r w Q O WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) j) P- Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r w Q O WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) j) P- Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963""

Transkrypt

1 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) Z r w j) P- Q O x aw X.1963 Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963" Nr 8 (179) ROK X WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963

2

3 Po VIII Zjeździe PZF 22 marca, w przeddzień Zjazdu, zebrało się po raz ostatni stare" Plenum Zarządu Głównego PZF, aby przedyskutować sprawozdanie opracowane przez Prezydium Z. GL na Zjazd i wytyczne do planu pracy PZF na lata Plenum wprowadziło 2 poprawki do obowiązujących regulaminów Komisji Naukowo-Badawczej i Odznaki Honorowej, dostosowując regulaminy do wymogów nowego statutu, a przede wszystkim nowego okresu kadencji władz naczelnych Związku 3 lata. Zgodnie z tymi poprawkami członków Sekcji Ekspertów Komisji N. B. powoływać będzie Prezydium Zarządu Głównego, a nie Plenum, natomiast złotą odznakę PZF nadawać będzie wszystkim członkom Zarząd Główny PZF (prosimy o wprowadzenie tej poprawki do ogłoszonego na naszych łamach regulaminu: Filatelista, nr 24/1962 r., str. 464, 3, pkt. 3). Zgodnie z wnioskami Zarządów Oddziałów Plenum przyznało szereg odznak honorowych. Listę odznaczonych zamieścimy w jednym z następnych numerów. Na zakończenie obrad, na wspólny wniosek 6 Oddziałów Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Torunia i Wrocławia, Plenum Z. Gł. przyjęło specjalną uchwałę, stwierdzającą, że w okresie między VII a VIII Zjazdem umocniła się poważnie działalność naszej organizacji. Związek stał się organizacją masową filatelistów polskich i rozwinął dużą działalność propagandową i wychowawczą wśród dorosłych i młodzieży. Jest to dorobkiem ofiarnej pracy licznej armii aktywu związkowego. Zarząd Główny na zakończenie swej kadencji wyraził wszystkim działaczom i aktywistom serdeczne podziękowanie za ich dotychczasowy trud i ofiarność w pracy społecznej. Plenum Zarządu Koperta z zjazdowym stosowanym chu obrad VIII Zjazdu; znaczek skasowano datownikiem okolicznościowym w kiosku pocztowym w gma-,2.ok t, Głównego podkreśliło jednocześnie duży wkład pracy Prezydium Z. Gł., którym kierował kol. Zbigniew Fijałek. Olbrzymi wkład pracy kol. Fijałka, szczególnie w przygotowanie statutowego Zjazdu PZF, podniósł autorytet naszego Związku i ustabilizował jego sytuację prawną. Wyrażając uznanie kol. Zb. Fijałkowi za dotychczasową ofiarną pracę Zarząd Główny nadał mu złotą odznakę honorową PZF. 23 marca rozpoczął obrady VIII Zjazd. Wzięło w nim udział 81 delegatów, spośród 82 wybranych na Walnych Zebraniach Oddziałowych. Przewodniczącym Zjazdu wybrano prof. dra inż. Tadeusza Pompowskiego z Gdańska, sekretarzem Zdzisława Krężla z Warszawy. W prezy- (fot. J. Czarnecki) Fragment Prezydium Zjazdu; od lewej: A. Sumiga przew. Zarz. G3. Z.Z. Pracowników Łączności, H. Kot przedstawiciel KC PZPR, F. Ładosz wiceminister Łączności, T. Pompowski przew. Zjazdu, Z. Fijałek przew. PZF dium Zjazdu zasiedli m.in.: wiceminister Łączności Faustyn Ładosz oraz przedstawiciele KC PZPR Henryk Kot i Jerzy Kończyk. Po przyjęciu regulaminu obrad Zjazdu i wyborze Komisji zjazdowych, Zjazd wysłuchał sprawozdania z prac Zarządu Głównego, złożonego przez prezesa Zbigniewa Fijałka. Zasadnicze tezy sprawozdania Czytelnicy nasi znają z wywiadu z prezesem Fijałkiem, ogłoszonym w numerze Filatelisty" z 15 marca. Natomiast wręcz zaskakujące były liczby sprawozdania ze stanu organizacyjnego Związku. Zaskakujące dlatego, że przed miesiącem ogłosiliśmy przecież dane liczbowe na koniec ubiegłego roku. Już tamte liczby wskazywały na niesłychaną dynamikę rozwojową PZF. W sprawozdaniu usłyszeliśmy dane na ł marca znacznie wyższe od liczb na koniec roku. Przez 2 miesiące nastąpił dalszy bardzo intensywny wzrost 143

4 naszych szeregów. Przybyło w tym krótkim czasie 18 kół terenowych, 48 zakładowych i 171 szkolnych (przy jednoczesnej likwidacji pewnej liczby kół młodzieżowych pozaszkolnych). Ta dynamika rozwojowa* Związku to obok poważnej stabilizacji finansowej najbardziej charakterystyczne akcenty sprawozdania. Zestawienie porównawcze stanu organizacyjnego PZF za okres Członeewie doro611 rolodzież razem " I rrzybyło I Koła zakła-."- dowe złe- Sowo m łodzież szkolna terenowe szkolne razem przybyło Prelim'narz Związku na rok 1963 zamyka się po stronie wpływów i wydatków sumami ponad 2,5 mln zł. Na zakończenie dość szczegółowego sprawozdania ze wszystkich odcinków pracy związkowej prezes Fijałek przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu wytyczne do planu pracy PZF na lata Spotkały się one z dużym uznaniem zebranych i będą stanowiły podstawę przy opracowaniu planu pracy przez nowe władze. Wiele tez z wytycznych" znalazło się w końcowej uchwale Zjazdu stanowiącej zsumowanie wszystkich zgłoszonych wniosków. W dyskusji nad sprawozdaniami władz (Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu) zabierało głos 23 delegatów. Podkreślali oni szereg pozytywnych osiągnięć w pracy związkowej ostatniego okresu, podkreślali również, że wiele mamy jeszcze do zrobienia na różnych odcinkach, jak np.: konieczne zwiększenie puli znaczków zagranicznych dla członków Związku, szkolenie aktywu i młodzieży oraz jurorów i ekspertów, dalsze pogłębianie współpracy z pocztą (ochrona przesyłek filatelistycznych rzed niszczeniem), akcja wydawnicza i szereg mniejszych, ale dotkliwych bolączek naszej filatelistyki. Ustępującym władzom udzielono absolutorium z podziękowaniem, po czym wybrano nowe władze Związku na' najbliższe 3 lata, które ukonstytuowały się jak następuje: Zarząd Główny Zbigniew Fijałek przewodniczący Jan Klimek I wiceprzewodniczący Józef Tisłowitz II wiceprzewodniczący Zygmunt Hampel sekretarz Klemens Wądolowski skarbnik Aleksy Celle czł. Prezydium Zygmunt Edelwein czł. Prezydium Mieczysław Jarosz Kraków Zygmunt Kałamaga Wrocław Marian Szwernin Katowice Jan Witkowski Poznań oraz prezesi 21 Oddziałów PZF: Zygmunt Skrobecki Białystok Edward Slaby Bydgoszcz Tadeusz Pompowski Gdańsk Józef Danilewicz Gorzów Marian Nowak Katowice Witold Mikulski Kielce Janusz Sarnowski Koszalin Jan Ryblewski Kraków Karol Wietrzny Krosno Jacek Rogowski Lublin Lesław Zabilski Łódź Waldemar Kisiel Olsztyn Tadeusz Zdobylak Opole Henryk Podbielski Poznań Stanisław Kolaszko Przemyśl Antoni Grornski Rzeszów Jerzy Wilczyński Szczecin Jerzy Piechowicz Tarnów Jan Sawczak-Knihinicki Toruń Mieczysław Sikorski Warszawa Władysław Koziarz Wrocław Główna Komisja Rewizyjna Stanisław Jarocki przewodniczący Jerzy Dobrzeniecki sekretarz Kazimierz Andrysik Tadeusz Hampel Kazimierz Koczorowski zastępcy członków Komisji: Stanisław Piklikiewicz Tadeusz Tarczewski Główny Sąd Koleżeński Stanisław Hochedlinger przewodniczący Kazimierz Krauzowicz sekretarz Franciszek Dopierała Józef Hasman Mieczysław Zaprzał zastępcy członków Sądu: Zenon Kucia Maciej Perzyński Zjazd zakończono przyjęciem uchwał. UCHWAŁA VIII Walnego Zjazdu Delegatów PZF w sprawie zadań Polskiego Związku Filatelistów na lata Dotychczasowe osiągnięcia w działalności PZF stwarzają realne podstawy do 144

5 podniesienia na wyższy poziom działalności związkowej i skonkretyzowania zadań na najbliższe 3 lata. Zadania te wytyczają aktualne potrzeby naszej organizacji, a także rozwój życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego oraz politycznego. Obecny stan liczebny i organizacyjny wymaga większego skonsolidowania Związku i uporządkowania wielu spraw i zagadnień. W związku z powyższym, VIII Walny Zjazd Delegatów PZF nakłada na Zarząd Główny następujące obowiązki: I. Sprawy organizacyjne 1. Przystąpić do szkolenia aktywistów pod kątem pogłębiania wiedzy filatelistycznej jak też i organizacyjnej w celu zapewnienia rozwijającemu się Związkowi coraz liczniejszej wysoko kwalifikowanej kadry związkowej. 2. Wydać w formie broszury obowiązujące przepisy organizacyjne. 3. Opracować nowy wzór legitymacji członkowskiej zawierającej m. in. informacje o stażu organizacyjnym, posiadanych odznaczeniach i pełnionych funkcjach. 4. Uaktywnić działalność klubów zain-- karesowań oraz umożliwić członkom tych klubów w ramach nrzyznanych przydziałów znaczków zagranicznych pierwszeństwo w otrzymaniu znaczków o ich tematyce zainteresowań. 5. Zobowiązać Komisję Naukowo-Badawczą do opracowania programów szkolenia dla kandydatów na ekspertów oraz regulaminu określającego tryb postępowania i zasady uzyskania tytułu i uprawnień eksperta. 6. Uzupełnić ramowy regulamin Koła PZF postanowieniem, że Zarząd Oddziału może ograniczać liczbę członków Koła. H. Sprawy młodzieżowe 1. Zwiększyć fundusze budżetowe na cele młodzieżowe ze szczególnym uwzględnieniem sum przeznaczonych na opłacanie instruktorów młodzieżowych. -2. Dla propagandy filatelistyki wśród młodzieży w szerszym niż dotąd stopniu organizować konkursy filatelistyczne, zapowiadając je w czasopismach młodzieżowych i w Filateliście", w terminie co najmniej na 2 miesiące przed ich rozpoczęciem, aby umożliwić masowy udział młodzieży. 3. Zlecić Komisji Młodzieżowej: a) publikowanie materiałów propagandowych oraz instrukcji dla kół młodzieżowych i ich Mekunów; b) systematyczne wydawanie biuletynów szkoleniowych dla kadry instruktorskiej. 4. Opracować i opublikować uchwałę Zarządu Głównego, która w sposób,ednozamczny określi uprawnienia młodzieży zrzeszonej w PZF na prawach członków i uczestników, reeuluiac sprzeczności wynikłe ze starego i nowego Statutu PZF. III. Propaganda 1. Przedstawić odpowiednim władzom zagadnienie popularyzacji znaczków polskich w krajach socjalistycznych. 2. Wzmóc propagandę filatelistyki poprzez audycje radiowe, telewizyjne oraz przez wydanie odpowiednich afiszy propagandowych. 3. Zlecić Komisji Naukowo-Badawczej zajęcie się zbieraniem i zabezpieczaniem dokumentów i materiałów filatelistycznych o charakterze kronikarskim dla ewentualnych prac o historii filatelistyki w Polsce. 4. Wzmóc propagandę filatelistyki polskiej za granicą, wykorzystuiac roctdcę 1000-lecia Państwa Polskiego oraz 20-lecia PRL do zorganizowania wystaw filatelistycznych w różnych ośrodkach filatelistycznych, szczególnie wśród Polonii zagranicznej. Powyższą akcję należy przeprowadzić w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i PPF Ruch". IV. Wymiana zagraniczna 1. Dążyć do poszerzenia wymiany zagranicznej, dopuszczając do wymiany przez filatelistów polskich również znaczki zagraniczne w ramach obowiązujących limitów. 2. W związku z wypadkami nieumiejętnego obchodzenia się przez Urząd Celny i Pocztowy z przesyłkami filatelistycznymi, co często powoduje uszkodzenia znaczków na kopertach, należy wystąpić do władz celnych i pocztowych z propozycją przeszkolenia urzędników celnych i pocztowych przez aktywistów PZF i wyjaśnienia sposobów obchodzenia się z przesyłkami filatelistycznymi. V. Zaopatrzenie 1. Przedsięwziąć skuteczne starania w kierunku usprawnienia rozdzielnictwa znaczków zagranicznych, a nade wszystko w kierunku zapobieżenia możliwości przechwytywania tych zraczków przez osoby nie zrzeszone w PZF lub nie będące zbieraczami. Placówki PPF Ruch" mogłyby w tym kierunku współpracować ze społecznymi komisjami rozdzielczymi, których członkowie rekrutowaliby się spomiędzy członków PZF, delegowanych do pracy w komisji przez Zarządy Oddziałów. 145

6 2. Wystąpić do PPF Ruch" z wnioskami o: a) znaczne zwiększenie importu znaczków KDL; b) sprowadzenie dostatecznej ilości kart albumowych oraz tzw. Hawidów% c) zorganizowanie w każdym mieście wojewódzkim sklepu filatelistycznego oraz w każdym mieście powiatowym punktu sprzedaży walorów filatelistycznych w kioskach Ruch", a w miejscowościach o kilku sklepach jeden z nich przeznaczyć wyłącznie na prowadzenie sprzedaży szerokiego asortymentu znaczków krajowych i zagranicznych, stale uzupełnianego nowymi dostawami starszych emisji, a drugi dla wyłącznego zaopatrywania młodzieży. Sklepy takie nie powinny prowadzić abonamentu; d) opracowanie i wydanie znormalizowanych według wymogów międzynarodowych kart albumowych; e) polepszenie jakości sprzedawanych przyborów filatelistycznych, szczególnie klaserów, które powinny być znormalizowane; f) wydanie uzupełnienia do albumu znaczków PRL; g) oznaczanie kopert z zestawami znaczków w ten sposób, aby jednakowe znaczki nie powtarzały się w różnych zestawach oznaczonych tymi samymi symbolami. 3. Wystąpić do PPF Ruch" z prośbą o zwiększenie dostaw katalogów oraz uzupełniających je dodatków, tak aby każde koło posiadało katalog Europy i Zamorza. 4. Zaproponować PPF Ruch" opracowanie katalogu znaczków Europy, realizując jako pierwsze opracowanie katalogu krajów socjalistycznych. 5. Wystąpić do PPF Ruch" z wnioskiem o: a) przyspieszenie wydawania abonamentu polskiego do terminu nie późniejszego niż 2 miesiące od chwili ukazania się znaczków. b) wydawanie kompletu znaczków danej emisji. 6. Wystąpić do PPF Ruch" o: a) staranne kasowanie znaczków objętych abonamentem; b) kasowanie wydań specjalnych, okolicznościowych dostarczanych w ramach abonamentu, odpowiednimi kasownikami używanymi na tych imprezach; c) zaniechanie kasowania znaczków abonamentowych kasownikami Ruchu" z literą F". VI. Nowe emisje znaczków Wystąpić do odpowiednich władz o: a) uwzględnianie w tematyce emisyjnej szczególnie ważnych wydarzeń zwią- 146 zanych z historią, kulturą oraz zdobyczami nauki i sztuki polskiej; b) w razie emisji jakichkolwiek wydań specjalnych, zapewnienie otrzymania ich przez wszystkich członków Związku przynajmniej po jednym egzemplarzu. VII. Wydawnictwa 1. Dążyć do uzyskania zezwoleń na wydawanie biuletynów informacyjno-szkoleniowych przez poszczególne Oddziały. 2. Zlecić Komisji Naukowo-Badawczej opracowanie publikacji dotyczącej sposobu opracowywania zbiorów filatelistycznych ze szczególnym podkreśleniem zbiorów tematycznych. 3. Wykorzystywać przez organa PZF prasę terenową do szerszej propagandy filatelistyki, mającej na celu werbowanie nowych członków PZF. 4. Wydać w formie broszury Poradnik Filatelisty" (na wzór Poradnika Młodego Filatelisty"), jako podręcznik dla początkującego zbieracza. VIII. Imprezy filatelistyczne 1. Opracować ramowy 3-letni plan imprez filatelistycznych, organizowanych na terenie kraju (z wyłączeniem imprez o charakterze lokalnym) i podać ten plan do wiadomości wszystkich Oddziałów PZF. 2. Bieżąco informować o imprezach organizowanych za granicą, a szczególnie w krajach socjalistycznych. 3. Opracować regulamin aukcji filatelistycznych i po uzgodnieniu z odpowiednimi władzami wprowadzić go w życie. UCHWAŁA VIII Walnego Zjazdu Delegatów PZF w sprawie współpracy z Ministerstwem Łączności VIII Walny Zjazd Delegatów PZF z zadowoleniem stwierdza, że współpraca z Ministerstwem Łączności układa się pomyślnie. Znalazło to wyraz w uwzględnieniu w polityce emisyjnej znaczków polskich wniosków i dezyderatów wysuwanych przez Polski Związek Filatelistów, a dotyczących między innymi: ograniczenia do niezbędnego minimum uwarunkowanego potrzebami poczty wydań znaczków z wysokimi nominałami, zaniechania wydawania znaczków ciętych i w odmiennych kolorach - zgodnie z uchwałami FIP. Jednocześnie VIII Walny Zjazd Delegatów PZF wyraża nadzieję, że dalsza współpraca Ministerstwa Łączności i Polskiego Związku Filatelistów będzie kontynuowana w duchu wzajemnego zrozumienia dla dalszego rozwoju idei filatelistycznej w Polsce.

7 J ZNACZKI AUSTRIACKICH POCZT POLOWYCH EDNYM z ciekawszych działów znacz- ków wydanych przez obce władze dla terenów polskich, są wydania austriackich poczt polowych z okresu I wojny światowej. W sierpniu 1914 r., podczas wielkiej ofensywy wojsk austriackich przeciwko wojskom rosyjskim, austriacka poczta polowa utworzyła Inspektorat w Krakowie oraz filie, tzw. urzędy erarialne w Olkuszu, Miechowie i Wolbrondu. Przegrana jednak bitwa pod Kraśnikiem przekreśliła plany utworzenia poczty dla terenów polskich i urzędy te zlikwidowano we wrześniu 1914 r. Druga ofensywa w 1915 r., podczas której Austriacy zajęli ponownie tereny Królestwa Polskiego dała początek rzeczywistej organizacji austriackich poczt etapowych dla tych ziem. Dyrekcję poczty etapowej umieszczono w Lublinie. Podczas 3-letniej działalności wydano trzy serie obiegowe, jedną gazetową i jedną dobroczynną. Ostatnią serię, tzw. czwarte wydanie, z powodu zakończenia wojny nie puszczono w obieg pocztowy. W czasopiśmie Donaupost", w nr 12 z 1941 r. znalazłem ciekawe zestawienie wysokości nakładów tych znaczków, dotychczas nie opublikowane w prasie polskiej. Wysokość nakładów podał były dyrektor austriackich poczt polowych - Józef Posch. I wydanie rok kwiecień. Znaczki bośniackie z ukośnym dwuwierszowym nadrukiem K. u. K. Feldpost". II wydanie Znaczki z podobizną cesarza Franciszka Józefa z napisem K. u. K. Feldpost". 1 hal szt. 25 hal szt. 2 hal szt. 30 hal szt. 3 hal szt. 35 hal szt. hal szt. 40 hal szt. 6 hal szt. 50 hal szt. 10 hal. (czerwony) 60 hal szt szt. 72 hal szt. 10 hal. (niebieski) 80 hal szt szt. 90 hal szt. 12 hal szt. 1 kor szt. 15 hal szt. 2 kor szt. 20 hal. (brązowy) 3 kor szt szt szt. 20 hal. (oliwkowozlel.) 5 kor szt szt. 10 kor szt. Znaczki gazetowe r. Głowa Merkurego. 2 hal szt. 6 hal szt. 10 hal szt. 20 hal szt. 1 hal szt. 2 hal szt. 3 hal szt. 5 hal szt. 6 hal szt. 10 hal szt. 12 hal szt. 20 hal szt. 25 hal szt. 30 hal szt. 35 hal szt. 40 hal szt. 45 hal szt. 50 hal szt. 60 hal szt. 72 hal szt. 1 kor szt. 2 kor szt. 3 kor szt. 5 kor szt. 10 kor szt. III wydanie Znaczki z podobizną cesarza Karola. Wysokość nakładów, szczególnie 3, 5 i 10 kor. wydaje się jednak zaniżona - prawdopodobnie są to ilości znaczków wysłanych rzeczywiście do etapowych poczt polowych. Należy jednak liczyć się z tym, że przynajmniej po 2 tys. sztuk 3, 5 i 10 kor. sprzedano w okienku filatelistycznym w Wiedniu. 1 hal szt. 30 hal. ł szt. 2 hal szt. 40 hal szt. 3 hal szt. 50 hal szt. 5 hal szt. 60 hal szt. 6 hal szt. 80 hal szt. 10 hal szt. 90 hal szt. 12 hal szt. 2 kor szt. 15 hal szt. 3 kor szt. 20 hal szt. 4 kor szt. 25 hal szt. 10 kor szt. 147

8 IV wydanie r. niedopuszczone do obiegu. Głowa cesarza Karola. 1 hal. 850 szt. 2 hal. 850 szt. 3 hal. 850 szt. 5 hal szt. 10 hal szt. 20 hal szt. 2.5 hal szt. 30 hal. 850 szt. 45 hal. 850 szt. 50 hal. 850 szt. 60 hal. 850 szt. 80 hal. 850 szt. 90 hal szt. kor szt. Aczkolwiek wydanie to nie weszło do obiegu, wielu zbieraczy włącza je do swoich zbiorów, a tak niski nakład, przy ogromnej popularności znaczków austriackich na świecie, jest najlepszym wykładnikiem rzadkości tego wydania. W Polsce, śmiem twierdzić, nie ma w zbiorach więcej jak 10 pełnych serii IV wydania; szczęśliwych posiadaczy mogę zapewnić, że w wypadku pojawienia się tej emisji na licytacjach, osiągane ceny znacznie przekraczają ceny katalogowe. Ze znaczkami poczt polowych łączy się tragiczna śmierć Hessego dyrektora technicznego Państwowej Drukarni w Wiedniu, w której drukowano te znaczki. Na polecenie szefa kancelarii wojskowej sztabu generalnego armii austriackiej Marterera, Hesse wykonał wiele rzadkości" tych wydań. Wykonano je w odmiennych kolorach, cięte zamiast ząbkowanych, o podwójnych, odwróconych nadrukach itd. Marterer pewną część znaczków podarował dyrektorowi Hesse, który znaczki te sprzedał z kolei kupcom filatelistycznym. Sam Martererr rozprzedawał wszystkie te cuda" często po bardzo wysokich cenach. Pojawienie się tych wydawnictw na rynku filatelistycznym spowodowało dochodzenie policyjne. Przerażony dochodzeniem Hesse popełnił samobójstwo. Marteręr właściwy winowajca wyszedł z tej afery bez szwanku. Był za wysoką osobistością i sprawiedliwość nie mogła" go dosięgnąć. Znaczki poczt polowych kasowane były kasownikami z napisem K. u. K. Etappenpostamt" oraz nazwą miejscowości. Kasowniki te można podzielić na następujące typy* A z dwiema gwiazdkami pomiędzy górnym napisem a nazwą miejscowości, B z lewej strony litera, z prawej gwiazdka, C z lewej strony litera, prawa wolna, D brak zarówno liter jak i gwiazdek, E dwie kropki z lewej i prawej strony, stempel ozdobny tylko Skarżysko Nadbrzezie, G napis K. u. K. Etappenpost u. Telegraphenamt". Znane są kasowniki z następujących miejscowości pisownia wg kasownika, obok w nawiasie typ oraz ewentualnie występujące w kasowniku dodatkowe oznaczenia liter: Annorpol Lubelski (D) Bełchatów (A) Biaiobrzegi, Kreis naciom (B) a,b Biłgoraj (D) Busk In Polen (C) a, b, (B) c Chełm (B) a,b,c,e,t Chmielnik (A) Dąbrowa In Polon (B) a,b,d, (C) c,f Dęblim in Polen (B) a,b Dzialoszyce (C) a,b, (B) b Gosrkowice (A) Granica (C) a,b,c Hrubieszów (B) c, (C) a,b Iłża (A) Iwanlska In Polen (A) TYPY KASOWNIKÓW C 148

9 Janów In Polen (D) Jedlińsk (A) Jędrzejów (B) a,b,c Kazimierza Wielka (A) Kielce (B) a, (C) b,c,f,g Krimontów (B) Klom nice (D) Kenieepol (B) a, (D) Końsk (A) Korzywnica (D) Kozienice (A) Kraśnik (A), (C) a,b Krasnostaw (A) Lipsko (D) Lubartów (A) Lublin (B) a,d,f,g, (D) Lublin (G) Łaszczów (A) Miechów (B) a,b,c Nowa Brzeżnica (D) Noworadomsk (B) a,b, (C) c Nowy Korczyn (A) Olkusz (B) a,b, (C) d Opatów in Polen (D) Opoczno in Polon (B) a, (D) Opole Kreis Puławy (E) Ossyaków (D) Ostrowiec (C) a, (dwa typy), b, (D) Ożarów,Kreis Opatów In Polan (D) Pajęczno (D) Piaski Kreis Lublin (D) Pilica (A) Pinczów (C) a,b Piotrków (B) a,b,e,d,e Pradla (A) Prosicwvice (A) Przedbórz Kreis Końsk (D) Przysucha (D) Pulawy (B) a,b Z okazji Festiwalu Muzyki Polskiej który odbędzie się w Bydgoszczy i Toruniu w czasie od 3 do 11 maja br. wprowadzono do obiegu dnia 8 kwietnia ilustrowaną kartkę pocztową. Znaczek drukowany na kartce przedstawia budynek Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, ilustracją zaś jest kompozycja graficzna, na którą składają się stare instrumenty i napis: Festiwal Muzyki Polskiej Bydgoszcz Toruń 1963 r.". Kartkę projektował artysta grafik Jerzy Desselberger. Nakład szt. Organizowany w tym roku Festiwal Muzyki Polskiej jest imprezą inaugurującą doroczne od tej chwili święto mu-. zyki polskiej dawnej i współczesnej. Ideą Festiwali jest przedstawienie muzyki polskiej w jej historycznym rozwoju od późnego gotyku do współczesności, celem zaś przedstawienie tych zwłaszcza utworów, które wskutek braku odpowiednich warunków w historii kultury polskiej (zabory, okupacja) nie były wykonywane i nie zostały utrwalone drukiem. W końcu kwietnia zostanie wprowadzona do obiegu ilustrowana okolicznościowa kartka pocztowa z okazji 800-lecia miasta Koźla. Kartka zostaje wydana na zamówienie Komitetu organizującego w cza- Radom (A), (C) a,b,c Radoszyce, Kreis Kosisk (D) Rudniki (D) Sandomierz (A), (B) a Silniczka (D) Skalbrriterz (A) Skala in Polen (A) Skaryszew in Polen (D) Skarżysko (C) a, (D) Skarżysko Nadbrzezie 45 (F) Stawków in Polan (A) Slomniki (A) Sodec, Kreis Wierzbnik (D) alaszów (B) a,b Stopnica (A) Stmemierzyce (D) Suchedniów (D) Sulejów (A) Szczebrzeszyn (E) Szczekociny (C) a,b Szczercow (A) Szydlów (A) Szydlowlec (C) Tarnogród (D) Tomaszów, Kicia Tomaszów (C) a, (15) Wawolnica (D) Widawa (A) Wierzbnik (A) Wioszczowa (B) a,b Wodzisław (A) Wolborz (A) Wolbrom (B) a,b Zaklików (D) Zamość (C) a, (D) Zawichost (D) Zwierzyniec, Kreis ZamoSC (A), (B) a Zenz) (A) POLSKIE Zbigniew Mikniski ~~-4 gmteo On the occasion of the Festiwal of Polish Musie, which will take place in Bydgoszcz and Toruń Erom the 3d to llth of May, an illustrated postcards was released on April 8, The stamp, printed on the card, reprtsents the building of the Ignacy Paderewski Pomeranien Filharmony, Bydgoszcz; the composition of old musical instrumentes and inseription: "Polish Musie Festiwal Bydgoszcz Toruń 1963" make the ilustration. The stamp and illustration haim been designed by the artist J. Desselberger. Number printed It must be mentioned that this Festlval is an inauguration of the festivities of old and modern Polish musie, which frorn now will take place every year. The idea of the Festiwal is to show the. historical development of Polish musie Erom the late gothic to the contemporary style, whereas its purpose is to show those compositions which were neither performed nor published because of unfavourable conditions for Polish culture (the former partitions of Poland and lately the German occupation). 149

10 sie 1-8 czerwca 1963 r. obchody jubileuszowe tej starej siedziby Słowian. Znaczek drukowany na kartce przedstawia herb miasta, ilustracja zaś średniowieczną panoramę grodu i umieszczony pod nią napis VIII wieków starego grodu piastowskiego Koźla", Znaczek i ilustrację projektował art. plastyk St. Łukaszewski. Nakład sztuk. WIRNIKI PROPAGANDOWE O TEMATYCE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Z inicjatywy Departamentu Komunikacji Drogowej Ministerstwa Komunikacji wprowadzono 8 wzorów na nakładki do wirników. At the end of April an illustrated commemorative postcard will be released on the occasion of the 800th anniversary of the town Koźle. The Postcard has been ordered by the Cornmittee which is organzing in the first days of June the jubilee of this old abode of the Slavs. The stamp on the postcard represents the town's coat of arras and the illustration a mediewal sight of the town with the inscription: Eight centuries of Koźle, old town of the Piasta". The stamp and illustration have been designed by the artist St. Łukaszewski. Number printed Wzory przekazano do poszczególnych DOM, które mają je stosować w różnych urzędach do końca br. DOP i T numery wzorów urzędy pocztowe i w nawiasie numer wzoru Warszawa Gdańsk Katowice II, IV, VII I, Ił, IV, V, VI, VII Gdańsk 2 (VI i VII), Bydgoszcz 2 (II), Gdynia 2 (I) Toruń 2 (V) ł, III, IV (2 sztuki) Katowice 1, Katowice 2 (III I VII), Bytom, Chorzów 1 VII (4 sztuki) (I), C.Nętochowa 1 (VII), Gliwice 2, Opole 1 (IV), Zabrze 1 (VII) Kraków ł, IV, V Kraków 2 (V), Rzeszów 2 (I), Zakopane i (IV) Lublin VIII Lublin 2 (VIII) /hdz II, IV Łódź 2 (II i IV w jednym wirniku) Olsztyn VI, VII Olsztyn 2 (VI i VII) Poznań II. V, VII Poznań 2 (V), Kalisz 1 (II), Zielona Góra 1 (VII) Szczecin VI, VII. (2 szt ) VIII Szczecin 2 (VI i VII). Koszalin 2 (VII i VIII) KocHasz (1 NIE POZWALAJ mu BAWIĆ SIĘ NA JEZDNI 6 II III IV STRZEZ DZIECKO 41 PRZED WYPADKIEM DROGO OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM NA \./ ULICY A USTRZEZESZ JE /7 PRZED 7 WYPADKIEM.\ DROGOWYM TROZNI, E) PRSOWADZAC POJAZD (SZYBCIEJ gli.dojedziez w..ro. DO CELU r OSTROZNOS C OSTROZNOŚĆ NIETRZEŻWOSĆ NA DROGACH C TO = X, GWARANCJA, '-. BEZPIECZNEJ "' i i U JAZDY U wil» gillik BEZPIECZENSI\P NA JEZDNI PRZYCZYNĄ NAJCIZSZYOH WYPADKÓW DROGOWYCH POZA MIASTAMI CHODZ SCI HO, LUB LEWA STRONA DROGI A UNIKNIESZ WYPADKU V VII VIII WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 84 Ministra Łączności z dnia 27 grudnia 1962 r. ś 1 1. Wprowadza się do obiegu Ilustrowaną kartkę z wydrukowanym znaczkiem pocztowym wartości 40 gr w trzech odmianach sta- nowlacych serię M rocznica śmierci B. Prusa". 2. Kartka o wymiarach 145 X 101 min drukowana jest jednostronnie na kartonie koloru bialego. Znaczek pocztowy wartości 40 gr przedstawia podobiznę Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa). 3. Poszczególne odmiany kartki różnią się 150

11 ilustracjami umieszczonymi w lewej części strony adresowej 1 przedstawiającymi: w pierwszej odmianie ilustrację do książki B. Prusa Placówka"; w drugiej odmianie ilustrację do książki B. Prusa,Faraon"; w trzeciej odmianie ilustrację do książki B. Prusa,,Lalka". 4. Kartkę wykonano techniką offsetową w kolorach: żółtym, czarnym, szarym, zielonym, fioletowym, czerwonym, niebieskim. 42 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 grudnia 1962 r. WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 22 Ministra Łączności z dnia 18 marca 1963 r Wprowadza sig do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1.00 zł, 2.50 zl, 3.40 zl, 6.50 zl stanowiące emisję,rasy psów". 2. 'Rysunek znaczka wartości: 20 gr przedstawia psa rasy cocker spaniel, 30 gr polski owczarek nizinny, 90 gr bokser, 50 gr airedale terier, 60 gr buldog francuski, 1 zł pudel, 2,50 al ogar polski, 3,40 al - owczarek podhalański, 8.50 zł dog. 3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 39,5 X 51 mm dla wartości 50 gr, 89 gr, 1 zl, 1 3,40 zl oraz 51 X 39,5 mm dla wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 2.50 al al wraz z marginesami. 4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nak ładach i kolorach: 20 gr, ok.. 5 mln sztuk, żółty, czerwony, czarny, fioletowy; 30 gr, ok. 5 mln sztuk, czerwony, czarny, szary; 40 gr, ok. 6 mln sztuk, żółty, czarny, fioletowy, brązowy: 50 gr, ok. 5 mln sztuk, żólty, pomarańczowy, niebieski, czarny; 60 gr, ok. 6 mln Sztuk, 'niebieski, czarny, szary; 1 al, ok. 4 mln sztuk, czarny, szary, zielony; 2.50 zł, ok. 2 mln sztuk, żółty, pomarańczowy, czarny, brązowy; 9.40 zł, ok. mln sztuk, czerwony, czarny, szary; 6.50 zł, ok. 0,75 mln sztuk, zbity, czarny, szary. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 marca 1963 r. 4i0Q WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 24 Ministra Łączności z dnia 27 marca 1963 r Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 30 gr, 90 gr, 60 gr, 1.00 zł, 1.15 z/ stanowiące serię Sta ł- ki żaglowe". 2. Rysunek znaczka wartości: 5 gr przedstawia statek egipski z XV w. p.n.e., 10 gr - statek fenicki z XV w. p.n.e., 20 gr galerę grecką z V w. p.n.e., 30 gr rzymski statek handlowy z III w., 40 gr statek skandynawski z IX w., 60 gr statek fryzyjski z XIV w., 1 al statek handlowy z XIV w., 1.15 zt statek handlowy z XV w. 3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 31,25 x 25,5 mm wraz z marginesami. 4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową 1 rotograwiurową w kolorach: 5 gr beżowym 1 brązowym, 10 gr. szarozielonym i ciemnoniebieskim, 20 gr - popielatym 1 niebieskim, 30 gr zielonym i czarnym, 40 gr seledynowym i niebieskim, 60 gr szarym 1...ciemnobrązowym, 1.00 niebieskim i czarflym, 1.15 al różowym 1 zielonym. 5. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych, powtarzalnych nak ładach. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 kwietnia 1963 r. WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 28 Ministra Łączności z dnia 8 kwietnia 1953 r Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2.50 zł stanowiący serię XX rocznica powstania w Getcie". 2. Rysunek znaczka przedstawia postać powstańca z karabinem i granatem w rękach. 3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 31,25 x 39,5 mm wraz z marginesami. 4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęslodrukową, w kolorze szarobrązowym, w nakładzie 1,5 mln szt. ł 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 kwietnia 1963 r. "ZAGRANICZNE BERLIN ZACHODNI. DO CZAD wszedł do obieserii pomniki Berlina" wy- gu znaczek lotniczy 250 f. z dano LIII. znaczek 3 Pf. lila reprodukcją ptaków. z rysunkiem Bramy Brandenburskiej. DAHOMEJ ukazała się seria obiegowa z dwunastu znaczków wartości 2, 3, 5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65 i 85 f. z reprodukcjami scen z życia i typów ludności. BRE TAN. 20.XII. ukazała się seria z trzech znaczków dla upamiętnienia udziału Buthanu w tzw. planie Colombo". Na znaczkach 33, 70 ch. i 1.30 n. przedstawiono hełm, tarczę, miecz i puchar w kszta łcie rogu. DOMINIKANSKA REP. W związku ze stuleciem urodzin arcybiskupa Adolfo Alejandro Nouela, który w 1911 r. by/ prezydentem Republiki wydano 12.XII. serię z trzech znaczków zwyczajnych 2, 9, i 13 c. oraz dwóch lotniczych 13 i 25 c; na wszystkich jest podobizna arcybiskupa. FINLANDIA. W związku z dniem znaczka 1963 wydany będzie 21.1V. znaczek 40 p. z reprodukcją budynku parlamentu w Helsinkach. FRANCJA ukazały się dwa znaczki. Na wielobarwnym znaczku 0.50 f. reprodukowany jest obraz walka Jakuba z aniołem" pędzla francuskiego malarza E. Delacroix; na drugim wielobarwnym znaczku 1 f. reprodukowany jest witraż znajdujący się w kościele St. Foy de Conches, przedstawiający św. Piotra wchodzącego do morza. Z okazji dnia znaczka 1963 r. wydano znaczek 151

12 f. brunatnoficdetowy/brunatnoczerwony, na którym przedstawiony jest rydwan przewożący pocztę; dopłata przeznaczona jest na francuski Czerwony Krzyż. GWINEA. W grudniu ukazała się seria ptaki" składająca się z piętnastu znaczków o nominałach: c. I, 1.50, 2, 3, 10, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 200 i 500 f. HAITI. Cztery znaczki serii Sw latowa Wystawa w Seattle 1962" 50 c., 1 g. (zwykle) I ł g., 1.50 g. (lotnicze), przedrukowano napisem Utillsations Pacifiques de 1~ace" oraz reprodukcją pojemnika rakiety, w którym pik Glenn odbył lot kosmiczny. Nadruk czarny. W kilka tygodni po tym ukazało się drugie wydanie tych samych znaczków z tym samym nadrukiem jak motywowano z powodu wyprzedania pierwszego. Nie omieszkano jednak przy drugim wydaniu zmianie barwy nadruku (z czarnej na ozerwpna) 1 położenia nadrukiz (z pionowego na poziomy). HISZPANIA. W związku z 1900 rocznicą przyjazdu apostoła Pawia do Hiszpanii ukazał sie znaczek 1 p. bruna tnotólty/ ci emnoczerwonylsepla, na którym jest reprodukowany obraz pędzla El Graco, przedstawiający św. Pawia. INDONEZJA. 20.XIL ukazała się seria z czterech znaczków z dopłatą na cele dobroczynne, Na znaczkach o wartościach: 1 rp. -I- 50 sen (niebdeskikzerwony/mity), 1.50 rp sen (niebieskozielony/brunatnoczerwony), 3 rp. ł ł 1 rp (niebleski/pomaranczowy/lilarózowy) 1 8 rp. + ł 1.50 rp. (brunatnoczerwony/fioletowy/żółty) reprodukowane są różne odmiany orchidei. ISLANDIA wydano dwa znaczki walka z głodem". Na znaczku 5 k. niebieskim i 7.50 k. zielonym przedstawiony jest połów śledzi i emblemat walki z głodem trzy kłosy pszenicy. IZRAEL. Ukazał się znaczek walka z głodem" 55 a. oliwkowoszary, na którym przedstawiony jest ptaszek jedzący z ręki. JAPONIA. W serii japońskie parki narodowe" wydano dwa znaczki: 5 yeti clemnobrunatny i 10 yen ciemnoniebieskozielony z reprodukcjami widoków z terenów parku narodowego Hakusan. JORDANIA. Z okazji otwarcia portu Akaba wydano dwa znaczki 25 i 95 f; na obu przedstawione są statki w nowym porcie i podobizna króla Husseina. KOREANSKA REP. LUD.- -DEMOKRATYCZNA. 12.X1. wydano znaczek 10 jun niegumowany poświęcony osiągnięciom radzieckich statków kosmicznych Wostok 3 i 9. Na znaczku jasnoniebieskim/ ciemnoniebieskim/ czerwonym przedstawiony jest glob ziemski, Księżyc, gwiazdy i orbita rakiet. Znaczek ukazał sig ząbkowany oraz w niewielkim nakładzie nieząbkowany. W związku z 15-leciem powstania Koreańskiej armil ludowej wydano LIL serię z trzech znaczków, wszystkie wartości 15 jun. Na jednym znaczku (brunatnym) przedstawiony jest lotnik, na drugim (zielonym) marynarz, na trzecim (czerwonym) żołnierz piechoty. LIBIA. W związku ze stuleciem I Konwencji Czerwonego Krzyża ukazała się LI, seria z trzech wielobarwnych znaczków wartości nom. 10, 15 i 20 m. Na wszystkich jest przedstawiony znak Ligi Czerwonego Krzyża przyjęty na obchody 100-lecia, Czerwony Pólksiężyc i glob ziemski. MALI. 25.II. wydano dwa znaczki Zootechniczny ośrodek badawczy w Sotubie". Na obu znaczkach wartości 25 f. fioletowy/turkusowy i 200 f. clemnoszary/niebieskozielony rysunek jest podob- ny głowa byka i przybo ry laboratoryjne, lecz dostosowany do pionowego formatu pierwszego 1 poziomego drugiego znaczka. MEKSYK. W związku ze stuleciem pierwszego lotu balonowego w Meksyku wydano 21.X11. znaczek lotniczy 80 c. niebieski/czarny, na którym przedstawiony jest balon z 1862 r. nad miastem Meksyk. MONAKO. Z okazji II Powszechnego Soboru Watykańskiego wydano znaczek I f., na którym przedstawiono glob ziemski. bazylikę św. Piotra i alegorię Ducha Swiętego. NIEMIECKA REP. DEMO- KRATYCZNA. W związku z wiosennymi targami lipskimi wydano serię z trzech znaczków: 10 Pf. zielony/ czarny, 20 Pf. czerwony/czarny I 25 Pt. niebieski/czarny z reprodukcjami budowli Lipska. NORWEGIA. Jako wzór podstawowy dla znaczków Europa 1963" przyjęty został projekt Norwega prof. A. Holma. Rysunek przedstawia wzajemnie zachodzące na siebie linie symbol więzi łączącej kraje stowarzyszone w CEPT; linló te tworzą cztery kwadraty. w których są litery CEPT. ONZ. W z w.qzku z akcją walka z g lodem" wydano dwa znaczki: 5 c. Mity/zielony 1 11 c. brunatny/ żółty, na których są przedstawione kłosy zboża i emblemat ONZ. RUMUNIA. Z okazji 15-lecia Rumuńskiej Republiki Ludowej wydano wielobarwny znaczek , na którym jest reprodukowany herb Rumunii oraz fabryki i maszyny rolnicze, symbolizujące rozwój przemysłu 1 rolnictwa. SENEGAL ukaza ł się wielobarwny znaczek 250 f. z reprodukcją ptaszka przezwanego franciszkanin". SYRYJSKA REP. ARAB- SKA. W grudniu ukazała się seria lotnicza stroje ludowe" składająca się z trzech znaczków; na maczku 50 p. jest przedstawiona kobieta w stroju z okolic Moharde, na znaczku 60 p. w stroju z okolic Afrini i na znaczku 65 p. w stroju z okolic Hauran. SZWAJCARIA ukazała się seria znaczków propagujących różne uroczystości i jubileusze; składa się 152

13 ona z sześciu znaczków. Znaczek 5 c. niebieskoszary/ ciemnoczerwony/brunatny wydano w związku z 50-leciem szwajcarskiego związku skautowskiego; na znaczku przedstawiony jest skaut. Znaczek 10 C. ciemnozielony/ szary. czerwony wydano w związku ze stuleciem założenia szwajcarskiego klubu alpinistycznego; na znaczku jest reprodukowana odznaka klubu. Znaczek 20 c. czerwzny! brunatny/ zielonoszary wydano z okazji 50-lecia wiaduktu zbudowanego dla górskiej linii kolejowej Bern L(Stsch; na znaczku przedstawiony jest wiadukt. Znaczek 30 c. ai elony!tóltobrunatny/żógy wydano w związku z akcją walka z głodem"; na znaczku są trzy stylizowane }ciosy. Znaczek 50 C. ultramarynowy/ szary/ czerwony /zielonożółty wydano w związku ze stuleciem I Międzynarodowej Konferencji Pocztowej, która odbyla się w Paryżu w 1803 r.; na znaczku jest przedstawiony budynek Poczty Głównej, w którym odbyta się pierwsza konferencja. Na drugim znaczku 50 c. niebieskini!srętznym/ czerwonym wydanym z okazji stulecia I Konwencji Czerwonego Krzyża przedstawiony jest emblemat obchodów 100-lecia. Znaczek ten o oleco zmienionym rysunku ukazał się również w formie bloku znaczkowego, na którym są cztery znaczki Po 50 c. TRISTAN da CUMKA. W związku z powrotem ludno bel na wyspę, którą w 1961 r. po gwałtownym cyklonie musiano opuścić, przedrukowano znaczki wyspy św. Heleny 1 p., 11.'2 p., 2 p., 3 p., 4112 p., 6 p., 7 p., IO p., 1 s., 1 s 6 p., 2 s. 6 p., 5 s., 10 s. (Yvert nr ) napisem Tristan da Cunha Resetlement". URUGWAJ wydano dwa znaczki: 20 i 40 c. z podobizną opata Damaso Antonio Larranago, urugwajskiego pisarza 1 założyciela biblioteki narodowej. USA ukazał się znaczek serii stalej 1 c. zielony z podobizną Andrew Jacksona, prezydenta Si. zjednoczonych A.P. w latach WĘGRY. Reprodukujemy o- pisany w nr blok znaczkowy 10 ft wydany w związku z mistrzostwami Europy w jeździe figurowej na lodzie. L(14óPA- (,/, NOKSia 0~1. 191'»itepvt.r Wydano nową serię stroje ludowe" skiadającą się z dziewięciu znaczków. Na znaczku 20 f. jest przedstawiona dziewczyna w stroju z okolic Karancssa g, na znaczku 30 f. mężczyzna w stroju z okolic Kapuvar, na znaczku 40 L dziewczyna w stroju z okolic Debreczyna, na znaczku 60 Y. mężczyzna w stroju z okolic Hortobagy, na znaczku 1 ft kobieta w stroju z okolic CsokSly, na znaczku 1.70 ft mężczyzna w stroju z okolic Dunantul, na znaczku 2 ft dziewczyna w stroju z okolic Bujak, na znaczku 2.50 ft mężczyzna w stroju z okolic Alfold i na znaczku 3 ft dziewczyna w stroju z okolic Mezdkovesd. WIELKA BRYTANIA. W związku z akcją walka z głodem" wydano dwa znaczki 21/2 d. purpurowy/ karminowy 1 1 s. 3 d. żółty/ brązowy. Na obu jest podobizna Elżbiety II; ponadto na znaczku 21/2 d. stylizowane postacie i kłosy zboża, a na znaczku 1 s. 3 d. troje dzieci i stylizowane kłosy zboża. WIETNAMSKA REP. DE- MOKRATYCZNA H. u- kazał się znaczek 12 zu zólty,larunatny/ozarny poświęcony oświacie; na znaczku przedstawiono trzy osoby przy nauce. Tego samego dnia ukazał się znaczek propagujący u- prawę roli, wartości nominalnej 12 ku (brunatny/czarny/żółty), przedstawiający mężczyznę karczującego las. WŁOCHY. W związku z 560-leciem urodzin filozofa, teologa i art. malarza Jana Pic Miranduli ( ) wydano znaczek z jego podobizną. ZSRR. Z okazji stulecia u- rodz-lit pisarza A. Serafimowicz.a wydano znaczek 4 kop. lila/ciemnobrunatny z jego podobizną ukazała się seria poświęcona opiece nad dzieckiem w Związku Radzieckim. Seria sitiada się z czterech wielobarwnych znaczków o tej samej wartości - 4 kop.; na znaczkach przedstawiona jest opieka nad najmłodszymi dziećmi, zabawy na wolnym powietrzu oraz nauka. Tego samego dnia ukazala się seria sztuka ludowa"; składa się ona z czterech znaczków; znaczek 4 kop. przedstawia zabawki ludowe, znaczek 6 kop. ukraińską ceramikę, znaczek 10 kop. - estońskie tłoczenia w skórze, znaczek 12 kop. wyroby nietalowe z Dagestanu. 153

14 Bodaj już od początków filatelistyki wymiana stała się najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania zbiorów. Nie trzeba chyba udowadniać ile wymiana przynosi pożytku amatorom znaczków. Nie wspominamy już o korzyściach filatelistycznych, sprowadzających się w skrócie do zdobywania znaczków zagranicznych w zamian za krajowe - przeważnie łatwe do uzyskania. Przede wszystkim jednak. wymiana przynosi ogromną rozrywkę i przyjemność. Uczy języków, zapoznaje z geografią, a co najważniejsze doprowadza do zbliżenia między ludźmi i pomaga do nawiązywania przyjaźni. I jeszcze jedno! Wymiana jest najlepszym propagatorem polskiego znaczka za granicą. Sam handel zagraniczny, bez wymiany między zbieraczami, nie zdoła osiągnąć większych rezultatów. Dla tych wszystkich powodów PZF popiera ten sposób zbierania znaczków i słusznie walczy o prawa filatelistów. Jest rzeczą zrozumiałą, że wymiana musi odbywać się w ścisłych ramach; ujętych przepisami celnymi. Wydaje się nam jednak, że przepisy te w niektórych wypadkach nie zostały odpowiednio przemyślane, są nieżyciowe i krzywdzą filatelistów. Chodzi nam przede wszystkim o tak zwane zwroty". Dajmy na to ktoś otrzymuje od korespondenta Belgia, 1963 Ka Leide c5kop Poczta belgijska ma w planie na rok bieżący 15 wydań: 1. 1 za, z okazji 100-lecia urodzin Henri Pirenne zn. i arkusik z dopłatą na rzecz Komitetu fundacyjnego Dzwonu Pokoju dla bazyliki w Koekelberg i inne cele dobroczynne zn. Walka z głodem" z dopłatą na cele filantropijne zn. propagujące szermierkę zn. Dzień znaczka" zn. z okazji 100-lecia pierwszego międzynarodowego zjazdu pocztowego zn. Ruch 8 maja" na rzecz pokoju zn. z okazji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu zn. z okazji 50-lecia Międzynarodowego Związku Miast. 154 z zagranicy znaczki w złym stanie, brudne, złamane, uszkodzone itp. Zawsze bowiem zdarzają się nieuczciwi, którzy takie buble" starają się wkręcić mało doświadczonym, czy też naiwnym zbieraczom. Korespondent polski chce zwrócić takie śmieci". I cóż się okazuje, przy zwrocie musi wyszczególnić te wszystkie obiekty, wycenić je według katalogu i obciążyć zwrotem swoje konto zamienne. Może się też zdarzyć taki wypadek, że PLAN WYDAŃ 1963 zbieracz polski otrzyma niekompletną serię, lub też, że jakiś znaczek wchodzący w jej skład będzie uszkodzony, albo że nadesłany obiekt już posiada w swym zbiorze, czy też go nie zbiera. Co ma zrobić? Zwrócić nadawcy? No, tak. Ale znów musi obciążyć swe konto. Jednak najczęstszym wypadkiem jest sklejanie się nieużywanych znaczków w czasie drogi. W wielu przypadkach także przykrości są powodowane tym, że urzędnik, nawet przy wielkiej uwadze i ostrożności, może spowodować sklejenie znaczków choćby wskutek oklejania paskami koperty. Naszym zdaniem, przepisy dotyczące zwrotów powinny bezwarunkowo ulec rewizji, gdyż są absolutnie nieżyciowe. Polski zbieracz musi mieć prawo do zwrotu nadesłanych znaczków bez obciążania konta, jeśli rzecz jasna udowodni, że istotnie obiekty zwracane otrzymał od korespondenta zagranicznego. Kazimierz Gryżewski zn. z dopłatą na koszty udziału ekipy belgijskiej w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zn. z okazji 40-lecia Sabeny" zn. propagujące integrację zachodniej Europy zn. z dopłatą na rzecz Czerwonego Krzyża zn. z okazji 50-lecia wprowadzenia pocztowego obrotu czekowego zn. z dopłatą na rzecz walki z gruźlicą. Argentyna 1963 Poczta argentyńska przygotowuje 12 wydań: 1. 2 zn. IX zawody szybowcowe, 2. 1 zn. 150-lecie bitwy pod San Lorenzo, 3. 2 zn. XV Kongres Światowej Unii Pocztowej, 4. 1 zn. Walka z głodem na świecie, 5. 1 zn. Stulecie uczelni w Buenos Aires,

15 6. 1 zn. 17 maja Dzień armii narodowej, 7. 1 zn. 150-lecie Zgromadzenia Narodowego w 1813 r., 8. 3 zn. IV Sportowe Zawody Panamerykańskie, 9. 1 zn. X Kongres Neurochirurgii Ameryki Łacińskiej, zn. Swiatowa kampania w celu ratowania zabytków Nubii, zn. Dzień rasy, zn. z dopłatą na fundusz pomocy dzieciom. I o«. Pisma filatelistyczne przynoszą wiele przykładów przypadkowego znalezienia rzadkich znaczków o zawrotnej wartości. Wszystkie te przypadki mają miejsce w krajach zachodnich. Ale i nasz teren penetrowali zagraniczni filateliści. Przed drugą wojną światową zwrócił się do mnie pewien poważny filatelista z propozycją wyszukania na terenie Małopolski wschodniej rzadkich znaczków Mołdawii (nawet otworzono mi w Banku akredytywę na dużą sumę). Niestety, nie udało mi się ich znaleźć. Obecnie dowiedziałem się o interesującej historii, która miała miejsce w Małopolsce. Właściciel fabryki bibułek Solali" w Żywcu p. Serok skupował dla swojej fabryki makulaturę z terenu całego kraju. Przychodziły do fabryki bele zużytego papieru, często z archiwów sądowych i urzędów. Za poradą znawców zaangażował on stałego pracownika, którego zadaniem było przeglądanie nadeszłych transportów z makulaturą, sortowanie jej i wyławianie listów ze starymi znaczkami. Wkrótce zbiór" znalezionych znaczków zajął oddzielny pokój. Siłą rzeczy musiały być tam i białe kruki. Ceny za makulaturę były groszowe, tak że znalezione znaczki właściwie nic nie kosztowały. Niektóre cenniejsze i rzadsze okazy posyłał p. Serok do badania do berlińskiego rzeczoznawcy. Po wybuchu drugiej wojny światowej właściciel fabryki uciekł do Paryża, pozostawiając majątek bez opieki. Jak to często bywa, przechodnie grasowali na bezpańskim mieniu i rozrzucali papiery i znaczki, nie orientując się, że są to często cenne okazy. Do jednego ze zbieraczy trafiło, wyłowione spośród stratowanych znaczków, kilkanaście ciekawszych okazów, a m. in. uszkodzona koperta z dobrze utrzymanymi znaczkami pierwszej Mołdawii (głowa żubra). Na kopercie są dwie wartości: 27 parali (Zumstein nr 1) i 81 parali (Z. nr 3). Zumstein 1963 wycenia 27 p. na 3300 fr. szw., a 81 p. aż na fr. szw. Koperta ta była badana przez eksperta berlińskiego. Znajduje się w posiadaniu prywatnym w kraju. Jest ona unikatem na skalę światową. Jan Kadernożka w 2 ii CO TEL O NAS PISZĄ... Wiele pisano w ostatnich czasach w prasie polskiej o filatelistyce. Nie są to jednak artykuły problemowe i ograniczają się niemal wyłącznie do kronik. Dość interesujące zagadnienie porusza pismo Rynki Zagraniczne z dnia (nr 22). Autor artykułu Direct Mail" zaznajamia ze specyficznym sposobem reklamy a mianowicie zwracania się bezpośrednio listami do ewentualnych nabywców naszych towarów za granicą. Z tego artykułu dowiadujemy się:...stwierdzono przy tym ciekawe zjawisko. Oto w wielu wypadkach o losach listu (zapewne losach oferty Red.) decyduje znaczek pocztowy. Barwny, oryginalny, niedawno wydany znaczek daje szanse, że nawet w kraju o wielkiej popularności direct mail" list nasz zostanie zauważony i przeczytany. Jest to 155

16 jeden z powodów, dla których w wielu krajach barwne i ładne znaczki pocztowe są masowo wykupywane nie przez filatelistów, lecz przez firmy handlowe pragnące za ich. pomocą zwrócić uwagę swych klientów." Tyle Rynki Zagraniczne, które na pewno mają racje. Nam się zdaje, że reklama direct mail" cieszyłaby się jeszcze większym powodzeniem, gdyby nasze przesyłki wędrujące za granicę zwiększyły tempo. Niestety, listy nawet wysłane pocztą lotniczą podróżują ciągle zbyt długo. Gazeta Krakowska z (nr 43) donosi o plebiscycie na najpiękniejszą serię polską wydaną w roku 1962, który odbył się w Krakowie. Pierwszą nagrodę zdobyła emisja Rośliny chronione". Dziennik Wieczorny z Bydgoszczy z dnia (nr 44) zwraca się z apelem do młodych filatelistów i pisze: Chcemy Wam poradzić jakie znaczki kompletować, jakie wartości posiadają znaczki jednym słowem udzielać wszystkich informacji z dziedziny filatelistyki. Przesyłajcie zapytania pisemne. Porad udzielać będą członkowie koła nr 6 PZF przy Pomorskim Wydawnictwie Prasowym." Miesięcznik Widnokręgi z dnia 1 marca zamieszcza obszerny artykuł o znaczkach pomocniczych lub służących do specjalnych celów. W pracy tej czytelnik znajdzie wiele ciekawostek z dziedziny filatelistyki. Dość zacytować kilka podtytułów: Znaczki szkolne, Tragiczne pamiątki", W pancernych kasach",,znaczki strajkowe", Pomysł gestapowców". We wspomnianym artykule autor pisze o znaczkach z Półwyspu Helskiego, używanych przez oblężonych Niemców w 1945 r. albo też o tym, dlaczego.powstały znaczki pocztowe w okupowanym Pskowie i w ogóle cytuje sporo interesujących wydarzeń z historii filatelistyki. Kilka międzynarodowych imprez sportowych miało miejsce w ubiegłym roku w Manili, a mianowicie: IV Swiatowe Mistrzostwa Koszykówki, Światowa Konferencja Wychowania Fizycznego, VI Azjatyckie Mistrzostwa Tenisa Stołowego oraz mała olimpiada". Z tych okazji zorganizowano wystawę znaczków sportowych NASPEX". Filatelistyka coraz częściej towarzyszy imprezom sportowym. Można liczyć się z poważną zwyżką ceny na bloczek BIE, ponieważ niektórzy filateliści zagraniczni włączają go do zbioru astronautyki. W związku z nabierającym popularności tematem laureaci nagrody Nobla" należy liczyć się, że znikną z dubletów znaczki ze Skłodowską-Curie i Sienkiewiczem. W tym roku przypada stuletnia rocznica urodzin twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich P. Coubertin. Poczta NRD zdążyła już wykorzystać jubileusz jako temat dwóch znaczków. Podobno druga seria ukaże się już w marcu. Ze względu na koszty organizacji, transportu i ubezpieczenia Olimpijska Wystawa Sztuki (w tym i Filatelistyki) w Tokio w czasie XVIII Olimpiady będzie miała charakter tylko lokalny. 0/0 LI \VO/CI jẇ,zków POLSK IGH FIS Pod lupą" Ubiegłoroczne wydania FIS mają liczne usterki związane z przesunięciami form drukarskich przy wykonywaniu znaczków kombinowaną techniką trójbarwny offset tłoczenie typograficzne. Z większych przesunięć mam w swoim zbiorze: ' Na bloku przesunięcie koloru czerwonego prawej narty. W związku z tym na tejże narcie powstał biały margines (na dole i w połowie); równocześnie czerwień nakłada się nieco na literę S w napisie FIS". Na znaczku 60 groszowym (większy nakład) czerwony kolor na umieszczonej w prawym rogu parzenicy przesunięty jest w prawo. W konsekwencji krawędź prawej narty biegnie w połowie czerwonej nakładki., Na znaczku 1,50 złotego (większy nakład) przesunięcie w prawo tłoczenia o ok. 1 mm. W związku z tym powstało wyraźne kantowanie dolnej narty. Na innym znaczku tej wartości nastąpiło obniżenie tłoczenia, tak że na białym tle wybite zostało całe przedramię i niemal cała dolna narta. Na znaczku 1,50 złotego (mniejszy nakład) przesunięcie tłoczenia w lewo bądź w górę. 156

17 Na arkusiku znaczków 1,50 złotego - przesunięcie w lewo tłoczenia (czapeczka skoczka wyraźnie przesunięta). Spostrzeżenia powyższe oparte są na analizie niewielkiej liczby znaczków, Można zatem wnioskować, że niedokładności druku jest o wiele więcej. Wydanie to wymaga specjalnego opracowania. W. K. Kol. Antoni Fiszko z koła nr 3 Oddziału,PZF Warszawa, pokazał nam 2 arkusiki znaczka o nominale 60 gr z serii Bajka o krasnoludkach i o sierotce Marysi", których kolory wykazują zasadnicze różnice. Na pozór można by przypuszczać, że arkusik znaczka o kolorach ciemnych został dodatkowo pociągnięty kolorem sinoniebieskim. Znaczki powyższe nabył kol. Fiszko w upt. nr 7 w Warszawie. Otrzymaliśmy 'również od innych kolegów sygnały o znacznych różnicach w kolorycie tła tych.znaczków. F.B. W części nakładu znaczka 60 gr z serii Wyścig Pokoju" 1962 r., pierwsza litera W" w słowie Warszawa" ma kreskę upodabniającą ją do litery pisanej. Kreseczkę tę spotykamy w drugim poziomym rzędzie znaczków w arkuszu. Informację tę nadesłał nam pierwszy kol. Stefan Maćkowski z Przasnysza (reprodukujemy egzemplarz z jego zbiorów). Następnie otrzyinaliśmy uwagi na ten temat jeszcze od kilku Czytelników. Specjalnie dokładnie opracował tę usterkę kol. Roman Czarnota-Bojarski z Warszawy, który sugeruje, że została ona wyretuszowana w czasie druku. Zwrócimy się do PWPW z prośbą o autorytatywne wyjaśnienia. W belgijskim planie wydawniczym na rok 1963 umieszczone są 4 znaczki olimpijskie z dopłatą na sfinansowanie ekspedycji sportowców belgijskich do Tokio. Data wydania nie została ustalona. Również jeszcze nie zdecydowano jakie wartości będą przygotowane. * Na jesieni br. odbędą się w Paryżu uroczystości związane z obchodem setnej rocznicy urodzin Pierre de Coubertina - twórcy nowoczesnych olimpiad. Należy spodziewać się, że poczta francuska będzie używała okolicznościowego datownika. * W Luksemburgu zmarł nagle jeden z najpoważniejszych zbieraczy tematyki olimpijskiej Jean Schmit-Mousel. Jego ostatnią specjalnością były loty olimpijskie. * i Jeszcze w tym roku Japonia zapowiedziała wydanie dwćch serii przedolimpijskich. Pierwsza z nich ukaże się w czerwcu a druga w listopadzie. Przypuszczalnie obie serie, wzorem poprzednich, będą składały się z trzech wartości vvoocław Europejska Wystawa Znaczków Sportowych,,WROCLAW 1963" 2,-14 października 1963 Komitet Organizacyjny: Wrocław, Swidnicka 28 II p. tel

18 z życia 0/KIELCE w sali WDK w Kielcach obradowało walne zebranie kieleckiego Oddzialu PZF. W obradach wziął udział przewodniczący PMRN w Kielcach J. Szmaldel. Na terenie województwa kieleckiego działa 12 kół terenowych, ł kolo przyzakładowe, 3 kola młodzieżowe i 35 SKF, które zrzeszają razem ponad 1700 członków. Same tylko SKF zrzeszają ponad 1000 członków. Najliczniejsze i najbardziej aktywne jest kolo w Kielcach, które liczy ponad 200 członków. Dobrze również pracują koła w Radomiu, Skarżysku-Karn., Ostrowcu Sw. i Starachowicach. W IV kwartale ub. roku odbyta się wystawa oddziałowa. Dzięki dobrej współpracy z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach udało się w 1962 r. dotrzeć z problematyką filatelistyczną do wielu szkól. W maratonie filatelistycznym wzięło udział 89 młodych filatelistów. Wielu uczestników otrzyma ło cenne nagrody. Wybrano nowe władze oddziału, które ukonstytułowaly się jak następuje: Zarząd W. Mi kulski przew., J. Wojtusik I wiceprzew. J. Spotowski II wiceprzew., Br. German - sekretarz, Z. Janowski - skarbnik, St. Błaszczyk. z-ca skarbnika, Za Basiak, A. Matys, J. Ragiel, H. Wojtacki. B. Zalewski członkowie. Komisja Rewizyjna: B. Wołkowski przew., M. Frąszczak sekretarz. S. Śledalkowski, W. Czarnocki członkowie. Sąd Koleżeński: R. Laskowski przew., E. Michalik, S. Sledzikowski członkowie. J.0 h. O/OPOLE. 10.H. ba. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddzia łu opolskiego. Do dutych osiągnięć Oddzia łu należy m. in.: wzrost liczby kół terenowych i młodzłeżowyah oraz prawie trzykrotny wzrost liczby członków, popularyzacja znaczka poprzez artykuły w prasie miejscowej, pogadanki radiowe oraz kilkanaście pokazów, wydanie własnego informatora do użytku wewnętrznego członków Oddziału opolskiego, opracowanie i wydanie w formie katalogu motywowego aszata roślinna na znaczkach Europy". W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Zarządu Oddzia łu został ponownie kol. T. Zdo- bylak, St. Sękowski z-ca przew., K. KlImozyk sekretarz, T. Obara skarbnik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie B. Guttmajera, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego W. Kumala. L.L. 0/PRZEMYŚL. 24 lutego odbyto się VIII walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowo wybrane władze u- kons tytułowały się następująco: Zarząd: S. K olaszko przew., dr Zeman wiceprzew., K. Bazylski sekretarz, B. Lewicki skarbnik, B. Bobula, Z. Wróblewski, L. Tabaczek, K. Wajda, Malinowski członkowie. Komisja Rewizyjna: mgr Kutarski, K. Siębab, Z. Kobzar, E. Pleus, H. Baranisk, T. Bialopotocki, E. Krat. Sąd Koleżenski: L. Olejnik - przew., A. Rachwal, W. Kądzieła. P. Urzędowski 1 L. Ośca k. Uchwalono wytyczne 1 dalsze kierunki działania na okres kadencji wybranego Zarządu oraz preliminarz budżetowy na rok KOŁO POLANICA odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie odbyło się przy dużej frak- ' wenta członków Kola. Koki w marcu br. obchodziło 5-lecie swego istnienia. Założone zostało przy stanie członków 10. Obecnie liczy 36 członków, w tym 9 młodzieży. Wybrano nowy Zarząd w składzie: M. Prygońska - przew., T. lirobań sekretom, J. Pukowski skarbnik. Dzięki uprzejmości Dyrekcji PPU, spotkania członków odbywają się w gmachu Sanatorium nr I. SKF przy prn w PŁOTACH istnieje już 4 lata. Liczy o- becnie 36 członków i sprawnie pracuje pod kierunkiem dyrektora Technikum Mieczysława Smoleńskiego. WYMIANA z wgr aniee; (L(tery w nawiasach oznaczają w jakim języku korespondować) V.A, Zinger, Kaunas 3, Komjaunimo G-ve 60 m 2, ZSRR, (ala) Ni kolai Paniszew, Magnitogorsk 18, do wostrebowania, ZSRR, (r.n.a. blag.) A.A. Aria nionow, Perm, Gławpocztamt do wostrebowana, ZSRR, (ma.) sport, kosmos. W. Lenow, Swierdłowsk 14, ul. Małyszewa 25 kw. 6, ZSRR (r.) sport, kosmos, fauna, flora. G.A. Lawrow, Iwanowskaja obł. pos Leaniewo, ul. Oktiabrskaja 35, ZSRR, (r.) B.M. Landar. Sachalinskaja obł. wieś Rybnowsk, ul. Pocztowa 23, ZSRR, (r.n.f. rum.) N.K. Smirnow, Archangielsk Centr., ul. Gajdara 2, Giga]. 1, m 7, ZSRR, (a) kosmos, sport. R. Randver, Pollu 20 Palde, Estońska SAR, ZSRR (r.a. est.) sport, kultura, pokój. Tarmo Pikner, K ingisepp, ul. Wachtra 2, ZSRR, (Est. r.n.a.) sport, kosmos, flora, fauna. M. Musa Kingisepp, ul. E. Wilde 3, ZSRR, (r.a.) flora, fauna, kosmos. J.N. Makaimienko, Kriwai Rog 27, ul. 22 Partsjezda 61 kw. 57. ZSRR, (r.) Zinaida Gorunowa, Gomielskała oba Buda-Koszelowakt) Kriwskoje p/otd, Staraja Buda., ZSRR, (p.r. cz.n.a.esp.). Znaczki pocztowe, widokówki oraz etyk. zapałczane. A.S. Rusłeckl, 2-ga Pilaw skała 7/19, Korpus 2 kw. 10, ZSRR, (r.) W. Kaszin, Leningradskaja obł. Lomonosowskij rej. p/o Gorełowo 1 kw. 11, ZSRR, (r.), etykietki wymiana za znaczki. E.E, Stefanowsky, Charków 2, ZSRR, (r.) Znaczki niepocztowe, etykiety zapałczane, całostki, 1/stówki artystyczne. A.W. Rybakowi, Murmansk 17, ul. Nachimowa 17-48, ZSRR, (r.) sport, flora, fauna. E.A. Zwiagincew, Krasny) Luca Ługanskaja oba, ul. Lenina 46 kw. 28, (ram.) A. Kołpakow, Murmańsk, Worowskogo 15 kw. 27, ZSRR, (r.). V. Rakauskas, Moleta/ rajon, Videniskes post. Pagrabaseia i, ZSRR, (r.) znaczki, nalepki, widokówki. S.W. Siemionow, Lwów 14. ul. Molodaja gwardija 7/1 ZSRR, (r.) I. Silber. 25 Camden St., Melbourne, S. 16, via, Australia, (p.r.n.a.). Leokadia Litke, Szuwa v 2, Negew, /araci, (p.). Di, Mesdjid no. 120 Medan, In donesia (a). Dieter Friedrich, Kemtau/ Erzgeb. Bergstrasse 62b, NRD, (n.) Wolfram Gabra, Halle/Saale, Franckeplatz 1, Internat Haus 11, NRD (n.) Siegfried Hofmann, Riesa/ Elba, Hernrich- Heine str. 16 NRD, (n.). Reinhard Tiesies, Tirperdorf Nr 613b, Kr. Oelsnitz (Vogtl) NRD, (n.). Walter Men., Sehlaben Nr 7, reb er Stadtroda/Thur. NRD, (n.). Lee Tsung, 568 Thibet Rd (M), Shanghai (11), China, (a.r.). Sport, fauna, flora, kosmos. Feng Yung-lian, 63 Luhe Rd. Shanghai (11) China, (a.r.), fauna, flora, sport, kosmos, karty pocztowe. 158

19 rb-jyalots!_ii-elp11101 Do prywatnego zbioru poszukuję kopert ze stemplami polskich poczt polowych < ), gett żydowskich, obozów pracy. Tadeusz Gry. tewski, Warszawa, Mokotowska 12 (5606) Sprzedam zbiór Wioch, stemplowany w albumie Schaubeka. Wartość około 520 fr. Zumsteina. Oferty pod adresem Mieczysław Baszkiewiez, Reda, ul Leśna 4 (5678) Kupię parę używanych dużych klaserów. Brunon Cle - ply, Kostuchna 01814sk (5680) Do uzupelnienia zbiorów PRL, Niemiec poszukuję poważniejsze pozycje tak że stu- lecia kwiaty. Oterty w cenach przystępnych proszeę. Woroncow, Płock, Wiejska 37 (Obtl) Kupię znaczki, listy, usterki ciekawostki: Dojdziemy, emigracyjne londyńskie, tematyka wojskową Krajów Demokracji. Eugeniusz W le. lachowski, Studzianki, poczta Lęka wi ca powiat Kozienice (5682). Zbiór znaczków niemieckich wartości fr. Zumsteina zamienię za zbiór pierwszych 10 roczników P.R.L. Czesław Jeryś, Gdynia 14, ul. Stoczniowców 15. (5683) Kuplę w większej ilości pojedyncze znaczki Generalnej Guberni czyste oraz pojedyncze znaczki Kultury Polskiej". Mirosław Adamczyk, Jelenia Góra, Norwida 7/1. (5667) Kupię przesyłki szybowcowe. Tadeusz Wyrobek, żory k/rybnika ul. Pszczyńska 23. (5668) Poszukuję znaczków i całostek obozowych Woldenberg, G ross born, Murnau oraz lotu balonowego Syrena nad Tatrami". Thomas, Poznań, Grunwaldzka 93. (5669) Likwiduję obozy Woldenberg, Grossborn, Murnau kartki, grafikę, nadsyłajcie mankolisty, sprzedam wodzów w arkuszach. Jurek Józef, Zakopane, Bystre 1- (5670) DZIAŁ HOZHIVWEK UMYSŁOWYCH 242. LOGOGRYF FILATELI- STYCZNY (ul. E.W.) Ustalić nazwiska osób. którym poświęcono reprodukowane znaczki. Wybierając z każdego słowa pierwszą lub drugą literę (do odgadnięcia) ustalić jeszcze jedno nazwisko. W rozwiązaniu podać z czego znana jest ta postać w filatelistyce SZARADA (ul. Lusta) Minął czwarty-drugi, Zmala ły pięć-raz-szóste troski; Slofice ożywia górskie strugi I «9*m-siódma zmiana wstępuje w wioski. Nie potrzebne są siedem-raz-trzecie By pamiętać o plugach i raz-dwa-dziewą tkach, Gdyż rolnik na całym świecie I w Polskich najdalszych zakątkach Gdy tylko minie mróz srogi Wspak pięć-sześć-dwójki za zimę bierze. Tylko trzy-osiem mu uczciwie drogi I powiedz o czwór-dziewiątych w jego pracy szczerze. Rozwiązania prosimy nadsylać pod adresem: Redakcja Filatelisty, dział Rozrywek Umysłowych, Warszawa, ul. Widok 22 do dnia 7 maja 1963 r. Za dobre rozwiązania losujemy nagrody znaczkowe. Przyznajemy też nagrody autorskie za zamieszczone zadania. ROZWIĄZANIA I NAGRODY Z NR Rebus: Cieszy naszą brać mały znaczek Quiz: 1. znaczek 642 Rewolucji Październikowej nie ukazał się w sprzedały pocztowej. 2. znaczek nr 653 Bitwa pod Stalingradem" ma napis: Polska Rzeczpospolita Ludowa. 3. blok niebieski uzyskał mocy obiegowej, ponieważ nie był wprowadzony do obiegu zarządzeniem Ministra Łączności. 4. znaczek 759 Konkurs Chopinowski" posiada na dolnym marginesie dwie równolegle linijki między którymi mieszczą się nazwiska projektanta i rytownika oraz inicja ły PWPW. 5. oznaczenie wartości mieści się wewnątrz li tery 0" na znaczku MTP. W wyniku losowania nagrody otrzymali: M. Kowalik z Belchatowa, A. Maciejewski z Krzyża, A. Mroziliska z Gdyni, J. Witenberg Zatonła. Nagrody autorskie za zadania dzisiejsze otrzymują: EW oraz Lusta. Redaguje kolegium w skladzi e: Fabian Bura. Tadeusz Grodecki. Kazimierz Gryiewski Wiesława Ka wacka Zbigniew Mikulski. Maciej Perzyfiski Adres Redakcji: Warszawa, ul. Wi4ok 22 tel Wydawca: Agencja Wydawnicza Ruch" Warszawa, Wilcza 48 Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca Nakład Objętość 1 ark. Format 85. Papier (lustr. V kl. 70 g. 70 z 100

20 SKLEPY PASSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FILA- TELISTYCZNEGO R U C H" ZOSTAŁY ZAOPATRZONE W WIELKI WYBÓR ZNACZKÓW ZSRR. OKAZJA DO UZUPEŁNIENIA ZBIORÓW ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ODWIEDZANIE SKLEPÓW, PONIEWAŻ DOSTAWY ZNACZKÓW RA- DZIECKICH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SUKCESYWNIE RUCH" Warszawa, ul. Barbary 4 sak CENA 2,50 ZŁ Cena w prenumeracie: kwartalnie , pćlrocznie z! 30., rocznie cl 60. Zamówiia en wpłaty na prenumeraty er w k przyjmują wszystkie urzędy pocztowe I listo- nosze w terminie do 15 każdego miesiąca poprzedzającego okres zamawianej prenumeraty. Wpłat na prenumeratę w kraju należy dokonywać na konto PKO Centrala Kolportalu Ruch", Warszawa, Srebrna 12 Prenumerata za granicę wynosi: kwartalnie , półrocznie zi 42.. rocznie zl 89. Ogłoszenia przyjmuje Biuro glosie* BWP Ruch" Warszawa, Ul. Wilcza 46 Zakl. Graf. Ruch" W-wa, ram L-56

S T A N I S Ł A W F O Ł T A

S T A N I S Ł A W F O Ł T A S T A N I S Ł A W F O Ł T A Blok Fi. 138 A z odwróconym numerem (+ A. Kielbasa-Schoeni) Przegląd Filatelistyczny nr 4/2003 strony 23 24 oraz www.phila.pl Kilka słów o FDC (+ A. Kielbasa-Schoeni) http://www.kzp.pl/index.php?artykul=art-2003-02

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 1194 ZARZĄDZENIE NR 30/2016 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO STATUT BEŁCHATOWSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO Bełchatowski Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządowym stowarzyszeniem sportowo wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452

REGULAMIN. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Śląski Zarząd Wojewódzki 40-028 Katowice, ul. Francuska 30 Tel.32-46-11-452 W KATOWICACH REGULAMIN ŚLĄSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W ŁYSOMICACH 1. Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT

STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STOWARZYSZENIE JAPOŃSKICH SZTUK WALKI STATUT STATUT STOWARZYSZENIA JAPOŃSKICH SZTUK WALKI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Japońskich Sztuk Walki w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Statut FKS STAL Kraśnik rok powstania klubu 1951 STATUT. FABRYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO STAL w KRAŚNIKU

Statut FKS STAL Kraśnik rok powstania klubu 1951 STATUT. FABRYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO STAL w KRAŚNIKU STATUT FABRYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO STAL w KRAŚNIKU Rozdział I Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba oraz cel i środki działania 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Fabryczny Klub Sportowy STAL Kraśnik.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2000 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 09.05.2000 WADOWICE 1 /F.D.C./ rys.herb papieski Jana Pawła II i tekst : PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 2. 11.05.2000 WADOWICE 1 rys. wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996. I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK KLUBY HONOROWYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW SŁANIA 22.10.1921 Czeladź Data i miejsce urodzin Czesława Słani. 1927 Przeprowadzka wraz z rodziną do wsi Osmolice koło Lublina 1945 Wstąpienie do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 1947-1949

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT. Rok założenia Rozdział I Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT. Rok założenia Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie STATUT Rok założenia 2004 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu (M.P.

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH STOWARZYSZENIA SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RP Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP Nr 5/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r.

POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T. Tekst jednolity na dzień r. POLSKIE TOWARZYSTWO ANDROLOGICZNE S T A T U T Tekst jednolity na dzień 14.04.2011 r. Do użytku wewnętrznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego 1 Rozdział I Postanowienia ogólne Towarzystwo przyjmuje

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:06:07 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.06.2017 godz. 02:06:07 Numer KRS: 0000151036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY

KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY INFORMATOR 2000 KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIEŻY NR 8 LISTOPAD 2000 Wiele razy była mowa o problemach jakie mają filateliści z naszą Pocztą, o nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp.

Bardziej szczegółowo

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4

kol.1 kol.2 kol.3 kol.4 Załącznik Nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wizytówek, papieru firmowego oraz innych druków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższe zestawienie:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WIRTUALNY HEL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WIRTUALNY HEL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROTOPOL ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: ROTOPOL w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU STYPENDYSTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

STATUT KLUBU STYPENDYSTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ STATUT KLUBU STYPENDYSTÓW FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ Uchwała Zebrania Założycieli Stowarzyszenia Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej z dnia 5 stycznia 2002 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240

Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 Warszawa, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 240 ZARZĄDZENIE NR 7/2014 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO Polski Związek Tenisowy Polish Tennis Association Kolegium Sędziów Officiating Committee Stadion Narodowy Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 03 901 Warszawa www.sedziowiepzt.pl sedziowie@sedziowiepzt.pl

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org

Statut Stowarzyszenia Traugutt.org Statut Stowarzyszenia Traugutt.org 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Traugutt.org i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity)

Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) Statut Stowarzyszenia Powrót Trzech Króli (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Powrót Trzech Króli. 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski. 2. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010

STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 STATUT STOWARZYSZENIA NOWY HUTNIK 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW ARTYSTYCZNYCH JANTAR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych JANTAR. W dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu r./

STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu r./ STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻAGANIU UL. DWORCOWA 49 ROK ZAŁOŻENIA: 1991 KRS - 0000181675 STATUT STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO W ŻAGANIU /TEKST JEDNOLITY po zmianach w dniu 18.03.2016r./ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WE WŁOSZAKOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Załącznik nr 14 Do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ LICEUM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PUSZCZYKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne

STATUT KS Amator. Postanowienia ogólne STATUT KS Amator Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: KS Amator, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 2) Opaska

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amazonki w Makowie Mazowieckim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amazonki w Makowie Mazowieckim w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY

Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Zagłębiowski Klub Fantastyki Postapokaliptycznej OUTPOST, w skrócie OUTPOST, zwane w dalszym ciągu niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu

Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu Załączniki do zarządzenia nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. (Dz. Urz. Nr 14, poz. 28) Załącznik nr 1 Wzór opaski dla banknotów nadających się do obiegu 1) Wzór

Bardziej szczegółowo

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli

Białoruś. Banknoty. Monety. Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek. Wartość nominalna 5 rubli BIAŁORUŚ Białoruś Jednostka pieniężna i jej podział: Rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty Wartość nominalna 5 rubli B/1 10 rubli B/2 20 rubli B/3 50 rubli B/4 100 rubli B/5 200 rubli B/6 500 rubli

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry.

2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Towarzystwo używa nazwy w języku angielskim Polish Society of Medicinal Chemistry. POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMII MEDYCZNEJ STATUT Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem oraz powołane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA WZGÓRZE NADZIEI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wzgórze nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ul. Wysockiego 11a Wałbrzych STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH ROZDZIAŁ 1 NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA i CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy Klub Sportowy Chełmiec, w skrócie MKS Chełmiec zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. postępowania w sprawie wniosków o przyznanie ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH

R E G U L A M I N. postępowania w sprawie wniosków o przyznanie ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH R E G U L A M I N postępowania w sprawie wniosków o przyznanie ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH 1 REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O NADANIE ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH Podstawy prawne regulujące

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M)

BIAŁORUŚ Strona informacyjna Jednostka pieniężna i jej podział Banknoty (B) Banknoty wycofane z obiegu (B/w) Monety (M) BIAŁORUŚ BIAŁORUŚ Waluta: rubel (BYN) 1 rubel = 100 kopiejek Banknoty: 5 rubli, 10 rubli, 20 rubli, 50 rubli, 100 rubli, 200 rubli, 500 rubli https://www.nbrb.by/engl/coinsbanknotes/banknotes/ Monety:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej

REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej REGULAMIN konkursu na wykonanie projektu graficznego kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej 1 Organizatorem konkursu jest Centrala Poczty Polskiej S.A. Biuro Filatelistyki i Handlu oraz

Bardziej szczegółowo

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji

PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko. Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach wprowadzenie i próba klasyfikacji PORAŻYN 2015 Krzysztof Piwko Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-18 wprowadzenie i próba klasyfikacji Co to jest Poczta Miejska i czym się odróżnia od wydania lokalnego? Poczta MiejskaWydanie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r. STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SĄDOWNICTWA POLUBOWNEGO (z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dn. 22 maja 2000r.) Artykuł 1. Postanowienia wstępne 1.1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, (PL) WUP 12/2012

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL SOWUL & SOWUL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biskupiec, (PL) WUP 12/2012 PL 18817 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 18817 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19481 (22) Data zgłoszenia: 30.03.2012 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE

STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE STATUT STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO SOKÓŁ POLICE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motocyklowe Sokół Police w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2017 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie nadawania Krzyża Wschodniego Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze

Bogusław Olechnowski. Katalog Jan Paweł II. na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Bogusław Olechnowski Katalog Jan Paweł II na beznominałowych kartkach pocztowych i kopertach wydanych przez Rejonowy Urząd Poczty w Zielonej Górze Zielona Góra, lipiec 2001 1 Od Autora Wydanie niniejszego

Bardziej szczegółowo