Centrum Medyczne w Łańcucie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie"

Transkrypt

1 Certyfikat Akredytacyjny Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9122.ZESP ISO 9001:2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: p. n. DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MOCZU dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/35/2014 Sporządził: S P E CJ A L I S T A ds. zamówień publicznych mgr inż. Agnieszka Markowicz Zatwierdził: P R O K U R E N T Alina Śliż Łańcut, dnia r. ul. Paderewskiego 5, Łańcut, tel. (0-17) , fax. (0-17) strona internetowa: KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy ,00zł nr konta PBS Bank O/Łańcut

2 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro. 2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą lub Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Cała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 46 ponumerowanych stron. ROZDZIAŁ II Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut tel. (17) Centrala faks (17) Sekretariat Sekretariat czynny w godz. od 7.00 do Kasa czynna w godz. od 9.00 do KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NR Numery: NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Strona internetowa Zamawiającego: Prowadzący sprawę: Dział Zamówień Publicznych Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut tel. (17) , tel./faks (17) Pisma, oświadczenia, zawiadomienia wnioski, wiadomości oraz inne informacje należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. (pokój nr 13) lub przekazywać faksem na numery: (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do (w przypadku pism przesyłanych w formie faksowej należy niezwłocznie potwierdzić je w formie oryginału). Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne zgodnie z art. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Zamawiający informuje, iż nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone 2

3 informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. art. 11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). Nazwy dokumentów w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników i graficznie wyróżnione, a same dokumenty spięte i umieszczone w nieprzeźroczystej okładce lub kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Dokumenty tajne. Brak takiego zastrzeżenia skutkować będzie udostępnieniem całości oferty Wykonawcy. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MOCZU CPV: Załącznik Nr 2.1. pkt. I. zawiera ilość testów paskowych do analizy moczu, które potrzebuje Zamawiający na okres 24 miesięcy. Natomiast w pkt. II tegoż załącznika Wykonawca zobowiązany jest zaoferować, a tym samym samodzielnie dokonać wpisu ilości materiałów zużywalnych, niezbędnych do eksploatacji zaoferowanego analizatora moczu w okresie 24 miesięcy. Załącznik Nr 2.2. zawiera dokładny opis analizatora moczu p. n. Opis przedmiotu zamówienia zestawienie wymaganych parametrów technicznych. W załączniku tym Zamawiający opisał także wymagane warunki dzierżawy analizatora. W Załączniku 2.3. znajduje się zestawienie ilości opłat dzierżawnych za analizator. ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającym zamieściło ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro p.n. DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MOCZU. ROZDZIAŁ V Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych. W formularzach t. j. w Załączniku Nr 2.1 oraz 2.3. muszą być uwzględnione wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej spowoduje odrzucenie oferty przetargowej. 3

4 ROZDZIAŁ VI Grupy kapitałowe A. Grupa kapitałowa pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B. Przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2. osobę fizyczną wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50 poz. 331 z późn. zm.), 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. C niniejszej Specyfikacji na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. C. Związki przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ, jak również związki tej organizacji, D. Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ nad innym przedsiębiorcą. E. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5. prawo do całego albo do części albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ROZDZIAŁ VII Termin i realizacja zamówienia: 1. Dostawy testów paskowych do analizy moczu i materiałów zużywalnych do analizatora moczu odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. do Centralnego Laboratorium w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

5 2. Dostawy testów paskowych do analizy moczu i materiałów zużywalnych do analizatora moczu będą realizowane na podstawie zapotrzebowań przesyłanych faksem w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 3. Zamówienia będzie składał kierownik centralnego laboratorium lub kierownik magazynu lub inna upoważniona osoba. 4. W Załączniku Nr 2.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianego towaru w każdym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 5. Analizator moczu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Centralnego Laboratorium Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy dzierżawy w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00). 6. Cena dzierżawy analizatora moczu powinna zawierać: 6.1. dostawę, instalację analizatora moczu, 6.2. uruchomienie, bezpłatne przeszkolenie pracowników Centralnego Laboratorium obsługujących dzierżawiony analizator, 6.3. koszty zapewnienia przez Wykonawcę udziału laboratorium w międzynarodowej kontroli zewnątrz laboratoryjnej min. 2 razy w roku, 6.4. koszty wpięcia analizatora do istniejącej w laboratorium sieci laboratoryjnej/informatycznej, 6.5. bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezpłatnych przeglądów wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej, 6.6. zapewnienie części zamiennych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania dzierżawionego analizatora za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, takich jak: testy paskowe i materiały zużywalne, 6.7. gotowość serwisu technicznego w przypadku awarii w przypadku awarii aparatu czas naprawy aparatu nie może przekroczyć 48 godzin od daty zgłoszenia awarii, 6.8. dostawę wyposażenia dodatkowego, 6.9. zapewnienie opieki merytorycznej. 7. Czas trwania dzierżawy analizatora moczu wynosić będzie 24 miesiące od dnia dostarczenia, uruchomienia oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Centralnego Laboratorium, obsługujących dzierżawiony analizator moczu. ROZDZIAŁ VIII Termin płatności: 1. Należność za realizację cząstkową, tj. za dostawę testów paskowych i materiałów zużywalnych do analizatora moczu będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do Centralnego laboratorium i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 2. Należność za dzierżawę analizatora moczu będzie realizowana w ratach przez okres 24 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca z dołu, po miesiącu, w którym każdy Wykonawca dokona: dostawy analizatora, instalacji, uruchomienia oraz bezpłatnego przeszkolenia pracowników Centralnego Laboratorium obsługujących dzierżawiony analizator i złoży poprawnie wystawioną fakturę VAT Zamawiającemu w terminie do 14 dni. ROZDZIAŁ IX Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ X Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ XI Umowa ramowa przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 5

6 ROZDZIAŁ XII Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. ROZDIAŁ XIII Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie). ROZDZIAŁ XIV Wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy: 1. Zgodnie z art. 36 b Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ XV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 6

7 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 5 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów zażądanych przez Zamawiającego, a potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w rozdziale XVI SIWZ, 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki (DRUK ZP 17), 6. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku złożenia wraz z ofertą przez Wykonawców w/w zobowiązania, Zamawiający powołując się na przepis art. 26 ust. 2b Ustawy, przepisy art Kodeksu Cywilnego oraz orzecznictwo KIO, stwierdza, iż wymaganie formy pisemnej zobowiązania zostanie spełnione jedynie przez złożenie oryginału dokumentu zawierającego własnoręczny podpis pod treścią oświadczenia zobowiązania innego podmiotu, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępniania zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b Ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 3 ppkt 1-5, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 pkt. 1 i 2 Ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna za odrzuconą. 7

8 ROZDZIAŁ XVI WYMAGANE DOKUMENTY: 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Zamawiający żąda złożenia w ofercie oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 3 do oferty. Nie złożenie w/w dokumentu spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2. ust. Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do oferty. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Załącznik Nr 5 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dotyczy Wykonawcy, który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b Ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1) oraz 2). Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 231)). 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy o okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z godnie z art. 26 ust. 2 d Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo 8

9 zamówień publicznych albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 6 do oferty. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający od Wykonawców żąda następujących dokumentów (brak niżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty przetargowej): 1) Aktualnych dokumentów potwierdzających, że zaoferowany przez Wykonawcę analizator moczu posiada odpowiednie dokumenty dopuszczające do użytkowania na terenie Polski oraz Unii Europejskiej wymagane obowiązującymi przepisami prawa takie jak: atesty, świadectwa, certyfikaty informujące o oznakowaniu CE, tzn., że analizator posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych /Dz. U Nr 107, poz. 679/ Załącznik Nr 8 do oferty. Dokumenty te należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 2) Aktualnych dokumentów potwierdzających, że zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne, tzn., że testy paskowe do analizy moczu i materiały zużywalne do analizatora moczu posiadają deklarację zgodności i są oznakowane znakiem CE, tzn., że zaoferowane wyroby posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych /Dz. U Nr 107, poz. 679/ Załącznik Nr 9 do oferty. Dokumenty te należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy dany produkt nie jest wyrobem medycznym należy przedstawić oświadczenie, że produkt nie jest wyrobem medycznym i nie podlega przepisowi Ustawy o wyrobach medycznych Załącznik Nr 9 a. 3) Oryginalnych katalogów producenta lub ulotek informacyjnych lub materiałów reklamowych lub opisów technicznych potwierdzających parametry techniczne oferowanego analizatora moczu Załącznik Nr 10 do oferty. Dokumenty te Wykonawca może złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. 5. Wykaz innych wymaganych dokumentów brak których spowoduje odrzucenie ofert/y: 1) Wypełnionego FORMULARZA OFERTOWEGO Załącznik Nr 1 do oferty. 2) Wypełnionych Załączników Nr 2 do oferty, tj. 2.1., 2.2. oraz ) Dowodu wpłaty wadium Załącznik Nr 7 do oferty. Dokument ten Wykonawca może złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) Aktualnych kart charakterystyk substancji niebezpiecznych do testów paskowych do analizy moczu i materiałów zużywalnych do analizatora moczu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. (Dz. U nr 215 poz z późn. zm.) Załącznik Nr 11 do oferty. Dokumenty te należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych mogą być dostarczone w formie książkowej osobno, zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie. W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej należy przedłożyć oświadczenie informujące, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej (oświadczenie należy dołączyć w formie oryginału) Załącznik Nr 11 a do oferty. 5) Zaakceptowanych istotnych postanowień umowy na dostawę testów paskowych i materiałów zużywalnych do analizy moczu Załącznik Nr 12. 6) Zaakceptowanych istotnych postanowień umowy dzierżawy Załącznik Nr 13. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia winna/y dokonać osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do 9

10 reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: poświadczam za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem data i podpisać. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy poświadczane powinny być za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, które powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XVII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Drogą faksową: (0 17) Sekretariat, (0 17) Dział Zamówień Publicznych 2. Drogą pocztową na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych. 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Agnieszka Markowicz specjalista ds. zamówień publicznych telefon/faks (17) , telefon (17) , adres (przy pomocy poczty elektronicznej Wykonawcy mogą zwracać się z prośbą o przesłanie SIWZ w innym formacie niż pdf) sprawy proceduralne (Dział Zamówień Publicznych) w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (dni robocze Zamawiającego), faks (17) Sekretariat, 4. Zamawiający informuje, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji faksem na numer (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do Pytania przesłane w dni wolne od pracy, jak również po godzinie będą rozpatrywane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym. 7. Oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania przekazane przy pomocy faksu uważa się złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w formie oryginału. 8. Wszystkie pisma np. zadawanie pytań, prośba o wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ przesłane tylko przy pomocy poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 9. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem Zamawiający będzie żądał od Wykonawców niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 10

11 na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. w terminie do końca dnia r. Wnioski, pytania otrzymane po terminie pozostaną bez odpowiedzi. 11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieści je na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). W związku z tym Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zainteresowani postępowaniem przetargowym Wykonawcy dokładnie śledzili stronę internetową Zamawiającego. 12. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana Specyfikacja, jak również zmiana ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Jeżeli w postępowaniu Zamawiający dokona zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które doprowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wówczas Zamawiający zmieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. 15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści także na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). 16. Zamawiający informuje, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII Wymagania dotyczące wadium. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium /w formie i wysokości określonej przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 45/. Wadium w kwocie 500,00 PLN/Słownie: pięćset złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, czyli w terminie do dnia r. do godz Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NUMER: NR

12 Wadium wpłacane na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MOCZU. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. Nie wniesione wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta zostanie odrzucona. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wówczas zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. ROZDZIAŁ XIX Okres związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XX Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść każdej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innych językach niż język polski z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone z godnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez 12

13 Zamawiającego, w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, czyli osoba upoważniona do podpisywania oferty, wówczas załączone do oferty pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby/ę reprezentującą/e osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie kartki w ofercie muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, a zapisane strony kolejno ponumerowane. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki/korekty, modyfikacje, i uzupełnienia w tekście oferty powinny być parafowane, datowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y upoważnioną/e. 11. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie: na kopercie zewnętrznej muszą się znajdować następujące oznaczenia: OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMOWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY EURO DOSTAWA TESTÓW PASKOWYCH DO ANALIZY MOCZU I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MOCZU NIE OTWIERAĆ DO DNIA r. DO GODZ na kopercie wewnętrznej Wykonawca powinien umieścić nazwę swojej firmy wraz z adresem lub umieścić pieczątkę swojej firmy. 12. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Cena w ofercie musi być podana słownie oraz cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT (podatek VAT Wykonawcy zobowiązani są wyodrębnić w formularzach asortymentowo cenowych). 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Opakowanie oznaczone napisem ZMIANA OFERTY zostanie otwarte podczas sesji otwarcia ofert i dołączone do oferty. 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, powiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego poprzez napis WYCOFANIE OFERTY. 17. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 13

14 ROZDZIAŁ XXI Miejsce, termin składania, otwarcie ofert: A. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego tzn. w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w pokoju Nr 13. B. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w budynku Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w pokoju nr 6 (Dział Zamówień Publicznych) lub w Sali Konferencyjnej budynek administracji. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące cen brutto ofert oraz okresu niezmienności cen. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający prześle informację zawierającą wszystkie dane z sesji otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XXII Badanie i ocena ofert, rażąco niska cena: 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem ust. 1 a i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie 14

15 dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych zobowiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. nr 200, poz z późn. zm); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 7. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXIII Opis sposobu obliczenia ceny Przez cenę oferty rozumie się cenę według definicji podanej w art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 lipca 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915). Cena oferty musi być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę przedmiotu zamówienia. Ceny oferty (netto i brutto) muszą być wyrażone w polskich złotych i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym, czyli muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. A. Obliczenia dla Załącznika Nr 2.1.: 1. Metoda obliczeniowa dla wiersza: Oferowana ilość pełnych opakowań lub ilość sztuk x cena jednostkowa netto za 1 opakowanie lub za 1 sztukę (w PLN) = wartość netto (w PLN) Otrzymaną Wartość netto (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto (w PLN) x VAT (w %) = kwota VAT (w PLN) Otrzymaną Kwotę VAT (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto (w PLN) + kwota VAT (w PLN) = wartość brutto (w PLN) Powyższą metodę należy zastosować do kolejnych wierszy. 15

16 2. Metoda obliczeniowa dla całości: Uzyskane kwoty w poszczególnych wierszach w kolumnie Wartość netto (w PLN) należy zsumować i wpisać w wierszu Ogółem w kolumnie Wartość netto w( PLN). Uzyskane kwoty w poszczególnych wierszach w kolumnie Kwota VAT (w PLN) należy zsumować i wpisać w wierszu Ogółem w kolumnie Kwota VAT (w PLN). Uzyskane kwoty w poszczególnych wierszach w kolumnie Wartość brutto (w PLN) należy zsumować i wpisać w kolumnie Ogółem w kolumnie Wartość brutto w( PLN). B. Obliczenia dla Załącznika Nr 2.3. Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc dzierżawny (w PLN) x VAT (%) = Kwota podatku VAT (w PLN) Cena jednostkowa netto za jeden miesiąc dzierżawny (w PLN) + Kwota podatku VAT (w PLN) = Cena jednostkowa brutto za jeden miesiąc dzierżawny (w PLN) Ilość opłat dzierżawnych x cena jednostkowa netto za jeden miesiąc (w PLN) = Wartość netto za 24 miesiące (w PLN) Otrzymaną wartość netto (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto za 24 miesiące (w PLN) x VAT (w %) = Kwota podatku VAT (w PLN) Otrzymaną kwotę podatku VAT (w PLN) zaokrągla się do pełnego grosza, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, (czyli do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym). Wartość netto za 24 miesiące (w PLN) + Kwota podatku VAT (w PLN) = Wartość brutto za 24 miesiące (w PLN) ROZDZIAŁ XXIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Tryb oceny ofert: 3) Oceny będzie dokonywała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Wewnętrznym przez Kierownika Zamawiającego. 4) Oferty ocenianie będą w dwóch etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. W etapie tym rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe: KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM (%) CENA BRUTTO 90 OKRES NIEZMIENNOŚCI CEN 10 OGÓŁEM 100 Zasady oceny ofert według ustalonych w/w kryteriów. Skala punktowa dla wszystkich kryteriów od 0 do 10. 1) Ocena ofert dokonywana będzie według kryterium a) Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (C): 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dostawa i instalacja fluorymetru płytkowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Data wysłania ogłoszenia do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70

Spis treści DZIAŁ II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 28 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO... 70 1 Spis treści DZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców... 4 Rozdział 2. Formularz oferty i formularze załączników do oferty... 20 Załącznik nr 1 wzór formularza oferty... 20

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- A120-211-214/13/GR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Strona1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego oraz sprawdzenie poprawności i funkcjonalności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach

Bardziej szczegółowo