Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ PREMIUM DO POMP (WYSOKO)PRÓśNIOWYCH 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PREPARATU I PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Olej Premium do pomp (wysoko)próŝniowych Telefon w sprawach technicznych Numer produktu 13119, 13203, Pomoc medyczna Numer CAS Rodzina produktów Synonimy Kombinacja numerów. Olej smarowy Olej smarowy Pomoc chemiczna CHEMTREC (tylko w Stanach Zjednoczonych) (800) (918) (800) WAśNE: NaleŜy zapoznać się z niniejszą kartą charakterystyki przed przystąpieniem do pracy z opisanym tu produktem lub jego utylizacją oraz przekazać zawarte tu informacje pracownikom, klientom i uŝytkownikom tego produktu. Stan skupienia Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Płyn. Barwa Bezbarwny lub jasnobursztynowy. Zapach Łagodny zapach ropy naft. Chronić oczy przed produktem w postaci mgły lub sprayu. Chronić skórę przed wielokrotnym lub długotrwałym działaniem produktu. Nie przechowywać produktu w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach. Plamy oleju mogą grozić poślizgnięciem. Klasyfikacja zagroŝeń HMIS ZagroŜenie dla 0 0 zdrowia Palność 1 1 Reaktywność 0 0 * = Ryzyko trwałej utraty zdrowia NFPA Sprzęt ochronny Zalecane minimum Więcej szczegółów zob. część 8 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH Nazwy składników 1) Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa) Numer w rejestrze CAS StęŜenie (%) 100

2 3. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ Główna droga zakaŝenia Kontakt produktu ze skórą. Oznaki i objawy naraŝenia ostrego Drogi oddechowe Krótkotrwałe naraŝenie nie powoduje znaczących niepoŝądanych działań dla zdrowia. Kontakt z oczami MoŜliwe przejściowe podraŝnienie oczu w przypadku krótkotrwałego kontaktu z produktem w sprayu lub jako mgła olejowa. Produkt moŝe powodować łagodne podraŝnienie skóry w przypadku Kontakt ze skórą długotrwałego lub wielokrotnego kontaktu. ZakaŜenie podskórne moŝe wywołać zapalenie i opuchliznę. ZakaŜenie podskórne węglowodorami pod ciśnieniem moŝe prowadzić do trwałego uszkodzenia tkanek. Początkowo objawy nie są powaŝne. ZakaŜenie podskórne węglowodorami ropy naftowej wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Połknięcie duŝych ilości produktu moŝe powodować ogólne pogorszenie stanu Przewód zdrowia, bóle głowy, senność, nudności, wymioty i biegunkę. Połknięcie niewielkich ilości moŝe mieć skutek przeczyszczający. Przedostanie się pokarmowy produktu w postaci płynnej do płuc moŝe powodować uszkodzenie płuc. Długotrwałe Produkt zawiera oleje mineralne na bazie ropy naftowej. Długotrwały lub działanie produktu wielokrotny kontakt ze skórą moŝe powodować łagodne podraŝnienia i stany Zestawienie zapalne, których objawami jest wysuszenie, pękanie skóry, (wysypka) lub trądzik olejowy. Wielokrotne lub długotrwałe wdychanie mgły oleju mineralnego na bazie ropy naftowej w stęŝeniu przewyŝszającym dopuszczalne poziomy naraŝenia w miejscu pracy moŝe powodować Schorzenia mogące ulec pogorszeniu w wyniku zakaŝenia produktem Organy ulegające zakaŝeniu Rakotwórczość podraŝnienia lub inne objawy zakaŝenia dróg oddechowych. Schorzenia mogące ulec pogorszeniu w wyniku zakaŝenia produktem obejmują choroby skóry występujące przed zakaŝeniem. Produkt moŝe stanowić zagroŝenie dla następujących organów: skóra. Produkt nie zawiera składników w stęŝeniu powyŝej 0,1%, które zostały zakwalifikowane jako rakotwórcze przez OSHA (Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy), IARC (Agencja Badań nad Rakiem) bądź NTP. Klasyfikacja zagroŝeń wg OSHA oznaczona jest symbolem X w polu przy stosownej kategorii zagroŝenia substancji. Jeśli pole jest puste, produkt nie stanowi zagroŝenia w rozumieniu normy OSHA dotyczącej informowania o zagroŝeniu (29 CFR ). Klasyfikacja zagroŝeń dla zdrowia Klasyfikacja zagroŝeń dla otoczenia DraŜniąca Toksyczna Palna Wybuchowa Samozapalna Uczulająca Wysoce toksyczna Łatwopalna Utleniająca Reaguje z wodą śrąca Rakotwórcza Gaz spręŝony Nadtlenek organiczny Niestabilna 4. PIERWSZA POMOC WDYCHANIE Przed podjęciem próby ratowania lub zapewnienia pierwszej pomocy naleŝy zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w części 8 niniejszej karty charakterystyki. KONTAKT Z OCZAMI Produkt nie wydziela oparów w temperaturze pokojowej. Produkt nie powoduje zaburzeń związanych z wdychaniem oparów, jeśli jest uŝytkowany w zalecanych warunkach. W przypadku nadmiernego naraŝenia naleŝy wyprowadzić zakaŝonego na świeŝe powietrze. Sprawdzić, czy zakaŝony nosi szkła kontaktowe i je wyjąć. Przepłukać oczy chłodną, czystą wodą pod niskim

3 KONTAKT ZE SKÓRĄ POŁKNIĘCIE Uwagi dla lekarza ciśnieniem, co jakiś czas podnosząc i opuszczając powieki. Jeśli utrzymuje się nadmierne łzawienie, zaczerwienienie lub ból, zasięgnąć porady lekarza. W przypadku poparzenia rozgrzanym produktem schłodzić skórę duŝą ilością wody. W przypadku kontaktu z produktem w temperaturze pokojowej zdjąć zakaŝone obuwie i odzieŝ, wytrzeć miejsca zakaŝone produktem i przemyć naraŝoną skórę wodą i łagodnym mydłem. Jeśli skóra wygląda na uszkodzoną lub jeśli utrzymuje się ból lub podraŝnienie, zasięgnąć porady lekarza. Dokładnie wyczyścić zakaŝoną odzieŝ przed ponownym uŝyciem. Wyrzucić zakaŝone skórzane elementy odzieŝy. Jeśli produkt dostał się pod skórę, naleŝy niezwłocznie udać się do lekarza. Nie wywoływać wymiotów, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nie podawać zakaŝonemu niczego do picia, o ile lekarz nie zaleci inaczej. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie, która nie jest w pełni przytomna. Jeśli doszło do połknięcia duŝej ilości produktu lub jeśli występuje podraŝnienie lub dyskomfort, niezwłocznie udać się do lekarza. Zakres lepkości produktu opisanego w niniejszej karcie charakterystyki wynosi od 100 do 400 SUS przy 100 F. W związku z tym w przypadku połknięcia występuje małe lub średnie ryzyko zachłyśnięcia. W celu usunięcia duŝej ilości produktu moŝna wykonać płukanie Ŝołądka. ZakaŜenie podskórne lub domięśniowe wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej w celu oczyszczenia rany. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU Klasyfikacja palności wg NFPA Temperatura zapłonu Materiał palny klasy IIIB wg NFPA. Produkt ulega spalaniu! ZAMKNIĘTY POJEMNIK: 208? C (406,4? F). (Pensky-Martens. (Minimalna)) OTWARTY POJEMNIK: 215? C (419? F) (Cleveland. (Minimalna)). Szkodliwe produkty spalania Specjalne właściwości Środki gaśnicze Ochrona straŝaków Dwutlenek węgla, tlenek węgla, dym, opary, węglowodory, które nie uległy spaleniu oraz śladowe ilości siarki i/lub azotu. Materiał palny, ale nie ulegający natychmiastowemu zapłonowi. Po podgrzaniu powyŝej temperatury zapłonu wydziela opary, które mogą ulec zapaleniu, jeśli wejdą w kontakt ze źródłem ognia. W zamkniętych pomieszczeniach ogrzane opary mogą ulec zapłonowi i eksplodować. Produkt w formie mgły lub sprayu moŝe płonąć w temperaturze poniŝej temperatury zapłonu. Stosować suche chemikalia, pianę, dwutlenek węgla lub mgłę wodną. StraŜacy muszą stosować kompletny osprzęt, w tym samodzielny nadciśnieniowy aparat do oddychania, chroniący przed ewentualnym zakaŝeniem produktami spalania i rozkładu oraz brakiem tlenu. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Przed podjęciem próby ograniczenia lub usunięcia wycieku naleŝy zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w tabeli Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa na str. 1 oraz w częściach 8 i 13 niniejszej karty charakterystyki. Nie dotykać uszkodzonych zbiorników lub rozlanego oleju bez odpowiedniego ubioru ochronnego. Nie chodzić po rozlanym oleju grozi poślizgnięciem. Zatrzymać wyciek, jeśli jest taka

4 moŝliwość bez podejmowania zbędnego ryzyka. Małe plamy oleju przysypać suchą ziemią, piaskiem lub innym obojętnym chemicznie i niepalnym materiałem chłonnym, który po nasączeniu olejem umieścić w pojemniku na odpady z przeznaczeniem do dalszej utylizacji. DuŜy wyciek powstrzymać, aby uratować bądź zutylizować jak największą ilość produktu. Zapobiegać przedostaniu się wycieku do dróg wodnych lub kanałów ściekowych. W środowisku zurbanizowanym moŝliwie najszybciej usunąć wyciek. W środowisku naturalnym zasięgnąć porady specjalistów w sprawie usunięcia wycieku, aby ograniczyć do minimum szkody fizyczne. Produkt unosi się na wodzie. Dopuszcza się stosowanie mat chłonnych i podobnych materiałów. Postępować zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/ PREPARATEM I JEJ/ JEGO MAGAZYNOWANIE Unikać zanieczyszczenia i skrajnych temperatur, aby moŝliwie Obróbka najbardziej ograniczyć degradację produktu. Puste zbiorniki mogą zawierać resztki produktu, które mogą spowodować eksplozję i ulec spaleniu. Nie zgniatać, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie nawiercać, nie mleć pojemników ani nie naraŝać ich na działanie płomieni, iskier, wysokich temperatur lub innych potencjalnych źródeł zapłonu. Przed ponownym wykorzystaniem, renowacją, odzyskiem, recyklingiem lub usuwaniem pustych pojemników bądź resztek produktu powiadomić stosowne władze federalne, stanowe i lokalne. Przechowywanie Produkt przechowywać w zamkniętym zbiorniku. Nie przechowywać produktu ze środkami silnie utleniającymi. Nie przechowywać produktu w podwyŝszonej temperaturze. Unikać długotrwałego przechowywania produktu w miejscu nasłonecznionym. Przed ponownym wykorzystaniem, renowacją, odzyskiem, recyklingiem lub usuwaniem pustych pojemników bądź resztek produktu powiadomić stosowne władze federalne, stanowe i lokalne. 8. KONTROLA NARAŹENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Urządzenia ochronne Personal Protective Equipment Zapewnić wentylatory wylotowe lub inne urządzenia umoŝliwiające utrzymanie wartości stęŝenia mgły i oparów produktu w powietrzu poniŝej zalecanych limitów naraŝenia (zob. niŝej). W pobliŝu miejsca pracy powinna znajdować się myjka do oczu oraz natrysk bezpieczeństwa. OdzieŜ i sprzęt ochronny naleŝy dobrać pod kątem warunków, w jakich stosuje się produkt. Ocenę zagroŝeń w miejscu pracy w aspekcie wymogów dotyczących odzieŝy i sprzętu ochronnego powinien przeprowadzić wykwalifikowany specjalista zgodnie z przepisami OSHA. Do wykonywania określonych prac wymagane mogą być dodatkowe zabezpieczenia. Ochrona oczu Ochrona dłoni Zaleca się stosowanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami jako minimalnego zabezpieczenia w otoczeniu przemysłowym. Zakładać gogle i/lub osłonę na twarz, jeśli moŝe dojść do chlapania lub tryskania. Zakładać gogle i osłonę na twarz, jeśli produkt jest ogrzewany do temperatury powyŝej 51ºC. Zapewnić dostępność wody nadającej się do przemywania oczu. Stosować rękawice z materiałów chemoodpornych, takich jak neopren lub gruby kauczuk nitrylowy, jeśli ma dojść do częstego lub długotrwałego kontaktu z produktem. Stosować rękawice

5 Ochrona ciała Ochrona dróg oddechowych Uwagi ogólne termoodporne w przypadku pracy z produktem o podwyŝszonej temperaturze. Stosować czystą i nieprzepuszczalną odzieŝ (na przykład z neoprenu lub włókniny Tyvek ), jeśli dochodzi do chlapania lub tryskania. OdzieŜ ochronną moŝe stanowić odzieŝ wierzchnia z długimi rękawami, fartuch lub kitel. Jeśli dojdzie do znacznego kontaktu, moŝliwie najszybciej zdjąć odzieŝ zakaŝoną olejem i spłukać dokładnie ciało pod natryskiem. ZakaŜoną odzieŝ wyprać przed ponownym uŝyciem lub wyrzucić. Zakładać obuwie termoodporne i odzieŝ ochronną w przypadku pracy z produktem o podwyŝszonej temperaturze. W temperaturze pokojowej produkt nie wydziela oparów, w związku z czym w normalnych warunkach uŝytkowania oraz przy odpowiedniej wentylacji ochrona dróg oddechowych nie jest wymagana. W przypadku wystąpienia stęŝenia przewyŝszającego dopuszczalne limity w miejscu pracy, stosować respirator do oparów organicznych z filtrem kurzu/mgły dopuszczony przez NIOSH. Właściwości ochronne uzaleŝnione są od typu stosowanego respiratora. Respiratory naleŝy stosować zgodnie z wymogami OSHA (29 CFR ). Przestrzegać higieny. Myć ręce i pozostałe odkryte części ciała duŝą ilością wody i mydła łagodnego dla skóry przed jedzeniem, paleniem papierosów, korzystaniem z toalety lub opuszczeniem miejsca pracy. NIE stosować benzyny, nafty, rozpuszczalników ani szorstkich materiałów ściernych do mycia skóry. PoniewaŜ dla tego produktu nie ustalono określonych norm odnośnie naraŝenia ani zakresu kontroli naraŝenia, jako minimalne wytyczne dotyczące ograniczania naraŝenia zaleca się przyjąć poniŝsze ograniczenia dla mgły oleju mineralnego. Wytyczne dotyczące naraŝenia w miejscu pracy Substancja Poziomy naraŝenia w miejscu pracy 1) Mgła oleju mineralnego ACGIH (Stany Zjednoczone). TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 OSHA (Stany Zjednoczone). TWA: 5 mg/m 3 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Stan skupienia Płyn. Barwa Jasny lub jasnobursztynowy Zapach Łagodny zapach ropy naftowej CięŜar właściwy 0,87 (dla wody = 1) ph Nie dotyczy Gęstość >1 (dla powietrza = 1) oparów Punkt/zakres wrzenia Niedostępny. Punkt topnienia/ Niedostępny. zamarzania Ciśnienie oparów <0,001 kpa (<0,01 mmhg) (przy 20 C) Lepkość (cst przy 40 C) 31 Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny w zimnej wodzie. Właściwości Nieznaczna lotność lotne Dodatkowe właściwości CięŜar, API (ASTM D287) = 31,1 przy 60 F Gęstość = 7,25 funtów/galon Lepkość (ASTM D2161) = AP F

6 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność chemiczna Stabilny. Niebezpieczna polimeryzacja Nie zachodzi. Niedozwolone warunki Przechowywać z daleka od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i silnego utleniania. Niezgodne materiały Niebezpieczne produkty rozkładu Materiały silnie utleniające. Nie określono innych niebezpiecznych produktów rozkładu poza produktami spalania określonymi w części 5 karty. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Inne informacje na temat ochrony zdrowia zawarto na str. 1 i w części 3 karty. Dane na temat toksyczności Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa): DOUSTNA (LD50): Ostra: >5000 mg/kg [szczur]. SKÓRNA (LD50): Ostra: >2000 mg/kg [królik]. Destylaty cięŝkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem (ropa naftowa): Mgły olejów mineralnych pochodzące z wysokorafinowanych olejów wywołują mało ostrą lub subostrą toksyczność u zwierząt. Skutki jednorazowych i wielokrotnych krótkotrwałych naraŝeń na wysokie stęŝenia mgły oleju mineralnego, znacznie przewyŝszające poziomy obowiązujące w miejscu pracy, to między innymi reakcja zapalna płuc, rozwój ziarniaka lipidowego i lipidowe zapalenie płuc. Badania nad toksycznością ostrą i subostrą obejmujące naraŝenia na niŝsze stęŝenia mgły oleju mineralnego, oscylujące wokół poziomów stęŝenia dopuszczalnych w miejscu pracy nie wykazały działania toksycznego mgły w tych stęŝeniach. W badaniach długookresowych (maksymalnie dwuletnich) nie stwierdzono działania rakotwórczego u Ŝadnego z badanych zwierząt. Analizy przeprowadzone metodą IP 346 pokazują, Ŝe wielopierścieniowe aromatyczne stęŝenia tego oleju mineralnego wynoszą poniŝej 3,0 procenta wagowego. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Ekotoksyczność Cykl środowiskowy Produkt nie został przebadany pod kątem wpływu na środowisko. Niemniej jednak w przypadku wycieku produkt ten oraz zakaŝona nim gleba lub woda mogą być szkodliwe dla ludzi, zwierząt i organizmów wodnych. Oprócz tego działanie powlekające przypisywane ropie i produktom ropopochodnym moŝe być szkodliwe lub śmiertelne dla organizmów wodnych i ptactwa wodnego. Produkt nie został przebadany pod kątem cyklu środowiskowego. Rośliny i zwierzęta mogą ucierpieć lub umrzeć z powodu powleczenia produktem ropopochodnym. Ropopochodne (mineralne) oleje smarowe unoszą się na wodzie. W przypadku wód stojących lub wolno płynących warstwa oleju moŝe pokryć znaczne obszary. W rezultacie warstwa ta moŝe ograniczyć lub odciąć dostęp tlenu z atmosfery do wody. Z upływem czasu, jeśli warstwa oleju nie zostanie usunięta, brak tlenu moŝe doprowadzić do śmierci ryb i wytworzenia środowiska anaerobowego.

7 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Charakterystyka zagroŝeń i ustawowa klasyfikacja odpadów mogą ulec zmianie w czasie uŝytkowania produktu. UŜytkownik odpowiada za określenie odpowiednich metod przechowywania, transportu i utylizacji zuŝytych materiałów i pozostałości. Ze względu na warunki uŝytkowania, produkt ten moŝe stać się niebezpiecznym odpadem w rozumieniu przepisów federalnych lub stanowych. UŜytkownik ponosi odpowiedzialność za zakwalifikowanie produktu jako niebezpiecznego odpadu wg RCRA. Transport, przechowywanie i utylizację produktu naleŝy wykonywać zgodnie z przepisami RCRA (zob. 40 CFR 260 do 40 CFR 271). Władze stanowe i/lub lokalne mają prawo nakładać ograniczenia. Informacje dotyczące konkretnych przypadków utylizacji produktu moŝna znaleźć pod numerem telefonu (800) (RCRA/Superfund) lub w regionalnym biurze EPA w USA. 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE PoniŜszy opis warunków transportu moŝe nie obejmować wymagań dla wszystkich rodzajów transportu, metod spedycji i lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych. Status DOT w USA Nazwa własna w transporcie Produkt nie jest uznawany przez Departament Transportu USA za materiał niebezpieczny. Nie ustalona. Grupa opakowań Nie dotyczy. Klasa niebezpieczeństwa Nie ustalona. Identyfikator UN/NA Nie dotyczy. Zgłaszana ilość Dla Ŝadnego ze składników produktu nie określono ilości podlegającej zgłoszeniu. Oznaczenia Nr reakcji na wypadek awarii Nie dotyczy Nr HAZMAT STCC Status MARPOL III Nie sklasyfikowany jako Produkt zanieczyszczający wodę DOT wg CFR INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Wykaz TSCA SARA 302/304 Ten produkt i/lub jego składniki są ujęte w wykazie substancji toksycznych w ustawie o kontroli substancji toksycznych (TSCA). Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA, 1986) w tytule III wymaga, aby obiekty, o których mowa w ust. 302 i 304 przekazywały informacje o planowaniu i komunikacji na wypadek awarii w oparciu o progowe ilości planowe (TPQ) i ilości podlegające zgłoszeniu (RQ) dla Skrajnie niebezpiecznych substancji wymienionych w 40 CFR i 40 CFR 355. Nie zidentyfikowano odnośnych składników. (CFR Kodeks

8 SARA 311/312 SARA 313 CERCLA CWA California Proposition 65 Etykieta New Jersey np. prawa obywateli do informacji Dodatkowe uwagi Odnośnieustawodawstwa Federalny) Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA, 1986) w tytule III wymaga, aby obiekty, o których mowa w tym podpunkcie przekazywały informacje zbiorcze na temat chemikaliów według Kategorii zagroŝeń, o których mowa w 40 CFR Niniejszy produkt podlega następującym kategoriom zagroŝeń: Nie stwierdzono odnośnych kategorii zagroŝeń wg SARA 311/312. Ten produkt zawiera następujące składniki o stęŝeniach powyŝej minimalnych poziomów, które wymienione są jako chemikalia toksyczne w części CFR zgodnie z wymogami części 313 SARA: Nie zidentyfikowano odnośnych składników. Ustawa o ochronie środowiska naturalnego i odpowiedzialności za szkody wyrządzone w środowisku z 1980 r. (CERCLA) nakłada obowiązek powiadomienia narodowego centrum reagowania o uwolnieniu ilości substancji niebezpiecznych równej lub większej od ilości podlegającej zgłoszeniu, a określonej w 40 CFR W rozumieniu ustawy termin substancja niebezpieczna nie obejmuje ropy naftowej ani Ŝadnego składnika tej substancji, który nie jest wymieniony w 40 CFR Substancje chemiczne zawarte w produkcie oraz występujące podczas rafinacji, które podlegają tym przepisom to: Nie zidentyfikowano. Produkt sklasyfikowano jako olej w rozumieniu części 311 ustawy o czystych wodach (CWA) i ustawy o zanieczyszczeniach olejami z 1990 r. (OPA). Wycieki lub plamy mające wyraźny połysk na powierzchni wód Stanów Zjednoczonych, przyległych do nich linii brzegowych oraz w przewodach prowadzących do wód powierzchniowych wymagają zgłoszenia do centrum reagowania pod numerem (800) Produkt moŝe zawierać następujące składniki, które wedle wiedzy Stanu Kalifornia są rakotwórcze, powodują wady wrodzone lub inne uszkodzenia płodu i w związku z tym podlegają wymogom California Proposition 65 (Kodeks zdrowia i bezpieczeństwa CA część ): Toulen: 0,001% Ropa naftowa Brak 16. INNE INFORMACJE Skróty: AP = około; EQ = równa się; NA = nie dotyczy; ND = brak danych; NE = nie ustalono ACGIH: Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Przemysłowych AIHA: Amerykańskie Towarzystwo Higieny Przemysłowej IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem NTP: Narodowy Program Toksykologiczny NIOSH: Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (USA) OSHA: Administracja BHP (USA) NPCA: Państwowe Stowarzyszenie Producentów Farb i Lakierów HMIS: System Informacji o Materiałach Niebezpiecznych NFPA: Państwowe Stowarzyszenie PrzeciwpoŜarowe

9 EPA: Agencja Ochrony Środowiska (USA) WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ KARCIE CHARAKTERYSTYKI ZOSTAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ, KTÓRE W NASZYM MNIEMANIU SĄ RZETELNE. NIEMNIEJ JEDNAK INFORMACJE TE PODAJEMY BEZ GWARANCJI, WYRAŹNIEJ BĄDŹ DOPOWIEDZIANEJ, śe SĄ PRAWIDŁOWE. NIEKTÓRE PRZEDSTAWIONE TU INFORMACJE I WNIOSKI POCHODZĄ Z INNYCH ŹRÓDEŁ, NIś BEZPOŚREDNIE WYNIKI BADAŃ NAD OPISYWANĄ SUBSTANCJĄ. KARTĘ CHARAKTERYSTYKI PRZYGOTOWANO WYŁĄCZNIE DLA OPISANEGO W NIEJ PRODUKTU I MA BYĆ STOSOWANA WYŁĄCZNIE W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU. JEŚLI PRODUKT TEN UśYWANY JEST JAKO SKŁADNIK INNEGO PRODUKTU, INFORMACJE ZAWARTE W KARCIE MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. UśYTKOWNICY POWINNI ZBADAĆ NA WŁASNĄ RĘKĘ, CZY NINIEJSZE INFORMACJE LUB OPISANE TU PRODUKTY NADAJĄ SIĘ DO ICH CELÓW. WARUNKI I SPOSOBY OBRÓBKI, PRZECHOWYWANIA, UśYTKOWANIA I UTYLIZACJI PRODUKTU NIE LEśĄ W NASZEJ GESTII I MOGĄ BĆ POZA ZASIĘGIEM NASZEJ WIEDZY. Z TEGO ORAZ Z INNYCH POWODÓW NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI I NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYKLUCZAMY JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY I KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z OBRÓBKĄ, PRZECHOWYWANIEM, UśYTKOWANIEM LUB UTYLIZACJĄ PRODUKTU. Zmiana w dniu 30 maja 2003 roku

Karta Charakterystyki LO 254

Karta Charakterystyki LO 254 Wyd. nr 1 strona 1/8 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nawa produktu: Smar odporny na działanie wody do łoŝysk wałeczkowych i ślizgowych ROLEN Inna nazwa: Smar ROLEN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol EDGE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 8 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53 Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: 10-005,10-060 PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa Strip-A-Way Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13

Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LA/1/13 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Kationowe emulsje asfaltowe: JASBIT C60B3 ZM, JASBIT C60BP3 ZM. 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUSEPT FORTE Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SKINMAN SOFT Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUMATIC FNZ Wersja 6 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

śrący (C). Powoduje powaŝne oparzenia (R35). Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska.

śrący (C). Powoduje powaŝne oparzenia (R35). Nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny dla środowiska. KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 7 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: ług sodowy CH702xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. oraz z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu

Bardziej szczegółowo

991 071-368-22-36 071-789-01-65. R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. R 34 Powoduje oparzenia.

991 071-368-22-36 071-789-01-65. R 22 Działa szkodliwie po połknięciu. R 34 Powoduje oparzenia. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1/6 Zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i REACH [1] Data sporządzenia 05.07.2006 r. Data aktualizacji 09.03.2009 r. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo