SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A M A W I A J Ą C Y: Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres: al.gen.a.chruś ciela Warszawa Tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty Nr sprawy 2 / 2007 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została przygotowana przez członków Komisji Przetargowej w składzie: 1. Agnieszka Maślak Przewodniczący Teresa Bareja Sekretarz Danuta Karaczewska Członek Komisji Z A T W I E R D Z A M: Warszawa, dn r...

2 Pan Janusz Niewęgłowski Dyrektor Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej SPZOZ W Warszawie mającego siedzibę przy Al. Gen.A. Chruściela Warszawa Tel , fax działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1 Zamawiającym jest: Przychodnia Lekarska AON Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Adres: al. Gen. A. Chruściela Warszawa Tel , fax Znak Postępowania: 2/2007 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej Ustawą lub Prawem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przy udziale Komisji Przetargowej. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup odczynników do badań laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych 3.2 Wykaz odczynników i materiałów składający się z 8 pakietów stanowi załącznik 2 do niniejszej SIWZ. 2

3 3.3 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. 3.4 Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod nr TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 4.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od dnia 01 lutego 2007 r. 4.2 Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia : do dnia 31 stycznia 2008 r. 4.3 Miejsce dostarczenia materiałów i odczynników: Przychodnia Lekarska AON Warszawa al. Gen.A. Chruściela OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Uwaga: Zamawiający dokona oceny powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów zgodnie z punktem 6 niniejszej SIWZ. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 (pakiety określające przedmiot zamówienia) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do sprzedaży dotyczy odczynników, 4) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych załącznik nr 3, 5) Oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy stanowiącej załącznik 4 do SIWZ, 3

4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy i określać jego zakres. 6a. W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie. 1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika określającego m. in.: a) temat postępowania b) wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej c) wyznaczenie pełnomocnika d) zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 2) W powyższym przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty muszą być załączone: a) przez pełnomocnika komplet dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ wraz oryginałem pełnomocnictwa zawierającego wszystkie postanowienia wyszczególnione w pkt 6.a pkt 1 lit a) do lit. d) oraz dokumentami stwierdzającymi, iż osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnionymi do składania oświadczeń woli. b) przez każdego z pozostałych uczestników wymienionych w pełnomocnictwie komplet dokumentów wymienionych w punkcie 6 ppkt. 2), 5) i 6). 6b. Oferta składana przez spółkę cywilną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) dokumentów wymienionych w pkt 6 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 9a - w imieniu spółki, b) dokumentów wymienionych w pkt od 6 ppkt. 2), 5) i 6) dotyczące każdego ze wspólników. Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu. 7 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie faksem z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dokumenty urzędowe złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie pozostałe dokumenty muszą być złożone w języku polskim. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Przychodnia Lekarska AON Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie Adres: al. Gen. A. Chruściela Warszawa 4

5 7.2 Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: p. Teresa Bareja - tel p. Danuta Karaczewska -tel Informacje udzielane są w dni powszednie (oprócz sobót) w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców. 8. WADIUM PRZETARGOWE Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1) Wykonawca powinien sporządzić jeden egzemplarz dokumentów tworzących ofertę składającą się z elementów wymienionych w punkcie 6. Oferta wraz z załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez Zamawiającego. 2) Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim. 3) W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski wraz z oryginalnym poświadczeniem przez tłumacza przysięgłego. 4) Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5) Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie 6. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 7) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 8) W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy 9) Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia (oferta wraz z załącznikami) muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza. 10) Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Przychodni, nie później niż do dnia 23 stycznia 2007 r. do godz w Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie Adres: al. Gen. A. Chruściela 103 5

6 Warszawa Tel , fax pok. 103 (I piętro) kancelaria Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej SPZOZ w Warszawie Adres: al. Gen. A. Chruściela Warszawa Tel , fax i oznaczone w poniższy sposób: OFERTA PRZETARGOWA NA: ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH z dopiskiem: - nie otwierać przed 23 stycznia do godz Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę. 2) Miejsce i termin otwarcia ofert. Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. o godz w siedzibie Zamawiającego przy al.gen.a.chruściela 103, I piętro, pok. nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę netto oraz brutto (z podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu. 2) Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 3) Cenę należy obliczyć zgodnie z wykazem badań laboratoryjnych załącznik 1a do SIWZ. 4) Wszystkie wartości, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 13. KRYTERIUM OCENY OFERT Najniższa cena 100%.. 6

7 14. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania. 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 18. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE PAKIETY: PAKIET NR 1 odczynniki PAKIET NR 2 odczynniki PAKIET NR 3 odczynniki PAKIET NR 4 odczynniki PAKIET NR 5 odczynniki PAKIET NR 6 materiały pomocnicze PAKIET NR 7 materiały pomocnicze laboratoryjne PAKIET NR 8 materiały laboratoryjne 19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 20. ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych i uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 21. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 23. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE POLSKIEJ (ZŁ). 24. ZAMAWIAJĄCY PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NIE BĘDZIE STOSOWAŁ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ. 7

8 25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 26. INNE INFORMACJE Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). 8

9 Załącznik nr 1 O F E R T A P R Z E T A R G O W A w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej (pieczęć Wykonawcy) NIP Wykonawcy:... REGON:... PRZYCHODNIA LEKARSKA AKADEMII OBRONY NARODOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE WARSZAWA AL.Gen.A.Chruściela 103 ( Z a m a w i a j ą c y ) W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ogłoszone w siedzibie Zamawiającego a także na serwerze UZP Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie w wysokości: PAKIET NR 1 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... 9

10 PAKIET NR 2 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... PAKIET NR 3 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... PAKIET NR 4 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... PAKIET NR 5 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... PAKIET NR 6 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... PAKIET NR 7 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... 10

11 PAKIET NR 8 w wysokości...zł (netto) plus.. % podatek VAT w kwocie... zł, na łączną kwotę...zł (brutto). słownie... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt 7 SIWZ. 2. Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Oświadczamy, iż cena oferty nie będzie podlegała podwyższeniu. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z miejscem prowadzenia przyszłych prac oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych przez zamawiającego. 6. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 8. Oświadczamy, że jesteśmy się związani ofertą na okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 9. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: a.... b.... c...d.... e.... f.... g W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Tel... FAX.. Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: data podpisania oferty... 11

12 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Przychodnię Lekarską AON Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH JA (Imię i Nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa)... oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) tzn.: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Miejscowość:..., r podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 12

13 Załącznik nr 4 Wzór UMOWY Nr / / 2007 w dniu roku, pomiędzy: Przychodnią Lekarską AON Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, reprezentowanym przez: Pana Janusza NIEWĘGŁOWSKIEGO Pana Stanisława MICHAŁOWSKIEGO - Dyrektora - Głównego Księgowego mającego siedzibę przy al. Gen. A. Chruściela Warszawa, Nr NIP: Nr. Regon: zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a... Nr Regon:... Nr NIP:... zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą odczynników do badań laboratoryjnych oraz innych materiałów wyszczególnionych w ofercie Wykonawcy (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy) na podstawie zamówienia sporządzonego przez Przychodnię Lekarską AON SPZOZ w Warszawie Zakup odczynników i innych materiałów laboratoryjnych będzie realizowany stosownie do potrzeb Zamawiającego w okresie od dnia 01 lutego 2007r. do dnia 31 stycznia 2008 r. 2. Ilość i asortyment zamawianych odczynników i materiałów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego. 3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu zakupu globalnie mniejszej ilości odczynników i materiałów. 4. Zamawiający każdorazowo przesyła pisemne zamówienie na odczynniki i inne materiały laboratoryjne na załączniku nr. 2 do umowy. 13

14 3 1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: p. Agnieszka Maślak 4 Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. Wykonawca przyjmując zamówienie zobowiązuje się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze, własnym transportem w opakowaniach zgodnych z obowiązującymi normami. 2. Wykonawca zapewnia właściwą jakość, termin przydatności, stosowne certyfikaty lub dopuszczenia do obrotu sp5rzedawanych odczynników laboratoryjnych i materiałów laboratoryjnych. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane odczynniki i materiały, jak również za jawne lub ukryte wady fizyczne stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jawnych wad fizycznych Zamawiający zobowiązuje się do złożenia reklamacji w formie pisemnej Za realizację przedmiotu umowy określonego w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność na podstawie wystawionej faktury przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia odczynników i materiałów laboratoryjnych, po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym. 2. Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki w przypadku opóźnienia zapłaty za dostarczone odczynniki i materiały. 3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 4. Ceny jednostkowe na poszczególne odczynniki i materiały obowiązują przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, nie ulegną podwyższeniu. 6 Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności finansowych związanych z realizacją dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 7 14

15 W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami są kary umowne. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminową dostawę odczynników lub materiałów każdorazowo w wysokości 5% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki. 2. za nienależytą realizację przedmiotu umowy, za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od wysokości 20% kwoty brutto z oferty. umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej nie pokryje pełnej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy przez cały okres jej trwania w następujących przypadkach: a) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy lub przerwał realizację niniejszej umowy i jej nie wznowił przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, b) jeżeli wykonawca dostarcza zamówione odczynniki lub materiały niezgodne z postanowieniami Umowy lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie ; 2. Odstąpienie od mowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 rozliczenie za dostarczone odczynniki lub materiały nastąpi na podstawie otrzymanych faktur zgodnych ze złożonym zamówieniem przez Zamawiającego. 4. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności

16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej umowy dostawy oraz przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 12 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. Wykaz załączników do umowy: 1. Oferta Wykonawcy załącznik nr 1 i 2 do SIWZ 2. wzór zamówienia W Y K O N A W C A: Z A M A W I A J Ą C Y: 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Warszawa dn. 2014-01-27 SZ-222-1/14/1/1/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym ubezpieczenia samochodów. Oferty zgodne ze specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1-12/2013 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów, zaproszeń, ulotek,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Zatwierdził, dnia:. 2010r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 Z A T W I E R D Z A M D O W Ó D C A J W 4 6 2 0 z up. mjr Leszek WOJNICZ dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP I DOSTAWA OKIEN DO NAMIOTU NS 97 CPV 39525000-8 Różne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa bonów towarowych ZZ-2110-28/2013 Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-5/02/2014/272/W/MSW prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywny druk plakatów (afiszy),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo