Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specjalności: 1. ECTS liczba punktów kredytowych. Strona. A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4. A02 IA Historia administracji publicznej 2 8"

Transkrypt

1 Tytuł: Kierunek: Specjalności: 1 licencjat Administracja Administracja ogólna Administracja skarbowa Administracja celna Integracja europejska Zarządzenie służbami porządku publicznego Zarządzanie służbą zdrowia Pomoc społeczna Zarządzanie oświatą Kontrola administracji Zarządzanie turystyką ROK I Kod ECTS Przedmiot SEMESTR I ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A02 IA Historia administracji publicznej 2 8 A03 IA Wstęp do nauki o państwie i prawie 8 10 A04 IA Socjologia 2 12 A05 IA Ustrój władzy publicznej 3 14 A06 IA Logika z elementami retoryki 2 18 A07 IA Psychologia społeczna 3 20 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne A11 IA Szkolenie BHP Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK I SEMESTR II Kod ECTS Przedmiot ECTS liczba punktów kredytowych Strona A01 IA Mikro i makroekonomia 4 4 A12 IA Prawa człowieka 3 39 A13 IA Komunikacja społeczna Specjalności na studiach administracyjnych zaczynają się po IV semestrze. Opiekun specjalności przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego wybiera przedmioty (2 na V semestrze i 3 na VI semestrze), które będą wykładane w ramach konkretnej specjalności. 1

2 A14 IA Wprowadzenie do etyki normatywnej 3 45 A15 IA Teoria organizacji i zarządzanie zespołami 8 48 ludzkimi A16 IA Integracja europejska 8 50 A17 IA Nauka administracji publicznej 8 53 A08 IA Informatyka w administracji 0 22 A09 IA Lektoraty języków obcych 0 31 A10 IA Wychowanie fizyczne Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR III ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B02 IIA Elementy prawa cywilnego 8 59 B03 IIA Finanse publiczne 8 61 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B05 IIA Gospodarka przestrzenna 3 67 B06 IIA Podstawy statystyki 2 70 B07 IIA Etyka administracyjna 3 72 B08 IIA Lektoraty języków obcych 0 75 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK II Kod ECTS Przedmiot SEMESTR IV ECTS liczba punktów kredytowych Strona B01 IIA Prawo administracyjne 4 56 B10 IIA Problemy cywilizacji globalnej 3 83 B04 IIA Postępowanie administracyjne 4 64 B11 IIA Prawo podatkowe 2 86 B12 IIA Prawo gospodarcze 8 88 B13 IIA Podstawy prawa pracy 2 90 B14 IIA Gospodarka nieruchomościami 3 92 B08 IIA Lektoraty języków obcych

3 Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze studencka praktyka zawodowa na studiach dziennych dwa tygodnie ROK III Kod ECTS Przedmioty obowiązkowe SEMESTR V ECTS liczba punktów kredytowych Strona C01 IIIA Polityka ekonomiczna 3 95 C02 IIIA Podstawy marketingu 2 98 C03 IIIA Samorząd terytorialny C04 IIIA Historia doktryn politycznych C05 IIIA Podstawy rachunkowości C06 IIIA Rynek pracy C07- IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze ROK III Kod ECTS. Przedmioty obowiązkowe SEMESTR VI ECTS liczba punktów kredytowych Strona C08 IIIA Etyka życia gospodarczego C09 IIIA Zarządzanie rozwojem lokalnym C10 IIIA Polityka państwa i samorządu terytorialnego wobec mniejszości narodowych C07 IIIA Seminarium dyplomowe przedmioty kierunkowe Łączna liczba punktów kredytowych w semestrze

4 ROK I semestr pierwszy Kod ECTS przedmiotu A01 - IA Nazwa przedmiotu Mikro i makroekonomia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Bogusław Plawgo, dr Adam Tomanek MIKRO- I MAKROEKONOMIA Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Ekonomia; mikroekonomia; makroekonomia; popyt; podaż; cena; rynek; podmiot gospodarczy; pieniądz; przedsiębiorstwo; koszty produkcji; monopol; zatrudnienie; bezrobocie; cena; inflacja; PKB; PNB; sektor prywatny; sektor publiczny; współczesny system bankowy; rynek pieniężny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Mikroekonomia Godz. 1. Podmiot gospodarczy i proces gospodarowania 1. Konieczność dokonywania wyborów / co?, jak?, dla kogo?/ 2. Krzywa możliwości produkcyjnych 3. Zasada racjonalnego gospodarowania 4. Pojęcie i cechy podmiotu gospodarczego 5. Rodzaje podmiotów gospodarczych 6. Rachunek ekonomiczny oraz problem kwantyfikacji nakładów i efektów 7. Kołowy model gospodarki rynkowej 2. Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5. Rynkowe procesy dostosowawcze w różnym horyzoncie czasu 6. Konkurencja wewnątrz- i międzygałęziowa 4

5 7. Ingerencja państwa a mechanizm rynkowy: ceny minimalne i maksymalne 3. Teoria konsument 1. Użyteczność całkowita i krańcowa 2. Preferencje konsumenta, krzywa obojętności i mapa obojętności 3. Równowaga konsumenta, nadwyżka konsumenta 4. Zmiany dochodów i zmiany cen dóbr oraz zmiany preferencji a optimum konsumenta 4. Teoria pieniądz 1. Rozwój form wartości 2. Istota pieniądza 3. Funkcje i rodzaje pieniądza 4. Obieg wartości i pieniądza 5. Kreacja pieniądza i systemy pieniężne 5. Teoria koszty 1. Pojęcie i rodzaje kosztów. 2. Funkcje kosztów. 3. Koszty a technika produkcji. 4. Koszty a rozmiary produkcji. 5. Klasyfikacja kosztów. 6. Teoria przedsiębiorstwo 1. Formy organizacyjne rynku. 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej i monopolu. 3. Ekonomiczne rodzaje przedsiębiorstw. 4. Własność a władza w przedsiębiorstwie. 5. Cele działalności współczesnych przedsiębiorstw. 7. Monopolizacja gospodarki 1. Źródła monopolu 2. Cele i formy świadomego ograniczania konkurencji 3. Ogólnogospodarcze skutki monopolizacji 4. Metody i obszary konkurencji przedsiębiorstw 5. Monopol a postęp techniczny 6. Eksport kapitału 7. Straty wynikające z istnienia monopolu Makroekonomia 8. Gospodarka narodowa jako przedmiot badań naukowych i rachunek produktu narodowego 1. Produkcja, PNB, produkt potencjalny i realny 2. Zatrudnienie i bezrobocie 3. Ceny i inflacja 4. Wymiana zagraniczna, bilanse zagraniczne, kursy walutowe 5. Narzędzia oddziaływania państwa 6. Metodologie obliczania dochodu narodowego Warunki równowagi ogólnej 1. Pojęcie równowagi gospodarczej - globalny popyt i podaż. 2. Model dwusektorowy: inwestycje a oszczędności; płace a ceny. 3. Model wielosektorowy: udział państwa i handel zagraniczny. 4. Równowaga a wzrost. 10. Wzrost gospodarczy 1. Czynniki wzrostu gospodarczego 2. Funkcja produkcji 5

6 3. Model wzrostu gospodarczego 4. Rola inwestycji 5. Postęp techniczny 11. Cykliczność w procesie wzrostu gospodarczego 1. Teoria cyklu koniunkturalnego. 2. Czynniki wzrostu gospodarczego i ich cykliczny charakter. 3. Model mnożnika - akceleratora. 4. Przyczyny wahań koniunkturalnych i sposoby przeciwdziałania. 5. Automatyczne stabilizatory koniunktury. 12. Inflacja i bezrobocie w gospodarce 1. Pieniądz i inflacja 2. Przyczyny inflacji 3. Koszty inflacji 4. Rodzaje bezrobocia 5. Prywatny i społeczny koszt bezrobocia 6. Sposoby przeciwdziałania inflacji i bezrobociu 13. Funkcjonowanie gospodarki narodowej - rola państwa w gospodarce 1. Modele funkcjonowania gospodarki; rynkowy, administracyjny, mieszany 2. Pojęcie, geneza i przyczyny gospodarczej interwencji państwa. 3. Cele oddziaływania państwa na gospodarkę. 4. Główne rodzaje i metody oddziaływania. 5. Instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę: polityka pieniężna, fiskalna, cenowa, dochodowa, strukturalna, handlowa. 14. Pieniądz współczesny i system bankowy 1. Rodzaje pieniądza i struktura jego zasobów 2. Współczesny system bankowy 3. Banki komercyjne a podaż pieniądza 4. Baza monetarna, rezerwa obowiązkowa i mnożnik kreacji pieniądza 5. Rynek pieniężny i jego równowaga 6. Polityka pieniężna Razem godzin 2 120/64 Literatura obowiązkowa 1. D. Begg, S.Fischer, R.Dornbusch, Ekonomia. Makroekonomia, PWE Warszawa P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus Ekonomia 1, PWN Warszawa Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok Teoria ekonomii, Tom II, Makroekonomia, red. naukowa K. Meredyk, UwB, Białystok M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text Warszawa 2001 Literatura dodatkowa 2 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 6

7 Warunki zaliczenia 3 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 3 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 7

8 HISTORIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kod ECTS przedmiotu A02 IA Nazwa przedmiotu Historia administracji publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Hanna Konopka Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny-test Wymagania wstępne Znajomość funkcjonowania współczesnych instytucji administracyjnych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Administracja publiczna; historia administracji publicznej; struktura administracji; prawo administracyjne; administracja centralna; administracja ogólna; administracja specjalna; zasady ustrojowe administracji aspekty funkcjonowania administracji; reformy administracyjne w Polsce; sądownictwo administracyjne. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Administracja publiczna pojęcia i zagadnienia podstawowe Godz. 2. Administracja publiczna państw zaborczych ( Prus, Rosji i Austro-Węgier ) na przełomie XIX i XX w. na ziemiach polskich. 3. Administracja publiczna w Polsce w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. 4. Struktura administracji II Rzeczypospolitej ( administracja centralna, ogólna i specjalna). 5. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. 6. Państwowość polska w czasie II wojny światowej. 7. Zasady konstytucyjne w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej. 8. Ustrój polityczny Polski wg Konstytucji PRL z 22 lipca 1952r. 9. Administracja publiczna w Polsce w latach Podstawowe zasady ustrojowe administracji w PRL. 11. Przeobrażenia administracji publicznej w Polsce do 1989r. Zmiany podziału administracyjno-terytorialnego w Polsce. 12. Reformy administracyjne w Polsce po 1989r. 13. Konstytucja RP z 1997r. 8

9 14. Reforma administracji 1999r. Razem godzin 4 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Ajnenkiel A.; Administracja w Polsce. Zarys historyczny, Warszawa Dawidowicz W.; Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa Dudek; Pierwsze lata III Rzeczypospolitej , Kraków Izdebski H.; Historia administracji, Warszawa Izdebski H.; Kulesza M.; Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa Kallas M.; Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa Konopka H.; Konopka A.; Leksykon historii Polski po II wojnie światowej , Warszawa Kryszeń G.; Zagadnienia państwa i prawa, Białystok-Katowice Malec D.; Malec J.; Historia administracji nowożytnej, Kraków Winczorek P.; Wstęp do nauki o państwie i prawie, Warszawa 1998 Literatura dodatkowa 1. Malec D.; Malec J.; Historia administracji i myśli administracyjnej 2. Wojtaszczyk K. A.; Kompendium wiedzy o państwie współczesnym Warunki zaliczenia 5 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 4 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne/ studia zaoczne i wieczorowe. 5 Procentowe minimum zaliczeniowe określone tabelą ECTS. 9

10 WSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE Kod ECTS przedmiotu A03-IA Nazwa przedmiotu Wstęp do nauki o państwie i prawie Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Jarosław Matwiejuk; dr iur. Małgorzata Perzanowska-Zamajtys Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Podstawowe elementy historii państwa i prawa oraz wiedza ogólna dotycząca bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; cele państwa; formy państwa; organ władzy publicznej; system organów władzy publicznej; społeczeństwo; samorząd terytorialny; samorząd zawodowy; organizacje pozarządowe; prawo; geneza prawa; gałęzie prawa; konstytucja; podmiot prawa; system prawa; zasady i źródła prawa; akt normatywny; przedmiot prawa; stosunek prawny; wykładani prawa; praworządność. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie państwa, jego istota, cele państwa i zasadnicze kierunki jego działania. Godz. 2. Formy państwa, typologia form państwa i ogólna charakterystyka każdej z nich. 3. Pojęcie organu państwowego oraz systemu organów państwowych. Generalne koncepcje i klasyfikacja organów państwowych. Ogólna charakterystyka systemów rządów. 4.Organizowanie się społeczeństwa. Typologia organizacji społecznych uczestniczących w wykonywaniu władzy publicznej. Samorząd terytorialny i zawodowy. 5. Geneza, pojęcie, funkcje oraz formy prawa. Prawo a inne systemy normatywne. 6. Norma prawna jako podstawowy element praw: charakterystyka i struktura normy prawnej. 7. Akt normatywny: elementy składowe, ogłoszenie i obowiązywanie oraz nowelizacja i tekst jednolity. 8. Źródła praw: pojęcie, charakterystyka źródeł powszechnie obowiązujących, wewnętrznie obowiązujących i miejscowych. 9. Zasady prawne oraz gałęzie prawa. Kryteria podziału prawa na gałęzie i ogólna charakterystyka gałęzi prawa w RP. 10. Stosunek prawny. Przedmiot i podmiot stosunku prawnego. 11. System prawa: pojęcie, hierarchiczność, niesprzeczność, zupełność systemu. Reguły 10

11 kolizyjne I i II stopnia. 12. Wykładania prawa i stosowanie prawa: typologia wykładni oraz charakterystyka każdej z nich. 13. Demokratyczne państwo prawne: geneza, cechy charakterystyczne oraz modele demokratycznego państwa prawnego. 14. Przestrzeganie prawa w sferze stanowienia i stosowania prawa. 15. Formalna i materialna koncepcja praworządności. Gwarancje instytucjonalne oraz inne praworządności we współczesnym świecie. Razem godzin 6 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Banaszak B.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Łopatka A.; Encyklopedia Prawa; Warszawa Smoktunowicz E.; Wielka Encyklopedia Prawa; Warszawa Kryszeń G.; Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie; Białystok Literatura dodatkowa 1. Nowacki J., Tabor Z.; Wstęp do prawoznawstwa; Katowice 1991 Warunki zaliczenia 7 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 6 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 7 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 11

12 SOCJOLOGIA Kod ECTS przedmiotu A04 - IA Nazwa przedmiotu Socjologia Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Elżbieta Gawryluk Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Socjologia; człowiek; więzi społeczne; zbiorowości; rodzina; naród; mniejszości narodowe; instytucje; system polityczny; młodzież. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Wprowadzenie do socjologii. Godz. 2. Główne kierunki socjologii. 3. Człowiek jako istota społeczna. Więź społeczna. 4. Człowiek jako istota społeczna. Zbiorowości. Kontrola społeczna. 5. Jednostka a społeczeństwo. Socjologiczna koncepcja osobowości. 6. Rodzina. 7. Naród. 8. Socjologia mniejszości. Mniejszości narodowe. 9. Instytucje i organizacje. 10. System polityczny. 11. Struktura społeczna. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. 12. Kultura. Kultura masowa. 13. Społeczeństwo w procesie zmian. Procesy i ruchy społeczne. 14. Dewiacje społeczne. 15. Młodzież. Dynamika przemiany pokoleń. 12

13 Razem godzin 8 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Socjologia. Problemy podstawowe; (red.) Z. Krawczyk, W. Morawki; PWN Warszawa Dyoniziak R. i inni; Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej; Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków, Szczecin, Zielona Góra Turowski J.; Socjologia. Wielkie struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Turowski J.; Socjologia. Małe struktury społeczna; Tow. Naukowe KUL, Lublin Bauman Z.; Socjologia; Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Mendras H.; Elementy socjologii; Siedmiogród, Wrocław Szacki J.; Historia myśli socjologicznej; PWN, Warszawa 1981, t. I i II. Literatura dodatkowa 1. Maintz R. i inni; Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej; PWN Warszawa Warunki zaliczenia 9 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % USTRÓJ WŁADZY PUBLICZNEJ 8 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 9 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS. 13

14 Kod ECTS przedmiotu A05 IA Nazwa przedmiotu Ustrój władzy publicznej Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Grzegorz Kruszeń Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Państwo; władza publiczna; władza państwowa; władza samorządowa; ustrój władzy publicznej; konstytucja; suwerenność narodu; demokracja; reprezentacja polityczna; demokracja bezpośrednia; zasad pomocniczości; system organów państwowych; podział władzy; system rządów; Sejm, Senat; wybory; Prezydent RP; Rada Ministrów; administracja rządowa; władza sądownicza; NIK; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; samorząd terytorialny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Pojęcie ustroju władzy publicznej. 1. Definicja państwa. 2. Władza publiczna, władza państwowa, władza samorządowa pojęcia. 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres pojęcia władza publiczna. 4. Ustrój państwa a ustrój władzy publicznej. Godz. 2. Konstytucja jako wyznacznik ustroju władzy publicznej. 1. Pojęcie konstytucji; konstytucja w znaczeniu materialnym i formalnym. 2. Cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej. 3. Szczególna treść konstytucji: pojęcie ogólnych idei i zasad ustroju państwa, materie konstytucyjne, konstytucje pełne i niepełne (małe). 4. Ogólna charakterystyka Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku; katalog konstytucyjnych idei i zasad ustroju politycznego RP. 3. Suwerenność narodu. 1. Istota państwa demokratycznego. 2. Pojęcie suwerenności narodu. 3. Formy instytucjonalne realizacji idei suwerenności narodu. 4. Demokracja bezpośrednia: a) istota, formy instytucjonalne, b) referendum; istota, rodzaje referendum; referendum ogólnokrajowe i lokalne w RP, c) inicjatywa ludowa, d) weto ludowe. 5. Demokracja przedstawicielska: a) pojęcie demokracji przedstawicielskiej, ustrojowa zasada reprezentacji politycznej, b) funkcje wyborów parlamentarnych, zasada wyborów wolnych, c) pojęcie mandatu reprezentanta i jego konstrukcje prawne, 14

15 d) rola partii politycznych w procesie reprezentacji, 6. Wyrażanie opinii w przedmiocie sprawowania władzy publicznej. 7. Zasada pomocniczości i jej gwarancje. 4. Ogólne koncepcje systemu organów państwowych. 1. Pojęcie organu państwowego i systemu organów państwowych. 2. Koncepcja jedności władzy państwowej: jedność absolutna i jedność ograniczona, 3. Koncepcja podziału władzy: a) geneza, zasady, koncepcja trójpodziału władzy a państwo współczesne, b) podział władzy w RP. 4. System rządów: a) pojęcie systemu rządów, b) ogólna charakterystyka rodzajów systemów rządów: system parlamentarnogabinetowy( racjonalizacja systemu parlamentarnego, system kanclerski), system prezydencki, systemy mieszane, c) system rządów w RP. 5. Sejm i Senat RP. 1. Struktura parlamentu RP; wzajemne relacje między izbami. 2. Wybory do Sejmu i Senatu RP: a) podstawowe zasady prawa wyborczego, b) organizacja, tryb zgłaszania kandydatów, procedura głosowania, ustalenie wyników, stwierdzenie ważności wyborów, c) uzupełnienie składu Sejmu i Senatu. 3. Kadencja; skrócenie kadencji. 4. Status posła i senatora: a) charakter prawny mandatu, zasada incompatibilitas, b) immunitet parlamentarny, c) prawa i obowiązki posła i senatora. 5. Organy wewnętrzne Sejmu i Senatu. 6. Tryb funkcjonowania Sejmu i Senatu. 7. Funkcje Sejmu i Senatu: a) funkcja ustrojodawcza, b) funkcja ustawodawcza ( procedura ustawodawcza; szczególne procedury ustawodawcze), c) funkcja budżetowa, d) funkcja kreacyjna, e) parlamentarna kontrola działalności rządu: formy kontroli. 8. Charakter ustrojowy i zakres działania Zgromadzenia Narodowego. 6. Prezydent RP. 1. Wybory prezydenckie. 2. Objęcie urzędu i wygaśnięcie mandatu Prezydenta. 3. Funkcje Prezydenta. 4. Kompetencje Prezydenta: a) jako głowy państwa, b) wobec Sejmu i Senatu, c) w stosunku do rządu, d) w stosunku do władzy sądowniczej. 5. Nadzwyczajne uprawnienia Prezydenta RP. 6. Odpowiedzialność Prezydenta. 7. Akty urzędowe Prezydenta i ich kontrasygnata; prerogatywy Prezydenta. 7. Rada Ministrów i administracja rządowa. 1. Skład Rady Ministrów, tryb powoływania Rady Ministrów i jej dymisja; zmiany w składzie Rady Ministrów. 2. Organizacja i tryb funkcjonowania Rady Ministrów. 3. Funkcje i kompetencje Rady Ministrów. 4. Odpowiedzialność polityczna rady Ministrów i jej członków. 15

16 5. Status Prezesa Rady Ministrów. 6. Ministrowie. 7. Urzędy centralne. 8. Terenowe organy administracji ogólnej. 8. Władza sądownicza. 1. Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sądów. 2. Struktura sądów w RP. 3. Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego. 4. Krajowa Rada Sądownictwa. 5. Trybunał Konstytucyjny: a) skład Trybunału Konstytucyjnego, b) funkcje i zakres działania, c) wszczęcie postępowania w Trybunale Konstytucyjnym, d) charakter prawny i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, e) skarga konstytucyjna. 6. Trybunał Stanu: a) zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce: delikt konstytucyjny, b) pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu, c) postępowanie przed Trybunałem Stanu. 9. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. 1. Najwyższa Izba Kontroli: a) zakres działania i organizacja NIK. b) NIK a Sejm, Prezydent i Rada Ministrów. 2. Rzecznik Praw Obywatelskich: a) powoływanie, b) ogólny status, c) zakres i metody działania. 3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pozycja ustrojowa i kompetencje. 10. Samorząd terytorialny. 1. Pojęcie samorządu i jego rodzaje. 2. Istota samorządu terytorialnego. 3. Prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 4. Organy samorządu terytorialnego i ich kompetencje. Razem godzin 10 60/32 Literatura obowiązkowa 1. Bałaban A.; Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP; Warszawa Chmaj M., Skrzydło W.; System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Garlicki L.; Prawo konstytucyjne; Warszawa Leoński Z.; Samorząd terytorialny w RP; Warszawa Rydlewski G.; Rządzenie koalicyjne w Polsce; Warszawa Sarnecki P.; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Kraków Sarnecki P.; Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe; Warszawa Skrzydło W.; Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku; Kraków Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej (red.) R. Mojak; Lublin Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie (red.) G. Kryszeń; Białystok Zasady podstawowe polskiej konstytucji (red.) W. Sokolewicz; Warszawa Zieliński E.; Administracja rządowa w Polsce; Warszawa Zięba-Załucka H.; Organy kontroli państwowej i ochrony prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; Rzeszów Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 16

17 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 11 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 11 Zaliczeniowe minimum procentowe określone zgodnie z tabelą ECTS 17

18 LOGIKA Z ELEMENTAMI RETORYKI Kod ECTS przedmiotu A06 IA Nazwa przedmiotu Logika z elementami retoryki Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr hab. Halina Święczkowska; dr Anna Zalewska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Rodzaj studiów dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w Tygodniowa liczba godzin Forma zaliczenia Egzamin pisemny Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Znajomość prostych procedur algorytmicznych. Podstawy opisu gramatycznego języka. Wiedza z zakresu kultury języka. Rozumienie procesu rozumowania i argumentacji. Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Kategorie gramatyczne; zdanie; nazwa funktorów; zbiór; element; zdanie w sensie logicznym; prawda; fałsz; algorytm; dowód; wynikanie logiczne; kwantyfikacja; wnioskowanie dedukcyjne; wnioskowanie redukcyjne; argumentacja; definicje typy definicji; rozstrzygalność; spełnienie; błąd logiczny. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Język tekst językowy: - właściwości języka naturalnego - języki sztuczne, - funkcje tekstu językowego, - reguły gramatyczne, reguły znaczeniowe, reguły pragmatyczne, - kategorie gramatyczne (składniowe) wyrażeń nazwa, zdanie, funktor, - błędy w słownym formułowaniu myśli. Godz. 2. Nazwy: - semantyka wyrażeń nazwowych, - klasyfikacja nazw, - zbiory: zbiór w sensie dystrybutywnym, elementy zbioru, stosunki między zbiorami, działania na zbiorach, - stosunki między zakresami nazw, - twierdzenia rachunku zbiorów, - podział logiczny. 3. Zdanie: - zdanie w sensie logicznym, - rachunek zdań, - pojęcie algorytmu metoda zero-jedynkowa, - wynikanie logiczne, - metoda dowodów założeniowych, - tabele analityczne (metoda Smullyana). 4. Wprowadzenie do rachunku predykatów: 18

19 - wybrane tezy rachunku predykatów, - dowód założeniowy lub tabele analityczne w rachunku predykatów. 5. Wnioskowania: - wnioskowania jako rozumowania, - wnioskowanie dedukcyjne, - inne typy wnioskowań, - rachunek zdań i metody dowodowe jako narzędzia badania poprawności wnioskowań, - teoria argumentacji. 6. Definicje: - definicje metajęzykowe a definicje przedmiotowe, - definicje równościowe, - definicje nierównościowe, - definicje sprawozdawcze, - definicje projektujące, - definicje perswazyjne, - błędy w definiowaniu. Razem godzin 12 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Jadacki J. J.; Spór o granice języka; Semper, Warszawa Marciszewski W.; Mała encyklopedia logiki, PWN, Warszawa Patryas W.; Elementy logiki dla prawników; Ars boni et aequi, poznań Santosz B.; Ćwiczenia z logiki; PWN, Warszawa Trzęsicki K.; Logika, nauka i sztuka; Temida2, Białystok Ziembiński Z.; Logika praktyczna; PWN, Warszawa Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 13 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 12 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 13 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 19

20 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Kod ECTS przedmiotu A07 IA Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr Katarzyna Śmietało; dr Grzegorz Zalewski Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Egzamin ustny Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Negocjacje; skuteczne porozumiewanie się; mądrość w relacjach społecznych; myślenie lateralne; model kompetencji kierowniczych; dekalog umiejętności komunikacyjnych; źródła stresów w organizacji i metody ich eliminowania. Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów 1. Psychologiczne podstawy negocjacji. Godz. 2. Negocjowania w szczególnie trudnych sytuacjach społecznych. 3. Sztuka skutecznego porozumiewania się. 4. Praca z nieletnimi przestępcami: podejście psychodynamiczne, behawioralne i interakcyjne. 5. Mądrość w relacjach społecznych wg J. Bocheńskiego. 6. Psychoterapia krótkoterminowa A. Ellisa w relacjach społecznych. 7. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi zdrowych psychicznie i neurotyków. 8. Mechanizmy obronne stosowane w sytuacjach społecznych przez ludzi z zaburzoną osobowością. 9. Myślenie lateralne w relacjach społecznych. 10. Model kompetencji kierowniczych: poprawne komunikowanie się; 12 zasad wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze wg McGinnisa; kompetencje interpersonalne; użyteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów przy pełnieniu roli kierownika wg Thomasa i Kilmanna. 11. Dekalog umiejętności komunikacji. Zarządzanie, kierowanie i planowanie sprzedaży. 12. Psychologiczne aspekty sprzedaży rekrutacja sprzedawców, rozmowa kwalifikacyjna i proces selekcji; motywacja sprzedawców; efektywne przekazywanie kompetencji; trenowanie podczas sprzedaży i najważniejsi klienci. 20

21 13. Techniki selekcji menedżerów w firmach francuskich, brytyjskich i polskich; cechy polskich menedżerów przed 1990 i po 1999 roku; charakterystyka trzech modeli gospodarki rynkowej: angloamerykański, europejski i azjatycki. 14. Pięć czynników sukcesu w biznesie wg J. Santorskiego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wg E. Malascha. 15. Źródła stresu w organizacji i metody ich eliminowani; inteligencja a sukces menedżera. Razem godzin 14 30/16 Literatura obowiązkowa 1. Bocheński J.; Podręcznik mądrości tego świata; Kraków Ellis A.; Terapia krótkoterminowa; Gdańsk Gut J, Haman W.; Jak docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy; Warszawa Kożusznik B.; Psychologia w pracy menedżera; Katowice McKay M., Davis M., Fanning P.; Sztuka skutecznego porozumiewania się; Gdańsk Proctor J.; Twórcze rozwiązywanie problemów; Gdańsk Strelau J.; Psychologia, t.3; Gdańska Tracy B., Scheelen F.M.; Nowoczesny menedżer sprzedaży; Warszawa Witkowski S.; Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t.2; Wrocław Zalewski G.; Psychopedagogiczna analiza zachowań nieletnich, agresywnych przestępców w czasie tygodniowej wyprawy górskiej ( Złodzieje na wolności ); Białystok Literatura dodatkowa 1. Aronson E. I inni; Psychologia społeczna. Serce i umysł; Poznań Cialdini R.; Wywieranie wpływu na ludzi; Gdańsk Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.; Psychologia społeczna; Gdańska Leary M.; Wywieranie wrażenia na innych; Gdańsk Warunki zaliczenia 15 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 14 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 15 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 21

22 INFROMATYKA W ADMINISTRACJI Kod ECTS przedmiotu A08 IA Nazwa przedmiotu Informatyka w administracji Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Helena Brzozowska Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia - Zaliczenie pisemne Wymagania wstępne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) 22

23 Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów Windows Godz. Zajęcia nr 1 1. Zapoznanie się z regulaminem pracowni. Zasady użytkowania komputerów w WSAP. Literatura. 2. Uruchomienie Windows; logowanie do systemu. 3. Rodzaje zbiorów - pojęcie folderu i pliku, rodzaje plików. znaki, których nie można używać w nazwach, znaki, które nie mogą wystąpić jako rozszerzenia. 4. Klawiatura - budowa i funkcje poszczególnych klawiszy. 5. Posługiwanie się myszą: kliknięcie - lewym przyciskiem myszy na obiekcie, na przycisk START (np. Start/Pomoc/Indeks/długie nazwy...), prawym przyciskiem myszy - menu podręczne (przykład - menu podręczne pulpitu), podwójne kliknięcie (dwuklik)- lewym przyciskiem myszy. Zajęcia nr 2 1. Podstawowe elementy WINDOWS: pulpit, ikony - aplikacji, pliku, folderu, skrótu, urządzenia, otoczenie sieciowe, kosz, menu podręczne Pulpitu: porządkowanie ikon, właściwości obiektu, utworzenie (usunięcie) foldera i pliku, skrótu (do foldera, do dokumentu) na pulpicie, dysku C: i sieciowym; zmiana nazwy obiektu, uruchamianie programu z Pulpitu, zmiana sposobu wyświetlania informacji (Mój komputer/widok/opcje), okna - elementy okna średniego, elementy okna maksymalnego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania pole dialogu. 3. Operacje na oknie. przewijanie informacji: paski przewijania poziomego i pionowego; suwaki, przewijanie; przesuwanie zawartości okna za pomocą klawiatury. zmiana rozmiarów okna średniego, przesuwanie okna po ekranie, menu sterowania: przywróć, przenieś, rozmiar, minimalizuj, maksymalizuj, zamknij. układanie okien na pulpicie - menu podręczne. 4. Pasek zadań: przycisk START, obszar powiadamiania, dostosowywanie paska zadań - menu podręczne (opcje paska zadań). Zajęcia nr 3 1. Okno - Mój komputer. zawartość okna, pasek menu (Plik, Edycja, Widok, Pomoc), praca z oknem Mój komputer - poruszanie się w oknie. 2. Zmiana wyglądu okna (ćw. na oknie C: ), pasek menu i pasek narzędzi okna. 3. Porządkowanie zawartości okna: opcja Widok, pasek narzędzi. 23

24 4. Uruchamianie programów. 5. Eksplorator Windows. okno Eksploratora, korzystanie z menu - Plik, Edycja, Widok, Narzędzia, Pomoc : za pomocą myszy, klawisza F10 oraz klawiszy (Alt + ), pasek narzędzi - przyciski paska narzędzi, zmiana aktywnego dysku. 6. Otwieranie dokumentów i folderów: za pomocą myszy, menu górnego i podręcznego, klawiatury, otwieranie nie zarejestrowanych dokumentów. 7. Szybka zmiana folderu, polecenie Wyślij do..., zmiana nazwy obiektu. 8. Uruchamianie programów. 9. Formatowanie dyskietki. Zajęcia nr 4 1. Przycisk START - menu. 2. Polecenie Programy: uruchamianie programów: Microsoft Excel, Microsoft Word, Tryb MS-DOS, folder Autostart, folder Akcesoria, 3. Polecenie Dokumenty. 4. Polecenie Znajdź: wyszukiwanie według nazwy i lokalizacji, wyszukiwanie według daty. 5. Uruchamianie programów - podsumowanie: uruchamianie programów z Pulpitu, z menu START, bez użycia menu START. 6. Polecenie Uruchom. 7. Polecenie Pomoc: wywołanie pomocy, karta Spis Treści, karta Index, (tematy pomocy w układzie alfabetycznym), karta Znajdź, (wyszukiwanie określonych artykułów). Zajęcia nr 5 1. Zmiana ustawień systemu Ustawienia, Panel sterowania, Mój komputer - Panel sterowania. 2. Ważniejsze elementy Panelu sterowania ikona Ekran, ikona Data/Godzina, ikona Ustawienia regionalne, ikony: Mysz, Klawiatura, Czcionki, Drukarki, 3. Sieć: nazwa komputera, opis komputera, grupa robocza. Zajęcia nr 6 1. Zaznaczanie obiektów: zaznaczenie pojedynczego obiektu, zaznaczenie kilku plików znajdujących się obok siebie, zaznaczenie plików nie znajdujących się obok siebie. 2. Kopiowanie i przenoszenie obiektów: 24

25 przeciąganie myszką, kopiowanie i przenoszenie z użyciem schowka, kopiowanie z użyciem menu podręcznego, kopiowanie w ramach jednego dysku oraz pomiędzy dyskami. 3. Kopiowanie i przenoszenie na pulpit: kopiowanie i przenoszenie plików i folderów, tworzenie skrótów do urządzeń. 4. Usuwanie i odzyskiwanie obiektów: usuwanie obiektów, właściwości obiektu, odzyskiwanie, opróżnianie kosza. Internet Zajęcia nr 1 1. Co oznacza termin Internet. 2. Podstawy działania Internetu. wymiana pakietów i protokoły internetowe (IP), TCP Protokół Kontroli Transmisji, alternatywny system nazewniczy domeny. 3. Programy komunikacyjne konfiguracja programu do obsługi poczty elektronicznej i grup dyskusyjnych. 4. Zakładanie własnego konta. Adresy Podstawy wysyłania wiadomości. tworzenie wiadomości etykieta, formatowanie, korzystanie z papeterii, wysyłanie wiadomości: Do:; Dw:; odpowiadanie na wiadomości i przesyłanie ich dalej, załączniki. Zajęcia nr 2 1. Co robić z nadchodzącymi wiadomościami? filtrowanie wiadomości, powiadomienie o nadejściu poczty, wiadomości sformatowane, foldery. 2. Kiedy poczta wraca. nieznany host, nieznany odbiorca, błędne adresy zwrotne. 3. Usenet grupy dyskusyjne. wprowadzenie do Usnetu, system nazewniczy grup dyskusyjnych, pliki FAQ, programy do obsługi grup dyskusyjnych newreader, subskrypcja grup dyskusyjnych, czytanie wiadomości w grupach dyskusyjnych, wskazówki dotyczące konfiguracji programu do obsługi grup dyskusyjnych, czytanie grup dyskusyjnych przy użyciu przeglądarki. 4. Wysłanie wiadomości z załącznikiem. 25

26 Zajęcia nr 3 1. Szukanie i znajdowanie. popularne wyszukiwarki, wyszukiwanie ogólne, wyszukiwanie osób, przydatne adresy. 2. Pobieranie plików. pobieranie plików za pomocą przeglądarki, pobieranie plików za pomocą protokołu FTP (tryb ASCII i binarny), usuwanie pobranych plików. Arkusz kalkulacyjny Excel 1. Praca z programem: * uruchomienie Excela, okno aplikacji, okno dokumentu, poruszanie się po arkuszu (przy pomocy pasków przewijania, klawiszy nawigacyjnych, wskaźnika komórki, polecenia Przejdź do). 2. Tworzenie pierwszego, własnego arkusza: * wprowadzanie tekstów, * wprowadzanie liczb, 1. korekta wpisanych błędów, * wprowadzanie formuł, 3. Zapisanie arkusza i wyjście z programu. Użycie formuł i funkcji 1. Wczytywanie arkusza zapisanego w pliku, 2. Wprowadzanie formuł: podstawowe wiadomości o formułach, użycie adresów komórek, automatyczne przeliczanie arkusza, błędy w formułach, 3. Kopiowanie i przesuwanie formuł. 4. Użycie funkcji. Narzędzia edycyjne 1. Używanie nazwanych bloków: tworzenie i używanie nazw bloków, zasady nadawania nazw blokom. 2. Czyszczenie bloków. 3. Wycofania się z błędnych działań. 4. Kopiowanie, wycinanie i wklejanie: kopiowanie tekstów i liczb, kopiowanie formuł, przesuwanie tekstów, liczb i formuł, wypełnianie bloków. 5. Wstawianie i kasowanie komórek, wierszy i kolumn. 6. Polecenia Znajdź i Zamień. 7. Pisownia. Wzbogacenie arkusza przez formatowanie 1. Użycie polecenia Autoformatowanie: * autoformatowanie selektywne, 2. Formatowanie ręczne: wyrównywanie tekstów i liczb w komórkach, formatowanie liczb, zmiana kształtu i rozmiaru czcionek, 26

27 tworzenie obramowań i cieniowanie komórek, zmiana wymiarów kolumn i wierszy, sortowanie danych w arkuszu. Przedstawianie danych na wykresach 1. Tworzenie i używanie wykresów: * użycie Kreatora wykresów, * używanie paska graficznych przycisków narzędziowych, 2. Różnice między poszczególnymi typami wykresów: * wykresy warstwowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy słupkowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy liniowe dwu i trójwymiarowe, * wykresy kołowe, radarowe, powierzchniowe, * wykresy XY (punktowe), kombinowane, 3. Zapisywanie, odczytywanie i drukowanie wykresów: * zapisywanie wykresów w postaci oddzielnych plików, * oddzielne - poza arkuszem - drukowanie wykresów. Drukowanie i obsługa plików 1. Drukowanie w Excelu: ustalenie układu strony, polecenie Podgląd wydruku, polecenia w menu Opcje dotyczące drukowania, 2. Obsługa plików: praca z kilkoma plikami, usuwanie plików, eksportowanie i importowanie plików. Ewidencja Ludności 1. Omówienie modelu klient-server baz danych. 2. Logowanie do bazy danych. 3. Zadania modułu Ewidencji Ludności: a) zmiany adresowe, b) zmiany osobowe, c) uzupełnienie i korekta, d) analizy, e) funkcje specjalne, f) raporty. 4. Klawisze i skróty z klawiatury. 5. Ikony na pasku narzędziowym. Zmiany adresowe, zameldowanie. 1. Pobyt stały. 2. Rejestracja urodzenia. 3. Rejestracja urodzenia noworodka bezdomnego. 4. Pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy. 5. Pobyt czasowy do 2 miesięcy. 6. Pobyt czasowy cudzoziemca. 7. Przemeldowanie. Zmiany adresowe. 1. Zmiany adresowe. 2. Nieobecność czasowa. 27

28 3. Wymeldowanie a) poza gminę, b) za granicę, c) decyzją administracyjną, d) z pobytu czasowego, e) skracanie pobytu czasowego, f) zgon. Zmiany osobowe. 1. Nazwiska. 2. Imiona. 3. Stany cywilne. 4. Dokumenty zmiana. 5. Obywatelstwa. 6. Numer ewidencyjny. 7. Adopcja uznanie dziecka. Dowody osobiste. 1. Wniosek. 2. Przeglądanie wniosków. 3. Dokumenty zmiana. 4. Rejestr zgubionych dokumentów. 5. Dokumenty korekta. 6. Dokumenty tożsamości aktualne. 7. Dokumenty tożsamości wszystkie. 8. Dokumenty utracone. 9. Serie dokumentów tożsamości. 10. Dowody osobiste zaświadczenia. Funkcje specjalne. 1. Usunięcie danych. 2. Zastrzeżenia adresowe. 3. Zastrzeżenia meldunkowe. 4. Zastrzeżenia meldunkowe przegląd, Przywrócenie statusu. 5. Aktualizacja masowa a) zmiana nazwy ulicy, b) podział ulicy, c) zmiana numeracji domów, d) porządkowanie ulic, e) porządkowanie miejscowości, f) przegląd danych. 6. Obsługa słowników. a) obsługa słowników, b) miejscowości i ulice, c) podział administracyjny, d) kraje, obywatelstwa, e) serie dokumentów tożsamości, f) znaki szczególne, g) stopnie wojskowe, h) zawody. 1. Przegląd kartoteki a) przegląd danych obywatela, b) nazwiska, c) adresy aktualne stałe i czasowe, d) adresy aktualne, e) adresy wszystkie, f) dokumenty tożsamości; aktualne dokumenty tożsamości; wszystkie dokumenty 28

29 wojskowe, g) świadczenia na rzecz obronności akty USC, h) bez nr PESEL, i) rysopis, j) status, k) obce obywatelstwa. 2. Statystyka a) aktualni mieszkańcy, b) zameldowani w okresie od-do"; Urodzeni w okresie od-do", c) wymeldowani, d) wymeldowani według rodzaju wymeldowania, e) nieobecni czasowo, f) zgony, g) obywatele obcych państw. 3. Wojsko a) wydruk rejestru przedpoborowych. b) wydruk rejestru poborowych. c) wezwania przedpoborowi, d) wezwania poborowi. Uzupełnienie i korekta 1. Uzupełnianie. 2. Bloki informacji a) nazwiska i imiona, b) adresy, c) adresy tymczasowe (do 2 miesięcy), d) dokumenty korekta, e) stany cywilne, f) akty urodzenia, g) obywatelstwa, h) dane wojskowe, i) pozostałe dane, j) świadczenia na rzecz obronności. 1. Raporty, zestawienia zbiorcze. 2. Rejony- raport a) rejon według adresu, b) rejon według nazwisk, c) rejon według daty urodzenia, d) rejon wykaz, e) wydruk rejestru przedpoborowych, f) wydruk rejestru poborowych, g) spis wyborców, h) wykaz zgonów, i) dokumenty utracone, j) tymczasowi mieszkańcy. 3. Zaświadczenia a) zaświadczenia, b) wydruk danych osobowo adresowych, c) zmiany adresowe, d) dowody osobiste zaświadczenia, e) zawiadomienie o zgonie. 29

30 Razem godzin 16 30/14 Literatura obowiązkowa 1. Michałowska, Ćwiczenia z... Windows Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 2. E. Hartsfrang, Microsoft Windows Me Millennium Edition, MIKOM, Warszawa. 3. M. Pancewicz, Po prostu Windows Me, Helion, Gliwice Simpson, Windows Me. Biblia, Helion, Gliwice. 5. P. Rajca, Windows Millennium Edition, Helion, Warszawa. 6. J. Kennedy, Internet praktyczny przewodnik, Pascal, Warszawa Eager, J. Szwacka-Salomonowicz, Internet, Rebis, Poznań K. Conner-Sax, Internet - następne pokolenie, RM, Warszawa. 9. P. K. McBride, Internet Explorer 5 - to proste, RM, Warszawa. 10. K. Pikoń, ABC Internetu, Helion, Warszawa Łazęcka, Ćwiczenia z Internet Explorer 5 PL, MIKOM, Warszawa L, Lamb, Efektywne korzystanie z poczty elektronicznej, NAKOM, M. Wallace, " ". Wszystko o poczcie elektronicznej i trochę o Internecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa Szybki kurs Microsoft Office 97, Microsoft Press, Warszawa G. Hart-Davis, Word 97, Helion, Warszawa K. Masłowski, Word 97 PL, MIKOM, Warszawa. 17. G. Kowalczyk, Word 97 PL - Ćwicznia praktyczne, Helion, Gliwice S. L. Nelson, Microsoft Word 97 PL, MIKOM, Warszawa 1999 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 17 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 16 ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 17 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 30

31 JĘZYK ANGIELSKI początkujący Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - początkujący Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): Godz. 1.Subject pronouns /I, you, he.../ 2. Possessive adjectives /my, your, his.../ 3. Numbers The English alphabet, spelling 5. Classroom communication /write, don t open etc./ 6. to be /structure, questions, answers/ 7. Phone numbers 8. a/ an + nouns 9. Plurals 10. Numbers , How many? 11. Demonstratives /this, that, these, those / 12. Prepositions of place / next to, in, on, under / 13. Ordinal numbers /1 st - 10 th / 14. Present Simple /structure, questions, answers/ 15. Adverbs of frequency /always, often etc./ 16. Prepositions by and means of transport 17. Time 18. Prepositions of time 19. like/ love/ hate + (verb) - ing 20. can/ can t 21. (not) very/ quite + adjectives 22. Saxon genetive 23. to have /structure, questions, answers/ 24. There is, there are 25. Prepositions of place /next to, opposite etc./ 26. Simple Past - was, were 27. Simple Past /structure, questions, answers/, pronunciation 28. Dates 29. Present Continuous 30. Present Continuous vs. Simple Present 31. to be going to 31

32 32. Future Tense 33. Adjectives and the comparison of adjectives 34. Adverbs 35. Adjectives vs. adverbs 36. Countable and uncountable II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Countries and nationalities 2. Jobs and lifestyles 3. The family 4. The home 5. Food and drink 6. Clothes III. Interakcje (Interactions) 1. Introducing yourself and others - What s your name? etc. 2. Greetings and goodbyes 3. On the plane communication 4. How much is it?- changing money, buying food 5. At the hotel checking into 6. Tourist shopping- communication 7. At the restaurant- ordering a meal 8. At tourist information- asking for travel information 9. Directions- asking for directions 10. On the phone- communication 11. Buying clothes - communication IV. Pisanie (Writing) 1. Writing letters - formal, informal 2. Writing a fax 3. Writing a description of a person 4. Writing an article for a magazine ( My typical day ) 5. Writing a composition ( My place ) 6. Writing a report ( My last holidays ) 7. Writing a postcard V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English Stage One Elementary Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 1. Murphy, R Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 2. Oxenden, C. and P. Seligson English File One Student s Book. Oxford: Oxford University Press 3. Oxenden, C., P. Seligson and C. Latham-Koenig English File One Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 4. Oxenden, C., P. Seligson and M. Foley English File One Workbook. Oxford: Oxford University Press 5. Thomas, B.J Elementary Vocabulary. London: Thomas Nelson and Sons Ltd 6. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT 18 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 32

33 Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 19 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 19 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 33

34 JĘZYK ANGIELSKI średniozaawansowany Kod ECTS przedmiotu A09 IA Nazwa przedmiotu Język angielski - średniozaawansowany Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego mgr Halina Sierocka, mgr Beata Malinowska-Bejda Tryb zajęć, liczba godzin oraz forma zaliczenia Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Tygodniowa liczba dzienne z/w dzienne z/w dzienne z/w godzin Forma zaliczenia Wymagania wstępne Zaliczenie pisemne Zestaw pojęć kluczowych przedmiotu (maks pojęć) Spis tematów z podziałem na jednostki dydaktyczne Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów I. Zagadnienia gramatyczne (Grammar): 1. Present Perfect vs. Simple Past 2. Reflexive pronouns (myself...); each other 3. Present Perfect Continuous 4. Present Perfect Continuous vs. Present Perfect 5. both, neither, either 6. Present Simple vs. Present Continuous 7. Quantifiers: a lot of..., lots of..., much, many 8. Gerund or to + infinitive 9. used to 10. make/let/ be allowed to Godz. II. Słownictwo (Vocabulary): 1. Common verb phrases 2. Families 3. Personal appearance & Personality 4. Body and health 5. Food and diet 6. Education 7. Money & work III. Interakcje (Interactions) 1. Introductions, greetings and goodbyes 2. Apologising 3. Request & permission IV. Pisanie (Writing) 1. Writing business letters 2. Writing a CV V. Omówienie i przygotowanie do egzaminu TELC (The European Language Certificate) Certificate in English - Intermediate 34

35 Razem godzin /32 Literatura obowiązkowa 7. Murphy, R English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press 8. Oxenden, C.and C. Latham-Koenig English File Intermediate Student s Book. Oxford: Oxford University Press 9. Oxenden, C., C. Latham-Koenig and G. Hamilton English File Intermediate Teacher s Book. Oxford: Oxford University Press 10. Thomas, B.J Intermediate Vocabulary. Harlow: Longman Group Limited 11. Weiterbildungs Testsysteme Gmbh (eds) The European Language Certificates Certificate in English Learning Objectives and Test Format. Frankfurt am Main: WBT Literatura dodatkowa Warunki zaliczenia 21 ocena dostateczna (3) % ocena dobra (4) % ocena bardzo dobra (5) % 20 Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu w układzie studia dzienne / studia wieczorowe i zaoczne. 21 Procentowe minimum zaliczeniowe określone zgodnie z tabelą ECTS 35

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW administracja STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne pierwszego stopnia SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Konstytucyjny system organów państwowych Opis poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB NIESTACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI STUDIA MAGISTERSKIE II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) PRAWO KONSTYTUCYJNE II. B. 2 Typ przedmiotu (type of course) PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, mgr SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok drugi/semestr trzeci i czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0

Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Recenzent prof. zw. dr hab. Eugeniusz Zieliński Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-08-0 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o państwie i prawie

Wiedza o państwie i prawie Wiedza o państwie i prawie Wprowadzenie Podstawy zaliczenia przedmiotu Wykład pisemny test wiedzy Ćwiczenie obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), kolokwium

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) Poznań, dnia 6 kwietnia 2015 r. Prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Polskie Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo (Słubice) I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści

ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, Spis treści ECDL Base na skróty : Syllabus V. 1.0 / Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawy pracy z komputerem 11 1.1. Komputery i sprzęt 11 1.1.1. ICT 11 1.1.2. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania

Kształcenie z zakresu ekonomii. dydaktycznych 1. Ogółem 9 Zaliczenie pracy kontrolnej z całości 2. Wykłady. Zakład Organizacji i Zarządzania Opis przedmiotu wersja skrócona Wydział Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne I Nazwa Wydziału Nazwa kierunku/specjalności Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E NAZWA

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu

Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu Makroekonomia zaawansowana - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia zaawansowana Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoD-MZ-Ć-S15_pNadGenAC9DH Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Justyna Lučinska, dr SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I i II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Drugi/ czwarty Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje łącznie 2064 godz., w tym: 1704 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Podstawy Ekonomii Fundamentals Economy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 06.1-WM-BHP-P-55.2_14 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Bezpieczeństwo i higiena pracy / Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo Konstytucyjne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu : PK (10-PK-pj-s,

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Działocha Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego.. Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Język angielski Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom

Bardziej szczegółowo

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści

ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop Spis treści ABC Excel 2016 PL / Witold Wrotek. Gliwice, cop. 2016 Spis treści 1 Arkusz kalkulacyjny 9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne 12 Excel 2016 12 Przez wygodę do efektywności 14 Podsumowanie 16 2 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia Microeconomics Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia I stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mikroekonomia Microeconomics Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW prawo STOPIEŃ EDUKACJI studia stacjonarne jednolite magisterskie SYLABUS II.B. l Nazwa przedmiotu (course title) Prawo konstytucyjne Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Iwona Turowska / dr; Jolanta Woronko / mgr Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I, II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu

Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdP-PK-W-14_pNadGenXDJT5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi

Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr drugi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0008z Makroekonomia Macroeconomics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo