Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:"

Transkrypt

1 Strona 1 z 16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strzelno: Przeprowadzenie szkoleń społecznych i zawodowych dla uczestników projektu: Twoja Szansa w gminie Strzelno Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie, ul. Sportowa 6, Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń społecznych i zawodowych dla uczestników projektu: Twoja Szansa w gminie Strzelno. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: IV. Przedmiot zamówienia Zamówienie podzielono na 2 części z których kaŝda jest oddzielnym postępowaniem CZĘŚĆ I 4.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie projekt systemowy Twoja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych z których kaŝdy stanowi odrębne zadanie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: Szkolenie zawodowe pt.: Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Operator maszyn do prac ziemnych dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Opiekunka osób starszych dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 16 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Florystyka i zdobienie przedmiotów dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: ABC komputera dla 10 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Pracownik administracyjno-biurowy dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.:

2 Strona 2 z 16 Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 uczestników Trening umiejętności społecznych dla 30 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Warsztaty doradztwa zawodowego dla 24 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Rozmowa z doradcą zawodowym dla 30 uczestników w wymiarze 52 godzin łącznie Warsztaty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych dla 6 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Rozmowa z pośrednikiem pracy dla 30 uczestników w wymiarze 26 godzin łącznie Warsztaty wspierające rodzinę dla 3 rodzin w wymiarze 25 godzin łącznie Poradnictwo prawne dla 10 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Samopomocowa grupa wsparcia z zakresu samorozwoju dla 10 uczestników w wymiarze 36 godzin łącznie Warsztat ABC przedsiębiorczości dla 5 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Zadanie nr 1. Warsztaty doradztwa zawodowego I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne) 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników 2013 roku wynosi 24 osoby. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy; 2. Nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umoŝliwiających znalezienie zatrudnienia; 3. Skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja podczas poszukiwania pracy; 4. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zad.2 Trening umiejętności społecznych I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. Uczestnicy szkolenia będą podzieleni na grupy -

3 Strona 3 z 16 maksymalnie 15-osobowe. Ilość grup oraz ich liczebność zostanie ustalona z wykonawcą, który złoŝy najkorzystniejszą ofertę. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza własnych potrzeb i zainteresowań; 2. Poznanie własnych mocnych i słabych stron; 3. Nauka efektywnego gospodarowania własnym czasem; 4. Skuteczna komunikacja interpersonalna; 5. Poznanie sztuk negocjacji i zachowań asertywnych. Zad.3 Rozmowa z doradcą zawodowym I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 2 godzina indywidualna rozmowa z kaŝdym uczestnikiem. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza własnych potrzeb i zainteresowań; 2. Tworzenie Indywidualnego Planu Działania; 3. Pomoc doradcy zawodowego w określeniu realnej ścieŝki rozwoju zawodowego uczestnika. Zadanie nr 4. Warsztaty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata,obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 6 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 2. Nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umoŝliwiających znalezienie zatrudnienia; 3. Skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja podczas poszukiwania pracy; 4. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zadanie nr 5. Pośrednictwo pracy I. Zamówienie

4 Strona 4 z 16 obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata,obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 1 godzinna indywidualna rozmowa z kaŝdym uczestnikiem. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza ofert pracy; 2. Informacje o lokalnym rynku pracy; 3. Pomoc przy opracowywaniu własnych dokumentów aplikacyjnych. 4. Motywacja do podjęcia działań związanych z poszukiwaniem pracy. Zadanie nr 6. Warsztaty wspierające rodzinę I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 3 rodziny. Liczba godzin dydaktycznych min. 5 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Poznanie własnych mocnych i słabych stron członków rodziny; 2. analiza własnych potrzeb i problemów w rodzinie; 3. wskazanie prawidłowych postaw wychowawczych; 4. konstruowanie budŝetu domowego 5. Organizacja wolnego czasu. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponował wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. 2. Zamawiający wymaga, aby program warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych zawierał treści odpowiadające tematyce zagadnień. 3. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe. np. podręczniki, zeszyty, długopisy, zakreślacze itp., które po zakończeniu szkolenia przejdą w ich posiadanie. 4. Zajęcia muszą być realizowane według planu nauczania obejmującego liczbę godzin wskazanych w SIWZ, zajęcia winny

5 Strona 5 z 16 odbywać się w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, sobót, niedziel i świąt, w godzinach między 8.00 a Dopuszcza się zmiany czasu realizacji szkolenia po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym. 5. Do realizacji warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyposaŝenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia. Wykonawca jest równieŝ zobowiązany zapewnić wyposaŝenie techniczne oraz dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. 6. Wykonawca zapewni codziennie uczestnikom na czas trwania warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych poczęstunek tj. ciastka, paluszki oraz napoje ciepłe tj. kawę, herbatę i napoje zimne, a w przypadku zajęć trwających dłuŝej niŝ 4 godziny - ciepły posiłek. 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowaną osobę do 10-ej godziny zajęć. Wykonawca informuje o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, który skieruje w jej miejsce następną osobę, a jednostka szkoląca dołoŝy starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła Miejsce realizacji zamówienia: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzania szkoleń nie dalej niŝ 25 km od m. Strzelno. CZĘŚĆ II 4.4. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w liczbie godzin wymaganej celem dopuszczenia do egzaminu państwowego (w tym zajęć teoretycznych i praktycznych) dla grupy 10 osób tj. 3 kobiet i 7 męŝczyzn i prawa jazdy kat. C dla 2 męŝczyzn uczestników projektu systemowego pn. TWOJA SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapewnienie miejsca do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na koszt wykonawcy. 4.5 Cena kursu powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat. B i C, w tym ubezpieczenie uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu państwowego. 4.6 Program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1019). 4.7 W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu ramowego rozkładu Zajęć i przedłoŝenia go Zamawiającemu przy podpisaniu umowy, 2) Przekazania kaŝdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL) oraz 1 egzemplarza lub kserokopii - Zamawiającemu, 3) Realizacji Przedmiotu zamówienia w formie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń i zadań praktycznych kształtujących i doskonalących nabyte umiejętności, 4) Zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, 5) Zapewnienia sprzętu niezbędnego do naleŝytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i p.poŝ. 6) Prowadzenie dziennika Zajęć, list obecności, 7) BieŜącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na Zajęciach, 8) Wydania oryginałów i kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia Kursu oznakowanych logo EFS, PO KL, UE w terminie 7 dni od zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia, 9) Zapewnienie dowozu uczestników z miejsca ich zamieszkania do miejsca prowadzenia kursu, 10) Ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji

6 Strona 6 z 16 Przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie, jako leŝące po stronie Zamawiającego, 11) Przeprowadzenia teoretycznego egzaminu wewnętrznego, 12) Opłacenie badań lekarskich. 13) Opłaty za pierwszy pełny egzamin państwowy, 14) ZłoŜenia Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia: dziennika zajęć, kompletu list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,1 egzemplarza materiałów szkoleniowych lub kserokopii, zaświadczeń - certyfikatów ukończenia Kursu, kserokopii ww zaświadczeń-certyfikatów, kserokopii ubezpieczenia NNW. 5. Wykonawca zapewni codziennie uczestnikom na czas trwania warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych poczęstunek tj. ciastka, paluszki oraz napoje ciepłe tj. kawę, herbatę i napoje zimne, a w przypadku zajęć trwających dłuŝej niŝ 4 godziny - ciepły posiłek.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I 1 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia szkoleń, uprawnienia w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, oraz prowadzić Klub Integracji Społecznej. Dla części II 1b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz i Nr 239, poz. 1593) w zw. z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

7 Strona 7 z 16 (Dz. U. z 2011, Nr 30 poz. 151). III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I 2a) posiadają wiedzę i doświadczenie - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń obejmujących szkolenia warsztatowe, treningi, szkolenia zawodowe i kursy z zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do naleŝytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać Ŝe zrealizował naleŝycie lub realizuje naleŝycie - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - co najmniej 2 kompleksowe szkolenia odpowiadające tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości kaŝdego szkolenia minimum ,00 zł, z tym, Ŝe kompleksowe szkolenie rozumiane jest, jako zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach 1 szkolenia zarówno warsztatów i treningów, które obejmują usługi doradcze, poradnictwo prawne w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla części II posiadają wiedzę i doświadczenie - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kursów prawa jazdy kat. B i C. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do naleŝytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, Ŝe zrealizował naleŝycie lub realizuje naleŝycie -w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - co najmniej 1 kompleksowe szkolenie odpowiadające tematyce stanowiącej przedmiot zamówienia o łącznej wartości minimum ,00 zł, w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I 3a) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący bazą lokalową wraz z wyposaŝeniem technicznym i dydaktycznym do przeprowadzenia szkoleń w odległości nie większej niŝ 25 km od m. Strzelno. Dla części II 3b) dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia - o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: - salą wykładową spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1019), usytuowaną w odległości nie większej niŝ 25 km od m. Strzelno - po jednym samochodzie dla kategorii B i C spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz.

8 Strona 8 z ), - placem manewrowym spełniającym warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1019), usytuowaną w odległości nie większej niŝ 25 km od m. Strzelno III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Dla części I 4a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kadrą dydaktyczną, która posiada kwalifikacje odpowiadające kierunkowi danego szkolenia. Dla części II 4b) dysponują co najmniej 1 osobą będącą instruktorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011, Nr 30 poz. 151). III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: koncesję, zezwolenie lub licencję wykaz narządzi, wyposaŝenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

9 Strona 9 z 16 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Do pkt. III Wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg. wzoru na zał. Nr 5, oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. Dowodem takim moŝe być : - poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŝ na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyŝej W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa wyŝej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyŝej. Zgodnie z zapisem 9.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast wskazanych wyŝej dowodów Wykonawca moŝe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług. Do pkt. III Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Do pkt. III JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ponadto do oferty naleŝy załączyć listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

10 Strona 10 z 16 których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6, Strzelno Pokój nr 4. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sportowa 6, Strzelno Pokój nr 4. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Twoja Szansa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie projekt systemowy Twoja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych z których kaŝdy stanowi odrębne

11 Strona 11 z 16 zadanie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących szkoleń: Szkolenie zawodowe pt.: Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Operator maszyn do prac ziemnych dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Opiekunka osób starszych dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla 16 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Florystyka i zdobienie przedmiotów dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: ABC komputera dla 10 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Pracownik administracyjno-biurowy dla 2 uczestników Szkolenie zawodowe pt.: Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 4 uczestników Trening umiejętności społecznych dla 30 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Warsztaty doradztwa zawodowego dla 24 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Rozmowa z doradcą zawodowym dla 30 uczestników w wymiarze 52 godzin łącznie Warsztaty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych dla 6 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Rozmowa z pośrednikiem pracy dla 30 uczestników w wymiarze 26 godzin łącznie Warsztaty wspierające rodzinę dla 3 rodzin w wymiarze 25 godzin łącznie Poradnictwo prawne dla 10 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Samopomocowa grupa wsparcia z zakresu samorozwoju dla 10 uczestników w wymiarze 36 godzin łącznie Warsztat ABC przedsiębiorczości dla 5 uczestników w wymiarze 25 godzin łącznie Zadanie nr 1. Warsztaty doradztwa zawodowego I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne) 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników 2013 roku wynosi 24 osoby. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy; 2. Nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umoŝliwiających znalezienie zatrudnienia; 3. Skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja podczas poszukiwania pracy; 4. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zad.2 Trening umiejętności społecznych I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowychsala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu:

12 Strona 12 z 16 projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. Uczestnicy szkolenia będą podzieleni na grupy - maksymalnie 15-osobowe. Ilość grup oraz ich liczebność zostanie ustalona z wykonawcą, który złoŝy najkorzystniejszą ofertę. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza własnych potrzeb i zainteresowań; 2. Poznanie własnych mocnych i słabych stron; 3. Nauka efektywnego gospodarowania własnym czasem; 4. Skuteczna komunikacja interpersonalna; 5. Poznanie sztuk negocjacji i zachowań asertywnych. Zad.3 Rozmowa z doradcą zawodowym I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 2 godzina indywidualna rozmowa z kaŝdym uczestnikiem. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza własnych potrzeb i zainteresowań; 2. Tworzenie Indywidualnego Planu Działania; 3. Pomoc doradcy zawodowego w określeniu realnej ścieŝki rozwoju zawodowego uczestnika. Zadanie nr 4. Warsztaty doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata,obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji

13 Strona 13 z 16 szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 6 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 25 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 2. Nabycie odpowiednich kompetencji społecznych i osobistych umoŝliwiających znalezienie zatrudnienia; 3. Skuteczna komunikacja interpersonalna, autoprezentacja podczas poszukiwania pracy; 4. Nabycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Zadanie nr 5. Pośrednictwo pracy I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowychsala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata,obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku wynosi 30 osób. Liczba godzin dydaktycznych min. 1 godzinna indywidualna rozmowa z kaŝdym uczestnikiem. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Analiza ofert pracy; 2. Informacje o lokalnym rynku pracy; 3. Pomoc przy opracowywaniu własnych dokumentów aplikacyjnych. 4. Motywacja do podjęcia działań związanych z poszukiwaniem pracy. Zadanie nr 6. Warsztaty wspierające rodzinę I. Zamówienie obejmuje: 1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej; 2. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych- sala szkoleniowa dostosowana do potrzeb i liczby uczestników, z urządzeniami projekcyjnymi typu: projektor, ekran projekcyjny lub tablica interaktywna. 3. WyposaŜenie uczestników w niezbędne materiały szkoleniowe (w tym materiały piśmiennicze); 4. Zapewnienie uczestnikom cateringu na czas trwania szkolenia (napoje, kawa, herbata, obiad); 5. Opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia; 6. Prowadzenie dokumentacji szkolenia (dziennik zajęć, listy obecności i inne); 7. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia; 8. Oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 9. Liczba uczestników, ilość godzin szkoleniowych, załoŝenia organizacyjne: - liczba uczestników w 2013 roku

14 Strona 14 z 16 wynosi 3 rodziny. Liczba godzin dydaktycznych min. 5 godzin przez okres 5 dni. II. zakres merytoryczny szkolenia. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje takie zagadnienia tematyczne (minimum) jak: 1. Poznanie własnych mocnych i słabych stron członków rodziny; 2. analiza własnych potrzeb i problemów w rodzinie; 3. wskazanie prawidłowych postaw wychowawczych; 4. konstruowanie budŝetu domowego 5. Organizacja wolnego czasu. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz dysponował wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną. 2. Zamawiający wymaga, aby program warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych zawierał treści odpowiadające tematyce zagadnień. 3. Uczestnicy szkolenia muszą mieć zapewnione niezbędne materiały szkoleniowe. np. podręczniki, zeszyty, długopisy, zakreślacze itp., które po zakończeniu szkolenia przejdą w ich posiadanie. 4. Zajęcia muszą być realizowane według planu nauczania obejmującego liczbę godzin wskazanych w SIWZ, zajęcia winny odbywać się w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, sobót, niedziel i świąt, w godzinach między 8.00 a Dopuszcza się zmiany czasu realizacji szkolenia po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Zamawiającym. 5. Do realizacji warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych Wykonawca zapewni sale szkoleniowe oraz wyposaŝenie techniczne adekwatne do rodzaju szkolenia. Wykonawca jest równieŝ zobowiązany zapewnić wyposaŝenie techniczne oraz dydaktyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. 6. Wykonawca zapewni codziennie uczestnikom na czas trwania warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych poczęstunek tj. ciastka, paluszki oraz napoje ciepłe tj. kawę, herbatę i napoje zimne, a w przypadku zajęć trwających dłuŝej niŝ 4 godziny - ciepły posiłek. 7. W przypadku przerwania szkolenia przez skierowaną osobę do 10-ej godziny zajęć. Wykonawca informuje o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, który skieruje w jej miejsce następną osobę, a jednostka szkoląca dołoŝy starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła Miejsce realizacji zamówienia: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych do przeprowadzania szkoleń nie dalej niŝ 25 km od m. Strzelno.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w liczbie godzin wymaganej celem dopuszczenia do egzaminu państwowego (w tym zajęć teoretycznych i praktycznych) dla grupy 10 osób tj. 3 kobiet i 7 męŝczyzn i prawa jazdy kat. C dla 2 męŝczyzn uczestników projektu systemowego pn. TWOJA SZANSA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

15 Strona 15 z 16 Społecznego zapewnienie miejsca do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych na koszt wykonawcy. 4.5 Cena kursu powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z przeprowadzeniem kursu prawa jazdy kat. B i C, w tym ubezpieczenie uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do przystąpienia do egzaminu państwowego. 4.6 Program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1019). 4.7 W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu ramowego rozkładu Zajęć i przedłoŝenia go Zamawiającemu przy podpisaniu umowy, 2) Przekazania kaŝdemu uczestnikowi 1 kompletu materiałów szkoleniowych (oznakowanych w logotypy: UE, EFS, PO KL) oraz 1 egzemplarza lub kserokopii - Zamawiającemu, 3) Realizacji Przedmiotu zamówienia w formie wykładów, pokazów oraz ćwiczeń i zadań praktycznych kształtujących i doskonalących nabyte umiejętności, 4) Zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, 5) Zapewnienia sprzętu niezbędnego do naleŝytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego wymogi prawne w zakresie BHP i p.poŝ. 6) Prowadzenie dziennika Zajęć, list obecności, 7) BieŜącego informowania Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na Zajęciach, 8) Wydania oryginałów i kserokopii zaświadczeń/certyfikatów ukończenia Kursu oznakowanych logo EFS, PO KL, UE w terminie 7 dni od zakończenia realizacji Przedmiotu zamówienia, 9) Zapewnienie dowozu uczestników z miejsca ich zamieszkania do miejsca prowadzenia kursu, 10) Ponoszenia wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu zamówienia, nieprzewidzianych w umowie, jako leŝące po stronie Zamawiającego, 11) Przeprowadzenia teoretycznego egzaminu wewnętrznego, 12) Opłacenie badań lekarskich. 13) Opłaty za pierwszy pełny egzamin państwowy, 14) ZłoŜenia Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji Przedmiotu zamówienia: dziennika zajęć, kompletu list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych,1 egzemplarza materiałów szkoleniowych lub kserokopii, zaświadczeń - certyfikatów ukończenia Kursu, kserokopii ww zaświadczeń-certyfikatów, kserokopii ubezpieczenia NNW. 5. Wykonawca zapewni codziennie uczestnikom na czas trwania warsztatów, treningów oraz szkoleń zawodowych poczęstunek tj. ciastka, paluszki oraz napoje ciepłe tj. kawę, herbatę i napoje zimne, a w przypadku zajęć trwających dłuŝej niŝ 4 godziny - ciepły posiłek.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena.

16 Strona 16 z 16

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 5 Warszawa: Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie połoŝonych w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 1 oraz przy ul. Lipińskiej 2. Numer ogłoszenia: 370545-2010; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Krotoszyn: Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. C dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przeszkolenie osób bezrobotnych na kursach w ramach projektu Kreuj rzeczywistość - Zainwestuj w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia : www.bip.miasto.puck.pl Puck: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: PUP Konin, ul. Zakładowa 4, Konin, woj. wielkopolskie, tel , faks 1 z 5 2011-04-21 11:23 Konin: EFS dla osób bezrobotnych kierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie Numer ogłoszenia: 87486-2011; data zamieszczenia: 21.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Krotoszyn: Organizacja i przeprowadzenie kursu na: Zadanie 1 prawo jazdy kat. B Zadanie 2 prawo jazdy kat. C dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel , 1 z 6 2010-09-24 17:18 Nowy Sącz: ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W RAMACH PROJEKTU pn. AKTYWNA EDUKACJA - SZANSĄ NA ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.09.2011. Gdańsk: Opracowanie, wydanie i dostawa albumu promocyjnego, przedstawiającego realizację projektów I i II osi priorytetowej POIiŚ w woj. pomorskim w latach 2007-2011 z udziałem WFOŚiGW w Gdańsku jako Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2013-04-11 14:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-05-06 15:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl 1 z 5 2015-01-09 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Krotoszyn: Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 97935-2013;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych w podziale na 6 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na 3 części; część nr 1 : Magazynier,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sokołów Podlaski: Monter ścian działowych-glazurnik w wymiarze 200 godzin zegarowych dla 12 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim. Numer ogłoszenia: 20604-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2014 r. Numer ogłoszenia: 211220-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Pełnienie funkcji trenera w ramach projektu pn. Energetyczny nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego Page 1 of 5 Gołdap: szkolenie pt. Profesjonalne wykorzystanie programów MS Word i MS Excel Numer ogłoszenia: 44619-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-09-27 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Konin: Prawo jazdy kat. E/C Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Prawo jazdy kat. E/C Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-08-28 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Prawo jazdy kat. E/C Numer ogłoszenia: 223478-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-07-13 13:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zukowo.pl śukowo: USŁUGI PRZEWOZOWE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMIESZKAŁYCH

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 1 Dostawa artykułów biurowych i tonerów oraz wykonanie i dostawa teczek ofertowych, papieru firmowego oraz wizytówek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poczta-polska.pl Warszawa: Organizacja szkoleń pt. Trening dla Trenerów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 19.09.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start12367 Głowaczów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Strona 1 z 6 Gdynia: Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C, C1, C+E, C1+E Numer ogłoszenia: 142196-2011; data zamieszczenia: 03.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: przeprowadzenie dla dorosłych uczestników Projektu Aktywny Targówek współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kursów zawodowych w podziale na 4 części: część nr 1 : Kurs

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: szkolenie w formie warsztatów : Podstawowy kurs fotografii dla fotoamatorów. Numer ogłoszenia: 277273-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na Przeprowadzenie szkoleń społecznych i zawodowych dla uczestników projektu: Twoja Szansa w Gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 7 2012-06-11 09:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Przeprowadzenie kursów na uzyskanie prawa jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 1 Maja 11, Oława, woj. 1 z 7 2010-07-12 08:39 Oława: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie pod nazwą Zainwestuj w lepsze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. H. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 Page 1 of 6 Gdynia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E. Numer ogłoszenia: 171018-2011; data zamieszczenia: 24.06.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Siedlce: Przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe dla uczestników projektu systemowego Nowa Szansa na Przyszłość w 2013 r. Drugi przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Usługa wsparcia wdroŝeniowego dla wskazanej architektury środowiska informatycznego

Bardziej szczegółowo

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Strona 1 Wrocław: Szkolenie z zakresu Zaawansowana obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 338292-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa jazdy, komputerowych, językowych, zawodowych oraz szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego - trening

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2011-07-06 08:20 Lublin: usługa szkoleniowa Numer ogłoszenia: 185808-2011; data zamieszczenia: 05.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grabowiec, Rynek 3, Grabowiec, woj. lubelskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grabowiec, Rynek 3, Grabowiec, woj. lubelskie, tel , Strona 1 z 5 Grabowiec: Dostawa płyt drogowych do sołectw na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 163734-2011; data zamieszczenia: 17.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 6 2010-06-28 16:25 Poznań: Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym Numer ogłoszenia: 168825-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Herby: Nowoczesne szkoły w Gminie Herby Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Herby: Nowoczesne szkoły w Gminie Herby Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-08-11 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.herby.bipgmina.pl Herby: Nowoczesne szkoły w Gminie Herby Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 45 osób w zakresie 3 dni /po 8h/ z podziałem na 2 grupy: I

przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 45 osób w zakresie 3 dni /po 8h/ z podziałem na 2 grupy: I Page 1 of 5 Wrocław: Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ZSZ wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej - samorządu terytorialnego dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-02-26 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um Kraków: Prewencyjne środki zwiększające poziom

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Przeprowadzenie przez nauczycieli usługi szkoleniowej w ramach

Bardziej szczegółowo

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć

prawa jazdy kategorii B dla 15 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w ramach projektu Dobrze mieć Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-08-21 14:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Operator wózków jezdniowych Numer ogłoszenia: 216664-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Starogard Gdański: szkolenia z zakresu: 1. ochrona p.poŝ i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 2. prowadzenie gospodarstwa domowego i racjonalne planowanie wydatków budŝetu rodziny dla 112 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Bogusza 1, Pleszew, woj. wielkopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Bogusza 1, Pleszew, woj. wielkopolskie, tel Strona 1 z 5 Pleszew: Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w Kinie Hel Numer ogłoszenia: 189382-2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursu prawa jazdy kategorii C w ramach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 6 Warszawa: SprzedaŜ i dostawa pierwszego wyposaŝenia do budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 5 częściach: Część 1 - Komputery, monitory, drukarki sieciowe i projektor multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um Kraków: Wykonanie usługi polegającej na badaniu uzdolnień oraz osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-29 11:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Przeprowadzenie szkolenia Spawanie półautomatyczne

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Zorganizowanie i obsługa imprezy konferencyjno - wystawowej pt. I Mazowieckie Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza Numer ogłoszenia: 188946-2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Gdańsk: Budowa duŝego placu zabaw w ramach rządowego projektu RADOSNA SZKOŁA na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopniu im F. Nowowiejskiego w Gdańsku przy ul. Gnilnej 3 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamienna-gora.bip.net.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamienna-gora.bip.net. Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamienna-gora.bip.net.pl Kamienna Góra: Przeprowadzenie kursów oraz szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264. Kwilcz: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 178868-2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Krynica-Zdrój: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica Zdrój Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Norwida we Wrocławiu na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej, w podziale na: 1.1.

Norwida we Wrocławiu na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej, w podziale na: 1.1. Page 1 of 5 Wrocław: Remont chodników przy ul. Norwida na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 239267-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-28 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.tuchola.ibip.pl Tuchola: realizacja szkolenia w zakresie spawania

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-04-26 12:45 Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 90782-2011; data zamieszczenia: 26.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Strona 1 z 6 Bełchatów: Transport czterech 16- osobowych grup uczestników szkolenia wyjazdowego Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont części dachu krytego papą z wymianą instalacji odgromowej budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdw-gdansk.pl/ Gdańsk: Usługi sprzętowo-transportowe w ramach bieŝącego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: Utrzymanie i prowadzenie biura Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu

Nowy Sącz: Utrzymanie i prowadzenie biura Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu Nr sprawy: BPM.ZZP.271.839.2012 Nowy Sącz: Utrzymanie i prowadzenie biura Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu Numer ogłoszenia: 267731-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012. Warszawa: rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w zakresie Integracja sensoryczna Numer ogłoszenia: 373712-2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. Page 1 of 6 Poznań: Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki,

Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki, Poznań: Usługa szkoleniowa na przeprowadzenie kursu językowego (angielski, niemiecki, francuski) dla 9 grup pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wckp.lodz.pl/ Łódź: Przeprowadzenie przez nauczycieli usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-06-14 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miaczyn.netbip.pl Miączyn: Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla uczestników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 6 2011-08-30 10:48 Poznań: Realizacja zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9.

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9. Page 1 of 5 Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 Numer ogłoszenia: 304636-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011. Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod nazwą: Nowe kompetencje-nowe Ŝycie. Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie

Bardziej szczegółowo

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS

VII, 7.1, 7.1.1 - GOPS Gnojnik: Organizacja i przeprowadzenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla gminy Czchów dla Uczestników Projektu systemowego Jesteśmy najlepsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych,

Bardziej szczegółowo

po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika w godzinach od 8.00 do Wykonawca

po 8 godzin zegarowych dziennie dla jednego uczestnika w godzinach od 8.00 do Wykonawca Strona 1 z 5 Tuchola: spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG 141 grupa materiałowa 1.1 Numer ogłoszenia: 146600-2010; data zamieszczenia: 27.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um Kraków: Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu ZZP.341 159/AA/14 Dyrektor Miejskiego Ośrodka ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 207.000 na przeprowadzenie kursów prawa jazdy, kursów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu efektywności osobistej w ramach projektu Firma z energią. Numer ogłoszenia: 104418-2012; data zamieszczenia: 03.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Świadczenie usług asystenta rodziny w ramach Projektu Wrocław Miastem Aktywnych z podziałem na zadania. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych Tarnowskie Góry: Przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Operator wózka widłowego Numer ogłoszenia: 91656-2010; data zamieszczenia: 31.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 7, 38-100 StrzyŜów, woj. podkarpackie, tel. 17 2761002, faks 17 2761002. StrzyŜów: Wymiana pokrycia dachu na budynku Domu Dziecka w ramach remontu zachowawczego obiektu pałacu naleŝącego do zespołu pałacowo - parkowego w StrzyŜowie Numer ogłoszenia: 445168-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo