Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time"

Transkrypt

1 Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Lublin, sierpień 2014 r.

2 Strona2 Spis treści I. Instrukcja obsługi platformy internetowej Just in Time. Wprowadzenie II. Ścieżka Pracodawcy... 5 Etap Strona główna systemu... 5 Etap Rejestracja uczestników systemu... 6 Etap Dodawanie zadań... 7 Etap Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonych zadań... 9 Etap Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów spośród absolwentów w bazie danych Etap Zarządzanie relacjami z kandydatami III. Ścieżka Absolwenta Etap Strona główna systemu Etap Rejestracja uczestników systemu Etap Dodawanie doświadczenia Etap Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonego doświadczenia Etap Wyszukiwanie potencjalnych pracodawców spośród podmiotów w bazie danych Etap Zarządzanie bazą danych doświadczenia oraz relacjami z Pracodawcą... 29

3 Strona3 I. Instrukcja obsługi platformy internetowej Just in Time. Wprowadzenie. Platforma internetowa Just in Time stanowi wsparcie procesu obsługi absolwenta / osoby poszukującej pracę przez doradcę zawodowego, zarówno indywidualnego jak i instytucjonalnego. Jej celem jest ułatwienie znalezienia osób posiadających stosowne kwalifikacje do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach zgłaszanych przez pracodawców. Klientami platformy mogą być zatem trzy kategorie interesariuszy: Doradcy zawodowi / pośrednicy pracy Absolwenci / osoby poszukujące pracy Pracodawcy (a wśród nich zarówno przedsiębiorcy, jak też inkubatory przedsiębiorczości, urzędy i organizacje pozarządowe) Pośrednicy pracy / Doradcy Aktywny Absolwent Absolwenci wyższych uczelni Pracodawcy: przedsiębiorcy inkubatory przedsębiorczości urzędy NGO Rys. A: Podmioty interesariusze projektu Korzystanie z narzędzia informatycznego w postaci platformy ma charakter suplementarny względem procesu doradztwa oferowanego przez pośredników pracy / doradców zawodowych. Sugerowane jest aby operatorami i administratorami danych w systemie byli

4 Strona4 doradcy zawodowi, stanowiący łącznik pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. Faza testowa projektu wykazała, że w przypadku gdy obsługa systemu Just in Time spoczywa w ich gestii, działanie platformy internetowej, jako narzędzia wsparcia procesu diagnozowania kompetencji i późniejszej rekrutacji jest najbardziej efektywne. Nie wyklucza to rzecz jasna samodzielnego korzystania z systemu przez pozostałe zainteresowane strony. Szczegółowe założenia systemu opisane są w dokumentacji zatytułowanej Koncepcja oprogramowania do obsługi systemu Just In Time. Niniejsza instrukcja stanowi jego uzupełnienie i ma charakter technicznego przewodnika po aplikacji, ułatwiającego korzystanie z niej osobom, które stykają się po raz pierwszy z niniejszym rozwiązaniem. Główną funkcją systemu informatycznego jest wspieranie uczestników procesu rekrutacji absolwentów, będących klientami urzędów pracy / doradców indywidualnych / pośredników pracy. Odbywa się ono poprzez automatyzację działań, przechowywanie informacji, a także umożliwienie współpracy na odległość z wykorzystaniem sieci internet. Poniższa instrukcja odnosi się do wszystkich uczestników głównego procesu biznesowego tj. Absolwenta, Pracodawcy, Doradcy / Pośrednika uczących się korzystania z dedykowanego systemu informatycznego Just in Time. Nie należy jej utożsamiać z kompleksowym opisem procesu identyfikacji oraz rekrutacji, które zostały ujęte w Podręczniku projektu Aktywny absolwent a od strony analityczno-informatycznej w Koncepcji oprogramowania do obsługi systemu Just In Time. Poniżej przedstawione zostaną dwie ścieżki korzystania z systemu: Ścieżka Pracodawcy Ścieżka Absolwenta Doradca zarządzający systemem może dopisywać kolejnych użytkowników samodzielnie korzystając z jednej lub drugiej ścieżki, w zależności od tego czyje dane będzie wprowadzać do aplikacji.

5 Strona5 II. Ścieżka Pracodawcy Etap 1. Strona główna systemu Rys. 1 Strona internetowa systemu Just in Time umieszczona jest pod adresem Po otwarciu strony ukaże się ekran logowania. W przypadku pierwszej rejestracji należy kliknąć niebieskie pole zarejestruj się W przypadku kolejnych rejestracji w polu nazwa logowania należy wprowadzić nazwę (login) jaki stworzyliśmy w procesie rejestracji, zaś w polu hasło wpisujemy utworzone w trakcie rejestracji hasło. Następnie należy kliknąć pole OK, aby przejść do ekranu głównego. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

6 Strona6 Etap 2. Rejestracja uczestników systemu Rys.2 W formularzu rejestracyjnym należy kolejno wpisać: Nazwę logowania (czyli przyszły login, jakim użytkownik będzie się posługiwał logując do systemu) Hasło (dwukrotnie) Imię Nazwisko Adres (będzie niezbędny do dokonania rejestracji) Kontekst (czyli określenie się jako Absolwent lub Pracodawca : w tym przypadku należy wybrać opcję Pracodawca ) Następnie należy wprowadzone dane zatwierdzić korzystając z przycisku Rejestruj Po chwili na wpisany w formularzu adres przysłany zostanie link aktywacyjny wraz z informacją o utworzonym koncie, tj. nazwą logowania i hasłem. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest kliknięcie w link otrzymany przez . Od tej chwili można zalogować się na stronie głównej korzystając z utworzonej nazwy i hasła. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

7 Strona7 Etap 3. Dodawanie zadań Rys. 3 Po zalogowaniu następuje przejście do Panelu Pracodawcy. Pierwsza spośród zakładek umieszczonych po lewej stronie, zatytułowana dodaj zadanie umożliwia dopisywanie zadań rozumianych np. jako stanowiska pracy, na jakie Pracodawca chce prowadzić rekrutację. Po kliknięciu pojawi się poniższe okno, w którym należy wpisać określoną przez siebie nazwę zadania np. Specjalista ds. obróbki skrawaniem wraz ewentualnymi datami jego startu i zakończenia. W przypadku zaznaczenie pola lista kompetencji zadanie nie będzie miało określonych granic czasowych Rys. 4

8 Strona8 Po wpisaniu nazwy zadania i określeniu / lub nie terminu należy je zatwierdzić klikając ikonę OK Nastąpi powrót do głównego Panelu Pracodawcy Aby wyświetlić utworzone zadanie należy kliknąć na piąta ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Odśwież dane Rys. 5 Na ekranie głównym pojawi się wtedy wprowadzone zadanie (tak jak na rys. 3)

9 Strona9 Etap 4. Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonych zadań Rys. 6 Kolejny krok jest niezbędny aby wpisane zadanie wypełnić treścią. Oznacza to przypisanie ustalonemu zadaniu konkretnych kompetencji, jakie powinien posiadać kandydat na dane stanowisko. Mogą to być zarówno kompetencje z listy już egzystującej w bazie danych, jak też można je dopisywać w miarę potrzeb jako nowe. Aby do któregoś z utworzonych zadań dodać niezbędne kompetencje należy kliknąć na drugą ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Dodaj kompetencje Rys. 7

10 Strona10 Na ekranie pojawi się Formularz nowej kompetencji, w którym należy kolejno wpisać: o Nazwę zadania (wybrać z listy utworzonych zadań) o Nazwę kompetencji (po wpisaniu kilku liter pojawią się sugestie podpowiedzi, tj. kompetencji już istniejących w bazie danych; gdy brakuje wśród nich tej, jakiej potrzebujemy należy ją wpisać) np. umiejętność analizy i syntezy informacji Rys. 8 Następnie, po wybraniu nazwy kompetencji należy określić jej rodzaj może to być jedna z czterech kategorii: postawa, talent, umiejętności, wiedza. rys. 9

11 Strona11 Ostatnim elementem jest określenie poziomu i ważności danej kompetencji Rys. 10 Oczekiwany poziom kompetencji (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza niski, a 6 bardzo wysoki poziom) jest wskazówką pokazującą na jaki poziom kwalifikacji kandydata / absolwenta w danej dziedzinie liczy Pracodawca Ważność, określana za pomocą suwaka regulowanego pomiędzy polami Min i Max, oznacza poziom istotności danej kompetencji w utworzonym zadaniu Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić wybór klikając pole Zapisz Dla każdego zadania ustanawianych jest zazwyczaj kilka kompetencji, dlatego czynności opisane w kroku 4 należy powtórzyć dla każdej z nich. W efekcie otrzymujemy zadanie / stanowisko zdefiniowane za pomocą szeregu kompetencji opisanych w kategoriach postawy, talentu, umiejętności i wiedza, którym przypisane zostały poziomy od 1 do 6 oraz ważność. Do tak opisanych zadań / stanowisk można wyszukiwać kandydatów z bazy danych, czemu poświęcony jest kolejny krok.

12 Strona12 Etap 5. Wyszukiwanie potencjalnych kandydatów spośród absolwentów w bazie danych Rys. 11 Aby wyszukać kandydatów spełniających określone kryteria opisane szczegółowo w konkretnym zadaniu należy podjąć następujące czynności: Należy najechać kursorem na nazwę zadania, do jakiego chcemy wyszukać kandydatów i kliknąć na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (zaznaczone kolorem szarym na rysunku 11) Nazwa zadania pojawi się wtedy w kolorze szarym w okienku po prawej części ekranu (zaznaczone kolorem żółtym na rysunku 11) Pomiędzy lewym a prawym oknem znajduje się suwak, za pomocą którego można ustawić dokładność wyszukiwania kandydatów (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku 11) w skali od 0 do 6. Gdy suwak jest w pozycji 0 wyświetleni zostaną wszyscy kandydaci z bazy danych, niezależnie od kwalifikacji. Im wyżej przesunięty jest suwak tym bardziej liczba kandydatów jest bardziej zawężona (do tych, którzy posiadają więcej spośród wymaganych kwalifikacji) Po kliknięciu na pole Pokaż wyniki w liście absolwentów pokażą się nazwiska kandydatów

13 Strona13 Rys. 12 Rozwinie się wtedy pole Lista absolwentów wraz z ich adresami Dwukrotne kliknięcie na wybrane nazwisko z listy pozwoli rozwinąć znajdującą się niżej Listę doświadczeń/zadań/profili czyli listę kompetencji indywidualnych przypisanych do danego kandydata Rys. 13 Dzięki temu użytkownik ma wgląd w całość doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kandydata

14 Strona14 Etap 6. Zarządzanie relacjami z kandydatami Rys. 14 Aplikacja Just in Time umożliwia także zarządzanie relacjami z absolwentami /kandydatami. Ten aspekt programu można określić jako funkcjonalność typu CMR (Customer Relationship Management). Służą do tego przyciski w kolumnie Edycja/Filtry z lewej strony menu: Dodaj zdarzenie, Dodaj uwagę oraz Uwagi o pracowniku. Rys. 15

15 Strona15 Po wybraniu opcji Dodaj zdarzenie pojawi się ekran zatytułowany Formularz nowego zdarzenia Rys. 16 Należy w nim określić kolejno: o Nazwę zadania o Nazwę zdarzenia o Miejsce zdarzenia (i opcjonalnie datę) o Typ zdarzenia (spośród 9 opcji z rozwijanego menu) Klikając OK należy zatwierdzić nowe zdarzenie Kolejną opcją z zakresu CMR jest dodawanie uwag. Mają one charakter komentarzy w formie notatek lub załączników, jakie można umieścić w systemie. Aby skorzystać z tej opcji należy: Wybrać z menu po lewej stronie opcję Dodaj uwagę aż pojawi się ekran Formularza dodawania uwag (rys. 17)

16 Strona16 Rys. 17 Po rozwinięciu opcji komentarz dotyczy pojawią się 3 opcje: kompetencja, zadania, zdarzenie. Rys. 18 Z kolei po prawej stronie, jako rodzaj uwagi można wybrać opcję notatka, załącznik lub inna. Białe pole służy do wypełnienia konkretną treścią notatki. Aby zatwierdzić notatkę należy kliknąć OK Kolejna funkcjonalność typowa dla rozwiązań CMR dotyczy możliwości dodawania uwag o pracownikach:

17 Strona17 Z menu po lewej stronie należy wybrać pole Uwagi o pracowniku, aby pojawiła się ekran Twoje komentarze o pracownikach Rys. 19 W prawym dolnym rogu należy kliknąć na pole Dodaj nowy komentarz aż pojawi się kolejne okno Formularz komentarza pracodawcy Należy wybrać z listy konkretnego pracownika i w białym polu sporządzić stosowną notatkę. Ten element aplikacji ma w szczególności zastosowanie w końcowej fazie projektu, w przypadku gdy dany absolwent został już zrekrutowany. Komentarze w systemie wspierają proces oceny pracownika i ułatwiają późniejszą ewaluację zarówno ze strony pracodawcy, jak i doradcy. Program umożliwia także edytowanie wpisanych zadań poprzez użycie opcji Edytuj obecnej w wierszu zadania: Rys. 20

18 Strona18 Inną funkcją jest generowanie raportów z dokonywanych w systemie działań. Mają one postać plików PDF, jakie można zapisać na komputerze lub wydrukować. W tym celu należy: Wybrać ikonę Raport z menu po prawej stronie Rys. 21 Pojawi się na ekranie okno zatytułowane Parametry wydruku Rys. 22 Aby zapisać plik PDF z raportem w celu jego archiwizacji lub późniejszego wydruku należy kolejno wybrać: o Orientację strony (poziomą lub pionową) o Rozmiar wydruku

19 Strona19 o Oraz określić rodzaj raportu, wybierając jedną z 25 opcji jakie się rozwiną (np. aktywacja konta, dodanie doświadczenia, edycja profilu itp.) Po zatwierdzeniu wyboru kliknięciem na ikonę OK należy wskazać miejsce na komputerze, gdzie dany plik raportu zostanie zapisany Rys. 23

20 Strona20 III. Ścieżka Absolwenta Etap 1. Strona główna systemu Rys. 24 Strona internetowa systemu Just in Time umieszczona jest pod adresem Po otwarciu strony ukaże się ekran logowania. W przypadku pierwszej rejestracji należy kliknąć niebieskie pole zarejestruj się W przypadku kolejnych rejestracji w polu nazwa logowania należy wprowadzić nazwę (login) jaki stworzyliśmy w procesie rejestracji, zaś w polu hasło wpisujemy utworzone w trakcie rejestracji hasło. Następnie należy kliknąć pole OK, aby przejść do ekranu głównego. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

21 Strona21 Etap 2. Rejestracja uczestników systemu Rys. 25 W formularzu rejestracyjnym należy kolejno wpisać: Nazwę logowania (czyli przyszły login, jakim użytkownik będzie się posługiwał logując do systemu) Hasło (dwukrotnie) Imię Nazwisko Adres (będzie niezbędny do dokonania rejestracji) Kontekst (czyli określenie się jako Absolwent lub Pracodawca : w tym przypadku należy wybrać opcję Absolwent ) Następnie należy wprowadzone dane zatwierdzić korzystając z przycisku Rejestruj Po chwili na wpisany w formularzu adres przysłany zostanie link aktywacyjny wraz z informacją o utworzonym koncie, tj. nazwą logowania i hasłem. Do zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest kliknięcie w link otrzymany przez . Od tej chwili można zalogować się na stronie głównej korzystając z utworzonej nazwy i hasła. UWAGA!!! Po utworzeniu własnego profilu w procesie rejestracji, przy kolejnym zalogowaniu zalecana jest zmiana hasła.

22 Strona22 Etap 3. Dodawanie doświadczenia Rys. 26 Po zalogowaniu następuje przejście do Panelu Absolwenta. Pierwsza spośród zakładek umieszczonych po lewej stronie, zatytułowana dodaj doświadczenie umożliwia dopisywanie kluczowych obszarów doświadczenia zawodowego, stażu, praktyk i innych zdarzeń mogących ułatwić proces rekrutacji, Po kliknięciu pojawi się poniższe okno, w którym należy wpisać określoną przez siebie nazwę doświadczenia np. Staż w lokalnej rozgłośni radiowej wraz ewentualnymi datami jego startu i zakończenia. W przypadku zaznaczenie pola lista kompetencji zadanie nie będzie miało określonych granic czasowych Rys. 27

23 Strona23 Po wpisaniu nazwy doświadczenia i określeniu / lub nie terminu należy je zatwierdzić klikając ikonę OK Nastąpi powrót do głównego Panelu Pracodawcy Aby wyświetlić utworzone zadanie należy kliknąć na piąta ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Odśwież dane Rys. 28 Na ekranie głównym pojawi się wtedy wprowadzone zadanie (tak jak na rys. 26)

24 Strona24 Etap 4. Dopasowywanie niezbędnych kompetencji do utworzonego doświadczenia Rys. 29 Kolejny krok jest niezbędny aby określone doświadczenie wypełnić treścią. Oznacza to przypisanie ustalonemu mu konkretnych kompetencji, jakie nabył Absolwent zdobywając dane doświadczenie. Mogą to być zarówno kompetencje z listy już egzystującej w bazie danych, jak też można je dopisywać w miarę potrzeb jako nowe. Aby do któregoś z utworzonych doświadczeń dodać nabyte kompetencje należy kliknąć na drugą ikonę w kolumnie Edycja/Filtry po lewej stronie panelu, zatytułowaną Dodaj kompetencję Rys. 30

25 Strona25 Na ekranie pojawi się Formularz nowej kompetencji, w którym należy kolejno wpisać: o Nazwę doświadczenia (wybrać z listy już utworzonych) o Nazwę kompetencji (po wpisaniu kilku liter pojawią się sugestie podpowiedzi, tj. kompetencji już istniejących w bazie danych; gdy brakuje wśród nich tej, jakiej potrzebujemy należy ją wpisać) np. umiejętność pracy w grupie Rys. 31 Następnie, po wybraniu nazwy kompetencji należy określić jej rodzaj może to być jedna z czterech kategorii: postawa, talent, umiejętności, wiedza. Rys. 32

26 Strona26 Ostatnim elementem jest określenie poziomu i ważności danej kompetencji Rys. 33 Oczekiwany poziom kompetencji (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza niski, a 6 bardzo wysoki poziom) jest wskazówką pokazującą na jaki poziom kwalifikacji kandydata / absolwenta w danej dziedzinie może liczyć potencjalny Pracodawca Ważność, określana za pomocą suwaka regulowanego pomiędzy polami Min i Max, oznacza poziom istotności danej kompetencji w utworzonym zadaniu / zdobytym doświadczeniu Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić wybór klikając pole Zapisz Dla każdego zadania ustanawianych jest zazwyczaj kilka kompetencji, dlatego czynności opisane w kroku 4 należy powtórzyć dla każdej z nich. W efekcie otrzymujemy doświadczenie zdefiniowane za pomocą szeregu kompetencji opisanych w kategoriach postawy, talentu, umiejętności i wiedza.

27 Strona27 Etap 5 Wyszukiwanie potencjalnych pracodawców spośród podmiotów w bazie danych Rys. 34 Aby wyszukać potencjalnych pracodawców, którzy poszukują absolwentów / kandydatów spełniających określone kryteria opisane szczegółowo w zdefiniowanych uprzednio doświadczeniach i kompetencjach, należy podjąć następujące czynności: Należy najechać kursorem na nazwę doświadczenia, do jakiego chcemy wyszukać potencjalnych pracodawców i kliknąć na nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszy (zaznaczone kolorem szarym na rysunku 34) Nazwa doświadczenia pojawi się wtedy w kolorze szarym w okienku po prawej części ekranu (zaznaczone kolorem żółtym na rysunku 34) Pomiędzy lewym a prawym oknem znajduje się suwak, za pomocą którego można ustawić dokładność wyszukiwania potencjalnych pracodawców (zaznaczone kolorem zielonym na rysunku 34) w skali od 0 do 6. Gdy suwak jest w pozycji 0 wyświetleni zostaną wszyscy pracodawcy / instytucje z bazy danych, niezależnie od zgłoszonych przez nich oczekiwań. Im wyżej przesunięty jest suwak tym bardziej liczba potencjalnych pracodawców jest zawężona (do tych, którzy oczekują od kandydata większej liczby opisanych kwalifikacji) Po kliknięciu na pole Pokaż wyniki w liście pracodawców pokażą się nazwy potencjalnych firm / instytucji / osób

28 Strona28 Rys. 35 Rozwinie się wtedy pole Lista pracodawców wraz z ich adresami Dwukrotne kliknięcie na wybraną nazwę / nazwisko z listy pozwoli rozwinąć znajdującą się niżej Listę zadań czyli listę potencjalnych stanowisk odpowiadających profilowi danego absolwenta / kandydata Rys. 36 Dzięki temu Absolwent / użytkownik ma wgląd w oferty zatrudnienia / stażu lub innych zadań zdefiniowanych przez Pracodawców, a także posiada dane umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu

29 Strona29 Etap 6. Zarządzanie bazą danych doświadczenia oraz relacjami z Pracodawcą Rys. 37 Aplikacja Just in Time umożliwia także zarządzanie relacjami z Absolwenta z potencjalnymi Pracodawcami. Ten aspekt programu można określić jako funkcjonalność typu CMR (Customer Relationship Management). Służą do tego przyciski w kolumnie Edycja/Filtry z lewej strony menu: Dodaj zdarzenie oraz Dodaj uwagę. Rys. 38 Po wybraniu opcji Dodaj zdarzenie pojawi się ekran zatytułowany Formularz zdarzenia

30 Strona30 Rys. 39 Należy w nim określić kolejno: o Nazwę zadania o Nazwę zdarzenia o Miejsce zdarzenia (i opcjonalnie datę) o Typ zdarzenia (spośród 9 opcji z rozwijanego menu) Klikając OK należy zatwierdzić nowe zdarzenie Kolejną opcją z zakresu CMR jest dodawanie uwag. Mają one charakter komentarzy w formie notatek lub załączników, jakie można umieścić w systemie. Aby skorzystać z tej opcji należy: Wybrać z menu po lewej stronie opcję Dodaj uwagę aż pojawi się ekran Formularza dodawania uwagi (rys. 40)

31 Strona31 Rys. 40 Po rozwinięciu opcji komentarz dotyczy pojawią się 3 opcje: kompetencja, zadania, zdarzenie. Rys. 41 Z kolei po prawej stronie, jako rodzaj uwagi można wybrać opcję notatka, załącznik lub inna. Białe pole służy do wypełnienia konkretną treścią notatki. Aby zatwierdzić notatkę należy kliknąć OK Program umożliwia także edytowanie wpisanych zadań poprzez użycie opcji edytuj obecnej w wierszu zadania:

32 Strona32 Rys. 42 Inną funkcją jest generowanie raportów z dokonywanych w systemie działań. Mają one postać plików PDF, jakie można zapisać na komputerze lub wydrukować. W tym celu należy: Wybrać ikonę Raport z menu po prawej stronie Rys. 43 Pojawi się na ekranie okno zatytułowane Parametry wydruku Rys. 44

33 Strona33 Aby zapisać plik PDF z raportem w celu jego archiwizacji lub późniejszego wydruku należy kolejno wybrać: o Orientację strony (poziomą lub pionową) o Rozmiar wydruku o Oraz określić rodzaj raportu, wybierając jedną z 25 opcji jakie się rozwiną (np. aktywacja konta, dodanie doświadczenia, edycja profilu itp.) Po zatwierdzeniu wyboru kliknięciem na ikonę OK należy wskazać miejsce na komputerze, gdzie dany plik raportu zostanie zapisany Rys. 45

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM

CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM CRM instrukcja użytkownika 1/61 Lucid CRM instrukcja użytkownika 1 Założenia systemu 1.1 Słownik pojęć 2 Opis modułów 2.1 [Biuro] Projekty 2.1.1 Tworzenie nowego Projektu. 2.2 [Biuro] Zadania 2.2.1 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań.

Dostępność funkcji programu GALILEO zawartych w niniejszej instrukcji zależy od wersji posiadanego oprogramowania oraz innych uwarunkowań. Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi, którym jest firma GS Software Grzegorz Stolarski Robert Trawiński Spółka Jawna, ul. Półłanki 80 lok 402, 30-740 Kraków. Firma GS Software

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Aplikacja: Monitoring losów absolwentów INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja: Monitoring losów absolwentów Data przygotowania: 20.09.2013 PI Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2007.08.1.1. Katowice, styczeń 2008 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów

Nabór Gimnazja. Przewodnik dla opiekunów Nabór Gimnazja Przewodnik dla opiekunów Wrocław 2013 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE

FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE system zwiększający zainteresowanie uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach GOW FINALNA WERSJA PF-P3 PORADNIK E-OZEL INSTRUKCJA DO GRY I SZKOLENIE KOMPETENCYJNE Lublin, październik 2014 r. ze środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo