CCC Polkowice - Mistrz Polski Polska Miedê nad Warszawà. str. 16. Wydawnictwo bezp atne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CCC Polkowice - Mistrz Polski 2013. Polska Miedê nad Warszawà. str. 16. Wydawnictwo bezp atne"

Transkrypt

1 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: Data: Numer: 9/403 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Aspirant Wojciech Olszewski to jedyny na Dolnym Âlàsku spotters. str. 5 Dziewi ç liter, dziewi ç ksià ek, czyli o konferencji w DWSPiT. str. 3 CCC Polkowice - Mistrz Polski 2013 Grody startujà ju w czwartek, 2 maja. Rok temu wygra Marek Rutkiewicz. W telegraficznym skrócie str.15 W telegraficznym skrócie KGHM Rzàd zleci kontrol chilijskiego projektu KGHM. Chodzi przede wszystkim o nag y wzrost nak adów finansowych na to zadanie. Jeszcze niedawno szacowano, e uruchomienie kopalni Sierra Gorda b dzie kosztowa o blisko 3 miliardy dolarów. W marcu spó ka przedstawi a nowe koszty, które opiewajà na blisko 4 mld. G ogów Pamiàtk z okresu drugiej wojny Êwiatowej wykopa a ekipa prowadzàca remont nitki gazociàgu przy ulicy Wojska Polskiego w G ogowie. By nià granat moêdzierzowy, który zosta zabezpieczony przez saperów. Ca a akcja trwa a nieco ponad godzin. Ze wzgl du na zagro enie wybuchem ewakuowano mieszkaƒców pobliskiego bloku. Âwidnica Policjanci zatrzymali oszusta, który na podstawie fa szywego zaêwiadczenia o zatrudnieniu próbowa wy udziç z banku kredyt w wysokoêci 16 tys. z. Oskar ony t umaczy, e potrzebowa pieni dzy na Êlub córki. W sprawie zatrzymano te drugiego m czyzn, który wystawi nieprawdziwy dokument. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Grozi im kara do pi ciu lat pozbawienia wolnoêci. Lubin Pi ciu m odych lubinian zosta o zatrzymanych pod zarzutem posiadania du ej iloêci narkotyków. W ich mieszkaniach znaleziono amfetamin, marihuan i mefedron. Wszystko o wartoêci kilkudziesi ciu tysi cy z otych. Przy jednym z podejrzanch znaleziono pistolet. Wszystkim zatrzymanym grozi do 12 lat wi zienia. Polkowice Kierowca volkswagena golfa wjecha w budynek piekarni przy ul. Zachodniej w Polkowicach. Uszkodzi elewacj i witryn sklepu. Po zdarzeniu funkcjonariusze przebadali kierowc alkomatem. Mieszkaniec Polkowic mia 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. W momencie zdarzenia w piekarni byli pracownicy oraz klienci. Na szcz Êcie nikt nie ucierpia. Âlàsk Do niebezpiecznego wycieku kwasu azotowego dosz o na terenie zak adów chemicznych w Chorzowie. Z hali produkcyjnej ewakuowano 30 osób. SzeÊç z nich jest w szpitalu z objawami zatrucia. Sytuacj opanowali stra acy, którzy w specjalnych kwasoodpornych kombinezonach i maskach na twarzach zneutralizowali miejsce wycieku wapnem. Na razie nie wiadomo, co by o przyczynà tego zdarzenia. Pawe Greƒ Polska Miedê nad Warszawà Dach na kopule Âwiàtyni OpatrznoÊci Bo ej w Warszawie pokryty b dzie miedzià z naszych kopalƒ. Jak informujà budowniczowie Êwiàtyni, na pokrycie odpowiednich elementów potrzeba ok. 30 ton miedzi. Koƒcówka prac zwiàzanych z pokrywaniem tzw. grzebieni w aênie zosta a zakoƒczona. Na szczycie kopu y b dzie szklany Êwietlik o Êrednicy 18 m. Nad Âwiàtynià umieszczony jest krzy o wysokoêci 5 m, co czyni ze Êwiàtyni najwy szy budynek w okolicy - jego wysokoêç z krzy em wynosi 75 m. W Centrum OpatrznoÊci Bo ej w Warszawie odby a si w tej sprawie konferencja prasowa, poêwi cona kolejnemu etapowi prac przy kopule. Wzi li w niej udzia m.in. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski str. 16 oraz Cecylia Stankiewicz, prezes zarzàdu Fundacji Polska Miedê. Roman Tomczak Archiwum

2 2 Gazeta Polkowicka Z ycia gminy, og oszenie Pierwsza tura ju w Rogowie Prawie 20 tys. po arów Tyle przynios o ju tegoroczne, nielegalne wypalanie traw. Jak informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Wewn trznych tego rodzaju po ary kosztowa y ju ycie 5 osób. W poniedzia ek (22 kwietnia) o 8 rano 131 dzieci ze Szko y Podstawowej nr 1 i 3 uda o si trzema autokarami na tak zwanà zielonà szko. B dà tam przebywaç do 12 maja uczestniczàc mi dzy innymi w programie apiterapii. Wyjazdy kolejnych roczników uczniów polkowickich szkó podstawowych na zielone szko y to ju tradycja. Rokrocznie trzecioklasiêci udajà si nad morze, aby tam odbywaç zaj cia lekcyjne, a tak e uczestniczyç w programie apiterapii, czyli leczeniu preparatami miodowymi. Ma to pomóc w pozbyciu si z organizmów toksycznych metali ci kich. Te wyjazdy sprawiajà, e z roku na rok spada iloêç metali ci kich w organizmach polkowickich dzieci. Systematycznie prowadzone sà badania potwierdzajàce zasadnoêç wyjazdów do zielonych szkó. Gmina Polkowice od samego poczàtku, czyli od 22 lat, w znaczàcym stopniu dofinansowuje wyjazdy. Rodzice ponoszà niespe na 20% kosztów zwiàzanych z pobytem swoich pociech nad morzem. W tym roku jest to kwota 335 z otych. Ca kowity koszt pobytu jednego dziecka to niespe na 1600 z otych. Rodzice uczniów niepe nosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego pozostajàcy w trudnej sytuacji materialnej sà zwolnieni z odp atnoêci za pobyt dzieci w zielonej szkole. W Rogowie dzieci sp dzà trzy tygodnie. Powrót pierwszego turnusu planowany jest na 12 maja. Dzieƒ póêniej nad morze wyjedzie druga grupa, tym razem liczàca 125 osób. W Rogowie dzieci, poza leczeniem preparatami miodowymi, realizujà normalny program nauczania. Przez ca y czas pobytu sà pod opiekà kadry pedagogicznej, piel gniarki oraz lekarza. MSW i Paƒstwowa Stra Po arna ca y czas apelujà o niewypalanie traw i innych nieu ytków podczas prac rolnych lub ogrodowych na dzia ce. Jeszcze raz przypominamy, e wypalanie traw jest w Polsce zabronione. Po ar wywo any w ten sposób mo e zagra- aç yciu i bezpieczeƒstwu okolicznych mieszkaƒców oraz uczestników ruchu drogowego. - Po ary wywo ane wypalaniem traw cz sto zagra ajà zdrowiu, yciu i powodujà du e straty materialne. Stra acy bioràcy udzia w akcji gaêniczej po arów, spowodowanych wypalaniem traw, mogà byç w tym czasie potrzebni równie w innym miejscu - apeluje Ma gorzata Woêniak, rzecznik prasowy MSW. Resort ponawia tak e swój apel kierowany do dzia kowiczów, rolników i pozosta ych osób, które wypalajà trawy na swoich posesjach. Statystyki pokazujà, e najcz Êciej do po arów na skutek wypalania traw i nieu ytków dochodzi w kwietniu i maju. Zdaniem PSP zdecydowana wi kszoêç po arów, bo a 95 proc. wywo ana jest dzia- aniem cz owieka. Po ary nieu ytków rolnych zagra ajà zdrowiu, yciu i bezpieczeƒstwu w ruchu drogowym. - Dym, który unosi si na skutek po aru cz sto utrudnia oraz powoduje zagro- enie równie na drogach, prowadzàc do kolizji i wypadków - zwracajà uwag stra acy. Niekontrolowane po ary, do których cz sto dochodzi przez wypalanie traw, zagra ajà tak e pobliskim lasom. Rozprzestrzenianiu si po aru sprzyjajà gwa towne porywy wiatru. - Przestrzegamy wszystkich rolników i dzia kowiczów, aby przez swojà lekkomyêlnoêç nie doprowadzili do tragedii i nie narazili si na konsekwencje finansowe - apeluje Ma gorzata Woêniak. Aktualnie w lasach na po udniu kraju wyst puje du e zagro enie po arowe. Osobom, które wypalajà trawy na swoim terenie, gro à sankcje. W aêciciele gospodarstw, którzy Êwiadomie wypalajà trawy, nara ajà si na utrat unijnych dop at, w wysokoêci od proc. p atnoêci. Za wypalanie traw, àk, pastwisk i innych nieu ytków grozi w Polsce kara grzywny, a w przypadku stworzenia zagro enia dla zdrowia i ycia wielu osób oraz spowodowania du ych strat materialnych - kara pozbawienia wolnoêci nawet do 10 lat. Roman Tomczak Archiwum Nauka, praca i zabawa Absolwenci szkó gimnazjalnych i uczniowie szkó ponadgimnazjalnych majàcy sta e zameldowanie na terenie gminy Polkowice zbli a si termin sk adania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce. Wnioski mo na sk adaç w kancelarii Urz du Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 w nast pujàcych terminach: 1. Absolwenci liceów ogólnokszta càcych, liceów profilowanych, techników - do dnia 06 maja 2013 r. 2. Absolwenci zasadniczej szko y zawodowej - do dnia 21 czerwca 2013 r. 3. Absolwenci gimnazjów i uczniowie szkó ponadgimnazjalnych - do dnia 05 lipca 2013 r. Szczegó owe informacje zamieszczone sà na stronie w zak adce OÊwiata - stypendia za wyniki w nauce lub w Wydziale OÊwiaty i Spraw Spo ecznych, ul. Rynek 2 oraz ul. Rynek 6 tel , Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice, adres: Polkowice, Rynek 6 IIp. (pokój 23), tel , tel/fax e mail: wersja elektroniczna Gazety: Redaguje zespó : (redaktor naczelny), Przemys aw Nowakowski (redaktor techniczny), Roman Tomczak, Pawe Greƒ, Ewa Szczeciƒska. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania, skracania i omawiania nades anych komunikatów, apeli, wystàpieƒ, oêwiadczeƒ, listów itp. Za treêç og oszeƒ i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Wydawca: Urzàd Gminy Polkowice, Projekt Graficzny: Bernard Wybiera a Druk: Drukarnia PolskaPresse Wroc aw, Bielany Wroc awskie, ul. Kolejowa 7. M odzie z polkowickiego Ochotniczego Hufca Pracy odwiedzi a ostatnio dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 z oddzia ami integracyjnymi. Przekonywa a pi ciolatków do tego, e warto jeêç warzywa. Jako, e do dzieci naj atwiej trafiç oferujàc im coê zabawnego m odzie z OHP zaproponowa a dzieciakom zabaw w kabaret. Na u ytek spotkania z maluchami Ewelina, Paulina, Sylwia, Mariola, Klaudia i wsz dobylski Gracjan utworzyli kabaret pod nazwà W drodze do.... Starali si przekonaç przedszkolaków, jak wa ne jest ycie w harmonii ze Êwiatem. - Nie warto si k óciç - trzeba si cieszyç yciem i...jeêç warzywa i owoce - mówili m odzi ludzie z polkowickiego OHP. Sàdzàc po ywio owych reakcjach maluchów scenki odgrywane przez m odzie przypad y im do gustu. Przedszkolaki obejrza y kilka bisów, a na zakoƒczenie tego ciekawego i wartoêciowego z punktu widzenia przekazanych treêci spotkania us ysza y wiersz ostrzegajàcy przed ob- arstwem pt. Kuba-Buba-Gruby Brzuch.... M odzie z OHP wykaza- a si nie lada opanowaniem, bo przysz o im wystàpiç przed 120-osobowà widownià. Poradzili sobie z tym Êwietnie. Po zakoƒczeniu wyst pu, ju przed mniej licznà, bo 19- osobowà grupà kabareciarze bawili si rymowankami o warzywach i owocach, a maluchy wykona y dla nich rysunki warzyw. Na zakoƒczenie uczestnicy pocz stowali przedszkolaków jab kami. Atmosfera spotkania by a tak fajna, e m odzie z OHP zapowiedzia a, i w niedalekiej przysz oêci ponownie zagoêci w progi przedszkola. Archiwum OHP

3 Wa ne tematy, og oszenie Gazeta Polkowicka 3 Dziewi ç liter, dziewi ç ksià ek W piàtek (26.04) w auli DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki odby a si konferencja naukowa zatytu owana Rozwój spo eczno-gospodarczy Polkowic w latach S u y a ona prezentacji dziewi ciu publikacji, które podsumowujà przemiany spo ecznoêci lokalnej naszego miasta na przestrzeni 20 lat. W konferencji wzi o udzia wielu znamienitych goêci - naukowcy samorzàdowcy, osoby zaanga owane w kreowanie ycia kulturalnego, religijnego, sportowego. - ZamierzaliÊmy spojrzeç na przekszta cenia, jakie zasz y w naszej gminie ca oêciowo. Mam nadziej, ze nam si to uda o. Paƒstwo b dà mogli oceniç czytajàc dziewi ç monografii, które powsta y w wyniku pracy dziewi ciu zespo ów badawczych - mówi podczas otwarcia konferencji W odzimierz Olszewski, kanclerz DolnoÊlàskiej Wy szej Szko y Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach. W przygotowanie dziewi ciu ksià ek by o zaanga owanych àcznie oko o 50 osób, a ca oêciowy koszt przedsi wzi cia to blisko 100 tysi cy z otych. WartoÊç merytoryczna zebranego materia u jest bezcenna. Te publikacje pos u à nam przy tworzeniu koncepcji rozwoju Polkowic - mówi Wies aw Wabik, burmistrz Polkowic. O unikatowym charakterze opracowania opowiada podczas konferencji profesor Jan Boç, który podkreêla du à wartoêç merytorycznà publikacji. Podzieli si tak e z zebranymi w Auli uczestnikami konferencji refleksjà dotyczàcà wyglàdu Polkowic. - Urzek o mnie w waszym mie- Êcie, e jest tak pi kne, pe ne uroku. Tutaj naprawd widaç zmiany, jakie zasz y w ciàgu ju ponad 20 lat, które min y od momentu, gdy rozpocz y si przekszta cenia ustrojowe w Polsce - mówi profesor znany z poczucia humoru, którym b ysnà mówiàc po chwili o tym, e z dzisiejszej wizyty w Polkowicach zapami ta tak e to, e nikt z napotkanych mieszkaƒców nie potrafi mu wskazaç miejsca, w którym mieêci si uczelnia. Omawiajàcy zarys historii Polkowic w latach prof. Jakub TyÊkiewicz podkreêla wielkà wag naukowà wywiadów z wieloletnimi mieszkaƒcami Polkowic, które uzupe ni y wiedz na temat miasta w okresie powojennym. W trakcie piàtkowej konferencji prasowej kanclerz Olszewski wyjaêni, dlaczego powsta o dziewi ç monografii. - Wynika to z tego, e nazwa Polkowice sk ada si z dziewi ciu liter, stàd decyzja, aby opracowaç dziewi ç monografii - mówi kanclerz. Zaprezentowane w piàtek oficjalnie ksià ki trafià teraz do wszystkich bibliotek na terenie Zwiàzku Gmin Zag bia Miedziowego, do szkó, a tak e ró nych instytucji i stowarzyszeƒ dzia ajàcych na terenie Polkowic. B dà one tak e wykorzystywane do promocji uczelni oraz Polkowic. Dla wspólnego dobra W czwartek (25.04) w sali konferencyjnej Urz du Gminy odby o si spotkanie przedsi biorców prowadzàcych sprzeda napojów alkoholowych z przedstawicielami policji, Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz pracownikami Urz du Gminy. Spotkanie mia o na celu wymian doêwiadczeƒ oraz wypracowanie rozwiàzaƒ, które pomogà zminimalizowaç iloêç przypadków naruszenia porzàdku publicznego w wyniku spo ywania alkoholu. - Temperatury powietrza sà coraz wy sze. Rozpoczyna si czas, w którym przy lokalach powstajà ogródki piwne, wzrasta sprzeda piwa, a co za tym idzie roênie prawdopodobieƒstwo wystàpienia czynów, które naruszajà porzàdek publiczny dokonywanych pod wp ywem alkoholu. ZorganizowaliÊmy to spotkanie, aby zapobiegaç takim zdarzeniom - mówili przedstawiciele policji. Policjanci uczulali przedsi biorców, aby nie sprzedawaç alkoholu nieletnim, bo za to mo na straciç koncesj, apelowali tak e, aby utrzymywaç sta y kontakt z policjà. - JesteÊmy waszà policjà. Zarówno wam, jak i nam chodzi o to, by by o spokojnie - podkreêlali policjanci. W trakcie spotkania zwracano uwag na fakt, e po alkohol si gajà coraz m odsi ludzie. Mówiono tak e o tym, e Polkowice sà miejscem specyficznym, w którym wyst puje du a iloêç lokali, gdzie prowadzona jest sprzeda napojów alkoholowych. Stàd te koniecznoêç organizowania tego rodzaju spotkaƒ i poszukiwania rozwiàzaƒ, które przyniosà pozytywne efekty. Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach og asza przetarg publiczny ustny na sprzeda samochodu ci arowego LUBLIN 3352: - nr nadwozia :SUL T , - rok produkcji : 1996, - dopuszczalna adownoêç : 1200 kg. - iloêç miejsc : 3 - przebieg : ,00 km Przedmiot przetargu mo na oglàdaç codziennie od godz. 8 ñ 14 na placu spó dzielczym przy ul. Kolejowej 24. Cena wywo awcza: 1.500,00 z (s ownie: jeden tysiàc pi çset z ), Wp ata wadium w wysokoêci: 500,00 z (s ownie: pi çset z ), 1. Przetarg odb dzie si w siedzibie Spó dzielni przy ul. Kolejowej 24A w Polkowicach w dniu r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej. 2. Minimalne postàpienie w przetargu 50,00 z (s ownie: pi çdziesiàt z ) 3. W przypadku jednego uczestnika w przetargu za przystàpienie do licytacji uwa ane b dzie jedno postàpienie. 4. Wp ata wadium kasie Spó dzielni do dnia r. do godziny 9: Dowód wp aty wadium nale y przed o yç komisji przetargowej przed przystàpieniem do licytacji. 6. Wp acone wadium zostanie: - zwrócone po przetargu je eli osoba wp acajàca wadium nie wygra przetargu, - zaliczone na poczet ceny wynegocjowanej, je eli osoba wp acajàca wygra przetarg, - ulegnie przepadkowi na rzecz Spó dzielni, wszystkim wp acajàcym wadium je eli aden z oferentów nie weêmie udzia u w licytacji. 7. Szczegó owych informacji udziela dzia technicznoadministracyjny przy ul. Kolejowej 24a w Polkowicach telefon /44.

4 4 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci, og oszenia Pokazy zawodów Japoƒczycy zadowoleni z Polkowic na ywo W Specjalnym OÊrodku Szkolno-Wychowawczym w Szklarach Górnych odby a si Gie da Zawodów. Profesj kucharza prezentowali tam pracownicy Aqua Hotelu. Gie da Zawodów organizowana by a ju po raz szesnasty. W skrócie polega ona na serii demonstracji, które dla uczniów Specjalnego OÊrodka Szkolno-Wychowawczego i kilku innych szkó z powiatu, przygotowujà firmy budowlane, gastronomiczne i kwiaciarskie. Te trzy profesje to nie przypadek. W aênie w tych zawodach kszta cà si podopieczni oêrodka w Szklarach Górnych. Jednak, jak zdradza Agnieszka Król-St pieƒ, dyrektor placówki, od przysz ego roku oferta prowadzonej tu szko y zawodowej wzbogaci si o nauk jeszcze jednej profesji, przydatnej w hotelarstwie. - Reagujemy w ten sposób na stale zmieniajàcy si rynek pracy - wyja- Ênia dyrektorka. - Staramy si byç elastyczni i dostosowaç naszà ofert do potrzeb rynku. Stàd pomys, który zrodzi si szesnaêcie lat temu. Zapraszamy do nas przedstawicieli firm, którzy na oczach naszych uczniów wykonujà podstawowe prace ze swojej oferty. W naszej szkole, a przypomn, e uczymy na poziomie szko y podstawowej, gimnazjum i szko y ponadgimnazjalnej, oferujemy zdobycie zawodu ogrodnika, murarza-tynkarza oraz kucharza - wylicza Agnieszka Król-St pieƒ. Dlatego w tym roku zaproszono do oêrodka bukieciark z kwiaciarni w Polkowicach, mistrzów kucharskich z Aqua Hotelu i Chaty Karczowiska, oraz murarzy i glazurników z lokalnej firmy budowlanej. - Mamy to szcz Êcie, e nasi podopieczni nie tylko nabywajà umiej tnoêci zawodowe na zaj ciach. Mogà tak e podglàdaç kucharzy, ogrodników i budowlaƒców podczas ich codziennej pracy w oêrodku - mówi jego dyrektorka. - Zakres naszej oferty zawodowej poszerzymy od przysz ego roku szkolnego o zawód pracownika pomocniczego obs ugi hotelowej. Stàd na naszej ostatniej Gie dzie Zawodów pojawi si po raz pierwszy szef obs ugi Aqua-Hotelu - wyjaênia Agnieszka Król-St pieƒ. Gie da Zawodów ma za zadanie przygotowaç m odzie z oêrodka do podj cia najwa niejszej decyzji w ich yciu: jaki wybraç dla siebie zawód? - Nie wszyscy sà gotowi na takà decyzj - potwierdza dyrektorka oêrodka w Szklarach. - Nie wszyscy nasi uczniowie w ogóle o tym myêlà. OÊrodek w Szklarach Górnych zajmuje si m odzie à o lekkim, umiarkowanym i znacznym stopniu upo- Êledzenia umys owego. Co roku w organizowanej tu Gie dzie Zawodów biorà udzia zaproszeni uczniowie innych szkó specjalnych z kilku powiatów. OÊrodek jest te nieformalnym centrum pomocy dla nauczycieli i pedagogów, zajmujàcych si na co dzieƒ pracà z m odzie à niepe nosprawnà intelektualnie. Dyrektorka oêrodka przyznaje, e szko a ma specyficzny charakter, ale nie wy àcznie ze wzgl du na uczàcà si tu m odzie. - Obecnie mamy stu podopiecznych, którymi zajmuje si ponad szeêçdziesiàt osób personelu. Oddzia y, czy inaczej mówiàc klasy, sà u nas bardzo ma e, co po pierwsze odró nia nas od innych szkó, ale te pomaga w procesie edukacji zawodowej. Ka de zaj cia mogà byç dostosowane do potrzeb i mo liwo- Êci uczniów. To sprzyja terapii dzieci - zaznacza dyrektorka. W oêrodku funkcjonuje tak e internat na 80 osób. Korzystajà z niego nie tylko przyjezdni z dalekich miejscowoêci, ale tak e m odzie z pobliskich Polkowic, Lubina czy Chocianowa. Kuszà je znakomicie przygotowane zaj cia popo udniowe. Roman Tomczak Polska spó ka-córka japoƒskiego koncernu Sanden, od 9 lat produkujàca w Polkowicach spr arki do klimatyzatorów samochodowych, znowu zainwestuje w zak ad. Tym razem co najmniej 95 mln z. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wyda a spó ce Sanden Manufacturing Poland trzecie zezwolenie na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej. Zwiàzane jest to z nowà inwestycjà na terenie podstrefy w Polkowicach, wchodzàcej w sk ad Legnickiej SSE. - W ramach zezwolenia firma poniesie nak ady inwestycyjne w wysokoêci co najmniej 95 mln z otych oraz zwi kszy zatrudnienie o co najmniej 100 nowych pracowników - poinformowa Maciej Rojowski, dyrektor biura strefy. Sanden Manufacturing Poland chce w ten sposób zwi kszyç udzia na rynku. Wa ne jest te to, e firma b dzie mog a nadal produkowaç na terenie Legnickiej SSE. - Sanden Manufacturing Poland jest obecnie jednym z najpr niej rozwijajàcych si oddzia ów Sanden Corporation na Êwiecie - mówi Andrzej Gajdziƒski, dyrektor zarzàdzajàcy spó kà. - Wysoka jakoêç, konkurencyjne koszty oraz elastycznoêç w reagowaniu na zmiany na rynku motoryzacyjnym zadecydowa y o dalszych inwestycjach w polskim zak adzie - dodaje. Z perspektywy czasu, decyzja o otwarciu zak adu w Polsce jest tak e bardzo dobrze oceniana przez japoƒski zarzàd firmy. Polkowice wybrane zosta y ze wzgl du na dogodne po o enie geograficzne wzgl dem Czech i Niemiec, dobrze rozwini tà sieç komunikacyjnà oraz infrastruktur przemys owà. Jednak e analitycy zwracajà tak e uwag na fakt, e na wysokà ocen inwestycji najwi kszy wp yw majà wysoko wykwalifikowani polscy pracownicy, którzy swoimi umiej tnoêciami i zaanga owaniem w du ej mierze przyczyniajà si do pozytywnego wizerunku firmy w oczach zarówno jej klientów, jak i japoƒskich w aêcicieli. Sanden Manufacturing Poland funkcjonuje na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2004 r., prowadzàc dzia alnoêç gospodarczà polegajàcà na produkcji kompresorów do klimatyzacji dla bran y motoryzacyjnej. Do tej pory firma zainwestowa a w Polkowicach ponad 410 mln z. Zatrudnia nieco ponad pi çset osób. Roman Tomczak Archiwum Archiwum

5 Nasze tematy, og oszenie Gazeta Polkowicka 5 Pi karski àcznik z kibicami Asp. Wojciech Olszewski to jedyny na Dolnym Âlàsku spotters, nale àcy do elitarnej grupy polskich policjantów, zwanej Spotters Team Polska. eby zostaç spottersem trzeba trzech rzeczy: byç policjantem, byç kibicem i kochaç to, co si robi. W wolnym t umaczeniu z j. angielskiego spotter to ktoê, kto obserwuje i reaguje na podstawie swoich spostrze- eƒ. Spotterami sà np. osoby prognozujàce pogod, albo przyrodnicy zajmujàcy si klimatem. Ale asp. Olszewski - na co dzieƒ asystent w Wydziale Prewencji KPP w Polkowicach - ma inne zadanie, które sam okreêla rzeczownikiem àcznik. - Spottersi sà àcznikami mi dzy kibicami i policjà. ChcielibyÊmy, eby na polskie stadiony przychodzi y ca e rodziny, a pseudokibice wynieêli si z nich zupe nie. Bo miejsce chuliganów, czy mówiàc ostrzej bandytów stadionowych z pewnoêcià nie jest na stadionie. A to jest mo liwe - zaznacza. Policjantów, którzy nigdy nie przestali byç kibicami, jest w Polsce bardzo wielu. W aênie z tego Êrodowiska Komenda G ówna Policji wytypowa a w 2008 r. funkcjonariuszy, którym zamierzano w przysz oêci powierzyç odpowiedzialnà funkcj spottersa. Od 2008 r. instytucja spottersa dzia a tak e w Polsce. Patronat nad tworzeniem instytucji spottersa sprawowa a m. in. Komenda G ówna Policji, PZPN i Ekstraklasa SA. Do udzia u w tym przedsi wzi ciu wytypowano kilkuset policjantów. WÊród nich znalaz o si dwóch ochotników z Polkowic: Wojciech Olszewski i Tomasz Szwajka. W cywilu kibice Zag bia Lubin i oczywiêcie reprezentacji Polski. Uzyskali akceptacj Komendanta Powiatowego Policji w Polkowicach. Obaj pojechali na kilkutygodniowy kurs do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Olszewskiemu zaproponowano wstàpienie do presti owego Spotters Team Polska. Oznacza o to, e znalaz si w gronie 21 policjantów bioràcych udzia w zabezpieczeniu ka dego meczu polskiej reprezentacji w kraju, jak i za granicami. Spotters jest ubrany po cywilnemu, ale nie ukrywa si pomi dzy kibicami, ma na sobie kamizelk z napisem Police, symbolem Unii Europejskiej i flagà Polski. - Przepisy wymagajà, eby ka dy klub od drugiej ligi do ekstraklasy mia swojego spottersa - wyjaênia Olszewski. Jednak z ca ej dolnoêlàskiej grupy spottersów, tylko on ma prawo jeêdziç na mecze bia o-czerwonych. Zna na pami ç w aêciwie ka dy wi kszy stadion w Polsce. Jako kibic potrafi doceniç atmosfer panujàcà na poszczególnych arenach sportowych. W dzieƒ meczu sà z kibicami ju podczas ich przejêcia na stadion. Patrolujà ulice, dworce, lotniska. Na stadionie sà jeszcze przed kibicami. Póêniej zajmujà miejsca w swoim sektorze na najwy szym miejscu i... kibicujà naszym. - Ca y czas siedzimy na kibicowskich forach, spotykamy si z ludêmi, jeêdzimy na mecze. Robimy to, bo chcemy, eby kibicowanie by o tym, czym by o dawniej. Zale y nam na tym, bo jesteêmy kibicami - mówi asp. Olszewski. Jego zdaniem w programie spotterskim ciàgle za ma o jest tego, co stanowi g ówne za o enie przedsi wzi cia. Brakuje mu wi kszego nacisku na profilaktyk, rozmów z dzieçmi i nastolatkami, uêwiadamiania na poziomie szkó, Êwietlic i podwórka, e chuliganka to nie kibicowanie. - Gdybym móg, ca e dnie przesiadywa bym w przedszkolach, szko ach i jeêdzi po wioskach - mówi. - Wtedy, pr dzej czy póêniej, pseudokibice odejdà ze stadionów. Z uznaniem przyjmuje takie inicjatywy, jak trzyletni projekt wychowawczo - edukacyjny Z nowym pokoleniem na stadiony (znowympokoleniemnastadiony.pl). Mimo ró nych ocen misji, jakà spe niajà spottersi, dwuznacznoêci jest w ich pracy mniej, a wi cej rzeczywistego po ytku. - JeÊli przyjàç, e naszym zadaniem nie jest interweniowanie, ale wychowywanie kibiców, to nasza misja jest czymê bardzo wa nym - uwa a spotters z Polkowic. - Sam na mecze chodz z 5-letnim synem Szymkiem. Chcia bym, aby ka de nasze wspólne kibicowanie by o Êwi tem. Roman Tomczak Roman Tomczak

6 BURMISTRZ POLKOWIC I ZARZÑD PTBS ZAPRASZAJÑ DO SK ADANIA WNIOSKÓW NA NAJEM MIESZKA W SYSTEMIE PARTYCYPACJI REALIZOWANYCH PRZEZ PTBS W POLKOWICACH Wniosek do pobrania znajduje si pod adresem w zak adce Plany na przysz oêç oraz w siedzibie spó ki PTBS lub w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 19. Przedmiot najmu Budynek B-4 usytuowany u zbiegu ulic Targowej i 3 Maja z 19 lokalami mieszkalnymi i 4 lokalami us ugowymi. W budynku znajdujà si równie gara e podziemne wielostanowiskowe. Rzuty budynku dost pne sà na stronie internetowej Spó ki pod adresem Ponadto Spó ka informuje, e na prze omie lat zamierza docelowo wybudowaç w ramach tej inwestycji àcznie 71 mieszkaƒ z gara ami podziemnymi wielostanowiskowymi oraz parkingiem naziemnym. Zasady wyboru osób do zawarcia umowy najmu Umowy partycypacyjne zawieranà b dà wed ug nast pujàcej kolejnoêci 1. W pierwszej kolejnoêci umowy partycypacyjne zawierane b dà z osobami znajdujàcymi si na liêcie osób do przydzia u mieszkaƒ czynszowych w gminie Polkowice - wg. kolejnoêci na liêcie. 2. W drugiej kolejnoêci umowy partycypacyjne zawierane b dà z osobami, które w terminie do 16 kwietnia 2013 r. mia y z o ony wniosek o przydzia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Polkowice - wg. iloêci pkt. wyliczonych przez Urzàd Gminy Polkowice na dzieƒ r. 3. W dalszej kolejnoêci umowy partycypacyjne zawierane b dà z pozosta ymi osobami - wg. kolejnoêci wp ywu wniosku o najem z partycypacjà. Ponadto Najemcà lokalu zostaç mogà osoby fizyczne i prawne, które z o à wniosek oraz które spe niajà nast pujàce kryteria: 1. Najemca oraz osoby zg oszone do wspólnego zamieszkania, w dniu zawarcia umowy najmu, nie mogà posiadaç tytu u prawnego do innego lokalu w gminie Polkowice. 2. Osiàgajà dochody pozwalajàce na regularne op acanie czynszu i innych zobowiàzaƒ z tytu u najmu mieszkania oraz spe niajà kryterium dochodowe okreêlone przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w myêl której miesi czny dochód brutto przysz ego najemcy i osób zasiedlajàcych mieszkanie nie mo e przekraczaç 1,3 przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w województwie dolnoêlàskim, og oszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, wi cej ni : a. o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, b. o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, c. o dalsze 40% na ka dà osob w gospodarstwie domowym o wi kszej liczbie osób. Terminy Wniosek o najem lokalu z partycypacjà wraz z kompletem dokumentów nale y z o yç w terminie do dnia w sekretariacie Spó ki PTBS w Polkowicach ul. Rynek 6 w godzinach od poniedzia ku do piàtku. Dokumenty Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu zobowiàzane sà do z o enia nast pujàcych dokumentów: 1. Wniosek o najem z partycypacjà zawierajàcy: - deklaracj o dochodach, - oêwiadczenie o zapoznaniu si zasadami wyboru osób do zawarcia umów najmu, - oêwiadczenie o nieposiadaniu tytu u prawnego do innego lokalu, - oêwiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, - oêwiadczenie o zapoznaniu si i akceptacji treêci umowy partycypacyjnej, 2. ZaÊwiadczenie o dochodach. Komplet dokumentów do pobrania znajduje si pod adresem w zak adce Plany na przysz oêç oraz w siedzibie spó ki PTBS lub w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 19. Orientacyjne koszty zwiàzane z najmem mieszkania 1.Kwota partycypacji 30% kosztów budowy przedsi wzi cia. Jest to jednorazowa wp ata uiszczana w ciàgu 45 dni od zawarcia Umowy Partycypacyjnej, Kwota partycypacji jest rewaloryzowana i zwracana wp acajàcemu, gdy ten np. zdecyduje si rozwiàzaç umow najmu. Obecnie kwota partycypacji wynosi ok z za 1 mkw. mieszkania. Dok adne kwoty b dà znane po rozstrzygni ciu przetargu. Kwota partycypacji jest ka dorazowo wyliczana dla konkretnych mieszkaƒ. 2. Kaucja mieszkaniowa Kaucja zabezpieczajàca pokrycie nale noêci z tytu u najmu lokalu mieszkalnego, istniejàcych w dniu opró nienia lokalu, w wysokoêci 6-krotnego miesi cznego czynszu za dany lokal, obliczonego wed ug stawki czynszu obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy najmu. Zarówno kwota partycypacji jak i kaucja sà waloryzowane i zwracane w ca oêci po wypowiedzeniu umowy najmu i jego zakoƒczeniu, jeêli wynajmujàcy nie zalega z zap atà czynszu. 3. Czynsz za lokal Obecnie to 10,45 z za 1 mkw. mieszkania plus koszty u ytkowania, tj. ogrzewanie, pràd, woda, Êcieki, Êmieci etc. Obowiàzujàce na dzisiaj progi dochodowe podano poni ej Przyk adowe koszty z tytu u najmu: mieszkanie o powierzchni 50 mkw. * kwota partycypacji ,00 z, * kaucja mieszkaniowa ,00 z * czynsz za lokal - 522,50 z /miesiàc + op aty za ogrzewanie, pràd, woda, Êcieki, Êmieci etc. Do wyliczeƒ przyj to dane ZUS - najni sza emerytura na dzieƒ r. = 831,15z oraz Urz du Statystycznego we Wroc awiu - Êr. wynagrodzenie przeci tne w województwie dolnoêlàskim w III kwartale 2012 r. od 29 listopada 2012 r. = 3708,18z 3. Wp acà w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy partycypacyjnej, 30 % wartoêci kosztów budowy wybranego lokalu. 4. Wp acà kaucj zabezpieczajàcà na pokrycie nale noêci z tytu u najmu lokalu mieszkalnego, w wysokoêci 6-krotnego miesi cznego czynszu za dany lokal, obliczonego wed ug stawki czynszu obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy najmu. 5. PTBS Sp. z o.o. nie zawrze umowy najmu z osobà lub osobami zakwalifikowanymi do jej podpisania na liêcie ostatecznej, je eli w dniu zawarcia umowy najmu oka e si, e dane stanowiàce podstaw zakwalifikowania wniosku sà nieprawdziwe.

7 RozmaitoÊci, og oszenie Gazeta Polkowicka 7 Pod znakiem szeroko poj tej ekologii Polkowicki Festiwal Ziemi to wydarzenie, które na sta e wpisa o si do kalendarza wydarzeƒ odbywajàcych si w naszej gminie. Tegoroczna edycja trwa a trzy dni. Rozpocz a si w czwartek (18 kwietnia), a zakoƒczy a w poniedzia ek 22 kwietnia. Czwartek up ynà pod znakiem ciekawych warsztatów plastycznych, w trakcie których dzieci tworzy y maski zwierzàt uczàc si wspó odczuwania. To odby o si w sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 (zdj. dolne). Z kolei w salce fitness tej samej szko y mia a miejsce multimedialna prezentacja Ziemi, a tak e wspólne poznawanie barwnych ska i minera ów. W piàtek pi cio i szeêciolatki sadzi- y las, a w Auli Forum polkowickiego Zespo u Szkó odby a si Mi dzynarodowa Konferencja Ekologiczna podsumowujàca projekt Przysz oêç w naszych r kach realizowany przez m odzie z Zespo u Szkó wspólnie z kole ankami i kolegami z Grecji, Francji, Turcji i Portugalii. W ramach tego projektu polkowiccy uczniowie mieli okazj odwiedziç inne kraje europejskie. - NawiàzaliÊmy wiele ciekawych znajomoêci, poznaliêmy inne kraje. Jestem bardzo zadowolona, e mog a wziàç udzia w projekcie - mówi na Marzena Dakiniewicz, uczestniczka projektu. W trakcie konferencji omawiano kwestie zwiàzane z obecnà kondycjà, a tak e przysz oêcià naszej planety. Po zakoƒczeniu obrad m odzie uda a si na boisko przy Zespole Szkó i tam wspólnie odtaƒczy a poloneza, a tak e wypuêci a ku niebu balony majàce symbolizowaç wspólnà trosk m odych ludzi o kondycj naszej planety. Tego samego dnia w Gimnazjum nr 1 odby si Mi dzyszkolny Turniej Ekologiczny Ja i Êrodowisko, a w Szkole Podstawowej nr 1 swoje aktorskie umiej tnoêci zaprezentowali m odzi aktorzy z klas trzecich w przedstawieniu zatytu owanym Czerowny kapturek uczy ekologii. Z kolei w SP 2 uczniowie klasy 5b przygotowali przedstawienie ekologiczne pt. Dzieƒ M odego Ekologa (zdj. górne). Tematyka dotyczy a zanieczyszczenia Êrodowiska przyrodniczego na Ziemi oraz potrzeb recyklingu odpadów wielkogabarytowych, lodówek, pralek, telewizorów - mówi Bo ena Miler, koordynator ds. ekologii w szkole. - PiàtoklasiÊci w przejrzysty, humorystyczny sposób zaprezentowali problemy o randze Êwiatowej - dodaje. W poniedzia ek, ostatniego dnia obchodów Polkowickiego Festiwalu Ziemi odby o si przedstawienie o tematyce ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 4. Burmistrz Polkowic zaprasza do wzi cia udzia u w III przetargu pisemnym nieograniczonym na nabycie nieruchomoêci zabudowanych budynkami stacji transformatorowych po o onych w miejscowoêci Polkowice, który odb dzie si dnia 12 czerwca 2013 r. o godz (pierwszy przetarg wyznaczony na dzieƒ r., drugi przetarg wyznaczony na dzieƒ r. - nie doszed do skutku z uwagi na brak oferentów) Opis nieruchomoêci 1. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, po o ona w granicach dzia ki nr 183/14 o powierzchni 50 m2 w obr bie 1 miasta Polkowice, dla której Sàd Rejonowy w Lubinie prowadzi ksi g wieczystà nr LE1U/ /5 Opisana wy ej nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich obcià eƒ i zobowiàzaƒ. 2. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, po o ona w granicach dzia ki nr 315/57 o powierzchni 85 m2 w obr bie 1 miasta Polkowice, dla której Sàd Rejonowy w Lubinie prowadzi ksi g wieczystà nr LE1U/ /7 Opisana wy ej nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich obcià eƒ i zobowiàzaƒ. 3. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, po o ona w granicach dzia ki nr 1099/1 o powierzchni 49 m2 w obr bie 2 miasta Polkowice, dla której Sàd Rejonowy w Lubinie prowadzi ksi g wieczystà nr LE1U/ /1 Opisana wy ej nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich obcià eƒ i zobowiàzaƒ. 4. NieruchomoÊç zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, po o ona w granicach dzia ki nr 1204/1 o powierzchni 96 m2 w obr bie 2 miasta Polkowice, dla której Sàd Rejonowy w Lubinie prowadzi ksi g wieczystà nr LE1U/ /1 Opisana wy ej nieruchomoêç stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich obcià eƒ i zobowiàzaƒ. Wyposa enie budynków stacji nie stanowi w asnoêci gminy Polkowice. Cena sprzeda y nieruchomoêci nie obejmuje ceny wyposa enia. W aêcicielowi wyposa enia budynków stacji przys ugiwa o b dzie roszczenie o zwrot wartoêci wyposa enia. Zwrot ten obcià a b dzie Nabywc nieruchomoêci. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obr bu Polkowice Dolne (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa DolnoÊlàskiego Nr 30 poz z dnia r.) - przedmiot sprzeda y po o ony jest w nast pujàcych jednostkach terenowych o przeznaczeniu: 1. dzia ka nr 183/14 obr b 1 miasta Polkowice 1U/M - funkcja podstawowa: staromiejski zespó istniejàcej i projektowanej zabudowy us ugowo-mieszkaniowej. 2. dzia ka nr 315/57 obr b 1 miasta Polkowice 13 MW, UKk, U - funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szko y, koêció, us ugi zdrowia, handlu i inne - do trwa ej adaptacji. 3. dzia ka nr 1099/1 obr b 2 miasta Polkowice 29 MN, RPO - funkcja podstawowa: osiedle domków jednorodzinnych - w realizacji; w po udniowej cz Êci terenu - sady, ogrody, plantacje. 4. dzia ka nr 1204/1 obr b 2 miasta Polkowice 29 MN, RPO - funkcja podstawowa: osiedle domków jednorodzinnych - w realizacji; w po udniowej cz Êci terenu - sady, ogrody, plantacje. Cena wywo awcza sprzeda y nieruchomoêci 1. dzia ka nr 183/14 obr b 1 miasta Polkowice ,00 z (s ownie: pi çdziesiàt dwa tysiàce z otych) 2. dzia ka nr 315/57 obr b 1 miasta Polkowice ,00 z (s ownie: trzydzieêci siedem tysi cy, dwieêcie z otych) 3. dzia ka nr 1099/1 obr b 2 miasta Polkowice ,00 z (s ownie: trzydzieêci tysi cy, trzysta z otych) 4. dzia ka nr 1204/1 obr b 2 miasta Polkowice ,00 z (s ownie: trzydzieêci cztery tysiàce, trzysta z otych) Sprzeda y nieruchomoêci zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, w zwiàzku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. Cena sprzeda y p atna b dzie przed podpisaniem umowy sprzeda y. Termin i miejsce zapoznania si z dodatkowymi warunkami przetargu Z dodatkowymi warunkami przetargu - specyfikacjà istotnych warunków nabycia-zbycia nieruchomoêci - mo na zapoznaç si w siedzibie Urz du Gminy Polkowice ul Rynek 19 w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w terminie do dnia 5 czerwca 2013 r. w dniach od poniedzia ku do piàtku w godz. od lub na wniosek oferenta mo na otrzymaç je za poêrednictwem poczty lub a. Wadium W przetargu mogà braç udzia osoby, które wp acà wadium w wysokoêci 10 % ceny wywo awczej na konto Urz du Gminy Polkowice w Banku PKO S.A. Oddzia w Polkowicach nr do dnia 5 czerwca 2013 r. Datà dokonania wp aty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç numer dzia ki. Wp acone wadium zostanie : 1) Zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2) Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu, zwrot wadium na pisemne wskazane konto bankowe. 3) Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umowy sprzeda y. Termin i warunki zawarcia umowy sprzeda y Organizator przetargu zawiadomi osob ustalonà jako nabywca nieruchomoêci o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda y, najpóêniej w ciàgu 21 dni od dnia rozstrzygni cia przetargu. W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomoêci nie przystàpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w w/w zawiadomieniu lub w przypadku gdy nie dokona wp aty ceny sprzeda y nieruchomoêci przed zawarciem umowy sprzeda y - organizator przetargu mo e odstàpiç od zawarcia umowy, a wp acone wadium nie podlega zwrotowi. Przed zawarciem umowy sprzeda y osoba ustalona jako nabywca nieruchomoêci zobowiàzana jest przed o yç organizatorowi przetargu dowód wp aty ceny sprzeda y nieruchomoêci, potwierdzony przez bank. Nabywca nieruchomoêci ponosi koszty sàdowe i notarialne. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert Oferty nale y z o yç do dnia 5 czerwca 2013 r. do godziny w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Rynek 1 w kancelarii. Otwarcie ofert nastàpi w Urz du Gminy Polkowice w Polkowicach ul. Rynek 18 - sala konferencyjna dnia 12 czerwca 2013 r. o godz bez dodatkowego zawiadomienia oferentów. Osoby upowa nione do kontaktu z oferentami Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 19 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel. /076/ , Burmistrz Polkowic zastrzega sobie prawo zamkni cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

8 8 Gazeta Polkowicka RozmaitoÊci, og oszenia A harcerze bawili si jak zwykle - Êwietnie W Auli Forum polkowickiego Zespo u Szkó odby si XIX Przeglàd TwórczoÊci Zuchów i Harcerzy Dolnego Âlàska. W sumie na du ej scenie wystàpi o 250 osób, a Grand Prix zdoby a Harcerska Grupa Artystyczna Liminis z Hufca Karkonoskiego. Odbywajàcy si od lat przeglàd w Polkowicach cieszy si uznanà renomà. Rokrocznie przyje d a do nas wiele grup z ró nych rejonów Dolnego Âlàska. Tym razem widzowie mieli okazj wys uchaç i obejrzeç wyst py mi dzy innymi hufców - karkonoskiego, legnickiego, lubiƒskiego, czy te wa brzyskiego. Nie zabrak o oczywiêcie grup artystycznych reprezentujàcych gospodarzy, czyli hufiec polkowicki. àcznie wystàpi o 28 grup artystycznych. Jurorzy mieli pe ne r ce roboty, a tak e nie lada trudne zadanie, bo poszczególne zespo y reprezentowa y zbli ony poziom. W zwiàzku z tym, wêród jurorów zdania by y podzielone, ale ostatecznie uda o si dojêç do porozumienia i wy oniç tych najlepszych zarówno wêród solistów, jak i gromad zuchowychwokalnych. W tej pierwszej zwyci y a Hanna Markiewicz z Hufca Z otoryja. Drugie miejsce zaj li ex aeguo - reprezentant hufca polkowickiego - Jakub Czajkowski, oraz Sonia Nieruchalska ze Z otoryi, a trzecia lokata przypad a w udziale Maciejowi Janeczko z Wroc awia. W tej kategorii jurorzy przyznali tak e dwa wyró nienia. Trafi y one do Adama Andruszczaka z Wa brzycha oraz Kaliny B aszczyk ze Z otoryi. Z kolei w kategorii gromady zuchowe-wokalne pierwsze miejsce zaj a 80 Kamiennogórska Gromada Zuchowa Dzielne Orl ta, drugie 5 Gromada Zuchowa Dzielni Indianie z Polkowic, a trzecie 10 Gromada Zuchowa LeÊne Ludki, tak e z Polkowic. Najwa niejszà nagrod festiwalu - Grand Prix zdoby- a Harcerska Grupa Artystyczna Liminis z Hufca Karkonoskiego. W trakcie festiwalu przyznano tak e nominacje do 40. Harcerskiego Festiwalu Kultury M odzie y Szkolnej Kielce WÊród dziewi ciu nominowanych znalaz si Jakub Czajkowski z polkowickiego hufca. Zwieƒczeniem ca ego dnia przes uchaƒ konkursowych by koncert zespo u wokalno-instrumentalnego - Klub Pi çdziesiàtek z Paczkowa, który przypad do gustu zuchom i harcerzom, o czym Êwiadczy o choçby to, e tanecznym plàsom nie by o koƒca. - Dopisa a frekwencja, wyst py sta y na wysokim poziomie, a wszyscy nasi goêcie Êwietnie si bawili. W zwiàzku z tym 19. edycj naszego przeglàdu nale y uznaç za udanà. A trudno uwierzyç, e od pierwszego przeglàdu min o 19 lat. Za rok mamy jubileuszowà edycj. Postaramy si przygotowaç coê szczególnego, ale póki co yjemy wspomnieniami tego, co wydarzy o si w sobot. Chcia am podzi kowaç gminie Polkowice za wsparcie finansowe naszego festiwalu oraz Zespo owi Szkó za yczliwoêç. Bez tego nie móg by si on odbyç - mówi nam hm. Halina elazna, komendant Hufca w Polkowicach. Najwa niejszà nagrod festiwalu - Grand Prix zdoby a Harcerska Grupa Artystyczna Liminis z Hufca Karkonoskiego. W trakcie festiwalu przyznano tak e nominacje do 40. Harcerskiego Festiwalu Kultury M odzie y Szkolnej Kielce WÊród dziewi ciu nominowanych znalaz si Jakub Czajkowski z polkowickiego hufca. Archiwum ZHP Ku czci Juliana Tuwima W Zespole Szkó odby si Powiatowy Konkurs Recytatorski poêwi cony Julianowi Tuwimowi dla uczniów szkó podstawowych. Jego organizatorami byli - Powiatowy OÊrodek Poradnictwa Psychologicznego i Doradztwa Metodycznego oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Rok 2013 zosta og oszony przez Sejm Rokiem Juliana Tuwima. Z tej okazji w ca ej Polsce odbywa si wiele ró nego rodzaju wydarzeƒ zwiàzanych tematycznie z yciem i twórczoêcià polskiego poety. W nurt tych wydarzeƒ wpisuje si konkurs, który odby si w Zespole Szkó. Przed jury prezentowali si uczniowie ze szkó podstawowych z terenu powiatu polkowickiego. Oceniano prezentacje w dwóch kategoriach wiekowych - uczniowie klas I-III oraz IV-VI. W tej pierwsze miejsce przyznano anecie Wierciszewskiej ze Szko y Podstawowej nr 2 w Polkowicach. Druga lokata przypad a w udziale Nikodemowi Bogoƒ z Zespo u Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, a trzecia Weronice Widuch ze Szko y Podstawowej nr 2 w Polkowicach. Przyznano tak e dwa wyró nienia - trafi y one do Miko aja Zarzyckiego oraz Mai Weso- ek.w kategorii uczniów klas IV - VI pierwsze miejsce zajà Wiktor Wróbel ze Szko y Podstawowej w Gaworzycach. Wyprzedzi on Jakuba B ben ze Szko y Podstawowej nr 3 w Polkowicach oraz Jagod Kanabaj ze Szko y Podstawowej w Chocianowie. Wyró nienie przyznano Julii Kurowskiej. KoK Spó dzielnia Mieszkaniowa Cuprum w Polkowicach ul. Kolejowa 24A og asza przetarg na ustanowienie prawa odr bnej w asnoêci n/w lokalu mieszkalnego: Polkowice ul. Skalników 39/23 Mieszkanie o pow. u ytkowej 28,90 m2, po o one na XI pi trze, sk adajàce si z: 1 pokoju z aneksem kuchennym, azienki z wc i przedpokoju stanowiàcymi udzia w cz Êciach wspólnych budynku i gruntu w wysokoêci 21/ Cena wywo awcza ,00 z tj /m2 Minimalne postàpienie wynosi 1000 z Przetarg odb dzie si w dniu r. o godz. 13:00 w siedzibie spó dzielni w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A. Wadium w wysokoêci 2 642,60 z nale y wp aciç na konto spó dzielni w PKO BP Nr Dowód wp aty stanowi dokument warunkujàcy uczestnictwo w przetargu. Mieszkanie mo na oglàdaç w poniedzia ki i Êrody w godz po wczeêniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracjà spó dzielni - tel Szczegó owe informacje dotyczàce przetargów w godzinach pod nr telefonów: - dzia mieszkaniowy administracja sekretariat Pierwszeƒstwo w nabyciu lokalu majà cz onkowie SM Cuprum którzy nie majà zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zg oszà gotowoêç do zawarcia umowy na ustanowienie odr bnej w asnoêci lokalu mieszkalnego. W przypadku zg oszenia si cz onków przetarg na dany lokal zostanie uniewa niony. Regulamin przetargu do wglàdu w siedzibie spó dzielni (pokój nr 7). Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz dotyczàcy: - wydzier awienia na rzecz dotychczasowego dzier awcy, cz Êci dzia ki o nr geod. 178, po o onej w Polkowicach obr b II - pod posadowionà tablicà informacyjnà. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19 (pok. 10), tel ,

9 Nasze tematy, og oszenie Gazeta Polkowicka 9 Pomaraƒczowa feta w sercu Polkowic T umy fanów koszykarek CCC Polkowice przysz y we wtorek (23.bm.) do Rynku, by podzi kowaç zawodniczkom za pierwszy w historii klubu tytu mistrzyƒ Polski. By y wspólne zdj cia, autografy, a tak e atmosfera wielkiej radoêci ze wspania ego sukcesu. Wielka feta z okazji zdobycia przez koszykarki z otego medalu mistrzostw Polski rozpocz a si o godzinie 18, ale polkowiczanie, którzy chcieli podzi kowaç zawodniczkom, sztabowi szkoleniowemu oraz sponsorom za wielkie emocje w sezonie 2012/2013 pojawili si tam du o wczeêniej. Na telebimie umieszczonym na scenie mogli oglàdaç materia video z poniedzia kowego meczu z Wis à Can-Pack, który zadecydowa o ich zwyci stwie w wielkim finale Ford Germaz Ekstraklasy. Zanim na scenie pojawi y si koszykarki zgromadzeni w sercu Polkowic ludzie mogli obejrzeç wyst p cheerleaderek, które przez ca y sezon umila y fanom czas w przerwach meczów koszykówki. Potem na scenie kolejno pojawia y si z ote dziewczyny. Jako pierwsza fanom zaprezentowa a si Valeriya Musina, najlepsza zawodniczka meczów fina owych. Po niej na scen wychodzi y kolejne zawodniczki. Kibice mogli dowiedzieç si kilku ciekawostek, choçby o tym, e ulubione dania Nneki Ogwumike to zupa pomidorowa i placek po w giersku, a Laia Palau podczas pobytu w Polkowicach polubi a Ênieg. Po prezentacji zawodniczek przysz a pora na sztab szkoleniowy, w adze klubu oraz sponsorów. Trener Jacek Winnicki podzi kowa kibicom za wsparcie, Arkadiusz Rusin zaintonowa kibicowskà pieêƒ, a Krzysztof Korsak, prezes klubu stwierdzi wprost, e polkowiccy kibice sà najlepsi na Êwiecie. Tak e prezes CCC, Dariusz Mi ek, oraz Burmistrz Wies aw Wabik podkreêlali, e kibice przez ca y sezon byli wielkim wsparciem dla zawodniczek i ich rola w tym wielkim sukcesie jest nie do przecenienia. Dzieci ze Êwietlicy Êrodowiskowej podarowa y koszykarkom oraz sztabowi szkoleniowemu ber o oraz korony majàce symbolizowaç triumf nad Wis à Can-Pack Kraków i zdobycie korony mistrzyƒ Polski w królewskim bàdê co bàdê Krakowie. Po zakoƒczeniu prezentacji przyszed czas na pamiàtkowe zdj cia, autografy oraz wspólne chwile radoêci z tytu u, który otwiera w historii koszykarskiego CCC Polkowice nowy rozdzia. - Mamy wspania y zespó, wielkie ambicje, cudownych sponsorów i ambitne plany. Ten sezon by wr cz niewiarygodny. Ju nie mo emy si doczekaç kolejnego, ze swojej strony deklarujemy, e nie b dziemy szcz dziç garde na meczach. Dziewczyny mo ecie na nas liczyç, CCC jest wielkie - mówili kibice. BURMISTRZ POLKOWIC zaprasza krajowych i zagranicznych inwestorów do przetargu ustnego na nabycie nieruchomoêci wykazanej w poni szej tabeli, po o onej w Gminie Polkowice w obr bie 4 Polkowice, który odb dzie si w dniu 04 czerwca 2013r o godz OPIS NIERUCHOMOÂCI Zespó zabudowy mieszkaniowej zlokalizowany jest w pó nocno-zachodniej cz Êci Polkowic, w sàsiedztwie lasu. Dzia ka przeznaczona do sprzeda y jest niezabudowana, stanowi w asnoêç Gminy Polkowice i wolna jest od wszelkich d ugów i obcià eƒ. Dzia ka przeznaczona do sprzeda y jest nieuzbrojona. Uzbrojenie terenu realizowane b dzie w nast pujàcy sposób: 1. Sieç wodociàgowa i kanalizacja sanitarna - Gmina zapewnia wykonanie sieci wodociàgowej i kanalizacji sanitarnej. 2. Odprowadzenie wód opadowych - Nabywcy we w asnym zakresie zagospodarujà wody opadowe. 3. Sieç energetyczna i gazowa - Nabywcy we w asnym zakresie dokonajà uzgodnieƒ z w aêcicielami sieci. PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwa a Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 19 wrzeênia 1999 r. og oszona w Dzienniku Urz dowym Województwa Legnickiego Nr 126 z dnia 28 maja 2007 r.), przedmiotowy teren przeznaczony jest: Du y zespó zabudowy jednorodzinnej w sàsiedztwie lasu, oraz projektowany zespól zabudowy us ugowo-mieszkaniowej i us ug z zielenià towarzyszàcà. CENA WYWO AWCZA NIERUCHOMOÂCI Cena wywo awcza netto przeznaczonej do sprzeda y dzia ki przedstawiona jest w powy szej tabeli. Do wylicytowanej ceny netto doliczony b dzie podatek VAT w wys. 23%. Minimalne postàpienie 1% ceny wywo awczej netto Przetarg mo e si odbyç bez wzgl du na liczb uczestników przetargów je eli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferowa co najmniej jedno postàpienie powy ej ceny wywo awczej. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOÂCI Na przedmiotowym gruncie realizowana b dzie zabudowa jednorodzinna wolnostojàca. 1. WysokoÊç zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych. 2. Kierunki kalenic, dachy linie zabudowy - g ówne kalenice równoleg e do ulic, 3. Dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznych po aciach g ównych, nachylenie dachów st. 4. Kolorystyka, materia y - Kolory intensywne, elementy ceramicznego wykoƒczenia Êcian, coko y o wyró niajàcym si odcieniu do wysokoêci 50 cm. WADIUM W przetargu mogà uczestniczyç osoby, które wp acà wadium. WysokoÊç wadium wynosi 10 % ceny wywo awczej nieruchomoêci netto p atna w walucie polskiej na rachunek Urz du Gminy Polkowice PKO BP S.A. I/O Polkowice , w terminie do dnia 29 maja 2013r Dowód wp aty wadium uczestnik przetargu zobowiàzany b dzie do okazania w dniu przetargu. Wp acone wadium zostanie: 1. Zaliczone na poczet nabycia nieruchomoêci, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg. 2. Zwrócone, je eli osoba wp acajàca nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe. 3. Ulegnie przepadkowi, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg i nie przystàpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej. Wp ata jednego wadium upowa nia do wzi cia udzia u w przetargu na jednà dzia k. Na dowodzie wp aty wadium nale y podaç nr dzia ki. MIEJSCE ORAZ TERMIN PRZETARGU : Przetarg odb dzie si w siedzibie organizatora przetargu w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 17 - sala konferencyjna dnia 04 czerwca 2013r. o godz ZOBOWI ZANIA I KARY UMOWNE 1. Nabywca zobowiàzany b dzie do zabudowania terenu zgodnie z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych w terminie 5 lat od daty aktu notarialnego. W przypadku niedotrzymania terminu zabudowy Sprzedajàcy naliczy kary umowne w wys ,00 z za ka dy rok zw oki i Nabywca dobrowolnie podda si egzekucji z godnie z art. 777, ß 1 pkt 4 kodeksu post powania cywilnego. Za zabudowanie nieruchomoêci rozumie si wybudowanie budynku w stanie surowym zamkni tym z docelowà elewacjà. 2. Zobowiàzania, o których mowa w pkt 1 stosuje si do kolejnego Nabywcy liczàc od dnia pierwotnego nabycia. 3. Wszelkie uzgodnienia z w aêcicielami mediów i dróg w otoczeniu terenu Nabywca wykona we w asnym zakresie i na w asny koszt i odpowiedzialnoêç. TERMIN I MIEJSCE ZAPOZNANIA SI Z KONCEPCJ ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW MIESZKANIOWYCH: Z opracowanà przez Urzàd Gminy Polkowice koncepcjà zagospodarowania terenów mieszkaniowych mo na zapoznaç si w siedzibie Urz du Gminy Polkowice ul Rynek 18 i 19 w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami oraz w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w terminie do 29 maja 2013r. w dniach od poniedzia ku do piàtku w godz. od OSOBY UPOWA NIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaênieƒ zwiàzanych z niniejszym post powaniem udzielajà pracownicy Wydzia u Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami w siedzibie organizatora przetargu Polkowice ul. Rynek 18 - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami tel. (76) , (76) ZAWARCIE UMOWY NOTARIALNEJ Umowa notarialna nabycia gruntów nastàpi w przypadku spe nienia wszystkich nw. warunków: a) wygrania przetargu, b) otrzymania zgody na nabycie nieruchomoêci, w przypadkach okreêlonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoêci przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz ze zm.), c) zap aty wylicytowanej ceny pomniejszonej o wp acone wadium przed zawarciem umowy notarialnej sprzeda y dzia ki. Wszelkie koszty zwiàzane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywajàca.

10 10 Gazeta Polkowicka Majówka w Rynku to jest to Âwiadome recytacje Kultura Grand Prix 17. Przeglàdu Teatralnego Humor i satyra w poezji i prozie zdoby a aneta Wierciszewska ze Szko y Podstawowej nr 2. - Mimo m odego wieku aneta urzek a nas scenicznà dojrza oêcià - uzasadniali jurorzy. DziÊ, tj. w czwartek 2 maja w sercu naszego miasta zaplanowano szereg imprez. B dzie mo na poêmiaç si z kabaretowych skeczów, obejrzeç spektakle teatralne, a tak e wys uchaç koncertu rockowego. Warto odwiedziç w czwartkowe popo udnie polkowicki Rynek. Ju o godzinie 15 na scenie pojawià si aktorzy Teatru Rozrywki Trójkà, którzy zaprezentujà spektakl Dawno, dawno temu.... Potem, o godzinie 16 rozpocznie si kolejne. Tym razem w autorskim programie artystycznym zaprezentuje si Adam Dzieciniak - aktor Teatru Polskiego ze Szczecina, znany i lubiany w naszym mieêcie. Spektakle z jego udzia em zyska y ogromnà sympati dzieci, jak i doros ych w ca ej Polsce. Prezentujà one przede wszystkim niepowtarzalne poczucie humoru i niesamowity klimat. Kolejnym punktem czwartkowego programu jest wyst p kabaretu Ka asznikof. Laureaci wielu konkursów, przeglàdów i festiwali wyró niajà si spoêród innych kabaretów m odzieƒczym wdzi kiem, spontanicznoêcià, autentycznoêcià oraz niepowtarzalnym stylem i charakterem. Tu po m odzieƒcach z kabaretu Ka asznikof widzowie b dà mieli okazj Êmiaç si ze skeczów autorstwa Rafa a Soliƒskiego, Marka y- y oraz Damiana Wodeckiego. Ten tercet tworzy znany i lubiany kabaret No Nejm. Abstrakcyjne poczucie humoru w zestawieniu z wysokim poziomem artystycznym sprawiajà, e No Nejm (na zdj.) to jeden z bardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich kabaretów. Zwieƒczeniem czwartkowego wieczoru w polkowickim Rynku b dzie koncert grupy Sierociniec. Ta grupa kojarzona jest przede wszystkim przez pryzmat wokalisty Damina Kuleja, uczestnika programu Bitwa na g osy, w którym to wraz z 16-osobowà grupà Ewy Farnej dotar do wielkiego fina u. Grupa wykonuje g ównie covery znanych polskich zespo ów, mi dzy innymi Perfectu, D emu, Lady Punk, czy te Ira. Czwartek up ynie pod znakiem wyst pów kabareciarzy, teatrów oraz koncertu, a na piàtek zaplanowano Kino pod chmurkà. Po raz pierwszy w Polkowicach b dzie mo na obejrzeç projekcj w ramach kina samochodowego. Zaplanowano film Zanim odejdà wody. Poczàtek o 21, wst p wolny. Projekcja odb dzie si na parkingu przy basenach zewn trznych. aneta Wierciszewska (trzecia z lewej) zdoby a Grad Prix. Obok niej z prawej strony trójka lauretów w kategorii Gimnazja. Konkursowe przes uchania w ramach tegorocznej edycji przeglàdu, który na sta e wpisa si do kalendarza wydarzeƒ kulturalnych w naszej gminie odby y si 16 kwietnia w polkowickim kinie. Tradycyjnie, jako pierwsi na scenie pojawili si najm odsi, czyli uczniowie klas I-III. W sumie jurorom zaprezentowa o si 14 m odych recytatorów. Po zakoƒczeniu przes uchaƒ mia o miejsce wr czenie nagród w tej kategorii. Najwi ksze wra enie na jurorach zrobi a aneta Wierciszewska, która zaprezentowa- a fragment utworu autorstwa Grzegorza Kasdepke Mucha. - By a to prezentacja bardzo dojrza a, aneta z pe nà ÊwiadomoÊcià potrafi a wykorzystaç rekwizyty sceniczne, a poza tym urzek a nas swojà szczeroêcià i autentycznoêcià. W tak m odym wieku to naprawd nie jest cz ste - mówi nam Wojciech Brawer, przewodniczàcy jury konkursowego. Drugie miejsce w tej kategorii zajà Daniel Mazurkiewicz ze Szko y Podstawowej nr 3 w Polkowicach, a trzecie przypad o w udziale Wojciechowi Duszeƒko ze Szko y Podstawowej w Parchowie. W kategorii klas IV-VI jurorzy nie przyznali pierwszego miejsca, drugie natomiast wywalczy Jakub B ben, a trzecie Pawe Angulski. Wtorkowe przes uchania zakoƒczyli uczniowie gimnazjów. W tej kategorii zaprezentowa o si 15 recytatorów. Po zakoƒczeniu przes uchaƒ Wojciech Brawer odczyta nazwiska zwyci zców w tej kategorii wiekowej. Najlepsza okaza a si Katarzyna Krawiec z Gimnazjum nr 1, która zaprezentowa a utwór Yellow bahama w prà ki autorstwa Ewy Nowak. Drugie miejsce zajà szkolny kolega Kasi, Kacper Leszczyƒski, a miejsce trzecie przypad o w udziale Annie Bajon, tak e uczennicy Gimnazjum nr 1. Kilka chwil po tym, gdy poznaliêmy nazwiska zwyci zców w kategorii klas gimnazjalnych napi cie si gn o zenitu, bo wszyscy oczekiwali, aby dowiedzieç si, kto otrzyma g ównà nagrod. - Grand Prix 17. Przeglàdu Teatru Jednego Aktora Humor i satyra w poezji i prozie otrzymuje aneta Wierciszewska - powiedzia Wojciech Brawer, a m oda recytatorka wraz z tatà oraz babcià wydali z siebie okrzyki radoêci. - Jestem bardzo zaskoczona i szcz Êliwa, nie spodziewa am si wygranej. Bardzo lubi recytowaç. Na scenie jest fajnie, zawsze mam troch tremy, ale potem jest super - mówi a nam podekscytowana aneta.» JESTEM, WI C PISZ Kreatywna zabawa dêwi kami» BIBLIOTEKA POLECA Rozwój technologii otworzy przed twórcami muzyki zupe nie nowe mo liwoêci. DziÊ do tego, aby wykreowaç intrygujàce dzie o wystarczy ju nawet nie komputer, ale choçby telefon komórkowy. Gdy pod- àczymy si do Internetu otrzymujemy dodatkowo mo liwoêç darmowej promocji swojego dzie a poprzez ró nego rodzaju serwisy s u àce do dzielenia si ró nymi plikami, niekoniecznie zresztà muzycznymi. Dzi ki temu zyskujemy potencjalnie mo liwoêç dotarcia do dowolnego odbiorcy z dowolnego zakàtka Ziemi. Z owej atwoêci zapewne bierze si wysyp twórców operujàcych dêwi kami elektronicznymi wyczarowanymi z programów s u àcych do edycji muzyki. Wspó czeêni twórcy partie wokalne poddajà ró norodnym przeróbkom sprawiajàcym, e z oryginalnego g osu wokalisty niewiele zostaje. Warstwa s owna utworu schodzi na plan dalszy. Wa niejsze jest to, czy dany kawa- ek trafia w estetyczne upodobania odbiorców. Ostatnio nami tnie s ucham dzie kilku artystów z tego nurtu i przyznaj oderwaç nijak si nie mog, s uchawki zatkni te na mych uszach oferujà doznania dotàd obce, inspirujà mnie na tyle, e godzinami jestem owego Êwiata dêwi ków niewolnikiem. Bardzo szcz Êliwym niewolnikiem. Szczególnie gustuj w duecie Crystal Castles i niezwykle inspirujàcej artystce zwàcej si Grimes (w rzeczywistoêci to Claire Bouche, postaç ciekawa ze wzgl dów nie tylko muzycznych). Ta nowa muzyka ma w sobie olbrzymià moc, jest Êwie a, nowatorska, otwiera przede mnà Êwiat dêwi ków dotàd nieznanych, bo wychowany jestem na klasycznym rocku, który brzmi jednak kraƒcowo inaczej. Co ciekawe, ta nowa, niejako b dàca pochodnà czasów, w których yjemy sztuka zupe nie na margines spycha s owa. Co prawda te piosenki majà tekst, czasami nawet jest to tekst màdry, ale jednak g ówna si a przekazu bierze si z muzyki. To obcowanie z dêwi kami dostarcza doznaƒ estetycznych porównywalnych z dzie ami klasyków rocka, którzy jednak poruszali zarówno dêwi kami, jak i tekstem. W tym sensie mo na nawet zaryzykowaç stwierdzenie, e obecni twórcy bazujà na muzyce w postaci czystej. Pojawienie si tak ciekawych twórców jak Crystal Castles, czy Grimes, a tak e wielu innych to pochodna rozwoju technologii, a nieograniczony dost p do ich twórczoêci pozwalajàcy na eksplorowanie nieznanych dotychczas muzycznych Êwiatów to dla mnie êród o wielkiej radoêci. Tej samej, która towarzyszy a podczas poznawania albumów Led Zeppelin, The Clash, czy Deep Purple. Bardzo ch tnie kosztowaç b d owoców pracy innych m odych twórców z tego nurtu. Oni tworzà z potrzeby serca. Tacy artyêci zazwyczaj kreujà rzeczy wartoêciowe, na szcz Êcie dziê doêç atwo mo na ich odnaleêç. Nie jest tak, e grozi im niebyt. To wielki sukces technologicznego rozwoju. Dzi kuj ci za to Internecie.

11 KUPI Kupi lub wynajm mieszkanie 4-pokojowe lub domek w Polkowicach lub okolicy. Tel Busa do 5 tys. z. Tel Og oszenia Og oszenia drobne Auta uszkodzone, powypadkowe lub ca e, do 4 tys. z. Tel Auta stare, u ywane i powypadkowe do 5 tys. z. Tel Kupi ka de auto, rozbite i w ca oêci. Wydaj dokumenty do Wydzia u Komunikacji, transport za darmo, gotówka od r ki. Tel SPRZEDAM Zbiorniki plastikowe, pojemnoêç 1000 litrów, na palecie i w koszu metalowym. Tel Domek letniskowy nad jeziorem w miejscowoêci Brenno. Tel Sprzedam lub zamieni na wi ksze mieszkanie spó dzielczo-w asnoêciowe, 2-pokojowe w Polkowicach. Tel Przednià czo owà szyb do Toyota Corolla rocznik 1989r. Tel Dzia k Marysieƒka - solidna altanka - podpiwniczona. Tel Dzia k budowlanà 44 ary w elaznym MoÊcie, cena 100 tys. z. Tel Sprzedam lub zamieni na mniejsze mieszkanie 3-pokojowe, 52,3 m2, II p., os. Sienkiewicza. Tel Kostk brukowà, u ywanà, gruboêç 6 cm, 55 m2, p yta betonowa a urowa gruboêç 10 cm, kraw niki. Tel Dzia k budowlanà, 12 arów, Kazimierzów. Tel Mieszkanie, 54m2, 3 pi tro, wie owiec. Tel NieruchomoÊç z domem do remontu, 33 ary, wieê Tarnówek. Cena 175 tys. z. Tel Wózek dzieci cy gondola+spacerówka + fotelik samochodowy cam cortina 3, stan dobry, kolor czerwony. Cena 250 z. Tel Wózek dzieci cy, gondola+spacerówka, Implastt-bolder 4, kolor czarnobia y. Cena 250 z. Tel Sprzedam lub zamieni mieszkanie 1- pokojowe, parter, 32 m2, w Bornym Sulimowie, 15 km od Szczecinka. W pe ni umeblowane, po remoncie, atrakcyjna, niska cena. Tel Nowy atrakcyjnie po o ony 100m od jeziora dom letniskowy 110m2 w Jeziornej k/s awy. Tel Wianuszki komunijne. Tel lub Fiat Punto, 1.1, benzyna + gaz, rok prod. 1995, gara owany, w ciàg ej eksploatacji, zielony. Tel Dzia k w Kazimierzowie. Cena i wielkoêç dzia ki do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k przy ul. Makowej 42 ary. Cena , 00 z netto. Tel Dzia k budowlanà z pozwoleniem na budow, wszystkie media, w dobrym punkcie w ukowie, cena za 20 arów 40 tys. z. Tel Dom na wsi, 6 km od Polkowic. Tel Dzia k na ROD Marysieƒka, murowana altana, Êwiat o, woda bie àca, piwnica, krzewy owocowe, zadbana. Cena 13 tys. z. Tel Obraz z 1940 r. Pejza jesieni, sygnowany, w starych, z oconych ramach. Cena 15 tys. z. Tel Dzia k budowlanà, J drzychów, centrum wsi, wszystkie media przy dzia ce, droga dojazdowa utwardzona i oêwietlona. Tel Dzia ki budowlane w Suchej Górnej. Tel Mieszkanie, 2 pokoje, 44,3 m2, ul. Kmicica, II p., Mieszkanie jasne i bardzo ustawne. Blisko przedszkole, szko a, Biedronka, poczta, PCUZ. Tel Mieszkanie, 2 pokoje, 44,3 m2, ul. Kmicica, I p., Mieszkanie jasne i bardzo ustawne. Blisko przedszkole, szko a, Biedronka, poczta, PCUZ. Tel Dzia k budowlanà w Polkowicach Dolnych, obok restauracji Dwór Ziemowit. Tel Dom po kapitalnym remoncie w zabudowie szeregowej, 5 pokoi, 2 azienki, dzia ka 14 arów, ogrzewanie gazowe i kominkowe. Tel Mieszkanie, w asnoêciowe, pow. 42 m2, 2 pokoje, ul. Miedziana, VIII p. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, 44,5 m2 w atrakcyjnej okolicy, ul. Kmicica. Tel , Mieszkanie 3-pokojowe przy ulicy Sztygarskiej, 54m2, wie owiec. Tel Dzia k na ROD Barbarka, altana, pergola, dwie studnie, pràd, du o zieleni. Tel Kojec dzieci cy w kolorze zielonym. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà na ROD Barbarka. Nowa altana, pràd, woda. Tel , Mieszkanie dwupokojowe o pow. 52,15m2. Mieszkanie po remoncie, I pi tro. Cena do uzgodnienia. Tel , Bia à sypialni, stan dobry, nowe materace 80, ó ko 160. Tel Gara przy ulicy Polnej, nr 96. Cena: 16 tys. z. Tel Cz Êci u ywane do fiata cinquecento, poj. 700 i poloneza. Tel Dzia k budowlanà o pow. 15 arów w K banowicach ko o Radwanic. Tel DOM jednorodzinny z 2012r. Projekt domu funkcjonalny i przestronny. Pomieszczenia jasne i ustawne. Salon z wyjêciem na taras (31 m2) i miejscem na kominek, otwarta kuchnia, 3 sypialnie, azienka, toaleta, przedpokój, gara 26,60 m2, dzia ka 5,49 ara. Tel Mieszkanie 2-pokojowe w Rynku, pow. 50 m2, I p., z balkonem. Tel Tanio: dwa rowerki dzieci ce, wózek, konsol (dwójka), naro nik. Bardzo tanio. Tel Mieszkanie do remontu, 44,3 m2, 2 pokoje, parter. Tel Mieszkanie 2-pokojowe, 11 Lutego, 44,3 m2, III p. Cena 159 tys. Tel Dzia k nr 322 znajduje si na terenie POD Miedzianka w bardzo atrakcyjnym i zacisznym miejscu pod lasem. Dzia ka jest typowo rekreacyjna rosnà na niej drzewa i krzewy owocowe, a tak e ozdobne. Tel Sprzedam lub zamieni citroen C-8, 2006, 7-osobow, srebrny, full opcja, 116 tys. km. silnik 2.2 HDI. Tel Z powodu przeprowadzki pilnie sprzedaml, lodówk Elektrolux, zestaw korytarzowy: lampa, lustro, wieszak (IKEA). Tel Dom typu Kanada w Polkowicach, 129 m2, pi trowy. Na parterze dwa pokoje, kuchnia, holl, dwa korytarzyki, azienka z wc. Na pi trze 3 pokoje i azienka. Pomieszczenie gospodarcze, spi arka i gara. Ogrzewanie pod ogowe (gazowe). Cena 450 tys. z. Tel , Deski pod ogowe (modrzew), sp uczki do WC, drzwi pe ne nowe (60 z ), szybkowary, awo-stó, meble d bowe sto owe, meble sosnowe z biurkiem, odkurzacze. Tel Tanio sprzedam serwisy porcelanowe, zas ony, firanki, stary zegar skrzynkowy, pralk z wirówkà i pó automat, nowà maszyn do pisania, kafelki yrandole. Tel Zadbanà dzia k rekreacyjno-ogrodowà z adnà altankà, pràdem i wodà na Barbarce. Tel ha pola ornego wraz ze stajnià i stodo- à w Mileszynie, gm. P c aw. Tel. (13) Dzia k budowlanà 40 arów wraz z budynkiem mieszkalnym w Sieroszowicach. Tel. (13) Dzia ki w Suchej Górnej, 8, 10, 12, 16 arów. Cicha i spokojna okolica, blisko lasu. Tel Odstàpi mieszkanie TBS, partycypacja, dwupoziomowe, 3 pokoje, garderoba, kuchnia ze spi arnià, przy ul. Moniuszki. Tel lub Dzia k ogrodowà na ROD Barbarka, murowana podpiwniczona altana, osobna toaleta, pom. gosp., pràd, studnia, trawnik oraz wiele drzewek owocowych. Tel Dzia k rekreacyjnà, w lesie, 5,5 ara. MiejscowoÊç Myszyniec k. Radzynia. Cena 5 tys. z. Tel Dzia ki, 9, 10, i 12-arowe w Suchej Górnej. Tel Mieszkanie w asnoêciowe, 2-pkojowe, II p., blok czteropi trowy, balkon, kuchnia w zabudowie (lodówka, kuchenka, zmywarka, szafa do zabudowy, 44,3 m2. Tel Dom na wsi z budynkami gospodarczymi, ogrodem, stawem, 7 km. od Polkowic. Tel Sprzedam dzia k na ROD Barbarka. Tel Mieszkanie 5-pokojowe, m2, ul. Sztygarska. Mieszkanie po remoncie, dwie piwnice. Tel Tanio: meble sosnowe z biurkiem, meble sto owe lub do jadalni, stó i awa drewniana solidna na taras lub do kuchni. Tel Kryszta y, naczynia, robot z m ynkiem, gumoleon (7z za metr), nowà maszyn do pisania. Futro z lisa (rozmiar 38), p aszcz skórzany (rozmiar 40) - nowy, adnie szyty, sukienki na studniówk. Tel Tanio deski pod ogowe z listwami lub do innych celów, galony do wina. adne zas ony grubsze. Bardzo tanio ciuszki zagraniczne. Tel Pralk pó automatycznà, pralkowirówk, telewizor p aski LG, 32 cale, 3-letni. Cena: 700 z. Nowy masa er wodny do stóp wodny. Tel Dzia k w Gaikach, pow. 15 arów, dzia ka ma kszta t prostokàta, po o ona obok nowo budowanych domów. Cena 58 tys. 500 z (3900 z /ar). Tel Dzia k w Sobinie, pow. 27 arów, dzia ka ma kszta t prostokàta i jest po o ona przy ul. MyÊliwskiej, graniczy z brzozowym laskiem. Wszystkie media przy dzia ce. Cena 137 tys. 700 z. (5100 z /ar). Tel Dzia k w Sobinie, pow. 13 arów, dzia ka ma kszta t prostokàta, po o ona przy ul. Karmelowej, obok nowo budowanych domów. Cena 61 tys. z (4,7 tys/ar). Tel Meble dzieci co-m odzie owe, 2 biurka. Cena 300 z Tel Gara przy ul Polnej, Êwiat o, kana, nowa brama wjazdowa. Tel Dzia k ogrodowà na ROD Barbarka. Atrakcyjna cena. Tel Dzia k budowlanà, 11 arów, z pozwoleniami, w Sobinie. Tel Meble, dzieci co-m odziezowe. Cena 700 z. Tel Dom na wsi do remontu, dzia ka 33 ary, cena do negocjacji. Tel Dzia k budowlanà w ukowie, wszystkie media na dzia ce plus droga dojazdowa. Tel Dzia k, ogród Barbarka, 4.5 ara, murowana, zagospodarowana altana, woda i pràd. Nr 232. Tel Dzia k budowlanà 40 ar wraz z budynkiem mieszkalnym w Sieroszowicach. Tel. (13) Atrakcyjne dzia ki budowalne 10 arowe w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do negocjacji. Tel ZAMIENI Zamieni du e mieszkanie jednopokojowe na dwu pokoje, mo e byç z zad u- eniem, najlepiej okolice Chopina i Paderewskiego. Tel Zamieni dwa mieszkania jedno i dwupokojowe na jedno wi ksze, trzypokojowe. Tel Zamieni ford transit, 2005, poj. 2.0 diesel, 9 osób, stan techn. i wizualny bdb, na osobowy. Tel PRACA Student lat 21 przyjmie prac w godz i soboty. Prawo jazdy kat B, sumienny. Tel Zaopiekuj si dzieckiem, od 3 roku ycia, nie wykluczam weekendów. Tel Dam prac, pomog, zasponsoruj, osoby ch tne do pracy. Tel Przyjm ucznia w zawodzie fryzjer. Tel WYNAJM Posiadam do wynaj cia mieszkanie trzypokojowe (56m2) z balkonem, na parterze. Mieszkanie umeblowane. Wolne od Tel Wynajm rusztowanie do ociepleƒ domów styropianem, puc. Tel Mam pokój do wynaj cia dla pracowników kopalni. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie. Umeblowane. Tel Mam do wynaj cia gara przy ul. Polnej w Polkowicach. Tel Mam do wynaj cia dom we W oszech, 8 miejsc noclegowych, 600 metrów do morza - Adriatyk, okres wakacyjny, 2 tygodnie, 650 euro. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe, nad jeziorem w K szycy LeÊnej (Mi dzyrzecz). 500 m od jeziora. Tel Posiadam do wynaj cia mieszkanie o pow. 40m2, 2 pokoje, kuchnia, przy ul. Ociosowej. Tel Mam do wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe w Polkowicach, umeblowane, centrum. Tel Mam do wynaj cia pokój w Polkowicach, ul. Sztygarska. Tel Mam do wynaj cia lokale przeznaczone na gabinety lekarskie, biuro, gabinet kosmetyczny, studio urody, solarium. etc., Pod Rokitnikiem przy ul. Kominka 5. Tel , Mieszkanie, Ip., pow. 17,7 m2 przy ul. Hubala (wie owiec) na wi ksze 2-pokojowe, mo e byç zad u one spó dzielcze lub komunalne. Tel Poszukuj kawalerki do wynaj cia w Polkowicach. Tel Wynajem mieszkaƒ dla firm, osób prywatnych, na komunie, wesela, pow. 50 m2 wraz z aneksem kuchennym, z mo liwoêcià robienia posi ków, w centrum. Wystawiam faktury VAT. Tel , Mam do wynaj cia lokal 80 m2 w Polkowicach na dzia alnoêç gastronomicznohandlowà lub innà, ul. 3 maja. Tel Pokoje goêcinne w Grzybowie ko o Ko- obrzegu w atrakcyjnych cenach. Tel US UGI Pizza i najlepsze w oskie potrawy, Dàbrowskiego 1 (Kino). Tel Lekcje gry na gitarze klasycznej i elektrycznej, basowej, perkusji, pianinie, skrzypcach, akordeonie, keyboard. Tel , Wystrój sal, dekoracje pubów. Tel Sufity napinane, gwarancja 15 lat, bogaty wybór kolorów. Cena ok. 160 z /m2. Tel , Dekoracje Êlubne, komunijne i okolicznoêciowe. Tel lub Wiercenie studni. Tel Transport busem do 3,5 tony. Tel Dezynfekcja, m. in. domów, mieszkaƒ, biur, gabinetów, samochodów przewo- àcych ywnoêç, pomieszczeƒ sanitarnych. Po dezynfekcji wystawiamy za- Êwiadczenie. Tel Renowacja i polerowanie lamp i in. elementów z plexi, polerowanie + zabezpieczanie lakieru, woskowanie, likwidacja drobnych zarysowaƒ, szkód parkingowych, przygotowanie samochodu do sprzeda y, pranie tapicerki. Tel Czyszczenie tapicerki samochodowej. Cena od 50 z. Tel Uk adanie glazury, terakoty, paneli Êciennych i pod ogowych, Êcianki gipsowe, dzia owe, us ugi malarskie, elewacja zewn trzna. Tel Chwilówki, po yczki. Tanio. Tel Us ugi remontowo-wykoƒczeniowe, tanio i solidnie. Tel Remonty mieszkaƒ, monta p yt GK, uk adanie glazury, bezpy owe szlifowanie g adzi. Tel Ostatni rok! Odzyskaj VAT za materia y budowlane, remont mieszkania, domu, budow domu. Rozliczam. Tel Us ugi remontowo-wykoƒczeniowe. Tanio i solidnie. Tel Korepetycje z j. angielskiego dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych. Tel Korepetycje z matematyki z zakresu szko y podstawowej, gimnazjum i liceum. Tel Audyty, Êwiadectwa energetyczne. Tel Przeprowadzki, tanio, z mo liwo- Êcià wnoszenia. Tel Protezy z bowe, reparacje, uszczelnienia, wykonawstwo. Ma kowskiego 10. Tel Skup aut, najwy sze ceny, dojazd do klienta. Tel Gazeta Polkowicka 11 Klimatyzacje samochodowe. Odgrzybianie, nabijanie. Konkurencyjne ceny. Tel Gabinet biorezonansu, terapie aparatem Bicom: terapia antynikotynowa, bezbolesne testy alergiczne, terapia odczulajàca, zwalczanie oty oêci i inne. Tel Masa leczniczy, sportowy i wyszczuplajàcy, w domu u klienta. Tel Korepetycje z angielskiego, poziom szko y podstawowej i gimnazjum. Tel Urz dowa kasacja pojazdów. Tel Skup i kasacja aut ci arowych. Tel Czyszczenie dywanów, wyk adzin, tapicerki pokojowej i samochodowej. Tel , Spawanie plastiku, polerowanie lamp, usuwanie rys i wgnieceƒ w karoserii. Tel Komputerowa geometria kó, ustawianie zbie noêci, naprawa zawieszeƒ. Tel Nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej i elektrycznej. Tel ÂwinoujÊcie, pokoje do wynaj cia. 2-4 osobowe. Cena do 35 z /dob od osoby. Tel , (91) Us ugi komputerowe, dojazd do twojego domu! Tel Mechanika samochodowa. Polna 1c. Tel Sezonowa wymiana opon - najtaniej w Polkowicach, ul. Polna 1c. Tel Problem z zakupem komputera? Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis komputerów, sieci, systemów operacyjnych i oprogramowania. Tel Monta instalacji CO, wod-kan, uk adów solarnych, klimatyzacji, pomp ciep a. Monta pieców i instalacji gazowych. Tel INNE JeÊli masz czas, nudzisz si, chcesz porozmawiaç w grupie starszych i m odszych osób, zapraszam na kaw, Kasia. Tel Oddam w dobre r ce owczarka kaukaskiego, ok. 4 lat. Tel Wynajm lub podejm wspó prac. Posiadam busa mercedes 711, ci arowy. adownoêç do 3,5 t. Tel Zespó Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie Polkowice, ul. Lipowa 2, pok. nr 3 tel , fax Je eli doêwiadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpià z tego powodu PRZYJDè! KUPON NA OG OSZENIA DROBNE (maksymalnie 15 s ów, tylko osoby prywatne) TreÊç og oszenia Data nadania... Telefon...

12 12 Gazeta Polkowicka Informacje Kino GAMBIT, CZYLI JAK OGRAå KRÓLA? komedia kryminalna, USA, od 15 lat, 89 min 2-5 maja, godz , bilety: 12 z DLA NIEJ WSZYSTKO dramat/krymina, Francja/USA, od 15 lat, 122 min 2-5 maja, godz , bilety: 12 z SYBERIADA POLSKA dramat historyczny, Polska, od 15 lat, 125 min 7-8 maja, godz , 20.15, bilety: 12 z ELAZNA DAMA biograficzny dramat polityczny, Francja/Wielka Brytania, od 12 lat, 105 min maja, godz , bilety: 12 z O PÓ NOCY W PARY U komedia romantyczna/fantasy, Hiszpania/USA, od 12 lat, 100 min 9-12 maja, godz , bilety: 12 z Imprezy WYDARZENIA MAJÓWKA W SERCU MIASTA Program: spektakl Dawno, dawno temu... Teatr Rozrywki Trójkàt spektakl Bezpieczne miasto Agencja Artystyczna Dzidek Kabaret KA ASZNIKOF Kabaret NO NEJM Zespó Sierociniec - koncert 2 maja - Rynek KINO POD CHMURKÑ: DRIVE-IN Film: Zanim odejdà wody 3 maja, godz Parking przy basenach zewn trznych Grzybek, wst p wolny WYSTAWY PORTRET ZE ÂWIATA wystawa fotografii do 30 maja, Galeria Rynek 26 MALARSTWO ANNY GOZDOWSKI cykl Wernisa wystawy (nie)jednego obrazu do 31 maja, Galeria Na pi trze (OÊrodek Kultury) EDUKACJA MUZYCZNA NA DZIKIM ZACHODZIE koncerty edukacyjne dla dzieci i m odzie y 10 maja, godz. 8.30, 9.15, 10.00, 11.00, ZAJ CIA I WARSZTATY Szczegó owe informacje na temat zaj ç popo udniowych dla dzieci, m odzie- y i doros ych pod nr tel Pracownia talentów - zaj cia dla dzieci Zaj cia teatralne ìantrakcik, Szkó ka szachowa, Zespó Piosenki i Taƒca ìfantazja, Pracownia ceramiki, Taniec hiphop, Dzieci ca pracownia plastyczna, Szkó ka baletowa Malarstwo sztalugowe Strefa m odzie y: Grupa teatralna Antrakt, Zespó Piosenki i Taƒca Fantazja, Szkó ka szachowa, Pracownia ceramiki, Taniec towarzyski, Malarstwo sztalugowe, Pracownia witra u Propozycje dla doros ych: Malarstwo sztalugowe, Pracownia ceramiki, Pracownia witra u, Taniec towarzyski, Sexy Dance, Bi uteria z ceramiki Galeria Rynek 26 wtorek-êroda: czwartek-niedziela: sta a ekspozycja prac lokalnych artystów - punkt informacji turystycznej - sprzeda biletów na wydarzenia kulturalne - kawiarnia (oferuje wybór kaw i herbat, goràcà czekolad, ciasta i desery) Si ownia Baseny Zewn trzne, ul. 3 Maja Si ownia czynna: poniedzia ek-piàtek, godz , sobota, godz , bilet normalny 8 z, bilet ulgowy 6 z, karnet normalny 70 z, karnet ulgowy 55 z Cafe Bar OÊrodek Kultury (ul. Skalników 4) poniedzia ek-piàtek, oferuje szeroki wybór kaw i herbat, grzanki, tosty, hamburgery, hot-dogi Zdrowie AQUAPARK Polkowice - Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. NZOZ Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej, Rejestracja: tel , fax poniedzia ek - piàtek , sobota Jaskinia solna: poniedzia ek - piàtek , sobota Przychodnia PCUZ - ZOZ S.A. ul. Kominka 7, tel Poradnia Internistyczna, Pediatryczna i Specjalistyczna Poniedzia ek - piàtek Sobota Tel , 11, 43 Nocne i Êwiàteczne dy ury lekarskie Gabinet nr 32, tel Ambulatorium chirurgiczne, tel Gabinet zabiegowy Codziennie , tel Laboratorium tel poniedzia ek - piàtek , sobota (ostry dy ur) Punkt szczepieƒ tel poniedzia ek - piàtek OÊrodek pomocy psychologicznej, tel poniedzia ek - piàtek Poradnia Medycyny Pracy - tel (badania kierowców, profilaktyczne) Poradnia dla Kobiet tel APTEKA CENTRUM TEL GRUPA AL-ANON spotkania otwarte: ka dy poniedzia ek o godz. 18 OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA REMONT spotkania zamkni te: czwartek, pora letnia godz. 19:00, pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek ka dego miesiàca OÊrodek Pomocy Spo ecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice GRUPA AA ASOCJACJA spotkania w ka dy poniedzia ek o godz 18:00, spotkania otwarte w pierwszy poniedzia ek miesiàca. Dom parafialny, ul. K.B. Kominka 1, Polkowice Szko y j zykowe Austro Consult Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm i instytucji. J zyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakoêç t umaczeƒ ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice tel.76/ , DolnoÊlàska Wy sza Szko a Przedsi biorczoêci i Techniki w Polkowicach ul. Skalników 6B; poniedzia ek - piàtek w godz. 8-16; tel ; J zyk angielski, niemiecki dla poczàtkujàcych i Êrednio zaawansowanych Studium J zyków Obcych Mr Happy ul. Kiliƒskiego 6, strona internetowa: Tel J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku, w godz Babel Polkowice, ul. Browarna. J zyk angielski, niemiecki, francuski, w oski, hiszpaƒski, rosyjski. Czynne: od poniedzia ku do piàtku , wrzesieƒ tak e soboty , Tel Lingua Viva ul. Kiliƒskiego 6, Polkowice; tel , Kursy j zyków obcych: angielski, niemiecki i inne j zyki dla dzieci, m odzie y i doros ych Magic School Nauka j zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel , Globe Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,fce, CAE, tel.: ; adres: Skalników 6b (obok biblioteki) Polkowice wejêcie od parkingu przy DWSPiT Hotele Aqua Hotel Recepcja: tel , fax: Hotel Polkowice ul. Hubala 24. tel , fax Cmentarze Cmentarz Komunalny ul. Spokojna 1. Tel. (76) czynny ca à dob Taxi TAXI - TELEFONY , , , , , , , , (POSTÓJ TAXI) (76) Apteki Lista dy urów aptek jest dost pna na stronie internetowej: w zak adce Apteki. Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy zaprasza wszystkich przedsi biorców prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà na terenie gminy Polkowice, do zamieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dost pnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest u atwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiàzania z nià kontaktu, podj cia wspó pracy oraz wymiany doêwiadczeƒ. Stanowi ona równie form promocji dla polkowickich przedsi biorców i jest jednym z instrumentów stosowanych przez gmin Polkowice w celu wspierania ma ej i Êredniej przedsi biorczoêci. Wpis do Bazy jest bezp atny, a polega na wype nieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której zamieszcza si informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety mo na pobieraç w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok Baza Firm dost pna jest na stronie internetowej pod adresem Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy Urz du Gminy Polkowice zaprasza wszystkie osoby bezrobotne z terenu Gminy Polkowice do dokonania wpisu do Gminnej Bazy Danych Osób Bezrobotnych. Wpis do Bazy jest bezp atny i odbywa si poprzez wype nienie ankiety adresowanej do wszystkich zainteresowanych osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urz dzie Pracy w Polkowicach, b dàcych jednoczeênie mieszkaƒcami Gminy Polkowice. Osoby figurujàce w Bazie mogà liczyç na pomoc w znalezieniu pracy. Dane zawarte w ankiecie b dà wykorzystywane w celu przedstawienia propozycji zatrudnienia inwestorom lokujàcym swoje przedsi biorstwa na terenie Gminy Polkowice. Informacje na temat wpisu do Bazy oraz ankiet mo na uzyskaç w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy (pok.206), tel Gminna Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych informuje, i najbli sze posiedzenia Komisji odbywajà si w OÊrodku Pomocy Spo ecznej w Polkowicach ul. Lipowa 1 w pokoju nr 103 (I pi tro), w dniach: Komisja: 8 maj, 5 czerwiec, 3 lipiec, 7 sierpieƒ, 4 wrzesieƒ, 9 paêdziernik, 6 listopad, 4 grudzieƒ Zespó : 6 i 7 maj, 3 i 4 czerwiec, 1 i 2 lipiec, 5 i 6 sierpnia, 2 i 3 wrzesieƒ, 7 i 8 paêdziernik, 4 i 5 listopad, 2 i 3 grudzieƒ w godz do Korespondencj nale y kierowaç na adres: Polkowice, ul. Rynek 1. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy przypomina przedsi biorcom prowadzàcym sprzeda napojów alkoholowych, e 31 maja 2013 roku up ywa termin dokonania wp aty II raty op aty za korzystanie z zezwoleƒ na sprzeda napojów alkoholowych. Niedokonanie tej op aty spowoduje wygaêni cie zezwolenia. Przedsi biorca, którego zezwolenie wygaênie z ww. przyczyny mo e wystàpiç z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeêniej ni po up ywie 6 miesi cy od dnia wydania decyzji o wygaêni ciu zezwolenia. Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz nast pujàcej nieruchomoêci przeznaczonej do oddania w dzier aw : - kiosk nr 47 o pow. 16,50 m2 po o ony na Targowisku Miejskim w Polkowicach. Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) Urzàd Gminy Polkowice - Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami informuje, i na tablicy og oszeƒ - Rynek 19, wywieszono wykaz nw. nieruchomoêci przeznaczonej do oddania w dzier aw : - nieruchomoêç gruntowa o pow. 170 m2 po o ona w granicach cz Êci dzia ki nr 207/3 w obr bie 1 miasta Polkowice (dzier awa pod lokalizacj zaplecza dla placu budowy). Informacje na temat wykazu mo na uzyskaç w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami - Rynek 19, pok. 10, tel. (076) » PROGRAM TELEWIZJI POLKOWICE Poniedzia ek - Czwartek Ca odobowa emisja programu lokalnego program lokalny TV Polkowice lokalne wiadomoêci sportowe program wspólny telewizji lokalnych sieci TV Vectra blok planszowo - informacyjny Emisja programu powtarzana jest co godzin w systemie dobowym. Codziennie przedstawiane sà nowe propozycje programu lokalnego i sieci TV Vectra Âroda GoÊç w studio - tu po informacjach lokalnych - wywiady ze znanymi i interesujàcymi osobami w Polkowicach. Piàtek Twoje Miasto Polkowice blok planszowo - informacyjny program Bez Monta u Sobota - Niedziela Program Bez Monta u - przedstawiane sà najwa niejsze wydarzenia minionego tygodnia w Polkowicach. Powtórki co godzin w systemie dobowym. Wszystkie programy telewizji mo na obejrzeç na bie àco w internecie na stronie Biuro Reklam i Og oszeƒ TV Polkowice, ul. K.B. Kominka 6 tel

13 Sport Gazeta Polkowicka 13 Udane wyst py KS Polkowice Pi karze KS Polkowice zremisowali 1:1 z ROW Rybnik. Jedynego gola dla zielono-czarnych zdoby wychowanek klubu - Karol Fryzowicz. Spotkanie rozegrano w ramach 25. kolejki II ligi zachodniej. W poniedzia ek (29.04) polkowiczanie rozgromili 5:1 Górnika Wa brzych. W tym spotkaniu o ligowe punkty nie by o atwo. Podopieczni Adama Buczka pojechali na Âlàsk, gdzie walczyli o zwyci stwo z liderem rozgrywek - Energetykiem ROW Rybnik. O tym, jak trudny to teren Êwiadczy fakt, e w tym sezonie podopieczni Ryszarda Wieczorka ani razu nie przegrali przed swojà publicznoêcià. SpoÊród 12 spotkaƒ rozegranych na stadionie w Rybniku, zaledwie dwa z nich koƒczy y si remisem, a pozosta e 10 wy àcznie zwyci stwem gospodarzy. Âlàzacy sà równie najskuteczniejszym zespo em w lidze. Do meczu z Polkowicami, w 21 kolejkach zdobyli a 43 gole. Na kolejnego z nich, kibicie w Rybniku czekali do 33. minuty. Wówczas doêrodkowanie Daniela Kutarby strza em g owà pewnie wykoƒczy Roland Bucha a. Do przerwy polkowiczanie próbowali doprowadziç do wyrównania. Przed gwizdkiem Szymon Skrzypczak zdecydowa si na strza z dystansu, ale dobrà interwencjà popisa si bramkarz gospodarzy. Po zmianie stron polkowiczanie zdobyli bramk. Autorem jedynego gola dla KS Polkowice okaza si Karol Fryzowicz, który efektownym lobem pokona Daniela Kajzera. Do koƒca meczu podopieczni Adama Buczka konsekwentnie realizowali za- o enia taktyczne i starali si strzeliç zwyci skiego gola. W 85. minucie w dogodnej sytuacji znalaz si Mateusz Szczepaniak, ale zabrak o mu pi karskiego szcz Êcia. W tym meczu nie pad o wi cej bramek. Ostatecznie spotkanie pomi dzy ROW Rybnik a KS Polkowice zakoƒczy o si wynikiem 1:1 - To by bardzo trudny mecz. ROW Rybnik to wymagajàcy rywal, który nie przez przypadek prowadzi w II lidze. Cieszymy si, e wywalczyliêmy punkt na tak trudnym terenie- mówi po meczu Adam Buczek, trener KS Polkowice. W nast pnej kolejce zielono-czarni zmierzà si na swoim stadionie z Górnikiem Wa brzych. Spotkanie odb dzie si r. o godz. 17. W rozegranym w poniedzia ek meczu 26. kolejki II ligi zachodniej podopieczni Adama Buczka pokonali na swoim stadionie 5:1 Górnika Wa brzych. Bramki dla KS Polkowice strzelali: Szymon Skrzypczak (2 gole), Adrian Krysian, Mateusz Szczepaniak i Szymon So tyƒski. Spotkanie zosta o rozegrane w ramach 26. kolejki II ligi zachodniej. PG Sk ad KS Polkowice: Primel - Bartczak, Bartków, Szuszkiewicz, Cie- Êlak, Darda, Krysian (80. Kusowski), A daê (76. Bry a), So tyƒski (46. Fryzowicz), Skrzypczak, Szczepaniak. Burmistrz Polkowic og asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda pawilonu handlowo - us ugowego typu KAP - 6 stanowiàcego w asnoêç Gminy Polkowice Pierwszy przetarg wyznaczony zosta na dzieƒ 09 kwietnia 2013 r. -nie doszed do skutku z uwagi na brak oferentów. Przetarg odb dzie si w dniu 13 czerwca 2013 r. o godz w Urz dzie Gminy Polkowice ul. Rynek 18 (budynek kamienicy - sala konferencyjna). Kolejne zwyci stwo rezerw Podopieczni Grzegorza Karmelity pokonali na swoim stadionie 5:3 Mew Kunice. Bramki dla KS II Polkowice strzelali: Mariusz Szuszkiewicz (3 gole), Wojciech Jurak oraz Christian Tomyk. Spotkanie zosta o rozegrane w ramach 20. kolejki Klasy Okr gowej Seniorów. 1. Do przetargu mogà przystàpiç osoby fizyczne i prawne. 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w okreêlonym terminie oraz przed o enie Komisji przetargowej: * dowodu wp aty wadium, * dowodu to samoêci, * w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sàdowego lub zaêwiadczenia o wpisie do rejestru dzia alnoêci gospodarczej oraz w aêciwych pe nomocnictw, dowodów to samoêci osób reprezentujàcych podmiot. Wadium nale y wp aciç na konto Urz du Gminy Polkowice w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice nr Termin wniesienia wadium - do dnia 06 czerwca 2013 r. 3. Wp acone wadium zostanie: * zaliczone na poczet ceny sprzeda y, je eli osoba wp acajàca wadium wygra przetarg, * zwrócone po przetargu, je eli osoba wp acajàca wadium nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe, * ulegnie przepadkowi, je eli osoba, która wygra przetarg nie stawi si w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy sprzeda y. 4. Przetarg uwa a si za zakoƒczony wynikiem negatywnym, je eli aden z uczestników przetargu nie zaoferuje postàpienia ponad cen wywo awczà. 5. Z przeprowadzonego przetargu sporzàdzony zostanie protokó, który stanowi b dzie podstaw sprzeda y kiosku. Umowa sprzeda y zawarta zostanie w terminie 14 dni od daty rozstrzygni cia przetargu. Wzór umowy sprzeda y dost pny jest w Urz dzie Gminy Polkowice w Wydziale Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami ul. Rynek 19, pok. 10 tel oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: 6. Cena sprzeda y pomniejszona o wysokoêç wp aconego wadium p atna b dzie najpóêniej w dniu zawarcia umowy sprzeda y na konto Urz du Gminy Polkowice Nr w banku PKO BP SA O/Polkowice. Osoba nabywajàca zobowiàzana b dzie przed zawarciem umowy sprzeda y do okazania dowodu wp aty ceny sprzeda y na konto Urz du Gminy Polkowice. 7. Wydanie kiosku nastàpi protokolarnie, po zap aceniu ceny sprzeda y i podpisaniu umowy sprzeda y - nie póêniej jednak ni 7 dni od daty zawarcia umowy sprzeda y. 8. Odbiór kiosku osoba nabywajàca zorganizuje we w asnym zakresie i na w asny koszt. Dodatkowych informacji udziela Wydzia Geodezji i Gospodarki NieruchomoÊciami Urz du Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 10, tel Kibice, którzy zdecydowali si sp dziç niedzielne popo udnie na stadionie przy ul. 11 Lutego, z pewnoêcià nie a ujà swojej decyzji. W meczu z Mewà Kunice zobaczyli a osiem bramek, z czego pi ç dla KS Polkowice. Na pierwszego gola fani zielono-czarnych czekali zaledwie 14 minut. Wówczas prostopad e podanie od Waldemara Stanieckiego doskonale wykorzysta Wojciech Jurak, który silnym strza em pokona bramkarza goêci. Autorem kolejnych, dwóch trafieƒ dla KS II Polkowice by Mariusz Szuszkiewicz i gospodarze prowadzili ju 3:0. Tu przed gwizdkiem koƒczàcym pierwszà po ow goêcie wykorzystali moment dekoncentracji zielonoczarnych i zdobyli dwie bramki. Po stracie goli trener Grzegorz Karmelita od razu zareagowa i przeprowadzi trzy zmiany. Na placu gry pojawili si juniorzy: Rafa Janczak, Krzysztof Drzazga oraz Szymon Szymik. Jak pokaza przebieg spotkania nos trenerski nie zawiód szkoleniowca polkowickich rezerw, bowiem nasza m odzie stan a na wysokoêci zadania i wnios a wiele dobrego w meczu z Mewà. W 54. minucie pad kolejny gol dla gospodarzy, a na list strzelców wpisa si Christian Tomyk. Wynik meczu w 79. minucie ustali Mariusz Szuszkiewicz, który tego dnia popisa si hattrickiem. Ostatecznie spotkanie zakoƒczy o si wynikiem 5:3 dla KS Polkowice. - Jestem zadowolony z postawy zespo u. Zawodnicy zagrali bardzo ambitnie i wykazali si du à skutecznoêcià. Mam tylko pretensje o koƒcówk pierwszej po owy, gdzie nastàpi moment rozluênienia. Po zmianie stron nasza gra wyglàda a zdecydowanie lepiej i do o yliêmy kolejne bramki. MogliÊmy zdobyç ich zdecydowanie wi cej, ale zabrak o pi karskiego szcz Êcia. Cieszymy si ze zwyci stwa i szykujemy si do nast pnego pojedynku - mówi po meczu Grzegorz Karmelita, trener KS II Polkowice. Dzi ki tej wygranej zielono-czarni z dorobkiem 37 punktów zajmujà czwarte miejsce w ligowej tabeli. Do lidera - Chrobrego II G ogów tracà zaledwie jedno oczko. Warto podkreêliç, e podopieczni Grzegorza Karmelity majà rozegrany jeden mecz mniej od g ogowian. PG

14 14 Gazeta Polkowicka Polkowiczanki poza strefà medalowà Podopieczne trenera S awomira S owiƒskiego przegra y w Lidzbarku Warmiƒskim ostatni mecz fazy zasadniczej rozgrywek o mistrzostwo Polski i w ekstraklasowej tabeli znalaz y si ostatecznie na szóstym miejscu. Ju po pora ce poniesionej przed w asnà publiczno- Êcià z dru ynà z Sochaczewa szanse na to, by po raz trzeci z rz du znaleêç si w czo owej czwórce by y niewielkie. Do Lidzbarka nasze dziewczyny jecha y, by powalczyç o zwyci stwo. Zacz o si jednak niezbyt dobrze, bo wyst pujàca w barwach gospodyƒ Chinka Chen Man Jing nie pozostawi a choçby cienia z udzeƒ m odej Natalii Michorczyk pokonujàc jà g adko 3:0. W partii drugiej po przeciwnych stronach sto u stan y Maja Krzewicka oraz nasza Katarzyna Grzybowska. Tym razem Kasia, która ostatnio spisywa a si troch poni ej oczekiwaƒ, stan a na wysokoêci zadania i bez problemów pokona a rywalk w trzech setach wyrównujàc tym samym stan meczu. Po pojedynku Moniki Pietkiewicz z Agatà Pastor ponownie to gospodynie obj y prowadzenie, bo Pietkiewicz zwyci y a 3:0. Kolejna partia to drugie zwyci stwo Grzybowskiej (na zdj.), która tym razem odprawi a z kwitkiem Chink Chen Man Jing. Tylko drugi z trzech rozegranych setów by zaci ty i zakoƒczy si wygranà Kasi na przewagi 12:10. Pierwsza partia to zwyci stwo Grzybowskiej do 4, a trzecia do 5. O losach ca ego meczu decydowa a piàta potyczka pomi dzy Krzewickà a Michorczyk. Po dwóch setach by o 1:1, ale dwie kolejne partie polkowiczanka przegra a i tym samym komplet punktów zosta w Lidzbarku. W 18 kolejkach ekstraklasy podopieczne trenera S owiƒskiego wygra y dziewi ç razy, a tak e musia y dziewi ciokrotnie uznaç wy szoêç rywalek. Z dorobkiem 18 punktów polkowiczanki uplasowa y si ostatecznie na szóstym miejscu w tabeli. To najgorszy wynik od trzech sezonów. Zarówno przed rokiem, jak i przed dwoma laty polkowiczanki koƒczy y rozgrywki ekstraklasy z bràzowymi medalami. Zmagania ligowe dobieg y koƒca, a ju 15 maja w Pary- u rozpoczynajà si mistrzostwa Europy w tenisie sto owym. W tej imprezie weêmie udzia Kasia Grzybowska, która znalaz a si wraz z Natalià Partykà, Magdalenà Szczerkowskà oraz Antoninà Szymaƒskà w reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Micha- a Dziubaƒskiego. POLMLEK ZAMER Lidzbark Warmiƒski - MKSTS DWSPiT Polkowice 3:2 Chen Man Jing - Natalia Michorczyk 3:0 (11:1, 11:5, 11:9) Maja Krzewicka - Katarzyna Grzybowska 0:3 (7:11, 3:11, 10:12) Monika Pietkiewicz - Agata Pastor 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) Chen Man Jing - Katarzyna Grzybowska 0:3 (4:11, 10:12, 5:11) Maja Krzewicka - Natalia Michorczyk 3:1 (11:9, 10:12, 11:5, 11:5) Sport, og oszenie Udane starty tenisistów Wychowankowie Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego w Polkowicach rywalizowali o puchar Family Tennis Camp w ramach Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego do lat 10. Najlepiej spoêród naszych zawodników zaprezentowa si Krzysztof Pajdowski, który zajà 3. miejsce. Drugi z reprezentantów STZ - Jakub Domszy uplasowa si na 6. miejscu. Zmagania odby y si w Âci gnach. O wysokie lokaty zawodnicy rywalizowali na ceglanych kortach ziemnych pod balonem. M odzi tenisiêci rozegrali mecze w wylosowanych grupach. Ze wzgl du na ograniczenia czasowe, uczestnicy turnieju zaczynali gr od stanu 2:2. W pierwszym dniu Krzysztof Pajdowski rozegra trzy mecze i wszystkie wygra. W grupie fina owej polkowiczanin przegra dwa pojedynki i ostatecznie zajà 3. miejsce w ca- ym turnieju. Dzi ki dobrej postawie w zawodach Krzysztof awansowa z 14. na 5. miejsce na liêcie klasyfikacyjnej Krasnali. W turnieju wzià udzia równie Jakub Domszy. Wychowanek Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego w Polkowicach do fazy fina owej awansowa z drugiego miejsca. W walce o 4. miejsce przegra z zawodnikami wy ej rozstawionymi i ostatecznie uplasowa si na 6. miejscu. PG Przywieêli worek medali Polkowiccy mastersi przywieêli z Katowic a 33 krà ki. A o medale wcale nie by o atwo, bowiem zmagania odby y si w ramach Mi dzynarodowego Pucharu Polski w P ywaniu Masters. W katowickiej hali basenowej o wysokie lokaty rywalizowa o ok. 150 zawodników. Tego dnia barwy Polkowic reprezentowa o dziewi ç osób, które w swoich startach nie pozostawi y z udzeƒ rywalom, do tego, kto jest najlepszy na finiszu. àcznie polkowiczanie wywalczyli a 33 medale, z czego dwa w biegach sztafetowych. Najlepiej spoêród naszych zawodników zaprezentowa a si Emilia Kawula, która do Polkowic wróci a z trzema z otymi medalami: Pozosta e krà ki z najcenniejszego kruszcu wywalczyli: Józefa Wo oszczuk (1 szt.), Gra yna Grzegorzewska (1 szt.), Zdzis awa Pachom (1 szt.), Bogus awa Podgórska (1 szt.), Bogdan Jawor (1 szt.) oraz eƒskie sztafety: 4x 50 m stylem zmiennym i 4 x 50 m stylem dowolnym (2 szt.). Srebrne krà ki wywalczyli Gra yna Grzegorzewska (2 szt.), Regina M adszew (1 szt.), Emilia Kawula (1 szt.), Zdzis awa Pachom (2 szt.), Bogus awa Podgórska (2 szt.), Zenon Wilk (1 szt.), Pawe Vechirko (3 szt.), Bogdan Jawor (2 szt.). Bràzowe medale przywieêli: Józefa Wo oszczuk (3 szt.), Gra yna Grzegorzewska (1 szt.), Zdzis awa Pachom (1 szt.), Bogus awa Podgórska (1 szt.), Zenon Wilk (2 szt.), Pawe Vechirko (1 szt.), Bogdan Jawor (1 szt.). - JesteÊmy bardzo zadowoleni ze swoich startów. Przed nami nast pne zawody. Mamy nadziej, e podobnie jak w Katowicach, zajmiemy w nich wysokie lokaty - powiedzieli nam polkowiccy Mastersi. W kolejnym starcie polkowiczanie wezmà udzia w X Mi dzynarodowych Mistrzostwach Dolnego Âlàska w P ywaniu Masters. Zawody odb dà si w hali basenowej OSiR w Bielawie. O wynikach z tej imprezy b dziemy informowaç Paƒstwa na bie àco. PG Archiwum

15 Sport Gazeta Polkowicka 15 Sobota pod znakiem Grodów W dniu ukazania si tego numeru Gazety (2.05) kolarze rozpocz li po raz 48. zmagania na trasie WyÊcigu Szlakiem Grodów Piastowskich. Wieczorem walczyli w kryterium ulicznym w Legnicy. Dwa z czterech etapów tegorocznych Grodów odb dà si w Polkowicach, w najbli sza sobot (4.05). Kryterium wiodàce ulicami Legnicy tradycyjnie otwiera rywalizacj na trasie Grodów. Jego wyniki nie sà zaliczane do klasyfikacji generalnej. W piàtek pierwszy etap wiodàcy ze Âwidnicy do Dzier oniowa. Kolarze b dà mieli do przejechania 167,8 km. B dzie to etap trudny, bo zaplanowano a cztery premie górskie drugiej kategorii oraz pi ç premii górskich pierwszej kategorii. Kolarze wjadà mi dzy innymi na Prze- cz Jugowskà usytuowanà na wysokoêci 805 metrów. Zapewne podczas zmagaƒ na tym etapie harcownicy b dà mieli sporo okazji ku temu, by rozerwaç peleton. W sobot wyêcig przeniesie si do Polkowic i cykliêci sp dzà w naszym mieêcie ca y dzieƒ. Z rana wyruszà na liczàca 30,2 kilometra tras czasówki (start zaplanowano na godzin 10, a o cykliêci wyruszà na tras trzeciego etapu wiodàcego z Polkowic w kierunku Tarnówka, przez Trzebcz, Guzice, uków, Grodowiec i z powrotem (przebieg trasy obydwu etapów na mapkach). Kolarskie zmagania dobiegnà koƒca w niedziel, kiedy to zawodnicy wyruszà na tras czwartego etapu. Tym razem pojadà z UTRUDNIENIA W RUCHU NA TERENIE POLKOWIC PODCZAS TRWANIA WYÂCIGU Jawora w kierunku Z otoryi. B dà mieli do pokonania 161,7 kilometra. OczywiÊcie w gronie g ównych pretendentów do wygrania ca ego wyêcigu sà kolarze z naszej ekipy CCC Polsat Polkowice. Podopieczni Piotra Wadeckiego od poczàtku roku Êcigajà si w mocno obsadzonych wyêcigach poza granicami kraju i z pewnoêcià zdobyte tam doêwiadczenie b dzie procentowaç podczas Grodów. Przed rokiem Grody wygra Marek Rutkiewicz (na zdj.), który tym razem tak e b dzie dok ada wszelkich staraƒ, aby z ota koszulka zwyci zcy klasyfikacji generalnej trafi a do niego. - Na trasie Grodów czuj si dobrze i na pewno zrobi wszystko, aby wypaêç jak najlepiej. Dla nas to bardzo wa ny wyêcig, bo odbywa si na terenie naszych sponsorów - mówi popularny Rutek. W sk adzie CCC Polsat Polkowice na tegoroczny wyêcig znalaz si Davide Rebbelin, s ynny w oski kolarz, który przed laty odnosi spektakularne sukcesy w kolarskiej elicie. W och jest w bardzo dobrej formie i zapowiada walk o zwyci stwo. Chrapk na sukcesy majà tak e kolarze z innych grup, a tych jest w tym roku sporo, bo a 17. W sumie na trasach b dzie walczyç blisko 180 kolarzy. - CCC Polsat Polkowice to na pewno g ówny kandydat do zwyci stwa, ale rywali podopieczni Piotra Wadeckiego majà naprawd mocnych i trudno przewidzieç jak potoczy si rywalizacja na trasie. Mam nadziej, e b dzie wiele emocji - mówi nam Bogdan Rzepka, dyrektor wyêcigu. Tak e i my mamy nadziej, e tak b dzie, a wszystkich fanów kolarstwa ju dziê zapraszamy do Polkowic na tras i zach camy do g oênego dopingowania cyklistów. 1 W trakcie drugiego etapu na trasie, którà pojadà kolarze (mapka 1) b dzie wstrzymany ca kowicie ruch pojazdów w godzinach Podczas etapu trzeciego ruch pojazdów na trasie b dzie si odbywa normalnie, poza skrzy owaniami, które b dà blokowane wy àcznie w momencie, gdy kolumna kolarzy b dzie przez nie przeje d a a (mapka 2). 2

16 16 Gazeta Polkowicka Sport CCC Polkowice jest mistrzem Polski! Do dwóch meczów w Krakowie polkowiczanki przyst powa y prowadzàc w rywalizacji z krakowiankami 2:0. W poczàtkowych fragmentach niedzielnego (21 kwietnia) pojedynku zawodniczkom trudno by o za- apaç w aêciwy rytm. Pierwszych szeêç rzutów nie znalaz o drogi do kosza. Strzeleckà indolencj jako pierwsza prze- ama a Cristina Ouvina. Hiszpaƒska rozgrywajàca Wis y Can-Pack skoƒczy a akcj swojej dru yny spod kosza. W odpowiedzi dwa punkty dla podopiecznych trenera Winnickiego zdoby a Nneka Ogwumike. Potem punktowa y Anke De Mondt oraz Erin Philips i gospodynie prowadzi y 6:2. Po niespe na trzech minutach szkoleniowiec CCC, Jacek Winnicki wzià czas. Po niespe na pi ciu minutach polkowiczanki zbli y y si do gospodyƒ na jeden punkt, a pierwszym rzutem trzypunktowym popisa a si Agnieszka Majewska, która w kolejnych fragmentach mia a tak e kilka efektownych akcji w obronie przeciwko Charles i Horti. Po szeêciu minutach i celnym rzucie Musiny to CCC obj o prowadzenie. Po 10 minutach CCC prowadzi o 20:19. Po 20 minutach by o 42:38. W trzeciej kwarcie polkowiczanki zaliczy y trzyminutowy fragment wygrany 14:2 i sytuacja dla rywalek sta a si bardzo trudna. Po 30 minutach CCC prowadzi o 66:54. W ostatniej kwarcie kapitalnie spisywa a si Musina, która trafia a zarówno z obwodu, jak i spod kosza. Do jej poziomu dostroi y si tak e Podopieczne trenera Jacka Winnickiego dwukrotnie pokona y Wis Can-Pack Kraków w jej hali i przypiecz towa y historyczny triumf w rozgrywkach o mistrzostwo Polski. - To wielki sukces ca ego klubu - podkreêli szkoleniowiec CCC. kole anki. Krakowianki z kolei sprawia y wra enie pogodzonych z tym, e przyjdzie im prze knàç gorycz pora ki w tej fina owej rywalizacji po raz trzeci. Ostatecznie CCC pokona o Wis 82:69. Do poniedzia kowego (22. kwietnia) meczu polkowickie koszykarki przystàpi y mocno zdeterminowane, by zakoƒczyç rywalizacj o tytu mistrzowski w pojedynku numer cztery. Pierwsza kwarta to by- o megamocne uderzenie w wykonaniu podopiecznych trenera Winnickiego. Po 10 minutach prowadzi y 27:10. W drugiej kwarcie wiêlaczki wzi y si za odrabianie strat i cz - Êciowo ta sztuka im si uda a. Potrafi y bowiem zniwelowaç je do oêmiu punktów. W du ej mierze dzi ki bardzo dobrej postawie Erin Philips oraz Tiny Charles. W drugiej po owie polkowiczanki zgubi y swój rytm grania, a wiêlaczki wr cz przeciwnie z apa y wiatr w agle. W po owie trzeciej kwarty po celnym rzucie spod kosza Tiny Charles wysz y na dwupunktowe prowadzenie. Od tego momentu niemal do koƒca toczy a si wyrównana walka. Tak by o a do 37. minuty meczu, kiedy to sprawy w swoje r ce wzi a Belinda Snell. W kluczowych momentach trafi a dwukrotnie zza linii 6,75m i doprowadzi a do rozpaczy koszykarki z Krakowa. Mecz ostatecznie zakoƒczy si wynikiem 78:65 i koszykarki CCC mog y odtaƒczyç taniec rado- Êci, a po chwili wznieêç w gór puchar za mistrzostwo Polski. Mówi Jacek Winnicki, trener CCC Polkowice - Przede wszystkim bardzo si ciesz z tego, e mamy mistrzostwo Polski. Chcia em tutaj podzi kowaç WiÊle za wszystkie mecze, które rozegraliêmy w tym sezonie. To, e wygraliêmy wszystkie te spotkania, o niczym nie Êwiadczy. Wis a stawia a bardzo zaci ty opór i wiele z tych gier by o wyrównanych. Dzisiejsze by o ukoronowaniem. Wis a pokaza a swój charakter i to, e jest bardzo dobrà dru ynà, e posiada bardzo dobre zawodniczki, ale uda o nam si to spotkanie wyciàgnàç i tutaj w tym miejscu chcia em podkreêliç, e jest to zas uga ca ego klubu. Zdobywa on po raz pierwszy mistrzostwo Polski, ale jest to klub, który systematycznie i konsekwentnie budowa to gdzie jesteêmy teraz. To jest zas uga prezesa Korsaka, to jest zas uga sponsora - firmy CCC, to jest zas uga Gminy Polkowice. Ja z ca ego serca dzi kuj dziewczynom, bo stworzyliêmy fantastyczny zespó. Dla mnie to by wspania y sezon, z fantastycznà atmosferà, z bardzo dobrà wspó pracà i z bardzo dobrym efektem. ZdobyliÊmy Puchar Polski, mistrzostwo Polski oraz 5-6 miejsce w Europie. ByliÊmy w Final Eight. To wszystko to jest wk ad ca ego klubu, wszystkich pracowników, moich asystentów KrzyÊka Szewczyka, Arka Rusina, a tak e sztabu medycznego. To sà ludzie, którzy tworzyli ten sukces, który jest teraz. Moja zas uga jest niewielka, bo przyszed em tutaj dopiero w tym roku. Obecna pozycja CCC Polkowice by a budowana przez wiele lat. Wis a Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 69:82 (19:20, 19:22, 16:24, 15:16) CCC Polkowice: Musina 21, Ogwumike 15, Zol 12, Snell 11, Majewska 10, Palau 7, Leciejewska 6, Owczarzak, Puss, Skorek po 0. Wis a Can-Pack Kraków - CCC Polkowice 65:78 (10:27, 21:12, 24:18, 10:21) CCC Polkowice: Snell 20, Ogwumike 18, Musina 16, Zoll, Leciejewska po 6, Palau, Majewska, Skorek po 4.» WOKÓ SPORTU Wysokie krakowskie standardy Na wst pie poczyni osobiste wyznanie. Kraków by jednym z moich ulubionych polskich miast. Darzy em go du ym sentymentem, mi dzy innymi, dlatego e uchodzi w moich oczach za ostoj polskiej kultury. Odwiedza em gród Kraka wielokrotnie, w czasach studenckich odby em tam nawet miesi cznà praktyk w jednym z tygodników. Dlatego osobiêcie z powodu zachowaƒ kibiców koszykarskiej Wis y Can-Pack, których by em Êwiadkiem podczas poniedzia kowego meczu decydujàcego o mistrzostwie Polski, by o mi przykro. Bo teraz ju mniej lubi Kraków. OczywiÊcie wiem, e z zachowaƒ garstki ma olatów, którym wydaje si, e bycie fanem dru yny polega na obra aniu i wyzywaniu rywali, nie mo na wyciàgaç daleko idàcych wniosków. Wis a ma te wspania ych fanów, szanujàcych rywali, potrafiàcych doceniç trud i wysi ek zawodniczek nie tylko swoich, ale tak e tych z dru yn przeciwnych. Nie zmienia to jednak faktu, e wizerunek zas u onego dla polskiego sportu klubu jakim jest Wis a, a co za tym idzie i ca ego Krakowa w moich oczach troch wyblak w aênie wskutek zachowaƒ owej grupki wyzywajàcej nie tylko koszykarki CCC, ale tak e nakazujàcych spi...aç swoim zawodniczkom. Co ciekawe, akurat tym, które w przekroju ca ej rywalizacji fina owej da y temu zespo owi najwi cej. Jeszcze wi kszy dyskomfort odczuwam w wyniku zachowaƒ w odarzy krakowskiego klubu, którzy niestety wykazali si brakiem taktu i klasy. S ynny ju Generalny Mened er, Piotr Dunin-Suligostowski nie pojawi si na ceremonii wr czania medali, ani na pomeczowej konferencji prasowej, choç te ostatnie zwykle odwiedza bardzo ch tnie. O przebiegu samej ceremonii szkoda nawet pisaç. Ju samo u ycie tego s owa w odniesieniu do tego, co mia o miejsce w hali sportowej przy ulicy Reymonta to spore nadu ycie. Taka oprawa pasowa aby do meczu decydujàcego o awansie do pi karskiej A klasy. Wydarzeniu o randze mistrzostwa Polski nie przystoi i wystawia organizatorom jak najgorsze Êwiadectwo. W Polkowicach potrafiono godnie uczciç mistrzostwo Polski wywalczone przez Wis przed rokiem. W Krakowie niestety nie. Nie zadbano nawet o to, by z g oêników polecia o s ynne We are the champions. Szkoda, bo przecie w istot sportu wpisane sà zarówno zwyci stwa, jak i pora ki. Wygrywaç z klasà jest atwo, o niebo trudniej przyjàç z klasà pora k. Dopóki w krakowskim klubie b dà tolerowane takie zachowania, jak podczas poniedzia kowego meczu o przegrywanie z klasà b dzie trudno. Skoro nie szanuje si w asnych zawodniczek, to trudno o szacunek do rywalek. Zw aszcza wówczas, gdy ten na parkiecie jest zdecydowanie lepszy.

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim przy ul. Długiej 104 Termin

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 12 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR XV/85/16 RADY GMINY BRODNICA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach.

REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. REGULAMIN przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży nieruchomości

Warunki sprzedaży nieruchomości Syg. akt XIV GUp 63/15 Warunki sprzedaży nieruchomości,,agra''niewiadomy spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, w drodze nieograniczonego przetargu ofertowego Przedmiotem przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Numer KW Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania

O G Ł O S Z E N I E. Numer KW Położenie Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.97 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na szkolenie wyjazdowe z kursem sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i pracownik ds. kadr i płac, dowozem, zakwaterowaniem i wyżywieniem I. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZUH Partner Nieruchomości Solutions Sp. z o.o. Sp. Komandytowa REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO. 1 Postanowienia ogólne

ZUH Partner Nieruchomości Solutions Sp. z o.o. Sp. Komandytowa REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO. 1 Postanowienia ogólne ZUH Partner Nieruchomości Solutions Sp. z o.o. Sp. Komandytowa REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA USTANOWIENIE I PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z UDZIAŁEM W CZĘŚCIACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817

Dziennik Ustaw Nr Poz i 1817 Dziennik Ustaw Nr 156 12917 Poz. 1816 i 1817 4. W cz Êci niejawnej komisja przetargowa dokonuje oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz okreêlenia kolejnoêci pozosta ych ofert. 5. W toku dokonywania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI Zakres szczegółowy oferty nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Podstawa zbycia nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Uchwała Prezydium Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25.05.2016 r. OGŁOSZENIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE działając na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. Oddział w Warszawie ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. (022) tel. 667 39 00 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż maszyn i urządzeń wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Andrychów: Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych na potrzeby Gminy Andrychów oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrychów Numer ogłoszenia: 8758-2013; data zamieszczenia: 07.01.2013

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr XX/ 123 / 03 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 grudnia 2003 roku ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE ogłasza przetarg na najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98 m 2 oraz sauny o powierzchni 16,66 m 2 znajdujących się w części budynku przy ul. Łąkowej 59,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo