Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP"

Transkrypt

1 X Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2004 Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP Bartosz Bębel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Abstrakt Oracle Business Intelligence Beans (w skrócie BI Beans) to zestaw komponentów JavaBeans, pozwalających na prostą i szybką implementację w aplikacji bazodanowej zaawansowanych mechanizmów przetwarzania analitycznego OLAP. Komponenty BI Beans dzielą się na trzy kategorie: komponenty prezentacyjne, takie jak wykresy i tabele do prezentacji danych, komponenty OLAP, umożliwiające zadawanie skomplikowanych zapytań analitycznych oraz komponenty katalogowe, których zadaniem jest przechowywanie i ogólnie pojęte zarządzanie obiektami analitycznymi, takimi jak: raporty, wykresy, zapytania i inne, definiowanymi zarówno przez projektanta w trakcie budowania aplikacji, jak i przez użytkownika podczas pracy z aplikacją. Wykład przedstawi podstawy instalacji, konfiguracji i stosowania komponentów BI Beans w aplikacjach OLAP.

2 170 Bartosz Bębel

3 Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP Wstęp Projektanci aplikacji dla analityków, pracujących z magazynami danych, stają przed problemem: jak szybko zaimplementować w aplikacji funkcjonalność, dzięki której użytkownik, posługując się intuicyjnym interfejsem będzie mógł: samodzielnie definiować skomplikowane zapytania analityczne do bazy danych, uzyskać wizualizację wyników zapytań w formie zestawień danych i wykresów, w miarę możliwości konfigurowalnych. Co więcej, różni użytkownicy potrzebują różnych klas narzędzi: z jednej strony aplikacji analitycznych o dużych możliwościach konfiguracyjnych, z drugiej strony lekkich aplikacji webowych, wyświetlających jedynie wybrane zestawienia, itd. Propozycją Oracle w obszarze problematyki projektowania aplikacji OLAP są komponenty JavaBeans o nazwie Oracle Business Intelligence Beans. Obecnie dostępna wersja opisana jest numerem (wrzesień 2004). Oracle proponuje integrację komponentów z własnym środowiskiem budowy aplikacji Oracle JDeveloper. Niniejszy artykuł prezentuje ogólny opis technologii BI Beans. W punkcie 2. przedstawione zostaną informacje o modelu JavaBeans. Punkt 3. opisuje różne rodzaje komponentów BI Beans. Punkt 4. prezentuje proces instalacji komponentów, w punkcie 5. omówiony zostanie proces budowy aplikacji przy użyciu BI Beans w środowisku Oracle JDeveloper. Punkt 6. podsumowuje artykuł. 2. Komponenty JavaBeans JavaBeans to model przenośnych komponentów programowych, służących do wizualnego tworzenia aplikacji. Utworzenie komponentu polega na zaimplementowaniu oferowanej przez niego funkcjonalności w postaci klasy języka Java o ustalonej konwencji nazewnictwa metod, a następnie spakowaniu jej wraz z dodatkowymi informacjami w postaci pliku tzw. manifestu do archiwum JAR, będącego standardowym pojemnikiem komponentów Java Beans; w takiej postaci komponenty są dalej publikowane w celu użycia ich przez twórców aplikacji. Wizualne tworzenie aplikacji jest jedną z fundamentalnych cech modelu JavaBeans. Środowisko programistyczne budowy aplikacji (IDE), działające w technologii JavaBeans (np. Borland JBuilder, Oracle JDeveloper), oferuje twórcy paletę komponentów, z których ten wybiera interesujący go komponent i przeciąga na formatkę tworzonej aplikacji. Środowisko automatycznie wygeneruje odpowiedni kod, który utworzy komponent wraz z oferowaną przez niego funkcjonalnością w powstającej aplikacji. Tworzenie aplikacji w technologii JavaBeans można przedstawić jako składanie jej z klocków komponentów. Twórca w trakcie projektowania ustala charakterystyki komponentu, nazywane właściwościami, dostępne w środowisku najczęściej w postaci palet właściwości. Właściwości określają np. nazwę i wygląd komponentu w działającej aplikacji, jego zachowanie, itd. Z kolei zdarzenia komponentu pozwalają twórcy aplikacji określić, co się ma stać w momencie wystąpienia danej sytuacji w ramach komponentu (np. dla komponentu będącego przyciskiem interfejsu użytkownika po kliknięciu na nim myszką). Programista wiąże z danym zdarzeniem odpowiedni kod, który ma zostać wykonany po wystąpieniu tego zdarzenia. Często komponent jest również wyposażony w zbiór metod, pozwalający programiście na manipulację komponentem w trakcie działania aplikacji. Oprócz licznej grupy komponentów, implementujących elementy graficzne aplikacji (np. elementy interfejsu użytkownika: przyciski, suwaki, pola tekstowe), istnieją również komponenty nie posiadające w działającej aplikacji reprezentacji wizualnej, a jedynie dostarczające jej odpowiedniej funkcjonalności (np. umożliwiające połączenie aplikacji z bazą danych). Ich użycie w procesie tworzenia aplikacji jest nadal wizualne.

4 172 Bartosz Bębel Środowiska do budowy aplikacji, działające w technologii JavaBeans, potrafią samodzielnie zanalizować dostarczony im komponent JavaBeans (najczęściej po prostu skopiowany do określonego katalogu), wydobyć zbiór jego właściwości i zdarzeń wraz z kodem potrzebnym do zaimplementowania komponentu, wreszcie dodać sam komponent do palety komponentów oferowanych twórcy aplikacji (cały proces nosi nazwę introspekcji). Dzięki temu twórcy aplikacji mogą w prosty sposób korzystać z dużego zbioru dostępnych komponentów JavaBeans, a programiści, udostępniający zaprojektowane przez siebie komponenty, nie martwią się o proces ich właściwej instalacji. 3. Oracle Business Intelligence Beans Oracle dostarcza zestaw komponentów JavaBeans, nazwanych Business Intelligence Beans (w skrócie BI Beans), służących do szybkiego i prostego tworzenia biznesowych aplikacji analitycznych. BI Beans są ściśle związane z rozszerzeniem OLAP bazy danych Oracle. Miejsce BI Beans w architekturze bazy danych przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Miejsce BI Beans w architekturze bazy danych Komponenty BI Beans dzielą się na trzy główne kategorie: komponenty prezentacyjne, komponenty OLAP oraz komponenty katalogowe. Komponenty prezentacyjne Służą do prezentacji użytkownikowi aplikacji wyników zapytań analitycznych do bazy danych w postaci wykresów, tablic oraz arkuszy. Komponenty posiadają pokaźny zbiór właściwości, pozwalających na ich dostosowanie do konkretnych potrzeb użytkowników, wraz z zestawem metod, umożliwiających manipulację komponentami w trakcie działania aplikacji. Wszystkie komponenty prezentacyjne wyposażone są również w możliwość tworzenia wydruków. Wykres. Komponent oferuje ponad siedemdziesiąt typów różnorakich wykresów (słupkowe, kołowe, liniowe i inne), wyposażonych w szerokie możliwości konfiguracyjne, takich jak wybór różnorakich układów, sposób prezentacji legendy, wybór serii danych, układ osi, kolory, opis danych, itd. Wykresy zapewniają końcowemu użytkownikowi wysoki stopień interaktywności, pozwalając na takie operacje jak drążenie, zwijanie, obracanie, filtrowanie danych, itd. Tablica i arkusz. Prezentują dane w postaci tabelarycznej, dając użytkownikowi możliwość wpływania na sposób wyświetlania informacji przez wykonywanie takich operacji, jak drążenie i zwijanie, obracanie, filtrowanie, formatowanie warunkowe komórek (np. zmiana koloru tła w zależności od wartości komórki), itd. Na rysunku 2 przedstawiono przykładową aplikację, używającą komponentu wykresu i arkusza.

5 Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP 173 Rys. 2. Przykładowa aplikacja z wykresem i arkuszem Komponenty OLAP Zapewniają definiowane logiki biznesowej w aplikacji. Dzięki oddzieleniu warstwy implementującej logikę biznesową od warstwy prezentacyjnej zapewniono możliwość współdzielenia kodu logiki biznesowej przez różne aplikacje klienckie. Połączenie. Komponent zapewniający dołączenie aplikacji do serwera bazy danych Oracle. Aplikacja analityczna może wykorzystywać wiele połączeń do różnych baz danych. Budowniczy Zapytań (ang. QueryBuilder). Komponent wyposażony w prosty interfejs, umożliwiający użytkownikowi nie znającemu języka SQL definiowanie skomplikowanych zapytań analitycznych. Komponent dostarcza użytkownikowi listę miar i wymiarów bazy danych oraz szablony najczęstszych zapytań (np. 10 najlepiej sprzedających się produktów ); zadaniem użytkownika jest wskazanie odpowiednich elementów i ewentualna zmiana ich właściwości. Wybierane elementy użytkownik może zachować jako ulubione celem późniejszego szybszego dostępu do nich przy definiowaniu kolejnych zapytań. Okno Budowniczego Zapytań, wyświetlającego dostępne miary i wymiary przykładowego magazynu danych, przedstawiono na rysunku 3. Rys. 3. Budowniczy Wyliczeń i Budowniczy Zapytań

6 174 Bartosz Bębel Budowniczy Wyliczeń (ang. Calculation Builder). Komponent pozwalający użytkownikowi na definiowanie nowych wyliczeń na podstawie istniejących w bazie wartości (miar lub wymiarów). I tu również użytkownik nie musi znać języka SQL, posługując się listami elementów i predefiniowanych szablonów najczęstszych wyliczeń. Okno Budowniczego Wyliczeń przedstawiono na rysunku 3. Komponenty katalogowe Katalog. Zapewnia bezpieczny mechanizm składowania definicji obiektów, utworzonych przez projektanta aplikacji lub jej końcowego użytkownika: wykresów, tablic, arkuszy, zapytań i wyliczeń; format składowanych informacji to XML. Obiekty w katalogu mogą być współdzielone przez wielu użytkowników końcowych, wykorzystujących je w swoich aplikacjach analitycznych. Katalog zorganizowany jest w postaci folderów; możliwe jest ograniczenie dostępu użytkowników do poszczególnych folderów. Definicje obiektów mogą być składowane w lokalnym systemie plików, wówczas mamy do czynienia z katalogiem lokalnym, lub w bazie danych, wówczas mówimy o katalogu zdalnym. Pierwszy sposób składowania jest najczęściej wykorzystywany w czasie budowania aplikacji przez projektanta; wykorzystywane w aplikacji obiekty zostają potem skopiowane do bazy danych jako środowiska skalowalnego, umożliwiającego korzystanie z nich przez szerszą grupę użytkowników. Katalog ma możliwość efektywnego przeszukiwania; specjalna aplikacja, BI Explorer, pozwala nie tylko na przeglądanie obiektów katalogu, ale także na określanie praw dostępu użytkowników. Zarządca składowania. Zapewnia dostęp aplikacji do składowanych w katalogu (lokalnym i zdalnym) definicji obiektów. Zarządca metadanych. Zapewnia połączenie metadanych, zdefiniowanych w katalogu komponentów BI Beans z katalogiem OLAP serwera bazy danych, dostarczając m.in. informacje o miarach i wymiarach, zdefiniowanych w bazie danych. Informacje te są wykorzystywane przez inne komponenty, np. przez Budowniczego Wyliczeń czy też Budowniczego Zapytań przy tworzeniu zapytań. 4. Instalacja komponentów BI Beans Proces instalacji komponentów BI Beans przebiega w dwóch etapach. Pierwszym etap to instalacja plików w lokalnym systemie plików. Realizuje to automatyczny instalator. Praktycznie cały proces instalacji to skopiowanie odpowiednich plików do podkatalogu o nazwie bibeans w katalogu instalacyjnym Oracle JDeveloper. Drugi etap to dostosowanie bazy danych do aplikacji używających BI Beans. Wersja komponentów BI Beans współpracuje z wersją Enterprise Edition serwera bazy danych Oracle min z zainstalowanym rozszerzeniem OLAP. Ostatnim zadaniem jest instalacja w bazie danych katalogu komponentów BI Beans w przypadku późniejszego składowania komponentów w bazie danych. 5. Proces budowy aplikacji OLAP wykorzystującej BI Beans Oracle dokonał integracji BI Beans z własnym środowiskiem tworzenia aplikacji Oracle JDeveloper, udostępniając szeroką gamę różnorodnych kreatorów automatyzujących poszczególne kroki tworzenia aplikacji. Jednak z racji zachowania standardu JavaBeans komponenty mogą zostać wykorzystywane również przez środowiska programistyczne innych producentów. W zależności od potrzeb użytkowników, możliwy jest wybór interfejsu budowanej aplikacji. Użytkownikom, dokonującym zaawansowanych analiz danych i wymagającym od aplikacji dużej interaktywności w postaci możliwości zmiany szeregu parametrów celem jak najlepszego dostosowania do specyficznych wymagań, można zaproponować aplikację zbudowaną w Javie. Z kolei użytkownicy o mniejszych wymagań, oczekujący od aplikacji dużej szybkości działania kosztem zmniejszenia funkcjonalności, czy też chcących dokonać integracji aplikacji OLAP w ramy istniejących aplikacji webowych, otrzymają lekką aplikację HTML/JSP.

7 Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP 175 Budowa aplikacji OLAP przy użyciu BI Beans sprowadza się do realizacji trzech kroków: 1. zaprojektowanie obiektów prezentacyjnych i OLAP, 2. zaprojektowanie interfejsu użytkownika, 3. zaimplementowanie zaawansowanej logiki biznesowej (krok opcjonalny). W dalszej części artykułu skoncentruję się na przebiegu procesu budowy aplikacji w Oracle JDeveloper. Zaprojektowanie obiektów prezentacyjnych i OLAP Pierwszym krokiem w procesie tworzenia obiektów prezentacyjnych i OLAP projektowanej aplikacji jest zdefiniowanie obiektu o nazwie BI Designer, służącym jako kontener obiektów BI Beans (BI Designer jest używany jedynie w fazie projektowania, nie wchodzi w skład działającej aplikacji) i wskazującym źródło danych OLAP. Dopiero w ramach obiektu BI Designer projektant aplikacji może dodawać obiekty BI Beans: prezentacyjne wykresy, arkusze i tablice oraz komponenty OLAP zapytania i wyliczenia. Przy definicji obiektów prezentacyjnych projektant posługuje się Kreatorem Prezentacji (ang. Presentation Wizard), natomiast definiując obiekty typu zapytanie i wyliczenie wspomnianymi już wcześniej: Budowniczym Zapytań i Budowniczym Wyliczeń. Kreatory w szeregu kroków przeprowadzają projektanta przez poszczególne fazy definicji obiektów. Projektant wskazuje źródło danych OLAP dla obiektu (może to być istniejące, zdefiniowane wcześniej połączenie; jeśli obiekt ma korzystać z nowego połączenia, BI Designer uruchamia kreator połączeń) i wybiera miejsce składowania utworzonego obiektu (katalog lokalny lub zdalny). Z użyciem BI Designera projektant może dokonać również skopiowania zdefiniowanego wcześniej obiektu pomiędzy katalogami. Wynikiem omawianej fazy są definicje obiektów, składowane w katalogu (lokalnym lub zdalnym). Rysunek 4. przedstawia JDeveloper po zakończeniu definicji obiektów: wyliczenia o nazwie QuotaVariance, arkusza o nazwie Sales Analysis Crosstab i wykresu o nazwie Sales Analysis Graph. Projektant może dokonywać modyfikacji zdefiniowanych obiektów korzystając z palet właściwości lub ponownie uruchamiając odpowiednie kreatory. Rys. 4. JDeveloper po zakończeniu definicji obiektów projektowanej aplikacji

8 176 Bartosz Bębel Zaprojektowanie interfejsu użytkownika W kolejnym kroku procesu projektant musi określić rodzaj interfejsu użytkownika budowanej aplikacji: interfejs Java czy też interfejs JSP/HTML. Po dokonaniu wyboru projektant jest prowadzony przez odpowiedni kreator (w zależności od wybranego typu interfejsu) przez szereg kroków projektowania interfejsu. W jednym z kroków projektant wskazuje, które obiekty prezentacyjne BI Beans, istniejące w katalogu (utworzone w kroku projektowania obiektów prezentacyjnych i OLAP), mają być wyświetlane w aplikacji. Projektant może poprawić wygenerowany automatycznie interfejs używając narzędzia UI Editor (wchodzącego w skład środowiska JDeveloper), dodając dodatkowe elementy interfejsu. Środowisko JDeveloper po zakończeniu procesu projektowania interfejsu użytkownika przedstawiono na rysunku 5. Należy podkreślić, że zaprojektowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji nie pociąga za sobą konieczności napisania przez projektanta linii kodu. Cały kod, tworzący interfejs użytkownika i wyświetlający określone obiekty BI Beans w aplikacji, zostaje wygenerowany automatycznie. Po pomyślnym ukończeniu omawianej fazy praktycznie można zakończyć proces budowy aplikacji. Aplikacja posiada pełną funkcjonalność: uzyskuje połączenie z bazą danych, wysyła do bazy danych zapytania analityczne, a ich wyniki prezentuje w postaci wykresów, tablic i arkuszy. Użytkownik aplikacji ma wpływ na formę prezentacji danych (np. zmianę typu wykresu, zmianę kolorów wyświetlanych danych, itd.), może również wykonywać zestaw określonych operacji (np. drążenie na wykresie). Rys. 5. Wygenerowany interfejs użytkownika w JDeveloper Zaimplementowanie logiki biznesowej Ostatni, opcjonalny krok procesu budowy aplikacji OLAP. Projektant może uzupełnić funkcjonalność aplikacji, dodając kod w postaci klas języka Java, implementujących np. złożone zależności biznesowe.

9 Zastosowanie Oracle Business Intelligence Beans w budowaniu aplikacji OLAP 177 Po przejściu omówionych powyżej faz aplikacja OLAP jest gotowa do dostarczenia użytkownikowi końcowemu. Oracle JDeveloper wspiera proces dystrybucji aplikacji, np. dla aplikacji Java tworząc archiwum JAR ze wszystkimi niezbędnymi do pracy aplikacji składnikami. Należy wspomnieć, że dostarczona przez firmę Oracle wersja instalacyjna komponentów BI Beans wyposażona jest w zestaw tutoriali, zapoznających programistę z technologią BI Beans. Tutoriale prowadzą programistę krok po kroku przez proces tworzenia kilku przykładowych aplikacji. Wyczerpująca dokumentacja tutoriali wraz z dokładną dokumentacją samych komponentów BI Beans umożliwia programiście szybkie uzyskanie wiedzy na temat stosowania komponentów w aplikacjach OLAP. 6. Podsumowanie Komponenty Oracle Business Intelligence Beans pozwalają w łatwy i szybki sposób na zbudowanie aplikacji, udostępniającej użytkownikowi końcowemu zaawansowane możliwości analizy i prezentacji danych OLAP. Daleko idąca integracja komponentów ze środowiskiem budowy aplikacji Oracle JDeveloper znacznie upraszcza i przyspiesza cały proces. Również projektanci aplikacji, którzy chcą włączyć do budowanych przez siebie aplikacji w innych środowiskach komponenty OLAP, powinni zwrócić uwagę na BI Beans jako ciekawą alternatywę dla projektowania swoich własnych obiektów dostępu i prezentacji danych OLAP. Bibliografia [Eck03] Eckel B.: Thinking in Java. Edycja polska. Helion, 2003, ISBN [Eng97] Englander R.: Developing Java Beans. O Reilly, 1997, ISBN [OraBI] Oracle9i Business Intelligence Beans. An Oracle White Paper, 2002.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper

Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper Business Intelligence Beans + Oracle JDeveloper 360 Plan rozdziału 361 Wprowadzenie do Java OLAP API Architektura BI Beans Instalacja katalogu BI Beans Tworzenie aplikacji BI Beans Zapisywanie obiektów

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Wybór Discoverer 10g czy BI Beans

Wybór Discoverer 10g czy BI Beans XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Wybór Discoverer 10g czy BI Beans Tomasz Bawor Matrix.pl S.A. e mail: tomasz.bawor@matrix.pl Streszczenie W przypadku kiedy stajemy przed wyborem narzędzia

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

5. Mechanizm szablonów.

5. Mechanizm szablonów. 5. Mechanizm szablonów. Moduł szablonów daje możliwość definicji dowolnej ilości szablonów strony publicznej serwisu. W połączeniu z modułami Marketing MIX oraz Wzorców Elementów został opracowany tak

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł V Raportowanie dla potrzeb analizy danych 1 Wprowadzenie do technologii MS SQL Server 2012 Reporting Services. 2h Podstawowym zadaniem omawianej jednostki lekcyjnej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż.

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej. Wstęp. Programowanie w Javie 2. mgr inż. Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Analizy Nieliniowej Wstęp Programowanie w Javie 2 mgr inż. Michał Misiak Agenda Założenia do wykładu Zasady zaliczeń Ramowy program wykładu

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne)

1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram spotkań, semestr zimowy (studia stacjonarne) 1 90 min. Aplikacje WWW Harmonogram ń, semestr zimowy -2017 (studia stacjonarne) 6 października Wprowadzenie do aplikacji WWW Rys historyczny Składniki architektury WWW o klient HTTP o serwer HTTP o protokół

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i

Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i Program szkolenia: Kompleksowe tworzenie aplikacji klasy Desktop z wykorzystaniem SWT i JFace Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Kompleksowe tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów

P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów P&I Scout Pro Wygodne i proste tworzenie raportów - opis funkcjonalny - Dmz-chemak sp. z o.o. dostawca rozwiązań informatycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Autoryzowany partner Personal &

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych.

A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. A posteriori jest programem umożliwiającym analizowanie danych gromadzonych w systemach wspomagających zarządzanie. Można go zintegrować z większością

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI

Bazy danych. Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Bazy danych Zenon Gniazdowski WWSI, ITE Andrzej Ptasznik WWSI Wszechnica Poranna Trzy tematy: 1. Bazy danych - jak je ugryźć? 2. Język SQL podstawy zapytań. 3. Mechanizmy wewnętrzne baz danych czyli co

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku

Praktyczny Excel. Wykresy i grafika. w Excelu krok po kroku Praktyczny Excel Wykresy i grafika w Excelu krok po kroku 5 1 NUMER PRAWNICZY przygotowany przez + OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH profesjonalnie i kompleksowo 1 2 + GRATIS 20% GRATIS 30%, tel. 22 518 29 29,

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA

PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA PODSTAWOWE ANALIZY I WIZUALIZACJA Z WYKORZYSTANIEM MAP W STATISTICA Krzysztof Suwada, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Wiele różnych analiz dotyczy danych opisujących wielkości charakterystyczne bądź silnie

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

WF-Analizy informacje ogólne

WF-Analizy informacje ogólne WF-Analizy informacje ogólne Pakiet WF Analizy przeznaczony jest dla posiadaczy programu WF-Mag oraz WF FaKir. Umożliwia on tworzenie bardzo wszechstronnych, szybkich, dynamicznych analiz. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE

Hurtownia danych. Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Lp. FUNKCJONALNOŚĆ/PARAMETRY WYMAGANE Hurtownia danych 1. Wielowymiarowa hurtownia danych oparta o model konstelacji faktów. 2. Brak ograniczenia na liczbę

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza

Plan. Formularz i jego typy. Tworzenie formularza. Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 4 Budowa prostych formularzy, stany sesji, tworzenie przycisków Plan Co to jest formularz? Typy formularzy Tworzenie prostego formularza Budowa prostego formularza 2 Formularz i jego typy Tworzenie formularza

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur

Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Analizy na podstawie danych sprawozdawczych - Moduł analiz z obsługą broszur Marzec 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W

Bardziej szczegółowo

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe.

Warstwa integracji. wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. Warstwa integracji wg. D.Alur, J.Crupi, D. Malks, Core J2EE. Wzorce projektowe. 1. Ukrycie logiki dostępu do danych w osobnej warstwie 2. Oddzielenie mechanizmów trwałości od modelu obiektowego Pięciowarstwowy

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia controllingowe dla małych firm

Narzędzia controllingowe dla małych firm Narzędzia controllingowe dla małych firm HURTOWNIA DANYCH BUDŻETOWANIE WYMIANA INFORMACJI 1. Small Business Navigator dla małych firm Business Navigator jest platformą informatyczną wspomagającą wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence

Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Nowości w wersji 10.2 Comarch CDN XL Business Intelligence Wersja 2.1 Spis treści Spis treści... 2 1 Business Intelligence... 3 1.1 Rozwój obszarów analitycznych... 3 1.1.1 Atrybuty analityczne oraz kody

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL. z konsultacjami

KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL. z konsultacjami KOMPLEKSOWA OFERTA SZKOLEŃ MS EXCEL z konsultacjami Przedmiot oferty Pakiet szkoleń przygotowujących w sposób kompleksowy do optymalnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w codziennej pracy. Znajomości

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Comarch ERP XL Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2014 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Agencja Interaktywna System do skutecznego e-mail marketingu Agencja Interaktywna Fabryka Pikseli 1 System mailingowy 1. Opis systemu. System został stworzony z myślą o podmiotach zamierzających prowadzić

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013

Comarch ERP XL Business Intelligence Start. Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Business Intelligence Start Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Nowości w 3.1. Andrzej Solski. CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. Andrzej Solski CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Nowości w 3.1. KREATOR TWORZENIA WYMIARÓW KREATOR TWORZENIA STRUKTUR WIELOWYMIAROWYCH PREDEFINIOWANE MIARY WYLICZANE LINKED OBJECT kostka w

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo