PRACOWNIK SOCJALNY JAKO ANIMATOR SPOŁECZNY/ ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GORZÓW WLKP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIK SOCJALNY JAKO ANIMATOR SPOŁECZNY/ ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GORZÓW WLKP.9.06.2011"

Transkrypt

1 PRACOWNIK SOCJALNY JAKO ANIMATOR SPOŁECZNY/ ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GORZÓW WLKP

2 KIM JEST PRACOWNIK SOCJALNY? Kobieta z wykształceniem licencjackim bądź średnim, zamężna, średnio z 2 dzieci, własnym M, spłaconym bądź spłacanym kredytem, staż pracy ok. 20 lat w jednym OPS

3 CO ROBI PRACOWNIK SOCJALNY? Wypełnia kwestonariusze wywiadu Podpisuje kontrakty na zasadzie KIJA Łata dziury budżetowe łapie do PALA Wydeptuje ścieżki u sponsorów Działa na zasadzie pogotowia ratunkowe i straży pożarnej Pilnuje terminów i KPA

4 REALIZUJE PRACĘ SOCJALNĄ Kieruje do KIS, ŚDS, CIS.. Wydaje karty aktywności bezrobotnego-kieruje do pracy, wydaje oferty pracy kieruje do psychologa, pedagoga Składa wnioski o leczenie do GKRPA Kieruje do systemu świadczeń rodzinnych Informuje o turnusach rehabilitacyjnych??????.??????

5 PO CO TO ROBI? Ustawa o pomocy społecznej i inne akty prawne Karta stanowiska pracy Wniosek klienta Projekt Sprawozdanie szaleńczy koniec roku

6 Wypalenie Zniechęcenie SKUTKI.. Mała efektywność/jakość/ilość Nieodpowiadanie na faktyczne potrzeby/czas Brak sensu pracy Zagubienie Praca na akord... Brak zadowolenia-3 w przód 6 w tył

7 OSL W OPS

8 CZAS NA ZMIANĘ ))))) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej-model Zadanie 3: Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w zakresie: animacji, mediacji, lokalnej polityki społecznej

9 Okres realizacji projektu: marzec 2009 czerwiec 2014

10 Cel zadania 3: Opracowanie innowacyjnego standardu organizowania społeczności lokalnej / środowiskowej pracy socjalnej

11 Standard organizowania społeczności lokalnej/ środowiskowej pracy socjalnej zorientowany jest na aktywizujące wsparcie grup społecznych, środowisk i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, mediatora i lokalnego polityka społecznego zostaną wypracowane propozycje do aktów prawnych pomocy społecznej

12 LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNEJ Środowiskowa praca socjalna vs organizowanie społeczności lokalnej Co robi pracownik socjalny?: Pracownik socjalny pracuje w środowisku Pracownik socjalny wchodzi w środowisko Pracownik socjalny robi wywiad środowiskowy Wszystko to powoduje pomieszanie pojęd i koniecznośc jednoznacznego odróżnienia naszego rozumienia środowiskowej pracy socjalnej od wyrażeo używanych w powszechnym obiegu. Występują też specjalizacje np. Kolegiach Pracowników Socjalnych czy też studia magisterkie na Uniwerstytecie Śląskim - Praca socjalna organizowanie społeczności lokalnych

13 Praca socjalna Poziomy Mikro - jednostka, rodzina Makro grupa, społeczność

14 Definicja pracy w społeczności lokalnej *Praca w Społeczności Lokalnej polega na aktywnym angażowaniu ludzi w sprawy dotyczące ich życia, i skupia się na relacji pomiędzy indywidualnymi osobami, a grupami i instytucjami kształtującymi ich codzienne doświadczenia. *Jest to proces polegający na rozwoju, będący doświadczeniem zarówno zbiorowym, jak i indywidualnym. Proces ten bazuje na przekonaniu o równości i partnerstwie między wszystkimi zaangażowanymi stronami, i ma umożliwid dzielenie się umiejętnościami, świadomością, wiedzą i doświadczeniem w celu doprowadzenia do zmiany National Standards Board for Community Work Training & Qualification

15 Prawo *Zgodnie z ustawą pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeo, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadao wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb /art. 15/ *Art określa przy tym, że praca socjalna może byd prowadzona na rzecz osób i rodzin w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działao instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb jej członków

16 Kierunki działań modernizacyjnych organizator społeczności lokalnej / pracownik socjalny Animator: role/zadania zorientowane na mobilizowanie członków społeczności i łączenie ich w grupy Mediator (organizator sieci społecznych): role/zadania zorientowane na networking (łączenie, sieci współpracy, partnerstwa, mediowanie problemów społeczności) Polityk lokalny : role/zadania zorientowane na planowanie społeczne/ rozwój usług jako prerogatywa władzy lokalnej

17 NIEZBĘDNE umiejętności i kompetencje organizatora społeczności lokalnej *przeprowadzanie diagnozy środowiska *nakreślenie profilu społeczności *zarządzanie informacją i zasobami *podtrzymywanie zaangażowania i motywowanie innych *dochodzenie do consensusu i określanie wspólnego celu, *mediacja nastawiona na rozwiązywanie konfliktów; *wykorzystanie lokalnego potencjału społecznego, w tym grup samopomocy, wolontariatu; *praca w oparciu o dynamikę grup zadaniowych; *tworzenie sieci kontaktów, rozwój partnerskich relacji - budowanie koalicji *tworzenie polityki/ społeczne projektowanie *wiara we własne siły i możliwości.

18 Kierunki działań modernizacyjnych instytucja -ops *nie może pełnid roli urzędu, a powinien stad się instytucją animacyjną (inspirującą, mobilizującą, aktywizującą, łączącą) *zmierza do roli centrum społecznościowego żywo reagującego na otaczającą rzeczywistośd, staje się ośrodkiem kreującym lokalną politykę rozwiązywania problemów społecznych. Kluczowa rola ops jako instytucji we wdrażaniu organizowania społeczności lokalnych. Perspektywa strategiczna.

19 Kierunki działań modernizacyjnych - prawo *Wypracowanie przepisów i regulacji wspierających rozwój organizowania społeczności lokalnej /środowiskowej pracy socjalnej *Nadanie rangi i wprowadzenie do systemu pomocy i integracji społecznej * Nowy zapis w ustawie: możliwośd tworzenia działu pracy socjalnej i integracji społecznej (min 3 pracowników socjalnych)

20 Środowiskowa praca socjalna wspólnota przeciw wykluczeniu *Diagnoza *Aktywizacja *Integracja *Edukacja

21 Wiodące: NARZĘDZIA Praca ze społecznością terytorialną Praca ze społecznością (grupą) kategorialną Wspomagające: Partnerstwo lokalne Wolontariat Kampanie i wydarzenia społeczne Rzecznictwo i informacja obywatelska

22 WPROWADZENIE TEGO ZAŁOŻENIA WYMAGA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH OPS KIEROWNIK/DYREKTOR OPS DUŻE OŚRODKI DZIAŁ/ZESPÓŁ PRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ ŚREDNIE OŚRODKI JEDNOSTKA DO PRACY ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ LUB SAMODZIELNE STANOWISKO ORGANIZATOR OSL MAŁE OŚRODKI FUNKCJA ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORGANIZATOR/ORGANIZATORZY OSL KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLUBY: SAMOPOMOCY, WOLONTARIUSZA, SENIORA, itp. ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE, itp.

23 DOKUMENTACJA OPS GMINA statut Regulamin organizacyjny Strategie Integracji Społecznej Programy m.in. wsparcia rodziny, programy przeciwdziałania przemocy, PAL

24 PROGRAM OSL zadania ośrodka w organizowaniu społeczności lokalnej - rozpoznawanie możliwości i potencjału lokalnych zasobów instytucjonalnych, - rozpoznawanie potencjału, potrzeb i problemów społeczności kategorialnych oraz terytorialnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem lub dotkniętych tym zjawiskiem, m.in. poprzez prowadzenie badań aktywizujących: badanie przez działanie /action research/, - prowadzenie działań prewencyjnych, interwencyjnych oraz wspierających we współpracy z innymi pracownikami Ośrodka, w szczególności z terenowymi pracownikami socjalnymi oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami m.in. poprzez inicjowanie lokalnych partnerstw, budowanie sieci współpracy, - koordynowanie lokalnych działań ukierunkowanych na społeczności kategorialne oraz terytorialne, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, których celem jest ich wspieranie tych podmiotów w rozwoju, empowerment i włączanie w życie społeczne,

25 PRZYKŁADOWE ZAPISY W STATUCIE CEL: celem działania Ośrodka jest wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie jej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. ZADANIA: podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację społeczności kategorialnych /np.: dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni/ oraz społeczności terytorialnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem, będących odpowiedzią na generowane przez te podmioty potrzeby oraz problemy, rzecznictwo interesów grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem, realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup.

26 W wewnętrznym regulaminie powinny znaleźć się bardziej szczegółowe zapisy określające zasady działania i zadania nowej struktury organizacyjnej, czyli jej nazwa np.: Dział Pracy ze Społecznością Lokalną, przewidziane stanowiska, czyli np.: kierownik, organizator społeczności lokalnej, koordynator wolontariatu, koordynator klubu integracji społecznej, itp.

27 ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z INNYMI PODMIOTAMI: - pełna współpraca wewnątrz ośrodka /w szczególności z pracownikami socjalnymi oraz jednostkami realizującymi zadania na rzecz grup lub społeczności, takimi jak np.: KIS, klub samopomocy, wolontariusza, świetlice, itp. - współpraca z lokalnymi zasobami instytucjonalnymi, - zlecanie zadań sektorowi pozarządowymi.

28 OSL W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH GMINY Podstawowym dokumentem w tym zakresie powinna być Strategia Integracji Społecznej, w której jednym z głównych priorytetów powinno być : organizowanie społeczności lokalnej, jako podstawowa forma działań mających na celu zwalczanie oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu, które jest podstawową barierą integracji i postępu społecznego. Cele szczegółowe natomiast powinny uwzględniać takie sprawy jak: rozpoznawanie i efektywne pobudzanie potencjału osób, rodzin, społeczności kategorialnych oraz terytorialnych, pomimo ich deficytów i dysfunkcji, rozwój postaw proaktywnych i prospołecznych, rozwój lokalnych wspólnot, jako najlepszego systemu wsparcia swoich członków, także tych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Konkretyzacja celów i zadań związanych z wdrażaniem lokalnej polityki społecznej powinna znaleźć odzwierciedlenie w lokalnych programach, ukierunkowanych na poszczególne grupy lub problemy, np.: programie aktywności lokalnej, wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych, itp.

29 Mentoring i Superwizja animacji i współpracy środowiskowej, jako ważny instrument służący podniesieniu jakości i efektywności pracy w zakresie organizowania społeczności lokalnej. Jej celem jest wspieranie emocjonalne, metodyczne oraz merytoryczne dla osób bezpośrednio, jak i pośrednio zaangażowanych w ten rodzaj działań.

30 A K T Y W N A P O M O C S P O Ł E C Z N A Zaproponowane zostaną zapisy prawne w ustawie o pomocy społecznej i stosowne rozporządzenia Wypracowany zostanie profil: pracownik socjalny - organizator społeczności lokalnej Wypracowane zostaną wewnętrzne regulacje wprowadzające zapisy do statutów i regulaminów ośrodków pomocy społecznej ujmujące pracę z grupami i społecznościami Wypracowane i wprowadzone zostaną zapisy o charakterze strategicznym w dokumetach gminy np. Strategia Rozwoju i Integracji społecznej (Strategia Rozwiązywania Problemów społecznych); Program Aktywności Lokalnej)

31 CAŁOŚĆ STANOWI KOMPLEKSOWĄ PROPOPOZYCJĘ ZMIANY (W) POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE

32 Dziękuję za uwagę

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1

ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO. Włączenie społeczne. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Włączenie społeczne Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, lipiec 2012 r. Strona 1 Cel główny: Zintegrowana polityka społeczna koncentrująca się na wszystkich aktorach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Organizowanie społeczności lokalnej metodyka pracy środowiskowej. Barbara Bąbska Marek Rymsza

Organizowanie społeczności lokalnej metodyka pracy środowiskowej. Barbara Bąbska Marek Rymsza Organizowanie społeczności lokalnej metodyka pracy środowiskowej Barbara Bąbska Marek Rymsza Spis treści Wstęp do serii ABC 7 Wstęp 9 Rozdział 1 Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MODEL ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej Jolanta Baron Piotr Kidawa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie Organizowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2012 r. Warszawa, styczeń 2012 r. 2 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI 6 I. TŁO

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

ANIMACJA TWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM

ANIMACJA TWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM ANIMACJA TWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM Warszawa 2014 ANIMACJA TWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM Warszawa 2014 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016 Brzeszcze, październik 2010 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY

PRAKTYCZNE UJĘCIE ASYSTENTURY RODZINY MODEL ASYSTENTA RODZINY WYPRACOWANY NA BAZIE WIELKOPOLSKICH DOŚWIADCZEŃ Poznań, październik 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. RAMY PRAWNE.. 3 2. STRUKTURA SYSTEMU WSPARCIA RODZINY W GMINIE. 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie)

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 (streszczenie) GRUDZIEŃ 2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SADLINKACH ZA ROK 2008 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej stanowi instytucję lokalnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DIAGNOZA NA MAZOWSZU SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ DIAGNOZA SYSTEMU WSPARCIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W RAMACH SŁUŻB POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU Obserwatorium Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS 2014 10 lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo