W obronie praw nabytych. prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W obronie praw nabytych. prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà,"

Transkrypt

1

2 Spis treêci W obronie praw nabytych do ulgowej taryfy za energi elektrycznà... AktualnoÊci ELEKTROBUDOWA godna zaufania... 3 Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej... 4 PomyÊlny 2004 rok rozmowa z Prezesem Zarzàdu Jackiem Faltynowiczem... 5 Z oto do z ota Z ote Tarasy w Warszawie... 6 RDE Najpi kniejsza stacja ELEKTROBUDOWY... 8 Dobry, pracowity rok w RDE REDAKTOR PROWADZÑCY: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 SK AD I AMANIE: ALATUS Katowice, ul. Pogodna 2 tel.: 032/ NAK AD: 1000 egz. ZFÂS Nowe zasady przyznawania Êwiadczeƒ z ZFÂS Regulacje wewn trzne Arbitra gospodarczy jako alternatywa wobec sàdów paƒstwowych... Liderzy zmian Marcin Mycek ELEKTROBUDOWA bezkompromisowa, najlepsza marka Z ycia firmy SEP- owskie andrzejki Firmowy horoskop na 2005 rok Kalendarz W obronie praw nabytych do ulgowej taryfy za energi elektrycznà 15 grudnia br. dzia ajàce w ELEKTROBUDOWIE SA zwiàzki zawodowe oraz Ko o Emerytów i Rencistów, by ych pracowników naszej Spó ki, wspierane przez Dyrektora Piotra Janczyka oraz Radc prawnego Marka Kluza, wystàpi y do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargà na decyzje Zak adów Energetycznych pozbawiajàce emerytów i rencistów Spó ki ELEKTROBUDOWA SA prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà, które nabyli do dnia 30 kwietnia 1992 r. W skardze podkreêlono, e decyzje Zak adów Energetycznych sà przedwczesne i nieuprawnione, bowiem nie majà one umocowania w stosownym akcie normatywnym, rangi co najmniej resortowej, wydanym na podstawie upowa nienia ustawowego, które zawiera oby w tym przedmiocie inne rozwiàzania systemowe. W skardze podkreêlono równie, i nawet gdyby dla tej grupy spo ecznej dalsze korzystanie z ulgowej taryfy energetycznej okaza o si z punktu widzenia spo ecznego nieuzasadnione - to zasadnym jest formalne wypowiedzenie przedmiotowych ulg, odpowiedniej rangi aktem prawnym, który by jednoczeênie regulowa kwesti stosownego powi kszenia podstawy wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno - rentowych dla tych osób lub innych rekompensat. O dalszych losach skargi b d informowa na bie àco. Piotr Janczyk Dyrektor ZZL 2

3 Dobre praktyki korporacyjne ELEKTROBUDOWA godna zaufania w górnym rz dzie od lewej: Krzysztof Lis (PID), Marek Belka (Premier RP), Józef Kancer (Bank BPH), Janusz R. Guy (Polfa Kutno), za nim Wies aw Roz ucki (GPW), Wanda Rapaczyƒski (Agora), Jan Krzysztof Bielecki (Bank Pekao), w dolnym rz dzie: Jerzy Leszczyƒski (PGF), Dariusz Pachla (LPP), Jacek Faltynowicz (EB SA), Piotr Kardach (Emax), Jan Kryjak (Grupa K ty) Kapitu a konkursowa wyró ni a tytu em Spó ka Godna Zaufania jedenaêcie firm notowanych na Gie dzie Papierów WartoÊciowych, wêród nich ELEKTROBUDOW SA. Uroczyste podsumowanie konkursu i wr czenie nagród odby o si - z udzia em premiera Marka Belki - w Sali Notowaƒ GPW na zakoƒczenie XVIII Konferencji Corporate Governance - dobre praktyki korporacyjne w Polsce, zorganizowanej przez Polski Instytut Dyrektorów 17 listopada 2004 r. Zaufaniem obdarzone zosta y spó ki ocenione najwy ej pod wzgl dem przestrzegania zasad adu korporacyjnego. Zbiorowy werdykt wyda o ponad dwadzieêcia niezale nych zespo ów analityków polskich inwestorów instytucjonal- nych. Skoncentrowano si na strukturze w aêcicielskiej spó ek, walnych zgromadzeniach i relacjach mi dzy akcjonariuszami, przejrzystoêci finansowej i dost pnoêci informacji, strukturze rad nadzorczych i procesach w nich zachodzàcych. Za najbardziej godne zaufania rynku uznane zosta y oprócz naszej firmy nast pujàce spó ki akcyjne: Agora, Bank BPH, Bank Pekao, Computerland, Eldorado, Emax, Grupa K ty, LPP, Polfa Kutno i Polska Grupa Farmaceutyczna. 3

4 AktualnoÊci Jan Wilk Zarzàd Zarzàd obradowa i br. Poza standardowymi zagadnieniami dotyczàcymi oceny wyników za minione okresy oraz kszta towania si prognozy zakoƒczenia bie àcego roku, szczególnà uwag poêwi cono problemom skuteczniejszej windykacji nale noêci oraz obowiàzkowi naliczania i dochodzenia odsetek za zw ok w zap acie nale noêci. Opracowane zosta y kolejne finansowe elementy przygotowywanej Strategii do poziomu zysku brutto Oddzia ów. Przystàpiono do nadania ostatecznego kszta tu cz Êci opisowej, zawierajàcej uwarunkowania makroekonomiczne, segmentacj rynków i ocen pozycji na tle konkurencji oraz, co najistotniejsze, wytyczono strategiczne kierunki rozwoju Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej oraz finansowe projekcje rachunku zysków i strat Spó ki do 2009 r. Zarzàd podda analizie op acalnoêci kilka projektów akwizycji firm, które mog yby stanowiç poszerzenie dzia- alnoêci Spó ki np. dla RP w zakresie automatyki, dla RWE w zakresie us ug serwisowych oraz RDE w zakresie wzbogacenia produkcji aparatury rozdzielczej. Postanowiono zakoƒczyç negocjacje dotyczàce zakupu dwóch spó ek z grupy kapita owej Zak adów Chemicznych Police SA. OdnoÊnie pozosta ych spó ek kontynuowane b dzie ich badanie due diligence stanowiàce podstaw oceny i prowadzenia dalszych negocjacji z w aêcicielami. Zarzàd postanowi równie, e od stycznia 2005 r. wprowadzone zostanà w Spó ce zasady rachunkowoêci, wynikajàce z Mi dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci i Mi dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) oraz zwiàzanych z nimi interpretacji og oszonych w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej. Decyzja Zarzàdu w tej sprawie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki. Rada Nadzorcza Ostatnie posiedzenie Rady mia o miejsce 9 grudnia br. Rada zapozna a si z bie àcà sytuacjà finansowà Spó ki, z satysfakcjà aprobujàc wyniki ostatnich dziesi ciu miesi cy. Wszystko wskazuje na to, e bud etowana wartoêç pozyskanych zamówieƒ, portfela zamówieƒ, przychodów ze sprzeda y oraz zysku ze sprzeda y zostanie przekroczona, zaê wynik koƒcowy b dzie zgodny z bud etem. Rada dokona a weryfikacji przedstawionego przez Zarzàd projektu Bud etu Spó ki na 2005 r. Prezes Zarzàdu przedstawi wyniki pracy nad Strategià ELEK- TROBUDOWY na lata Obydwa dokumenty z korektami uwzgl dniajàcymi opinie Rady b dà przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu w styczniu 2005 r. Organy Spó ki, kontynuujàc zamys zrealizowania niedosz ego do skutku programu opcji mened erskiej w latach , postanowi y wystàpiç na najbli szym walnym zgromadzeniu z projektem uchwalenia emisji obligacji z prawem pierwszeƒstwa do obj cia szt. akcji serii C, po cenie emisyjnej 21,10 z za akcj. KONIP na us ugach ELEKTROBUDOWY SA Mija 4 rok od powo ania do ycia jednostki Zarzàdzania Majàtkiem w ELE- KTROBUDOWIE. Jednostka ta na prawach Oddzia u w strukturze EB SA, mia a za zadanie oprócz bie àcej obs ugi majàtku trwa ego, przede wszystkim czyniç starania, by ograniczyç koszty wynikajàce z tytu u posiadania majàtku. Na starcie w 2000 r. poziom kosztów utrzymania majàtku wynosi 9,6 mln z. Lata stopniowo redukowa y te koszty, by na koniec roku bie àcego osiàgnàç kwot 6,4 mln z. W okresie tym zosta up ynniony zb dny majàtek o wartoêci 13,5 mln z. Uzyskana nadwy ka finansowa wynios a 4,8 mln z. Dla przypomnienia podam, e wartoêç majàtku trwa ego EB SA na koniec 2004 r. wynosi 32 mln z. Dzia ania na rzecz obni ki kosztów utrzymania majàtku mia y wieloraki aspekt i obejmowa y sprzeda majàtku, jego zagospodarowania w firmie lub poza nià w postaci najmu i dzier awy, renegocjowanie umów na dostaw mediów i us ug przez podmioty zewn trzne, jak równie prac w asnà nad kosztami sta ymi jednostki Zarzàdzania Majàtkiem. Prze om roku 2003/2004 zaowocowa decyzjà przekszta cenia OZM w samodzielny podmiot gospodarczy - spó k kapita owà o nazwie KONIP. U podstaw tej decyzji le a a ch ç wyzwolenia dodatkowych pok adów inwencji i kreatywnoêci w procesie obni ania kosztów utrzymania majàtku trwa ego. Dzisiaj, po roku dzia alnoêci spó ki KONIP mo na stwierdziç, e decyzja ta przynios a kolejne efekty. Koszty sta e spó ki zosta y zredukowane o 20,5%. Przek ada si to bezpoêrednio na koszt us ugi na rzecz EB SA, dajàc oszcz dnoêci w kwocie 180 tys. z w skali roku. Dodatkowo ograniczono koszty utrzymania majàtku trwa ego w roku 2004 o kwot 27 tys. z, g ównie w obszarze kosztów ochrony mienia, sprzàtania, zewn trznych us ug IT, remontów. Wynegocjowano i podpisano umow z firmà Energis - operatorem telefonii stacjonarnej, która to umowa przynosi kolejne oszcz dnoêci w kwocie 100 tys. z rocznie przy zachowaniu dotychczasowego nat enia ruchu. KONIP obs uguje koncesje EB SA na przesy, dystrybucj oraz obrót ciep em. mudne, cierpliwe starania w bie àcym roku doprowadzi y do uzyskania nowej, zatwierdzonej przez URE taryfy dla ciep a, co b dzie skutkowa o dochodem w przysz ym roku na tej dzia alnoêci. Jako prezes spó ki KONIP odczuwam ogromnà satysfakcj kierujàc kompetentnym i oddanym zespo em pracowników. DoÊwiadczenie zdobyte przez pracowników w okresie tych 4 lat oraz ich zaanga owanie pozwalajà mieç nadziej, e spó ka KONIP w kolejnych latach odnotuje dalsze sukcesy i z powodzeniem zrealizuje stawiane przez EB SA zadania. Tadeusz Lamch Prezes KONIP sp. z o.o. 4

5 PomyÊlny 2004 rok Z Prezesem Zarzàdu Jackiem Faltynowiczem rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. Panie Prezesie, nasze spotkanie ma miejsce w ostatnich dniach koƒczàcego si roku. To ju pewna tradycja. Podsumujmy zatem krótko - jaki by ten rok? JeÊli szuka bym jednego s owa dla okreêlenia roku 2004, to s owo pomyêlny by oby tym, które najbardziej odpowiada mojej ocenie. Ale jak ka da, tak i moja ocena jest jak najbardziej subiektywna, mam jednak wiele argumentów jà uzasadniajàcych. Czy mo emy poznaç te najistotniejsze? Po pierwsze sukcesy w pozyskiwaniu nowych zamówieƒ. W tym roku EB SA zdob dzie ponad 100 mln $ nowych zamówieƒ (tzn. powy ej 350 mln z ). To najwy szy poziom od kilku lat. Pozwoli Spó ce wejêç w rok 2005 z portfelem zamówieƒ przekraczajàcym 200 mln z, co jest wynikiem najwy szym w historii naszej firmy. Âwiadczy to o jednym, e wysi ek w o ony w budow profesjonalnych s u b marketingowych zaczyna powoli przynosiç efekty. WygraliÊmy wszystkie najwi ksze tegoroczne przetargi w kraju. Mo emy byç z tego dumni. UmocniliÊmy pozycj EB SA jako lidera polskiego rynku. Wyniki przez nas osiàgane sà poza granicami mo liwoêci naszych krajowych konkurentów. Co nie znaczy, e mo emy zaczàç ich lekcewa yç, takie podejêcie mog oby zmarnowaç ca y nasz dotychczasowy wysi ek. Dzi ki osiàganym wynikom znaczàco poprawiliêmy naszà opini w bankach. Mamy dost p do pieni dzy w niezb dnych iloêciach i na satysfakcjonujàcych nas warunkach. Dzi ki temu mo emy bez najmniejszych obaw patrzeç w przysz oêç finansowà i na bie àco realizowaç wszystkie nasze zobowiàzania. Poprawi y si równie relacje wewn trzne. Odnosz wra enie, e coraz wi cej i wi cej naszych pracowników zaczyna wierzyç w pomyêlnà przysz oêç EB SA, a g osy o rych ym upadku firmy powoli odchodzà w przesz oêç. Tak wi c wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazujà na to, e rok 2005 tak e b dzie pomyêlny! Jakie zadania stojà przed nami w 2005 roku? W przysz ym roku musimy postawiç przed EB SA kolejny cel strategiczny. Wspólnie tzn. w aêciciele, zarzàdzajàcy firmà i pracownicy powinni okreêliç, jakie powinno byç miejsce i pozycja EB SA w kraju i za granicà w najbli szych kilku latach. Co powinniêmy osiàgnàç i jakà pozycj zajàç. Sam rok 2005 powinien pozwoliç na stworzenie podstaw dla takiego myêlenia i dzia ania. Powinien uwiarygodniç naszà pozycj na rynku inwestycyjnym, bankowym, finansowym, stworzyç podstaw do ekspansji Spó ki w strategicznie wybranych obszarach. Panie Prezesie, moje badania potwierdzi y to, co intuicyjnie czu am ju od dawna. EB SA kierowana jest przez mened erów spod zodiakalnego znaku barana. A jak wiadomo mottem i zadaniem do zrealizowania baranów na ziemi jest zapalanie ludzi do realizacji wszelkich dzia aƒ i wiary w sens aktywnego ycia... Mo e naszà kultur organizacyjnà powinniêmy oprzeç na owym przes aniu? Sam jestem typowym przedstawicielem tego znaku i przyznam, e bardzo mi to odpowiada. MyÊl jednak, e ycie w otoczeniu samych baranów by oby ucià liwe, choç poszczególne egzemplarze tego gatunku sà warte uwagi. Tylko ycie aktywne ma sens, bez tej wiary nie da si funkcjonowaç. Ka da organizacja musi byç tà wiarà zara ona, a obowiàzkiem liderów organizacji jest dawanie jej ludziom. JeÊli nam, rozumianym jako zespó kierujàcy EB SA udaje si to robiç, to jestem tym w pe ni usatysfakcjonowany. A jeêli w dodatku jest to zgodne i wsparte przez si y zodiakalne, tym wi ksza szansa powodzenia. Ciesz si, e podziela Pan mój poglàd. A przed nami Âwi ta najcieplejsze, najbardziej rodzinne, przynoszàce radoêç i nadziej. Po niezmiernie trudnej koƒcówce roku yczmy wszystkim wielu spokojnych chwil i odpoczynku w gronie najbli szych. Zapomnijmy, choç na te kilka dni o tym, co by o z e, o tym co nas dzieli o, co nie pozwala o nam zasnàç i byç blisko z tymi, na których nam zale y. Weêmy chwil oddechu. Prze yjmy Âwi ta wolniej ni nasze zabiegane dni. PomyÊlmy o ludziach i rzeczach, o których nie myêlimy, na co dzieƒ. Grzejmy si w cieple Êwieczek na choince, ale równie w cieple yczeƒ dla naszych najbli szych. Cieszmy si bo onarodzeniowym sto em i Dzieciàtkiem, które o nas nie zapomnia o. Czego Paƒstwu i sobie ycz, a EB SA yczy równie wszystkim swoim przyjacio om i kontrahentom. Dzi kuj bardzo za rozmow i yczenia Êwiàteczne. 5

6 AktualnoÊci Z oto do z ota Gigantyczne centrum handlowo - rozrywkowo - biurowe w Warszawie - Z ote Tarasy, powstaje dzi ki ELEKTROBUDOWIE. Przypomn, e na poczàtku grudnia 2003 r. ELEKTROBUDOWA otrzyma a zlecenie z firmy INEO Polska Sp. z o.o., a u progu 2004 rozpocz a prace elektryczne przy budowie kompleksu Z ote Tarasy w Warszawie. Inwestorem jest ING Real Estate, generalnym wykonawcà i bezpoêrednim wykonawcà prac budowlanych jest SKANSKA, podwykonawcà z zakresie automatyki jest TYCO, a w cz Êci mechanicznej i elektrycznej AXIMA. Podwykonawcà w zakresie projektowym i koordynacji prac elektrycznych jest INEO, a bezpoêrednim wykonawcà prac elektrycznych - ELEKTROBUDOWA. Kierownikiem kontraktu jest Marcin Mycek, który przybli y nam sytuacj na tej imponujàcej budowie. Marcinie, budow Z otych Tarasów widaç ju wychodzàc z Dworca Centralnego w Warszawie, a pracujàce na niej dêwigi z ka dego miejsca ÂródmieÊcia. Jaki jest zakres prac wykonywanych przez naszà firm? W zakres powierzonych ELEK- TROBUDOWIE prac wchodzi kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, pomiary i rozruch obiektu. Ponadto dostarczamy konstrukcje kablowe, uszczelnienia i obudowy ognioodporne, osprz t instalacyjny (np. rury, gniazda, wy àczniki) oraz wszelkie elementy dodatkowe (ma e akcesoria), niezb dne w procesie monta owym. Wokó Z otych Tarasów powsta o wiele legend. Jaka jest ostateczna wartoêç tego kontraktu? Ca kowita wartoêç kontraktu zosta a oszacowana na euro. Jednak bazujàc na ostatnio przekazanych informacjach na temat zmian projektowych, wartoêç kontraktu powinna wzrosnàç przynajmniej o 30%. Ponadto liczymy na kolejne zlecenia zwiàzane z wykaƒczaniem powierzchni sklepowych, biurowych oraz kina. To Êwietnie. Na jakim etapie sà w tej chwili roboty na obiekcie? Post p prac wynika bezpoêrednio z przekazywanych frontów robót podà ajàc niemal bezpoêrednio za budowlankà. Dotychczas wykonaliêmy kompletnie trasy kablowe i instalacj oêwietleniowà gara y. Instalacj uzie- mieƒ i po àczeƒ wyrównawczych podciàgn liêmy od gara y, poprzez pi tra sprzeda y do poziomu 6 dla budynków biurowych i wie owca. Ponadto koordynujàc nasze prace z budowlanymi, progresywnie przygotowujemy instalacj elektrycznà podtynkowà (uk adamy rury zalewane w betonie). Szacunkowo zaawansowanie prac mo na oceniç na 30% ogólnego zakresu. Przyglàdajàc si budowie widzia am wiele kr càcych si na niej osób. Ilu pracowników ELEKTROBUDOWY zatrudnionych jest obecnie na obiekcie? Wchodzàc na budow Z otych Tarasów, szacowaliêmy Êrednie zatrudnienie pracowników EB SA na poziomie 30 osób. Natomiast w szczycie wzrasta oby ono do osób. Obecnie jest zatrudnionych 23 elektromonterów. Jednak wszystko wskazuje na to, e w najbli szym czasie b dziemy zwi kszali zatrudnienie. Mija rok od kiedy ruszy a budowa Z otych Tarasów. Centrum ogromnego miasta ulega gruntownej przebudowie. Powstanie dziesi ç tysi cy metrów kwadratowych szklanego falistego nieba, jak potocznie mówi si o Z otych Tarasach... Jaki Twoim zdaniem b dzie to mia o wp yw, na zmian wizerunku stolicy? Ogrom inwestycji kszta t samego budynku, jak i sama kopu a b dzie robi a niesamowite wra enie na ka dym z obserwatorów. Górujàca nad g ównà cz Êcià obiektu, falujàca kopu a zbudowana ze szk a b dzie sugerowa a ogrom i nieposkromionà wspania oêç. Tym bardziej, e obiekt ten umiejsco- 6

7 Kompleks wielofunkcyjny Z ote Tarasy o powierzchni 225 tys. m 2 i wysokoêci 105 m b dzie liczy 26 pi ter. Obiekt ten zlokalizowany jest w czworokàcie: alei Jana Paw a II, Dworca Centralnego, ulicy Emilii Plater oraz ulicy Z otej. W jego sk ad wejdà: 4 poziomy parkingów podziemnych (Basement - poziomy B01-B04) 4 poziomy galerii handlowej (Retail - poziomy L00-L03), dwa 9-kondygnacyjne budynki biurowe (Office North i Office East - poziomy L04-L12) jeden 21-kondygnacyjny budynek biurowy Tower (Office Tower - poziomy L04-L24) hipermarket oraz multiplex. wiony w samym centrum b dzie sercem i wizytówkà Warszawy. Dlatego te dok adamy wszelkich staraƒ by by on równie i wizytówkà ELEKTROBU- DOWY. Prowadzenie tak ogromnej i presti owej inwestycji w Êrodku Europy to moim zdaniem Twój sukces zawodowy. Jakie zatem plany na przysz oêç? RzeczywiÊcie postawienie przede mnà tak du ego wyzwania, jakim jest kierowanie budowà Z otych Tarasów w Warszawie by o dowodem obdarzenia mnie przez pana Prezesa Jacka Faltynowicza bardzo du ym zaufaniem. Rentowne zakoƒczenie tej inwestycji b dzie nie tylko moim sukcesem, ale sukcesem ca ego zespo u. Du o nas àczy, sporo mamy za sobà, ale znacznie wi cej jeszcze nas czeka. Wspólnie z Mariuszem Niedzia kowskim traktujemy Z ote Tarasy jako filar dla naszej grupy kontraktów warszawskich. Ju pozyskane dodatkowe zlecenia (Stacja A18 Metra, Budynki Apartamentowe Mondrian House, Biurowiec BETA) pozwalajà nam Êmielej spoglàdaç w przysz oêç i racjonalniej gospodarowaç dost pnymi zasobami. Wierz, e w Warszawie EB SA wybuduje z naszym udzia em wiele równie wspania ych obiektów. Swojà przysz oêç wià wi c ÊciÊle z ELEKTROBUDOWÑ. Widok ogólny kompleksu Warszawskie kontrakty Z ote Tarasy - wartoêç 1,4 mln euro, czas realizacji do koƒca 2005, Kierownik logistyki Janusz Kraj ta, Asystenci kontraktu Sylwia Sawicka i Marek Wojtal, Majster wiodàcy Jerzy Karbowiak, Brygada Jerzego Karbowiaka: Marcin Mycek Edward Jachim Janusz Kraj ta Kazimierz Marzewski Sylwia Sawicka Miros aw Malka Jerzy Karbowiak Janusz Szymaƒski Piotr Dawidziuk Witold Trzciƒski W odzimierz Pochabow Krzysztof Majkowski Witold Bia obrzeski S awomir Zach Henryk Rulak Marek Wojtal Budynki Apartamentowe Mondrian House - 1,9 mln z, do koƒca lutego 2005, Kierownik robót in. Edward Jachim, Brygadzista Miros aw Staszewski, Biurowiec BETA dla Deutsche Bank - 3,2 mln z, do koƒca czerwca 2005, Kierownik robót in. Janusz LeÊniewski, Brygadzista Tadeusz JaÊkaczek, Stacja A18 Metra - Plac Wilsona - 2,7 mln z, do koƒca 2004, Kierownik robót in. Tadeusz Chraba owski, Brygadzista Miros aw Kowalski. Brygada Miros awa Kowalskiego: Pawe Pankiewicz Miros aw Kowalski Wies aw Bieluch Marian Miko ajczyk Tadeusz Chraba owski Stanis aw Kaczmarczyk Grzegorz So odyna Andrzej Benedykciuk Zdzis aw Budzyƒski Dziedziniec wewn trzny Dzi kuj za rozmow, ycz kolejnych z otych kontraktów i dalszych sukcesów w ELEKTROBUDOWIE. 7

8 RDE Najpi kniejsza stacja ELEKTROBUDOWY Stacja M ynów znajdujàca si w Warszawie przy ul. Niskiej 24, to projekt zrealizowany przez naszà firm dla STOEN SA. Przedmiotem kontraktu o wartoêci 14 mln z, który ELEKTROBUDOWA zawar a ze Stoenem w 2001 r. by o zaprojektowanie i modernizacja dotychczas funkcjonujàcej rozdzielni 5kV. W wyniku z o onego wniosku o roz- Zakres kontraktu obejmowa : Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowlanym i elektrycznym z niezb dnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budow, Roboty demonta owe i rozbiórkowe, Roboty budowlane, Roboty elektroenergetyczne wraz z dostawami urzàdzeƒ i aparatury, rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektów do eksploatacji, Roboty kablowe. biórk istniejàcych na posesji przy ul. Niskiej 24 obiektów, Wojewódzki Oddzia S u by Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego, poinformowa, i obiekty zlokalizowane przy ul. Niskiej 24 w Warszawie, ze wzgl du na swojà wartoêç historycznà i naukowà zosta y obj te ochronà konserwatorskà i ich rozbiórka nie jest mo liwa. Warto zaznaczyç, e podczas okupacji, budynek znajdowa si na terenie Getta i jako jeden z nielicznych ocala po jego likwidacji. Opinia konserwatorska dopuszcza a wprawdzie adaptacj, modernizacj oraz rozbudow zlokalizowanych na przedmiotowej posesji obiektów, pod warunkiem dostosowania ich do obecnych wymogów infrastruktury technicznej. TreÊç powy szej opinii spowodowa a koniecznoêç ponownego opracowania odmiennych od poprzednich rozwiàzaƒ projektowych i koniecznoêç uzgodnienia tej cz Êci projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W roku 2002 po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem i po uzyskaniu pozwolenia na budow przystàpiono do prac modernizacyjnych istniejàcych budynków przysz ej stacji M ynów i modernizacji pól rozdzielni 15kV w stacji RPZ Smocza (prace powiàzane z budowà stacji M ynów). Wi kszoêç prac in ynieryjno-budowlanych na terenie stacji M ynów zosta a zrealizowana do koƒca 2003 r. Du ym wyzwaniem technicznym i organizacyjnym by a budowa linii kablowej 110kV wraz z torem Êwiat owodowym, ze stacji RPZ Gdaƒska do stacji RPZ M ynów, na odcinku ok metrów. Trasa kabli 110 kv i Êwiat owodu przebiega a przez tereny miejskie, o du ym stopniu uzbrojenia podziemnego (liczne kolizje z istniejàcymi instalacjami elektroenergetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, teletechnicznymi, itp.) jak równie o du ym nasileniu ruchu ulicznego (przejêcia pod drogami i torami kolejowymi). Prace elektromonta owe i rozruchowe w pe nym zakresie zosta y przez EB SA zakoƒczone 30 wrzeênia 2004 r. obiekt przed......i po modernizacji 8

9 Obecnie obiekt jest za àczony pod napi cie i trwajà prace zwiàzane z prze- àczaniem linii kablowych 15 kv. Stacja M ynów zasila w pràd m.in. Arkadi - najnowszà warszawskà galeri handlowà. Dobry, pracowity rok w RDE Koferencja prasowa Grzegorz Szajek Dyrektor Stacji i Systemów Elektroenergetycznych 24 listopada br. ELEKTROBUDOWA wraz z przedstawicielami Inwestora zaprosi a dziennikarzy oraz analityków gie dowych na konferencj prasowà na terenie stacji M ynów. Naszà firm reprezentowali m.in. Prezes Zarzàdu Jacek Faltynowicz, wiceprzewodniczàcy RN Micha Wnorowski, Grzegorz Szajek oraz Wies aw Osówniak - Kierownik kontraktu i Mieczys aw Gromek - Kierownik robót na przedmiotowym obiekcie. WÊród zaproszonych goêci byli przedstawiciele rynku kapita owego: PZU S.A., PTE Sampo, Generali PTE, Credit Suisse AM, BRE Brokers, CU Investment Management, IDM Kredyt Bank oraz dziennikarze z agencji: Inter-fax, PAP, i Reuters oraz redakcji Elektroinstalatora, Elektrosystemów oraz Urzàdzeƒ dla Energetyki. Stoen reprezentowali: Jerzy Michalik Dyrektor Eksploatacji oraz Iwona Jarz bska. Prezes Jacek Faltynowicz i Wies aw Osówniak - Kierownik kontraktu na tle rozdzielnicy gazowej Tak intensywnego roku w naszej fabryce w Koninie jeszcze nie by o! Od II kwarta u w Rynku Dystrybucji Energii rozpoczà si okres wyt onej pracy, w którym zrealizowano kilka du ych projektów jednoczeênie: instalacja Moniki i Moniki II, podwojona produkcja eksportowa, w tym stacji wyposa onych w skomplikowanà aparatur, zlecenia eksportowe do Rumunii dla Kopeksu, ca y pakiet zleceƒ na stacje kontenerowe dla KWB Be chatów. Rok 2004 okaza si te dobrym rokiem w segmencie górniczym - uda o si nam zrealizowaç du e zlecenia dla KGHM - zag bia miedziowego. Warto te wspomnieç o wykonaniu kompletnej modernizacji zwa owarki w KWB Konin wspólnie z Rynkiem Przemys u. Tak du a iloêç zadaƒ produkcyjnych nie przeszkodzi a nam w kontynuowaniu prac rozwojowych. Uda o nam si wykonaç i zaatestowaç prototyp rozdzielnicy D-36-2S i D-12P o podwy szonych parametrach zwarciowych oraz model rozdzielnicy PREM GJ. WzbogaciliÊmy typoszereg rozdzielnic Êrednionapi ciowych o nowà rozdzielnic UNIPANEL, opracowaliêmy wykonawstwo i dostaw stacji 40/5 kv na rynki wschodnie. Mimo tak napi tego portfela zamówieƒ zdecydowana wi kszoêç zadaƒ wykonana zosta a w terminie. Po to, by podo aç zadaniom za oga pra- Grzegorz Szajek w kablowni cowa a w systemie 2 i 3 zmianowym, nawet w niesprzyjajàcej aurze, jak deszcz i Ênieg, montujàc stacje kontenerowe na zewnàtrz hal produkcyjnych. W wykonaniu tak trudnych zadaƒ pomog a wczeêniejsza reorganizacja struktury organizacyjnej i przystosowanie jej do dzia ania w zmienionych warunkach rynkowych. Powstanie zespo ów projektowych kierowanych przez: Wojciecha Tylczyƒskiego - Kierownika zespo u SN, Marka Pradalskiego - Kierownika zespo u nn i Ryszarda Strzeleckiego - Kierownika zespo u stacji kontenerowych. Niektóre zadania nie by yby mo liwe, gdyby nie Wydzia rozwoju i technologii kierowany przez Jacka Goêdzikiewicza i kierowników poszczególnych zespo ów konstrukcyjnych: Macieja Kamieƒskiego - Kierownika zespo u konstrukcyjnego SN, Leszka Nawrockiego - Kierownika nn i projektów elektrycznych, Janusza Stefaniaka, w których opracowywane sà projekty konstrukcyjne i elektryczne do ostatecznego etapu wykonawstwa na wydzia ach produkcyjnych kierowanych przez: Jaros awa Nowaka - Kierownika wydzia u produkcji rozdzielnic nn i stacji kontenerowych, Roberta Zalewskiego - Kierownika wydzia u produkcji rozdzielnic SN i Romana Bryla - Kierownika wydzia u produkcji konstrukcji stalowych naszych wyrobów. Nad sprawnym dzia aniem gospodarki materia owej czuwa Kazimierz Holewiƒski - Kierownik magazynu. Dzi ki sprawnej pracy zespo u utrzymania ruchu pod kierownictwem Ryszarda Bry ki nie dosz o do powa niejszych awarii i przestojów produkcyjnych. Dyrekcja Oddzia u dzi kuje wszystkim za tak du y wk ad i zaanga owanie, bez którego nie uda oby si przetrwaç wyjàtkowo trudnego okresu i zrealizowaç 100% zaplanowanego bud etu. Okres Êwiàteczny pozwoli nam na zas u ony odpoczynek i regeneracj si do podj cia kolejnych wyzwaƒ i zadaƒ w nadchodzàcym roku. Marian Kowalik Dyrektor Produkcji 9

10 ZFÂS Nowe zasady przyznawania Êwiadczeƒ z Zak adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych 30 listopada br. dokonana zosta a zmiana Regulaminu Socjalnego. Zmiana podyktowana by a przede wszystkim zmianà przepisów ustawy PIT w zakresie okreêlenia limitów kwotowych Êwiadczeƒ wolnych od podatku oraz bezwzgl dnym podporzàdkowaniu wysokoêci Êwiadczeƒ od sytuacji rodzinnej, yciowej i materialnej osób uprawnionych do Êwiadczeƒ socjalnych. W praktyce oznacza o to koniecznoêç zró nicowania wysokoêci przyznawanych Êwiadczeƒ w zale noêci od dochodu na cz onka rodziny, w miejsce dotychczasowej praktyki przyznawania Êwiadczeƒ w jednakowej wysokoêci np. dop at do wypoczynku dzieci i m odzie y; po yczek mieszkaniowych itd., niezale nie od wysokoêci uzyskiwanych dochodów. Od 1 stycznia 2005 r., kiedy regulamin wejdzie w ycie, w aênie od dochodu na cz onka rodziny b dzie uzale niona wysokoêç Êwiadczenia. Osoby uprawnione do korzystania ze Êwiadczeƒ b dà obowiàzane do wniosków o Êwiadczenie do àczyç równie oêwiadczenie o wysokoêci dochodów na cz onka rodziny wg wzoru zawartego w regulaminie. Nie mo emy zapominaç, i fundusz socjalny jak sama nazwa wskazuje, powinien s u yç w wi kszym stopniu osobom, których sytuacja materialna jest relatywnie gorsza ni osób dobrze sytuowanych. Zmiana regulacji socjalnych temu s u y - podkreêla Piotr Janczyk - Dyrektor Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi. Zmiana nie ogranicza zakresu podmiotowego osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Tak jak dotychczas ze Êwiadczeƒ Funduszu mogà korzystaç: pracownicy zatrudnieni w pe nym i niepe nym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy oraz cz onkowie ich rodzin, pracownicy przebywajàcy na urlopach wychowawczych, emeryci i renciêci, byli pracownicy zak adu pracy oraz cz onkowie ich rodzin. Ze Êwiadczeƒ Funduszu mogà równie korzystaç: cz onkowie rodzin po zmar ych pracownikach i by ych pracownikach, którzy sà uprawnieni do pobierania renty rodzinnej po tych pracownikach, osoby którym pracodawca przyzna prawo do korzystania ze Êwiadczeƒ Funduszu. Nieco rozszerzone zosta y rodzaje Êwiadczeƒ socjalnych. Od 1 stycznia 2005 r. Êrodki Funduszu Socjalnego b dzie mo na przeznaczaç na: udzielanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdujàcym si w szczególnie trudnej sytuacji yciowej; udzielanie pomocy finansowej w postaci bezzwrotnych zapomóg pieni nych; dofinansowanie zorganizowanego, krajowego wypoczynku dzieci i m odzie y do lat 18, w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych; dofinansowanie do wypoczynku Êródrocznego dzieci ucz szczajàcych do szkó podstawowych (tzw. zielone szko y); udzielanie po yczek zwrotnych na cele zwiàzane z budowà domu, zakupem mieszkania lub domu; udzielanie po yczek zwrotnych na cele zwiàzane z rozbudowà, przebudowà lub remontem generalnym posiadanych zasobów mieszkaniowych. W tych przypadkach wysokoêç Êwiadczenia b dzie uzale niona od dochodu na cz onka rodziny. Pod poj ciem dochodu na cz onka rodziny, rozumie si wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujàcych i gospodarujàcych w gospodarstwie domowym, podlegajàce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczb osób pozostajàcych w tym gospodarstwie domowym. Dochody z tytu u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i wspó pracy przy prowadzeniu tej dzia alnoêci, przyjmuje si w wysokoêci zadeklarowanej jako pod- stawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne, a je eli z tytu u okreêlonej dzia alnoêci nie istnieje obowiàzek ubezpieczenia spo ecznego, w wysokoêci najni szej podstawy wymiaru sk adek. Ponadto z Funduszu b dzie mo na: dofinansowywaç dzia alnoêç kulturalnooêwiatowà, w szczególnoêci w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe; dofinansowywaç lub dop acaç do us ug i Êwiadczeƒ w zakresie ró nych form dzia alnoêci sportowo - rekreacyjnej organizowanej dla ogó u pracowników zatrudnionych w danych jednostkach organizacyjnych oraz finansowaç zakup sprz tu sportowego do wspólnego u ytku, jak równie dofinansowywaç organizowanie spotkaƒ integracyjnych dla za ogi i najbli szych cz onków rodziny. Korzystna zmiana dla pracowników zwiàzana jest z mo liwoêcià zawieszenia lub umorzenia cz Êci po yczki na remont mieszkania. Z takiej mo liwoêci b dà mogli skorzystaç ci, którzy nie mieli zawieszonej ani umorzonej po yczki na zakup mieszkania lub domu. Nie zosta a zmieniona procedura przyznawania Êwiadczeƒ. Jednak e Komisja Socjalna, b dzie rygorystycznie przestrzega a zasad przewidzianych w regulaminie, w szczególnoêci dotyczàcych wniosków o dofinansowania. Wnioski niekompletne nie b dà rozpatrywane - mówi Eryk Wyduch - Przewodniczàcy Komisji Socjalnej. W tabelach obok przedstawione zosta y przedzia y dochodowe oraz wysokoêci maksymalne poszczególnych rodzajów Êwiadczeƒ socjalnych w 2005 r. Zarówno przedzia y dochodowe jak te wysokoêci Êwiadczeƒ b dà corocznie uzgadniane pomi dzy pracodawcà a zak adowymi organizacjami zwiàzkowymi. Zespó redakcyjny 10

11 Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci Êwiadczeƒ w postaci pomocy rzeczowej oraz zapomóg pieni nych: WysokoÊç Êwiadczenia Dochód na cz onka rodziny Dla pracownika Dla cz onka rodziny Dla emeryta lub rencisty do 1200 z na cz onka rodziny do 1000 z do 500 z do 750 z od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do 750 z do 375 z do 565 z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do 500 z do 250 z do 375 z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do 300 z do 150 z do 250 z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do 100% kosztów, nie wi cej jednak ni 800 z do 90% kosztów, nie wi cej jednak ni 700 z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do 80% kosztów, nie wi cej jednak ni 600 z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do 70% kosztów, nie wi cej jednak ni 500 z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci po yczek na cz Êciowe pokrycie kosztów budowy domu, zakupu mieszkania lub domu: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do z do z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci po yczek na cele zwiàzane z rozbudowà, przebudowà lub remontem generalnym posiadanych zasobów mieszkaniowych: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do z do z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do z 11

12 Regulacje wewn trzne Arbitra gospodarczy jako alternatywa wobec sàdów paƒstwowych Tomasz Chrobok Coraz powszechniejszà praktykà jest dokonywanie w umowach handlowych zapisów na sàd polubowny, tzn. powierzenie rozpatrywania wszelkich sporów wynikajàcych z umowy arbitra owi gospodarczemu, zamiast sàdom powszechnym. Podstaw prawnà do stosowania tego rodzaju rozwiàzaƒ daje zapis artyku u kodeksu post powania cywilnego (kpc), w myêl którego: strony w granicach zdolnoêci do samodzielnego zobowiàzywania si mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego spory o prawa majàtkowe, z wyjàtkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Zgodnie z zapisem 2 tego artyku u dopóki strony obowiàzuje taka umowa, nie mo na àdaç rozpoznania sporu przez sàd. Umowa o zapis na sàd polubowny zgodnie z regulacjami art. 698 kpc powinna byç sporzàdzona na piêmie i podpisana przez obie strony. Oznacza to, e ka dorazowe powierzenie sàdowi polubownemu rozstrzygania ewentualnych sporów wynik ych z umowy handlowej musi nastàpiç w drodze odr bnej umowy przekazujàcej rozstrzygni cie takich sporów przez arbitra gospodarczy. Praktyka nakreêli a jednak inne rozwiàzanie, polegajàce na umieszczaniu w formie klauzuli, zapisu na sàd polubowny w podstawowej umowie handlowej. Z uwagi na to, e umowa podstawowa zawierana jest na piêmie i podpisywana przez uprawnionych reprezentantów stron, umieszczona w niej klauzula zawierajàca zapis na sàd polu- bowny spe nia, co do formy, wymogi z art. 698 kpc., nale y tak e uznaç za s uszne stanowisko, e zamieszczona w postaci klauzuli arbitra owej umowa na sàd polubowny, pomimo swojej formy nie traci charakteru odr bnej umowy. Zawarcie w imieniu ELEKTROBU- DOWY umowy arbitra owej podobnie jak umowy podstawowej mo e zostaç skutecznie dokonane przez dwóch cz onków Zarzàdu, bàdê ustanowionego przez nich do dokonania tej czynnoêci pe nomocnika. W tym w aênie miejscu nale y poruszyç bardzo istotnà kwesti, jakà jest zakres umocowania pe nomocników stron w imieniu których zawierajà oni umowy. Zazwyczaj pracownikom zawierajàcym umowy udzielane sà pe nomocnictwa szczególne, które upowa niajà do zawarcia tylko umowy podstawowej, nie obejmujàce swoim zakresem umów arbitra owych, nie zdajàc sobie sprawy z odr bnoêci klauzuli arbitra owej jako samoistnej umowy. Konsekwencjà zawarcia (na mocy takiego pe nomocnictwa), w imieniu mocodawcy umowy podstawowej jest niewa noêç zamieszczonej w niej klauzuli arbitra owej, bowiem w myêl artyku u 103 kodeksu cywilnego zawarcie umowy o zapis na sàd polubowny przez osob nie majàcà stosownego pe nomocnictwa lub z jego przekroczeniem jest niewa na. Jest to tak zwana u omna czynnoêç prawna, która dla uzyskania wa noêci wymaga potwierdzenia osoby, w imieniu której zosta a dokonana. Konsekwencje takiej sytuacji mogà byç dotkliwe. Dopóki w zwiàzku z zawartà umowà nie powstaje spór, strony sà przekonane o skutecznoêci jej postanowieƒ. Sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy spór si pojawia, gdy mo e zostaç podniesiony zarzut o niewa noêci zamieszczonej w umowie podstawowej klauzuli arbitra owej, z uwagi na zbyt wàski zakres pe nomocnictwa. Tym samym zakwestionowana zostanie w aêciwoêç arbitra u gospodarczego do rozwiàzywania danego sporu. Wówczas w aêciwym do rozpatrywania takiego sporu jest sàd paƒstwowy. Taka sytuacja niesie ze sobà bardzo przykre konsekwencje. Po pierwsze, wià e si z utratà op at uiszczonych przy wniesieniu pozwu, a tym samym rodzi zb dne koszty dla Spó ki. Po drugie, up ywajàcy w wyniku przed u ajàcych si procedur czas mo e spowodowaç przedawnienie roszczeƒ. Aby przeciwdzia aç negatywnym konsekwencjom dla ELEKTROBUDOWY nale y zwróciç szczególnà uwag na sytuacj, gdy umowa podpisywana jest przez pe nomocnika (zarówno w przypadku Spó ki jak te naszego kontrahenta), czy zakres pe nomocnictwa obejmuje zawarcie umowy arbitra owej, gdy klauzula taka jest przewidziana w umowie podstawowej, jeêli nie, wówczas nale y rozszerzyç zakres pe nomocnictwa bàdê te usunàç w/w klauzul z umowy. Zarzàdzenie D/13/04 z r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Gospodarowania Zak adowym Funduszem Âwiadczeƒ Socjalnych, Zarzàdzenie D/14/04 z r. wprowadzajàce w ycie Regulamin pracy ELEKTROBUDOWY SA. 12

13 Liderzy zmian ELEKTROBUDOWA bezkompromisowa, najlepsza marka Marcin Mycek (z lewej) podczas wr czenia dyplomu Z ota Iskra z okazji XI Mi dzynarodowych Targów ELEKTRO EXPO 4 listopada 2004 r. Marcin Mycek z wykszta cenia magister in ynier elektryk (Politechnika Opolska), ukoƒczy ponadto studia podyplomowe na Wydziale Zarzàdzania i In ynierii Produkcji w dziedzinie RachunkowoÊç i Finanse, a tak e na Wroc awskiej Akademii Ekonomicznej Wydzia Zarzàdzania i Informatyki Magisterskie Studia Mened erskie MBA. Przez rok pracowa w firmie ENERGOTEST ENERGOPO- MIAR Sp. z o.o. Prac dla ELEKRTOBUDOWY rozpoczà em w Oddziale RWE na stanowisku in yniera monta u. W ciàgu 5 lat swojej pracy pozna em szereg obiektów (EC Turów, EC Wroc aw, EC Chorzów - Elcho, EC Zielona-Góra), podczas realizacji których naby em doêwiadczenie dajàce mi predyspozycje do samodzielnego prowadzenia projektu. Dany mi czas, oprócz intensywnej pracy, poêwi ci em równie na pog bianie swojej wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii i zarzàdzania. Na poczàtku roku 2004 powierzono mi zadanie polegajàce na prowadzeniu grupy kontraktów w Warszawie. Mog Êmia o powiedzieç, e samo kierowanie kontraktami to ju nie tylko organizacja i zarzàdzanie budowami, ale kompletny proces inwestycyjno-wykonawczy, wyst pujàcy przy za o onych kosztach, terminach oraz parametrach jakoêciowych. W aêciwa identyfikacja kluczowych klientów, okreêlenie ich potrzeb, sta y kontakt z klientem, jak równie dbanie o jego zadowolenie to priorytety mojej pracy. Po zakoƒczonych kontraktach b dziemy zbieraç dane na temat naszych produktów i Êwiadczonych us ug. Pozwoli nam to na uzyskanie informacji do analizy i wprowadzenia korekt w dalszym dzia aniu. Dà enie do najlepszej jakoêci na rynku zosta o ju w EB SA zainicjowane, i to nie tylko poprzez wysokie kwalifikacje pracowników, ale przede wszystkim dzi ki wprowadzonej dywersyfikacji na oddzia y. Podzia ten umo liwi dopasowanie oferty do wymogów danej i ÊciÊle okreêlonej grupy klientów. Obecny rynek, kierujàcy si przede wszystkim kosztami, nie pozwala oferowaç wszystkim klientom tego samego produktu, dlatego s uszne i niezb dne zarazem wydaje si wy owienie kluczowych klientów i dopasowanie do nich oferty na zasadzie kompromisu mi dzy cenà i jakoêcià. Obecnie dzi ki wyt onej pracy Biura Handlowego pod przewodnictwem Mariusza Niedzia kowskiego w grupie kontraktów warszawskich znajdujà si nast pujàce inwestycje: Stacja A18 Metra - Plac Wilsona, Budynki Apartamentowe Mondrian House, Biurowiec BETA oraz filar grupy - Z ote Tarasy. Ostatni kontrakt ze wzgl du na czas trwania, jak i rozmach budowy traktowany jest jako fundament pozwalajàcy na dobieranie i pozyskiwanie do realizacji innych projektów. Specyfika realizacji obiektów komercyjnych, czy przemys owych diametralnie ró ni si od charakteru inwestycji w energetyce. Sà to projekty o bardzo szybkim tempie realizacji, charakteryzujàce si olbrzymià drapie noêcià zleceniodawców, których najwa niejszym i niejednokrotnie jedynym kryterium w wyborze wykonawcy okazuje si cena. Owa drapie noêç objawia si równie tendencjà do narastania problemów z samà realizacjà, mianowicie z du ym ryzykiem, brakiem przep ywu informacji, rozmytà odpowiedzialnoêcià, szczàtkowà dokumentacjà, szarpanym frontem robót, a ponadto problemami z odbiorami i p atnoêciami. Oficjalnym j zykiem na budowie jest w tej chwili j zyk angielski, co bynajmniej nie u atwia nam komunikacji, ale podà a za panujàcym w Êwiecie standardem. Natomiast Êciàganie nale noêci, jak i przep ywy pieni ne, niezb dne dla progresywnego post pu robót, to ju powszechny problem, z którym borykajà si wszystkie firmy niezale nie od obszaru dzia ania i specyfiki prowadzonych robót. Reaktywacja pracy w grupie kontraktów na terenie Warszawy, choç nie by a prosta, rozpoczynaliêmy bowiem bez zaplecza, zarówno sprz towego, jak i osobowego daje wiele satysfakcji. Inwestorzy niech tnie zgadzajà si na u ycie podwykonawców, a koszt lokalnej si y roboczej znacznie przekracza koszty w pozosta ych regionach Polski. Stàd jesteêmy zmuszani do sukcesywnego uzupe niania bazy sprz towej, a ka dy z dokonywanych zakupów jest wielokrotnie przemyêlany i analizowany pod kàtem jego przydatnoêci oraz op acalnoêci (przewidzianych funduszy przy zachowanej rentownoêci). Grupa kontraktów warszawskich jest doskona ym przyk adem po àczenia m odzieƒczej werwy z doêwiadczeniem. M odzi wspó pracujà ze starszymi wzajemnie si uzupe niajàc. Tylko i wy àcznie dzi ki wydajnej wspó pracy sta a si mo liwa sprawna realizacja tych przedsi wzi ç w tak trudnych warunkach, jakie oferujà wymagajàcy zleceniodawcy (cz sto obcokrajowcy), jak i nie atwy teren dzia ania. 13

14 Z ycia firmy >> cd. Liderzy zmian Kierujàc grupà warszawskà w swym dzia aniu w pe ni uto samiam si z zaleceniami pana Prezesa, wspó grajàcymi z tezami najlepszych guru biznesu. Mi dzy innymi stosujemy program Work-Out - w pe ni funkcjonujàcy zaowocowa uzyskaniem otwartoêci i wzajemnego zaufania. Pracownicy nie bojà si proponowaç swoich rozwiàzaƒ, dzi ki czemu wyeliminowaliêmy zb dnà prac. Powierzone mi zaufanie, zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i doborze ludzi do zespo u, pozwala optymistycznie spoglàdaç w przysz oêç. Ka da z wa niejszych decyzji przed podj ciem jest dog bnie przemyêlana i przedyskutowana. Ponadto pozosta e grupy kontraktów bardzo dobrze z nami wspó pracujà. Zatem, o ile nie napotkamy przeszkód niezale nych od nas, warszawskie kontrakty powinny zostaç zrealizowane z dobrymi wynikami. Na ka dym kroku stosujemy g ównà zasad sukces naszych klientów jest naszym celem. A swój zespó mog opisaç tylko jednym zdaniem: W dà eniu do celu jesteêmy gorsi ni Pit bull terrier'y. Gorsi, poniewa one w koƒcu odpuszczajà, a my nie. A naszym celem jest uczynienie ELEKTROBU- DOWY znanej na rynku warszawskim i kojarzonej z bezkompromisowà, najlepszà markà. Marcin Mycek SEP-owskie andrzejki Ko o Zak adowe SEP nr 19 przy ELEKTROBUDOWIE SA zorganizowa o andrzejkowe spotkanie integracyjne w WiÊle Czarne w dniach listopada br. Spotkanie mia o charakter otwarty, dlatego oprócz cz onków SEP uczestnikami byli tak e niezrzeszeni pracownicy EB SA oraz osoby towarzyszàce - w sumie 31 osób. Pi kne krajobrazy i pruszàcy Ênieg sprzyja y integracji. W programie turystycznym imprezy by a przeja d ka wozami pod Baranià Gór, do sza asu, gdzie przy ognisku uczestnicy piekli kie baski no i, jak przysta o na elektryków, rozgrzewali si góralskà herbatkà z pràdem. Ognisko w sza asie przypomnia o starszym niegdysiejsze, a m odszym pewnie tegoroczne w drówki - co sk oni o uczestników do wspólnych Êpiewów. Drog powrotnà oêwietla y pochodnie i... okolicznoêciowe latarki. Wieczór up ynà w mi ej, przyjacielskiej atmosferze na kolacji kole eƒskiej i taƒcach. Nie oby o si bez akcentu SEPowskiego, jakim by o wr czenie kol ance Gra ynie Król legitymacji cz onkowskiej przez Zarzàd Ko a w osobach kolegów: Bogdana Czarneckiego i Henryka Lalika. W niedzielny poranek Wis a i okolica by y ju przykryte grubà warstwà puszystego Êniegu. Co bardziej wytrwali mieli okazj odbycia niezapomnianych spacerów nieprzetartymi drogami i Êcie kami dolin Bia ej i Czarnej Wise ki. Dzi kujemy wszystkim uczestnikom za wspania à atmosfer i dobrà zabaw. W sposób szczególny dzi kujemy Dyrekcji ELEKTROBU- DOWY SA za wsparcie finansowe naszego wspólnego przedsi wzi cia. Bogdan Czarnecki - Prezes Ko a Joanna Janus-Jurczyk - Skarbnik Ko a Niezrzeszeni dzi kujà za zaproszenie. Podczas wieczornej przeja d ki Uczestnicy spotkania 14

15 Firmowy horoskop na 2005 rok a Baran (21.III-20.IV) Twoja energia wydaje si nie mieç granic. Zaplanowanà prac b dziesz stara si wykonaç jak najszybciej i jak najlepiej. Dzi ki wierze w siebie i silnej woli, masz szanse zwalczyç przeszkody i przekonaç ludzi, aby walczyli razem z Tobà. Kiedy dzia asz, umiesz jednoczeênie kierowaç oraz wydawaç rozkazy. Wszelkimi dost pnymi sposobami pragniesz realizowaç swoje wznios e idee. Stawiasz sobie i innym ogromne wymagania. Porywaç Ci b dà nowe wyzwania losu. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu ludziom najwy szych idei i zapalaniu ich do realizacji w pe ni entuzjazmu i wiary w sens aktywnego dzia ania. c Bliêni ta (21.V-21.VI) B dziesz pragnàç ciàg ych zmian, wszystko, co sta e, nieruchome, bez rozwoju nie b dzie Ci interesowa o! Istotnym Twoim zadaniem jest przenoszenie informacji i przekazywanie jej innym ludziom. Masz wyjàtkowà zdolnoêç czynienia wielu rzeczy na raz. Potok energii jest wcià otwarty na zdobywanie nowej wiedzy. Twoje zadanie na ziemi polega na byciu noênikiem informacji, aby mog a ona s u yç ludziom dla doskonalenia ich ycia. b Byk (20.IV-21.V) Pot na si a woli, sta oêç i wytrwa oêç to atuty, które w tym roku b dà nap dza y Ci do walki. Twoja si a witalna jest ogromna, dlatego mo esz wytrzymaç wszelkie przecià enia. Twoje zadanie na ziemi polega na zbieraniu wiedzy i przechowywaniu jej tak, aby inni póêniej mogli jà wykorzystaç. e Lew (23.VII-23.VIII) Twoja wewn trzna si a b dzie dodawa a otuchy s abszym, b dziesz podpowiadaç innym, co robiç, aby osiàgnàç sukces. Twoje zadanie na ziemi polega na rozniecaniu w ludziach ognia wewn trznego, który nadaje si i moc. f Panna (23.VIII-23.IX) Twoja dok adnoêç w pracy w tym roku osiàgnie apogeum! Misja na ziemi pozornie wydaje si prosta i ma o ciekawa, ale bez Twojego wk adu pracy inne znaki majà ma e szanse doskonalenia si i osiàgni cia sukcesu. Twoje zadanie na ziemi polega na uêwiadamianiu wszystkim dà àcym do sukcesu, e bez codziennej pracy nie ma ko- aczy. g Waga (23.IX-23.X) B dziesz rozwija swoje intelektualne zdolnoêci w drodze do osiàgni cia sukcesu. OtwartoÊç na potrzeby innych ludzi to Twój podstawowy atut. Twoje zadanie na ziemi polega na rozwijaniu w ludziach poczucia sprawiedliwoêci i pragnienia doskonalenia ró nych form pracy. h Skorpion (23.X-23.XI) Posiadasz zdolnoêci poszukiwania w ludziach tego, czego inni znaleêç nie potrafià. Energia i ogromne si y regenerujàce pozwolà Ci w tym roku pokonaç wszelkie przeciwnoêci losu. Twoje zadanie na ziemi polega na pomocy ludziom w ich przeprawie na drugi brzeg. i Strzelec (23.XI-22.XII) Twój czas, zdolnoêci i zapa poêwi ç na to, aby docieraç do innych ludzi, a apostolskie przes anie przekazuj dalej, aby pomóc innym w dà- eniu do sukcesu. Twoje zadanie na ziemi polega na tym, by byç przewodnikiem w realizowaniu najwy szych idei. j Kozioro ec (22.XII-21.I) Silna wola, wytrwa oêç, cierpliwoêç, ostro noêç, oszcz dnoêç, pilnoêç, zdolnoêç koncentracji, sta oêç, wiernoêç, uczciwoêç i wielki talent organizacyjny b dziesz doskonaliç w 2005 r. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu, e po trudnoêciach, po burzach zawsze zaêwieci s oƒce. k Wodnik (21.I-19.II) Prorocze wizje, duchowe przywództwo to cechy, które pomagajà Tobie oraz innym dà yç do doskona oêci. Cenisz sobie wolnoêç, ale nie samowol. Twoje zadanie na ziemi polega na przekazywaniu ludziom màdroêci dotyczàcej sensu pracy. l Ryby (19.II-20.III) AktywnoÊç w Êwiecie realnym oraz irracjonalnym pomaga przedrzeç si przez emocjonalne aspekty Twego ycia. JesteÊ najbardziej uduchowionym znakiem, wra liwym na potrzeby innych. Twoje zadanie na ziemi polega na aktywizowaniu ludzi do dzia ania nawet w najbardziej niesprzyjajàcych warunkach. d Rak (22.VI-23.VII) Rok b dzie wyjàtkowo aktywny, uporzàdkowany i wewn trznie harmonijny. B dziesz mia zdolnoêç do przeczuwania przysz ych wydarzeƒ. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu zdarzeƒ zrodzonych z wewn trznych przeczuç. No có, okazuje si, e wi kszoêç naszych pracowników to zodiakalne silne, uparte i charyzmatyczne barany, nie doêç powiedzieç, e prawie ca a kadra zarzàdzajàca w tym trzech cz onków zarzàdu na czele z Prezesem Jackiem Faltynowiczem... Zodiakalne bliêniaki to kolejna najliczniejsza grupa w EB SA. Osoby spod tego znaku, których g ównà cechà jest ogromne wyczucie intuicyjne oraz zdolnoêci komunikacyjne, a tak e dà enie do ciàg ych zmian to wi kszoêç zespo u redakcyjnego biuletynu informacyjnego ELEKS, w tym redaktor prowadzàca Aleksandra K. Krzemieƒ (Horoskop opracowany na podstawie obserwacji gwiazd, ksi yca oraz...materia ów Andrzeja Jamroza astrologa)

16

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009

wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009 Nr 2 (73) czerwiec 2009 PROCHEM S.A. zakoƒczy realizacj budowy Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami

Rozmowy o dobrym biznesie. Spotkania z polskimi przedsi biorcami Rozmowy o dobrym biznesie Spotkania z polskimi przedsi biorcami Warszawa 2006 Rozmowy o dobrym biznesie Pomys odawca projektu, mecenas spotkaƒ i publikacji: Telekomunikacja Polska S.A. (www.tp.pl) Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia

Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia Schenker Sp. z o.o.: Raport spo eczny 2004/2005 Ekonomia, etyka, ekologia Raport spo eczny/etyczny Êwiadczy o autentycznej przejrzystoêci firmy. Prezentowanie raportu wspomaga tworzenie klimatu etycznego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Przełom w Warszawie. Dobre lata wcià przed nami. Petrorealizacje w Orlenie cz. 1. Pi kniejsza płeç - 8 Marca. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y

Przełom w Warszawie. Dobre lata wcià przed nami. Petrorealizacje w Orlenie cz. 1. Pi kniejsza płeç - 8 Marca. b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 styczeƒ luty 07 nr 1/75 Przełom w Warszawie Dobre lata wcià przed nami Petrorealizacje w Orlenie cz. 1 Pi kniejsza płeç - 8 Marca Spis treêci Prze

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS

INNOWACYJNI BIULETYN. 8 Samorzàdowy Informator SMS BIULETYN 7/2010 ISSN 1689-7447 EGZEMPLARZ BEZP ATNY INNOWACYJNI PROGRAM OPERA C YJNY INNOWA C YJNA GOSPODARK ARKA Wykluczenie cyfrowe mo e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te miejsca zamieszkania. Wiadomo,

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w publicznym obrocie: 31.419.172 Obligacje zwyk e na

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 64 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski prof. dr hab. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo