zakaŝenia produktem Organy ulegające zakaŝeniu Rakotwórczość podraŝnienia lub inne objawy zakaŝenia dróg oddechowych. Schorzenia mogące ulec pogorszeniu w wyniku zakaŝenia produktem obejmują choroby skóry występujące przed zakaŝeniem. Produkt moŝe stanowić zagroŝenie dla następujących organów: skóra. Produkt nie zawiera składników w stęŝeniu powyŝej 0,1%, które zostały zakwalifikowane jako rakotwórcze przez OSHA (Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy), IARC (Agencja Badań nad Rakiem) bądź NTP. Klasyfikacja zagroŝeń wg OSHA oznaczona jest symbolem X w polu przy stosownej kategorii zagroŝenia substancji. Jeśli pole jest puste, produkt nie stanowi zagroŝenia w rozumieniu normy OSHA dotyczącej informowania o zagroŝeniu (29 CFR ). Klasyfikacja zagroŝeń dla zdrowia Klasyfikacja zagroŝeń dla otoczenia DraŜniąca Toksyczna Palna Wybuchowa Samozapalna Uczulająca Wysoce toksyczna Łatwopalna Utleniająca Reaguje z wodą śrąca Rakotwórcza Gaz spręŝony Nadtlenek organiczny Niestabilna 4. PIERWSZA POMOC WDYCHANIE Przed podjęciem próby ratowania lub zapewnienia pierwszej pomocy naleŝy zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w części 8 niniejszej karty charakterystyki. KONTAKT Z OCZAMI Produkt nie wydziela oparów w temperaturze pokojowej. Produkt nie powoduje zaburzeń związanych z wdychaniem oparów, jeśli jest uŝytkowany w zalecanych warunkach. W przypadku nadmiernego naraŝenia naleŝy wyprowadzić zakaŝonego na świeŝe powietrze. Sprawdzić, czy zakaŝony nosi szkła kontaktowe i je wyjąć. Przepłukać oczy chłodną, czystą wodą pod niskim

3 KONTAKT ZE SKÓRĄ POŁKNIĘCIE Uwagi dla lekarza ciśnieniem, co jakiś czas podnosząc i opuszczając powieki. Jeśli utrzymuje się nadmierne łzawienie, zaczerwienienie lub ból, zasięgnąć porady lekarza. W przypadku poparzenia rozgrzanym produktem schłodzić skórę duŝą ilością wody. W przypadku kontaktu z produktem w temperaturze pokojowej zdjąć zakaŝone obuwie i odzieŝ, wytrzeć miejsca zakaŝone produktem i przemyć naraŝoną skórę wodą i łagodnym mydłem. Jeśli skóra wygląda na uszkodzoną lub jeśli utrzymuje się ból lub podraŝnienie, zasięgnąć porady lekarza. Dokładnie wyczyścić zakaŝoną odzieŝ przed ponownym uŝyciem. Wyrzucić zakaŝone skórzane elementy odzieŝy. Jeśli produkt dostał się pod skórę, naleŝy niezwłocznie udać się do lekarza. Nie wywoływać wymiotów, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie podawać zakaŝonemu niczego do picia, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie, która nie jest w pełni przytomna. Jeśli doszło do połknięcia duŝej ilości produktu lub jeśli występuje podraŝnienie lub dyskomfort, niezwłocznie udać się do lekarza. Zakres lepkości produktu opisanego w niniejszej karcie charakterystyki wynosi od 100 do 400 SUS przy 100 F. W związku z tym w przypadku połknięcia występuje małe lub średnie ryzyko zachłyśnięcia. W celu usunięcia duŝej ilości produktu moŝna wykonać płukanie Ŝołądka. ZakaŜenie podskórne lub domięśniowe wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej w celu oczyszczenia rany. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Klasyfikacja palności wg NFPA Temperatura zapłonu Materiał palny klasy IIIB wg NFPA. Produkt ulega spalaniu! ZAMKNIĘTY POJEMNIK: 208? C (406,4? F). (Pensky-Martens. (Minimalna)) OTWARTY POJEMNIK: 215? C (419? F) (Cleveland. (Minimalna)). Szkodliwe produkty spalania Specjalne właściwości Środki gaśnicze Ochrona straŝaków Dwutlenek węgla, tlenek węgla, dym, opary, węglowodory, które nie uległy spaleniu oraz śladowe ilości siarki i/lub azotu. Materiał palny, ale nie ulegający natychmiastowemu zapłonowi. Po podgrzaniu powyŝej temperatury zapłonu wydziela opary, które mogą ulec zapaleniu, jeśli wejdą w kontakt ze źródłem ognia. W zamkniętych pomieszczeniach ogrzane opary mogą ulec zapłonowi i eksplodować. Produkt w formie mgły lub sprayu moŝe płonąć w temperaturze poniŝej temperatury zapłonu. Stosować suche chemikalia, pianę, dwutlenek węgla lub mgłę wodną. StraŜacy muszą stosować kompletny osprzęt, w tym samodzielny nadciśnieniowy aparat do oddychania, chroniący przed ewentualnym zakaŝeniem produktami spalania i rozkładu oraz brakiem tlenu. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Przed podjęciem próby ograniczenia lub usunięcia wycieku naleŝy zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w tabeli Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa na str. 1 oraz w częściach 8 i 13 niniejszej karty charakterystyki. Nie dotykać uszkodzonych zbiorników lub rozlanego oleju bez odpowiedniego ubioru ochronnego. Nie chodzić po rozlanym oleju grozi poślizgnięciem. Zatrzymać wyciek, jeśli jest taka

4 moŝliwość bez podejmowania zbędnego ryzyka. Małe plamy oleju przysypać suchą ziemią, piaskiem lub innym obojętnym chemicznie i niepalnym materiałem chłonnym, który po nasączeniu olejem umieścić w pojemniku na odpady z przeznaczeniem do dalszej utylizacji. DuŜy wyciek powstrzymać, aby uratować bądź zutylizować jak największą ilość produktu. Zapobiegać przedostaniu się wycieku do dróg wodnych lub kanałów ściekowych. W środowisku zurbanizowanym moŝliwie najszybciej usunąć wyciek. W środowisku naturalnym zasięgnąć porady specjalistów w sprawie usunięcia wycieku, aby ograniczyć do minimum szkody fizyczne. Produkt unosi się na wodzie. Dopuszcza się stosowanie mat chłonnych i podobnych materiałów. Postępować zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ PREPARATEM I JEJ/ JEGO MAGAZYNOWANIE Unikać zanieczyszczenia i skrajnych temperatur, aby moŝliwie Obróbka najbardziej ograniczyć degradację produktu. Puste zbiorniki mogą zawierać resztki produktu, które mogą spowodować eksplozję i ulec spaleniu. Nie zgniatać, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie nawiercać, nie mleć pojemników ani nie naraŝać ich na działanie płomieni, iskier, wysokich temperatur lub innych potencjalnych źródeł zapłonu. Przed ponownym wykorzystaniem, renowacją, odzyskiem, recyklingiem lub usuwaniem pustych pojemników bądź resztek produktu powiadomić stosowne władze federalne, stanowe i lokalne. Przechowywanie Produkt przechowywać w zamkniętym zbiorniku. Nie przechowywać produktu ze środkami silnie utleniającymi. Nie przechowywać produktu w podwyŝszonej temperaturze. Unikać długotrwałego przechowywania produktu w miejscu nasłonecznionym. Przed ponownym wykorzystaniem, renowacją, odzyskiem, recyklingiem lub usuwaniem pustych pojemników bądź resztek produktu powiadomić stosowne władze federalne, stanowe i lokalne. 8. KONTROLA NARAŹENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Urządzenia ochronne Personal Protective Equipment Zapewnić wentylatory wylotowe lub inne urządzenia umoŝliwiające utrzymanie wartości stęŝenia mgły i oparów produktu w powietrzu poniŝej zalecanych limitów naraŝenia (zob. niŝej). W pobliŝu miejsca pracy powinna znajdować się myjka do oczu oraz natrysk bezpieczeństwa. OdzieŜ i sprzęt ochronny naleŝy dobrać pod kątem warunków, w jakich stosuje się produkt. Ocenę zagroŝeń w miejscu pracy w aspekcie wymogów dotyczących odzieŝy i sprzętu ochronnego powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista zgodnie z przepisami OSHA. Do wykonywania określonych prac wymagane mogą być dodatkowe zabezpieczenia. Ochrona oczu Ochrona dłoni Zaleca się stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami jako minimalnego zabezpieczenia w otoczeniu przemysłowym. Zakładać gogle i/lub osłonę na twarz, jeśli moŝe dojść do chlapania lub tryskania. Zakładać gogle i osłonę na twarz, jeśli produkt jest ogrzewany do temperatury powyŝej 51ºC. Zapewnić dostępność wody nadającej się do przemywania oczu. Stosować rękawice z materiałów chemoodpornych, takich jak neopren lub gruby kauczuk nitrylowy, jeśli ma dojść do częstego lub długotrwałego kontaktu z produktem. Stosować rękawice

5 Ochrona ciała Ochrona dróg oddechowych Uwagi ogólne termoodporne w przypadku pracy z produktem o podwyŝszonej temperaturze. Stosować czystą i nieprzepuszczalną odzieŝ (na przykład z neoprenu lub włókniny Tyvek ), jeśli dochodzi do chlapania lub tryskania. OdzieŜ ochronną moŝe stanowić odzieŝ wierzchnia z długimi rękawami, fartuch lub kitel. Jeśli dojdzie do znacznego kontaktu, moŝliwie najszybciej zdjąć odzieŝ zakaŝoną olejem i spłukać dokładnie ciało pod natryskiem. ZakaŜoną odzieŝ wyprać przed ponownym uŝyciem lub wyrzucić. Zakładać obuwie termoodporne i odzieŝ ochronną w przypadku pracy z produktem o podwyŝszonej temperaturze. W temperaturze pokojowej produkt nie wydziela oparów, w związku z czym w normalnych warunkach uŝytkowania oraz przy odpowiedniej wentylacji ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. W przypadku wystąpienia stęŝenia przewyŝszającego dopuszczalne limity w miejscu pracy, stosować respirator do oparów organicznych z filtrem kurzu/mgły dopuszczony przez NIOSH. Właściwości ochronne uzaleŝnione są od typu stosowanego respiratora. Respiratory naleŝy stosować zgodnie z wymogami OSHA (29 CFR ). Przestrzegać higieny. Myć ręce i pozostałe odkryte części ciała duŝą ilością wody i mydła łagodnego dla skóry przed jedzeniem, paleniem papierosów, korzystaniem z toalety lub opuszczeniem miejsca pracy. NIE stosować benzyny, nafty, rozpuszczalników ani szorstkich materiałów ściernych do mycia skóry. PoniewaŜ dla tego produktu nie ustalono określonych norm odnośnie naraŝenia ani zakresu kontroli naraŝenia, jako minimalne wytyczne dotyczące ograniczania naraŝenia zaleca się przyjąć poniŝsze ograniczenia dla mgły oleju mineralnego. Wytyczne dotyczące naraŝenia w miejscu pracy Substancja Poziomy naraŝenia w miejscu pracy 1) Mgła oleju mineralnego ACGIH (Stany Zjednoczone). TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 OSHA (Stany Zjednoczone). TWA: 5 mg/m 3 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Stan skupienia Płyn. Barwa Jasny lub jasnobursztynowy Zapach Łagodny zapach ropy naftowej CięŜar właściwy 0,87 (dla wody = 1) ph Nie dotyczy Gęstość >1 (dla powietrza = 1) oparów Punkt/zakres wrzenia Niedostępny. Punkt topnienia/ Niedostępny. zamarzania Ciśnienie oparów <0,001 kpa (<0,01 mmhg) (przy 20 C) Lepkość (cst przy 40 C) 31 Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny w zimnej wodzie. Właściwości Nieznaczna lotność lotne Dodatkowe właściwości CięŜar, API (ASTM D287) = 31,1 przy 60 F Gęstość = 7,25 funtów/galon Lepkość (ASTM D2161) = AP F

6 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność chemiczna Stabilny. Niebezpieczna polimeryzacja Nie zachodzi. Niedozwolone warunki Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i silnego utleniania. Niezgodne materiały Niebezpieczne produkty rozkładu Materiały silnie utleniające. Nie określono innych niebezpiecznych produktów rozkładu poza produktami spalania określonymi w części 5 karty. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Inne informacje na temat ochrony zdrowia zawarto na str. 1 i w części 3 karty. Dane na temat toksyczności Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa): DOUSTNA (LD50): Ostra: >5000 mg/kg [szczur]. SKÓRNA (LD50): Ostra: >2000 mg/kg [królik]. Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa): Mgły olejów mineralnych pochodzące z wysokorafinowanych olejów wywołują mało ostrą lub subostrą toksyczność u zwierząt. Skutki jednorazowych i wielokrotnych krótkotrwałych naraŝeń na wysokie stęŝenia mgły oleju mineralnego, znacznie przewyŝszające poziomy obowiązujące w miejscu pracy, to między innymi reakcja zapalna płuc, rozwój ziarniaka lipidowego i lipidowe zapalenie płuc. Badania nad toksycznością ostrą i subostrą obejmujące naraŝenia na niŝsze stęŝenia mgły oleju mineralnego, oscylujące wokół poziomów stęŝenia dopuszczalnych w miejscu pracy nie wykazały działania toksycznego mgły w tych stęŝeniach. W badaniach długookresowych (maksymalnie dwuletnich) nie stwierdzono działania rakotwórczego u Ŝadnego z badanych zwierząt. Analizy przeprowadzone metodą IP 346 pokazują, Ŝe wielopierścieniowe aromatyczne stęŝenia tego oleju mineralnego wynoszą poniŝej 3,0 procenta wagowego. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Cykl środowiskowy Produkt nie został przebadany pod kątem wpływu na środowisko. Niemniej jednak w przypadku wycieku produkt ten oraz zakaŝona nim gleba lub woda mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt i organizmów wodnych. Oprócz tego działanie powlekające przypisywane ropie i produktom ropopochodnym moŝe być szkodliwe lub śmiertelne dla organizmów wodnych i ptactwa wodnego. Produkt nie został przebadany pod kątem cyklu środowiskowego. Rośliny i zwierzęta mogą ucierpieć lub umrzeć z powodu powleczenia produktem ropopochodnym. Ropopochodne (mineralne) oleje smarowe unoszą się na wodzie. W przypadku wód stojących lub wolno płynących warstwa oleju moŝe pokryć znaczne obszary. W rezultacie warstwa ta moŝe ograniczyć lub odciąć dostęp tlenu z atmosfery do wody. Z upływem czasu, jeśli warstwa oleju nie zostanie usunięta, brak tlenu moŝe doprowadzić do śmierci ryb i wytworzenia środowiska anaerobowego.

7 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Charakterystyka zagroŝeń i ustawowa klasyfikacja odpadów mogą ulec zmianie w czasie uŝytkowania produktu. UŜytkownik odpowiada za określenie odpowiednich metod przechowywania, transportu i utylizacji zuŝytych materiałów i pozostałości. Ze względu na warunki uŝytkowania, produkt ten moŝe stać się niebezpiecznym odpadem w rozumieniu przepisów federalnych lub stanowych. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za zakwalifikowanie produktu jako niebezpiecznego odpadu wg RCRA. Transport, przechowywanie i utylizację produktu naleŝy wykonywać zgodnie z przepisami RCRA (zob. 40 CFR 260 do 40 CFR 271). Władze stanowe i/lub lokalne mają prawo nakładać ograniczenia. Informacje dotyczące konkretnych przypadków utylizacji produktu moŝna znaleźć pod numerem telefonu (800) (RCRA/Superfund) lub w regionalnym biurze EPA w USA. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE PoniŜszy opis warunków transportu moŝe nie obejmować wymagań dla wszystkich rodzajów transportu, metod spedycji i lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych. Status DOT w USA Nazwa własna w transporcie Produkt nie jest uznawany przez Departament Transportu USA za materiał niebezpieczny. Nie ustalona. Grupa opakowań Nie dotyczy. Klasa niebezpieczeństwa Nie ustalona. Identyfikator UN/NA Nie dotyczy. Zgłaszana ilość Dla Ŝadnego ze składników produktu nie określono ilości podlegającej zgłoszeniu. Oznaczenia Nr reakcji na wypadek awarii Nie dotyczy Nr HAZMAT STCC Status MARPOL III Nie sklasyfikowany jako Produkt zanieczyszczający wodę DOT wg CFR INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Wykaz TSCA SARA 302/304 Ten produkt i/lub jego składniki są ujęte w wykazie substancji toksycznych w ustawie o kontroli substancji toksycznych (TSCA). Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA, 1986) w tytule III wymaga, aby obiekty, o których mowa w ust. 302 i 304 przekazywały informacje o planowaniu i komunikacji na wypadek awarii w oparciu o progowe ilości planowe (TPQ) i ilości podlegające zgłoszeniu (RQ) dla Skrajnie niebezpiecznych substancji wymienionych w 40 CFR i 40 CFR 355. Nie zidentyfikowano odnośnych składników. (CFR Kodeks

8 SARA 311/312 SARA 313 CERCLA CWA California Proposition 65 Etykieta New Jersey np. prawa obywateli do informacji Dodatkowe uwagi Odnośnieustawodawstwa Federalny) Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA, 1986) w tytule III wymaga, aby obiekty, o których mowa w tym podpunkcie przekazywały informacje zbiorcze na temat chemikaliów według Kategorii zagroŝeń, o których mowa w 40 CFR Niniejszy produkt podlega następującym kategoriom zagroŝeń: Nie stwierdzono odnośnych kategorii zagroŝeń wg SARA 311/312. Ten produkt zawiera następujące składniki o stęŝeniach powyŝej minimalnych poziomów, które wymienione są jako chemikalia toksyczne w części CFR zgodnie z wymogami części 313 SARA: Nie zidentyfikowano odnośnych składników. Ustawa o ochronie środowiska naturalnego i odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku z 1980 r. (CERCLA) nakłada obowiązek powiadomienia narodowego centrum reagowania o uwolnieniu ilości substancji niebezpiecznych równej lub większej od ilości podlegającej zgłoszeniu, a określonej w 40 CFR W rozumieniu ustawy termin substancja niebezpieczna nie obejmuje ropy naftowej ani Ŝadnego składnika tej substancji, który nie jest wymieniony w 40 CFR Substancje chemiczne zawarte w produkcie oraz występujące podczas rafinacji, które podlegają tym przepisom to: Nie zidentyfikowano. Produkt sklasyfikowano jako olej w rozumieniu części 311 ustawy o czystych wodach (CWA) i ustawy o zanieczyszczeniach olejami z 1990 r. (OPA). Wycieki lub plamy mające wyraźny połysk na powierzchni wód Stanów Zjednoczonych, przyległych do nich linii brzegowych oraz w przewodach prowadzących do wód powierzchniowych wymagają zgłoszenia do centrum reagowania pod numerem (800) Produkt moŝe zawierać następujące składniki, które wedle wiedzy Stanu Kalifornia są rakotwórcze, powodują wady wrodzone lub inne uszkodzenia płodu i w związku z tym podlegają wymogom California Proposition 65 (Kodeks zdrowia i bezpieczeństwa CA część ): Toulen: 0,001% Ropa naftowa Brak 16. INNE INFORMACJE Skróty: AP = około; EQ = równa się; NA = nie dotyczy; ND = brak danych; NE = nie ustalono ACGIH: Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Przemysłowych AIHA: Amerykańskie Towarzystwo Higieny Przemysłowej IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem NTP: Narodowy Program Toksykologiczny NIOSH: Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (USA) OSHA: Administracja BHP (USA) NPCA: Państwowe Stowarzyszenie Producentów Farb i Lakierów HMIS: System Informacji o Materiałach Niebezpiecznych NFPA: Państwowe Stowarzyszenie PrzeciwpoŜarowe

9 EPA: Agencja Ochrony Środowiska (USA) WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI ZOSTAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE W NASZYM MNIEMANIU SĄ RZETELNE. NIEMNIEJ JEDNAK INFORMACJE TE PODAJEMY BEZ GWARANCJI, WYRAŹNIEJ BĄDŹ DOPOWIEDZIANEJ, śe SĄ PRAWIDŁOWE. NIEKTÓRE PRZEDSTAWIONE TU INFORMACJE I WNIOSKI POCHODZĄ Z INNYCH ŹRÓDEŁ, NIś BEZPOŚREDNIE WYNIKI BADAŃ NAD OPISYWANĄ SUBSTANCJĄ. KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRZYGOTOWANO WYŁĄCZNIE DLA OPISANEGO W NIEJ PRODUKTU I MA BYĆ STOSOWANA WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU. JEŚLI PRODUKT TEN UśYWANY JEST JAKO SKŁADNIK INNEGO PRODUKTU, INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. UśYTKOWNICY POWINNI ZBADAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ, CZY NINIEJSZE INFORMACJE LUB OPISANE TU PRODUKTY NADAJĄ SIĘ DO ICH CELÓW. WARUNKI I SPOSOBY OBRÓBKI, PRZECHOWYWANIA, UśYTKOWANIA I UTYLIZACJI PRODUKTU NIE LEśĄ W NASZEJ GESTII I MOGĄ BĆ POZA ZASIĘGIEM NASZEJ WIEDZY. Z TEGO ORAZ Z INNYCH POWODÓW NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI I NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZAMY JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY I KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z OBRÓBKĄ, PRZECHOWYWANIEM, UśYTKOWANIEM LUB UTYLIZACJĄ PRODUKTU. Zmiana w dniu 30 maja 2003 roku

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL. 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ TYMOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Tymol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KWAS BOROWY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Kwas borowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z Dz.U. Nr 140 poz. 1171 z 2002r. Dystrybutor: Data aktualizacji: 01.12.2004 METTLER-TOLEDO Sp. z o.o. ul. Poleczki 21 02-822 WARSZAWA tel. (22) 545 06 80 fax. (22) 545 06 88 1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK balsam Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MOCZNIK Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mocznik Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ POTASU NADMANGANIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK

KARTA CHARAKTERYSTYKI LUDWIK Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20071002 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu Ludwik 5 funkcyjny proszek do zmywarek Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa INCOVERITAS S.A. Oddział w Górze Kalwarii Grupa Chemii Gospodarczej Adres ul.towarowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: KH.HS.Dt35 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymywania higieny w kuchni, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ ETANOL 96% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Etanol

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SREBRA AZOTAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Srebra

Bardziej szczegółowo

RONT PRODUCTION Farba bezołowiowa o bardzo dobrych właściwościach kryjących

RONT PRODUCTION Farba bezołowiowa o bardzo dobrych właściwościach kryjących Data: 13/12/00 Wersja nr 1 Karta danych bezpieczeństwa produktu 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU ORAZ FIRMY NAZWA HANDLOWA DOSTAWCA RONT PRODUCTION Farba bezołowiowa o bardzo dobrych właściwościach kryjących

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006

Karta charakterystyki produktu Zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (EG) Nr.1907/2006 Nazwa handlowa AAB-BETONTRENNMITTEL 02 Data aktualizacji karty charakterystyki 13.06.2014 Strona 1 z 6 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: AAB-Betontrennmittel 02

Bardziej szczegółowo

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16.

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. Data sporządzenia: 02.02.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu 2. Zastosowanie preparatu Preparat przeznaczony do mycia karoserii samochodowych 3. Identyfikacja dystrybutora/producenta

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH. Data sporządzenia: 10.10.2004 Data aktualizacji: 10.02.2009

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę.

2. Identyfikacja zagroŝeń Substancja toksyczna. Działa toksycznie po połknięciu, działa draŝniąco na oczy i skórę. KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ CHLORALU WODZIAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Chloralu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

Produkty z włókien szklanych ciągłych

Produkty z włókien szklanych ciągłych SEKCJI 0. INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z artykułem 3.3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2008 (REACH) produkty te są wyrobami: Nie zawierają one substancji, które mogą zostać uwolnione podczas normalnych lub racjonalnie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozporządzenia 91/155/EWG BARWNIK UNIWERSALNY 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Zastosowanie substancji/preparatu Identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Identyfikacja preparatu: INTER TROTON UBS SPRAY ŚRODEK DO OCHRONY KAROSERII Zastosowanie: Profesjonalne naprawy karoserii samochodowych.

Bardziej szczegółowo

THERMO FASADA 15, THERMO FASADA 15 EXTRA, THERMO DACH/PODŁOGA, THERMO PODŁOGA, THERMO PARKING. www.arsanit.pl

THERMO FASADA 15, THERMO FASADA 15 EXTRA, THERMO DACH/PODŁOGA, THERMO PODŁOGA, THERMO PARKING. www.arsanit.pl Strona - 1 - z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: Do ocieplania przegród budowlanych. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Producent:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Flesz odplamiacz tlenowy Ŝel

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Flesz odplamiacz tlenowy Ŝel 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji / mieszaniny Nazwa handlowa: 1.2. Zastosowanie substancji / mieszaniny Produkt do odplamiania i wybielania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozporządzenia 91/155/EWG OLEJ PAG 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Identyfikacja substancji lub preparatu OLEJ PAG Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

IOCID 30. roztwór wodny

IOCID 30. roztwór wodny 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta i importera Nazwa handlowa Typ produktu preparat myjący Identyfikacja produktu roztwór wodny Zastosowanie przemysłowe Szczegółowe informacje w ofercie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Zastosowanie preparatu CH207A Drukowanie atramentowe. Synonimy ColorSpan 0900461-006 Pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

RM MYJĄCY KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Dystrybutor: RM Gastro Polska ul. Skoczowska 94 43 450 Ustroń tel. 033 / 854 73 26, 854 70 52 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 StraŜ poŝarna 998 Policja 997 Data sporządzenia karty: 01.04.2006

Bardziej szczegółowo

OLEJ DO ROTACYJNYCH SPRĘŻAREK POWIETRZA: CORVUS 32 CORVUS 46 CORVUS 68 CORVUS-Z 32 OLEJ DO SPRĘŻAREK CORVUS-T 46

OLEJ DO ROTACYJNYCH SPRĘŻAREK POWIETRZA: CORVUS 32 CORVUS 46 CORVUS 68 CORVUS-Z 32 OLEJ DO SPRĘŻAREK CORVUS-T 46 Wyd. nr 1 Strona 1 z 7 Egz. nr 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU i PRODUCENTA Nazwa produktu Nazwa i adres producenta OLEJ DO ROTACYJNYCH SPRĘŻAREK POWIETRZA: CORVUS 32 CORVUS 46 CORVUS 68 CORVUS-Z 32 OLEJ DO

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

Zwroty R. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 Zwroty R R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu. R3 - Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH)

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Zgodne z 1907/2006/CE (REACH) 1. Identyfikacja preparatu, oraz dystrybutora Nazwa produktu Termik 12050 Zalecane użycie Klej do użytku przemysłowego Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu : Duck Fresh Discs - Marine Zastosowanie : Żelowy krążek do toalet. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ludwik płyn do mycia paneli Data sporządzenia: 2010-01-26 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH. PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAMAL Aleksander Kamiński ul. Miechowska 10 85-875 Bydgoszcz Tel. O52 345-05-49 Fax 052 3464275 e-mail:kamal@kamal.com.pl NIEBEZBIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO.

Bardziej szczegółowo

K AR T A C H AR AK T E R YS T YK I PREP AR AT U I ZOPLAS T MS

K AR T A C H AR AK T E R YS T YK I PREP AR AT U I ZOPLAS T MS 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 11.Identyfikacja preparatu: Nazwa preparatu: IZOPLAST MS - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa szpachlowa 1.2. Zastosowanie preparatu : IZOPLAST

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 20.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 w godzinach: 7 00-15 00 Data sporządzenia karty: 25.05.2007 Data aktualizacji karty: 15.09.2009 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI STRONA 1 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENT Nazwa produktu: PLASTIC SPRAY PRF 202 Data sporządzenia: 14.12.2011 Producent: TAEROSOL Oy Hampuntie 21, FIN-36220 Kangasala Finland

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja: - Nazwa komercyjna: - Numer katalogowy: SY101022, SY101032, SY101112, SY101113 - Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. - Adres: 54-512 Wrocław, ul. Ostródzka 13 - Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagroŝeń

2. Identyfikacja zagroŝeń Data opracowania: 0.11.2010r strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 1.1. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: GERUCH-EX Nr art.: 2080 Rejestracja w systemie REACH:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki bezpieczeństwa zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki bezpieczeństwa zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 01 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Płyn dezynfekujący do dyszy natryskowej Geberit AquaClean (nr art. 242.545.00.1) Zastosowanie substancji/preparatu Płyn

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FABJQ05W19 Zastosowanie preparatu: Preparat do utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Politura do polerowania maszynowego QUICK CUT SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA NFPA [Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej w USA]

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ FORMALDEHYD 35% Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Formaldehyd

Bardziej szczegółowo

W przypadku dostania się produktu do oczu, moŝe wystąpić podraŝnienie. W normalnej temperaturze nie istnieje zagroŝenie działania oparów smaru.

W przypadku dostania się produktu do oczu, moŝe wystąpić podraŝnienie. W normalnej temperaturze nie istnieje zagroŝenie działania oparów smaru. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006. Nr karty: KCH-P-061/09 Data

Bardziej szczegółowo

B T L Sp. z o.o. K a r t a c h a r a k t e r y s t y k i

B T L Sp. z o.o. K a r t a c h a r a k t e r y s t y k i Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancjipreparatu Nazwa handlowa: P-0205 Agar Endo-Les 1.2. Zastosowanie subst ancji/preparat u

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA PREPARATU CHEMICZNEGO Data opracowania: 12.09.2009r. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Olej silnikowy Specmarina CC 40 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera

1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Data sporządzenia: 2. 1. 2006 strona 1 / 7 1 Identyfikacja preparatu oraz producenta i importera Producent: BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG Fraunhofer Str. 17 D-87700 Memmingen - Niemcy Tel. + 49 (0) 8331

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Producent: ul. Wiosenna 22 05-092 ŁOMIANKI tel./ fax. (0-81) 749 44 34, 749 44 00 Tel. Alarmowy: 998 Data wydania karty: 09.10.2005 999 Data aktualizacji karty: 10.09.2007 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Art.nr. 50404 Data opracowania: 11.12.2010r strona 1/5

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Art.nr. 50404 Data opracowania: 11.12.2010r strona 1/5 Data opracowania: 11.12.2010r strona 1/5 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa; 1.1. Identyfikacja mieszaniny Nazwa handlowa: AQUA-PUSH 400ml Nr art.: 50404 Rejestracja w systemie

Bardziej szczegółowo

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków

Mieszanina wysokorafinowanych olejów bazowych oraz odpowiednich dodatków Wyd. nr 1 Strona 1 z 6 Egz. nr Producent LOTOS OIL S.A ul. Elbl¹ska 135 80-718 GDAÑSK Telefon centrala (0-58) 3087111, (058) 3088114 Fax (058) 3016063, 3017356 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin tekstylnych MC 151

MEDICLEAN Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin tekstylnych MC 151 Strona/stron: 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Nazwa handlowa produktu: Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin tekstylnych MC 151 1.2 Zastosowanie: do prania dywanów i wykładzin metodą ekstrakcyjną

Bardziej szczegółowo

KARTA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKA BURAKOSAT 500 SC

KARTA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKA BURAKOSAT 500 SC KBŚ BURAKOSAT 500 SC strona 1/5 KARTA BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKA BURAKOSAT 500 S.C. 1.1. Identyfikacja środka 1. Identyfikacja środka i jego producenta Nazwa handlowa środka: Substancja czynna: Zawartość substancji

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU COCKPIT Data sporządzenia: 11.05.2004 Karta Charakterystyki sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe

Karta Charakterystyki Preparatu Dalan Hotel Soap (DALAN Mydło toaletowe hotelowe 1. IDTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie preparatu: do mycia i pielęgnacji skóry Nazwa producenta: DALAN KIMYA END A.Ş. Adres: KEMALPAŞA CAD. NO:

Bardziej szczegółowo

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej)

Telefon alarmowy: 042 6314724 (Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej) R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 07.2002 Data aktualizacji: 10.2006 1.Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: TOXAN PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

W przypadku dostania się produktu do oczu, moŝe wystąpić podraŝnienie. W normalnej temperaturze nie istnieje zagroŝenie działania oparów smaru.

W przypadku dostania się produktu do oczu, moŝe wystąpić podraŝnienie. W normalnej temperaturze nie istnieje zagroŝenie działania oparów smaru. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006. Nr karty: KCH-P-020/09, Data

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671

Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671 INSTRUKCJA OBSŁUGI Karta charakterystyki substancji Nr produktu 0001009671 Strona 1 z 5 Nr produktu.: 1009671 Karta charakterystyki substancji 1. Identyfikacja produktu i firmy Produkt: akumulatorek LiPo

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZEGO zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31 Strona 1 z 5 Data aktualizacji: 21.06.2011

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZEGO zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31 Strona 1 z 5 Data aktualizacji: 21.06.2011 Strona 1 z 5 Data aktualizacji: 21.06.2011 01. IDENTYFIKACJA PREPARATU I NAZWA FIRMY Nazwa handlowa: HTC KERAMIKPASTE WS 600 Tuba 30 g, puszka 500g, puszka 1 kg Zastosowanie preparatu: Pasta montaŝowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia REACH ( WE) nr 1907/2006; Art. 31; załącznik II Data sporządzenia: 02.04.2009 Strona 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Płyn do prania tapicerki samochodowej i dywanów JAN 2. Zastosowanie preparatu Płyn przeznaczony jest do

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub preparatu Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa firmy: Ulica: Miejscowość: Elbgaustraße 24

Bardziej szczegółowo

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/7 2601 Spenwick Drive (800)424-9300 USA

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/7 2601 Spenwick Drive (800)424-9300 USA ARKUSZ DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU SDS 0628 Sekcja 1 - IDENTYFIKCAJA PRODUKTU I PRODUCENTA KODY HMIS NAZWA HANDLOWA Zdrowie 1 Acid-Away Łatwopalność 2 Reaktywność 0 KODY PRODUKTU PPI B 45004, 45110

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki preparatu zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Informacje o preparacie Kod formuły: FAGFR 06W46 Zastosowanie preparatu: Preparat dezynfekcyjny do profesjonalnego stosowania Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Royal Purple Racing Oil 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Royal Purple Racing Oil 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA. Nazwa preparatu ROYAL PURPLE RACING OIL Zastosowanie preparatu Olej silnikowy Identyfikacja przedsiębiorstwa PRODUCENT ROYAL PURPLE 1 Royal Purple Lane Porter,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta

1. Identyfikacja Preparatu i Producenta Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa Preparatu Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton Data opracowania: 4 stycznia 2012r. 1. Identyfikacja Preparatu i Producenta 1.1. Nazwa handlowa preparatu Mieszanka EkoBeton

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 1 Data sporządzenia: 13.05.2009r 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Uniwersalny płyn do czyszczenia wszelkich wodoodpornych powierzchni stosowany

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) : 1907/2006, art.3iw sprawie rejestracji,oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), Wydanie 4 Sporządzono

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI WZORCE ANALITYCZNE CZĘŚĆ 1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Lipomed AG Fabrikmattenweg 4 Numer informacyjny: +41 61 7020200 CH-4144 Arlesheim,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo