SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAOSTWA ul. Krucza 36/Wspólna Warszawa tel. / 022 / fax / 022 / msp.gov.pl REGON NIP Znak sprawy: BDG Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówieo publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej Ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy. Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Skarbu Paostwa wraz ze wsparciem serwisowym. 2. Kody opisujące przedmiot zamówienia. Słownik CPV , , , Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ oraz ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 4. WYKONAWCA może powierzyd wykonanie zamówienia podwykonawcom. Rozdział 4. Opis części zamówienia ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 5. Zamówienia uzupełniające ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Rozdział 6. Oferty wariantowe ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 7. Termin wykonania zamówienia 1. Termin realizacji dostaw i usług wdrożeniowych, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ - nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 r. 2. Termin realizacji dostaw i usług wdrożeniowych, o których mowa w pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, i pkt 8 specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ wynosi 25 tygodni od dnia jej podpisania nie później niż do dnia 20 kwietnia 2016 r. 3. Usługi wsparcia technicznego, o których mowa w pkt 10 specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, realizowane będą od dnia podpisania protokołu koocowego przez 36 miesięcy. 1

2 4. Usługi wsparcia serwisowego (pogwarancyjnego) dla posiadanych przez Zamawiającego na dzieo podpisania niniejszej umowy systemów, o których mowa w pkt 11 specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, realizowane będą od dnia zawarcia umowy przez 36 miesięcy. 5. Usługi wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego na dzieo podpisania niniejszej umowy zasobów, o których mowa w pkt 12 specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ, realizowane będą od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego, nie wcześniej jednak jak od 20 kwietnia 2016 r. Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad WYKONAWCY, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 2) (wiedza i doświadczenie): WYKONAWCA wykonał/wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływem terminu składani ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie następujące zamówienia: 1) minimum 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu infrastruktury składające się przynajmniej z następujących elementów: przełączniki Ethernet, router, firewall, macierz dyskowa, serwery, serwisu gwarancyjnego na minimum 36 m-cy o łącznej wartośd umowy minimum złotych brutto. 2) minimum 1 usługa polegająca na świadczeniu usługi asysty technicznej obejmującej minimum administrację aplikacją korzystającą z bazy danych Oracle oraz Internet Application Server firmy Oracle. Stan aplikacji musiał byd monitorowany przez niezależny system/aplikację (tzn. innego producenta niż Oracle). Wartośd usługi powyżej złotych brutto. Należy podad producenta i nazwę oprogramowania systemu/aplikacji monitorującej, 3) minimum 1 usługa polegająca na migracji bazy danych Oracle do nowszych wersji, 4) minimum 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu macierzy dyskowych wraz z przeprowadzeniem migracji danych z macierzy na oferowane urządzenia o łącznej wartośd umowy minimum złotych brutto. 5) minimum 1 zamówienie polegające na upgrade lub wdrożeniu system HP Network Node Manager dla minimum 100 monitorowanych węzłów wraz z świadczeniem serwisu gwarancyjnego o łącznej wartośd umowy minimum złotych brutto. 6) minimum 1 zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu systemu monitoringu do zaawansowanego monitorowania środowiska IT monitorujące przynajmniej następujące elementy infrastruktury: urządzenia sieci LAN i WAN, macierze dyskowe, bibliotekę taśmową, przełączniki SAN, środowiska wirtualne VMware i bazy danych Oracle. Zamawiający wymaga podania pełnej nazwy i producenta oferowanego systemu monitoringu. 7) minimum 1 zamówienie polegające na wykonaniu rekonfiguracji systemu backup u opartego o IBM TSM, świadczenie wsparcia technicznego dla tego systemu oraz świadczeniu wsparcia serwisowego dla macierzy HP EVA o łącznej wartośd umowy minimum złotych brutto. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 1 pkt 3) (osoby zdolne do wykonania zamówienia): 2

3 WYKONAWCA dysponuje osobami, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, przy czym: 1) co najmniej jednym inżynierem posiadającym certyfikaty: a) Cisco Certified Internetwork Expert b) oraz certyfikaty inżynierskie minimum 2 innych niż Cisco producentów urządzeo sieciowych, w tym oferowanego przez Wykonawcę, 2) co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat inżynierski potwierdzający znajomośd systemów do monitorowania sieci HP AIS - BSM Network Node Manager i v9, 3) co najmniej jedną osobę posiadającą najwyższy status certyfikacji inżynierskiej producenta oferowanego systemu macierzy dyskowej, 4) co najmniej jedną osobę posiadającą najwyższy status certyfikacji inżynierskiej firmy HP potwierdzający znajomośd systemu macierzy dyskowej HP EVA, 5) co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania systemu IBM TSM, 6) Co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat Oracle Database Administrator, 7) Co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat inżynierski potwierdzający znajomośd rozwiązao UNIX wydany przez firmę Sun lub Oracle, 8) Co najmniej jedną osobę posiadającą certyfikat inżynierski Microsoft Certified Systems Engineer, 9) co najmniej jedną osobę posiadającą wiedzę i minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji i utrzymania oferowanego systemu monitoringu infrastruktury IT. 4. WYKONAWCA, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. WYKONAWCA w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid ZAMAWIAJĄCEMU, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. Jeżeli WYKONAWCA, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, obowiązany jest przedstawid dokumenty określające w szczególności zakres dostępnych WYKONAWCY zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez WYKONAWCĘ, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył WYKONAWCĘ z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 7, odpowiada solidarnie z WYKONAWCĄ za szkodę ZAMAWIAJĄCEGO powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegad WYKONAWCY występujący wspólnie. WYKONAWCY ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCÓW, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez ZAMAWIAJACEGO oświadczeo lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, nie złożyli pełnomocnictw lub którzy nie złożyli listy podmiotów albo informacji, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy albo którzy złożyli wymagane przez ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie ZAMAWIAJACEGO oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzad spełnianie przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi 3

4 wymagao określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mied wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 10. WYKONAWCA obowiązany jest wykazad nie później niż na dzieo składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 11. WYKONAWCA, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy) w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz nie spełni warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. 12. ZAMAWIAJĄCY wykluczy WYKONAWCĘ, który nie złoży listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy oraz Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnieo, o których mowa w art. 24b ustawy. 13. ZAMAWIAJĄCY wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia WYKONAWCĘ, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy WYKONAWCA w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. WYKONAWCA, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia nie zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział 9. Wykaz oświadczeo i dokumentów, jakie mają dostarczyd WYKONAWCY 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że WYKONAWCA nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4

5 8. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 9. Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 10. Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług / kontrolę jakości / wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 11. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieo. 12. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) albo informację o tym, że nie należą do grupy kapitałowej - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Po analizie załączonej listy ZAMAWIAJĄCY może zwrócid się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnieo w określonym terminie dotyczących powiązao, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia WYKONAWCY. Na WYKONAWCY spoczywa ciężar wykazania, iż istniejące między WYKONAWCAMI należącymi do tej samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy WYKONAWCAMI w niniejszym postępowaniu. 13. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla WYKONAWCY, określonym w ust. 1-7 niniejszego Rozdziału. 14. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, obowiązany jest przedstawid pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie musi byd podpisane przez ten podmiot trzeci i złożone w oryginale. 15. Jeżeli WYKONAWCA wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów i nie udowodni w sposób odpowiedni dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, Zamawiający w trakcie badania dokumentów złożonych w toku postępowania żąda złożenia: 1) dokumentów dotyczących zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; 3) dokumentów dotyczących charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) dokumentów dotyczących zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 16. WYKONAWCA, który odwołuje się do potencjału podmiotu trzeciego, nie złoży dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu z powodu nie spełniania warunków wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunków, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do ich uzupełnienia. 5

6 Rozdział 10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeo i dokumentów. 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie. Zawiadomienie o wykluczeniu WYKONAWCY, odrzuceniu ofert, wyborze oferty najkorzystniejszej, ewentualnie unieważnieniu postępowania, a także wezwania do złożenia oświadczeo lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, wezwania do złożenia wyjaśnieo dotyczących oświadczeo lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 4 ustawy, żądanie wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zawiadomienie o poprawieniu w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, jak również zawiadomienie o wniesionym odwołaniu będą przesyłane również faksem. 2. Każdy WYKONAWCA może zwrócid się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wniosek WYKONAWCY może byd przekazany faksem, faks ZAMAWIAJĄCY udzieli niezwłocznie wyjaśnieo, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Nie będą udzielane informacje, wyjaśnienia czy odpowiedzi na kierowane do ZAMAWIAJĄCEGO zapytania dotyczące niniejszego postępowania w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. 6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich WYKONAWCÓW w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobami uprawnionymi przez ZAMAWIAJĄCEGO do kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: 1) Gerard Kisiel, Główny Specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych - tel ) Agnieszka Fiołek, Główny Specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych - tel ) Bartosz Wernik, Starszy Specjalista w Wydziale Systemów Teleinformatycznych - tel ) Iwona Ochman, Główny Specjalista w Wydziale Zamówieo Publicznych - tel ) Magdalena Aftowicz, Główny Specjalista w Wydziale Zamówieo Publicznych - tel Rozdział 12. Wadium. 1. Każda składana oferta musi byd zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może byd wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy o numerze: Ministerstwo Skarbu Paostwa Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział Warszawa 6

7 z dopiskiem wadium w postępowaniu, którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Skarbu Paostwa wraz ze wsparciem serwisowym. a w przypadku pozostałych ww. form wniesienia wadium należy złożyd je w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, pokój nr 251 Biuro Dyrektora Generalnego w godz w dni robocze. Oznacza to, że nie później niż przed terminem otwarcia ofert, w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO muszą znaleźd się ww. formy wadium. 4. Do oferty należy dołączyd kopię dowodu wpłaty lub innej formy wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowuje na rachunku bankowym. 6. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium wszystkim WYKONAWCOM niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust ZAMAWIAJĄCY zwróci niezwłocznie wadium na wniosek WYKONAWCY, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. ZAMAWIAJĄCY będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez WYKONAWCĘ, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA obowiązany jest w tej sytuacji wnieśd wadium w terminie określonym przez ZAMAWIAJACEGO. 9. Wadium wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 10. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. Rozdział 13. Termin związania ofertą. 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 2. WYKONAWCA samodzielnie lub na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO może przedłużyd termin związania ofertą, z tym że ZAMAWIAJĄCY może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócid się do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 7

8 Rozdział 14. Oferta. Ofertę stanowi: 1) Wypełniony formularz ofertowy - według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ i ZAŁĄCZNIK NR 7A do SIWZ. 2) Kopia dowodu wpłaty lub innej formy wniesienia wadium. z załączonymi wymaganymi oświadczenia i dokumentami wymienionymi w Rozdziale 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeo i dokumentów załączonych do oferty. 1. WYKONAWCY zobowiązani są przedstawid ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie prawo zamówieo publicznych. 2. Treśd oferty musi odpowiadad treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oferta musi byd złożona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia WYKONAWCY muszą byd podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY, zgodnie z formą reprezentacji WYKONAWCY określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej WYKONAWCY. Upoważnienie do podpisania oferty musi byd dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ. 5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia mogą byd składane w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem przez WYKONAWCĘ. 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich, na których potencjał Wykonawca powołuje się musi byd podpisane przez ten podmiot trzeci i złożone w oryginale. 7. W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów sporządzonych w języku obcym WYKONAWCA zobowiązany jest załączyd dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ. 8. W przypadku WYKONAWCOW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio WYKONAWCY lub tych podmiotów są poświadczane za zgodnośd z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ lub te podmioty. 9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą byd parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 10. Przedstawienie propozycji rozwiązao alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. 11. WYKONAWCY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem określonym w ustawie. 12. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowid pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonych w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeo zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 14. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 2-4 i 6 specyfikacji istotnych 8

9 warunków zamówienia, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 15. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. 16. Dokumenty, o których mowa w ust. 14 pkt 1 i 3 oraz w ust. 15 niniejszego rozdziału powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 14 pkt 2 niniejszego rozdziału, powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 17. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 14 i 15 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 16 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 18. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 19. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyd w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treśd oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia ofert. 20. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami można złożyd w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy BDG Ministerstwo Skarbu Paostwa ul. Krucza 36/ Wspólna Warszawa pok. 251 Oferta na modernizację infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Skarbu Paostwa wraz ze wsparciem serwisowym. Nie otwierad przed terminem r. do godz. 10: WYKONAWCA może, przed upływem terminu składania ofert, zmienid (poprawid, uzupełnid) ofertę. 22. Zmiana oferty może nastąpid, tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak składana oferta. Oferta, zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywad, które postanowienia oferty są zmieniane. 23. WYKONAWCA może wycofad już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. ZAMAWIAJĄCY może wydad ofertę WYKONAWCY, tylko na podstawie pisemnego żądania 9

10 zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony WYKONAWCY do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi byd załączone do żądania zwrotu oferty. 24. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadamia WYKONAWCĘ o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ją po upływie terminu do wniesienia odwołania. Rozdział 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyd w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w pok. nr WYKONAWCA, który osobiście składa ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzieo, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Rozdział 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 pok. nr WYKONAWCY mogą uczestniczyd w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. Rozdział 18. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty uwzględniad musi wartośd całego przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty składające się na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych rabatów i upustów. 2. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w pieniądzu (walucie) Rzeczpospolitej Polskiej (PLN). Rozdział 19. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i jego rangą: Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1 Cena (A) 90 % 2 Suma godzin na konsultacje - specjalistów w ramach kosztów 2 % pogwarancyjnego wsparcia serwisowego powyżej 70 godzin (B) 3 Suma godzin na prace z zakresu wsparcia systemu przesyłania 5 % sprawozdao i dokumentów finansowych powyżej 10 godzin (C) 4 Suma godzin na konsultacje - specjalistów w ramach kosztów Wsparcie techniczne dla Unix/Oracle/Windows powyżej 70 godzin (D) 3 % Przy ocenie ofert, wartośd wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt). 1) Sposób oceny w kryterium CENA (A): Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilośd punktów przewidzianą dla ceny zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru: 10

11 najniższa oferowana cena brutto Cena = x 90 % cena badanej oferty brutto 2) Sposób oceny w kryterium konsultacje(b) Wartośd ta będzie obliczona następująco: Wielkośd dodatkowego limitu roboczogodzin przeznaczonych na usługi konsultacje inżynierów specjalistów (wliczonych w cenę rozwiązania) ponad te, które zostały wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt ppkt b). Punktacja będzie realizowana wg wzoru: LP= Lhwyk*2/Lhmax gdzie LP = liczba punktów uzyskanych przez danego oferenta w tej kategorii, Lhwyk = Liczba dodatkowych godzin deklarowana przez danego oferenta w tej kategorii, Lhmax = Liczba dodatkowych godzin zadeklarowana przez oferenta, który zaproponował najwięcej dodatkowych godzin w tej kategorii. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskad maksymalnie 2 punkty 3) Sposób oceny w kryterium prace programistyczne (C) Wartośd ta będzie obliczona następująco: Wielkośd dodatkowego limitu roboczogodzin przeznaczonych na usługi konsultacje inżynierów specjalistów (wliczonych w cenę rozwiązania) ponad te, które zostały wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt (tj 10 rbh),. Punktacja będzie realizowana wg wzoru: LP= Lhwyk*5/Lhmax gdzie LP = liczba punktów uzyskanych przez danego oferenta w tej kategorii, Lhwyk = Liczba dodatkowych godzin deklarowana przez danego oferenta w tej kategorii, Lhmax = Liczba dodatkowych godzin zadeklarowana przez oferenta, który zaproponował najwięcej dodatkowych godzin w tej kategorii. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskad maksymalnie 5 punkty 4) Sposób oceny w kryterium konsultacje (D) Wartośd ta będzie obliczona następująco: Wielkośd dodatkowego limitu roboczogodzin przeznaczonych na usługi konsultacje inżynierów specjalistów (wliczonych w cenę rozwiązania) ponad te, które zostały wyspecyfikowane w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt ppkt d) (tj 70 rbh),. Punktacja będzie realizowana wg wzoru: LP= Lhwyk*3/Lhmax gdzie LP = liczba punktów uzyskanych przez danego oferenta w tej kategorii, Lhwyk = Liczba dodatkowych godzin deklarowana przez danego oferenta w tej kategorii, Lhmax = Liczba dodatkowych godzin zadeklarowana przez oferenta, który zaproponował najwięcej dodatkowych godzin w tej kategorii. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskad maksymalnie 3 punkty 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 3. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. 4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez WYKONAWCÓW w zakresie każdego kryterium. 11

12 5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów (P), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w ust. 1: P = A+B. 6. W toku oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądad udzielania przez WYKONAWCÓW pisemnych wyjaśnieo dotyczących treści złożonej oferty. 7. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. 8. Jeżeli WYKONAWCA w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 7 pkt 3 ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę. Rozdział 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa może byd zawarta. 2. WYKONAWCA, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy przekaże ZAMAWIAJĄCEMU informacje dotyczące: 1) formy i sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2) wyznaczenia osób reprezentujących stronę umowy; 3) wskazania banku oraz numeru rachunku, na jaki mają byd przekazane świadczenie pieniężne należne za wykonanie świadczenia. Rozdział 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie wnieśd zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości odpowiadającej 2 % ceny przedstawionej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie może byd wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 4. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu WYKONAWCA wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale 12 SIWZ. 6. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierad bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. 7. ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w projekcie umowy. 8. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 12

13 pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy WYKONAWCY. 9. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostad przekazane na poczet kar umownych. Rozdział 22. Ogólne warunki umowy 1. Ogólne warunki umowy stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 2. W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron może złożyd wniosek o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Każda ze Stron, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przedstawi drugiej ze Stron szczegółowe wyliczenie kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Druga ze Stron może wnieśd uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich przedstawienia. W przypadku uznania przez drugą ze Stron wyliczenia kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę za zasadne, Strony dokonają zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Rozdział 23. Środki ochrony prawnej 1. WYKONAWCY, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności ZAMAWIAJĄCEGO podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. WYKONAWCA przesyła kopię odwołania ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Domniemywa się, iż ZAMAWIAJACY mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 9. Odwołanie powinno: 13

14 1) wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodnośd z przepisami ustawy, 2) zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania, 3) określad żądanie. 10. ZAMAWIAJĄCY przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. WYKONAWCA może zgłosid przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której przystępuje. 12. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 13. WYKONAWCY, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięty na korzyśd jednej ze stron. 14. ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA może zgłosid opozycję przeciw przystąpieniu innego WYKONAWCY nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że WYKONAWCA nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśd strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddala opozycję. 15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.... podpis Zamawiającego 14

15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sprzętowej polegająca na: a) Dostawie, instalacji i konfiguracji serwera w architekturze SPARC wraz z 36 miesięcznym wsparciem serwisowym; b) Rozbudowanie sieci LAN tj. dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeo sieciowych wraz z 36 miesięcznym wsparciem serwisowym; c) Dostawie i wymianie zasobów dyskowych posiadanej macierzy wraz z 36 miesięcznym wsparciem serwisowym dla macierzy EVA4400; d) Zaimplementowanie zmian w systemie backupu na bazie o IBM Tivoli Storage Manager w wersji 6.3 wraz z 36 miesięcznym wsparciem serwisowym; e) Rozszerzeniu systemu monitoringu o nowe urządzenia wraz z 36 miesięcznym wsparciem serwisowym. 1. Wymagania ogólne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązanie musi byd w pełni kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą NAC. Przed rozpoczęciem prac, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac wdrożeniowych wynikający z poszczególnych punktów niniejszej specyfikacji technicznej. Przez wdrożenie Zamawiający rozumie uruchomienie produkcyjne wszystkich elementów systemu tak, aby zostały spełnione wymagania opisane w niniejszej specyfikacji. W ramach wdrożenia Wykonawca przeprowadzi warsztaty lub instruktaż z komponentów dostarczonego rozwiązania. Po zakooczeniu wdrożenia Wykonawca musi przygotowad i dostarczyd dokumentację powykonawczą. Wszystkie cechy sprzętu komputerowego wymienione poniżej należy traktowad jako wymagania minimalne stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca ma prawo zaoferowad sprzęt o wyższych parametrach. Dostarczony przedmiot zamówienia musi byd: a) Fabrycznie nowy; b) Pochodzid z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski; c) Objęty 3 letnią gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; d) Dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi elementami do zainstalowania w szafie rack 19 ; W ofercie oprócz ceny danego elementu zamówienia, należy podad informację o producencie oraz modelu danego urządzenia lub rozwiązania. 2. Dostawa serwera w architekturze SPARC - 1 sztuka Serwer Procesor Parametry Architektura minimum dwuprocesorowa Charakterystyka (wymagania minimalne) Co najmniej dwa zainstalowane 64-bitowe wielordzeniowe procesory RISC, taktowane z częstotliwością nie mniejszą niż 3,5 GHz. Co najmniej 8 MB pamięci podręcznej na 15

16 Pamięd procesor. Zainstalowane procesory muszą zapewniad wsparcie dla nie mniej niż 100 wątków sprzętowych. Wsparcie w każdym z rdzeni procesora dla generatora liczb losowych oraz algorytmów szyfrowania: AES, Camelia, CRC32c, DES, 3DES, DH, DSA, ESS, Kasumi, MD5, RSA, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA GB pamięci RAM DDR3 z zabezpieczeniem ECC. Wsparcie dla konfiguracji do 1TB pamięci RAM. Dyski Trzy dyski 300GB SAS z kontrolerem RAID. Możliwośd instalacji dysków SSD; Możliwośd zainstalowania sumarycznie 6 dysków w obudowie serwera. Wirtualizacja Wsparcie dla partycjonowania logicznego z możliwością realizacji nie mniej niż 30 partycji w oferowanej konfiguracji sprzętowej. Partycjonowanie umożliwiające dynamiczne (bez restartu) realokację przynajmniej procesorów, pamięci RAM i kart wejścia-wyjścia. Technologia ta powinna oferowad możliwośd przydzielenia zasobów I/O dla wskazanej domeny w trybie na wyłącznośd. I/O Serwer powinien mied min. 8 slotów PCI-E na karty rozszerzeo, w tym 2 typu x8 electrical / x16 mechanical; Min. 4 porty 10Gb Ethernet zintegrowane na płycie głównej serwera; Serwer powinien byd wyposażony w akceleratory kryptograficzne (na kartach rozszerzeo PCI-E bądź zintegrowane w chipsecie procesora) w ilości min. 8 sztuk. Zarządzanie Wbudowany procesor serwisowy umożliwiający zarządzanie zdalne, zarówno poprzez linie komend CLI jak i interfejs graficzny dostępny poprzez przeglądarkę WWW; Wysoka dostępnośd / RAS Dedykowany port RJ45 10/100 Ethernet do zarządzania serwerem; Min. 4 porty USB; Port VGA. Automatyczna korekcja błędów i kontrola parzystości pamięci; Wymienne na gorąco dyski twarde, wiatraki, zasilacze; Wsparcie dla wyłączania uszkodzonych rdzeni procesorowych; Redundantne zasilacze; Zintegrowana technologia wirtualizacji na poziomie hypervisor pozwalająca na izolację błędów i awarii w obrębie domeny. 16

17 System operacyjny i oprogramowanie dodatkowe System operacyjny klasy UNIX certyfikowany z dostarczonym serwerem i wszystkimi jego elementami. System operacyjny musi obsługiwad pełną wirtualizację dostarczonych serwerów (wirtualizacja typu hypervisor oraz separacja zasobów na poziomie samego systemu operacyjnego). Preinstalowany wirtualizator typu Hypervisor. Oferowany system operacyjny powinien byd firmowany poprzez tego samego producenta, co serwer; Winna byd zapewniona zgodnośd binarna z pomiędzy kolejnymi wersjami systemu operacyjnego (min. dwie wersje wstecz); Wsparcie dla uprgrade'ow na gorąco systemu operacyjnego; System operacyjny powinien zapewniad technologię wirtualizacyjną - partycjonowanie miękkie (logiczne) bez narzutów wydajnościowych lub tylko z minimalnym narzutem, Wymagany mechanizm wykrywania na bieżąco błędów sprzętowych połączony z prewencją awarii krytycznych elementów; Mechanizm pozwalający na szczegółową analizę wydajności systemu w czasie rzeczywistym i wykrywanie wąskich gardeł ; Cechy bezpieczeostwa: wbudowany firewall, przywileje administracyjne przydzielane jako role, kontrola dostępu za pomocą list ACL, przywileje przypisane do procesów systemowych, mechanizmy TCP Wrappers, IPSec, karty chipowe (Smart Card), PAM; Oferowany system operacyjny powinien posiadad system plików o architekturze 128-bitowej, który oferuje również funkcjonalnośd volumemanagera; System operacyjny powinien wspierad wymianę na gorąco komponentów sprzętowych serwera. Z serwerem musi byd dostarczone oprogramowanie do monitorowania pracy sprzętu oraz systemu operacyjnego, jak również zarządzania wirtualizacją (provisioning). Karty / HBA Dostępne karty rozszerzeo Obudowa Każdy serwer musi mied zainstalowaną co najmniej jedną kartę FC 8 Gb/s dwuportową z wkładkami optycznymi typu ShortWave Producent dostarczanego serwera musi posiadad w ofercie certyfikowane z nim i dedykowane dla bazy danych akceleratory typu Flash instalowane bezpośrednio w slotach rozszerzeo PCI-Express (w celu potencjalnej przyszłej rozbudowy) oraz karty Infiniband lub FC- certyfikowane z oferowanym serwerem oraz posiadające wsparcie systemu operacyjnego. Przeznaczona do montażu w standardowej szafie stelażowej 19-calowej; wysokośd nie większa niż 3U. 3. Migracja środowiska serwerowego Zamawiający wymaga przeprowadzenia migracji środowiska serwerowego. Do usług, należących do Wykonawcy należy: a) Dostarczenie fabrycznie nowej macierzy oraz przełączników FC i zainstalowanie ich w szafie Rack. b) Przeprowadzenie migracji 20 wirtualnych maszyn z obecnie posiadanej macierzy na nową z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego licencji VMware. Pod pojęciem migracji 17

18 Zamawiający rozumie przeniesienie systemów operacyjnych wraz ze wszystkimi usługami, aplikacjami i danymi oraz przeprowadzenie weryfikacji poprawności działania po migracji. Wykonawca musi posiadad kompetencje potwierdzone certyfikacjami VMware dla min. dwóch specjalistów technicznych posiadających certyfikat VCP5. c) Skonfigurowanie środowisk VMware z włączoną funkcją HA tak, aby zostały wyłączone po zaniku zasilania. Wyłączenie powinno byd zainicjowane sygnałem z UPS. Oprogramowanie odpowiedzialne za wyłączenie środowisk VMware musi znajdowad się na maszynie wirtualnej. Wyłączenie ma odbyd się w następujący sposób: wyłączenie maszyn wirtualnych na klastrach VMware poprzez wyłączenie systemów operacyjnych na nich; następnie wyłączenie hostów ESXi w klastrach VMware`owych. UPS posiadany przez Zamawiającego to Eaton Powerware PW9390. d) Przekonfigurowanie systemu backupu opartego o IBM Tivoli Storage Manager w wersji 6 Release 3 Level 00 tak, aby zmiana środowiska nie wpłynęła na wykonywanie kopii zapasowych. e) Aktualizację dokumentacji technicznej posiadanej przez Zamawiającego w zakresie prac wykonanych przez Wykonawcę. Zamawiający posiada 3 hosty ESX: serwery DELL PowerEdge R620 (obecna macierz dyskowa). Na koniec wdrożenia Wykonawca przeprowadzi symulację awarii zasilania i zaprezentuje Zamawiającemu poprawnośd konfiguracji wyłączenia środowisk VMware oraz testy odtworzenia systemów objętych systemem backupu (IBM Tivoli Storage Manager). Po zakooczeniu testów odtworzenia systemów objętych systemem backupu sporządzony zostanie protokół odbioru z przeprowadzonych prac. Systemem backupu objętych jest: a) 20 maszyn backup plikowy b) 2 serwery vcenter backup 20 wirtualnych maszyn c) 1 serwer MS Exchange d) 1 baza MSSQL 3.1 Macierz dyskowa Wymagania funkcjonalne (dla macierzy) Parametry Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowana macierz musi pozwalad na zamontowanie jej w posiadanej przez Zamawiającego 19-calowej szafie rack. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych Rodzaj obudowy elementów pozwalających na montaż kontrolerów oraz półek dyskowych w szafie rack. Zajętośd w szafie rack nie może przekraczad 19U. Oferowane urządzenie musi się składad z pojedynczej macierzy dyskowej. Nie dopuszczalne jest dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz dyskową uznaje się urządzenie które nie jest oparte o wiele par kontrolerów macierzowych połączonych przełącznikiem SAN lub wirtualizatorem sieci SAN oraz wirtualizatorem macierzy dyskowych. Architektura Oferowaną macierz musi cechowad brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty muszą byd zdublowane. Uszkodzenie jednego z podzespołów nie może spowodowad przerw w pracy urządzenia. Wszystkie komponenty musza byd przystosowane do wymiany podczas pracy macierzy. 18

19 Urządzenie musi się składad z co najmniej dwóch symetrycznych kontrolerów pracujących w trybie active/active. Oferowana architektura musi pozwalad na realizację wszystkich prac serwisowych w trybie bezprzerwowym. Macierz musi byd wyposażona w minimum 128 GB pamięci cache oraz umożliwiad rozbudowę do 256 GB. Pamięd cache musi byd zbudowana w oparciu o wydajną pamięd typu RAM. Pamięd cache musi mied możliwośd dynamicznego przydziału zasobów dla odczytu i zapisu. Pamięd cache Pojemnośd Pamięd cache musi mied możliwośd jej podziału na co najmniej 8 mniejszych partycji z możliwością dedykowania wybranych woluminów logicznych do nich. Odpornośd na awarię pamięci cache, wszystkie zapisy do pamięci cache musza byd przechowywane w dwóch kopiach. W przypadku awarii zasilania macierz musi posiadad możliwośd automatycznego zrzutu danych z pamięci cache na dedykowaną przestrzeo dyskową. Macierz dyskowa musi byd dostarczona o pojemności fizycznej minimum 93 TB (pojemnośd użytkowa Base 2) w tym: a) I grupa o pojemności użytkowej Base2 minimum 1 TB przy wykorzystaniu dysków 2.5 SSD, wielkośd dysku nie może przekraczad 400GB. Zabezpieczenie RAID 10 lub RAID5. b) II grupa o pojemności użytkowej Base2 minimum 50 TB przy wykorzystaniu dysków 2.5 SAS 10k RPM lub 15k RPM o pojemności nie większej niż 600GB. Zabezpieczenie RAID 10 lub RAID 5. c) III grupa o pojemności użytkowej Base2 minimum 42 TB przeznaczonych wyłącznie na potrzeby archiwum przy wykorzystaniu dysków 3.5 SAS 7.2K RPM. Zabezpieczenie RAID 6. Dostawca zaoferuje rekomendowaną przez producenta macierzy ilośd dysków hotspare. Dyski Hot-spare muszą byd globalne. Macierz musi mied możliwośd rozbudowy w obrębie oferowanego modelu, bez konieczności wymiany kontrolerów macierzy - wewnętrznych dysków instalowanych w półkach dyskowych oferowanej macierzy dyskowej. Rozbudowa Macierz musi mied możliwośd rozbudowy do 32 portów Fibre Channel o prędkości min. 8Gb/s instalowanych w obudowie macierzy. Bez stosowania zewnętrznych przełączników. Macierz musi mied możliwośd rozbudowy do 256 GB pamięci cache opartej o szybką pamięd RAM. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dysków SSD oraz kart flash. Dostarczone półki dyskowe muszą byd wyposażone w redundantne zasilacze i wentylatory. Komponenty te muszą mied możliwośd wymiany na gorąco w trakcie pracy macierzy. Półki dyskowe Instalacja macierzy oraz konfiguracja półek z dyskami musi byd przeprowadzona przez inżyniera posiadającego certyfikat producenta macierzy. Półki dyskowe muszą umożliwiad wymianę uszkodzonych dysków twardych na gorąco. Półki dyskowe muszą byd kompatybilne z dostarczonymi dyskami twardymi. Macierz musi obsługiwad dyski 2,5 oraz 3,5. Dyski twarde Oferowany model macierzy musi wspierad co najmniej obsługę następujących typów dysków: SSD 200GB, 400GB, SAS 300GB, 600GB, 900GB, 1200GB, 19

20 Interfejsy macierzy Mobilnośd danych NLSAS 3TB, 4TB Oferowane dyski twarde muszą byd podłączone za pomocą dwóch niezależnych ścieżek Macierz musi posiadad 8 portów FC o prędkości min. 8Gb/sec. Macierz musi posiadad funkcję optymalizacji wykorzystania dysków SSD, SAS, NLSAS poprzez automatyczną migrację fragmentów woluminów na szybsze lub wolniejsze dyski w zależności od obciążenia tzw. tiering. Funkcjonalnośd ta musi działad na 2 i 3 warstwach dyskowych. Macierz musi posiadad funkcję migracji całych woluminów logicznych w obrębie dysków wewnętrznych macierzy jak i dysków zwirtualizowanych zainstalowanych w innych macierzach. Funkcja musi byd realizowana bez zatrzymania aplikacji i musi byd w pełni transparentna dla działających aplikacji na migrowanym woluminie. RAID Macierz musi obsługiwad RAID 10,5,6. Wydajnośd Macierz musi obsługiwad priorytety ruchu I/O tzw. Quality od Service. Macierz musi posiadad funkcjonalnośd udostępniania zasobów dyskowych do hostów Thin Provisioning w trybie tradycyjnym jak i tzw. Thin Provisioning. Zarządzanie przestrzenią dyskową Zarządzanie macierzą Wewnętrze kopie danych Macierz musi umożliwiad zwiększenie pojemności woluminów logicznych w trybie bezprzerwowym. Macierz musi posiadad interfejs graficzny oraz interfejs linii poleceo, umożliwiający tworzenie skryptów. Macierz musi posiadad funkcję tworzenia wewnętrznych kopii danych opartych o: Klonowanie z ang. clone Migawkę z ang. Snapshot Możliwośd wykonania kopii na inny rodzaj dysków i inny typ zabezpieczenia RAID. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji w tym postępowaniu na wewnętrze kopie danych. Macierz musi posiadad funkcje replikacji danych do drugiej macierzy tego samego typu w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Zewnętrzne kopie danych Możliwośd uruchomienia obu trybów replikacji tj. replikacja synchroniczna i asynchroniczna w tym samym czasie. Musi istnied wsparcie do definiowania grup konsystencji z ang. Consistency Group dla uruchomionych zadao replikowanych woluminów. Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji w tym postępowaniu na zewnętrze kopie danych. Macierz musi posiadad podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności, co najmniej dwoma ścieżkami. Macierz musi wspierad LUN Mapping, LUN Masking. Systemy operacyjne Wirtualizacja macierzy dyskowych Macierz musi wspierad podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, VMware, LINUX, SOLARIS. Dla wymienionych systemów należy dostarczyd oprogramowanie producenta do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Zaoferowane urządzenie musi posiadad wbudowany inteligentny silnik wirtualizacyjny. 20

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329063-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2015/S 182-329063 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. 1 z 5 2015-06-11 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/. Warszawa: Przeprowadzenie kompleksowej usługi migracji systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/pcfens Nowy Sącz: PCFE.272.77.2014 Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Dostawa wyposażenia dydaktycznego do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego centrali telefonicznej firmy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo