r w Q O WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) j) P- Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r w Q O WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) j) P- Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963""

Transkrypt

1 E N NE DES T, "(-.0 A W A Ov) Z r w j) P- Q O x aw X.1963 Nalepka propagandowa Euro pejskiej Wystawy Znaczków Sportowych Wrocław 1963" Nr 8 (179) ROK X WARSZAWA 15 KWIETNIA 1963

2

3 Po VIII Zjeździe PZF 22 marca, w przeddzień Zjazdu, zebrało się po raz ostatni stare" Plenum Zarządu Głównego PZF, aby przedyskutować sprawozdanie opracowane przez Prezydium Z. GL na Zjazd i wytyczne do planu pracy PZF na lata Plenum wprowadziło 2 poprawki do obowiązujących regulaminów Komisji Naukowo-Badawczej i Odznaki Honorowej, dostosowując regulaminy do wymogów nowego statutu, a przede wszystkim nowego okresu kadencji władz naczelnych Związku 3 lata. Zgodnie z tymi poprawkami członków Sekcji Ekspertów Komisji N. B. powoływać będzie Prezydium Zarządu Głównego, a nie Plenum, natomiast złotą odznakę PZF nadawać będzie wszystkim członkom Zarząd Główny PZF (prosimy o wprowadzenie tej poprawki do ogłoszonego na naszych łamach regulaminu: Filatelista, nr 24/1962 r., str. 464, 3, pkt. 3). Zgodnie z wnioskami Zarządów Oddziałów Plenum przyznało szereg odznak honorowych. Listę odznaczonych zamieścimy w jednym z następnych numerów. Na zakończenie obrad, na wspólny wniosek 6 Oddziałów Katowic, Krakowa, Poznania, Szczecina, Torunia i Wrocławia, Plenum Z. Gł. przyjęło specjalną uchwałę, stwierdzającą, że w okresie między VII a VIII Zjazdem umocniła się poważnie działalność naszej organizacji. Związek stał się organizacją masową filatelistów polskich i rozwinął dużą działalność propagandową i wychowawczą wśród dorosłych i młodzieży. Jest to dorobkiem ofiarnej pracy licznej armii aktywu związkowego. Zarząd Główny na zakończenie swej kadencji wyraził wszystkim działaczom i aktywistom serdeczne podziękowanie za ich dotychczasowy trud i ofiarność w pracy społecznej. Plenum Zarządu Koperta z zjazdowym stosowanym chu obrad VIII Zjazdu; znaczek skasowano datownikiem okolicznościowym w kiosku pocztowym w gma-,2.ok t, Głównego podkreśliło jednocześnie duży wkład pracy Prezydium Z. Gł., którym kierował kol. Zbigniew Fijałek. Olbrzymi wkład pracy kol. Fijałka, szczególnie w przygotowanie statutowego Zjazdu PZF, podniósł autorytet naszego Związku i ustabilizował jego sytuację prawną. Wyrażając uznanie kol. Zb. Fijałkowi za dotychczasową ofiarną pracę Zarząd Główny nadał mu złotą odznakę honorową PZF. 23 marca rozpoczął obrady VIII Zjazd. Wzięło w nim udział 81 delegatów, spośród 82 wybranych na Walnych Zebraniach Oddziałowych. Przewodniczącym Zjazdu wybrano prof. dra inż. Tadeusza Pompowskiego z Gdańska, sekretarzem Zdzisława Krężla z Warszawy. W prezy- (fot. J. Czarnecki) Fragment Prezydium Zjazdu; od lewej: A. Sumiga przew. Zarz. G3. Z.Z. Pracowników Łączności, H. Kot przedstawiciel KC PZPR, F. Ładosz wiceminister Łączności, T. Pompowski przew. Zjazdu, Z. Fijałek przew. PZF dium Zjazdu zasiedli m.in.: wiceminister Łączności Faustyn Ładosz oraz przedstawiciele KC PZPR Henryk Kot i Jerzy Kończyk. Po przyjęciu regulaminu obrad Zjazdu i wyborze Komisji zjazdowych, Zjazd wysłuchał sprawozdania z prac Zarządu Głównego, złożonego przez prezesa Zbigniewa Fijałka. Zasadnicze tezy sprawozdania Czytelnicy nasi znają z wywiadu z prezesem Fijałkiem, ogłoszonym w numerze Filatelisty" z 15 marca. Natomiast wręcz zaskakujące były liczby sprawozdania ze stanu organizacyjnego Związku. Zaskakujące dlatego, że przed miesiącem ogłosiliśmy przecież dane liczbowe na koniec ubiegłego roku. Już tamte liczby wskazywały na niesłychaną dynamikę rozwojową PZF. W sprawozdaniu usłyszeliśmy dane na ł marca znacznie wyższe od liczb na koniec roku. Przez 2 miesiące nastąpił dalszy bardzo intensywny wzrost 143

4 naszych szeregów. Przybyło w tym krótkim czasie 18 kół terenowych, 48 zakładowych i 171 szkolnych (przy jednoczesnej likwidacji pewnej liczby kół młodzieżowych pozaszkolnych). Ta dynamika rozwojowa* Związku to obok poważnej stabilizacji finansowej najbardziej charakterystyczne akcenty sprawozdania. Zestawienie porównawcze stanu organizacyjnego PZF za okres Członeewie doro611 rolodzież razem " I rrzybyło I Koła zakła-."- dowe złe- Sowo m łodzież szkolna terenowe szkolne razem przybyło Prelim'narz Związku na rok 1963 zamyka się po stronie wpływów i wydatków sumami ponad 2,5 mln zł. Na zakończenie dość szczegółowego sprawozdania ze wszystkich odcinków pracy związkowej prezes Fijałek przedstawił w imieniu ustępującego Zarządu wytyczne do planu pracy PZF na lata Spotkały się one z dużym uznaniem zebranych i będą stanowiły podstawę przy opracowaniu planu pracy przez nowe władze. Wiele tez z wytycznych" znalazło się w końcowej uchwale Zjazdu stanowiącej zsumowanie wszystkich zgłoszonych wniosków. W dyskusji nad sprawozdaniami władz (Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu) zabierało głos 23 delegatów. Podkreślali oni szereg pozytywnych osiągnięć w pracy związkowej ostatniego okresu, podkreślali również, że wiele mamy jeszcze do zrobienia na różnych odcinkach, jak np.: konieczne zwiększenie puli znaczków zagranicznych dla członków Związku, szkolenie aktywu i młodzieży oraz jurorów i ekspertów, dalsze pogłębianie współpracy z pocztą (ochrona przesyłek filatelistycznych rzed niszczeniem), akcja wydawnicza i szereg mniejszych, ale dotkliwych bolączek naszej filatelistyki. Ustępującym władzom udzielono absolutorium z podziękowaniem, po czym wybrano nowe władze Związku na' najbliższe 3 lata, które ukonstytuowały się jak następuje: Zarząd Główny Zbigniew Fijałek przewodniczący Jan Klimek I wiceprzewodniczący Józef Tisłowitz II wiceprzewodniczący Zygmunt Hampel sekretarz Klemens Wądolowski skarbnik Aleksy Celle czł. Prezydium Zygmunt Edelwein czł. Prezydium Mieczysław Jarosz Kraków Zygmunt Kałamaga Wrocław Marian Szwernin Katowice Jan Witkowski Poznań oraz prezesi 21 Oddziałów PZF: Zygmunt Skrobecki Białystok Edward Slaby Bydgoszcz Tadeusz Pompowski Gdańsk Józef Danilewicz Gorzów Marian Nowak Katowice Witold Mikulski Kielce Janusz Sarnowski Koszalin Jan Ryblewski Kraków Karol Wietrzny Krosno Jacek Rogowski Lublin Lesław Zabilski Łódź Waldemar Kisiel Olsztyn Tadeusz Zdobylak Opole Henryk Podbielski Poznań Stanisław Kolaszko Przemyśl Antoni Grornski Rzeszów Jerzy Wilczyński Szczecin Jerzy Piechowicz Tarnów Jan Sawczak-Knihinicki Toruń Mieczysław Sikorski Warszawa Władysław Koziarz Wrocław Główna Komisja Rewizyjna Stanisław Jarocki przewodniczący Jerzy Dobrzeniecki sekretarz Kazimierz Andrysik Tadeusz Hampel Kazimierz Koczorowski zastępcy członków Komisji: Stanisław Piklikiewicz Tadeusz Tarczewski Główny Sąd Koleżeński Stanisław Hochedlinger przewodniczący Kazimierz Krauzowicz sekretarz Franciszek Dopierała Józef Hasman Mieczysław Zaprzał zastępcy członków Sądu: Zenon Kucia Maciej Perzyński Zjazd zakończono przyjęciem uchwał. UCHWAŁA VIII Walnego Zjazdu Delegatów PZF w sprawie zadań Polskiego Związku Filatelistów na lata Dotychczasowe osiągnięcia w działalności PZF stwarzają realne podstawy do 144

5 podniesienia na wyższy poziom działalności związkowej i skonkretyzowania zadań na najbliższe 3 lata. Zadania te wytyczają aktualne potrzeby naszej organizacji, a także rozwój życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego oraz politycznego. Obecny stan liczebny i organizacyjny wymaga większego skonsolidowania Związku i uporządkowania wielu spraw i zagadnień. W związku z powyższym, VIII Walny Zjazd Delegatów PZF nakłada na Zarząd Główny następujące obowiązki: I. Sprawy organizacyjne 1. Przystąpić do szkolenia aktywistów pod kątem pogłębiania wiedzy filatelistycznej jak też i organizacyjnej w celu zapewnienia rozwijającemu się Związkowi coraz liczniejszej wysoko kwalifikowanej kadry związkowej. 2. Wydać w formie broszury obowiązujące przepisy organizacyjne. 3. Opracować nowy wzór legitymacji członkowskiej zawierającej m. in. informacje o stażu organizacyjnym, posiadanych odznaczeniach i pełnionych funkcjach. 4. Uaktywnić działalność klubów zain-- karesowań oraz umożliwić członkom tych klubów w ramach nrzyznanych przydziałów znaczków zagranicznych pierwszeństwo w otrzymaniu znaczków o ich tematyce zainteresowań. 5. Zobowiązać Komisję Naukowo-Badawczą do opracowania programów szkolenia dla kandydatów na ekspertów oraz regulaminu określającego tryb postępowania i zasady uzyskania tytułu i uprawnień eksperta. 6. Uzupełnić ramowy regulamin Koła PZF postanowieniem, że Zarząd Oddziału może ograniczać liczbę członków Koła. H. Sprawy młodzieżowe 1. Zwiększyć fundusze budżetowe na cele młodzieżowe ze szczególnym uwzględnieniem sum przeznaczonych na opłacanie instruktorów młodzieżowych. -2. Dla propagandy filatelistyki wśród młodzieży w szerszym niż dotąd stopniu organizować konkursy filatelistyczne, zapowiadając je w czasopismach młodzieżowych i w Filateliście", w terminie co najmniej na 2 miesiące przed ich rozpoczęciem, aby umożliwić masowy udział młodzieży. 3. Zlecić Komisji Młodzieżowej: a) publikowanie materiałów propagandowych oraz instrukcji dla kół młodzieżowych i ich Mekunów; b) systematyczne wydawanie biuletynów szkoleniowych dla kadry instruktorskiej. 4. Opracować i opublikować uchwałę Zarządu Głównego, która w sposób,ednozamczny określi uprawnienia młodzieży zrzeszonej w PZF na prawach członków i uczestników, reeuluiac sprzeczności wynikłe ze starego i nowego Statutu PZF. III. Propaganda 1. Przedstawić odpowiednim władzom zagadnienie popularyzacji znaczków polskich w krajach socjalistycznych. 2. Wzmóc propagandę filatelistyki poprzez audycje radiowe, telewizyjne oraz przez wydanie odpowiednich afiszy propagandowych. 3. Zlecić Komisji Naukowo-Badawczej zajęcie się zbieraniem i zabezpieczaniem dokumentów i materiałów filatelistycznych o charakterze kronikarskim dla ewentualnych prac o historii filatelistyki w Polsce. 4. Wzmóc propagandę filatelistyki polskiej za granicą, wykorzystuiac roctdcę 1000-lecia Państwa Polskiego oraz 20-lecia PRL do zorganizowania wystaw filatelistycznych w różnych ośrodkach filatelistycznych, szczególnie wśród Polonii zagranicznej. Powyższą akcję należy przeprowadzić w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i PPF Ruch". IV. Wymiana zagraniczna 1. Dążyć do poszerzenia wymiany zagranicznej, dopuszczając do wymiany przez filatelistów polskich również znaczki zagraniczne w ramach obowiązujących limitów. 2. W związku z wypadkami nieumiejętnego obchodzenia się przez Urząd Celny i Pocztowy z przesyłkami filatelistycznymi, co często powoduje uszkodzenia znaczków na kopertach, należy wystąpić do władz celnych i pocztowych z propozycją przeszkolenia urzędników celnych i pocztowych przez aktywistów PZF i wyjaśnienia sposobów obchodzenia się z przesyłkami filatelistycznymi. V. Zaopatrzenie 1. Przedsięwziąć skuteczne starania w kierunku usprawnienia rozdzielnictwa znaczków zagranicznych, a nade wszystko w kierunku zapobieżenia możliwości przechwytywania tych zraczków przez osoby nie zrzeszone w PZF lub nie będące zbieraczami. Placówki PPF Ruch" mogłyby w tym kierunku współpracować ze społecznymi komisjami rozdzielczymi, których członkowie rekrutowaliby się spomiędzy członków PZF, delegowanych do pracy w komisji przez Zarządy Oddziałów. 145

6 2. Wystąpić do PPF Ruch" z wnioskami o: a) znaczne zwiększenie importu znaczków KDL; b) sprowadzenie dostatecznej ilości kart albumowych oraz tzw. Hawidów% c) zorganizowanie w każdym mieście wojewódzkim sklepu filatelistycznego oraz w każdym mieście powiatowym punktu sprzedaży walorów filatelistycznych w kioskach Ruch", a w miejscowościach o kilku sklepach jeden z nich przeznaczyć wyłącznie na prowadzenie sprzedaży szerokiego asortymentu znaczków krajowych i zagranicznych, stale uzupełnianego nowymi dostawami starszych emisji, a drugi dla wyłącznego zaopatrywania młodzieży. Sklepy takie nie powinny prowadzić abonamentu; d) opracowanie i wydanie znormalizowanych według wymogów międzynarodowych kart albumowych; e) polepszenie jakości sprzedawanych przyborów filatelistycznych, szczególnie klaserów, które powinny być znormalizowane; f) wydanie uzupełnienia do albumu znaczków PRL; g) oznaczanie kopert z zestawami znaczków w ten sposób, aby jednakowe znaczki nie powtarzały się w różnych zestawach oznaczonych tymi samymi symbolami. 3. Wystąpić do PPF Ruch" z prośbą o zwiększenie dostaw katalogów oraz uzupełniających je dodatków, tak aby każde koło posiadało katalog Europy i Zamorza. 4. Zaproponować PPF Ruch" opracowanie katalogu znaczków Europy, realizując jako pierwsze opracowanie katalogu krajów socjalistycznych. 5. Wystąpić do PPF Ruch" z wnioskiem o: a) przyspieszenie wydawania abonamentu polskiego do terminu nie późniejszego niż 2 miesiące od chwili ukazania się znaczków. b) wydawanie kompletu znaczków danej emisji. 6. Wystąpić do PPF Ruch" o: a) staranne kasowanie znaczków objętych abonamentem; b) kasowanie wydań specjalnych, okolicznościowych dostarczanych w ramach abonamentu, odpowiednimi kasownikami używanymi na tych imprezach; c) zaniechanie kasowania znaczków abonamentowych kasownikami Ruchu" z literą F". VI. Nowe emisje znaczków Wystąpić do odpowiednich władz o: a) uwzględnianie w tematyce emisyjnej szczególnie ważnych wydarzeń zwią- 146 zanych z historią, kulturą oraz zdobyczami nauki i sztuki polskiej; b) w razie emisji jakichkolwiek wydań specjalnych, zapewnienie otrzymania ich przez wszystkich członków Związku przynajmniej po jednym egzemplarzu. VII. Wydawnictwa 1. Dążyć do uzyskania zezwoleń na wydawanie biuletynów informacyjno-szkoleniowych przez poszczególne Oddziały. 2. Zlecić Komisji Naukowo-Badawczej opracowanie publikacji dotyczącej sposobu opracowywania zbiorów filatelistycznych ze szczególnym podkreśleniem zbiorów tematycznych. 3. Wykorzystywać przez organa PZF prasę terenową do szerszej propagandy filatelistyki, mającej na celu werbowanie nowych członków PZF. 4. Wydać w formie broszury Poradnik Filatelisty" (na wzór Poradnika Młodego Filatelisty"), jako podręcznik dla początkującego zbieracza. VIII. Imprezy filatelistyczne 1. Opracować ramowy 3-letni plan imprez filatelistycznych, organizowanych na terenie kraju (z wyłączeniem imprez o charakterze lokalnym) i podać ten plan do wiadomości wszystkich Oddziałów PZF. 2. Bieżąco informować o imprezach organizowanych za granicą, a szczególnie w krajach socjalistycznych. 3. Opracować regulamin aukcji filatelistycznych i po uzgodnieniu z odpowiednimi władzami wprowadzić go w życie. UCHWAŁA VIII Walnego Zjazdu Delegatów PZF w sprawie współpracy z Ministerstwem Łączności VIII Walny Zjazd Delegatów PZF z zadowoleniem stwierdza, że współpraca z Ministerstwem Łączności układa się pomyślnie. Znalazło to wyraz w uwzględnieniu w polityce emisyjnej znaczków polskich wniosków i dezyderatów wysuwanych przez Polski Związek Filatelistów, a dotyczących między innymi: ograniczenia do niezbędnego minimum uwarunkowanego potrzebami poczty wydań znaczków z wysokimi nominałami, zaniechania wydawania znaczków ciętych i w odmiennych kolorach - zgodnie z uchwałami FIP. Jednocześnie VIII Walny Zjazd Delegatów PZF wyraża nadzieję, że dalsza współpraca Ministerstwa Łączności i Polskiego Związku Filatelistów będzie kontynuowana w duchu wzajemnego zrozumienia dla dalszego rozwoju idei filatelistycznej w Polsce.

7 J ZNACZKI AUSTRIACKICH POCZT POLOWYCH EDNYM z ciekawszych działów znacz- ków wydanych przez obce władze dla terenów polskich, są wydania austriackich poczt polowych z okresu I wojny światowej. W sierpniu 1914 r., podczas wielkiej ofensywy wojsk austriackich przeciwko wojskom rosyjskim, austriacka poczta polowa utworzyła Inspektorat w Krakowie oraz filie, tzw. urzędy erarialne w Olkuszu, Miechowie i Wolbrondu. Przegrana jednak bitwa pod Kraśnikiem przekreśliła plany utworzenia poczty dla terenów polskich i urzędy te zlikwidowano we wrześniu 1914 r. Druga ofensywa w 1915 r., podczas której Austriacy zajęli ponownie tereny Królestwa Polskiego dała początek rzeczywistej organizacji austriackich poczt etapowych dla tych ziem. Dyrekcję poczty etapowej umieszczono w Lublinie. Podczas 3-letniej działalności wydano trzy serie obiegowe, jedną gazetową i jedną dobroczynną. Ostatnią serię, tzw. czwarte wydanie, z powodu zakończenia wojny nie puszczono w obieg pocztowy. W czasopiśmie Donaupost", w nr 12 z 1941 r. znalazłem ciekawe zestawienie wysokości nakładów tych znaczków, dotychczas nie opublikowane w prasie polskiej. Wysokość nakładów podał były dyrektor austriackich poczt polowych - Józef Posch. I wydanie rok kwiecień. Znaczki bośniackie z ukośnym dwuwierszowym nadrukiem K. u. K. Feldpost". II wydanie Znaczki z podobizną cesarza Franciszka Józefa z napisem K. u. K. Feldpost". 1 hal szt. 25 hal szt. 2 hal szt. 30 hal szt. 3 hal szt. 35 hal szt. hal szt. 40 hal szt. 6 hal szt. 50 hal szt. 10 hal. (czerwony) 60 hal szt szt. 72 hal szt. 10 hal. (niebieski) 80 hal szt szt. 90 hal szt. 12 hal szt. 1 kor szt. 15 hal szt. 2 kor szt. 20 hal. (brązowy) 3 kor szt szt szt. 20 hal. (oliwkowozlel.) 5 kor szt szt. 10 kor szt. Znaczki gazetowe r. Głowa Merkurego. 2 hal szt. 6 hal szt. 10 hal szt. 20 hal szt. 1 hal szt. 2 hal szt. 3 hal szt. 5 hal szt. 6 hal szt. 10 hal szt. 12 hal szt. 20 hal szt. 25 hal szt. 30 hal szt. 35 hal szt. 40 hal szt. 45 hal szt. 50 hal szt. 60 hal szt. 72 hal szt. 1 kor szt. 2 kor szt. 3 kor szt. 5 kor szt. 10 kor szt. III wydanie Znaczki z podobizną cesarza Karola. Wysokość nakładów, szczególnie 3, 5 i 10 kor. wydaje się jednak zaniżona - prawdopodobnie są to ilości znaczków wysłanych rzeczywiście do etapowych poczt polowych. Należy jednak liczyć się z tym, że przynajmniej po 2 tys. sztuk 3, 5 i 10 kor. sprzedano w okienku filatelistycznym w Wiedniu. 1 hal szt. 30 hal. ł szt. 2 hal szt. 40 hal szt. 3 hal szt. 50 hal szt. 5 hal szt. 60 hal szt. 6 hal szt. 80 hal szt. 10 hal szt. 90 hal szt. 12 hal szt. 2 kor szt. 15 hal szt. 3 kor szt. 20 hal szt. 4 kor szt. 25 hal szt. 10 kor szt. 147

8 IV wydanie r. niedopuszczone do obiegu. Głowa cesarza Karola. 1 hal. 850 szt. 2 hal. 850 szt. 3 hal. 850 szt. 5 hal szt. 10 hal szt. 20 hal szt. 2.5 hal szt. 30 hal. 850 szt. 45 hal. 850 szt. 50 hal. 850 szt. 60 hal. 850 szt. 80 hal. 850 szt. 90 hal szt. kor szt. Aczkolwiek wydanie to nie weszło do obiegu, wielu zbieraczy włącza je do swoich zbiorów, a tak niski nakład, przy ogromnej popularności znaczków austriackich na świecie, jest najlepszym wykładnikiem rzadkości tego wydania. W Polsce, śmiem twierdzić, nie ma w zbiorach więcej jak 10 pełnych serii IV wydania; szczęśliwych posiadaczy mogę zapewnić, że w wypadku pojawienia się tej emisji na licytacjach, osiągane ceny znacznie przekraczają ceny katalogowe. Ze znaczkami poczt polowych łączy się tragiczna śmierć Hessego dyrektora technicznego Państwowej Drukarni w Wiedniu, w której drukowano te znaczki. Na polecenie szefa kancelarii wojskowej sztabu generalnego armii austriackiej Marterera, Hesse wykonał wiele rzadkości" tych wydań. Wykonano je w odmiennych kolorach, cięte zamiast ząbkowanych, o podwójnych, odwróconych nadrukach itd. Marterer pewną część znaczków podarował dyrektorowi Hesse, który znaczki te sprzedał z kolei kupcom filatelistycznym. Sam Martererr rozprzedawał wszystkie te cuda" często po bardzo wysokich cenach. Pojawienie się tych wydawnictw na rynku filatelistycznym spowodowało dochodzenie policyjne. Przerażony dochodzeniem Hesse popełnił samobójstwo. Marteręr właściwy winowajca wyszedł z tej afery bez szwanku. Był za wysoką osobistością i sprawiedliwość nie mogła" go dosięgnąć. Znaczki poczt polowych kasowane były kasownikami z napisem K. u. K. Etappenpostamt" oraz nazwą miejscowości. Kasowniki te można podzielić na następujące typy* A z dwiema gwiazdkami pomiędzy górnym napisem a nazwą miejscowości, B z lewej strony litera, z prawej gwiazdka, C z lewej strony litera, prawa wolna, D brak zarówno liter jak i gwiazdek, E dwie kropki z lewej i prawej strony, stempel ozdobny tylko Skarżysko Nadbrzezie, G napis K. u. K. Etappenpost u. Telegraphenamt". Znane są kasowniki z następujących miejscowości pisownia wg kasownika, obok w nawiasie typ oraz ewentualnie występujące w kasowniku dodatkowe oznaczenia liter: Annorpol Lubelski (D) Bełchatów (A) Biaiobrzegi, Kreis naciom (B) a,b Biłgoraj (D) Busk In Polen (C) a, b, (B) c Chełm (B) a,b,c,e,t Chmielnik (A) Dąbrowa In Polon (B) a,b,d, (C) c,f Dęblim in Polen (B) a,b Dzialoszyce (C) a,b, (B) b Gosrkowice (A) Granica (C) a,b,c Hrubieszów (B) c, (C) a,b Iłża (A) Iwanlska In Polen (A) TYPY KASOWNIKÓW C 148

9 Janów In Polen (D) Jedlińsk (A) Jędrzejów (B) a,b,c Kazimierza Wielka (A) Kielce (B) a, (C) b,c,f,g Krimontów (B) Klom nice (D) Kenieepol (B) a, (D) Końsk (A) Korzywnica (D) Kozienice (A) Kraśnik (A), (C) a,b Krasnostaw (A) Lipsko (D) Lubartów (A) Lublin (B) a,d,f,g, (D) Lublin (G) Łaszczów (A) Miechów (B) a,b,c Nowa Brzeżnica (D) Noworadomsk (B) a,b, (C) c Nowy Korczyn (A) Olkusz (B) a,b, (C) d Opatów in Polen (D) Opoczno in Polon (B) a, (D) Opole Kreis Puławy (E) Ossyaków (D) Ostrowiec (C) a, (dwa typy), b, (D) Ożarów,Kreis Opatów In Polan (D) Pajęczno (D) Piaski Kreis Lublin (D) Pilica (A) Pinczów (C) a,b Piotrków (B) a,b,e,d,e Pradla (A) Prosicwvice (A) Przedbórz Kreis Końsk (D) Przysucha (D) Pulawy (B) a,b Z okazji Festiwalu Muzyki Polskiej który odbędzie się w Bydgoszczy i Toruniu w czasie od 3 do 11 maja br. wprowadzono do obiegu dnia 8 kwietnia ilustrowaną kartkę pocztową. Znaczek drukowany na kartce przedstawia budynek Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy, ilustracją zaś jest kompozycja graficzna, na którą składają się stare instrumenty i napis: Festiwal Muzyki Polskiej Bydgoszcz Toruń 1963 r.". Kartkę projektował artysta grafik Jerzy Desselberger. Nakład szt. Organizowany w tym roku Festiwal Muzyki Polskiej jest imprezą inaugurującą doroczne od tej chwili święto mu-. zyki polskiej dawnej i współczesnej. Ideą Festiwali jest przedstawienie muzyki polskiej w jej historycznym rozwoju od późnego gotyku do współczesności, celem zaś przedstawienie tych zwłaszcza utworów, które wskutek braku odpowiednich warunków w historii kultury polskiej (zabory, okupacja) nie były wykonywane i nie zostały utrwalone drukiem. W końcu kwietnia zostanie wprowadzona do obiegu ilustrowana okolicznościowa kartka pocztowa z okazji 800-lecia miasta Koźla. Kartka zostaje wydana na zamówienie Komitetu organizującego w cza- Radom (A), (C) a,b,c Radoszyce, Kreis Kosisk (D) Rudniki (D) Sandomierz (A), (B) a Silniczka (D) Skalbrriterz (A) Skala in Polen (A) Skaryszew in Polen (D) Skarżysko (C) a, (D) Skarżysko Nadbrzezie 45 (F) Stawków in Polan (A) Slomniki (A) Sodec, Kreis Wierzbnik (D) alaszów (B) a,b Stopnica (A) Stmemierzyce (D) Suchedniów (D) Sulejów (A) Szczebrzeszyn (E) Szczekociny (C) a,b Szczercow (A) Szydlów (A) Szydlowlec (C) Tarnogród (D) Tomaszów, Kicia Tomaszów (C) a, (15) Wawolnica (D) Widawa (A) Wierzbnik (A) Wioszczowa (B) a,b Wodzisław (A) Wolborz (A) Wolbrom (B) a,b Zaklików (D) Zamość (C) a, (D) Zawichost (D) Zwierzyniec, Kreis ZamoSC (A), (B) a Zenz) (A) POLSKIE Zbigniew Mikniski ~~-4 gmteo On the occasion of the Festiwal of Polish Musie, which will take place in Bydgoszcz and Toruń Erom the 3d to llth of May, an illustrated postcards was released on April 8, The stamp, printed on the card, reprtsents the building of the Ignacy Paderewski Pomeranien Filharmony, Bydgoszcz; the composition of old musical instrumentes and inseription: "Polish Musie Festiwal Bydgoszcz Toruń 1963" make the ilustration. The stamp and illustration haim been designed by the artist J. Desselberger. Number printed It must be mentioned that this Festlval is an inauguration of the festivities of old and modern Polish musie, which frorn now will take place every year. The idea of the Festiwal is to show the. historical development of Polish musie Erom the late gothic to the contemporary style, whereas its purpose is to show those compositions which were neither performed nor published because of unfavourable conditions for Polish culture (the former partitions of Poland and lately the German occupation). 149

10 sie 1-8 czerwca 1963 r. obchody jubileuszowe tej starej siedziby Słowian. Znaczek drukowany na kartce przedstawia herb miasta, ilustracja zaś średniowieczną panoramę grodu i umieszczony pod nią napis VIII wieków starego grodu piastowskiego Koźla", Znaczek i ilustrację projektował art. plastyk St. Łukaszewski. Nakład sztuk. WIRNIKI PROPAGANDOWE O TEMATYCE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Z inicjatywy Departamentu Komunikacji Drogowej Ministerstwa Komunikacji wprowadzono 8 wzorów na nakładki do wirników. At the end of April an illustrated commemorative postcard will be released on the occasion of the 800th anniversary of the town Koźle. The Postcard has been ordered by the Cornmittee which is organzing in the first days of June the jubilee of this old abode of the Slavs. The stamp on the postcard represents the town's coat of arras and the illustration a mediewal sight of the town with the inscription: Eight centuries of Koźle, old town of the Piasta". The stamp and illustration have been designed by the artist St. Łukaszewski. Number printed Wzory przekazano do poszczególnych DOM, które mają je stosować w różnych urzędach do końca br. DOP i T numery wzorów urzędy pocztowe i w nawiasie numer wzoru Warszawa Gdańsk Katowice II, IV, VII I, Ił, IV, V, VI, VII Gdańsk 2 (VI i VII), Bydgoszcz 2 (II), Gdynia 2 (I) Toruń 2 (V) ł, III, IV (2 sztuki) Katowice 1, Katowice 2 (III I VII), Bytom, Chorzów 1 VII (4 sztuki) (I), C.Nętochowa 1 (VII), Gliwice 2, Opole 1 (IV), Zabrze 1 (VII) Kraków ł, IV, V Kraków 2 (V), Rzeszów 2 (I), Zakopane i (IV) Lublin VIII Lublin 2 (VIII) /hdz II, IV Łódź 2 (II i IV w jednym wirniku) Olsztyn VI, VII Olsztyn 2 (VI i VII) Poznań II. V, VII Poznań 2 (V), Kalisz 1 (II), Zielona Góra 1 (VII) Szczecin VI, VII. (2 szt ) VIII Szczecin 2 (VI i VII). Koszalin 2 (VII i VIII) KocHasz (1 NIE POZWALAJ mu BAWIĆ SIĘ NA JEZDNI 6 II III IV STRZEZ DZIECKO 41 PRZED WYPADKIEM DROGO OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM NA \./ ULICY A USTRZEZESZ JE /7 PRZED 7 WYPADKIEM.\ DROGOWYM TROZNI, E) PRSOWADZAC POJAZD (SZYBCIEJ gli.dojedziez w..ro. DO CELU r OSTROZNOS C OSTROZNOŚĆ NIETRZEŻWOSĆ NA DROGACH C TO = X, GWARANCJA, '-. BEZPIECZNEJ "' i i U JAZDY U wil» gillik BEZPIECZENSI\P NA JEZDNI PRZYCZYNĄ NAJCIZSZYOH WYPADKÓW DROGOWYCH POZA MIASTAMI CHODZ SCI HO, LUB LEWA STRONA DROGI A UNIKNIESZ WYPADKU V VII VIII WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 84 Ministra Łączności z dnia 27 grudnia 1962 r. ś 1 1. Wprowadza się do obiegu Ilustrowaną kartkę z wydrukowanym znaczkiem pocztowym wartości 40 gr w trzech odmianach sta- nowlacych serię M rocznica śmierci B. Prusa". 2. Kartka o wymiarach 145 X 101 min drukowana jest jednostronnie na kartonie koloru bialego. Znaczek pocztowy wartości 40 gr przedstawia podobiznę Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa). 3. Poszczególne odmiany kartki różnią się 150

11 ilustracjami umieszczonymi w lewej części strony adresowej 1 przedstawiającymi: w pierwszej odmianie ilustrację do książki B. Prusa Placówka"; w drugiej odmianie ilustrację do książki B. Prusa,Faraon"; w trzeciej odmianie ilustrację do książki B. Prusa,,Lalka". 4. Kartkę wykonano techniką offsetową w kolorach: żółtym, czarnym, szarym, zielonym, fioletowym, czerwonym, niebieskim. 42 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 29 grudnia 1962 r. WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 22 Ministra Łączności z dnia 18 marca 1963 r Wprowadza sig do obiegu znaczki pocztowe wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 50 gr, 60 gr, 1.00 zł, 2.50 zl, 3.40 zl, 6.50 zl stanowiące emisję,rasy psów". 2. 'Rysunek znaczka wartości: 20 gr przedstawia psa rasy cocker spaniel, 30 gr polski owczarek nizinny, 90 gr bokser, 50 gr airedale terier, 60 gr buldog francuski, 1 zł pudel, 2,50 al ogar polski, 3,40 al - owczarek podhalański, 8.50 zł dog. 3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 39,5 X 51 mm dla wartości 50 gr, 89 gr, 1 zl, 1 3,40 zl oraz 51 X 39,5 mm dla wartości 20 gr, 30 gr, 40 gr, 2.50 al al wraz z marginesami. 4. Znaczki wykonano techniką offsetową w następujących nak ładach i kolorach: 20 gr, ok.. 5 mln sztuk, żółty, czerwony, czarny, fioletowy; 30 gr, ok. 5 mln sztuk, czerwony, czarny, szary; 40 gr, ok. 6 mln sztuk, żółty, czarny, fioletowy, brązowy: 50 gr, ok. 5 mln sztuk, żólty, pomarańczowy, niebieski, czarny; 60 gr, ok. 6 mln Sztuk, 'niebieski, czarny, szary; 1 al, ok. 4 mln sztuk, czarny, szary, zielony; 2.50 zł, ok. 2 mln sztuk, żółty, pomarańczowy, czarny, brązowy; 9.40 zł, ok. mln sztuk, czerwony, czarny, szary; 6.50 zł, ok. 0,75 mln sztuk, zbity, czarny, szary. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 marca 1963 r. 4i0Q WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 24 Ministra Łączności z dnia 27 marca 1963 r Wprowadza się do obiegu znaczki pocztowe wartości 5 gr, 10 gr, 20 gr, 30 gr, 90 gr, 60 gr, 1.00 zł, 1.15 z/ stanowiące serię Sta ł- ki żaglowe". 2. Rysunek znaczka wartości: 5 gr przedstawia statek egipski z XV w. p.n.e., 10 gr - statek fenicki z XV w. p.n.e., 20 gr galerę grecką z V w. p.n.e., 30 gr rzymski statek handlowy z III w., 40 gr statek skandynawski z IX w., 60 gr statek fryzyjski z XIV w., 1 al statek handlowy z XIV w., 1.15 zt statek handlowy z XV w. 3. Znaczki są perforowane, ich wymiary wynoszą 31,25 x 25,5 mm wraz z marginesami. 4. Znaczki wykonano techniką stalorytniczo-wklęsłodrukową 1 rotograwiurową w kolorach: 5 gr beżowym 1 brązowym, 10 gr. szarozielonym i ciemnoniebieskim, 20 gr - popielatym 1 niebieskim, 30 gr zielonym i czarnym, 40 gr seledynowym i niebieskim, 60 gr szarym 1...ciemnobrązowym, 1.00 niebieskim i czarflym, 1.15 al różowym 1 zielonym. 5. Znaczki będą drukowane w wielomilionowych, powtarzalnych nak ładach. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 5 kwietnia 1963 r. WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA NR 28 Ministra Łączności z dnia 8 kwietnia 1953 r Wprowadza się do obiegu znaczek pocztowy wartości 2.50 zł stanowiący serię XX rocznica powstania w Getcie". 2. Rysunek znaczka przedstawia postać powstańca z karabinem i granatem w rękach. 3. Znaczek jest perforowany, jego wymiary wynoszą 31,25 x 39,5 mm wraz z marginesami. 4. Znaczek wykonano techniką stalorytniczo-wklęslodrukową, w kolorze szarobrązowym, w nakładzie 1,5 mln szt. ł 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 kwietnia 1963 r. "ZAGRANICZNE BERLIN ZACHODNI. DO CZAD wszedł do obieserii pomniki Berlina" wy- gu znaczek lotniczy 250 f. z dano LIII. znaczek 3 Pf. lila reprodukcją ptaków. z rysunkiem Bramy Brandenburskiej. DAHOMEJ ukazała się seria obiegowa z dwunastu znaczków wartości 2, 3, 5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65 i 85 f. z reprodukcjami scen z życia i typów ludności. BRE TAN. 20.XII. ukazała się seria z trzech znaczków dla upamiętnienia udziału Buthanu w tzw. planie Colombo". Na znaczkach 33, 70 ch. i 1.30 n. przedstawiono hełm, tarczę, miecz i puchar w kszta łcie rogu. DOMINIKANSKA REP. W związku ze stuleciem urodzin arcybiskupa Adolfo Alejandro Nouela, który w 1911 r. by/ prezydentem Republiki wydano 12.XII. serię z trzech znaczków zwyczajnych 2, 9, i 13 c. oraz dwóch lotniczych 13 i 25 c; na wszystkich jest podobizna arcybiskupa. FINLANDIA. W związku z dniem znaczka 1963 wydany będzie 21.1V. znaczek 40 p. z reprodukcją budynku parlamentu w Helsinkach. FRANCJA ukazały się dwa znaczki. Na wielobarwnym znaczku 0.50 f. reprodukowany jest obraz walka Jakuba z aniołem" pędzla francuskiego malarza E. Delacroix; na drugim wielobarwnym znaczku 1 f. reprodukowany jest witraż znajdujący się w kościele St. Foy de Conches, przedstawiający św. Piotra wchodzącego do morza. Z okazji dnia znaczka 1963 r. wydano znaczek 151

12 f. brunatnoficdetowy/brunatnoczerwony, na którym przedstawiony jest rydwan przewożący pocztę; dopłata przeznaczona jest na francuski Czerwony Krzyż. GWINEA. W grudniu ukazała się seria ptaki" składająca się z piętnastu znaczków o nominałach: c. I, 1.50, 2, 3, 10, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 200 i 500 f. HAITI. Cztery znaczki serii Sw latowa Wystawa w Seattle 1962" 50 c., 1 g. (zwykle) I ł g., 1.50 g. (lotnicze), przedrukowano napisem Utillsations Pacifiques de 1~ace" oraz reprodukcją pojemnika rakiety, w którym pik Glenn odbył lot kosmiczny. Nadruk czarny. W kilka tygodni po tym ukazało się drugie wydanie tych samych znaczków z tym samym nadrukiem jak motywowano z powodu wyprzedania pierwszego. Nie omieszkano jednak przy drugim wydaniu zmianie barwy nadruku (z czarnej na ozerwpna) 1 położenia nadrukiz (z pionowego na poziomy). HISZPANIA. W związku z 1900 rocznicą przyjazdu apostoła Pawia do Hiszpanii ukazał sie znaczek 1 p. bruna tnotólty/ ci emnoczerwonylsepla, na którym jest reprodukowany obraz pędzla El Graco, przedstawiający św. Pawia. INDONEZJA. 20.XIL ukazała się seria z czterech znaczków z dopłatą na cele dobroczynne, Na znaczkach o wartościach: 1 rp. -I- 50 sen (niebdeskikzerwony/mity), 1.50 rp sen (niebieskozielony/brunatnoczerwony), 3 rp. ł ł 1 rp (niebleski/pomaranczowy/lilarózowy) 1 8 rp. + ł 1.50 rp. (brunatnoczerwony/fioletowy/żółty) reprodukowane są różne odmiany orchidei. ISLANDIA wydano dwa znaczki walka z głodem". Na znaczku 5 k. niebieskim i 7.50 k. zielonym przedstawiony jest połów śledzi i emblemat walki z głodem trzy kłosy pszenicy. IZRAEL. Ukazał się znaczek walka z głodem" 55 a. oliwkowoszary, na którym przedstawiony jest ptaszek jedzący z ręki. JAPONIA. W serii japońskie parki narodowe" wydano dwa znaczki: 5 yeti clemnobrunatny i 10 yen ciemnoniebieskozielony z reprodukcjami widoków z terenów parku narodowego Hakusan. JORDANIA. Z okazji otwarcia portu Akaba wydano dwa znaczki 25 i 95 f; na obu przedstawione są statki w nowym porcie i podobizna króla Husseina. KOREANSKA REP. LUD.- -DEMOKRATYCZNA. 12.X1. wydano znaczek 10 jun niegumowany poświęcony osiągnięciom radzieckich statków kosmicznych Wostok 3 i 9. Na znaczku jasnoniebieskim/ ciemnoniebieskim/ czerwonym przedstawiony jest glob ziemski, Księżyc, gwiazdy i orbita rakiet. Znaczek ukazał sig ząbkowany oraz w niewielkim nakładzie nieząbkowany. W związku z 15-leciem powstania Koreańskiej armil ludowej wydano LIL serię z trzech znaczków, wszystkie wartości 15 jun. Na jednym znaczku (brunatnym) przedstawiony jest lotnik, na drugim (zielonym) marynarz, na trzecim (czerwonym) żołnierz piechoty. LIBIA. W związku ze stuleciem I Konwencji Czerwonego Krzyża ukazała się LI, seria z trzech wielobarwnych znaczków wartości nom. 10, 15 i 20 m. Na wszystkich jest przedstawiony znak Ligi Czerwonego Krzyża przyjęty na obchody 100-lecia, Czerwony Pólksiężyc i glob ziemski. MALI. 25.II. wydano dwa znaczki Zootechniczny ośrodek badawczy w Sotubie". Na obu znaczkach wartości 25 f. fioletowy/turkusowy i 200 f. clemnoszary/niebieskozielony rysunek jest podob- ny głowa byka i przybo ry laboratoryjne, lecz dostosowany do pionowego formatu pierwszego 1 poziomego drugiego znaczka. MEKSYK. W związku ze stuleciem pierwszego lotu balonowego w Meksyku wydano 21.X11. znaczek lotniczy 80 c. niebieski/czarny, na którym przedstawiony jest balon z 1862 r. nad miastem Meksyk. MONAKO. Z okazji II Powszechnego Soboru Watykańskiego wydano znaczek I f., na którym przedstawiono glob ziemski. bazylikę św. Piotra i alegorię Ducha Swiętego. NIEMIECKA REP. DEMO- KRATYCZNA. W związku z wiosennymi targami lipskimi wydano serię z trzech znaczków: 10 Pf. zielony/ czarny, 20 Pf. czerwony/czarny I 25 Pt. niebieski/czarny z reprodukcjami budowli Lipska. NORWEGIA. Jako wzór podstawowy dla znaczków Europa 1963" przyjęty został projekt Norwega prof. A. Holma. Rysunek przedstawia wzajemnie zachodzące na siebie linie symbol więzi łączącej kraje stowarzyszone w CEPT; linló te tworzą cztery kwadraty. w których są litery CEPT. ONZ. W z w.qzku z akcją walka z g lodem" wydano dwa znaczki: 5 c. Mity/zielony 1 11 c. brunatny/ żółty, na których są przedstawione kłosy zboża i emblemat ONZ. RUMUNIA. Z okazji 15-lecia Rumuńskiej Republiki Ludowej wydano wielobarwny znaczek , na którym jest reprodukowany herb Rumunii oraz fabryki i maszyny rolnicze, symbolizujące rozwój przemysłu 1 rolnictwa. SENEGAL ukaza ł się wielobarwny znaczek 250 f. z reprodukcją ptaszka przezwanego franciszkanin". SYRYJSKA REP. ARAB- SKA. W grudniu ukazała się seria lotnicza stroje ludowe" składająca się z trzech znaczków; na maczku 50 p. jest przedstawiona kobieta w stroju z okolic Moharde, na znaczku 60 p. w stroju z okolic Afrini i na znaczku 65 p. w stroju z okolic Hauran. SZWAJCARIA ukazała się seria znaczków propagujących różne uroczystości i jubileusze; składa się 152

13 ona z sześciu znaczków. Znaczek 5 c. niebieskoszary/ ciemnoczerwony/brunatny wydano w związku z 50-leciem szwajcarskiego związku skautowskiego; na znaczku przedstawiony jest skaut. Znaczek 10 C. ciemnozielony/ szary. czerwony wydano w związku ze stuleciem założenia szwajcarskiego klubu alpinistycznego; na znaczku jest reprodukowana odznaka klubu. Znaczek 20 c. czerwzny! brunatny/ zielonoszary wydano z okazji 50-lecia wiaduktu zbudowanego dla górskiej linii kolejowej Bern L(Stsch; na znaczku przedstawiony jest wiadukt. Znaczek 30 c. ai elony!tóltobrunatny/żógy wydano w związku z akcją walka z głodem"; na znaczku są trzy stylizowane }ciosy. Znaczek 50 C. ultramarynowy/ szary/ czerwony /zielonożółty wydano w związku ze stuleciem I Międzynarodowej Konferencji Pocztowej, która odbyla się w Paryżu w 1803 r.; na znaczku jest przedstawiony budynek Poczty Głównej, w którym odbyta się pierwsza konferencja. Na drugim znaczku 50 c. niebieskini!srętznym/ czerwonym wydanym z okazji stulecia I Konwencji Czerwonego Krzyża przedstawiony jest emblemat obchodów 100-lecia. Znaczek ten o oleco zmienionym rysunku ukazał się również w formie bloku znaczkowego, na którym są cztery znaczki Po 50 c. TRISTAN da CUMKA. W związku z powrotem ludno bel na wyspę, którą w 1961 r. po gwałtownym cyklonie musiano opuścić, przedrukowano znaczki wyspy św. Heleny 1 p., 11.'2 p., 2 p., 3 p., 4112 p., 6 p., 7 p., IO p., 1 s., 1 s 6 p., 2 s. 6 p., 5 s., 10 s. (Yvert nr ) napisem Tristan da Cunha Resetlement". URUGWAJ wydano dwa znaczki: 20 i 40 c. z podobizną opata Damaso Antonio Larranago, urugwajskiego pisarza 1 założyciela biblioteki narodowej. USA ukazał się znaczek serii stalej 1 c. zielony z podobizną Andrew Jacksona, prezydenta Si. zjednoczonych A.P. w latach WĘGRY. Reprodukujemy o- pisany w nr blok znaczkowy 10 ft wydany w związku z mistrzostwami Europy w jeździe figurowej na lodzie. L(14óPA- (,/, NOKSia 0~1. 191'»itepvt.r Wydano nową serię stroje ludowe" skiadającą się z dziewięciu znaczków. Na znaczku 20 f. jest przedstawiona dziewczyna w stroju z okolic Karancssa g, na znaczku 30 f. mężczyzna w stroju z okolic Kapuvar, na znaczku 40 L dziewczyna w stroju z okolic Debreczyna, na znaczku 60 Y. mężczyzna w stroju z okolic Hortobagy, na znaczku 1 ft kobieta w stroju z okolic CsokSly, na znaczku 1.70 ft mężczyzna w stroju z okolic Dunantul, na znaczku 2 ft dziewczyna w stroju z okolic Bujak, na znaczku 2.50 ft mężczyzna w stroju z okolic Alfold i na znaczku 3 ft dziewczyna w stroju z okolic Mezdkovesd. WIELKA BRYTANIA. W związku z akcją walka z głodem" wydano dwa znaczki 21/2 d. purpurowy/ karminowy 1 1 s. 3 d. żółty/ brązowy. Na obu jest podobizna Elżbiety II; ponadto na znaczku 21/2 d. stylizowane postacie i kłosy zboża, a na znaczku 1 s. 3 d. troje dzieci i stylizowane kłosy zboża. WIETNAMSKA REP. DE- MOKRATYCZNA H. u- kazał się znaczek 12 zu zólty,larunatny/ozarny poświęcony oświacie; na znaczku przedstawiono trzy osoby przy nauce. Tego samego dnia ukazał się znaczek propagujący u- prawę roli, wartości nominalnej 12 ku (brunatny/czarny/żółty), przedstawiający mężczyznę karczującego las. WŁOCHY. W związku z 560-leciem urodzin filozofa, teologa i art. malarza Jana Pic Miranduli ( ) wydano znaczek z jego podobizną. ZSRR. Z okazji stulecia u- rodz-lit pisarza A. Serafimowicz.a wydano znaczek 4 kop. lila/ciemnobrunatny z jego podobizną ukazała się seria poświęcona opiece nad dzieckiem w Związku Radzieckim. Seria sitiada się z czterech wielobarwnych znaczków o tej samej wartości - 4 kop.; na znaczkach przedstawiona jest opieka nad najmłodszymi dziećmi, zabawy na wolnym powietrzu oraz nauka. Tego samego dnia ukazala się seria sztuka ludowa"; składa się ona z czterech znaczków; znaczek 4 kop. przedstawia zabawki ludowe, znaczek 6 kop. ukraińską ceramikę, znaczek 10 kop. - estońskie tłoczenia w skórze, znaczek 12 kop. wyroby nietalowe z Dagestanu. 153

14 Bodaj już od początków filatelistyki wymiana stała się najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania zbiorów. Nie trzeba chyba udowadniać ile wymiana przynosi pożytku amatorom znaczków. Nie wspominamy już o korzyściach filatelistycznych, sprowadzających się w skrócie do zdobywania znaczków zagranicznych w zamian za krajowe - przeważnie łatwe do uzyskania. Przede wszystkim jednak. wymiana przynosi ogromną rozrywkę i przyjemność. Uczy języków, zapoznaje z geografią, a co najważniejsze doprowadza do zbliżenia między ludźmi i pomaga do nawiązywania przyjaźni. I jeszcze jedno! Wymiana jest najlepszym propagatorem polskiego znaczka za granicą. Sam handel zagraniczny, bez wymiany między zbieraczami, nie zdoła osiągnąć większych rezultatów. Dla tych wszystkich powodów PZF popiera ten sposób zbierania znaczków i słusznie walczy o prawa filatelistów. Jest rzeczą zrozumiałą, że wymiana musi odbywać się w ścisłych ramach; ujętych przepisami celnymi. Wydaje się nam jednak, że przepisy te w niektórych wypadkach nie zostały odpowiednio przemyślane, są nieżyciowe i krzywdzą filatelistów. Chodzi nam przede wszystkim o tak zwane zwroty". Dajmy na to ktoś otrzymuje od korespondenta Belgia, 1963 Ka Leide c5kop Poczta belgijska ma w planie na rok bieżący 15 wydań: 1. 1 za, z okazji 100-lecia urodzin Henri Pirenne zn. i arkusik z dopłatą na rzecz Komitetu fundacyjnego Dzwonu Pokoju dla bazyliki w Koekelberg i inne cele dobroczynne zn. Walka z głodem" z dopłatą na cele filantropijne zn. propagujące szermierkę zn. Dzień znaczka" zn. z okazji 100-lecia pierwszego międzynarodowego zjazdu pocztowego zn. Ruch 8 maja" na rzecz pokoju zn. z okazji Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu zn. z okazji 50-lecia Międzynarodowego Związku Miast. 154 z zagranicy znaczki w złym stanie, brudne, złamane, uszkodzone itp. Zawsze bowiem zdarzają się nieuczciwi, którzy takie buble" starają się wkręcić mało doświadczonym, czy też naiwnym zbieraczom. Korespondent polski chce zwrócić takie śmieci". I cóż się okazuje, przy zwrocie musi wyszczególnić te wszystkie obiekty, wycenić je według katalogu i obciążyć zwrotem swoje konto zamienne. Może się też zdarzyć taki wypadek, że PLAN WYDAŃ 1963 zbieracz polski otrzyma niekompletną serię, lub też, że jakiś znaczek wchodzący w jej skład będzie uszkodzony, albo że nadesłany obiekt już posiada w swym zbiorze, czy też go nie zbiera. Co ma zrobić? Zwrócić nadawcy? No, tak. Ale znów musi obciążyć swe konto. Jednak najczęstszym wypadkiem jest sklejanie się nieużywanych znaczków w czasie drogi. W wielu przypadkach także przykrości są powodowane tym, że urzędnik, nawet przy wielkiej uwadze i ostrożności, może spowodować sklejenie znaczków choćby wskutek oklejania paskami koperty. Naszym zdaniem, przepisy dotyczące zwrotów powinny bezwarunkowo ulec rewizji, gdyż są absolutnie nieżyciowe. Polski zbieracz musi mieć prawo do zwrotu nadesłanych znaczków bez obciążania konta, jeśli rzecz jasna udowodni, że istotnie obiekty zwracane otrzymał od korespondenta zagranicznego. Kazimierz Gryżewski zn. z dopłatą na koszty udziału ekipy belgijskiej w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio zn. z okazji 40-lecia Sabeny" zn. propagujące integrację zachodniej Europy zn. z dopłatą na rzecz Czerwonego Krzyża zn. z okazji 50-lecia wprowadzenia pocztowego obrotu czekowego zn. z dopłatą na rzecz walki z gruźlicą. Argentyna 1963 Poczta argentyńska przygotowuje 12 wydań: 1. 2 zn. IX zawody szybowcowe, 2. 1 zn. 150-lecie bitwy pod San Lorenzo, 3. 2 zn. XV Kongres Światowej Unii Pocztowej, 4. 1 zn. Walka z głodem na świecie, 5. 1 zn. Stulecie uczelni w Buenos Aires,

15 6. 1 zn. 17 maja Dzień armii narodowej, 7. 1 zn. 150-lecie Zgromadzenia Narodowego w 1813 r., 8. 3 zn. IV Sportowe Zawody Panamerykańskie, 9. 1 zn. X Kongres Neurochirurgii Ameryki Łacińskiej, zn. Swiatowa kampania w celu ratowania zabytków Nubii, zn. Dzień rasy, zn. z dopłatą na fundusz pomocy dzieciom. I o«. Pisma filatelistyczne przynoszą wiele przykładów przypadkowego znalezienia rzadkich znaczków o zawrotnej wartości. Wszystkie te przypadki mają miejsce w krajach zachodnich. Ale i nasz teren penetrowali zagraniczni filateliści. Przed drugą wojną światową zwrócił się do mnie pewien poważny filatelista z propozycją wyszukania na terenie Małopolski wschodniej rzadkich znaczków Mołdawii (nawet otworzono mi w Banku akredytywę na dużą sumę). Niestety, nie udało mi się ich znaleźć. Obecnie dowiedziałem się o interesującej historii, która miała miejsce w Małopolsce. Właściciel fabryki bibułek Solali" w Żywcu p. Serok skupował dla swojej fabryki makulaturę z terenu całego kraju. Przychodziły do fabryki bele zużytego papieru, często z archiwów sądowych i urzędów. Za poradą znawców zaangażował on stałego pracownika, którego zadaniem było przeglądanie nadeszłych transportów z makulaturą, sortowanie jej i wyławianie listów ze starymi znaczkami. Wkrótce zbiór" znalezionych znaczków zajął oddzielny pokój. Siłą rzeczy musiały być tam i białe kruki. Ceny za makulaturę były groszowe, tak że znalezione znaczki właściwie nic nie kosztowały. Niektóre cenniejsze i rzadsze okazy posyłał p. Serok do badania do berlińskiego rzeczoznawcy. Po wybuchu drugiej wojny światowej właściciel fabryki uciekł do Paryża, pozostawiając majątek bez opieki. Jak to często bywa, przechodnie grasowali na bezpańskim mieniu i rozrzucali papiery i znaczki, nie orientując się, że są to często cenne okazy. Do jednego ze zbieraczy trafiło, wyłowione spośród stratowanych znaczków, kilkanaście ciekawszych okazów, a m. in. uszkodzona koperta z dobrze utrzymanymi znaczkami pierwszej Mołdawii (głowa żubra). Na kopercie są dwie wartości: 27 parali (Zumstein nr 1) i 81 parali (Z. nr 3). Zumstein 1963 wycenia 27 p. na 3300 fr. szw., a 81 p. aż na fr. szw. Koperta ta była badana przez eksperta berlińskiego. Znajduje się w posiadaniu prywatnym w kraju. Jest ona unikatem na skalę światową. Jan Kadernożka w 2 ii CO TEL O NAS PISZĄ... Wiele pisano w ostatnich czasach w prasie polskiej o filatelistyce. Nie są to jednak artykuły problemowe i ograniczają się niemal wyłącznie do kronik. Dość interesujące zagadnienie porusza pismo Rynki Zagraniczne z dnia (nr 22). Autor artykułu Direct Mail" zaznajamia ze specyficznym sposobem reklamy a mianowicie zwracania się bezpośrednio listami do ewentualnych nabywców naszych towarów za granicą. Z tego artykułu dowiadujemy się:...stwierdzono przy tym ciekawe zjawisko. Oto w wielu wypadkach o losach listu (zapewne losach oferty Red.) decyduje znaczek pocztowy. Barwny, oryginalny, niedawno wydany znaczek daje szanse, że nawet w kraju o wielkiej popularności direct mail" list nasz zostanie zauważony i przeczytany. Jest to 155

16 jeden z powodów, dla których w wielu krajach barwne i ładne znaczki pocztowe są masowo wykupywane nie przez filatelistów, lecz przez firmy handlowe pragnące za ich. pomocą zwrócić uwagę swych klientów." Tyle Rynki Zagraniczne, które na pewno mają racje. Nam się zdaje, że reklama direct mail" cieszyłaby się jeszcze większym powodzeniem, gdyby nasze przesyłki wędrujące za granicę zwiększyły tempo. Niestety, listy nawet wysłane pocztą lotniczą podróżują ciągle zbyt długo. Gazeta Krakowska z (nr 43) donosi o plebiscycie na najpiękniejszą serię polską wydaną w roku 1962, który odbył się w Krakowie. Pierwszą nagrodę zdobyła emisja Rośliny chronione". Dziennik Wieczorny z Bydgoszczy z dnia (nr 44) zwraca się z apelem do młodych filatelistów i pisze: Chcemy Wam poradzić jakie znaczki kompletować, jakie wartości posiadają znaczki jednym słowem udzielać wszystkich informacji z dziedziny filatelistyki. Przesyłajcie zapytania pisemne. Porad udzielać będą członkowie koła nr 6 PZF przy Pomorskim Wydawnictwie Prasowym." Miesięcznik Widnokręgi z dnia 1 marca zamieszcza obszerny artykuł o znaczkach pomocniczych lub służących do specjalnych celów. W pracy tej czytelnik znajdzie wiele ciekawostek z dziedziny filatelistyki. Dość zacytować kilka podtytułów: Znaczki szkolne, Tragiczne pamiątki", W pancernych kasach",,znaczki strajkowe", Pomysł gestapowców". We wspomnianym artykule autor pisze o znaczkach z Półwyspu Helskiego, używanych przez oblężonych Niemców w 1945 r. albo też o tym, dlaczego.powstały znaczki pocztowe w okupowanym Pskowie i w ogóle cytuje sporo interesujących wydarzeń z historii filatelistyki. Kilka międzynarodowych imprez sportowych miało miejsce w ubiegłym roku w Manili, a mianowicie: IV Swiatowe Mistrzostwa Koszykówki, Światowa Konferencja Wychowania Fizycznego, VI Azjatyckie Mistrzostwa Tenisa Stołowego oraz mała olimpiada". Z tych okazji zorganizowano wystawę znaczków sportowych NASPEX". Filatelistyka coraz częściej towarzyszy imprezom sportowym. Można liczyć się z poważną zwyżką ceny na bloczek BIE, ponieważ niektórzy filateliści zagraniczni włączają go do zbioru astronautyki. W związku z nabierającym popularności tematem laureaci nagrody Nobla" należy liczyć się, że znikną z dubletów znaczki ze Skłodowską-Curie i Sienkiewiczem. W tym roku przypada stuletnia rocznica urodzin twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich P. Coubertin. Poczta NRD zdążyła już wykorzystać jubileusz jako temat dwóch znaczków. Podobno druga seria ukaże się już w marcu. Ze względu na koszty organizacji, transportu i ubezpieczenia Olimpijska Wystawa Sztuki (w tym i Filatelistyki) w Tokio w czasie XVIII Olimpiady będzie miała charakter tylko lokalny. 0/0 LI \VO/CI jẇ,zków POLSK IGH FIS Pod lupą" Ubiegłoroczne wydania FIS mają liczne usterki związane z przesunięciami form drukarskich przy wykonywaniu znaczków kombinowaną techniką trójbarwny offset tłoczenie typograficzne. Z większych przesunięć mam w swoim zbiorze: ' Na bloku przesunięcie koloru czerwonego prawej narty. W związku z tym na tejże narcie powstał biały margines (na dole i w połowie); równocześnie czerwień nakłada się nieco na literę S w napisie FIS". Na znaczku 60 groszowym (większy nakład) czerwony kolor na umieszczonej w prawym rogu parzenicy przesunięty jest w prawo. W konsekwencji krawędź prawej narty biegnie w połowie czerwonej nakładki., Na znaczku 1,50 złotego (większy nakład) przesunięcie w prawo tłoczenia o ok. 1 mm. W związku z tym powstało wyraźne kantowanie dolnej narty. Na innym znaczku tej wartości nastąpiło obniżenie tłoczenia, tak że na białym tle wybite zostało całe przedramię i niemal cała dolna narta. Na znaczku 1,50 złotego (mniejszy nakład) przesunięcie tłoczenia w lewo bądź w górę. 156

17 Na arkusiku znaczków 1,50 złotego - przesunięcie w lewo tłoczenia (czapeczka skoczka wyraźnie przesunięta). Spostrzeżenia powyższe oparte są na analizie niewielkiej liczby znaczków, Można zatem wnioskować, że niedokładności druku jest o wiele więcej. Wydanie to wymaga specjalnego opracowania. W. K. Kol. Antoni Fiszko z koła nr 3 Oddziału,PZF Warszawa, pokazał nam 2 arkusiki znaczka o nominale 60 gr z serii Bajka o krasnoludkach i o sierotce Marysi", których kolory wykazują zasadnicze różnice. Na pozór można by przypuszczać, że arkusik znaczka o kolorach ciemnych został dodatkowo pociągnięty kolorem sinoniebieskim. Znaczki powyższe nabył kol. Fiszko w upt. nr 7 w Warszawie. Otrzymaliśmy 'również od innych kolegów sygnały o znacznych różnicach w kolorycie tła tych.znaczków. F.B. W części nakładu znaczka 60 gr z serii Wyścig Pokoju" 1962 r., pierwsza litera W" w słowie Warszawa" ma kreskę upodabniającą ją do litery pisanej. Kreseczkę tę spotykamy w drugim poziomym rzędzie znaczków w arkuszu. Informację tę nadesłał nam pierwszy kol. Stefan Maćkowski z Przasnysza (reprodukujemy egzemplarz z jego zbiorów). Następnie otrzyinaliśmy uwagi na ten temat jeszcze od kilku Czytelników. Specjalnie dokładnie opracował tę usterkę kol. Roman Czarnota-Bojarski z Warszawy, który sugeruje, że została ona wyretuszowana w czasie druku. Zwrócimy się do PWPW z prośbą o autorytatywne wyjaśnienia. W belgijskim planie wydawniczym na rok 1963 umieszczone są 4 znaczki olimpijskie z dopłatą na sfinansowanie ekspedycji sportowców belgijskich do Tokio. Data wydania nie została ustalona. Również jeszcze nie zdecydowano jakie wartości będą przygotowane. * Na jesieni br. odbędą się w Paryżu uroczystości związane z obchodem setnej rocznicy urodzin Pierre de Coubertina - twórcy nowoczesnych olimpiad. Należy spodziewać się, że poczta francuska będzie używała okolicznościowego datownika. * W Luksemburgu zmarł nagle jeden z najpoważniejszych zbieraczy tematyki olimpijskiej Jean Schmit-Mousel. Jego ostatnią specjalnością były loty olimpijskie. * i Jeszcze w tym roku Japonia zapowiedziała wydanie dwćch serii przedolimpijskich. Pierwsza z nich ukaże się w czerwcu a druga w listopadzie. Przypuszczalnie obie serie, wzorem poprzednich, będą składały się z trzech wartości vvoocław Europejska Wystawa Znaczków Sportowych,,WROCLAW 1963" 2,-14 października 1963 Komitet Organizacyjny: Wrocław, Swidnicka 28 II p. tel

18 z życia 0/KIELCE w sali WDK w Kielcach obradowało walne zebranie kieleckiego Oddzialu PZF. W obradach wziął udział przewodniczący PMRN w Kielcach J. Szmaldel. Na terenie województwa kieleckiego działa 12 kół terenowych, ł kolo przyzakładowe, 3 kola młodzieżowe i 35 SKF, które zrzeszają razem ponad 1700 członków. Same tylko SKF zrzeszają ponad 1000 członków. Najliczniejsze i najbardziej aktywne jest kolo w Kielcach, które liczy ponad 200 członków. Dobrze również pracują koła w Radomiu, Skarżysku-Karn., Ostrowcu Sw. i Starachowicach. W IV kwartale ub. roku odbyta się wystawa oddziałowa. Dzięki dobrej współpracy z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach udało się w 1962 r. dotrzeć z problematyką filatelistyczną do wielu szkól. W maratonie filatelistycznym wzięło udział 89 młodych filatelistów. Wielu uczestników otrzyma ło cenne nagrody. Wybrano nowe władze oddziału, które ukonstytułowaly się jak następuje: Zarząd W. Mi kulski przew., J. Wojtusik I wiceprzew. J. Spotowski II wiceprzew., Br. German - sekretarz, Z. Janowski - skarbnik, St. Błaszczyk. z-ca skarbnika, Za Basiak, A. Matys, J. Ragiel, H. Wojtacki. B. Zalewski członkowie. Komisja Rewizyjna: B. Wołkowski przew., M. Frąszczak sekretarz. S. Śledalkowski, W. Czarnocki członkowie. Sąd Koleżeński: R. Laskowski przew., E. Michalik, S. Sledzikowski członkowie. J.0 h. O/OPOLE. 10.H. ba. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddzia łu opolskiego. Do dutych osiągnięć Oddzia łu należy m. in.: wzrost liczby kół terenowych i młodzłeżowyah oraz prawie trzykrotny wzrost liczby członków, popularyzacja znaczka poprzez artykuły w prasie miejscowej, pogadanki radiowe oraz kilkanaście pokazów, wydanie własnego informatora do użytku wewnętrznego członków Oddziału opolskiego, opracowanie i wydanie w formie katalogu motywowego aszata roślinna na znaczkach Europy". W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczącym Zarządu Oddzia łu został ponownie kol. T. Zdo- bylak, St. Sękowski z-ca przew., K. KlImozyk sekretarz, T. Obara skarbnik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie B. Guttmajera, a przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego W. Kumala. L.L. 0/PRZEMYŚL. 24 lutego odbyto się VIII walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Nowo wybrane władze u- kons tytułowały się następująco: Zarząd: S. K olaszko przew., dr Zeman wiceprzew., K. Bazylski sekretarz, B. Lewicki skarbnik, B. Bobula, Z. Wróblewski, L. Tabaczek, K. Wajda, Malinowski członkowie. Komisja Rewizyjna: mgr Kutarski, K. Siębab, Z. Kobzar, E. Pleus, H. Baranisk, T. Bialopotocki, E. Krat. Sąd Koleżenski: L. Olejnik - przew., A. Rachwal, W. Kądzieła. P. Urzędowski 1 L. Ośca k. Uchwalono wytyczne 1 dalsze kierunki działania na okres kadencji wybranego Zarządu oraz preliminarz budżetowy na rok KOŁO POLANICA odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie odbyło się przy dużej frak- ' wenta członków Kola. Koki w marcu br. obchodziło 5-lecie swego istnienia. Założone zostało przy stanie członków 10. Obecnie liczy 36 członków, w tym 9 młodzieży. Wybrano nowy Zarząd w składzie: M. Prygońska - przew., T. lirobań sekretom, J. Pukowski skarbnik. Dzięki uprzejmości Dyrekcji PPU, spotkania członków odbywają się w gmachu Sanatorium nr I. SKF przy prn w PŁOTACH istnieje już 4 lata. Liczy o- becnie 36 członków i sprawnie pracuje pod kierunkiem dyrektora Technikum Mieczysława Smoleńskiego. WYMIANA z wgr aniee; (L(tery w nawiasach oznaczają w jakim języku korespondować) V.A, Zinger, Kaunas 3, Komjaunimo G-ve 60 m 2, ZSRR, (ala) Ni kolai Paniszew, Magnitogorsk 18, do wostrebowania, ZSRR, (r.n.a. blag.) A.A. Aria nionow, Perm, Gławpocztamt do wostrebowana, ZSRR, (ma.) sport, kosmos. W. Lenow, Swierdłowsk 14, ul. Małyszewa 25 kw. 6, ZSRR (r.) sport, kosmos, fauna, flora. G.A. Lawrow, Iwanowskaja obł. pos Leaniewo, ul. Oktiabrskaja 35, ZSRR, (r.) B.M. Landar. Sachalinskaja obł. wieś Rybnowsk, ul. Pocztowa 23, ZSRR, (r.n.f. rum.) N.K. Smirnow, Archangielsk Centr., ul. Gajdara 2, Giga]. 1, m 7, ZSRR, (a) kosmos, sport. R. Randver, Pollu 20 Palde, Estońska SAR, ZSRR (r.a. est.) sport, kultura, pokój. Tarmo Pikner, K ingisepp, ul. Wachtra 2, ZSRR, (Est. r.n.a.) sport, kosmos, flora, fauna. M. Musa Kingisepp, ul. E. Wilde 3, ZSRR, (r.a.) flora, fauna, kosmos. J.N. Makaimienko, Kriwai Rog 27, ul. 22 Partsjezda 61 kw. 57. ZSRR, (r.) Zinaida Gorunowa, Gomielskała oba Buda-Koszelowakt) Kriwskoje p/otd, Staraja Buda., ZSRR, (p.r. cz.n.a.esp.). Znaczki pocztowe, widokówki oraz etyk. zapałczane. A.S. Rusłeckl, 2-ga Pilaw skała 7/19, Korpus 2 kw. 10, ZSRR, (r.) W. Kaszin, Leningradskaja obł. Lomonosowskij rej. p/o Gorełowo 1 kw. 11, ZSRR, (r.), etykietki wymiana za znaczki. E.E, Stefanowsky, Charków 2, ZSRR, (r.) Znaczki niepocztowe, etykiety zapałczane, całostki, 1/stówki artystyczne. A.W. Rybakowi, Murmansk 17, ul. Nachimowa 17-48, ZSRR, (r.) sport, flora, fauna. E.A. Zwiagincew, Krasny) Luca Ługanskaja oba, ul. Lenina 46 kw. 28, (ram.) A. Kołpakow, Murmańsk, Worowskogo 15 kw. 27, ZSRR, (r.). V. Rakauskas, Moleta/ rajon, Videniskes post. Pagrabaseia i, ZSRR, (r.) znaczki, nalepki, widokówki. S.W. Siemionow, Lwów 14. ul. Molodaja gwardija 7/1 ZSRR, (r.) I. Silber. 25 Camden St., Melbourne, S. 16, via, Australia, (p.r.n.a.). Leokadia Litke, Szuwa v 2, Negew, /araci, (p.). Di, Mesdjid no. 120 Medan, In donesia (a). Dieter Friedrich, Kemtau/ Erzgeb. Bergstrasse 62b, NRD, (n.) Wolfram Gabra, Halle/Saale, Franckeplatz 1, Internat Haus 11, NRD (n.) Siegfried Hofmann, Riesa/ Elba, Hernrich- Heine str. 16 NRD, (n.). Reinhard Tiesies, Tirperdorf Nr 613b, Kr. Oelsnitz (Vogtl) NRD, (n.). Walter Men., Sehlaben Nr 7, reb er Stadtroda/Thur. NRD, (n.). Lee Tsung, 568 Thibet Rd (M), Shanghai (11), China, (a.r.). Sport, fauna, flora, kosmos. Feng Yung-lian, 63 Luhe Rd. Shanghai (11) China, (a.r.), fauna, flora, sport, kosmos, karty pocztowe. 158

19 rb-jyalots!_ii-elp11101 Do prywatnego zbioru poszukuję kopert ze stemplami polskich poczt polowych < ), gett żydowskich, obozów pracy. Tadeusz Gry. tewski, Warszawa, Mokotowska 12 (5606) Sprzedam zbiór Wioch, stemplowany w albumie Schaubeka. Wartość około 520 fr. Zumsteina. Oferty pod adresem Mieczysław Baszkiewiez, Reda, ul Leśna 4 (5678) Kupię parę używanych dużych klaserów. Brunon Cle - ply, Kostuchna 01814sk (5680) Do uzupelnienia zbiorów PRL, Niemiec poszukuję poważniejsze pozycje tak że stu- lecia kwiaty. Oterty w cenach przystępnych proszeę. Woroncow, Płock, Wiejska 37 (Obtl) Kupię znaczki, listy, usterki ciekawostki: Dojdziemy, emigracyjne londyńskie, tematyka wojskową Krajów Demokracji. Eugeniusz W le. lachowski, Studzianki, poczta Lęka wi ca powiat Kozienice (5682). Zbiór znaczków niemieckich wartości fr. Zumsteina zamienię za zbiór pierwszych 10 roczników P.R.L. Czesław Jeryś, Gdynia 14, ul. Stoczniowców 15. (5683) Kuplę w większej ilości pojedyncze znaczki Generalnej Guberni czyste oraz pojedyncze znaczki Kultury Polskiej". Mirosław Adamczyk, Jelenia Góra, Norwida 7/1. (5667) Kupię przesyłki szybowcowe. Tadeusz Wyrobek, żory k/rybnika ul. Pszczyńska 23. (5668) Poszukuję znaczków i całostek obozowych Woldenberg, G ross born, Murnau oraz lotu balonowego Syrena nad Tatrami". Thomas, Poznań, Grunwaldzka 93. (5669) Likwiduję obozy Woldenberg, Grossborn, Murnau kartki, grafikę, nadsyłajcie mankolisty, sprzedam wodzów w arkuszach. Jurek Józef, Zakopane, Bystre 1- (5670) DZIAŁ HOZHIVWEK UMYSŁOWYCH 242. LOGOGRYF FILATELI- STYCZNY (ul. E.W.) Ustalić nazwiska osób. którym poświęcono reprodukowane znaczki. Wybierając z każdego słowa pierwszą lub drugą literę (do odgadnięcia) ustalić jeszcze jedno nazwisko. W rozwiązaniu podać z czego znana jest ta postać w filatelistyce SZARADA (ul. Lusta) Minął czwarty-drugi, Zmala ły pięć-raz-szóste troski; Slofice ożywia górskie strugi I «9*m-siódma zmiana wstępuje w wioski. Nie potrzebne są siedem-raz-trzecie By pamiętać o plugach i raz-dwa-dziewą tkach, Gdyż rolnik na całym świecie I w Polskich najdalszych zakątkach Gdy tylko minie mróz srogi Wspak pięć-sześć-dwójki za zimę bierze. Tylko trzy-osiem mu uczciwie drogi I powiedz o czwór-dziewiątych w jego pracy szczerze. Rozwiązania prosimy nadsylać pod adresem: Redakcja Filatelisty, dział Rozrywek Umysłowych, Warszawa, ul. Widok 22 do dnia 7 maja 1963 r. Za dobre rozwiązania losujemy nagrody znaczkowe. Przyznajemy też nagrody autorskie za zamieszczone zadania. ROZWIĄZANIA I NAGRODY Z NR Rebus: Cieszy naszą brać mały znaczek Quiz: 1. znaczek 642 Rewolucji Październikowej nie ukazał się w sprzedały pocztowej. 2. znaczek nr 653 Bitwa pod Stalingradem" ma napis: Polska Rzeczpospolita Ludowa. 3. blok niebieski uzyskał mocy obiegowej, ponieważ nie był wprowadzony do obiegu zarządzeniem Ministra Łączności. 4. znaczek 759 Konkurs Chopinowski" posiada na dolnym marginesie dwie równolegle linijki między którymi mieszczą się nazwiska projektanta i rytownika oraz inicja ły PWPW. 5. oznaczenie wartości mieści się wewnątrz li tery 0" na znaczku MTP. W wyniku losowania nagrody otrzymali: M. Kowalik z Belchatowa, A. Maciejewski z Krzyża, A. Mroziliska z Gdyni, J. Witenberg Zatonła. Nagrody autorskie za zadania dzisiejsze otrzymują: EW oraz Lusta. Redaguje kolegium w skladzi e: Fabian Bura. Tadeusz Grodecki. Kazimierz Gryiewski Wiesława Ka wacka Zbigniew Mikulski. Maciej Perzyfiski Adres Redakcji: Warszawa, ul. Wi4ok 22 tel Wydawca: Agencja Wydawnicza Ruch" Warszawa, Wilcza 48 Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca Nakład Objętość 1 ark. Format 85. Papier (lustr. V kl. 70 g. 70 z 100

20 SKLEPY PASSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA FILA- TELISTYCZNEGO R U C H" ZOSTAŁY ZAOPATRZONE W WIELKI WYBÓR ZNACZKÓW ZSRR. OKAZJA DO UZUPEŁNIENIA ZBIORÓW ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ODWIEDZANIE SKLEPÓW, PONIEWAŻ DOSTAWY ZNACZKÓW RA- DZIECKICH BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SUKCESYWNIE RUCH" Warszawa, ul. Barbary 4 sak CENA 2,50 ZŁ Cena w prenumeracie: kwartalnie , pćlrocznie z! 30., rocznie cl 60. Zamówiia en wpłaty na prenumeraty er w k przyjmują wszystkie urzędy pocztowe I listo- nosze w terminie do 15 każdego miesiąca poprzedzającego okres zamawianej prenumeraty. Wpłat na prenumeratę w kraju należy dokonywać na konto PKO Centrala Kolportalu Ruch", Warszawa, Srebrna 12 Prenumerata za granicę wynosi: kwartalnie , półrocznie zi 42.. rocznie zl 89. Ogłoszenia przyjmuje Biuro glosie* BWP Ruch" Warszawa, Ul. Wilcza 46 Zakl. Graf. Ruch" W-wa, ram L-56

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW

DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW f DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIgKU FILATELISTÓW U) 1 s 59-195 9 1 FIN LA N D Reprodukowane znaczki Finlandii ukażą się 13 maja w związku z 100 rocznicą zorganizowania administracji lasów (znaczek 30 mk) i

Bardziej szczegółowo

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV

POCZTA POLSKA WARSZAWA 15 MARCA 1967 BALISTAPUS UNOULATUS. egzotyczne (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV BALISTAPUS UNOULATUS f POCZTA POLSKA I kwietnia wejdzie w obieg druga tegoroczna seria nowości: ryby egzotyczne" (p. str. 108) Nr 6 (273) ROK XIV WARSZAWA 15 MARCA 1967 PRÓBA KLASYFIKACJI SEKTORÓW WYDANIA

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIAZKU Fl LAT ELISTOW FDC serii polskiej II zespolowy lot kosmiczny" Nr 19 (190) ROK X WARSZAWA 1 PAŹDZIERNIKA 1963 ',..4.V,V'c; 20 1 't 1,1 I t.,1"i?"ia1.1 85'1 1.1..1 APNI4 FILPUILIQUI,,CONCO

Bardziej szczegółowo

DWUTYCI!_J" W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie

DWUTYCI!_J W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską. Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich. Na marginesie Budapest. Prezydent i znaczki polskie DWUTYCI!_J" ITI8P~1~fflor. W NUMERZE: Przed XI Ogólnopolską Pruskie pieczęcie na ziemiach polskich Na marginesie Budapest Prezydent i znaczki polskie 6 znaczków (z 8 w serii) z serii dla upamiętnienia

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW

DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW 9 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW and om Ino* III 11.1.17.111 t'11.1.0 I> J. 3 1,A X111ERZE: Program centralnych obchodów jubileuszowych w Krakowie X Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna kraków

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek

WARSZAWA 15 LUTEGO 1969 W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick. Pierwsza francuska poczta lotnicza. Z u arsz ta zbieracza całostek W NUMERZE: Poczta w Ravensbriick Pierwsza francuska poczta lotnicza Z u arsz ta zbieracza całostek Koperta pamiątkowa z okazji jubileuszu pierwszej reg Samej linii francuskiej poczty lotniczej (p. str.

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961

DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961 DWUTYGODNI NR 2 (125) ROK VIII WARSZAWA 15 STYCZNIA 1961 Oryginalne znaczki, milionowe" (jak podają POLSKIE ZNAKI POCZTOWE z 1960 roku, tom I, str. 215-220) były w obiegu bardzo It:-6.ko; znaczek 2 OC

Bardziej szczegółowo

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę.

9 f WARSZAWA 1 WRZESIEŃ 1957 DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW NR 17 ROK IV. 1 I 9 V ł. bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131. n CO. unucu r[ę. 9 f DWUTYGODNI POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW bwiw 2 rymn5-1,1 11,5131 TA BIL k; 1 3. 71 EXPOSITION I NTERNATIONALE PHILAT -ELIg UE rri n r. 'Z " ".1 Z r or I n CO Z O uj E XPOSITiON INTERNAT IONALE PHILATE

Bardziej szczegółowo

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll

40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll 9 9 DWUTYGODNIV POLSKIEGO ZWIĄZKU FlIATELISTOW Znayzi'k LIR wydany z rikazj' kongreim Pokoju w Sztokholmie 0~111~~ ~1.111 1111~~111~/~9.~1 ULA c 40 2= CONFERENCE ATOMIQUE Ii. Im. Im AkAll Znaczek Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 2 (820) Rok XXXVIII luty 1991 r. Cena 2700 zł lin,i7111711,11r.r Wir POCZTA POLOWA WP w 1939 roku Oglądając na wystawach filatelistycznych eksponaty zawierające

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury

W NUMERZE: Hafnia 76 Jubileusz znaczków ONZ. Regulamin HP dla klasy literatury .17 T,7 ' r' T ri7-171,77 7 1'7II "nic.. 1 ła W NUMERZE: Hafnia 76" Jubileusz znaczków ONZ (LM Regulamin HP dla klasy literatury W lipcu ukazała się w Czeehostowacji piękna seria,,zaglowce ze starych rycin"

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIv POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOM/ NR 20 ROK IV WARSZAWA 15 PAŹDZIERNIK 1957

DWUTYGODNIv POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOM/ NR 20 ROK IV WARSZAWA 15 PAŹDZIERNIK 1957 DWUTYGODNIv POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOM/ NR 20 ROK IV WARSZAWA 15 PAŹDZIERNIK 1957 Ze wspomnieli O POWSTAŃCZEJ POCZCIE AK WZWIĄZKU z artykułem p. Czesława Danowskiego O znaczkach powstańczych AK" ogłoszonym

Bardziej szczegółowo

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$

L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO. Międ zyn a OdOwy. i Qi da11110(0pw 1$ PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTO L., Nr 9 (851) Rok XL wrzesień 1993 r. cena 10 000 zł PL ISSN 0015-0975 Międ zyn a OdOwy i![ 3Festiwat i Qi da11110(0pw 1$ 21-24 X 1993 42 1'4 Redakcja Miesięcznika

Bardziej szczegółowo

K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW

K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Cena 5. el / K POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W N XI Zjazd Mistrzostwa świata w pike nożnej Polska 73" Polska Węgry Rok Nauki Polskiej 50-lecie Filatelistyki na Pomorzu Kpuour ł WYSOCKI (.0.17.10 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTOW L. NI r 4 (882) rok XLIII kwiecień 1996 r. Cena 2.- zł (20 000) PL ISSN 0015-0975 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3391 3392 3393 3396 W NUMERZE na40str. IN THIS ISSUE

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r.

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. w ELROPA. Nr 4. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975. (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW w ELROPA co GR Nr 4 (870) rok XLI I kwiecień 1 995 r. cena 1.50 (15 000) zł PL ISSN 0015-0975 , F ;66) Y UT MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMMJSYNGO 114 W NUMERZE: Konkurs

Bardziej szczegółowo

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001.

Nr 9 POLSKA 3 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. r. Cena 6.- zł (w tym 7% VAT) PL ISSN 0015-0975. (947) rok XLVIII wrzesień 2001. PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Qii'UUM Europejska Wystawa Filatelistyczna Europcan Philatelic Exhibition LUBLIN 1-9.09.2001 FILATFJ-ISTYCZNA x 01 09 2001 111919 1 TCSOPTISICA WYSTAWA riluelistlye04-4,

Bardziej szczegółowo

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS

~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW. %KM CIRCUS PARADNE C dowla widowiskowa, wśród których najstarsza ) OID MILWANEE DAYS O POLSKIEGO ZWIAZKU FILATELISTÓW Nr 10 (648) Rok XXX 16-31 MAJA 1983 Cena 20 zł AKR/ II14 OID MILWANEE DAYS ~I2C»'JW/ Cyrk. przyjechał... YRK to w starożytności amfiteatralna bu- %KM CIRCUS PARADNE C dowla

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów

PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów INDEKS 35804 PL ISSN 0015-0975 i Fl PISM O POLSKIEGU ZW4117.KU t.iiimelistów NR 1 (711) ROK XXXIII 1-15 STYCZNIA 1986 CENA 30 Zt SKĄD SIĘ BIORĄ CENY ZNACZKÓW? Filatelista" rozmawia ze Zbigniewem Fijałkiem

Bardziej szczegółowo

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN 0015-0975

PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW. Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN 0015-0975 PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 3 (929) rok XLVII ma rzec 2000 r. Cena 5.- zł PL ISSN 0015-0975 Polskie znaczki urzędowe stosowane w Wolnym Mieście Gdańsku Fot. 5 1933-1939 Sanatorjum ala plueno

Bardziej szczegółowo

POLSKA 3000z1- 36 stron! Wszystkim Członkom PZF, Czytelnikom, Sympatykom. Współautorom pisma

POLSKA 3000z1- 36 stron! Wszystkim Członkom PZF, Czytelnikom, Sympatykom. Współautorom pisma 36 stron! PISMO POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW Nr 12 (842) Rok XXXIX grucklea 1992 r. cena 7000 z1 Wszystkim Członkom PZF, Czytelnikom, Sympatykom Współautorom pisma ż yczymy udanych Świąt Bo ż ego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011

30 lat. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. wydanie II rozszerzone. Warszawa grudzień 2011 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981 2011 wydanie II rozszerzone Warszawa grudzień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-49-1 Redakcja: Marian Noga, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Seminarium Miasto przyszłości i dziedzictwo kulturowe...2 Kalendarium...2 Terminy szkoleń...2 Czeka pracowita końcówka kadencji... 3-5 W kręgu prawa...5 Gdańska Wiosna Budowlana...6 Przed krajowym

Bardziej szczegółowo

30 lat 1981-2011. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warszawa Międzyzdroje

30 lat 1981-2011. Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Warszawa Międzyzdroje 30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego 1981-2011 Warszawa Międzyzdroje wrzesień 2011 Copyright 2011 Polskie Towarzystwo Informatyczne ISBN 978-83-60810-46-0 Redakcja: Zdzisław Szyjewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

JEDEN Z WIELU DNI PRACY W TERENIE SŁOWO PREZESA. G³os Weterana i Rezerwisty. Kwiecieñ 2008

JEDEN Z WIELU DNI PRACY W TERENIE SŁOWO PREZESA. G³os Weterana i Rezerwisty. Kwiecieñ 2008 http://www.zbzziorwp.wp.mil.pl/gwir.html Kwiecieñ 2008 G³os Weterana i Rezerwisty WIOSENNE, ZAPRACOWANE PREZYDIUM Niezwykle starannie i skrupulatnie zostało przygotowane przez sekretarza generalnego płk.

Bardziej szczegółowo

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie

75 lat. minęło. oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi Inwestycje łódzkie BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2013 (41) W numerze: 75 lat minęło oraz: Kryteria projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych Glina i woda w Łodzi

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy w numerze Minister Jan Ryszard Kurylczyk na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady...3 Gwiazdkowe posiedzenie Rady...4 Posiedzenie Rady przyjęcie sprawozdań na Zjazd...5 Program edukacyjny na najbliższe miesiące...5

Bardziej szczegółowo

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska.

Anna Lella. sekretarzem generalnym ERO-FDI 6-7 2010. Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego. nr 6-7 (234-235) www.gazetalekarska. . Łamanie łamów Debata kolegium redakcyjnego 6-7 2010 Egzemplarz bezpłatny 1 Anna Lella sekretarzem generalnym ERO-FDI W numerze między innymi 2 14 maja br. Naczelna Rada Lekarska powołała mnie na stanowisko

Bardziej szczegółowo