Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8"

Transkrypt

1 Tytuł: Kierunek: Specjalności: 1 licencjat Administracja Administracja ogólna Administracja skarbowa Administracja celna Integracja europejska Zarządzenie służbami porządku publicznego Zarządzanie służbą zdrowia Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą Kontrola administracji Zarządzanie turystyką ROK I Kod ECTS Przedmiot SEMESTR I ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A02 IA Historia administracji publicznej 2 8 A03 IA Wstęp do nauki o państwie i prawie 8 10 A04 IA Socjologia 2 12 A05 IA Ustrój władzy publicznej 3 14 A06 IA Logika z elementami retoryki 2 18 A07 IA Psychologia społeczna 3 20 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne A11 IA Szkolenie BHP Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK I SEMESTR II Kod ECTS Przedmiot ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A12 IA Prawa człowieka 3 39 A13 IA Komunikacja społeczna Specjalności na studiach administracyjnych zaczynają się po IV semestrze. Opiekun specjalności przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego wybiera przedmioty (2 na V semestrze i 3 na VI semestrze), które będą wykładane w ramach konkretnej specjalności. 1

2 A14 IA Wprowadzenie do etyki normatywnej 3 45 A15 IA Teoria organizacji i zarządzanie zespołami 8 48 ludzkimi A16 IA Integracja europejska 8 50 A17 IA Nauka administracji publicznej 8 53 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR III ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B02 IIA Elementy prawa cywilnego 8 59 B03 IIA Finanse publiczne 8 61 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B05 IIA Gospodarka przestrzenna 3 67 B06 IIA Podstawy statystyki 2 70 B07 IIA Etyka administracyjna 3 72 B08 IIA Lektoraty języków obcych 0 75 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR IV ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B10 IIA Problemy cywilizacji globalnej 3 83 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B11 IIA Prawo podatkowe 2 86 B12 IIA Prawo gospodarcze 8 88 B13 IIA Podstawy prawa pracy 2 90 B14 IIA Gospodarka nieruchomościami 3 92 B08 IIA Lektoraty języków obcych

3 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK III Kod ECTS Przedmioty obowiązkowe SEMESTR V ECTS liczba punktów kredytowych Strona C01 IIIA Polityka ekonomiczna 3 95 C02 IIIA Podstawy marketingu 2 98 C03 IIIA Samorząd terytorialny C04 IIIA Historia doktryn politycznych C05 IIIA Podstawy rachunkowości C06 IIIA Rynek pracy C07- IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK III Kod ECTS. Przedmioty obowiązkowe SEMESTR VI ECTS liczba punktów kredytowych Strona C08 IIIA Etyka życia gospodarczego C09 IIIA Zarządzanie rozwojem lokalnym C10 IIIA Polityka państwa i samorządu terytorialnego wobec mniejszości narodowych C07 IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze

4 ROK I semestr pierwszy Kod ECTS przedmiotu A01 - IA Nazwa przedmiotu Mikro i makroekonomia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Bogusław Plawgo, dr Adam Tomanek MIKRO- I MAKROEKONOMIA Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Ekonomia; mikroekonomia; makroekonomia; popyt; podaż; cena; rynek; podmiot gospodarczy; pieniądz; przedsiębiorstwo; koszty produkcji; monopol; zatrudnienie; bezrobocie; cena; inflacja; PKB; PNB; sektor prywatny; sektor publiczny; współczesny system bankowy; rynek pieniężny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Mikroekonomia Godz. 1. Podmiot gospodarczy i proces gospodarowania 1. Konieczność dokonywania wyborów / co?, jak?, dla kogo?/ 2. Krzywa możliwości produkcyjnych 3. Zasada racjonalnego gospodarowania 4. Pojęcie i cechy podmiotu gospodarczego 5. Rodzaje podmiotów gospodarczych 6. Rachunek ekonomiczny oraz problem kwantyfikacji nakładów i efektów 7. Kołowy model gospodarki rynkowej 2. Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5. Rynkowe procesy dostosowawcze w różnym horyzoncie czasu 6. Konkurencja wewnątrz- i międzygałęziowa 4

5 7. Ingerencja państwa a mechanizm rynkowy: ceny minimalne i maksymalne 3. Teoria konsument 1. Użyteczność całkowita i krańcowa 2. Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3. Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4. Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz zmiany preferencji a optimum konsumenta 4. Teoria pieniądz 1. Rozwój form wartości 2. Istota pieniądza 3. Funkcje i rodzaje pieniądza 4. Obieg wartości i pieniądza 5. Kreacja pieniądza i systemy pieniężne 5. Teoria koszty 1. Pojęcie i rodzaje kosztów. 2. Funkcje kosztów. 3. Koszty a technika produkcji. 4. Koszty a rozmiary produkcji. 5. Klasyfikacja kosztów. 6. Teoria przedsiębiorstwo 1. Formy organizacyjne rynku. 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. 3. Ekonomiczne rodzaje przedsiębiorstw. 4. Własność a władza w przedsiębiorstwie. 5. Cele działalności współczesnych przedsiębiorstw. 7. Monopolizacja gospodarki 1. Źródła monopolu 2. Cele i formy świadomego ograniczania konkurencji 3. Ogólnogospodarcze skutki monopolizacji 4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw 5. Monopol a postęp techniczny 6. Eksport kapitału 7. Straty wynikające z istnienia monopolu Makroekonomia 8. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych i rachunek produktu narodowego 1. Produkcja, PNB, produkt potencjalny i realny 2. Zatrudnienie i bezrobocie 3. Ceny i inflacja 4. Wymiana zagraniczna, bilanse zagraniczne, kursy walutowe 5. Narzędzia oddziaływania państwa 6. Metodologie obliczania dochodu narodowego Warunki równowagi ogólnej 1. Pojęcie równowagi gospodarczej - globalny popyt i podaż. 2. Model dwusektorowy: inwestycje a oszczędności; płace a ceny. 3. Model wielosektorowy: udział państwa i handel zagraniczny. 4. Równowaga a wzrost. 10. Wzrost gospodarczy 1. Czynniki wzrostu gospodarczego 2. Funkcja produkcji 5

6 3. Model wzrostu gospodarczego 4. Rola inwestycji 5. Postęp techniczny 11. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego 1. Teoria cyklu koniunkturalnego. 2. Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter. 3. Model mnożnika - akceleratora. 4. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania. 5. Automatyczne stabilizatory koniunktury. 12. Inflacja i bezrobocie w gospodarce 1. Pieniądz i inflacja 2. Przyczyny inflacji 3. Koszty inflacji 4. Rodzaje bezrobocia 5. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia 6. Sposoby przeciwdziałania inflacji i bezrobociu 13. Funkcjonowanie gospodarki narodowej - rola państwa w gospodarce 1. Modele funkcjonowania gospodarki; rynkowy, administracyjny, mieszany 2. Pojęcie, geneza i przyczyny gospodarczej interwencji państwa. 3. Cele oddziaływania państwa na gospodarkę. 4. Główne rodzaje i metody oddziaływania. 5. Instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę: polityka pieniężna, fiskalna, cenowa, dochodowa, strukturalna, handlowa. 14. Pieniądz współczesny i system bankowy 1. Rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów 2. Współczesny system bankowy 3. Banki komercyjne a podaż pieniądza 4. Baza monetarna, rezerwa obowiązkowa i mnożnik kreacji pieniądza 5. Rynek pieniężny i jego równowaga 6. Polityka pieniężna Razem godzin 2 120/64 Literatura obowiązkowa 1. D. Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE Warszawa P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus Ekonomia 1, PWN Warszawa Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok Teoria ekonomii, Tom II, Makroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text Warszawa 2001 Literatura dodatkowa 2 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 6

7 Warunki zaliczenia 3 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 3 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 7

8 HISTORIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kod ECTS przedmiotu A02 IA Nazwa przedmiotu Historia administracji publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Hanna Konopka Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny-test Wymagania wstępne Znajomość funkcjonowania współczesnych instytucji administracyjnych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Administracja publiczna; historia administracji publicznej; struktura administracji; prawo administracyjne; administracja centralna; administracja ogólna; administracja specjalna; zasady ustrojowe administracji aspekty funkcjonowania administracji; reformy administracyjne w Polsce; sądownictwo administracyjne. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Administracja publiczna pojęcia i zagadnienia podstawowe Godz. 2. Administracja publiczna państw zaborczych ( Prus, Rosji i Austro-Węgier ) na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich. 3. Administracja publiczna w Polsce w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 4. Struktura administracji II Rzeczypospolitej ( administracja centralna, ogólna i specjalna). 5. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. 6. Państwowość polska w czasie II wojny światowej. 7. Zasady konstytucyjne w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej. 8. Ustrój polityczny Polski wg Konstytucji PRL z 22 lipca 1952r. 9. Administracja publiczna w Polsce w latach Podstawowe zasady ustrojowe administracji w PRL. 11. Przeobrażenia administracji publicznej w Polsce do 1989r. Zmiany podziału administracyjno-terytorialnego w Polsce. 12. Reformy administracyjne w Polsce po 1989r. 13. Konstytucja RP z 1997r. 8

9 14. Reforma administracji 1999r. Razem godzin 4 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Ajnenkiel A.; Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa Dawidowicz W.; Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa Dudek; Pierwsze lata III Rzeczypospolitej , Kraków Izdebski H.; Historia administracji, Warszawa Izdebski H.; Kulesza M.; Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa Kallas M.; Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa Konopka H.; Konopka A.; Leksykon historii Polski po II wojnie światowej , Warszawa Kryszeń G.; Zagadnienia państwa i prawa, Białystok-Katowice Malec D.; Malec J.; Historia administracji nowożytnej, Kraków Winczorek P.; Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1998 Literatura dodatkowa 1. Malec D.; Malec J.; Historia administracji i myśli administracyjnej 2. Wojtaszczyk K. A.; Kompendium wiedzy o państwie współczesnym Warunki zaliczenia 5 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 4 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne/ studia zaoczne i wieczorowe. 5 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 9

10 WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE Kod ECTS przedmiotu A03-IA Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Jarosław Matwiejuk; dr iur. Małgorzata Perzanowska-Zamajtys Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Podstawowe elementy historii państwa i prawa oraz wiedza ogólna dotycząca bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; cele państwa; formy państwa; organ władzy publicznej; system organów władzy publicznej; społeczeństwo; samorząd terytorialny; samorząd zawodowy; organizacje pozarządowe; prawo; geneza prawa; gałęzie prawa; konstytucja; podmiot prawa; system prawa; zasady i źródła prawa; akt normatywny; przedmiot prawa; stosunek prawny; wykładani prawa; praworządność. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie państwa, jego istota, cele państwa i zasadnicze kierunki jego działania. Godz. 2. Formy państwa, typologia form państwa i ogólna charakterystyka każdej z nich. 3. Pojęcie organu państwowego oraz systemu organów państwowych. Generalne koncepcje i klasyfikacja organów państwowych. Ogólna charakterystyka systemów rządów. 4.Organizowanie się społeczeństwa. Typologia organizacji społecznych uczestniczących w wykonywaniu władzy publicznej. Samorząd terytorialny i zawodowy. 5. Geneza, pojęcie, funkcje oraz formy prawa. Prawo a inne systemy normatywne. 6. Norma prawna jako podstawowy element praw: charakterystyka i struktura normy prawnej. 7. Akt normatywny: elementy składowe, ogłoszenie i obowiązywanie oraz nowelizacja i tekst jednolity. 8. Źródła praw: pojęcie, charakterystyka źródeł powszechnie obowiązujących, wewnętrznie obowiązujących i miejscowych. 9. Zasady prawne oraz gałęzie prawa. Kryteria podziału prawa na gałęzie i ogólna charakterystyka gałęzi prawa w RP. 10. Stosunek prawny. Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. 11. System prawa: pojęcie, hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność systemu. Reguły 10

11 kolizyjne I i II stopnia. 12. Wykładania prawa i stosowanie prawa: typologia wykładni oraz charakterystyka każdej z nich. 13. Demokratyczne państwo prawne: geneza, cechy charakterystyczne oraz modele demokratycznego państwa prawnego. 14. Przestrzeganie prawa w sferze stanowienia i stosowania prawa. 15. Formalna i materialna koncepcja praworządności. Gwarancje instytucjonalne oraz inne praworządności we współczesnym świecie. Razem godzin 6 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Banaszak B.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Łopatka A.; Encyklopedia Prawa; Warszawa Smoktunowicz E.; Wielka Encyklopedia Prawa; Warszawa Kryszeń G.; Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie; Białystok Literatura dodatkowa 1. Nowacki J., Tabor Z.; Wstęp do prawoznawstwa; Katowice 1991 Warunki zaliczenia 7 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 6 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 7 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 11

12 SOCJOLOGIA Kod ECTS przedmiotu A04 - IA Nazwa przedmiotu Socjologia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Elżbieta Gawryluk Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Socjologia; człowiek; więzi społeczne; zbiorowości; rodzina; naród; mniejszości narodowe; instytucje; system polityczny; młodzież. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie do socjologii. Godz. 2. Główne kierunki socjologii. 3. Człowiek jako istota społeczna. Więź społeczna. 4. Człowiek jako istota społeczna. Zbiorowości. Kontrola społeczna. 5. Jednostka a społeczeństwo. Socjologiczna koncepcja osobowości. 6. Rodzina. 7. Naród. 8. Socjologia mniejszości. Mniejszości narodowe. 9. Instytucje i organizacje. 10. System polityczny. 11. Struktura społeczna. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. 12. Kultura. Kultura masowa. 13. Społeczeństwo w procesie zmian. Procesy i ruchy społeczne. 14. Dewiacje społeczne. 15. Młodzież. Dynamika przemiany pokoleń. 12

13 Razem godzin 8 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Socjologia. Problemy podstawowe; (red.) Z. Krawczyk, W. Morawki; PWN Warszawa Dyoniziak R. i inni; Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej; Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków, Szczecin, Zielona Góra Turowski J.; Socjologia. Wielkie struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Turowski J.; Socjologia. Małe struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Bauman Z.; Socjologia; Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Mendras H.; Elementy socjologii; Siedmiogród, Wrocław Szacki J.; Historia myśli socjologicznej; PWN, Warszawa 1981, t. I i II. Literatura dodatkowa 1. Maintz R. i inni; Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej; PWN Warszawa Warunki zaliczenia 9 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % USTRÓJ WŁADZY PUBLICZNEJ 8 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 9 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 13

14 Kod ECTS przedmiotu A05 IA Nazwa przedmiotu Ustrój władzy publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Grzegorz Kruszeń Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; władza publiczna; władza państwowa; władza samorządowa; ustrój władzy publicznej; konstytucja; suwerenność narodu; demokracja; reprezentacja polityczna; demokracja bezpośrednia; zasad pomocniczości; system organów państwowych; podział władzy; system rządów; Sejm, Senat; wybory; Prezydent RP; Rada Ministrów; administracja rządowa; władza sądownicza; NIK; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; samorząd terytorialny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie ustroju władzy publicznej. 1. Definicja państwa. 2. Władza publiczna, władza państwowa, władza samorządowa pojęcia. 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres pojęcia władza publiczna. 4. Ustrój państwa a ustrój władzy publicznej. Godz. 2. Konstytucja jako wyznacznik ustroju władzy publicznej. 1. Pojęcie konstytucji; konstytucja w znaczeniu materialnym i formalnym. 2. Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej. 3. Szczególna treść konstytucji: pojęcie ogólnych idei i zasad ustroju państwa, materie konstytucyjne, konstytucje pełne i niepełne (małe). 4. Ogólna charakterystyka Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku; katalog konstytucyjnych idei i zasad ustroju politycznego RP. 3. Suwerenność narodu. 1. Istota państwa demokratycznego. 2. Pojęcie suwerenności narodu. 3. Formy instytucjonalne realizacji idei suwerenności narodu. 4. Demokracja bezpośrednia: a) istota, formy instytucjonalne, b) referendum; istota, rodzaje referendum; referendum ogólnokrajowe i lokalne w RP, c) inicjatywa ludowa, d) weto ludowe. 5. Demokracja przedstawicielska: a) pojęcie demokracji przedstawicielskiej, ustrojowa zasada reprezentacji politycznej, b) funkcje wyborów parlamentarnych, zasada wyborów wolnych, c) pojęcie mandatu reprezentanta i jego konstrukcje prawne, 14

15 d) rola partii politycznych w procesie reprezentacji, 6. Wyrażanie opinii w przedmiocie sprawowania władzy publicznej. 7. Zasada pomocniczości i jej gwarancje. 4. Ogólne koncepcje systemu organów państwowych. 1. Pojęcie organu państwowego i systemu organów państwowych. 2. Koncepcja jedności władzy państwowej: jedność absolutna i jedność ograniczona, 3. Koncepcja podziału władzy: a) geneza, zasady, koncepcja trójpodziału władzy a państwo współczesne, b) podział władzy w RP. 4. System rządów: a) pojęcie systemu rządów, b) ogólna charakterystyka rodzajów systemów rządów: system parlamentarnogabinetowy( racjonalizacja systemu parlamentarnego, system kanclerski), system prezydencki, systemy mieszane, c) system rządów w RP. 5. Sejm i Senat RP. 1. Struktura parlamentu RP; wzajemne relacje między izbami. 2. Wybory do Sejmu i Senatu RP: a) podstawowe zasady prawa wyborczego, b) organizacja, tryb zgłaszania kandydatów, procedura głosowania, ustalenie wyników, stwierdzenie ważności wyborów, c) uzupełnienie składu Sejmu i Senatu. 3. Kadencja; skrócenie kadencji. 4. Status posła i senatora: a) charakter prawny mandatu, zasada incompatibilitas, b) immunitet parlamentarny, c) prawa i obowiązki posła i senatora. 5. Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu. 6. Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu. 7. Funkcje Sejmu i Senatu: a) funkcja ustrojodawcza, b) funkcja ustawodawcza ( procedura ustawodawcza; szczególne procedury ustawodawcze), c) funkcja budżetowa, d) funkcja kreacyjna, e) parlamentarna kontrola działalności rządu: formy kontroli. 8. Charakter ustrojowy i zakres działania Zgromadzenia Narodowego. 6. Prezydent RP. 1. Wybory prezydenckie. 2. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta. 3. Funkcje Prezydenta. 4. Kompetencje Prezydenta: a) jako głowy państwa, b) wobec Sejmu i Senatu, c) w stosunku do rządu, d) w stosunku do władzy sądowniczej. 5. Nadzwyczajne uprawnienia Prezydenta RP. 6. Odpowiedzialność Prezydenta. 7. Akty urzędowe Prezydenta i ich kontrasygnata; prerogatywy Prezydenta. 7. Rada Ministrów i administracja rządowa. 1. Skład Rady Ministrów, tryb powoływania Rady Ministrów i jej dymisja; zmiany w składzie Rady Ministrów. 2. Organizacja i tryb funkcjonowania Rady Ministrów. 3. Funkcje i kompetencje Rady Ministrów. 4. Odpowiedzialność polityczna rady Ministrów i jej członków. 15

16 5. Status Prezesa Rady Ministrów. 6. Ministrowie. 7. Urzędy centralne. 8. Terenowe organy administracji ogólnej. 8. Władza sądownicza. 1. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów. 2. Struktura sądów w RP. 3. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa. 5. Trybunał Konstytucyjny: a) skład Trybunału Konstytucyjnego, b) funkcje i zakres działania, c) wszczęcie postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, d) charakter prawny i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, e) skarga konstytucyjna. 6. Trybunał Stanu: a) zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce: delikt konstytucyjny, b) pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu, c) postępowanie przed Trybunałem Stanu. 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. 1. Najwyższa Izba Kontroli: a) zakres działania i organizacja NIK. b) NIK a Sejm, Prezydent i Rada Ministrów. 2. Rzecznik Praw Obywatelskich: a) powoływanie, b) ogólny status, c) zakres i metody działania. 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozycja ustrojowa i kompetencje. 10. Samorząd terytorialny. 1. Pojęcie samorządu i jego rodzaje. 2. Istota samorządu terytorialnego. 3. Prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 4. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje. Razem godzin 10 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Bałaban A.; Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP; Warszawa Chmaj M., Skrzydło W.; System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Garlicki L.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Leoński Z.; Samorząd terytorialny w RP; Warszawa Rydlewski G.; Rządzenie koalicyjne w Polsce; Warszawa Sarnecki P.; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Sarnecki P.; Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe; Warszawa Skrzydło W.; Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku; Kraków Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej (red.) R. Mojak; Lublin Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie (red.) G. Kryszeń; Białystok Zasady podstawowe polskiej konstytucji (red.) W. Sokolewicz; Warszawa Zieliński E.; Administracja rządowa w Polsce; Warszawa Zięba-Załucka H.; Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeszów Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 16

17 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 11 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 11 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS 17

18 LOGIKA Z ELEMENTAMI RETORYKI Kod ECTS przedmiotu A06 IA Nazwa przedmiotu Logika z elementami retoryki Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Halina Święczkowska; dr Anna Zalewska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Znajomość prostych procedur algorytmicznych. Podstawy opisu gramatycznego języka. Wiedza z zakresu kultury języka. Rozumienie procesu rozumowania i argumentacji. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Kategorie gramatyczne; zdanie; nazwa funktorów; zbiór; element; zdanie w sensie logicznym; prawda; fałsz; algorytm; dowód; wynikanie logiczne; kwantyfikacja; wnioskowanie dedukcyjne; wnioskowanie redukcyjne; argumentacja; definicje typy definicji; rozstrzygalność; spełnienie; błąd logiczny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Język tekst językowy: - właściwości języka naturalnego - języki sztuczne, - funkcje tekstu językowego, - reguły gramatyczne, reguły znaczeniowe, reguły pragmatyczne, - kategorie gramatyczne (składniowe) wyrażeń nazwa, zdanie, funktor, - błędy w słownym formułowaniu myśli. Godz. 2. Nazwy: - semantyka wyrażeń nazwowych, - klasyfikacja nazw, - zbiory: zbiór w sensie dystrybutywnym, elementy zbioru, stosunki między zbiorami, działania na zbiorach, - stosunki między zakresami nazw, - twierdzenia rachunku zbiorów, - podział logiczny. 3. Zdanie: - zdanie w sensie logicznym, - rachunek zdań, - pojęcie algorytmu metoda zero-jedynkowa, - wynikanie logiczne, - metoda dowodów założeniowych, - tabele analityczne (metoda Smullyana). 4. Wprowadzenie do rachunku predykatów: 18

19 - wybrane tezy rachunku predykatów, - dowód założeniowy lub tabele analityczne w rachunku predykatów. 5. Wnioskowania: - wnioskowania jako rozumowania, - wnioskowanie dedukcyjne, - inne typy wnioskowań, - rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań, - teoria argumentacji. 6. Definicje: - definicje metajęzykowe a definicje przedmiotowe, - definicje równościowe, - definicje nierównościowe, - definicje sprawozdawcze, - definicje projektujące, - definicje perswazyjne, - błędy w definiowaniu. Razem godzin 12 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Jadacki J. J.; Spór o granice języka; Semper, Warszawa Marciszewski W.; Mała encyklopedia logiki, PWN, Warszawa Patryas W.; Elementy logiki dla prawników; Ars boni et aequi, poznań Santosz B.; Ćwiczenia z logiki; PWN, Warszawa Trzęsicki K.; Logika, nauka i sztuka; Temida2, Białystok Ziembiński Z.; Logika praktyczna; PWN, Warszawa Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 13 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 12 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 13 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 19

20 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Kod ECTS przedmiotu A07 IA Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Katarzyna Śmietało; dr Grzegorz Zalewski Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Egzamin ustny Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Negocjacje; skuteczne porozumiewanie się; mądrość w relacjach społecznych; myślenie lateralne; model kompetencji kierowniczych; dekalog umiejętności komunikacyjnych; źródła stresów w organizacji i metody ich eliminowania. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Psychologiczne podstawy negocjacji. Godz. 2. Negocjowania w szczególnie trudnych sytuacjach społecznych. 3. Sztuka skutecznego porozumiewania się. 4. Praca z nieletnimi przestępcami: podejście psychodynamiczne, behawioralne i interakcyjne. 5. Mądrość w relacjach społecznych wg J. Bocheńskiego. 6. Psychoterapia krótkoterminowa A. Ellisa w relacjach społecznych. 7. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi zdrowych psychicznie i neurotyków. 8. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi z zaburzoną osobowością. 9. Myślenie lateralne w relacjach społecznych. 10. Model kompetencji kierowniczych: poprawne komunikowanie się; 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze wg McGinnisa; kompetencje interpersonalne; użyteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów przy pełnieniu roli kierownika wg Thomasa i Kilmanna. 11. Dekalog umiejętności komunikacji. Zarządzanie, kierowanie i planowanie sprzedaży. 12. Psychologiczne aspekty sprzedaży rekrutacja sprzedawców, rozmowa kwalifikacyjna i proces selekcji; motywacja sprzedawców; efektywne przekazywanie kompetencji; trenowanie podczas sprzedaży i najważniejsi klienci. 20

21 13. Techniki selekcji menedżerów w firmach francuskich, brytyjskich i polskich; cechy polskich menedżerów przed 1990 i po 1999 roku; charakterystyka trzech modeli gospodarki rynkowej: angloamerykański, europejski i azjatycki. 14. Pięć czynników sukcesu w biznesie wg J. Santorskiego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wg E. Malascha. 15. Źródła stresu w organizacji i metody ich eliminowani; inteligencja a sukces menedżera. Razem godzin 14 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Bocheński J.; Podręcznik mądrości tego świata; Kraków Ellis A.; Terapia krótkoterminowa; Gdańsk Gut J, Haman W.; Jak docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy; Warszawa Kożusznik B.; Psychologia w pracy menedżera; Katowice McKay M., Davis M., Fanning P.; Sztuka skutecznego porozumiewania się; Gdańsk Proctor J.; Twórcze rozwiązywanie problemów; Gdańsk Strelau J.; Psychologia, t.3; Gdańska Tracy B., Scheelen F.M.; Nowoczesny menedżer sprzedaży; Warszawa Witkowski S.; Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t.2; Wrocław Zalewski G.; Psychopedagogiczna analiza zachowań nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej ( Złodzieje na wolności ); Białystok Literatura dodatkowa 1. Aronson E. I inni; Psychologia społeczna. Serce i umysł; Poznań Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi; Gdańsk Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.; Psychologia społeczna; Gdańska Leary M.; Wywieranie wrażenia na innych; Gdańsk Warunki zaliczenia 15 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 14 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 15 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 21

22 INFROMATYKA W ADMINISTRACJI Kod ECTS przedmiotu A08 IA Nazwa przedmiotu Informatyka w administracji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Helena Brzozowska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia - Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) 22

23 Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Windows Godz. Zajęcia nr 1 1. Zapoznanie się z regulaminem pracowni. Zasady użytkowania komputerów w WSAP. Literatura. 2. Uruchomienie Windows; logowanie do systemu. 3. Rodzaje zbiorów - pojęcie folderu i pliku, rodzaje plików. znaki, których nie można używać w nazwach, znaki, które nie mogą wystąpić jako rozszerzenia. 4. Klawiatura - budowa i funkcje poszczególnych klawiszy. 5. Posługiwanie się myszą: kliknięcie - lewym przyciskiem myszy na obiekcie, na przycisk START (np. Start/Pomoc/Indeks/długie nazwy...), prawym przyciskiem myszy - menu podręczne (przykład - menu podręczne pulpitu), podwójne kliknięcie (dwuklik)- lewym przyciskiem myszy. Zajęcia nr 2 1. Podstawowe elementy WINDOWS: pulpit, ikony - aplikacji, pliku, folderu, skrótu, urządzenia, otoczenie sieciowe, kosz, menu podręczne Pulpitu: porządkowanie ikon, właściwości obiektu, utworzenie (usunięcie) foldera i pliku, skrótu (do foldera, do dokumentu) na pulpicie, dysku C: i sieciowym; zmiana nazwy obiektu, uruchamianie programu z Pulpitu, zmiana sposobu wyświetlania informacji (Mój komputer/widok/opcje), okna - elementy okna średniego, elementy okna maksymalnego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania pole dialogu. 3. Operacje na oknie. przewijanie informacji: paski przewijania poziomego i pionowego; suwaki, przewijanie; przesuwanie zawartości okna za pomocą klawiatury. zmiana rozmiarów okna średniego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania: przywróć, przenieś, rozmiar, minimalizuj, maksymalizuj, zamknij. układanie okien na pulpicie - menu podręczne. 4. Pasek zadań: przycisk START, obszar powiadamiania, dostosowywanie paska zadań - menu podręczne (opcje paska zadań). Zajęcia nr 3 1. Okno - Mój komputer. zawartość okna, pasek menu (Plik, Edycja, Widok, Pomoc), praca z oknem Mój komputer - poruszanie się w oknie. 2. Zmiana wyglądu okna (ćw. na oknie C: ), pasek menu i pasek narzędzi okna. 3. Porządkowanie zawartości okna: opcja Widok, pasek narzędzi. 23

24 4. Uruchamianie programów. 5. Eksplorator Windows. okno Eksploratora, korzystanie z menu - Plik, Edycja, Widok, Narzędzia, Pomoc : za pomocą myszy, klawisza F10 oraz klawiszy (Alt + ), pasek narzędzi - przyciski paska narzędzi, zmiana aktywnego dysku. 6. Otwieranie dokumentów i folderów: za pomocą myszy, menu górnego i podręcznego, klawiatury, otwieranie nie zarejestrowanych dokumentów. 7. Szybka zmiana folderu, polecenie Wyślij do..., zmiana nazwy obiektu. 8. Uruchamianie programów. 9. Formatowanie dyskietki. Zajęcia nr 4 1. Przycisk START - menu. 2. Polecenie Programy: uruchamianie programów: Microsoft Excel, Microsoft Word, Tryb MS-DOS, folder Autostart, folder Akcesoria, 3. Polecenie Dokumenty. 4. Polecenie Znajdź: wyszukiwanie według nazwy i lokalizacji, wyszukiwanie według daty. 5. Uruchamianie programów - podsumowanie: uruchamianie programów z Pulpitu, z menu START, bez użycia menu START. 6. Polecenie Uruchom. 7. Polecenie Pomoc: wywołanie pomocy, karta Spis Treści, karta Index, (tematy pomocy w układzie alfabetycznym), karta Znajdź, (wyszukiwanie określonych artykułów). Zajęcia nr 5 1. Zmiana ustawień systemu Ustawienia, Panel sterowania, Mój komputer - Panel sterowania. 2. Ważniejsze elementy Panelu sterowania ikona Ekran, ikona Data/Godzina, ikona Ustawienia regionalne, ikony: Mysz, Klawiatura, Czcionki, Drukarki, 3. Sieć: nazwa komputera, opis komputera, grupa robocza. Zajęcia nr 6 1. Zaznaczanie obiektów: zaznaczenie pojedynczego obiektu, zaznaczenie kilku plików znajdujących się obok siebie, zaznaczenie plików nie znajdujących się obok siebie. 2. Kopiowanie i przenoszenie obiektów: 24

25 przeciąganie myszką, kopiowanie i przenoszenie z użyciem schowka, kopiowanie z użyciem menu podręcznego, kopiowanie w ramach jednego dysku oraz pomiędzy dyskami. 3. Kopiowanie i przenoszenie na pulpit: kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, tworzenie skrótów do urządzeń. 4. Usuwanie i odzyskiwanie obiektów: usuwanie obiektów, właściwości obiektu, odzyskiwanie, opróżnianie kosza. Internet Zajęcia nr 1 1. Co oznacza termin Internet. 2. Podstawy działania Internetu. wymiana pakietów i protokoły internetowe (IP), TCP Protokół Kontroli Transmisji, alternatywny system nazewniczy domeny. 3. Programy komunikacyjne konfiguracja programu do obsługi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. 4. Zakładanie własnego konta. Adresy Podstawy wysyłania wiadomości. tworzenie wiadomości etykieta, formatowanie, korzystanie z papeterii, wysyłanie wiadomości: Do:; Dw:; odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej, załączniki. Zajęcia nr 2 1. Co robić z nadchodzącymi wiadomościami? filtrowanie wiadomości, powiadomienie o nadejściu poczty, wiadomości sformatowane, foldery. 2. Kiedy poczta wraca. nieznany host, nieznany odbiorca, błędne adresy zwrotne. 3. Usenet grupy dyskusyjne. wprowadzenie do Usnetu, system nazewniczy grup dyskusyjnych, pliki FAQ, programy do obsługi grup dyskusyjnych newreader, subskrypcja grup dyskusyjnych, czytanie wiadomości w grupach dyskusyjnych, wskazówki dotyczące konfiguracji programu do obsługi grup dyskusyjnych, czytanie grup dyskusyjnych przy użyciu przeglądarki. 4. Wysłanie wiadomości z załącznikiem. 25

26 Zajęcia nr 3 1. Szukanie i znajdowanie. popularne wyszukiwarki, wyszukiwanie ogólne, wyszukiwanie osób, przydatne adresy. 2. Pobieranie plików. pobieranie plików za pomocą przeglądarki, pobieranie plików za pomocą protokołu FTP (tryb ASCII i binarny), usuwanie pobranych plików. Arkusz kalkulacyjny Excel 1. Praca z programem: * uruchomienie Excela, okno aplikacji, okno dokumentu, poruszanie się po arkuszu (przy pomocy pasków przewijania, klawiszy nawigacyjnych, wskaźnika komórki, polecenia Przejdź do). 2. Tworzenie pierwszego, własnego arkusza: * wprowadzanie tekstów, * wprowadzanie liczb, 1. korekta wpisanych błędów, * wprowadzanie formuł, 3. Zapisanie arkusza i wyjście z programu. Użycie formuł i funkcji 1. Wczytywanie arkusza zapisanego w pliku, 2. Wprowadzanie formuł: podstawowe wiadomości o formułach, użycie adresów komórek, automatyczne przeliczanie arkusza, błędy w formułach, 3. Kopiowanie i przesuwanie formuł. 4. Użycie funkcji. Narzędzia edycyjne 1. Używanie nazwanych bloków: tworzenie i używanie nazw bloków, zasady nadawania nazw blokom. 2. Czyszczenie bloków. 3. Wycofania się z błędnych działań. 4. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie: kopiowanie tekstów i liczb, kopiowanie formuł, przesuwanie tekstów, liczb i formuł, wypełnianie bloków. 5. Wstawianie i kasowanie komórek, wierszy i kolumn. 6. Polecenia Znajdź i Zamień. 7. Pisownia. Wzbogacenie arkusza przez formatowanie 1. Użycie polecenia Autoformatowanie: * autoformatowanie selektywne, 2. Formatowanie ręczne: wyrównywanie tekstów i liczb w komórkach, formatowanie liczb, zmiana kształtu i rozmiaru czcionek, 26

27 tworzenie obramowań i cieniowanie komórek, zmiana wymiarów kolumn i wierszy, sortowanie danych w arkuszu. Przedstawianie danych na wykresach 1. Tworzenie i używanie wykresów: * użycie Kreatora wykresów, * używanie paska graficznych przycisków narzędziowych, 2. Różnice między poszczególnymi typami wykresów: * wykresy warstwowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy słupkowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy liniowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy kołowe, radarowe, powierzchniowe, * wykresy XY (punktowe), kombinowane, 3. Zapisywanie, odczytywanie i drukowanie wykresów: * zapisywanie wykresów w postaci oddzielnych plików, * oddzielne - poza arkuszem - drukowanie wykresów. Drukowanie i obsługa plików 1. Drukowanie w Excelu: ustalenie układu strony, polecenie Podgląd wydruku, polecenia w menu Opcje dotyczące drukowania, 2. Obsługa plików: praca z kilkoma plikami, usuwanie plików, eksportowanie i importowanie plików. Ewidencja Ludności 1. Omówienie modelu klient-server baz danych. 2. Logowanie do bazy danych. 3. Zadania modułu Ewidencji Ludności: a) zmiany adresowe, b) zmiany osobowe, c) uzupełnienie i korekta, d) analizy, e) funkcje specjalne, f) raporty. 4. Klawisze i skróty z klawiatury. 5. Ikony na pasku narzędziowym. Zmiany adresowe, zameldowanie. 1. Pobyt stały. 2. Rejestracja urodzenia. 3. Rejestracja urodzenia noworodka bezdomnego. 4. Pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 5. Pobyt czasowy do 2 miesięcy. 6. Pobyt czasowy cudzoziemca. 7. Przemeldowanie. Zmiany adresowe. 1. Zmiany adresowe. 2. Nieobecność czasowa. 27

28 3. Wymeldowanie a) poza gminę, b) za granicę, c) decyzją administracyjną, d) z pobytu czasowego, e) skracanie pobytu czasowego, f) zgon. Zmiany osobowe. 1. Nazwiska. 2. Imiona. 3. Stany cywilne. 4. Dokumenty zmiana. 5. Obywatelstwa. 6. Numer ewidencyjny. 7. Adopcja uznanie dziecka. Dowody osobiste. 1. Wniosek. 2. Przeglądanie wniosków. 3. Dokumenty zmiana. 4. Rejestr zgubionych dokumentów. 5. Dokumenty korekta. 6. Dokumenty tożsamości aktualne. 7. Dokumenty tożsamości wszystkie. 8. Dokumenty utracone. 9. Serie dokumentów tożsamości. 10. Dowody osobiste zaświadczenia. Funkcje specjalne. 1. Usunięcie danych. 2. Zastrzeżenia adresowe. 3. Zastrzeżenia meldunkowe. 4. Zastrzeżenia meldunkowe przegląd, Przywrócenie statusu. 5. Aktualizacja masowa a) zmiana nazwy ulicy, b) podział ulicy, c) zmiana numeracji domów, d) porządkowanie ulic, e) porządkowanie miejscowości, f) przegląd danych. 6. Obsługa słowników. a) obsługa słowników, b) miejscowości i ulice, c) podział administracyjny, d) kraje, obywatelstwa, e) serie dokumentów tożsamości, f) znaki szczególne, g) stopnie wojskowe, h) zawody. 1. Przegląd kartoteki a) przegląd danych obywatela, b) nazwiska, c) adresy aktualne stałe i czasowe, d) adresy aktualne, e) adresy wszystkie, f) dokumenty tożsamości; aktualne dokumenty tożsamości; wszystkie dokumenty 28

29 wojskowe, g) świadczenia na rzecz obronności akty USC, h) bez nr PESEL, i) rysopis, j) status, k) obce obywatelstwa. 2. Statystyka a) aktualni mieszkańcy, b) zameldowani w okresie od-do"; Urodzeni w okresie od-do", c) wymeldowani, d) wymeldowani według rodzaju wymeldowania, e) nieobecni czasowo, f) zgony, g) obywatele obcych państw. 3. Wojsko a) wydruk rejestru przedpoborowych. b) wydruk rejestru poborowych. c) wezwania przedpoborowi, d) wezwania poborowi. Uzupełnienie i korekta 1. Uzupełnianie. 2. Bloki informacji a) nazwiska i imiona, b) adresy, c) adresy tymczasowe (do 2 miesięcy), d) dokumenty korekta, e) stany cywilne, f) akty urodzenia, g) obywatelstwa, h) dane wojskowe, i) pozostałe dane, j) świadczenia na rzecz obronności. 1. Raporty, zestawienia zbiorcze. 2. Rejony- raport a) rejon według adresu, b) rejon według nazwisk, c) rejon według daty urodzenia, d) rejon wykaz, e) wydruk rejestru przedpoborowych, f) wydruk rejestru poborowych, g) spis wyborców, h) wykaz zgonów, i) dokumenty utracone, j) tymczasowi mieszkańcy. 3. Zaświadczenia a) zaświadczenia, b) wydruk danych osobowo adresowych, c) zmiany adresowe, d) dowody osobiste zaświadczenia, e) zawiadomienie o zgonie. 29

30 Razem godzin 16 30/14 Literatura obowiązkowa 1. Michałowska, Ćwiczenia z... Windows Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 2. E. Hartsfrang, Microsoft Windows Me Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 3. M. Pancewicz, Po prostu Windows Me, Helion, Gliwice Simpson, Windows Me. Biblia, Helion, Gliwice. 5. P. Rajca, Windows Millennium Edition, Helion, Warszawa. 6. J. Kennedy, Internet praktyczny przewodnik, Pascal, Warszawa Eager, J. Szwacka-Salomonowicz, Internet, Rebis, Poznań K. Conner-Sax, Internet - następne pokolenie, RM, Warszawa. 9. P. K. McBride, Internet Explorer 5 - to proste, RM, Warszawa. 10. K. Pikoń, ABC Internetu, Helion, Warszawa Łazęcka, Ćwiczenia z Internet Explorer 5 PL, MIKOM, Warszawa L, Lamb, Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej, NAKOM, M. Wallace, " ". Wszystko o poczcie elektronicznej i trochę o Internecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa Szybki kurs Microsoft Office 97, Microsoft Press, Warszawa G. Hart-Davis, Word 97, Helion, Warszawa K. Masłowski, Word 97 PL, MIKOM, Warszawa. 17. G. Kowalczyk, Word 97 PL - Ćwicznia praktyczne, Helion, Gliwice S. L. Nelson, Microsoft Word 97 PL, MIKOM, Warszawa 1999 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 17 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 16 ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 17 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 30

31 JĘZYK ANGIELSKI początkujący Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - początkujący Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): Godz. 1.Subject pronouns /I, you, he.../ 2. Possessive adjectives /my, your, his.../ 3. Numbers The English alphabet, spelling 5. Classroom communication /write, don t open etc./ 6. to be /structure, questions, answers/ 7. Phone numbers 8. a/ an + nouns 9. Plurals 10. Numbers , How many? 11. Demonstratives /this, that, these, those / 12. Prepositions of place / next to, in, on, under / 13. Ordinal numbers /1 st - 10 th / 14. Present Simple /structure, questions, answers/ 15. Adverbs of frequency /always, often etc./ 16. Prepositions by and means of transport 17. Time 18. Prepositions of time 19. like/ love/ hate + (verb) - ing 20. can/ can t 21. (not) very/ quite + adjectives 22. Saxon genetive 23. to have /structure, questions, answers/ 24. There is, there are 25. Prepositions of place /next to, opposite etc./ 26. Simple Past - was, were 27. Simple Past /structure, questions, answers/, pronunciation 28. Dates 29. Present Continuous 30. Present Continuous vs. Simple Present 31. to be going to 31

32 32. Future Tense 33. Adjectives and the comparison of adjectives 34. Adverbs 35. Adjectives vs. adverbs 36. Countable and uncountable II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Countries and nationalities 2. Jobs and lifestyles 3. The family 4. The home 5. Food and drink 6. Clothes III. Interakcje (Interactions) 1. Introducing yourself and others - What s your name? etc. 2. Greetings and goodbyes 3. On the plane communication 4. How much is it?- changing money, buying food 5. At the hotel checking into 6. Tourist shopping- communication 7. At the restaurant- ordering a meal 8. At tourist information- asking for travel information 9. Directions- asking for directions 10. On the phone- communication 11. Buying clothes - communication IV. Pisanie (Writing) 1. Writing letters - formal, informal 2. Writing a fax 3. Writing a description of a person 4. Writing an article for a magazine ( My typical day ) 5. Writing a composition ( My place ) 6. Writing a report ( My last holidays ) 7. Writing a postcard V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English Stage One Elementary Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 1. Murphy, R Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 2. Oxenden, C. and P. Seligson English File One Student s Book. Oxford: Oxford University Press 3. Oxenden, C., P. Seligson and C. Latham-Koenig English File One Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 4. Oxenden, C., P. Seligson and M. Foley English File One Workbook. Oxford: Oxford University Press 5. Thomas, B.J Elementary Vocabulary. London: Thomas Nelson and Sons Ltd 6. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT 18 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 32

33 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 19 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 19 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 33

34 JĘZYK ANGIELSKI średniozaawansowany Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - średniozaawansowany Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): 1. Present Perfect vs. Simple Past 2. Reflexive pronouns (myself...); each other 3. Present Perfect Continuous 4. Present Perfect Continuous vs. Present Perfect 5. both, neither, either 6. Present Simple vs. Present Continuous 7. Quantifiers: a lot of..., lots of..., much, many 8. Gerund or to + infinitive 9. used to 10. make/let/ be allowed to Godz. II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Common verb phrases 2. Families 3. Personal appearance & Personality 4. Body and health 5. Food and diet 6. Education 7. Money & work III. Interakcje (Interactions) 1. Introductions, greetings and goodbyes 2. Apologising 3. Request & permission IV. Pisanie (Writing) 1. Writing business letters 2. Writing a CV V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English - Intermediate 34

35 Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 7. Murphy, R English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 8. Oxenden, C.and C. Latham-Koenig English File Intermediate Student s Book. Oxford: Oxford University Press 9. Oxenden, C., C. Latham-Koenig and G. Hamilton English File Intermediate Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 10. Thomas, B.J Intermediate Vocabulary. Harlow: Longman Group Limited 11. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 21 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 20 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 21 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 35

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA. w Jarocinie. kierunek: ADMINISTRACJA WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA w Jarocinie kierunek: ADMINISTRACJA (specjalność: administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe) studia zawodowe stacjonarne Plan studiów i program

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok Nazwa kursu Etyka i kultura zawodu urzędnika Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / I Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia niestacjonarne studia niestacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia niestacjonarne I i II stopień SPIS TREŚCI STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341[02] T, SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr Maria

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE-

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Gimnazjum nr 2 w Namysłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE- Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004r. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 341 [02]/ MEN /2008.05.20 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Zatwierdzam w/z MINISTRA PODSEKRETARZ STANU Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

1. Advertisement: "Priceless training". "Will" - use and practice.

1. Advertisement: Priceless training. Will - use and practice. 1. KATALOG KURSÓW- UJĘCIE SZCZECZEGÓŁOWE Kierunek: MARK, INFO Nazwa przedmiotu: Język Angielski Rodzaj studiów: dzienne Rodzaj : konwersatoria Semestr: II - V Prowadzący: mgr Waldemar Kruszyński, mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie stosowany przez Wiesławę Krucz Obszary aktywności : - Rozumienie i znajomość zasad funkcjonowania systemów politycznych, zjawisk życia społecznego,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH

W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH W Y M A G A N I A E D U K A C Y J N E Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w KATOLICKIM GIMNAZJUM im. Św. STANISŁAWA KOSTKI w KIELCACH PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution

I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution I. (A) Informacje o instytucji / Information about institution Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (PWSBIJO) Poznan University College of Business and Foreign Languages Ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie

Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Gimnazjum Nr 28 im. gen. bryg. Franciszka Sznajdego Warszawa ul. Umińskiego 11 Wymagania Edukacyjne Przedmiot wiedza o społeczeństwie Podstawa prawna do opracowania Wymagań Edukacyjnych: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne

Instytut Ekonomii i Zarządzania. Syllabusy. Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Instytut Ekonomii i Zarządzania Syllabusy Kierunek: Ekonomia Studia: licencjackie stacjonarne Treści ogólne 2 SYLLABUS KARTA OPISU PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu oraz rodzaj Technologia informacyjna ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo