Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8"

Transkrypt

1 Tytuł: Kierunek: Specjalności: 1 licencjat Administracja Administracja ogólna Administracja skarbowa Administracja celna Integracja europejska Zarządzenie służbami porządku publicznego Zarządzanie służbą zdrowia Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą Kontrola administracji Zarządzanie turystyką ROK I Kod ECTS Przedmiot SEMESTR I ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A02 IA Historia administracji publicznej 2 8 A03 IA Wstęp do nauki o państwie i prawie 8 10 A04 IA Socjologia 2 12 A05 IA Ustrój władzy publicznej 3 14 A06 IA Logika z elementami retoryki 2 18 A07 IA Psychologia społeczna 3 20 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne A11 IA Szkolenie BHP Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK I SEMESTR II Kod ECTS Przedmiot ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A12 IA Prawa człowieka 3 39 A13 IA Komunikacja społeczna Specjalności na studiach administracyjnych zaczynają się po IV semestrze. Opiekun specjalności przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego wybiera przedmioty (2 na V semestrze i 3 na VI semestrze), które będą wykładane w ramach konkretnej specjalności. 1

2 A14 IA Wprowadzenie do etyki normatywnej 3 45 A15 IA Teoria organizacji i zarządzanie zespołami 8 48 ludzkimi A16 IA Integracja europejska 8 50 A17 IA Nauka administracji publicznej 8 53 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR III ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B02 IIA Elementy prawa cywilnego 8 59 B03 IIA Finanse publiczne 8 61 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B05 IIA Gospodarka przestrzenna 3 67 B06 IIA Podstawy statystyki 2 70 B07 IIA Etyka administracyjna 3 72 B08 IIA Lektoraty języków obcych 0 75 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR IV ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B10 IIA Problemy cywilizacji globalnej 3 83 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B11 IIA Prawo podatkowe 2 86 B12 IIA Prawo gospodarcze 8 88 B13 IIA Podstawy prawa pracy 2 90 B14 IIA Gospodarka nieruchomościami 3 92 B08 IIA Lektoraty języków obcych

3 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK III Kod ECTS Przedmioty obowiązkowe SEMESTR V ECTS liczba punktów kredytowych Strona C01 IIIA Polityka ekonomiczna 3 95 C02 IIIA Podstawy marketingu 2 98 C03 IIIA Samorząd terytorialny C04 IIIA Historia doktryn politycznych C05 IIIA Podstawy rachunkowości C06 IIIA Rynek pracy C07- IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK III Kod ECTS. Przedmioty obowiązkowe SEMESTR VI ECTS liczba punktów kredytowych Strona C08 IIIA Etyka życia gospodarczego C09 IIIA Zarządzanie rozwojem lokalnym C10 IIIA Polityka państwa i samorządu terytorialnego wobec mniejszości narodowych C07 IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze

4 ROK I semestr pierwszy Kod ECTS przedmiotu A01 - IA Nazwa przedmiotu Mikro i makroekonomia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Bogusław Plawgo, dr Adam Tomanek MIKRO- I MAKROEKONOMIA Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Ekonomia; mikroekonomia; makroekonomia; popyt; podaż; cena; rynek; podmiot gospodarczy; pieniądz; przedsiębiorstwo; koszty produkcji; monopol; zatrudnienie; bezrobocie; cena; inflacja; PKB; PNB; sektor prywatny; sektor publiczny; współczesny system bankowy; rynek pieniężny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Mikroekonomia Godz. 1. Podmiot gospodarczy i proces gospodarowania 1. Konieczność dokonywania wyborów / co?, jak?, dla kogo?/ 2. Krzywa możliwości produkcyjnych 3. Zasada racjonalnego gospodarowania 4. Pojęcie i cechy podmiotu gospodarczego 5. Rodzaje podmiotów gospodarczych 6. Rachunek ekonomiczny oraz problem kwantyfikacji nakładów i efektów 7. Kołowy model gospodarki rynkowej 2. Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5. Rynkowe procesy dostosowawcze w różnym horyzoncie czasu 6. Konkurencja wewnątrz- i międzygałęziowa 4

5 7. Ingerencja państwa a mechanizm rynkowy: ceny minimalne i maksymalne 3. Teoria konsument 1. Użyteczność całkowita i krańcowa 2. Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3. Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4. Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz zmiany preferencji a optimum konsumenta 4. Teoria pieniądz 1. Rozwój form wartości 2. Istota pieniądza 3. Funkcje i rodzaje pieniądza 4. Obieg wartości i pieniądza 5. Kreacja pieniądza i systemy pieniężne 5. Teoria koszty 1. Pojęcie i rodzaje kosztów. 2. Funkcje kosztów. 3. Koszty a technika produkcji. 4. Koszty a rozmiary produkcji. 5. Klasyfikacja kosztów. 6. Teoria przedsiębiorstwo 1. Formy organizacyjne rynku. 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. 3. Ekonomiczne rodzaje przedsiębiorstw. 4. Własność a władza w przedsiębiorstwie. 5. Cele działalności współczesnych przedsiębiorstw. 7. Monopolizacja gospodarki 1. Źródła monopolu 2. Cele i formy świadomego ograniczania konkurencji 3. Ogólnogospodarcze skutki monopolizacji 4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw 5. Monopol a postęp techniczny 6. Eksport kapitału 7. Straty wynikające z istnienia monopolu Makroekonomia 8. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych i rachunek produktu narodowego 1. Produkcja, PNB, produkt potencjalny i realny 2. Zatrudnienie i bezrobocie 3. Ceny i inflacja 4. Wymiana zagraniczna, bilanse zagraniczne, kursy walutowe 5. Narzędzia oddziaływania państwa 6. Metodologie obliczania dochodu narodowego Warunki równowagi ogólnej 1. Pojęcie równowagi gospodarczej - globalny popyt i podaż. 2. Model dwusektorowy: inwestycje a oszczędności; płace a ceny. 3. Model wielosektorowy: udział państwa i handel zagraniczny. 4. Równowaga a wzrost. 10. Wzrost gospodarczy 1. Czynniki wzrostu gospodarczego 2. Funkcja produkcji 5

6 3. Model wzrostu gospodarczego 4. Rola inwestycji 5. Postęp techniczny 11. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego 1. Teoria cyklu koniunkturalnego. 2. Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter. 3. Model mnożnika - akceleratora. 4. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania. 5. Automatyczne stabilizatory koniunktury. 12. Inflacja i bezrobocie w gospodarce 1. Pieniądz i inflacja 2. Przyczyny inflacji 3. Koszty inflacji 4. Rodzaje bezrobocia 5. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia 6. Sposoby przeciwdziałania inflacji i bezrobociu 13. Funkcjonowanie gospodarki narodowej - rola państwa w gospodarce 1. Modele funkcjonowania gospodarki; rynkowy, administracyjny, mieszany 2. Pojęcie, geneza i przyczyny gospodarczej interwencji państwa. 3. Cele oddziaływania państwa na gospodarkę. 4. Główne rodzaje i metody oddziaływania. 5. Instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę: polityka pieniężna, fiskalna, cenowa, dochodowa, strukturalna, handlowa. 14. Pieniądz współczesny i system bankowy 1. Rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów 2. Współczesny system bankowy 3. Banki komercyjne a podaż pieniądza 4. Baza monetarna, rezerwa obowiązkowa i mnożnik kreacji pieniądza 5. Rynek pieniężny i jego równowaga 6. Polityka pieniężna Razem godzin 2 120/64 Literatura obowiązkowa 1. D. Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE Warszawa P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus Ekonomia 1, PWN Warszawa Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok Teoria ekonomii, Tom II, Makroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text Warszawa 2001 Literatura dodatkowa 2 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 6

7 Warunki zaliczenia 3 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 3 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 7

8 HISTORIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kod ECTS przedmiotu A02 IA Nazwa przedmiotu Historia administracji publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Hanna Konopka Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny-test Wymagania wstępne Znajomość funkcjonowania współczesnych instytucji administracyjnych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Administracja publiczna; historia administracji publicznej; struktura administracji; prawo administracyjne; administracja centralna; administracja ogólna; administracja specjalna; zasady ustrojowe administracji aspekty funkcjonowania administracji; reformy administracyjne w Polsce; sądownictwo administracyjne. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Administracja publiczna pojęcia i zagadnienia podstawowe Godz. 2. Administracja publiczna państw zaborczych ( Prus, Rosji i Austro-Węgier ) na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich. 3. Administracja publiczna w Polsce w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 4. Struktura administracji II Rzeczypospolitej ( administracja centralna, ogólna i specjalna). 5. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. 6. Państwowość polska w czasie II wojny światowej. 7. Zasady konstytucyjne w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej. 8. Ustrój polityczny Polski wg Konstytucji PRL z 22 lipca 1952r. 9. Administracja publiczna w Polsce w latach Podstawowe zasady ustrojowe administracji w PRL. 11. Przeobrażenia administracji publicznej w Polsce do 1989r. Zmiany podziału administracyjno-terytorialnego w Polsce. 12. Reformy administracyjne w Polsce po 1989r. 13. Konstytucja RP z 1997r. 8

9 14. Reforma administracji 1999r. Razem godzin 4 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Ajnenkiel A.; Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa Dawidowicz W.; Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa Dudek; Pierwsze lata III Rzeczypospolitej , Kraków Izdebski H.; Historia administracji, Warszawa Izdebski H.; Kulesza M.; Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa Kallas M.; Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa Konopka H.; Konopka A.; Leksykon historii Polski po II wojnie światowej , Warszawa Kryszeń G.; Zagadnienia państwa i prawa, Białystok-Katowice Malec D.; Malec J.; Historia administracji nowożytnej, Kraków Winczorek P.; Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1998 Literatura dodatkowa 1. Malec D.; Malec J.; Historia administracji i myśli administracyjnej 2. Wojtaszczyk K. A.; Kompendium wiedzy o państwie współczesnym Warunki zaliczenia 5 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 4 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne/ studia zaoczne i wieczorowe. 5 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 9

10 WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE Kod ECTS przedmiotu A03-IA Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Jarosław Matwiejuk; dr iur. Małgorzata Perzanowska-Zamajtys Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Podstawowe elementy historii państwa i prawa oraz wiedza ogólna dotycząca bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; cele państwa; formy państwa; organ władzy publicznej; system organów władzy publicznej; społeczeństwo; samorząd terytorialny; samorząd zawodowy; organizacje pozarządowe; prawo; geneza prawa; gałęzie prawa; konstytucja; podmiot prawa; system prawa; zasady i źródła prawa; akt normatywny; przedmiot prawa; stosunek prawny; wykładani prawa; praworządność. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie państwa, jego istota, cele państwa i zasadnicze kierunki jego działania. Godz. 2. Formy państwa, typologia form państwa i ogólna charakterystyka każdej z nich. 3. Pojęcie organu państwowego oraz systemu organów państwowych. Generalne koncepcje i klasyfikacja organów państwowych. Ogólna charakterystyka systemów rządów. 4.Organizowanie się społeczeństwa. Typologia organizacji społecznych uczestniczących w wykonywaniu władzy publicznej. Samorząd terytorialny i zawodowy. 5. Geneza, pojęcie, funkcje oraz formy prawa. Prawo a inne systemy normatywne. 6. Norma prawna jako podstawowy element praw: charakterystyka i struktura normy prawnej. 7. Akt normatywny: elementy składowe, ogłoszenie i obowiązywanie oraz nowelizacja i tekst jednolity. 8. Źródła praw: pojęcie, charakterystyka źródeł powszechnie obowiązujących, wewnętrznie obowiązujących i miejscowych. 9. Zasady prawne oraz gałęzie prawa. Kryteria podziału prawa na gałęzie i ogólna charakterystyka gałęzi prawa w RP. 10. Stosunek prawny. Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. 11. System prawa: pojęcie, hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność systemu. Reguły 10

11 kolizyjne I i II stopnia. 12. Wykładania prawa i stosowanie prawa: typologia wykładni oraz charakterystyka każdej z nich. 13. Demokratyczne państwo prawne: geneza, cechy charakterystyczne oraz modele demokratycznego państwa prawnego. 14. Przestrzeganie prawa w sferze stanowienia i stosowania prawa. 15. Formalna i materialna koncepcja praworządności. Gwarancje instytucjonalne oraz inne praworządności we współczesnym świecie. Razem godzin 6 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Banaszak B.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Łopatka A.; Encyklopedia Prawa; Warszawa Smoktunowicz E.; Wielka Encyklopedia Prawa; Warszawa Kryszeń G.; Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie; Białystok Literatura dodatkowa 1. Nowacki J., Tabor Z.; Wstęp do prawoznawstwa; Katowice 1991 Warunki zaliczenia 7 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 6 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 7 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 11

12 SOCJOLOGIA Kod ECTS przedmiotu A04 - IA Nazwa przedmiotu Socjologia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Elżbieta Gawryluk Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Socjologia; człowiek; więzi społeczne; zbiorowości; rodzina; naród; mniejszości narodowe; instytucje; system polityczny; młodzież. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie do socjologii. Godz. 2. Główne kierunki socjologii. 3. Człowiek jako istota społeczna. Więź społeczna. 4. Człowiek jako istota społeczna. Zbiorowości. Kontrola społeczna. 5. Jednostka a społeczeństwo. Socjologiczna koncepcja osobowości. 6. Rodzina. 7. Naród. 8. Socjologia mniejszości. Mniejszości narodowe. 9. Instytucje i organizacje. 10. System polityczny. 11. Struktura społeczna. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. 12. Kultura. Kultura masowa. 13. Społeczeństwo w procesie zmian. Procesy i ruchy społeczne. 14. Dewiacje społeczne. 15. Młodzież. Dynamika przemiany pokoleń. 12

13 Razem godzin 8 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Socjologia. Problemy podstawowe; (red.) Z. Krawczyk, W. Morawki; PWN Warszawa Dyoniziak R. i inni; Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej; Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków, Szczecin, Zielona Góra Turowski J.; Socjologia. Wielkie struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Turowski J.; Socjologia. Małe struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Bauman Z.; Socjologia; Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Mendras H.; Elementy socjologii; Siedmiogród, Wrocław Szacki J.; Historia myśli socjologicznej; PWN, Warszawa 1981, t. I i II. Literatura dodatkowa 1. Maintz R. i inni; Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej; PWN Warszawa Warunki zaliczenia 9 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % USTRÓJ WŁADZY PUBLICZNEJ 8 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 9 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 13

14 Kod ECTS przedmiotu A05 IA Nazwa przedmiotu Ustrój władzy publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Grzegorz Kruszeń Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; władza publiczna; władza państwowa; władza samorządowa; ustrój władzy publicznej; konstytucja; suwerenność narodu; demokracja; reprezentacja polityczna; demokracja bezpośrednia; zasad pomocniczości; system organów państwowych; podział władzy; system rządów; Sejm, Senat; wybory; Prezydent RP; Rada Ministrów; administracja rządowa; władza sądownicza; NIK; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; samorząd terytorialny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie ustroju władzy publicznej. 1. Definicja państwa. 2. Władza publiczna, władza państwowa, władza samorządowa pojęcia. 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres pojęcia władza publiczna. 4. Ustrój państwa a ustrój władzy publicznej. Godz. 2. Konstytucja jako wyznacznik ustroju władzy publicznej. 1. Pojęcie konstytucji; konstytucja w znaczeniu materialnym i formalnym. 2. Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej. 3. Szczególna treść konstytucji: pojęcie ogólnych idei i zasad ustroju państwa, materie konstytucyjne, konstytucje pełne i niepełne (małe). 4. Ogólna charakterystyka Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku; katalog konstytucyjnych idei i zasad ustroju politycznego RP. 3. Suwerenność narodu. 1. Istota państwa demokratycznego. 2. Pojęcie suwerenności narodu. 3. Formy instytucjonalne realizacji idei suwerenności narodu. 4. Demokracja bezpośrednia: a) istota, formy instytucjonalne, b) referendum; istota, rodzaje referendum; referendum ogólnokrajowe i lokalne w RP, c) inicjatywa ludowa, d) weto ludowe. 5. Demokracja przedstawicielska: a) pojęcie demokracji przedstawicielskiej, ustrojowa zasada reprezentacji politycznej, b) funkcje wyborów parlamentarnych, zasada wyborów wolnych, c) pojęcie mandatu reprezentanta i jego konstrukcje prawne, 14

15 d) rola partii politycznych w procesie reprezentacji, 6. Wyrażanie opinii w przedmiocie sprawowania władzy publicznej. 7. Zasada pomocniczości i jej gwarancje. 4. Ogólne koncepcje systemu organów państwowych. 1. Pojęcie organu państwowego i systemu organów państwowych. 2. Koncepcja jedności władzy państwowej: jedność absolutna i jedność ograniczona, 3. Koncepcja podziału władzy: a) geneza, zasady, koncepcja trójpodziału władzy a państwo współczesne, b) podział władzy w RP. 4. System rządów: a) pojęcie systemu rządów, b) ogólna charakterystyka rodzajów systemów rządów: system parlamentarnogabinetowy( racjonalizacja systemu parlamentarnego, system kanclerski), system prezydencki, systemy mieszane, c) system rządów w RP. 5. Sejm i Senat RP. 1. Struktura parlamentu RP; wzajemne relacje między izbami. 2. Wybory do Sejmu i Senatu RP: a) podstawowe zasady prawa wyborczego, b) organizacja, tryb zgłaszania kandydatów, procedura głosowania, ustalenie wyników, stwierdzenie ważności wyborów, c) uzupełnienie składu Sejmu i Senatu. 3. Kadencja; skrócenie kadencji. 4. Status posła i senatora: a) charakter prawny mandatu, zasada incompatibilitas, b) immunitet parlamentarny, c) prawa i obowiązki posła i senatora. 5. Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu. 6. Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu. 7. Funkcje Sejmu i Senatu: a) funkcja ustrojodawcza, b) funkcja ustawodawcza ( procedura ustawodawcza; szczególne procedury ustawodawcze), c) funkcja budżetowa, d) funkcja kreacyjna, e) parlamentarna kontrola działalności rządu: formy kontroli. 8. Charakter ustrojowy i zakres działania Zgromadzenia Narodowego. 6. Prezydent RP. 1. Wybory prezydenckie. 2. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta. 3. Funkcje Prezydenta. 4. Kompetencje Prezydenta: a) jako głowy państwa, b) wobec Sejmu i Senatu, c) w stosunku do rządu, d) w stosunku do władzy sądowniczej. 5. Nadzwyczajne uprawnienia Prezydenta RP. 6. Odpowiedzialność Prezydenta. 7. Akty urzędowe Prezydenta i ich kontrasygnata; prerogatywy Prezydenta. 7. Rada Ministrów i administracja rządowa. 1. Skład Rady Ministrów, tryb powoływania Rady Ministrów i jej dymisja; zmiany w składzie Rady Ministrów. 2. Organizacja i tryb funkcjonowania Rady Ministrów. 3. Funkcje i kompetencje Rady Ministrów. 4. Odpowiedzialność polityczna rady Ministrów i jej członków. 15

16 5. Status Prezesa Rady Ministrów. 6. Ministrowie. 7. Urzędy centralne. 8. Terenowe organy administracji ogólnej. 8. Władza sądownicza. 1. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów. 2. Struktura sądów w RP. 3. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa. 5. Trybunał Konstytucyjny: a) skład Trybunału Konstytucyjnego, b) funkcje i zakres działania, c) wszczęcie postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, d) charakter prawny i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, e) skarga konstytucyjna. 6. Trybunał Stanu: a) zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce: delikt konstytucyjny, b) pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu, c) postępowanie przed Trybunałem Stanu. 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. 1. Najwyższa Izba Kontroli: a) zakres działania i organizacja NIK. b) NIK a Sejm, Prezydent i Rada Ministrów. 2. Rzecznik Praw Obywatelskich: a) powoływanie, b) ogólny status, c) zakres i metody działania. 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozycja ustrojowa i kompetencje. 10. Samorząd terytorialny. 1. Pojęcie samorządu i jego rodzaje. 2. Istota samorządu terytorialnego. 3. Prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 4. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje. Razem godzin 10 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Bałaban A.; Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP; Warszawa Chmaj M., Skrzydło W.; System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Garlicki L.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Leoński Z.; Samorząd terytorialny w RP; Warszawa Rydlewski G.; Rządzenie koalicyjne w Polsce; Warszawa Sarnecki P.; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Sarnecki P.; Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe; Warszawa Skrzydło W.; Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku; Kraków Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej (red.) R. Mojak; Lublin Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie (red.) G. Kryszeń; Białystok Zasady podstawowe polskiej konstytucji (red.) W. Sokolewicz; Warszawa Zieliński E.; Administracja rządowa w Polsce; Warszawa Zięba-Załucka H.; Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeszów Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 16

17 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 11 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 11 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS 17

18 LOGIKA Z ELEMENTAMI RETORYKI Kod ECTS przedmiotu A06 IA Nazwa przedmiotu Logika z elementami retoryki Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Halina Święczkowska; dr Anna Zalewska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Znajomość prostych procedur algorytmicznych. Podstawy opisu gramatycznego języka. Wiedza z zakresu kultury języka. Rozumienie procesu rozumowania i argumentacji. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Kategorie gramatyczne; zdanie; nazwa funktorów; zbiór; element; zdanie w sensie logicznym; prawda; fałsz; algorytm; dowód; wynikanie logiczne; kwantyfikacja; wnioskowanie dedukcyjne; wnioskowanie redukcyjne; argumentacja; definicje typy definicji; rozstrzygalność; spełnienie; błąd logiczny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Język tekst językowy: - właściwości języka naturalnego - języki sztuczne, - funkcje tekstu językowego, - reguły gramatyczne, reguły znaczeniowe, reguły pragmatyczne, - kategorie gramatyczne (składniowe) wyrażeń nazwa, zdanie, funktor, - błędy w słownym formułowaniu myśli. Godz. 2. Nazwy: - semantyka wyrażeń nazwowych, - klasyfikacja nazw, - zbiory: zbiór w sensie dystrybutywnym, elementy zbioru, stosunki między zbiorami, działania na zbiorach, - stosunki między zakresami nazw, - twierdzenia rachunku zbiorów, - podział logiczny. 3. Zdanie: - zdanie w sensie logicznym, - rachunek zdań, - pojęcie algorytmu metoda zero-jedynkowa, - wynikanie logiczne, - metoda dowodów założeniowych, - tabele analityczne (metoda Smullyana). 4. Wprowadzenie do rachunku predykatów: 18

19 - wybrane tezy rachunku predykatów, - dowód założeniowy lub tabele analityczne w rachunku predykatów. 5. Wnioskowania: - wnioskowania jako rozumowania, - wnioskowanie dedukcyjne, - inne typy wnioskowań, - rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań, - teoria argumentacji. 6. Definicje: - definicje metajęzykowe a definicje przedmiotowe, - definicje równościowe, - definicje nierównościowe, - definicje sprawozdawcze, - definicje projektujące, - definicje perswazyjne, - błędy w definiowaniu. Razem godzin 12 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Jadacki J. J.; Spór o granice języka; Semper, Warszawa Marciszewski W.; Mała encyklopedia logiki, PWN, Warszawa Patryas W.; Elementy logiki dla prawników; Ars boni et aequi, poznań Santosz B.; Ćwiczenia z logiki; PWN, Warszawa Trzęsicki K.; Logika, nauka i sztuka; Temida2, Białystok Ziembiński Z.; Logika praktyczna; PWN, Warszawa Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 13 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 12 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 13 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 19

20 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Kod ECTS przedmiotu A07 IA Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Katarzyna Śmietało; dr Grzegorz Zalewski Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Egzamin ustny Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Negocjacje; skuteczne porozumiewanie się; mądrość w relacjach społecznych; myślenie lateralne; model kompetencji kierowniczych; dekalog umiejętności komunikacyjnych; źródła stresów w organizacji i metody ich eliminowania. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Psychologiczne podstawy negocjacji. Godz. 2. Negocjowania w szczególnie trudnych sytuacjach społecznych. 3. Sztuka skutecznego porozumiewania się. 4. Praca z nieletnimi przestępcami: podejście psychodynamiczne, behawioralne i interakcyjne. 5. Mądrość w relacjach społecznych wg J. Bocheńskiego. 6. Psychoterapia krótkoterminowa A. Ellisa w relacjach społecznych. 7. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi zdrowych psychicznie i neurotyków. 8. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi z zaburzoną osobowością. 9. Myślenie lateralne w relacjach społecznych. 10. Model kompetencji kierowniczych: poprawne komunikowanie się; 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze wg McGinnisa; kompetencje interpersonalne; użyteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów przy pełnieniu roli kierownika wg Thomasa i Kilmanna. 11. Dekalog umiejętności komunikacji. Zarządzanie, kierowanie i planowanie sprzedaży. 12. Psychologiczne aspekty sprzedaży rekrutacja sprzedawców, rozmowa kwalifikacyjna i proces selekcji; motywacja sprzedawców; efektywne przekazywanie kompetencji; trenowanie podczas sprzedaży i najważniejsi klienci. 20

21 13. Techniki selekcji menedżerów w firmach francuskich, brytyjskich i polskich; cechy polskich menedżerów przed 1990 i po 1999 roku; charakterystyka trzech modeli gospodarki rynkowej: angloamerykański, europejski i azjatycki. 14. Pięć czynników sukcesu w biznesie wg J. Santorskiego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wg E. Malascha. 15. Źródła stresu w organizacji i metody ich eliminowani; inteligencja a sukces menedżera. Razem godzin 14 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Bocheński J.; Podręcznik mądrości tego świata; Kraków Ellis A.; Terapia krótkoterminowa; Gdańsk Gut J, Haman W.; Jak docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy; Warszawa Kożusznik B.; Psychologia w pracy menedżera; Katowice McKay M., Davis M., Fanning P.; Sztuka skutecznego porozumiewania się; Gdańsk Proctor J.; Twórcze rozwiązywanie problemów; Gdańsk Strelau J.; Psychologia, t.3; Gdańska Tracy B., Scheelen F.M.; Nowoczesny menedżer sprzedaży; Warszawa Witkowski S.; Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t.2; Wrocław Zalewski G.; Psychopedagogiczna analiza zachowań nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej ( Złodzieje na wolności ); Białystok Literatura dodatkowa 1. Aronson E. I inni; Psychologia społeczna. Serce i umysł; Poznań Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi; Gdańsk Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.; Psychologia społeczna; Gdańska Leary M.; Wywieranie wrażenia na innych; Gdańsk Warunki zaliczenia 15 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 14 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 15 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 21

22 INFROMATYKA W ADMINISTRACJI Kod ECTS przedmiotu A08 IA Nazwa przedmiotu Informatyka w administracji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Helena Brzozowska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia - Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) 22

23 Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Windows Godz. Zajęcia nr 1 1. Zapoznanie się z regulaminem pracowni. Zasady użytkowania komputerów w WSAP. Literatura. 2. Uruchomienie Windows; logowanie do systemu. 3. Rodzaje zbiorów - pojęcie folderu i pliku, rodzaje plików. znaki, których nie można używać w nazwach, znaki, które nie mogą wystąpić jako rozszerzenia. 4. Klawiatura - budowa i funkcje poszczególnych klawiszy. 5. Posługiwanie się myszą: kliknięcie - lewym przyciskiem myszy na obiekcie, na przycisk START (np. Start/Pomoc/Indeks/długie nazwy...), prawym przyciskiem myszy - menu podręczne (przykład - menu podręczne pulpitu), podwójne kliknięcie (dwuklik)- lewym przyciskiem myszy. Zajęcia nr 2 1. Podstawowe elementy WINDOWS: pulpit, ikony - aplikacji, pliku, folderu, skrótu, urządzenia, otoczenie sieciowe, kosz, menu podręczne Pulpitu: porządkowanie ikon, właściwości obiektu, utworzenie (usunięcie) foldera i pliku, skrótu (do foldera, do dokumentu) na pulpicie, dysku C: i sieciowym; zmiana nazwy obiektu, uruchamianie programu z Pulpitu, zmiana sposobu wyświetlania informacji (Mój komputer/widok/opcje), okna - elementy okna średniego, elementy okna maksymalnego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania pole dialogu. 3. Operacje na oknie. przewijanie informacji: paski przewijania poziomego i pionowego; suwaki, przewijanie; przesuwanie zawartości okna za pomocą klawiatury. zmiana rozmiarów okna średniego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania: przywróć, przenieś, rozmiar, minimalizuj, maksymalizuj, zamknij. układanie okien na pulpicie - menu podręczne. 4. Pasek zadań: przycisk START, obszar powiadamiania, dostosowywanie paska zadań - menu podręczne (opcje paska zadań). Zajęcia nr 3 1. Okno - Mój komputer. zawartość okna, pasek menu (Plik, Edycja, Widok, Pomoc), praca z oknem Mój komputer - poruszanie się w oknie. 2. Zmiana wyglądu okna (ćw. na oknie C: ), pasek menu i pasek narzędzi okna. 3. Porządkowanie zawartości okna: opcja Widok, pasek narzędzi. 23

24 4. Uruchamianie programów. 5. Eksplorator Windows. okno Eksploratora, korzystanie z menu - Plik, Edycja, Widok, Narzędzia, Pomoc : za pomocą myszy, klawisza F10 oraz klawiszy (Alt + ), pasek narzędzi - przyciski paska narzędzi, zmiana aktywnego dysku. 6. Otwieranie dokumentów i folderów: za pomocą myszy, menu górnego i podręcznego, klawiatury, otwieranie nie zarejestrowanych dokumentów. 7. Szybka zmiana folderu, polecenie Wyślij do..., zmiana nazwy obiektu. 8. Uruchamianie programów. 9. Formatowanie dyskietki. Zajęcia nr 4 1. Przycisk START - menu. 2. Polecenie Programy: uruchamianie programów: Microsoft Excel, Microsoft Word, Tryb MS-DOS, folder Autostart, folder Akcesoria, 3. Polecenie Dokumenty. 4. Polecenie Znajdź: wyszukiwanie według nazwy i lokalizacji, wyszukiwanie według daty. 5. Uruchamianie programów - podsumowanie: uruchamianie programów z Pulpitu, z menu START, bez użycia menu START. 6. Polecenie Uruchom. 7. Polecenie Pomoc: wywołanie pomocy, karta Spis Treści, karta Index, (tematy pomocy w układzie alfabetycznym), karta Znajdź, (wyszukiwanie określonych artykułów). Zajęcia nr 5 1. Zmiana ustawień systemu Ustawienia, Panel sterowania, Mój komputer - Panel sterowania. 2. Ważniejsze elementy Panelu sterowania ikona Ekran, ikona Data/Godzina, ikona Ustawienia regionalne, ikony: Mysz, Klawiatura, Czcionki, Drukarki, 3. Sieć: nazwa komputera, opis komputera, grupa robocza. Zajęcia nr 6 1. Zaznaczanie obiektów: zaznaczenie pojedynczego obiektu, zaznaczenie kilku plików znajdujących się obok siebie, zaznaczenie plików nie znajdujących się obok siebie. 2. Kopiowanie i przenoszenie obiektów: 24

25 przeciąganie myszką, kopiowanie i przenoszenie z użyciem schowka, kopiowanie z użyciem menu podręcznego, kopiowanie w ramach jednego dysku oraz pomiędzy dyskami. 3. Kopiowanie i przenoszenie na pulpit: kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, tworzenie skrótów do urządzeń. 4. Usuwanie i odzyskiwanie obiektów: usuwanie obiektów, właściwości obiektu, odzyskiwanie, opróżnianie kosza. Internet Zajęcia nr 1 1. Co oznacza termin Internet. 2. Podstawy działania Internetu. wymiana pakietów i protokoły internetowe (IP), TCP Protokół Kontroli Transmisji, alternatywny system nazewniczy domeny. 3. Programy komunikacyjne konfiguracja programu do obsługi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. 4. Zakładanie własnego konta. Adresy Podstawy wysyłania wiadomości. tworzenie wiadomości etykieta, formatowanie, korzystanie z papeterii, wysyłanie wiadomości: Do:; Dw:; odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej, załączniki. Zajęcia nr 2 1. Co robić z nadchodzącymi wiadomościami? filtrowanie wiadomości, powiadomienie o nadejściu poczty, wiadomości sformatowane, foldery. 2. Kiedy poczta wraca. nieznany host, nieznany odbiorca, błędne adresy zwrotne. 3. Usenet grupy dyskusyjne. wprowadzenie do Usnetu, system nazewniczy grup dyskusyjnych, pliki FAQ, programy do obsługi grup dyskusyjnych newreader, subskrypcja grup dyskusyjnych, czytanie wiadomości w grupach dyskusyjnych, wskazówki dotyczące konfiguracji programu do obsługi grup dyskusyjnych, czytanie grup dyskusyjnych przy użyciu przeglądarki. 4. Wysłanie wiadomości z załącznikiem. 25

26 Zajęcia nr 3 1. Szukanie i znajdowanie. popularne wyszukiwarki, wyszukiwanie ogólne, wyszukiwanie osób, przydatne adresy. 2. Pobieranie plików. pobieranie plików za pomocą przeglądarki, pobieranie plików za pomocą protokołu FTP (tryb ASCII i binarny), usuwanie pobranych plików. Arkusz kalkulacyjny Excel 1. Praca z programem: * uruchomienie Excela, okno aplikacji, okno dokumentu, poruszanie się po arkuszu (przy pomocy pasków przewijania, klawiszy nawigacyjnych, wskaźnika komórki, polecenia Przejdź do). 2. Tworzenie pierwszego, własnego arkusza: * wprowadzanie tekstów, * wprowadzanie liczb, 1. korekta wpisanych błędów, * wprowadzanie formuł, 3. Zapisanie arkusza i wyjście z programu. Użycie formuł i funkcji 1. Wczytywanie arkusza zapisanego w pliku, 2. Wprowadzanie formuł: podstawowe wiadomości o formułach, użycie adresów komórek, automatyczne przeliczanie arkusza, błędy w formułach, 3. Kopiowanie i przesuwanie formuł. 4. Użycie funkcji. Narzędzia edycyjne 1. Używanie nazwanych bloków: tworzenie i używanie nazw bloków, zasady nadawania nazw blokom. 2. Czyszczenie bloków. 3. Wycofania się z błędnych działań. 4. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie: kopiowanie tekstów i liczb, kopiowanie formuł, przesuwanie tekstów, liczb i formuł, wypełnianie bloków. 5. Wstawianie i kasowanie komórek, wierszy i kolumn. 6. Polecenia Znajdź i Zamień. 7. Pisownia. Wzbogacenie arkusza przez formatowanie 1. Użycie polecenia Autoformatowanie: * autoformatowanie selektywne, 2. Formatowanie ręczne: wyrównywanie tekstów i liczb w komórkach, formatowanie liczb, zmiana kształtu i rozmiaru czcionek, 26

27 tworzenie obramowań i cieniowanie komórek, zmiana wymiarów kolumn i wierszy, sortowanie danych w arkuszu. Przedstawianie danych na wykresach 1. Tworzenie i używanie wykresów: * użycie Kreatora wykresów, * używanie paska graficznych przycisków narzędziowych, 2. Różnice między poszczególnymi typami wykresów: * wykresy warstwowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy słupkowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy liniowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy kołowe, radarowe, powierzchniowe, * wykresy XY (punktowe), kombinowane, 3. Zapisywanie, odczytywanie i drukowanie wykresów: * zapisywanie wykresów w postaci oddzielnych plików, * oddzielne - poza arkuszem - drukowanie wykresów. Drukowanie i obsługa plików 1. Drukowanie w Excelu: ustalenie układu strony, polecenie Podgląd wydruku, polecenia w menu Opcje dotyczące drukowania, 2. Obsługa plików: praca z kilkoma plikami, usuwanie plików, eksportowanie i importowanie plików. Ewidencja Ludności 1. Omówienie modelu klient-server baz danych. 2. Logowanie do bazy danych. 3. Zadania modułu Ewidencji Ludności: a) zmiany adresowe, b) zmiany osobowe, c) uzupełnienie i korekta, d) analizy, e) funkcje specjalne, f) raporty. 4. Klawisze i skróty z klawiatury. 5. Ikony na pasku narzędziowym. Zmiany adresowe, zameldowanie. 1. Pobyt stały. 2. Rejestracja urodzenia. 3. Rejestracja urodzenia noworodka bezdomnego. 4. Pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 5. Pobyt czasowy do 2 miesięcy. 6. Pobyt czasowy cudzoziemca. 7. Przemeldowanie. Zmiany adresowe. 1. Zmiany adresowe. 2. Nieobecność czasowa. 27

28 3. Wymeldowanie a) poza gminę, b) za granicę, c) decyzją administracyjną, d) z pobytu czasowego, e) skracanie pobytu czasowego, f) zgon. Zmiany osobowe. 1. Nazwiska. 2. Imiona. 3. Stany cywilne. 4. Dokumenty zmiana. 5. Obywatelstwa. 6. Numer ewidencyjny. 7. Adopcja uznanie dziecka. Dowody osobiste. 1. Wniosek. 2. Przeglądanie wniosków. 3. Dokumenty zmiana. 4. Rejestr zgubionych dokumentów. 5. Dokumenty korekta. 6. Dokumenty tożsamości aktualne. 7. Dokumenty tożsamości wszystkie. 8. Dokumenty utracone. 9. Serie dokumentów tożsamości. 10. Dowody osobiste zaświadczenia. Funkcje specjalne. 1. Usunięcie danych. 2. Zastrzeżenia adresowe. 3. Zastrzeżenia meldunkowe. 4. Zastrzeżenia meldunkowe przegląd, Przywrócenie statusu. 5. Aktualizacja masowa a) zmiana nazwy ulicy, b) podział ulicy, c) zmiana numeracji domów, d) porządkowanie ulic, e) porządkowanie miejscowości, f) przegląd danych. 6. Obsługa słowników. a) obsługa słowników, b) miejscowości i ulice, c) podział administracyjny, d) kraje, obywatelstwa, e) serie dokumentów tożsamości, f) znaki szczególne, g) stopnie wojskowe, h) zawody. 1. Przegląd kartoteki a) przegląd danych obywatela, b) nazwiska, c) adresy aktualne stałe i czasowe, d) adresy aktualne, e) adresy wszystkie, f) dokumenty tożsamości; aktualne dokumenty tożsamości; wszystkie dokumenty 28

29 wojskowe, g) świadczenia na rzecz obronności akty USC, h) bez nr PESEL, i) rysopis, j) status, k) obce obywatelstwa. 2. Statystyka a) aktualni mieszkańcy, b) zameldowani w okresie od-do"; Urodzeni w okresie od-do", c) wymeldowani, d) wymeldowani według rodzaju wymeldowania, e) nieobecni czasowo, f) zgony, g) obywatele obcych państw. 3. Wojsko a) wydruk rejestru przedpoborowych. b) wydruk rejestru poborowych. c) wezwania przedpoborowi, d) wezwania poborowi. Uzupełnienie i korekta 1. Uzupełnianie. 2. Bloki informacji a) nazwiska i imiona, b) adresy, c) adresy tymczasowe (do 2 miesięcy), d) dokumenty korekta, e) stany cywilne, f) akty urodzenia, g) obywatelstwa, h) dane wojskowe, i) pozostałe dane, j) świadczenia na rzecz obronności. 1. Raporty, zestawienia zbiorcze. 2. Rejony- raport a) rejon według adresu, b) rejon według nazwisk, c) rejon według daty urodzenia, d) rejon wykaz, e) wydruk rejestru przedpoborowych, f) wydruk rejestru poborowych, g) spis wyborców, h) wykaz zgonów, i) dokumenty utracone, j) tymczasowi mieszkańcy. 3. Zaświadczenia a) zaświadczenia, b) wydruk danych osobowo adresowych, c) zmiany adresowe, d) dowody osobiste zaświadczenia, e) zawiadomienie o zgonie. 29

30 Razem godzin 16 30/14 Literatura obowiązkowa 1. Michałowska, Ćwiczenia z... Windows Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 2. E. Hartsfrang, Microsoft Windows Me Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 3. M. Pancewicz, Po prostu Windows Me, Helion, Gliwice Simpson, Windows Me. Biblia, Helion, Gliwice. 5. P. Rajca, Windows Millennium Edition, Helion, Warszawa. 6. J. Kennedy, Internet praktyczny przewodnik, Pascal, Warszawa Eager, J. Szwacka-Salomonowicz, Internet, Rebis, Poznań K. Conner-Sax, Internet - następne pokolenie, RM, Warszawa. 9. P. K. McBride, Internet Explorer 5 - to proste, RM, Warszawa. 10. K. Pikoń, ABC Internetu, Helion, Warszawa Łazęcka, Ćwiczenia z Internet Explorer 5 PL, MIKOM, Warszawa L, Lamb, Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej, NAKOM, M. Wallace, " ". Wszystko o poczcie elektronicznej i trochę o Internecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa Szybki kurs Microsoft Office 97, Microsoft Press, Warszawa G. Hart-Davis, Word 97, Helion, Warszawa K. Masłowski, Word 97 PL, MIKOM, Warszawa. 17. G. Kowalczyk, Word 97 PL - Ćwicznia praktyczne, Helion, Gliwice S. L. Nelson, Microsoft Word 97 PL, MIKOM, Warszawa 1999 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 17 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 16 ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 17 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 30

31 JĘZYK ANGIELSKI początkujący Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - początkujący Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): Godz. 1.Subject pronouns /I, you, he.../ 2. Possessive adjectives /my, your, his.../ 3. Numbers The English alphabet, spelling 5. Classroom communication /write, don t open etc./ 6. to be /structure, questions, answers/ 7. Phone numbers 8. a/ an + nouns 9. Plurals 10. Numbers , How many? 11. Demonstratives /this, that, these, those / 12. Prepositions of place / next to, in, on, under / 13. Ordinal numbers /1 st - 10 th / 14. Present Simple /structure, questions, answers/ 15. Adverbs of frequency /always, often etc./ 16. Prepositions by and means of transport 17. Time 18. Prepositions of time 19. like/ love/ hate + (verb) - ing 20. can/ can t 21. (not) very/ quite + adjectives 22. Saxon genetive 23. to have /structure, questions, answers/ 24. There is, there are 25. Prepositions of place /next to, opposite etc./ 26. Simple Past - was, were 27. Simple Past /structure, questions, answers/, pronunciation 28. Dates 29. Present Continuous 30. Present Continuous vs. Simple Present 31. to be going to 31

32 32. Future Tense 33. Adjectives and the comparison of adjectives 34. Adverbs 35. Adjectives vs. adverbs 36. Countable and uncountable II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Countries and nationalities 2. Jobs and lifestyles 3. The family 4. The home 5. Food and drink 6. Clothes III. Interakcje (Interactions) 1. Introducing yourself and others - What s your name? etc. 2. Greetings and goodbyes 3. On the plane communication 4. How much is it?- changing money, buying food 5. At the hotel checking into 6. Tourist shopping- communication 7. At the restaurant- ordering a meal 8. At tourist information- asking for travel information 9. Directions- asking for directions 10. On the phone- communication 11. Buying clothes - communication IV. Pisanie (Writing) 1. Writing letters - formal, informal 2. Writing a fax 3. Writing a description of a person 4. Writing an article for a magazine ( My typical day ) 5. Writing a composition ( My place ) 6. Writing a report ( My last holidays ) 7. Writing a postcard V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English Stage One Elementary Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 1. Murphy, R Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 2. Oxenden, C. and P. Seligson English File One Student s Book. Oxford: Oxford University Press 3. Oxenden, C., P. Seligson and C. Latham-Koenig English File One Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 4. Oxenden, C., P. Seligson and M. Foley English File One Workbook. Oxford: Oxford University Press 5. Thomas, B.J Elementary Vocabulary. London: Thomas Nelson and Sons Ltd 6. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT 18 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 32

33 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 19 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 19 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 33

34 JĘZYK ANGIELSKI średniozaawansowany Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - średniozaawansowany Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): 1. Present Perfect vs. Simple Past 2. Reflexive pronouns (myself...); each other 3. Present Perfect Continuous 4. Present Perfect Continuous vs. Present Perfect 5. both, neither, either 6. Present Simple vs. Present Continuous 7. Quantifiers: a lot of..., lots of..., much, many 8. Gerund or to + infinitive 9. used to 10. make/let/ be allowed to Godz. II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Common verb phrases 2. Families 3. Personal appearance & Personality 4. Body and health 5. Food and diet 6. Education 7. Money & work III. Interakcje (Interactions) 1. Introductions, greetings and goodbyes 2. Apologising 3. Request & permission IV. Pisanie (Writing) 1. Writing business letters 2. Writing a CV V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English - Intermediate 34

35 Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 7. Murphy, R English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 8. Oxenden, C.and C. Latham-Koenig English File Intermediate Student s Book. Oxford: Oxford University Press 9. Oxenden, C., C. Latham-Koenig and G. Hamilton English File Intermediate Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 10. Thomas, B.J Intermediate Vocabulary. Harlow: Longman Group Limited 11. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 21 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 20 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 21 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 35

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Turystyka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: System polityczny RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: : I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18)

1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 1. Arkusz kalkulacyjny (9) Za co lubimy arkusze kalkulacyjne (12) Excel 2013 (12) Podsumowanie (14) 2. Uruchamianie programu (15) Podsumowanie (18) 3. Okno programu (19) Aktywna komórka (24) Praca w chmurze

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć

SEMESTR 1 Godziny zajęć. SEMESTR 2 Godziny zajęć WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: niestacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning

Ogółem W klasie E-learning. Ogółem W klasie E-learning WYDZAŁ: Prawa i Nauk Społecznych KERUNEK: Prawo PROFL: praktyczny POZOM: jednolite magisterskie TRYB: stacjonarny Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 SEMESTR 1 MODUŁY OBOWĄZKOWE Moduł wstępny prawniczy moduł

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA Programy nauczania

ADMINISTRACJA Programy nauczania Europejski System Punktów Transferowych ECTS ADMINISTRACJA Programy nauczania Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku Rok akad. 2003/2004 Redakcja techniczna i opracowanie: Daszuta Anna, Dawidowska

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Istota prawa. Historyczny charakter państwa i prawa pojęcia: państwo i prawo związki między państwem a prawem 2 Sposoby powstawania prawa

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania Nazwa przedmiotu: Ekonomia Ekonomy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Socjologia forma studiów stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 28) 1 Wstęp do filozofii 4 30 15 E 08.1 2 Pracownia komputerowa

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia NIESTACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 ROK I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Nazwa kursu Prawoznawstwo 20 10 30 E 4 Terminologia łacińska w prawie - - 10 10 Z 2 Prawo konstytucyjne 20 10 30 E 5 Historia ustroju i prawa na ziemiach polskich

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polityka społeczna

Kierunek Polityka społeczna Kierunek Polityka społeczna Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Socjologia A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 45 5 15 30 E 3 Prawo A 30 4 30 E 4 Podstawy mikroekonomii A 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Eugeniusz Ruśkowski/prof. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/trzeci Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Studia III stopnia Przedmiot: Ekonomia Rok: II Semestr: III Rodzaj zajęć Wykład 30 Ćwiczenia - Laboratorium - Projekt - punktów ECTS: 3 Cel przedmiotu C1 Zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo