W obronie praw nabytych. prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W obronie praw nabytych. prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà,"

Transkrypt

1

2 Spis treêci W obronie praw nabytych do ulgowej taryfy za energi elektrycznà... AktualnoÊci ELEKTROBUDOWA godna zaufania... 3 Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej... 4 PomyÊlny 2004 rok rozmowa z Prezesem Zarzàdu Jackiem Faltynowiczem... 5 Z oto do z ota Z ote Tarasy w Warszawie... 6 RDE Najpi kniejsza stacja ELEKTROBUDOWY... 8 Dobry, pracowity rok w RDE REDAKTOR PROWADZÑCY: Aleksandra Krzemieƒ tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 SK AD I AMANIE: ALATUS Katowice, ul. Pogodna 2 tel.: 032/ NAK AD: 1000 egz. ZFÂS Nowe zasady przyznawania Êwiadczeƒ z ZFÂS Regulacje wewn trzne Arbitra gospodarczy jako alternatywa wobec sàdów paƒstwowych... Liderzy zmian Marcin Mycek ELEKTROBUDOWA bezkompromisowa, najlepsza marka Z ycia firmy SEP- owskie andrzejki Firmowy horoskop na 2005 rok Kalendarz W obronie praw nabytych do ulgowej taryfy za energi elektrycznà 15 grudnia br. dzia ajàce w ELEKTROBUDOWIE SA zwiàzki zawodowe oraz Ko o Emerytów i Rencistów, by ych pracowników naszej Spó ki, wspierane przez Dyrektora Piotra Janczyka oraz Radc prawnego Marka Kluza, wystàpi y do Rzecznika Praw Obywatelskich ze skargà na decyzje Zak adów Energetycznych pozbawiajàce emerytów i rencistów Spó ki ELEKTROBUDOWA SA prawa do ulgowej taryfy za energi elektrycznà, które nabyli do dnia 30 kwietnia 1992 r. W skardze podkreêlono, e decyzje Zak adów Energetycznych sà przedwczesne i nieuprawnione, bowiem nie majà one umocowania w stosownym akcie normatywnym, rangi co najmniej resortowej, wydanym na podstawie upowa nienia ustawowego, które zawiera oby w tym przedmiocie inne rozwiàzania systemowe. W skardze podkreêlono równie, i nawet gdyby dla tej grupy spo ecznej dalsze korzystanie z ulgowej taryfy energetycznej okaza o si z punktu widzenia spo ecznego nieuzasadnione - to zasadnym jest formalne wypowiedzenie przedmiotowych ulg, odpowiedniej rangi aktem prawnym, który by jednoczeênie regulowa kwesti stosownego powi kszenia podstawy wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno - rentowych dla tych osób lub innych rekompensat. O dalszych losach skargi b d informowa na bie àco. Piotr Janczyk Dyrektor ZZL 2

3 Dobre praktyki korporacyjne ELEKTROBUDOWA godna zaufania w górnym rz dzie od lewej: Krzysztof Lis (PID), Marek Belka (Premier RP), Józef Kancer (Bank BPH), Janusz R. Guy (Polfa Kutno), za nim Wies aw Roz ucki (GPW), Wanda Rapaczyƒski (Agora), Jan Krzysztof Bielecki (Bank Pekao), w dolnym rz dzie: Jerzy Leszczyƒski (PGF), Dariusz Pachla (LPP), Jacek Faltynowicz (EB SA), Piotr Kardach (Emax), Jan Kryjak (Grupa K ty) Kapitu a konkursowa wyró ni a tytu em Spó ka Godna Zaufania jedenaêcie firm notowanych na Gie dzie Papierów WartoÊciowych, wêród nich ELEKTROBUDOW SA. Uroczyste podsumowanie konkursu i wr czenie nagród odby o si - z udzia em premiera Marka Belki - w Sali Notowaƒ GPW na zakoƒczenie XVIII Konferencji Corporate Governance - dobre praktyki korporacyjne w Polsce, zorganizowanej przez Polski Instytut Dyrektorów 17 listopada 2004 r. Zaufaniem obdarzone zosta y spó ki ocenione najwy ej pod wzgl dem przestrzegania zasad adu korporacyjnego. Zbiorowy werdykt wyda o ponad dwadzieêcia niezale nych zespo ów analityków polskich inwestorów instytucjonal- nych. Skoncentrowano si na strukturze w aêcicielskiej spó ek, walnych zgromadzeniach i relacjach mi dzy akcjonariuszami, przejrzystoêci finansowej i dost pnoêci informacji, strukturze rad nadzorczych i procesach w nich zachodzàcych. Za najbardziej godne zaufania rynku uznane zosta y oprócz naszej firmy nast pujàce spó ki akcyjne: Agora, Bank BPH, Bank Pekao, Computerland, Eldorado, Emax, Grupa K ty, LPP, Polfa Kutno i Polska Grupa Farmaceutyczna. 3

4 AktualnoÊci Jan Wilk Zarzàd Zarzàd obradowa i br. Poza standardowymi zagadnieniami dotyczàcymi oceny wyników za minione okresy oraz kszta towania si prognozy zakoƒczenia bie àcego roku, szczególnà uwag poêwi cono problemom skuteczniejszej windykacji nale noêci oraz obowiàzkowi naliczania i dochodzenia odsetek za zw ok w zap acie nale noêci. Opracowane zosta y kolejne finansowe elementy przygotowywanej Strategii do poziomu zysku brutto Oddzia ów. Przystàpiono do nadania ostatecznego kszta tu cz Êci opisowej, zawierajàcej uwarunkowania makroekonomiczne, segmentacj rynków i ocen pozycji na tle konkurencji oraz, co najistotniejsze, wytyczono strategiczne kierunki rozwoju Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej oraz finansowe projekcje rachunku zysków i strat Spó ki do 2009 r. Zarzàd podda analizie op acalnoêci kilka projektów akwizycji firm, które mog yby stanowiç poszerzenie dzia- alnoêci Spó ki np. dla RP w zakresie automatyki, dla RWE w zakresie us ug serwisowych oraz RDE w zakresie wzbogacenia produkcji aparatury rozdzielczej. Postanowiono zakoƒczyç negocjacje dotyczàce zakupu dwóch spó ek z grupy kapita owej Zak adów Chemicznych Police SA. OdnoÊnie pozosta ych spó ek kontynuowane b dzie ich badanie due diligence stanowiàce podstaw oceny i prowadzenia dalszych negocjacji z w aêcicielami. Zarzàd postanowi równie, e od stycznia 2005 r. wprowadzone zostanà w Spó ce zasady rachunkowoêci, wynikajàce z Mi dzynarodowych Standardów RachunkowoÊci i Mi dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej (MSSF) oraz zwiàzanych z nimi interpretacji og oszonych w formie rozporzàdzeƒ Komisji Europejskiej. Decyzja Zarzàdu w tej sprawie wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki. Rada Nadzorcza Ostatnie posiedzenie Rady mia o miejsce 9 grudnia br. Rada zapozna a si z bie àcà sytuacjà finansowà Spó ki, z satysfakcjà aprobujàc wyniki ostatnich dziesi ciu miesi cy. Wszystko wskazuje na to, e bud etowana wartoêç pozyskanych zamówieƒ, portfela zamówieƒ, przychodów ze sprzeda y oraz zysku ze sprzeda y zostanie przekroczona, zaê wynik koƒcowy b dzie zgodny z bud etem. Rada dokona a weryfikacji przedstawionego przez Zarzàd projektu Bud etu Spó ki na 2005 r. Prezes Zarzàdu przedstawi wyniki pracy nad Strategià ELEK- TROBUDOWY na lata Obydwa dokumenty z korektami uwzgl dniajàcymi opinie Rady b dà przedstawione do zatwierdzenia na posiedzeniu w styczniu 2005 r. Organy Spó ki, kontynuujàc zamys zrealizowania niedosz ego do skutku programu opcji mened erskiej w latach , postanowi y wystàpiç na najbli szym walnym zgromadzeniu z projektem uchwalenia emisji obligacji z prawem pierwszeƒstwa do obj cia szt. akcji serii C, po cenie emisyjnej 21,10 z za akcj. KONIP na us ugach ELEKTROBUDOWY SA Mija 4 rok od powo ania do ycia jednostki Zarzàdzania Majàtkiem w ELE- KTROBUDOWIE. Jednostka ta na prawach Oddzia u w strukturze EB SA, mia a za zadanie oprócz bie àcej obs ugi majàtku trwa ego, przede wszystkim czyniç starania, by ograniczyç koszty wynikajàce z tytu u posiadania majàtku. Na starcie w 2000 r. poziom kosztów utrzymania majàtku wynosi 9,6 mln z. Lata stopniowo redukowa y te koszty, by na koniec roku bie àcego osiàgnàç kwot 6,4 mln z. W okresie tym zosta up ynniony zb dny majàtek o wartoêci 13,5 mln z. Uzyskana nadwy ka finansowa wynios a 4,8 mln z. Dla przypomnienia podam, e wartoêç majàtku trwa ego EB SA na koniec 2004 r. wynosi 32 mln z. Dzia ania na rzecz obni ki kosztów utrzymania majàtku mia y wieloraki aspekt i obejmowa y sprzeda majàtku, jego zagospodarowania w firmie lub poza nià w postaci najmu i dzier awy, renegocjowanie umów na dostaw mediów i us ug przez podmioty zewn trzne, jak równie prac w asnà nad kosztami sta ymi jednostki Zarzàdzania Majàtkiem. Prze om roku 2003/2004 zaowocowa decyzjà przekszta cenia OZM w samodzielny podmiot gospodarczy - spó k kapita owà o nazwie KONIP. U podstaw tej decyzji le a a ch ç wyzwolenia dodatkowych pok adów inwencji i kreatywnoêci w procesie obni ania kosztów utrzymania majàtku trwa ego. Dzisiaj, po roku dzia alnoêci spó ki KONIP mo na stwierdziç, e decyzja ta przynios a kolejne efekty. Koszty sta e spó ki zosta y zredukowane o 20,5%. Przek ada si to bezpoêrednio na koszt us ugi na rzecz EB SA, dajàc oszcz dnoêci w kwocie 180 tys. z w skali roku. Dodatkowo ograniczono koszty utrzymania majàtku trwa ego w roku 2004 o kwot 27 tys. z, g ównie w obszarze kosztów ochrony mienia, sprzàtania, zewn trznych us ug IT, remontów. Wynegocjowano i podpisano umow z firmà Energis - operatorem telefonii stacjonarnej, która to umowa przynosi kolejne oszcz dnoêci w kwocie 100 tys. z rocznie przy zachowaniu dotychczasowego nat enia ruchu. KONIP obs uguje koncesje EB SA na przesy, dystrybucj oraz obrót ciep em. mudne, cierpliwe starania w bie àcym roku doprowadzi y do uzyskania nowej, zatwierdzonej przez URE taryfy dla ciep a, co b dzie skutkowa o dochodem w przysz ym roku na tej dzia alnoêci. Jako prezes spó ki KONIP odczuwam ogromnà satysfakcj kierujàc kompetentnym i oddanym zespo em pracowników. DoÊwiadczenie zdobyte przez pracowników w okresie tych 4 lat oraz ich zaanga owanie pozwalajà mieç nadziej, e spó ka KONIP w kolejnych latach odnotuje dalsze sukcesy i z powodzeniem zrealizuje stawiane przez EB SA zadania. Tadeusz Lamch Prezes KONIP sp. z o.o. 4

5 PomyÊlny 2004 rok Z Prezesem Zarzàdu Jackiem Faltynowiczem rozmawia Aleksandra Krzemieƒ. Panie Prezesie, nasze spotkanie ma miejsce w ostatnich dniach koƒczàcego si roku. To ju pewna tradycja. Podsumujmy zatem krótko - jaki by ten rok? JeÊli szuka bym jednego s owa dla okreêlenia roku 2004, to s owo pomyêlny by oby tym, które najbardziej odpowiada mojej ocenie. Ale jak ka da, tak i moja ocena jest jak najbardziej subiektywna, mam jednak wiele argumentów jà uzasadniajàcych. Czy mo emy poznaç te najistotniejsze? Po pierwsze sukcesy w pozyskiwaniu nowych zamówieƒ. W tym roku EB SA zdob dzie ponad 100 mln $ nowych zamówieƒ (tzn. powy ej 350 mln z ). To najwy szy poziom od kilku lat. Pozwoli Spó ce wejêç w rok 2005 z portfelem zamówieƒ przekraczajàcym 200 mln z, co jest wynikiem najwy szym w historii naszej firmy. Âwiadczy to o jednym, e wysi ek w o ony w budow profesjonalnych s u b marketingowych zaczyna powoli przynosiç efekty. WygraliÊmy wszystkie najwi ksze tegoroczne przetargi w kraju. Mo emy byç z tego dumni. UmocniliÊmy pozycj EB SA jako lidera polskiego rynku. Wyniki przez nas osiàgane sà poza granicami mo liwoêci naszych krajowych konkurentów. Co nie znaczy, e mo emy zaczàç ich lekcewa yç, takie podejêcie mog oby zmarnowaç ca y nasz dotychczasowy wysi ek. Dzi ki osiàganym wynikom znaczàco poprawiliêmy naszà opini w bankach. Mamy dost p do pieni dzy w niezb dnych iloêciach i na satysfakcjonujàcych nas warunkach. Dzi ki temu mo emy bez najmniejszych obaw patrzeç w przysz oêç finansowà i na bie àco realizowaç wszystkie nasze zobowiàzania. Poprawi y si równie relacje wewn trzne. Odnosz wra enie, e coraz wi cej i wi cej naszych pracowników zaczyna wierzyç w pomyêlnà przysz oêç EB SA, a g osy o rych ym upadku firmy powoli odchodzà w przesz oêç. Tak wi c wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazujà na to, e rok 2005 tak e b dzie pomyêlny! Jakie zadania stojà przed nami w 2005 roku? W przysz ym roku musimy postawiç przed EB SA kolejny cel strategiczny. Wspólnie tzn. w aêciciele, zarzàdzajàcy firmà i pracownicy powinni okreêliç, jakie powinno byç miejsce i pozycja EB SA w kraju i za granicà w najbli szych kilku latach. Co powinniêmy osiàgnàç i jakà pozycj zajàç. Sam rok 2005 powinien pozwoliç na stworzenie podstaw dla takiego myêlenia i dzia ania. Powinien uwiarygodniç naszà pozycj na rynku inwestycyjnym, bankowym, finansowym, stworzyç podstaw do ekspansji Spó ki w strategicznie wybranych obszarach. Panie Prezesie, moje badania potwierdzi y to, co intuicyjnie czu am ju od dawna. EB SA kierowana jest przez mened erów spod zodiakalnego znaku barana. A jak wiadomo mottem i zadaniem do zrealizowania baranów na ziemi jest zapalanie ludzi do realizacji wszelkich dzia aƒ i wiary w sens aktywnego ycia... Mo e naszà kultur organizacyjnà powinniêmy oprzeç na owym przes aniu? Sam jestem typowym przedstawicielem tego znaku i przyznam, e bardzo mi to odpowiada. MyÊl jednak, e ycie w otoczeniu samych baranów by oby ucià liwe, choç poszczególne egzemplarze tego gatunku sà warte uwagi. Tylko ycie aktywne ma sens, bez tej wiary nie da si funkcjonowaç. Ka da organizacja musi byç tà wiarà zara ona, a obowiàzkiem liderów organizacji jest dawanie jej ludziom. JeÊli nam, rozumianym jako zespó kierujàcy EB SA udaje si to robiç, to jestem tym w pe ni usatysfakcjonowany. A jeêli w dodatku jest to zgodne i wsparte przez si y zodiakalne, tym wi ksza szansa powodzenia. Ciesz si, e podziela Pan mój poglàd. A przed nami Âwi ta najcieplejsze, najbardziej rodzinne, przynoszàce radoêç i nadziej. Po niezmiernie trudnej koƒcówce roku yczmy wszystkim wielu spokojnych chwil i odpoczynku w gronie najbli szych. Zapomnijmy, choç na te kilka dni o tym, co by o z e, o tym co nas dzieli o, co nie pozwala o nam zasnàç i byç blisko z tymi, na których nam zale y. Weêmy chwil oddechu. Prze yjmy Âwi ta wolniej ni nasze zabiegane dni. PomyÊlmy o ludziach i rzeczach, o których nie myêlimy, na co dzieƒ. Grzejmy si w cieple Êwieczek na choince, ale równie w cieple yczeƒ dla naszych najbli szych. Cieszmy si bo onarodzeniowym sto em i Dzieciàtkiem, które o nas nie zapomnia o. Czego Paƒstwu i sobie ycz, a EB SA yczy równie wszystkim swoim przyjacio om i kontrahentom. Dzi kuj bardzo za rozmow i yczenia Êwiàteczne. 5

6 AktualnoÊci Z oto do z ota Gigantyczne centrum handlowo - rozrywkowo - biurowe w Warszawie - Z ote Tarasy, powstaje dzi ki ELEKTROBUDOWIE. Przypomn, e na poczàtku grudnia 2003 r. ELEKTROBUDOWA otrzyma a zlecenie z firmy INEO Polska Sp. z o.o., a u progu 2004 rozpocz a prace elektryczne przy budowie kompleksu Z ote Tarasy w Warszawie. Inwestorem jest ING Real Estate, generalnym wykonawcà i bezpoêrednim wykonawcà prac budowlanych jest SKANSKA, podwykonawcà z zakresie automatyki jest TYCO, a w cz Êci mechanicznej i elektrycznej AXIMA. Podwykonawcà w zakresie projektowym i koordynacji prac elektrycznych jest INEO, a bezpoêrednim wykonawcà prac elektrycznych - ELEKTROBUDOWA. Kierownikiem kontraktu jest Marcin Mycek, który przybli y nam sytuacj na tej imponujàcej budowie. Marcinie, budow Z otych Tarasów widaç ju wychodzàc z Dworca Centralnego w Warszawie, a pracujàce na niej dêwigi z ka dego miejsca ÂródmieÊcia. Jaki jest zakres prac wykonywanych przez naszà firm? W zakres powierzonych ELEK- TROBUDOWIE prac wchodzi kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, pomiary i rozruch obiektu. Ponadto dostarczamy konstrukcje kablowe, uszczelnienia i obudowy ognioodporne, osprz t instalacyjny (np. rury, gniazda, wy àczniki) oraz wszelkie elementy dodatkowe (ma e akcesoria), niezb dne w procesie monta owym. Wokó Z otych Tarasów powsta o wiele legend. Jaka jest ostateczna wartoêç tego kontraktu? Ca kowita wartoêç kontraktu zosta a oszacowana na euro. Jednak bazujàc na ostatnio przekazanych informacjach na temat zmian projektowych, wartoêç kontraktu powinna wzrosnàç przynajmniej o 30%. Ponadto liczymy na kolejne zlecenia zwiàzane z wykaƒczaniem powierzchni sklepowych, biurowych oraz kina. To Êwietnie. Na jakim etapie sà w tej chwili roboty na obiekcie? Post p prac wynika bezpoêrednio z przekazywanych frontów robót podà ajàc niemal bezpoêrednio za budowlankà. Dotychczas wykonaliêmy kompletnie trasy kablowe i instalacj oêwietleniowà gara y. Instalacj uzie- mieƒ i po àczeƒ wyrównawczych podciàgn liêmy od gara y, poprzez pi tra sprzeda y do poziomu 6 dla budynków biurowych i wie owca. Ponadto koordynujàc nasze prace z budowlanymi, progresywnie przygotowujemy instalacj elektrycznà podtynkowà (uk adamy rury zalewane w betonie). Szacunkowo zaawansowanie prac mo na oceniç na 30% ogólnego zakresu. Przyglàdajàc si budowie widzia am wiele kr càcych si na niej osób. Ilu pracowników ELEKTROBUDOWY zatrudnionych jest obecnie na obiekcie? Wchodzàc na budow Z otych Tarasów, szacowaliêmy Êrednie zatrudnienie pracowników EB SA na poziomie 30 osób. Natomiast w szczycie wzrasta oby ono do osób. Obecnie jest zatrudnionych 23 elektromonterów. Jednak wszystko wskazuje na to, e w najbli szym czasie b dziemy zwi kszali zatrudnienie. Mija rok od kiedy ruszy a budowa Z otych Tarasów. Centrum ogromnego miasta ulega gruntownej przebudowie. Powstanie dziesi ç tysi cy metrów kwadratowych szklanego falistego nieba, jak potocznie mówi si o Z otych Tarasach... Jaki Twoim zdaniem b dzie to mia o wp yw, na zmian wizerunku stolicy? Ogrom inwestycji kszta t samego budynku, jak i sama kopu a b dzie robi a niesamowite wra enie na ka dym z obserwatorów. Górujàca nad g ównà cz Êcià obiektu, falujàca kopu a zbudowana ze szk a b dzie sugerowa a ogrom i nieposkromionà wspania oêç. Tym bardziej, e obiekt ten umiejsco- 6

7 Kompleks wielofunkcyjny Z ote Tarasy o powierzchni 225 tys. m 2 i wysokoêci 105 m b dzie liczy 26 pi ter. Obiekt ten zlokalizowany jest w czworokàcie: alei Jana Paw a II, Dworca Centralnego, ulicy Emilii Plater oraz ulicy Z otej. W jego sk ad wejdà: 4 poziomy parkingów podziemnych (Basement - poziomy B01-B04) 4 poziomy galerii handlowej (Retail - poziomy L00-L03), dwa 9-kondygnacyjne budynki biurowe (Office North i Office East - poziomy L04-L12) jeden 21-kondygnacyjny budynek biurowy Tower (Office Tower - poziomy L04-L24) hipermarket oraz multiplex. wiony w samym centrum b dzie sercem i wizytówkà Warszawy. Dlatego te dok adamy wszelkich staraƒ by by on równie i wizytówkà ELEKTROBU- DOWY. Prowadzenie tak ogromnej i presti owej inwestycji w Êrodku Europy to moim zdaniem Twój sukces zawodowy. Jakie zatem plany na przysz oêç? RzeczywiÊcie postawienie przede mnà tak du ego wyzwania, jakim jest kierowanie budowà Z otych Tarasów w Warszawie by o dowodem obdarzenia mnie przez pana Prezesa Jacka Faltynowicza bardzo du ym zaufaniem. Rentowne zakoƒczenie tej inwestycji b dzie nie tylko moim sukcesem, ale sukcesem ca ego zespo u. Du o nas àczy, sporo mamy za sobà, ale znacznie wi cej jeszcze nas czeka. Wspólnie z Mariuszem Niedzia kowskim traktujemy Z ote Tarasy jako filar dla naszej grupy kontraktów warszawskich. Ju pozyskane dodatkowe zlecenia (Stacja A18 Metra, Budynki Apartamentowe Mondrian House, Biurowiec BETA) pozwalajà nam Êmielej spoglàdaç w przysz oêç i racjonalniej gospodarowaç dost pnymi zasobami. Wierz, e w Warszawie EB SA wybuduje z naszym udzia em wiele równie wspania ych obiektów. Swojà przysz oêç wià wi c ÊciÊle z ELEKTROBUDOWÑ. Widok ogólny kompleksu Warszawskie kontrakty Z ote Tarasy - wartoêç 1,4 mln euro, czas realizacji do koƒca 2005, Kierownik logistyki Janusz Kraj ta, Asystenci kontraktu Sylwia Sawicka i Marek Wojtal, Majster wiodàcy Jerzy Karbowiak, Brygada Jerzego Karbowiaka: Marcin Mycek Edward Jachim Janusz Kraj ta Kazimierz Marzewski Sylwia Sawicka Miros aw Malka Jerzy Karbowiak Janusz Szymaƒski Piotr Dawidziuk Witold Trzciƒski W odzimierz Pochabow Krzysztof Majkowski Witold Bia obrzeski S awomir Zach Henryk Rulak Marek Wojtal Budynki Apartamentowe Mondrian House - 1,9 mln z, do koƒca lutego 2005, Kierownik robót in. Edward Jachim, Brygadzista Miros aw Staszewski, Biurowiec BETA dla Deutsche Bank - 3,2 mln z, do koƒca czerwca 2005, Kierownik robót in. Janusz LeÊniewski, Brygadzista Tadeusz JaÊkaczek, Stacja A18 Metra - Plac Wilsona - 2,7 mln z, do koƒca 2004, Kierownik robót in. Tadeusz Chraba owski, Brygadzista Miros aw Kowalski. Brygada Miros awa Kowalskiego: Pawe Pankiewicz Miros aw Kowalski Wies aw Bieluch Marian Miko ajczyk Tadeusz Chraba owski Stanis aw Kaczmarczyk Grzegorz So odyna Andrzej Benedykciuk Zdzis aw Budzyƒski Dziedziniec wewn trzny Dzi kuj za rozmow, ycz kolejnych z otych kontraktów i dalszych sukcesów w ELEKTROBUDOWIE. 7

8 RDE Najpi kniejsza stacja ELEKTROBUDOWY Stacja M ynów znajdujàca si w Warszawie przy ul. Niskiej 24, to projekt zrealizowany przez naszà firm dla STOEN SA. Przedmiotem kontraktu o wartoêci 14 mln z, który ELEKTROBUDOWA zawar a ze Stoenem w 2001 r. by o zaprojektowanie i modernizacja dotychczas funkcjonujàcej rozdzielni 5kV. W wyniku z o onego wniosku o roz- Zakres kontraktu obejmowa : Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowlanym i elektrycznym z niezb dnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budow, Roboty demonta owe i rozbiórkowe, Roboty budowlane, Roboty elektroenergetyczne wraz z dostawami urzàdzeƒ i aparatury, rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektów do eksploatacji, Roboty kablowe. biórk istniejàcych na posesji przy ul. Niskiej 24 obiektów, Wojewódzki Oddzia S u by Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego, poinformowa, i obiekty zlokalizowane przy ul. Niskiej 24 w Warszawie, ze wzgl du na swojà wartoêç historycznà i naukowà zosta y obj te ochronà konserwatorskà i ich rozbiórka nie jest mo liwa. Warto zaznaczyç, e podczas okupacji, budynek znajdowa si na terenie Getta i jako jeden z nielicznych ocala po jego likwidacji. Opinia konserwatorska dopuszcza a wprawdzie adaptacj, modernizacj oraz rozbudow zlokalizowanych na przedmiotowej posesji obiektów, pod warunkiem dostosowania ich do obecnych wymogów infrastruktury technicznej. TreÊç powy szej opinii spowodowa a koniecznoêç ponownego opracowania odmiennych od poprzednich rozwiàzaƒ projektowych i koniecznoêç uzgodnienia tej cz Êci projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W roku 2002 po ostatecznych uzgodnieniach z Inwestorem i po uzyskaniu pozwolenia na budow przystàpiono do prac modernizacyjnych istniejàcych budynków przysz ej stacji M ynów i modernizacji pól rozdzielni 15kV w stacji RPZ Smocza (prace powiàzane z budowà stacji M ynów). Wi kszoêç prac in ynieryjno-budowlanych na terenie stacji M ynów zosta a zrealizowana do koƒca 2003 r. Du ym wyzwaniem technicznym i organizacyjnym by a budowa linii kablowej 110kV wraz z torem Êwiat owodowym, ze stacji RPZ Gdaƒska do stacji RPZ M ynów, na odcinku ok metrów. Trasa kabli 110 kv i Êwiat owodu przebiega a przez tereny miejskie, o du ym stopniu uzbrojenia podziemnego (liczne kolizje z istniejàcymi instalacjami elektroenergetycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, teletechnicznymi, itp.) jak równie o du ym nasileniu ruchu ulicznego (przejêcia pod drogami i torami kolejowymi). Prace elektromonta owe i rozruchowe w pe nym zakresie zosta y przez EB SA zakoƒczone 30 wrzeênia 2004 r. obiekt przed......i po modernizacji 8

9 Obecnie obiekt jest za àczony pod napi cie i trwajà prace zwiàzane z prze- àczaniem linii kablowych 15 kv. Stacja M ynów zasila w pràd m.in. Arkadi - najnowszà warszawskà galeri handlowà. Dobry, pracowity rok w RDE Koferencja prasowa Grzegorz Szajek Dyrektor Stacji i Systemów Elektroenergetycznych 24 listopada br. ELEKTROBUDOWA wraz z przedstawicielami Inwestora zaprosi a dziennikarzy oraz analityków gie dowych na konferencj prasowà na terenie stacji M ynów. Naszà firm reprezentowali m.in. Prezes Zarzàdu Jacek Faltynowicz, wiceprzewodniczàcy RN Micha Wnorowski, Grzegorz Szajek oraz Wies aw Osówniak - Kierownik kontraktu i Mieczys aw Gromek - Kierownik robót na przedmiotowym obiekcie. WÊród zaproszonych goêci byli przedstawiciele rynku kapita owego: PZU S.A., PTE Sampo, Generali PTE, Credit Suisse AM, BRE Brokers, CU Investment Management, IDM Kredyt Bank oraz dziennikarze z agencji: Inter-fax, PAP, i Reuters oraz redakcji Elektroinstalatora, Elektrosystemów oraz Urzàdzeƒ dla Energetyki. Stoen reprezentowali: Jerzy Michalik Dyrektor Eksploatacji oraz Iwona Jarz bska. Prezes Jacek Faltynowicz i Wies aw Osówniak - Kierownik kontraktu na tle rozdzielnicy gazowej Tak intensywnego roku w naszej fabryce w Koninie jeszcze nie by o! Od II kwarta u w Rynku Dystrybucji Energii rozpoczà si okres wyt onej pracy, w którym zrealizowano kilka du ych projektów jednoczeênie: instalacja Moniki i Moniki II, podwojona produkcja eksportowa, w tym stacji wyposa onych w skomplikowanà aparatur, zlecenia eksportowe do Rumunii dla Kopeksu, ca y pakiet zleceƒ na stacje kontenerowe dla KWB Be chatów. Rok 2004 okaza si te dobrym rokiem w segmencie górniczym - uda o si nam zrealizowaç du e zlecenia dla KGHM - zag bia miedziowego. Warto te wspomnieç o wykonaniu kompletnej modernizacji zwa owarki w KWB Konin wspólnie z Rynkiem Przemys u. Tak du a iloêç zadaƒ produkcyjnych nie przeszkodzi a nam w kontynuowaniu prac rozwojowych. Uda o nam si wykonaç i zaatestowaç prototyp rozdzielnicy D-36-2S i D-12P o podwy szonych parametrach zwarciowych oraz model rozdzielnicy PREM GJ. WzbogaciliÊmy typoszereg rozdzielnic Êrednionapi ciowych o nowà rozdzielnic UNIPANEL, opracowaliêmy wykonawstwo i dostaw stacji 40/5 kv na rynki wschodnie. Mimo tak napi tego portfela zamówieƒ zdecydowana wi kszoêç zadaƒ wykonana zosta a w terminie. Po to, by podo aç zadaniom za oga pra- Grzegorz Szajek w kablowni cowa a w systemie 2 i 3 zmianowym, nawet w niesprzyjajàcej aurze, jak deszcz i Ênieg, montujàc stacje kontenerowe na zewnàtrz hal produkcyjnych. W wykonaniu tak trudnych zadaƒ pomog a wczeêniejsza reorganizacja struktury organizacyjnej i przystosowanie jej do dzia ania w zmienionych warunkach rynkowych. Powstanie zespo ów projektowych kierowanych przez: Wojciecha Tylczyƒskiego - Kierownika zespo u SN, Marka Pradalskiego - Kierownika zespo u nn i Ryszarda Strzeleckiego - Kierownika zespo u stacji kontenerowych. Niektóre zadania nie by yby mo liwe, gdyby nie Wydzia rozwoju i technologii kierowany przez Jacka Goêdzikiewicza i kierowników poszczególnych zespo ów konstrukcyjnych: Macieja Kamieƒskiego - Kierownika zespo u konstrukcyjnego SN, Leszka Nawrockiego - Kierownika nn i projektów elektrycznych, Janusza Stefaniaka, w których opracowywane sà projekty konstrukcyjne i elektryczne do ostatecznego etapu wykonawstwa na wydzia ach produkcyjnych kierowanych przez: Jaros awa Nowaka - Kierownika wydzia u produkcji rozdzielnic nn i stacji kontenerowych, Roberta Zalewskiego - Kierownika wydzia u produkcji rozdzielnic SN i Romana Bryla - Kierownika wydzia u produkcji konstrukcji stalowych naszych wyrobów. Nad sprawnym dzia aniem gospodarki materia owej czuwa Kazimierz Holewiƒski - Kierownik magazynu. Dzi ki sprawnej pracy zespo u utrzymania ruchu pod kierownictwem Ryszarda Bry ki nie dosz o do powa niejszych awarii i przestojów produkcyjnych. Dyrekcja Oddzia u dzi kuje wszystkim za tak du y wk ad i zaanga owanie, bez którego nie uda oby si przetrwaç wyjàtkowo trudnego okresu i zrealizowaç 100% zaplanowanego bud etu. Okres Êwiàteczny pozwoli nam na zas u ony odpoczynek i regeneracj si do podj cia kolejnych wyzwaƒ i zadaƒ w nadchodzàcym roku. Marian Kowalik Dyrektor Produkcji 9

10 ZFÂS Nowe zasady przyznawania Êwiadczeƒ z Zak adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych 30 listopada br. dokonana zosta a zmiana Regulaminu Socjalnego. Zmiana podyktowana by a przede wszystkim zmianà przepisów ustawy PIT w zakresie okreêlenia limitów kwotowych Êwiadczeƒ wolnych od podatku oraz bezwzgl dnym podporzàdkowaniu wysokoêci Êwiadczeƒ od sytuacji rodzinnej, yciowej i materialnej osób uprawnionych do Êwiadczeƒ socjalnych. W praktyce oznacza o to koniecznoêç zró nicowania wysokoêci przyznawanych Êwiadczeƒ w zale noêci od dochodu na cz onka rodziny, w miejsce dotychczasowej praktyki przyznawania Êwiadczeƒ w jednakowej wysokoêci np. dop at do wypoczynku dzieci i m odzie y; po yczek mieszkaniowych itd., niezale nie od wysokoêci uzyskiwanych dochodów. Od 1 stycznia 2005 r., kiedy regulamin wejdzie w ycie, w aênie od dochodu na cz onka rodziny b dzie uzale niona wysokoêç Êwiadczenia. Osoby uprawnione do korzystania ze Êwiadczeƒ b dà obowiàzane do wniosków o Êwiadczenie do àczyç równie oêwiadczenie o wysokoêci dochodów na cz onka rodziny wg wzoru zawartego w regulaminie. Nie mo emy zapominaç, i fundusz socjalny jak sama nazwa wskazuje, powinien s u yç w wi kszym stopniu osobom, których sytuacja materialna jest relatywnie gorsza ni osób dobrze sytuowanych. Zmiana regulacji socjalnych temu s u y - podkreêla Piotr Janczyk - Dyrektor Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi. Zmiana nie ogranicza zakresu podmiotowego osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Tak jak dotychczas ze Êwiadczeƒ Funduszu mogà korzystaç: pracownicy zatrudnieni w pe nym i niepe nym wymiarze czasu pracy na podstawie stosunku pracy oraz cz onkowie ich rodzin, pracownicy przebywajàcy na urlopach wychowawczych, emeryci i renciêci, byli pracownicy zak adu pracy oraz cz onkowie ich rodzin. Ze Êwiadczeƒ Funduszu mogà równie korzystaç: cz onkowie rodzin po zmar ych pracownikach i by ych pracownikach, którzy sà uprawnieni do pobierania renty rodzinnej po tych pracownikach, osoby którym pracodawca przyzna prawo do korzystania ze Êwiadczeƒ Funduszu. Nieco rozszerzone zosta y rodzaje Êwiadczeƒ socjalnych. Od 1 stycznia 2005 r. Êrodki Funduszu Socjalnego b dzie mo na przeznaczaç na: udzielanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej przyznawanej osobom znajdujàcym si w szczególnie trudnej sytuacji yciowej; udzielanie pomocy finansowej w postaci bezzwrotnych zapomóg pieni nych; dofinansowanie zorganizowanego, krajowego wypoczynku dzieci i m odzie y do lat 18, w formie wczasów, kolonii, zimowisk, obozów, kolonii zdrowotnych i rehabilitacyjnych; dofinansowanie do wypoczynku Êródrocznego dzieci ucz szczajàcych do szkó podstawowych (tzw. zielone szko y); udzielanie po yczek zwrotnych na cele zwiàzane z budowà domu, zakupem mieszkania lub domu; udzielanie po yczek zwrotnych na cele zwiàzane z rozbudowà, przebudowà lub remontem generalnym posiadanych zasobów mieszkaniowych. W tych przypadkach wysokoêç Êwiadczenia b dzie uzale niona od dochodu na cz onka rodziny. Pod poj ciem dochodu na cz onka rodziny, rozumie si wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujàcych i gospodarujàcych w gospodarstwie domowym, podlegajàce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczb osób pozostajàcych w tym gospodarstwie domowym. Dochody z tytu u prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej i wspó pracy przy prowadzeniu tej dzia alnoêci, przyjmuje si w wysokoêci zadeklarowanej jako pod- stawa wymiaru sk adek na ubezpieczenia spo eczne, a je eli z tytu u okreêlonej dzia alnoêci nie istnieje obowiàzek ubezpieczenia spo ecznego, w wysokoêci najni szej podstawy wymiaru sk adek. Ponadto z Funduszu b dzie mo na: dofinansowywaç dzia alnoêç kulturalnooêwiatowà, w szczególnoêci w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe; dofinansowywaç lub dop acaç do us ug i Êwiadczeƒ w zakresie ró nych form dzia alnoêci sportowo - rekreacyjnej organizowanej dla ogó u pracowników zatrudnionych w danych jednostkach organizacyjnych oraz finansowaç zakup sprz tu sportowego do wspólnego u ytku, jak równie dofinansowywaç organizowanie spotkaƒ integracyjnych dla za ogi i najbli szych cz onków rodziny. Korzystna zmiana dla pracowników zwiàzana jest z mo liwoêcià zawieszenia lub umorzenia cz Êci po yczki na remont mieszkania. Z takiej mo liwoêci b dà mogli skorzystaç ci, którzy nie mieli zawieszonej ani umorzonej po yczki na zakup mieszkania lub domu. Nie zosta a zmieniona procedura przyznawania Êwiadczeƒ. Jednak e Komisja Socjalna, b dzie rygorystycznie przestrzega a zasad przewidzianych w regulaminie, w szczególnoêci dotyczàcych wniosków o dofinansowania. Wnioski niekompletne nie b dà rozpatrywane - mówi Eryk Wyduch - Przewodniczàcy Komisji Socjalnej. W tabelach obok przedstawione zosta y przedzia y dochodowe oraz wysokoêci maksymalne poszczególnych rodzajów Êwiadczeƒ socjalnych w 2005 r. Zarówno przedzia y dochodowe jak te wysokoêci Êwiadczeƒ b dà corocznie uzgadniane pomi dzy pracodawcà a zak adowymi organizacjami zwiàzkowymi. Zespó redakcyjny 10

11 Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci Êwiadczeƒ w postaci pomocy rzeczowej oraz zapomóg pieni nych: WysokoÊç Êwiadczenia Dochód na cz onka rodziny Dla pracownika Dla cz onka rodziny Dla emeryta lub rencisty do 1200 z na cz onka rodziny do 1000 z do 500 z do 750 z od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do 750 z do 375 z do 565 z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do 500 z do 250 z do 375 z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do 300 z do 150 z do 250 z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci dofinansowania do wypoczynku wakacyjnego: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do 100% kosztów, nie wi cej jednak ni 800 z do 90% kosztów, nie wi cej jednak ni 700 z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do 80% kosztów, nie wi cej jednak ni 600 z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do 70% kosztów, nie wi cej jednak ni 500 z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci po yczek na cz Êciowe pokrycie kosztów budowy domu, zakupu mieszkania lub domu: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do z do z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do z Przedzia y dochodów na cz onka rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu oraz wysokoêci po yczek na cele zwiàzane z rozbudowà, przebudowà lub remontem generalnym posiadanych zasobów mieszkaniowych: Dochód na cz onka rodziny WysokoÊç Êwiadczenia do 1200 z na cz onka rodziny od 1201 do 1700 z na cz onka rodziny do z do z od 1701 do 2200 z na cz onka rodziny do z powy ej 2200 z na cz onka rodziny do z 11

12 Regulacje wewn trzne Arbitra gospodarczy jako alternatywa wobec sàdów paƒstwowych Tomasz Chrobok Coraz powszechniejszà praktykà jest dokonywanie w umowach handlowych zapisów na sàd polubowny, tzn. powierzenie rozpatrywania wszelkich sporów wynikajàcych z umowy arbitra owi gospodarczemu, zamiast sàdom powszechnym. Podstaw prawnà do stosowania tego rodzaju rozwiàzaƒ daje zapis artyku u kodeksu post powania cywilnego (kpc), w myêl którego: strony w granicach zdolnoêci do samodzielnego zobowiàzywania si mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego spory o prawa majàtkowe, z wyjàtkiem sporów o alimenty i ze stosunku pracy. Zgodnie z zapisem 2 tego artyku u dopóki strony obowiàzuje taka umowa, nie mo na àdaç rozpoznania sporu przez sàd. Umowa o zapis na sàd polubowny zgodnie z regulacjami art. 698 kpc powinna byç sporzàdzona na piêmie i podpisana przez obie strony. Oznacza to, e ka dorazowe powierzenie sàdowi polubownemu rozstrzygania ewentualnych sporów wynik ych z umowy handlowej musi nastàpiç w drodze odr bnej umowy przekazujàcej rozstrzygni cie takich sporów przez arbitra gospodarczy. Praktyka nakreêli a jednak inne rozwiàzanie, polegajàce na umieszczaniu w formie klauzuli, zapisu na sàd polubowny w podstawowej umowie handlowej. Z uwagi na to, e umowa podstawowa zawierana jest na piêmie i podpisywana przez uprawnionych reprezentantów stron, umieszczona w niej klauzula zawierajàca zapis na sàd polu- bowny spe nia, co do formy, wymogi z art. 698 kpc., nale y tak e uznaç za s uszne stanowisko, e zamieszczona w postaci klauzuli arbitra owej umowa na sàd polubowny, pomimo swojej formy nie traci charakteru odr bnej umowy. Zawarcie w imieniu ELEKTROBU- DOWY umowy arbitra owej podobnie jak umowy podstawowej mo e zostaç skutecznie dokonane przez dwóch cz onków Zarzàdu, bàdê ustanowionego przez nich do dokonania tej czynnoêci pe nomocnika. W tym w aênie miejscu nale y poruszyç bardzo istotnà kwesti, jakà jest zakres umocowania pe nomocników stron w imieniu których zawierajà oni umowy. Zazwyczaj pracownikom zawierajàcym umowy udzielane sà pe nomocnictwa szczególne, które upowa niajà do zawarcia tylko umowy podstawowej, nie obejmujàce swoim zakresem umów arbitra owych, nie zdajàc sobie sprawy z odr bnoêci klauzuli arbitra owej jako samoistnej umowy. Konsekwencjà zawarcia (na mocy takiego pe nomocnictwa), w imieniu mocodawcy umowy podstawowej jest niewa noêç zamieszczonej w niej klauzuli arbitra owej, bowiem w myêl artyku u 103 kodeksu cywilnego zawarcie umowy o zapis na sàd polubowny przez osob nie majàcà stosownego pe nomocnictwa lub z jego przekroczeniem jest niewa na. Jest to tak zwana u omna czynnoêç prawna, która dla uzyskania wa noêci wymaga potwierdzenia osoby, w imieniu której zosta a dokonana. Konsekwencje takiej sytuacji mogà byç dotkliwe. Dopóki w zwiàzku z zawartà umowà nie powstaje spór, strony sà przekonane o skutecznoêci jej postanowieƒ. Sytuacja ulega zmianie w momencie, gdy spór si pojawia, gdy mo e zostaç podniesiony zarzut o niewa noêci zamieszczonej w umowie podstawowej klauzuli arbitra owej, z uwagi na zbyt wàski zakres pe nomocnictwa. Tym samym zakwestionowana zostanie w aêciwoêç arbitra u gospodarczego do rozwiàzywania danego sporu. Wówczas w aêciwym do rozpatrywania takiego sporu jest sàd paƒstwowy. Taka sytuacja niesie ze sobà bardzo przykre konsekwencje. Po pierwsze, wià e si z utratà op at uiszczonych przy wniesieniu pozwu, a tym samym rodzi zb dne koszty dla Spó ki. Po drugie, up ywajàcy w wyniku przed u ajàcych si procedur czas mo e spowodowaç przedawnienie roszczeƒ. Aby przeciwdzia aç negatywnym konsekwencjom dla ELEKTROBUDOWY nale y zwróciç szczególnà uwag na sytuacj, gdy umowa podpisywana jest przez pe nomocnika (zarówno w przypadku Spó ki jak te naszego kontrahenta), czy zakres pe nomocnictwa obejmuje zawarcie umowy arbitra owej, gdy klauzula taka jest przewidziana w umowie podstawowej, jeêli nie, wówczas nale y rozszerzyç zakres pe nomocnictwa bàdê te usunàç w/w klauzul z umowy. Zarzàdzenie D/13/04 z r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Gospodarowania Zak adowym Funduszem Âwiadczeƒ Socjalnych, Zarzàdzenie D/14/04 z r. wprowadzajàce w ycie Regulamin pracy ELEKTROBUDOWY SA. 12

13 Liderzy zmian ELEKTROBUDOWA bezkompromisowa, najlepsza marka Marcin Mycek (z lewej) podczas wr czenia dyplomu Z ota Iskra z okazji XI Mi dzynarodowych Targów ELEKTRO EXPO 4 listopada 2004 r. Marcin Mycek z wykszta cenia magister in ynier elektryk (Politechnika Opolska), ukoƒczy ponadto studia podyplomowe na Wydziale Zarzàdzania i In ynierii Produkcji w dziedzinie RachunkowoÊç i Finanse, a tak e na Wroc awskiej Akademii Ekonomicznej Wydzia Zarzàdzania i Informatyki Magisterskie Studia Mened erskie MBA. Przez rok pracowa w firmie ENERGOTEST ENERGOPO- MIAR Sp. z o.o. Prac dla ELEKRTOBUDOWY rozpoczà em w Oddziale RWE na stanowisku in yniera monta u. W ciàgu 5 lat swojej pracy pozna em szereg obiektów (EC Turów, EC Wroc aw, EC Chorzów - Elcho, EC Zielona-Góra), podczas realizacji których naby em doêwiadczenie dajàce mi predyspozycje do samodzielnego prowadzenia projektu. Dany mi czas, oprócz intensywnej pracy, poêwi ci em równie na pog bianie swojej wiedzy teoretycznej w zakresie ekonomii i zarzàdzania. Na poczàtku roku 2004 powierzono mi zadanie polegajàce na prowadzeniu grupy kontraktów w Warszawie. Mog Êmia o powiedzieç, e samo kierowanie kontraktami to ju nie tylko organizacja i zarzàdzanie budowami, ale kompletny proces inwestycyjno-wykonawczy, wyst pujàcy przy za o onych kosztach, terminach oraz parametrach jakoêciowych. W aêciwa identyfikacja kluczowych klientów, okreêlenie ich potrzeb, sta y kontakt z klientem, jak równie dbanie o jego zadowolenie to priorytety mojej pracy. Po zakoƒczonych kontraktach b dziemy zbieraç dane na temat naszych produktów i Êwiadczonych us ug. Pozwoli nam to na uzyskanie informacji do analizy i wprowadzenia korekt w dalszym dzia aniu. Dà enie do najlepszej jakoêci na rynku zosta o ju w EB SA zainicjowane, i to nie tylko poprzez wysokie kwalifikacje pracowników, ale przede wszystkim dzi ki wprowadzonej dywersyfikacji na oddzia y. Podzia ten umo liwi dopasowanie oferty do wymogów danej i ÊciÊle okreêlonej grupy klientów. Obecny rynek, kierujàcy si przede wszystkim kosztami, nie pozwala oferowaç wszystkim klientom tego samego produktu, dlatego s uszne i niezb dne zarazem wydaje si wy owienie kluczowych klientów i dopasowanie do nich oferty na zasadzie kompromisu mi dzy cenà i jakoêcià. Obecnie dzi ki wyt onej pracy Biura Handlowego pod przewodnictwem Mariusza Niedzia kowskiego w grupie kontraktów warszawskich znajdujà si nast pujàce inwestycje: Stacja A18 Metra - Plac Wilsona, Budynki Apartamentowe Mondrian House, Biurowiec BETA oraz filar grupy - Z ote Tarasy. Ostatni kontrakt ze wzgl du na czas trwania, jak i rozmach budowy traktowany jest jako fundament pozwalajàcy na dobieranie i pozyskiwanie do realizacji innych projektów. Specyfika realizacji obiektów komercyjnych, czy przemys owych diametralnie ró ni si od charakteru inwestycji w energetyce. Sà to projekty o bardzo szybkim tempie realizacji, charakteryzujàce si olbrzymià drapie noêcià zleceniodawców, których najwa niejszym i niejednokrotnie jedynym kryterium w wyborze wykonawcy okazuje si cena. Owa drapie noêç objawia si równie tendencjà do narastania problemów z samà realizacjà, mianowicie z du ym ryzykiem, brakiem przep ywu informacji, rozmytà odpowiedzialnoêcià, szczàtkowà dokumentacjà, szarpanym frontem robót, a ponadto problemami z odbiorami i p atnoêciami. Oficjalnym j zykiem na budowie jest w tej chwili j zyk angielski, co bynajmniej nie u atwia nam komunikacji, ale podà a za panujàcym w Êwiecie standardem. Natomiast Êciàganie nale noêci, jak i przep ywy pieni ne, niezb dne dla progresywnego post pu robót, to ju powszechny problem, z którym borykajà si wszystkie firmy niezale nie od obszaru dzia ania i specyfiki prowadzonych robót. Reaktywacja pracy w grupie kontraktów na terenie Warszawy, choç nie by a prosta, rozpoczynaliêmy bowiem bez zaplecza, zarówno sprz towego, jak i osobowego daje wiele satysfakcji. Inwestorzy niech tnie zgadzajà si na u ycie podwykonawców, a koszt lokalnej si y roboczej znacznie przekracza koszty w pozosta ych regionach Polski. Stàd jesteêmy zmuszani do sukcesywnego uzupe niania bazy sprz towej, a ka dy z dokonywanych zakupów jest wielokrotnie przemyêlany i analizowany pod kàtem jego przydatnoêci oraz op acalnoêci (przewidzianych funduszy przy zachowanej rentownoêci). Grupa kontraktów warszawskich jest doskona ym przyk adem po àczenia m odzieƒczej werwy z doêwiadczeniem. M odzi wspó pracujà ze starszymi wzajemnie si uzupe niajàc. Tylko i wy àcznie dzi ki wydajnej wspó pracy sta a si mo liwa sprawna realizacja tych przedsi wzi ç w tak trudnych warunkach, jakie oferujà wymagajàcy zleceniodawcy (cz sto obcokrajowcy), jak i nie atwy teren dzia ania. 13

14 Z ycia firmy >> cd. Liderzy zmian Kierujàc grupà warszawskà w swym dzia aniu w pe ni uto samiam si z zaleceniami pana Prezesa, wspó grajàcymi z tezami najlepszych guru biznesu. Mi dzy innymi stosujemy program Work-Out - w pe ni funkcjonujàcy zaowocowa uzyskaniem otwartoêci i wzajemnego zaufania. Pracownicy nie bojà si proponowaç swoich rozwiàzaƒ, dzi ki czemu wyeliminowaliêmy zb dnà prac. Powierzone mi zaufanie, zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i doborze ludzi do zespo u, pozwala optymistycznie spoglàdaç w przysz oêç. Ka da z wa niejszych decyzji przed podj ciem jest dog bnie przemyêlana i przedyskutowana. Ponadto pozosta e grupy kontraktów bardzo dobrze z nami wspó pracujà. Zatem, o ile nie napotkamy przeszkód niezale nych od nas, warszawskie kontrakty powinny zostaç zrealizowane z dobrymi wynikami. Na ka dym kroku stosujemy g ównà zasad sukces naszych klientów jest naszym celem. A swój zespó mog opisaç tylko jednym zdaniem: W dà eniu do celu jesteêmy gorsi ni Pit bull terrier'y. Gorsi, poniewa one w koƒcu odpuszczajà, a my nie. A naszym celem jest uczynienie ELEKTROBU- DOWY znanej na rynku warszawskim i kojarzonej z bezkompromisowà, najlepszà markà. Marcin Mycek SEP-owskie andrzejki Ko o Zak adowe SEP nr 19 przy ELEKTROBUDOWIE SA zorganizowa o andrzejkowe spotkanie integracyjne w WiÊle Czarne w dniach listopada br. Spotkanie mia o charakter otwarty, dlatego oprócz cz onków SEP uczestnikami byli tak e niezrzeszeni pracownicy EB SA oraz osoby towarzyszàce - w sumie 31 osób. Pi kne krajobrazy i pruszàcy Ênieg sprzyja y integracji. W programie turystycznym imprezy by a przeja d ka wozami pod Baranià Gór, do sza asu, gdzie przy ognisku uczestnicy piekli kie baski no i, jak przysta o na elektryków, rozgrzewali si góralskà herbatkà z pràdem. Ognisko w sza asie przypomnia o starszym niegdysiejsze, a m odszym pewnie tegoroczne w drówki - co sk oni o uczestników do wspólnych Êpiewów. Drog powrotnà oêwietla y pochodnie i... okolicznoêciowe latarki. Wieczór up ynà w mi ej, przyjacielskiej atmosferze na kolacji kole eƒskiej i taƒcach. Nie oby o si bez akcentu SEPowskiego, jakim by o wr czenie kol ance Gra ynie Król legitymacji cz onkowskiej przez Zarzàd Ko a w osobach kolegów: Bogdana Czarneckiego i Henryka Lalika. W niedzielny poranek Wis a i okolica by y ju przykryte grubà warstwà puszystego Êniegu. Co bardziej wytrwali mieli okazj odbycia niezapomnianych spacerów nieprzetartymi drogami i Êcie kami dolin Bia ej i Czarnej Wise ki. Dzi kujemy wszystkim uczestnikom za wspania à atmosfer i dobrà zabaw. W sposób szczególny dzi kujemy Dyrekcji ELEKTROBU- DOWY SA za wsparcie finansowe naszego wspólnego przedsi wzi cia. Bogdan Czarnecki - Prezes Ko a Joanna Janus-Jurczyk - Skarbnik Ko a Niezrzeszeni dzi kujà za zaproszenie. Podczas wieczornej przeja d ki Uczestnicy spotkania 14

15 Firmowy horoskop na 2005 rok a Baran (21.III-20.IV) Twoja energia wydaje si nie mieç granic. Zaplanowanà prac b dziesz stara si wykonaç jak najszybciej i jak najlepiej. Dzi ki wierze w siebie i silnej woli, masz szanse zwalczyç przeszkody i przekonaç ludzi, aby walczyli razem z Tobà. Kiedy dzia asz, umiesz jednoczeênie kierowaç oraz wydawaç rozkazy. Wszelkimi dost pnymi sposobami pragniesz realizowaç swoje wznios e idee. Stawiasz sobie i innym ogromne wymagania. Porywaç Ci b dà nowe wyzwania losu. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu ludziom najwy szych idei i zapalaniu ich do realizacji w pe ni entuzjazmu i wiary w sens aktywnego dzia ania. c Bliêni ta (21.V-21.VI) B dziesz pragnàç ciàg ych zmian, wszystko, co sta e, nieruchome, bez rozwoju nie b dzie Ci interesowa o! Istotnym Twoim zadaniem jest przenoszenie informacji i przekazywanie jej innym ludziom. Masz wyjàtkowà zdolnoêç czynienia wielu rzeczy na raz. Potok energii jest wcià otwarty na zdobywanie nowej wiedzy. Twoje zadanie na ziemi polega na byciu noênikiem informacji, aby mog a ona s u yç ludziom dla doskonalenia ich ycia. b Byk (20.IV-21.V) Pot na si a woli, sta oêç i wytrwa oêç to atuty, które w tym roku b dà nap dza y Ci do walki. Twoja si a witalna jest ogromna, dlatego mo esz wytrzymaç wszelkie przecià enia. Twoje zadanie na ziemi polega na zbieraniu wiedzy i przechowywaniu jej tak, aby inni póêniej mogli jà wykorzystaç. e Lew (23.VII-23.VIII) Twoja wewn trzna si a b dzie dodawa a otuchy s abszym, b dziesz podpowiadaç innym, co robiç, aby osiàgnàç sukces. Twoje zadanie na ziemi polega na rozniecaniu w ludziach ognia wewn trznego, który nadaje si i moc. f Panna (23.VIII-23.IX) Twoja dok adnoêç w pracy w tym roku osiàgnie apogeum! Misja na ziemi pozornie wydaje si prosta i ma o ciekawa, ale bez Twojego wk adu pracy inne znaki majà ma e szanse doskonalenia si i osiàgni cia sukcesu. Twoje zadanie na ziemi polega na uêwiadamianiu wszystkim dà àcym do sukcesu, e bez codziennej pracy nie ma ko- aczy. g Waga (23.IX-23.X) B dziesz rozwija swoje intelektualne zdolnoêci w drodze do osiàgni cia sukcesu. OtwartoÊç na potrzeby innych ludzi to Twój podstawowy atut. Twoje zadanie na ziemi polega na rozwijaniu w ludziach poczucia sprawiedliwoêci i pragnienia doskonalenia ró nych form pracy. h Skorpion (23.X-23.XI) Posiadasz zdolnoêci poszukiwania w ludziach tego, czego inni znaleêç nie potrafià. Energia i ogromne si y regenerujàce pozwolà Ci w tym roku pokonaç wszelkie przeciwnoêci losu. Twoje zadanie na ziemi polega na pomocy ludziom w ich przeprawie na drugi brzeg. i Strzelec (23.XI-22.XII) Twój czas, zdolnoêci i zapa poêwi ç na to, aby docieraç do innych ludzi, a apostolskie przes anie przekazuj dalej, aby pomóc innym w dà- eniu do sukcesu. Twoje zadanie na ziemi polega na tym, by byç przewodnikiem w realizowaniu najwy szych idei. j Kozioro ec (22.XII-21.I) Silna wola, wytrwa oêç, cierpliwoêç, ostro noêç, oszcz dnoêç, pilnoêç, zdolnoêç koncentracji, sta oêç, wiernoêç, uczciwoêç i wielki talent organizacyjny b dziesz doskonaliç w 2005 r. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu, e po trudnoêciach, po burzach zawsze zaêwieci s oƒce. k Wodnik (21.I-19.II) Prorocze wizje, duchowe przywództwo to cechy, które pomagajà Tobie oraz innym dà yç do doskona oêci. Cenisz sobie wolnoêç, ale nie samowol. Twoje zadanie na ziemi polega na przekazywaniu ludziom màdroêci dotyczàcej sensu pracy. l Ryby (19.II-20.III) AktywnoÊç w Êwiecie realnym oraz irracjonalnym pomaga przedrzeç si przez emocjonalne aspekty Twego ycia. JesteÊ najbardziej uduchowionym znakiem, wra liwym na potrzeby innych. Twoje zadanie na ziemi polega na aktywizowaniu ludzi do dzia ania nawet w najbardziej niesprzyjajàcych warunkach. d Rak (22.VI-23.VII) Rok b dzie wyjàtkowo aktywny, uporzàdkowany i wewn trznie harmonijny. B dziesz mia zdolnoêç do przeczuwania przysz ych wydarzeƒ. Twoje zadanie na ziemi polega na ukazywaniu zdarzeƒ zrodzonych z wewn trznych przeczuç. No có, okazuje si, e wi kszoêç naszych pracowników to zodiakalne silne, uparte i charyzmatyczne barany, nie doêç powiedzieç, e prawie ca a kadra zarzàdzajàca w tym trzech cz onków zarzàdu na czele z Prezesem Jackiem Faltynowiczem... Zodiakalne bliêniaki to kolejna najliczniejsza grupa w EB SA. Osoby spod tego znaku, których g ównà cechà jest ogromne wyczucie intuicyjne oraz zdolnoêci komunikacyjne, a tak e dà enie do ciàg ych zmian to wi kszoêç zespo u redakcyjnego biuletynu informacyjnego ELEKS, w tym redaktor prowadzàca Aleksandra K. Krzemieƒ (Horoskop opracowany na podstawie obserwacji gwiazd, ksi yca oraz...materia ów Andrzeja Jamroza astrologa)

16

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Anetta Byczkowska. Protokolant Urszula Pietrzak

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Arbitrzy: Anetta Byczkowska. Protokolant Urszula Pietrzak Sygn. akt UZP/ZO/0-1612/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 czerwca 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Renata Tubisz Arbitrzy: Anetta Byczkowska Agnieszka Katarzyna Staszek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rcez.lubartow.pl Lubartów: Pełnienie funkcji Koordynatora projektu Nauka - Praktyka - Sukces

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach nr 13/2014/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo